Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet

egyes egészségbiztosítású tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli:

1. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 23. §-a a következő új (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Amennyiben a biztosított esetében egy fogorvosi szolgálat, illetve szakrendelés egy napon több beavatkozást végez, a legmagasabb minimumidejű beavatkozáson kívüli beavatkozások minimumideje 10%-kal csökkentve kerül figyelembevételre a (9) és (10) bekezdés alkalmazásánál.

(12) Az egyetemre szakképzésre bejelentkezett szakfogorvos-jelölt az egyetem által szakképzésre kijelölt fogorvosi szolgálatban, illetve szakrendelésen történő alkalmazása esetén a havi teljesítmény-elszámolás jelöltenként 50%-kal növelt havi rendelési idő figyelembevételével történik. Szolgálatonként, illetve szakrendelésenként legfeljebb két szakfogorvos-jelölt vehető figyelembe azzal, hogy egy jelölt egyidejűleg egy szolgálatban, illetve szakrendelésen, a praxist ellátó fogszakorvos felügyeletével folytathat elszámolható tevékenységet. A növelt rendelési idő első alkalommal a szakfogorvos-jelölt alkalmazásának finanszírozóhoz történő bejelentését követő hónap teljesítményének elszámolásakor vehető figyelembe. A szakfogorvos-jelölt után az adott szakképzésre jelentkezést követően - az egyetem igazolása alapján - legfeljebb 48 hónapig lehet a növelt rendelési időt figyelembe venni."

2. §

A Kr. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben a teljesített szolgáltatás jelentésére finanszírozási eljárásrend van érvényben, a szolgáltató a teljesítmény-jelentése során ennek alapján jelentheti a teljesítményét."

3. §

(1) A Kr. 27. § (1) bekezdés harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az aktív fekvőbeteg-szakellátás tekintetében a szülés mint esemény, az újszülöttek első ellátási eseménye és a boncolások kivételével a teljesítményvolument - a 27/A. §-ban foglaltak figyelembevételével - szolgáltatónként havi bontásban kell meghatározni."

(2) A Kr. 27. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(18) Az (1) bekezdés alkalmazásában újszülött első ellátási eseményének minősül a komplikációmentes 2499 g születési súly feletti újszülöttek ellátása, továbbá minden újszülött esetében az első ellátási eseményért járó súlyszám érték azon része, amely a komplikációmentes 2499 g születési súly feletti újszülött ellátásáért elszámolható."

4. §

A Kr. 29. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A járóbeteg-szakellátás finanszírozási szerződésében az-Eb. tv.-ben, valamint a Vhr.-ben foglaltakon túl-meg kell határozni:]

"f) a 13. számú mellékletben, valamint a külön jogszabály alapján az egészségügyi miniszter tájékoztatójában megjelölt foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó rendelési helyeket és rendelési időket;"

5. §

(1) A Kr. 6/B. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) A Kr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Kr. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Kr. 29. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.

6. §

(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 8. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendeltetésszerű használat során a külön jogszabályban foglalt kötelező jótállási időtartamon túl, a kihordási időn belül meghibásodott gyógyászati segédeszközök javítási díjához nyújtott támogatás]

"a) mértéke támogatott termék esetében

aa) azonos az adott termék árához nyújtott, a javítás idején érvényes támogatás mértékével, ha a termék százalékos támogatásban részesül,

ab) azonos az adott termékcsoport referenciatermékére vonatkozó, a javítás idején érvényes százalékos támogatás mértékével, ha a termék meghatározott (fix) támogatásban részesül,

de legfeljebb a javítás időpontjában az adott gyógyászati segédeszközre meghatározott támogatási érték 60%-ának megfelelő összeg,

b) mértéke a javítás időpontjában már nem, de kiváltáskor támogatott termék esetében

ba) azonos az adott termék árához a társadalombiztosítási támogatás megszűnését közvetlenül megelőző napon nyújtott támogatás mértékével, ha a termék százalékos támogatásban részesült,

bb) azonos az adott termékcsoport referenciatermékére a javíttatott eszköz társadalombiztosítási támogatása megszűnését közvetlenül megelőző napon nyújtott százalékos támogatás mértékével, ha a termék eredetileg fix támogatásban részesült,

de legfeljebb az adott gyógyászati segédeszközre meghatározott legutolsó támogatási érték 60%-ának megfelelő összeg, a külön jogszabály szerinti egyedi méretvétel alapján készített eszköz javítási díja legfeljebb az adott eszköz árához a társadalombiztosítási támogatása megszűnését közvetlenül megelőző napon nyújtott társadalombiztosítási támogatás összegének megfelelő összeg lehet,"

(2) A Vhr. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben foglaltak esetén a biztosított részére a javított eszközzel azonos rendeltetésű eszközcsoportba tartozó új terméket rendelni nem lehet, kivéve a kihordási időn belüli felírhatóság szabályaival azonos esetben. Ha a kihordási idő leteltét követően az eszközzel azonos rendeltetésű eszközcsoportba tartozó új terméket rendeltek, a (2) bekezdésben foglalt javítási díjhoz nyújtott támogatás nem vehető igénybe."

7. §

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 19. §

a) (4) bekezdésében a "2008. december 31-ig" szövegrész helyébe "határozatlan ideig",

b) (9) bekezdésében a "2008. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2009. december 31-éig"

szöveg lép.

8. §

(1) Ez a rendelet a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a és 5. § (4) bekezdése 2008. december 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 6. §-a 2008. december 15-én lép hatályba.

(4) E rendelet 5. § (1) és (3) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.

(5) Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 193/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése nem lép hatályba.

(6) Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 193/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 10. §

a) (6) bekezdésében az "a 2008. december 31-ig esedékes kifizetésekig",

b) (7) bekezdésében az "a 2008. december 31-ig esedékes kifizetésekig"

szövegrész hatályát veszti.

(7) Az egyes kormány- és miniszteri szintű jogszabályok és jogszabályi rendelkezések technikai deregulációjáról szóló 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdés 5. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[Hatályát veszti]

"5. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 6-18. §-a, 19. § (5)-(7) bekezdése, 2. számú melléklete,"

(8) Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 193/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 10. § (9) bekezdése hatályát veszti.

(9) E rendelet 2009. január 2-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 6/B. számú melléklet "Fogorvosi ambuláns napló" táblázatában

a) a "Vizitdíj" és

b) a "Vizitdíj fizetésének módja" szövegrész és oszlop hatályát veszti.

2. A Kr. 6/B. számú melléklet "Havi jelentés a fogászati rendelés teljesítményeiről" alcímében a 24-26 sorok számozása 22-24-re módosul.

2. számú melléklet a 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"13. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Foglalkozás-egészségügyi szakellátás rendelési ideje megyénként

Megye/fővárosRendelési idő óra/hét
Budapest180
Baranya megye130
Bács-Kiskun megye105
Békés megye85
Borsod-Abaúj-Zemplén megye120
Csongrád megye90
Fejér megye90
Győr-Moson-Sopron megye95
Hajdú-Bihar megye120
Heves megye85
Jász-Nagykun-Szolnok megye110
Komárom-Esztergom megye100
Nógrád megye75
Pest megye195
Somogy megye85
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye150
Tolna megye60
Vas megye70
Veszprém megye135
Zala megye110"

3. számú melléklet a 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"16. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Havi betegszállítási teljesítményjelentés adattartama

Betegszállítási jelentés

1. Jelentési időszak

2. Megye kódja

3. Betegszállító szolgáltató kódja

4. Betegszállító állomás azonosító kódja

5. Betegszállítási adatlap sorszáma

6. Szállítás típusa

7. Betegszállítási eset típusa

8. A beteg társadalombiztosítási azonosító jele vagy egyéb azonosítója

9. Térítési kategória

10. Betegszállító jármű forgalmi rendszáma

11. Esemény dátuma

12. Betegfelvétel ideje

13. Betegátadás ideje

14. Km-óra állása beteg felvételekor

15. Km-óra állása beteg átadásakor

16. Hasznos km száma

17. A kapcsolt betegszállításért járó többlet km

18. Kíséret típusának jele

19. Megrendelő orvos kódja

20. Kísérő azonosítója, TAJ

21. A szállítás indokául szolgáló BNO

22. Betegfelvevő egészségügyi intézmény kódja

23. Betegátadó egészségügyi intézmény kódja

24. Betegfelvétel helye (közig. kódja)

25. Betegátadás helye (közig. kódja)

Dátum:................év..............................hó...........nap

..................................................

szolgáltató

Beküldendő minden hónap 10-éig, a területileg illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárhoz."

4. számú melléklet a 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 29. számú mellékletében az FA 002, FA 013, FA 014, FA 016, FA 010, FA 018, FA 019, FA 220 és FA 221 kód a "+" jelöléssel egészül ki.

2. A Kr. 29. számú mellékletében a TA 170 és TA 183 kód a "++" jelöléssel egészül ki.

3. A Kr. 29. számú mellékletében a TA 120 és TA 121 kód a "+++" jelöléssel egészül ki.

4. A Kr. 29. számú melléklet "II. Prevenció" részében

a) a

"TA 169Egyéni megelőző tanácsadás7"

szövegrész helyébe a

"TA 169Egyéni megelőző tanácsadás5"

szöveg,

b) a

"TA 185Fogorvosi szűrővizsgálat (18 éves korig, illetve 18. év feletti középfokú, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevőknél)10"

szövegrész helyébe a

"TA 185Fogorvosi szűrővizsgálat (18 éves korig, illetve 18. év feletti középfokú, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevőknél)5"

szöveg lép.

5. A Kr. 29. számú melléklet "IX. Gyermek-, iskolai és ifjúsági fogászat" része helyébe a következő rendelkezés lép:

"IX. Gyermek-, iskolai és ifjúsági fogászat
TA 187Helyi fluoridálás, segédeszköz nélkül5
TA 188Helyi fluoridálás, segédeszközzel10
TA 189Helyfenntartó behelyezése25
TA 190Barázdazárás10
TA 192Traumásan sérült fog ellátása15
TA 193Ideiglenes gyökértömés készítése10
TA 194Pulpotómia10
FA 195Tejfog elcsiszolása és/vagy impregnálása5
TA 197Tejfogtömés - egy felszínen10
TA 198Tejfogtömés - több felszínen15
FA 200Dentíciós panaszok ellátása5"

6. A Kr. 29. számú melléklet "Megjegyzések, rövidítések" része az "A **-gal jelölt tevékenység csak külön szerződés alapján számolható el." sort követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"A "+" jelöléssel ellátott kódok minimumideje nem kerül figyelembe vételre, ha egyéb beavatkozási kód is elszámolásra kerül az adott biztosított esetében. Amennyiben egy biztosított esetében kizárólag "+" jelölésű kódot jelentenek, akkor csak a legmagasabb minimumidejű kód ideje kerül figyelembe vételre.

A "++" jelölésű kód esetében a beavatkozásra fordítandó minimumidő nem biztosítottanként kerül felszámításra, hanem az adott csoportra vonatkozik.

A "+++" jelölésű kód több fogon történő elszámolásakor a minimumidő csak egyszer kerül figyelembe vételre."

Tartalomjegyzék