216/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti - a 4. cikk (3) bekezdése alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett - feljogosított egységek jegyzékébe (a továbbiakban: jegyzék) történő felvételt az a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi szervezet) kérheti, amely megfelel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § e) pontjában foglalt feltételeknek.

(2) A jegyzékbe történő felvételre irányuló kérelmet a fogyasztóvédelemért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) kell benyújtani.

2. §

(1) A kérelemben igazolni kell, hogy - az Fgytv. 2. § e) pontjának megfelelően - a fogyasztóvédelmi szervezet

a) tevékenysége legalább két éve kiterjed a fogyasztói érdekek védelmére,

b) legalább ötven fő természetes személy taggal rendel-kezik, továbbá

c) a társadalmi szervezetekről külön jogszabály szerint vezetett bírósági nyilvántartásban szerepel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek való megfelelést az a) pont esetében a fogyasztóvédelmi szervezet alapszabályának csatolásával, a b) pont esetében a fogyaszt tóvédelmi szervezet képviselőjének nyilatkozatával, a c) pont esetében pedig a megyei (fővárosi) bíróság által kiállított, harminc napnál nem régebbi okirattal kell igazol ni.

(3) A kérelemben meg kell jelölni, hogy a fogyasztóvédelmi szervezet mely tevékenységi köre irányul a fogyasztói érdekek védelmére.

(4)[1] Ha a fogyasztóvédelmi szervezet az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a miniszter a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz.

3. §

Ha a kérelem megfelel a 2. §-ban foglaltaknak, a miniszter - a jegyzékbe történő felvétel céljából - közli az Európai Bizottsággal a kérelmet benyújtó fogyasztóvédelmi szervezet nevét és tevékenységi körét.

4. §

A jegyzékben szereplő fogyasztóvédelmi szervezet köteles haladéktalanul bejelenteni a miniszternek, ha a 2. § (3) bekezdése szerinti tevékenységi köre módosul. Ezt a körülményt a miniszter közli az Európai Bizottsággal.

5. §

(1) Ha a jegyzékben szereplő fogyasztóvédelmi szervezet

a) a körülményeiben beállott változás folytán már nem felel meg a 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek,

vagy

b) feloszlásáról döntött, vagy

c) más társadalmi szervezettel való egyesüléséről döntött, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a miniszternek.

(2) A jegyzékben szereplő fogyasztóvédelmi szervezet bármikor kérheti a miniszternél a jegyzékből való törlését.

(3) A miniszter az (1) bekezdés szerinti bejelentést, a (2) bekezdés szerinti kérelmet, illetve amennyiben a fogyasztóvédelmi szervezet megszűnése vagy feloszlatása a tudomására jut, e tényt közli az Európai Bizottsággal a fogyasztóvédelmi szervezet jegyzékből való törlése céljából.

6. §

E rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

7. §[2]

8. §

E rendelet a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, 1998. május 19-i 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének és 4. cikke (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 635. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.04.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére