22/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet

a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. § b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (1) bekezdés b) és d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nevelési tanácsadóban a vezetői megbízás feltétele:)

"a) pszichológus, gyermekpszichiáter vagy gyógypedagógus szakképesítés és"

2. §

Az R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3)Ha a közoktatási intézmény vagy a 8. § (8) bekezdésében, illetve a 9. § (1) bekezdésében felsorolt intézmény, továbbá a családvédelemmel foglalkozó más szerv (a továbbiakban együtt: családvédelmi intézmény) megítélése szerint a gyermek, tanuló szakértői vizsgálata szükséges, behívja a szülőt, és az indok közlésével javasolja a szakértői vizsgálaton való részvételt. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége vagy enyhe értelmi fogyatékosság vélelmezése esetén a nevelési-oktatási intézmény a szakértői és rehabilitációs bizottság által történő vizsgálatra csak abban az esetben tehet javaslatot, ha a gyermek, tanuló vizsgálatára a nevelési tanácsadás keretében már sor került. Javaslatával egyidejűleg köteles a szülőt tájékoztatni a vizsgálatok eredményei alapján lehetséges következményekről, a szülőnek a vizsgálattal és annak megállapításaival kapcsolatos jogairól."

3. §

Az R. 14. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A szakértői és rehabilitációs bizottság a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló részére nem jelölhet ki olyan nevelési-oktatási intézményt, amellyel a vizsgálatában részt vevő szakemberek közül bármelyik foglalkoztatási jogviszonyban áll."

4. §

Az R. a következő 18/A. §-sal egészül ki:

"18/A. § A gyermek, tanuló érdekében a közoktatási törvény 13. § (8) bekezdése alapján államigazgatási eljárás megindítását kezdeményezi a nevelési-oktatási intézmény vezetője, ha a gyermek, tanuló iskolapszichológusi vizsgálaton való részvételének szükségességével a szülő nem ért egyet, illetve a vizsgálaton a gyermekével nem jelenik meg."

5. §

Az R. 22. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A nevelési tanácsadó szakvéleményét a nevelési tanácsadó, illetve a nevelési tanácsadás feladatait is ellátó egységes pedagógiai szakszolgálat vezetője és a vizsgálatban közreműködő szakemberek írják alá."

6. §

Az R. a következő 26/B. §-sal egészül ki:

"26/B. § (1) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló részére a közoktatási törvény 35. § (4) bekezdése alapján szervezett iskolai fejlesztő foglalkoztatás heti időkeretét nyolc fős csoportokra kell meghatározni oly módon, hogy az ellátásra jogosult tanulók számát elosztják nyolccal. A csoportra jutó időkeret akkor is felhasználható, ha az osztás alapján a csoportban nincs nyolc tanuló. Ha a csoportot több különböző évfolyamra járó tanulóból szervezik meg, és az egyes évfolyamokra a közoktatási törvény 52. § (3) bekezdése eltérő mértékű heti kötelező tanórai foglalkozást állapít meg, a fejlesztő foglalkoztatás heti időkeretét a magasabb évfolyamra megállapított heti kötelező tanórai foglalkozás alapján kell meghatározni.

(2) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók részére szervezett iskolai fejlesztő foglalkoztatás, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló részére biztosított egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás - a meghatározott fejlesztési cél elérését szolgáló fejlesztő terápia, valamint az annak végzésére jogosult szakember végzettségének és szakképesítésének azonossága esetén - közös csoportban is megszervezhető.

(3) Az iskolai fejlesztő foglalkoztatás egyéni fejlesztési terv alapján történik. Az iskola a fejlesztő foglalkozásokat központilag kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentálja."

7. §

Az R. 3. számú melléklet I. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A gyermek korai fejlesztésével, fejlesztő felkészítésével, óvodai nevelésével, továbbá - a 2. pontban foglalt kivétellel - a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos ügyekben a szülő bármikor kérheti a szakértői vélemény elkészítését, illetőleg a családvédelmi intézmény és a gyámhatóság bármikor javasolhatja a szülőnek, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton."

8. §

Az R. 3. számú melléklet II. pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapításához az I. pont 2. alpontjában meghatározottak szerint benyújtott kérelem alapján a kijelölt iskolába való beíra-táshoz szükséges vizsgálatokat április 30-ig kell elvégezni. A 13. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak szerinti, az egyes tantárgyak, tantárgyrészek esetében az értékelés, minősítés alóli mentesítés céljából kezdeményezett vizsgálatokat a szakértői bizottság folyamatosan végzi."

9. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. §-a 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az R. 3. § (6) bekezdése.

(4) Ez a rendelet 2009. január 15-én hatályát veszti.

Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter