27/2008. (II. 14.) Korm. rendelet

a 2006. évi árvíz, illetve belvíz miatt keletkezett károk enyhítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány - az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének i) pontja szerinti feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. §

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából a helyi önkormányzatok részére nyújtható támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 187/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-ának (3)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A meg nem kezdett, illetve folyamatban levő helyreállítási munkálatok esetén a támogatás felhasználásának végső határideje 2008. szeptember 15-e, amelynek meghosszabbítására nincs lehetőség. E határidőt követő harminc napon belül az önkormányzat köteles részletes szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani az Igazgatóságon keresztül az ÖTM felé. A pénzügyi beszámolónak - egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban - részletesnek, számlákkal, teljesítés-igazolásokkal és a kötelezettségvállalás dokumentumaival alátámasztottnak kell lennie. A pénzügyi beszámolóhoz csatolt dokumentumokról tételes összesítőt kell készíteni.

(4) A támogatott önkormányzat 2008. október 15-éig köteles az Igazgatóságon keresztül az ÖTM felé nyilatkozatot benyújtani, amely tartalmazza a következőket:

a) a végrehajtott tevékenységek listája az 1. § (3) bekezdése szerinti tevékenységi típusok szerint osztályozva, és az ehhez kapcsolódóan felhasznált támogatási összeg;

b) az árvízzel kapcsolatban ténylegesen felmerült és kifizetett költségek teljes összege;

c) a károk korlátozása vagy a hasonló katasztrófák újbóli előfordulásának lehető legnagyobb mértékű megelőzése érdekében bevezetett vagy javasolt megelőző intézkedések bemutatása.

(5) Az Igazgatóság a benyújtott beszámolókat formai és pénzügyi, a nyilatkozatokat teljességi szempontból megvizsgálja, majd szükség esetén hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot. A hiánypótlási felhívásnak az önkormányzat öt munkanapon belül tehet eleget.

(6) Az (5) bekezdés szerint felülvizsgált beszámolók és nyilatkozatok eredeti példányát az Igazgatóság - szükség esetén véleménye csatolásával - legkésőbb 2008. november 15-éig továbbítja az ÖTM felé. Amennyiben az ÖTM a beszámolók vizsgálata során további tájékoztatást, illetve dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket az önkormányzatok - külön felhívásra - kötelesek részére teljesíteni."

2. §

A Rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § Ez a rendelet az Európai Unió Szolidaritási Alapját létrehozó, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja."

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Rendelet 8. §-a, valamint

b) a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (9) bekezdése

a hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

(4) Ez a rendelet az Európai Unió Szolidaritási Alapját létrehozó, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök