187/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet

az Európai Unió Szolidaritási Alapjából a helyi önkormányzatok részére nyújtható támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályairól

A Kormány - az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének i) pontja szerinti feladatkörében eljárva -az Európai Unió Szolidaritási Alapjából a helyi önkormányzatok részére nyújtható támogatás felhasználására a következőket rendeli el:

Általános szabályok

1. §

(1) A Duna, a Tisza, illetve ezek mellékfolyói 2006. tavaszi áradásával érintett, az e rendelet 1. számú melléklete szerinti területeken lévő helyi önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) támogatást igényelhetnek azon indokolt védekezési, illetve helyreállítási kiadásaikhoz,

a) amelyek az árvíz által okozott közvetlen károk helyreállítását, valamint az elsődleges veszélyhelyzeti tevékenységek finanszírozását szolgálták; és

b) amelyekhez nem vagy csak részlegesen részesültek támogatásban az alábbi jogszabályok alapján:

ba) a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet, vagy

bb) a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelet, vagy

bc) a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokról szóló 9/2006. (BK 5.) BM utasítás módosításáról szóló 25/2006. (BK 10.) BM utasítás.

(2) Pályázatot csak azon önkormányzatok nyújthatnak be, amelyek az (1) bekezdés ba)-bc) pontja alapján a 2006. évben az árvízzel kapcsolatos kiadásaikhoz központi költségvetési támogatást igényeltek.

(3) Támogatás az alábbi szükséges és indokolt intézkedések részbeni támogatásához igényelhető:

a) az infrastruktúra és berendezések azonnali helyreállítása az energiaellátás, vízellátás, szennyvízelvezetés, távközlés, közlekedés, egészségügyi ellátás és oktatás működése területén:

aa) a károsodott árvízvédelmi és szabályozási rendszerek azonnali helyreállítása minimális működésük biztosításának céljából, továbbá a legfontosabb védekezési beavatkozások,

ab) az árvízi védekezés során tönkrement és megrongálódott védekezési eszközök és anyagok azonnali helyreállítása a védekezési intézkedéseket megelőző értékük összegén,

ac) az azonnali védekezés és helyreállítás költségeinek támogatása (ideértve a járulékos költségeket is),

ad) az önkormányzati tulajdonban levő utakban bekövetkezett károk helyreállítása;

b) ideiglenes szállás biztosítása és a mentési szolgálatok finanszírozása az érintett lakosság azonnali igényeinek kielégítése érdekében:

ba) az azonnali és rendkívüli közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátásából keletkezett többletkiadások támogatása,

bb) a mentésben részt vevő, jelentősen igénybe vett eszközök szükséges javítása, élelmezési és ruházati ellátásához kapcsolódó anyagok és eszközök visszapótlása a mentési műveleteket megelőző értékük összegében;

c) a szükséges infrastruktúra azonnali biztosítása és intézkedések a kulturális örökség azonnali védelmére:

ca) jelentős kulturális helyszínek azonnali védelme érdekében tett intézkedések,

cb) a kulturális örökség szükséges helyreállítása az árvíz előtti állapot visszaállításának érdekében,

cc) az árvízvédelmi infrastruktúra nélkülözhetetlen részhelyreállítása a minimális szükséges működés biztosítása és az árvízvédelmi biztonság érdekében,

cd) az árvízvédekezés járulékos költségeinek támogatása;

d) a katasztrófa sújtotta terület azonnali rehabilitálása, a természeti övezeteket is ideértve:

da) az árvíz által sújtott területek azonnali rehabilitálásához szükséges növény- és talajvédelmi költségek részfinanszírozása,

db) a katasztrófa sújtotta terület azonnali rehabilitálásához szükséges takarítási költségek.

(4) Az árvíz által okozott közvetlen károk helyreállítása csak abban az esetben támogatható, ha az érintett építmény (épület, út, híd, komp, ár- és belvízvédelmi létesítmény, közmű és műtárgyai), illetve a természetvédelmi terület:

a) önkormányzati tulajdonban van, és

b) - a (3) bekezdés d) pontja szerinti eset kivételével - kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálja, vagy a károsodás a belterületi közlekedés biztonságát veszélyezteti, illetve veszélyeztette.

(5) Külterületen levő utak helyreállításához támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha azok lakott külterület megközelítését szolgálják.

(6) Nem nyújtható támogatás a károsodást megelőző állapothoz képest jobb körülmények kialakításához. Nem támogathatók továbbá a helyreállításon túli infrastrukturális fejlesztések, az árvíz ellen biztosított, illetve árvíz ellen biztosítható építmények kárai, a kizárólag megelőző jellegű intézkedések, az első káreseményt megelőző preventív intézkedések, a bevételcsökkenés és -kiesés, közmunka keretében a közmunkát végzők átcsoportosításával keletkező költségek, illetve a magánszemélyeknél bekövetkezett kár.

(7) A támogatás keretében nem ismerhetők el a szükségtelen és indokolatlan, valamint a helyreállítási munkálatokkal közvetlenül össze nem függő költségek, így különösen:

a) a szakértői költségek;

b) a pályáztatás költségei (ideértve a közbeszerzési eljárással kapcsolatos kiadásokat is);

c) a műszaki ellenőri költségek;

d) a munkálatok elvégzését biztosító műveletek (így különösen az útlezárás, jelzőtáblák kihelyezése) .

(8) Nem tartoznak a támogatható intézkedések körébe olyan munkálatok, amelyek nem az árvíz okozta károk működőképességhez feltétlenül szükséges helyreállítást célozzák, illetve az olyan intézkedések, amelyek nem halaszthatatlanok (így különösen kiránduló utak, mezőgazdasági utak helyreállítása) .

2. §

(1) Az árvíz elleni védekezés, illetve az elsődleges veszélyhelyzeti tevékenységek költségei - 2006. április 4. és 2006. augusztus 31. között kiállított - számla és teljesítés-igazolás alapján igényelhetők.

(2) Az árvizet követő helyreállítás költségei a következő dokumentumok alapján igényelhetők:

a) amennyiben a helyreállítás már befejeződött, számla és teljesítés-igazolás, valamint a kötelezettségvállalás dokumentuma alapján;

b) amennyiben a helyreállítás még nem kezdődött el vagy folyamatban van, a helyreállítás kivitelezőjével, illetve kivitelezőivel kötött szerződés alapján.

(3) Amennyiben az önkormányzat a megjelölt védekezési, illetve helyreállítási munkálatokhoz az 1. § (1) bekezdés ba)-bc) pontjai szerinti jogszabályok alapján részleges támogatásban részesült, úgy támogatást kizárólag az e támogatási összegen felüli költségekhez igényelhet.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a védekezési, és az elsődleges veszélyhelyzeti munkálatok teljes költségéről be kell nyújtani a (2) bekezdés szerinti dokumentumokat, és nem csak a jelen rendelet alapján igényelt támogatás összegéről. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni, ha az önkormányzat már befejezett helyreállítási munkálatokhoz igényel támogatást. Ebben az esetben a számla-, illetve költségösszesítőn fel kell tüntetni, hogy az önkormányzat mely elemekhez mekkora központi költségvetési támogatást kapott.

A támogatás igénylése

3. §

(1) Az önkormányzatok pályázataikat - papír alapon egy eredeti és egy másolati példányban, valamint elektronikus úton - a Magyar Államkincstár regionális igazgatóságaihoz (a továbbiakban: Igazgatóság) 2007. augusztus 24-éig nyújthatják be. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell a következő mellékleteket:

a) az e rendelet 2. számú melléklete szerinti adatlapot;

b) az önkormányzat indokolását arról, hogy a pályázatban megjelölt munkálatok, illetve intézkedések miért nélkülözhetetlenek a működőképesség azonnali helyreállításához, illetve a közvetlen károk elhárításához (munkálatonként, illetve intézkedésenként külön-külön értékelve, a számla-, illetve költségösszesítő elemei szerint bemutatva);

c) a képviselő-testület nyilatkozatát a következőkről:

ca) a megjelölt támogatási igények olyan munkálatokhoz, intézkedésekhez kapcsolódnak, amelyek nélkülözhetetlenek a működőképesség azonnali helyreállításához, illetve a közvetlen károk elhárításához,

cb) az érintett építmény(ek) milyen kötelező önkormányzati feladat(ok) ellátását szolgálják, illetve a károk veszélyeztetik-e (veszélyeztették-e) a közlekedés biztonságát,

cc) a helyreállítandó építményre az önkormányzat árvíz elleni biztosítással nem rendelkezik (indokolással ellátva),

cd) helyreállítási munkálatok esetén annak igazolását, hogy az árvíz közvetlenül okozta a károsodásokat,

ce) amennyiben a kárt szenvedett önkormányzati tulajdonú épületre az önkormányzat nem rendelkezik értékkövető biztosítással, és az biztosítható, úgy vállalja, hogy az épületre határozatlan időtartamú, értékkövető biztosítást köt, és vállalja annak 5 éven keresztüli fenntartását;

d) legalább két biztosító igazolását arra vonatkozóan, hogy az érintett építményre árvíz ellen nem köt biztosítást;

e) a 2. §-ban meghatározottak szerint a teljesítés-igazolás(oka)t, számlá(ka)t, a kötelezettségvállalás dokumentumait, szerződés(eke)t;

f) műszaki szakértő által készített nyilatkozatot, amely tartalmazza:

fa) a keletkezett károk tételes felsorolását (a kár helye, mértéke), a károk kialakulásának okait,

fb) a károsodott építmény általános jellemzését (így különösen az építés évét, a legutóbbi felújítás dátumát, a karbantartás gyakoriságát, az építés technológiáját),

fc) az utakban, hidakban, kompokban keletkezett károk esetén a közlekedés biztonságára vonatkozó nyilatkozatot indokolással (az adott kár mennyire és miben veszélyezteti a közlekedés biztonságát, illetve milyen helyreállítási munkálatok szükségesek a biztonságos közlekedés megteremtéséhez),

fd) az építmény károsodás előtti állapotának megfelelő helyreállítására vonatkozó javaslatot, a helyreállítás költségeinek tételes bemutatását;

g) az elvégzett, illetve elvégzendő munkálatok, intézkedések részletes költségvetését, részletes indokolással;

h) az önkormányzati tulajdon igazolásához szükséges tulajdoni lapokat;

i) számla-, illetve költségösszesítőt.

(3) Amennyiben a pályázat benyújtásáig a képviselő-testület nem hívható össze, a (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot az önkormányzat legkésőbb 2007. szeptember 26-áig küldi meg az ÖTM részére.

(4) A védekezési, elsődleges veszélyhelyzeti tevékenységek, illetve a már befejezett helyreállítási munkálatok esetében a pályázathoz csatolni kell az e tevékenységekről, illetve munkálatokról készített szakmai beszámolót is.

(5) Az Igazgatóság megvizsgálja a pályázat szabályszerűségét és szükség esetén hiánypótlásra, módosításra hívja fel az önkormányzatot. Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül van lehetőség.

(6) Amennyiben az önkormányzat az (5) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt nem továbbítja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak (a továbbiakban: ÖTM) és erről értesíti a pályázót.

(7) Az Igazgatóság a pályázatokat - a (6) bekezdés szerinti eset kivételével - elektronikus úton és papír alapon egy eredeti példányban legkésőbb 2007. szeptember 5-éig továbbítja az ÖTM részére.

Döntési rendszer, a támogatás folyósítása

4. §

(1) A benyújtott pályázatokról és a támogatási összegekről az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 2007. szeptember 28-áig dönt. Az ÖTM a döntés előkészítéséhez - szükség esetén, a kárelhárítás költségeinek megállapítása érdekében - a 3. § (2) bekezdésében meghatározottakon kívül további dokumentumokat is bekérhet a pályázó önkormányzattól.

(2) Az ÖTM a döntés-előkészítés időszakában jogosult helyszíni ellenőrzést folytatni az érintett településen. Ezen ellenőrzésbe - a károsodás jellegétől függően - bevonhat szakértőket is.

(3) Amennyiben az önkormányzat meg nem kezdett, vagy folyamatban levő helyreállításhoz nyer el támogatást, úgy az összeg felhasználásának feltételeit az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint az önkormányzat megállapodásban (a továbbiakban: támogatási megállapodás) rögzíti.

(4) A támogatási megállapodást az önkormányzati és területfejlesztési miniszteri döntést követően legkésőbb 2007. október 10-éig meg kell kötni, amelynek az önkormányzat hibájából történő elmulasztása jogvesztő hatályú.

(5) A támogatást az ÖTM utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja.

A támogatás felhasználása, elszámolása és ellenőrzése

5. §

(1) A támogatás felett az önkormányzat rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(2) Az önkormányzatnak - meg nem kezdett, illetve folyamatban levő helyreállítási munkálatok esetén - biztosítania kell a támogatás célnak megfelelő felhasználását, különösen belső ellenőrzés megvalósításával a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel összhangban.

(3)[1] A meg nem kezdett, illetve folyamatban levő helyreállítási munkálatok esetén a támogatás felhasználásának végső határideje 2008. szeptember 15-e, amelynek meghosszabbítására nincs lehetőség. E határidőt követő harminc napon belül az önkormányzat köteles részletes szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani az Igazgatóságon keresztül az ÖTM felé. A pénzügyi beszámolónak - egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban - részletesnek, számlákkal, teljesítés-igazolásokkal és a kötelezettségvállalás dokumentumaival alátámasztottnak kell lennie. A pénzügyi beszámolóhoz csatolt dokumentumokról tételes összesítőt kell készíteni.

(4)[2] A támogatott önkormányzat 2008. október 15-éig köteles az Igazgatóságon keresztül az ÖTM felé nyilatkozatot benyújtani, amely tartalmazza a következőket:

a) a végrehajtott tevékenységek listája az 1. § (3) bekezdése szerinti tevékenységi típusok szerint osztályozva, és az ehhez kapcsolódóan felhasznált támogatási összeg;

b) az árvízzel kapcsolatban ténylegesen felmerült és kifizetett költségek teljes összege;

c) a károk korlátozása vagy a hasonló katasztrófák újbóli előfordulásának lehető legnagyobb mértékű megelőzése érdekében bevezetett vagy javasolt megelőző intézkedések bemutatása.

(5)[3] Az Igazgatóság a benyújtott beszámolókat formai és pénzügyi, a nyilatkozatokat teljességi szempontból megvizsgálja, majd szükség esetén hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot. A hiánypótlási felhívásnak az önkormányzat öt munkanapon belül tehet eleget.

(6)[4] Az (5) bekezdés szerint felülvizsgált beszámolók és nyilatkozatok eredeti példányát az Igazgatóság - szükség esetén véleménye csatolásával - legkésőbb 2008. november 15-éig továbbítja az ÖTM felé. Amennyiben az ÖTM a beszámolók vizsgálata során további tájékoztatást, illetve dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket az önkormányzatok - külön felhívásra - kötelesek részére teljesíteni.

(7) A támogatás felhasználása során az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.), valamint az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti, az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó támogatás felhasználására vonatkozó megvalósítási szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) foglaltakat kell alkalmazni.

6. §

(1) A támogatást - az Európai Bizottság felé fizetendő kamattal növelt összegben - vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, ha azt nem a vonatkozó jogszabályoknak, a Szerződésben és a támogatási megállapodásban rögzített feltételeknek megfelelően használják fel.

(2) Amennyiben az ellenőrzésre jogosult állami szerv, vagy az Európai Bizottság az ellenőrzése során az önkormányzat által igénybe vett támogatásnál szabálytalanságot észlel, és ezért a Magyar Államnak az Európai Unió felé visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy az önkormányzat köteles a visszafizetendő összeget a központi költségvetés felé megtéríteni.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az ÖTM felszólítja az önkormányzatot a visszafizetési kötelezettség teljesítésére. Az önkormányzat a felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül köteles eleget tenni a kötelezettségének.

(4)[5] Amennyiben az önkormányzat a (3) bekezdés szerinti határidőben nem teljesíti visszafizetési kötelezettségét, úgy az Önkormányzati Minisztérium erről tájékoztatja a Magyar Államkincstárat, és a követelés érvényesítését a kincstár végzi.

7. §

(1) A támogatás felhasználását az ÖTM, az Európai Bizottság tisztségviselői és egyéb alkalmazottai, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek ellenőrizhetik.

(2) Az önkormányzat köteles a kapott támogatást elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani úgy, hogy a támogatással kapcsolatos minden tranzakció, és minden egyes kiadási tételt alátámasztó, a támogatáshoz kapcsolódó kísérő dokumentumok azonosíthatók legyenek. Ezt a szabályt akkor is alkalmazni kell, ha az önkormányzat védekezési, elsődleges veszélyhelyzeti tevékenységek vagy már befejezett helyreállítási munkálatok költségeihez igényelt támogatást.

(3) Az önkormányzat köteles az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni.

8. §[6]

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

10. §[7]

Ez a rendelet az Európai Unió Szolidaritási Alapját létrehozó, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 187/2007. (VII. 18.) Korm. rendelethez

Magyarország által az Európai Unió Szolidaritási Alapjából igényelt támogatásra vonatkozó pályázatban megjelölt, árvízzel sújtott területek

Árvíz által érintett megyék: Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna.

Dunai árvíz által sújtott területek: Komárom-Almásfüzitő, Tát-Esztergom, Dunabogdány, Szentendre, Szentendrei-sziget, Budakalász, Érd, Dunafüred, Ercsi, Adony, Ipolytölgyes, Göd, Budapest-Baja, Visegrád.

Tiszai árvíz által sújtott területek: Bodrogköz, Ronyvazug, Bodroghalász, Vámosújfalu, Szegilong, Taktaköz, Takta-harkány, Tiszaluc, Takta-Sajó-Hernád köz, Délborsod, Csincse-Eger köz, Poroszló, Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna köz, Tarna-Tarnóca köz, Tarnóca-Tarna-Bene köz, Bene-Tarna-Gyöngyös köz, Gyöngyös-Tarna-Ágó köz, Borsóhalom, Székesér, Jászfényszaru, Petőfibánya, Lőrinci, Boldog, Jászberény, Jánoshida, Szolnok, Tiszakécske, Alpár, Csongrád, Szeged, Tiszanagyfalu-Tiszalök, Hortobágy, Tiszaörvény, Nagykunság, Fegyvernek-Mesterszállás, Alcsisziget, Bivalytó, Cibakháza, Körös-zug, Nagy-Sárrét, Berettyóújfalu, Érmellék, Kis-Sárrét, Sarkad, Remete, Gyula, Békés, Körös-Tisza-Maros köz, Torontál.

2. számú melléklet a 187/2007. (VII 18.) Korm. rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP

1.Önkormányzat neve: 
2.Önkormányzat KSH kódja: 
3.Önkormányzat címe: 
4.Kapcsolattartó neve: 
5.Telefon: 
6.Fax: 
7.E-mail: 
 Igényelt támogatás célok szerinti megbontásaIgényelt támogatás forintban
8.A Rendelet 1. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerint az infrastruktúra és berendezések azonnali helyreállítása az energiaellátás, vízellátás, szennyvízelvezetés, távközlés, közlekedés, egészségügyi ellátás és oktatás működése területén (9+10+11+12):0
9.aa) a károsodott árvízvédelmi és szabályozási rendszerek azonnali helyreállítása minimális működésük biztosításának céljából, továbbá a legfontosabb védekezési beavatkozások: 
10.ab) az árvízi védekezés során tönkrement és megrongálódott védekezési eszközök és anyagok azonnali helyreállítása a védekezési intézkedéseket megelőző értékük összegén: 
11.ac) az azonnali védekezés és helyreállítás költségeinek támogatása (beleértve a járulékos költségeket is); 
12.ad) az önkormányzati tulajdonban levő utakban bekövetkezett károk helyreállítása; 
13.Ebből*:
amennyiben a Rendelet 1. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti, jövőben végzendő munkálatokban közmunka vagy közhasznú munka keretében foglalkoztatottak is részt vesznek, úgy az önkormányzat
a) milyen összegű támogatásban részesült az e célt szolgáló közfoglalkoztatás megvalósításához
 
 aa) a közmunka pályázat keretében,Ft
 ab) a közhasznú munka pályázat keretében.Ft
 b) hány % saját forrást biztosít
ba) a közmunka pályázat az e célt szolgáló részének keretében,
%
 bb) a közhasznú munka pályázat az e célt szolgáló részének keretében.%
 c) milyen összegű támogatást igényel jelen pályázat keretében
ca) a közmunka pályázat e célt szolgáló részéhez szükséges saját forrás biztosításához,
Ft
 cb) a közhasznú munka pályázat e célt szolgáló részéhez szükséges saját forrás biztosításához?Ft
 Igényelt támogatás célok szerinti megbontásaIgényelt támogatás forintban
14.A Rendelet 1. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerint ideiglenes szállás biztosítása és a mentési szolgálatok finanszírozása az érintett lakosság azonnali igényeinek kielégítése érdekében (15+16):0
15.ba) rendkívüli közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátásából keletkezett többletkiadások támogatása; 
16.bb) a mentésben részt vevő, jelentősen igénybe vett eszközök szükséges javítása, élelmezési és ruházati ellátásához kapcsolódó anyagok és eszközök visszapótlása a mentési műveleteket megelőző értékük összegében; 
17.A Rendelet 1. §-a (3) bekezdésének c) pontja szerint a megelőző infrastruktúrák azonnali biz- 
 tosítása és intézkedések a kulturális örökség azonnali védelmére (18+19+20+21):0
18.ca) jelentős kulturális helyszínek azonnali védelme érdekében tett intézkedések. 
19.cb) a kulturális örökség szükséges helyreállítása az árvíz előtti állapot visszaállításának érdekében. 
20.cc) prevenciós árvízvédelmi infrastruktúra nélkülözhetetlen részhelyreállítása a minimális szükséges működés biztosítása és az árvízvédelmi biztonság érdekében. 
21.cd) az árvízvédekezés járulékos költségeinek támogatása; 
22.Ebből*:
amennyiben a Rendelet 1. §-a (3) bekezdésének c) pontja szerinti, jövőben végzendő munkálatokban közmunka, vagy közhasznú munka keretében foglalkoztatottak is részt vesznek, úgy az önkormányzat
 
 a) milyen összegű támogatásban részesült az e célt szolgáló közfoglalkoztatás megvalósításához 
 aa) a közmunka pályázat keretében,Ft
 ab)   a közhasznú munka pályázat keretében, b) hány % saját forrást biztosítFt
 ba) a közmunka pályázat az e célt szolgáló részének keretében,%
 bb)   a közhasznú munka pályázat az e célt szolgáló részének keretében, c) milyen összegű támogatást igényel jelen pályázat keretében%
 ca) a közmunka pályázat e célt szolgáló részéhez szükséges saját forrás biztosításához, cb) a közhasznú munka pályázat e célt szolgáló részéhez szükséges saját forrás biztosí-Ft
 tásához?Ft
23.A Rendelet 1. §-a (3) bekezdésének d) pontja szerint a katasztrófa sújtotta terület azonnali re- 
 habilitálása, a természeti övezeteket is ideértve (24+25):0
24.da) az árvíz által sújtott területek azonnali rehabilitálásához szükséges növény- és talajvédelmi költségek részfinanszírozása. 
25.db) a katasztrófa sújtotta terület azonnali rehabilitálásához szükséges takarítási költségek. 
26.Összesen (8+14+17+23):0
 

* Ezekben a sorokban kell bemutatni, hogy a 9-12., valamint a 18-21. sorokban szereplő összegeken belül mekkora a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó igény.

Forrásösszetétel:

26.A Rendelet 1. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti jogszabályok alapján kapott központi költségvetési támogatás összege:%
27.Saját forrás:%
28.Egyéb forrás:%
29.Igényelt támogatás:%
30.Összesen:100%
 

Hozzájárulok, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. § (13) -(14) bekezdésében meghatározott adatokat a 18/C. § (12) és (14) bekezdésében felsorolt szervek az (5)-(8) bekezdésben, valamint a 18/C. § (12) (13) bekezdésben foglaltak szerint felhasználják. Nyilatkozom továbbá arról, hogy az adatlapon és a csatolt pályázatban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ..........................................., ................ év.................................. hó...................   nap.
 
P. H.
..............................................................
(kör)jegyző
..............................................................
polgármester
 

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 27/2008. (II. 14.) Korm. rendelete 1. § - a. Hatályos 2008.02.22.

[2] Megállapította a 27/2008. (II. 14.) Korm. rendelete 1. § - a. Hatályos 2008.02.22.

[3] Megállapította a 27/2008. (II. 14.) Korm. rendelete 1. § - a. Hatályos 2008.02.22.

[4] Megállapította a 27/2008. (II. 14.) Korm. rendelete 1. § - a. Hatályos 2008.02.22.

[5] Megállapította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 48. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[6] Hatályon kívül helyezte a 27/2008. (II. 14.) Korm. rendelete 3. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.02.22.

[7] Beiktatta a 27/2008. (II. 14.) Korm. rendelete 2. § - a. Hatályos 2008.02.22.

Tartalomjegyzék