2008. évi XXVII. törvény

egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról[1]

1. §[2] (1) A megválasztását követően

a) az országgyűlési képviselő és - az Országgyűlés alelnöke, jegyzője, képviselői megbízatással rendelkező háznagya, az országgyűlési bizottság elnöke és tagja kivételével - az Országgyűlés által megválasztott személy az Országgyűlés előtt,

b) a nemzetiségi szószóló az Országgyűlés elnöke előtt

a melléklet szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat (a továbbiakban: eskü) tesz.

(2) A nemzetiséghez tartozó országgyűlési képviselő, a nemzetiségi listáról mandátumot szerző országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló az esküt választása szerint magyarul vagy nemzetiségi nyelven teszi.

(3) Az eskütételről a közjogi tisztségviselő - magyarul vagy az eskütétel nemzetiségi nyelve szerinti hiteles fordításban kiállított - okmányt ír alá.

2. §[3]

3. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 3. § (3) bekezdése 2008. december 31-én lép hatályba.

(3)[4]

(4)[5]

(5)[6]

(6)[7]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvényhez[8]

A közjogi tisztségviselő esküjének szövege

Én, (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. június 2-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 2014. évi XIV. törvény 87. §-a. A 157/2014. (IV. 18.) KE határozat alapján hatályos 2014.05.06.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 3. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 3. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 3. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 3. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 3. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[8] Beiktatta a 2011. évi CCI. törvény 326. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

Tartalomjegyzék