335/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § a), b),f), h) és l) pontjában, valamint az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §

(1) A Br. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2)[8]

(3)[9]

II. Fejezet

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

III. Fejezet

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

Záró rendelkezések

25. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 8. §-ának (1) bekezdése és 1. számú melléklete 2010. január 1-jén lép hatályba.

26. §

(1) A tárgyévben elszámolóegységre épülő rendszert alkalmazó pénztár a Br. 22. §-ának (1) bekezdésében előírt kötelezettségét a 2008. évre vonatkozóan 2009. június 30-áig köteles teljesíteni.

(2) Az elszámolóegységre épülő nyilvántartási rendszerre 2008. december 31-ével áttérő magánnyugdíjpénztár azon tagok követelésének eszközfedezetét, akik 2008. negyedik negyedévében az Mpt. 28. §-a szerinti egyösszegű kifizetést, átlépést, illetve a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépést kezdeményeztek, 2009. évben a klasszikus portfolió befektetési szabályai szerint köteles befektetni.

27. §[26]

28. §[27]

29. §

(1)[28]

(2)[29]

30. §[30]

31. §[31]

32. §

(1) E rendelet 1-7. §-a, 8. §-ának (2)-(3) bekezdése, 9-24. §-a, 27-28. §-a, 29. §-ának (1) bekezdése, valamint a 30-31. §-a 2009. január 2-án hatályát veszti.

(2) E rendelet 29. §-ának (2) bekezdése 2009. július 2-án hatályát veszti.

(3) E rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 335/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Br. 1. számú mellékletének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A pénztár csak állampapír alapú, szállításos vagy óvadéki repót (fordított repót) köthet, melynek értéke nem haladhatja meg a befektetett pénztári eszközök 20%-át. A fedezeti tartalékból repó ügyletek (ide nem értve a fordított repót) csak likviditási célból köthetők."

2. számú melléklet a 335/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Br. 4. számú mellékletének 1. pontja a következő g) ponttal egészül ki:

"g) Az elszámolóegység-árfolyamot az egyes választható portfoliók egyéní számlái eszközfedezetének e rendelet szerint számított piaci értékének és az elszámoló egységek számának hányadosaként kell megképezni."

3. számú melléklet a 335/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"4/A. számú melléklet a 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelethez

A 10 éves vagyonnövekedési mutató meghatározása

A pénztárnak a vagyonnövekedési mutatót a következő képlet szerint kell meghatároznia:

ahol
V= 10 éves vagyonnövekedési mutató
R= a tárgyévi (a tárgyévben i = 1) és az azt megelő-
9 év nettó hozamrátája
ahol
Vj=a tárgyévben és az azt megelőző 9 évben a pénztár fedezeti tartaléka egy pénztártagra jutó vagyona nyitó és záró értékének számtani átlaga
Az egy pénztártagra jutó vagyon nyitó értéke a pénztár fedezeti tartaléka tárgyév első napján ki­mutatott piaci értékének és a tárgyév első napján meglévő taglétszámnak a hányadosa. Az egy pénztártagra jutó vagyon záró értéke a pénztár fedezeti tartaléka tárgyév utolsó napján kimuta­tott piaci értékének és a tárgyév utolsó napján meglévő pénztári taglétszámnak a hányadosa.
vb=a tárgyévet megelőző 9. évben a pénztár fedezeti tartaléka egy pénztártagra jutó vagyonának nyi­tó értéke."

4. számú melléklet a 335/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az Nybr. 4. számú mellékletének 1. pontja a következő g) ponttal egészül ki:

"g) Az elszámolóegység-árfolyamot az egyes választható portfoliók egyéni számlái eszközfedezetének e rendelet szerint számított piaci értékének és az elszámoló egységek számának hányadosaként kell megképezni."

5. számú melléklet a 335/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"4/A. számú melléklet a 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelethez

A 10 éves vagyonnövekedési mutató meghatározása

A pénztárnak a vagyonnövekedési mutatót a következő képlet szerint kell meghatároznia:

ahol
V= 10 éves vagyonnövekedési mutató
Ri=
a tárgyévi (a tárgyévben i=1) és az azt megelőző 9 év nettó hozamrátája
ahol
Vi=a tárgyévben és az azt megelőző 9 évben a pénztár fedezeti tartaléka egy pénztártagra jutó vagyona nyitó és záró értékének számtani átlaga
Az egy pénztártagra jutó vagyon nyitó értéke a pénztár fedezeti tartaléka tárgyév első napján ki­mutatott piaci értékének és a tárgyév első napján meglévő taglétszámnak a hányadosa. Az egy pénztártagra jutó vagyon záró értéke a pénz­tár fedezeti tartaléka tárgyév utolsó napján kimutatott piaci értékének és a tárgyév utolsó
napján meglévő pénztári taglétszámnak a há­nyadosa.
vb=a tárgyévet megelőző 9. évben a pénztár fedezeti tartaléka egy pénztártagra jutó vagyonának nyi­tó értéke."

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[31] Hatályon kívül helyezte e rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

Tartalomjegyzék