Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

343/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati szerkezetátalakításból eredő egyes gazdálkodási feladatok változásával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdésének a) és j) pontjában, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Doppingvétséget követ el a versenyző, ha]

"c) a mintaszolgáltatási kötelezettséget megfelelő indokolás hiányában - azt követően, hogy arról szabályszerű értesítést kapott - megtagadja vagy elmulasztja, továbbá, ha a mintavétel rendjét nem tartja be, vagy a mintavételt egyéb módon akadályozza;".

2. §

Az R. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A szövetség a sportág nemzetközi szövetsége vonatkozó szabályzatának és a nemzetközi követelményeknek megfelelően gondoskodik a versenyző versenyengedélyének felfüggesztéséről."

3. §

Az R. 14. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a versenyző "B" jelű mintájának analízise negatív vizsgálati eredményű, a "B" minta analízisének költségét a NADO visszatéríti a versenyző részére, és a versenyző "A" mintájának pozitív vizsgálati eredménye miatt doppingeljárás nem folytatható le, a versenyzővel szemben hátrányos következmények nem alkalmazhatóak."

4. §

Az R. 15. § (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A versenyzőnek a versenyszerű sporttevékenység folytatásától való visszavonulására vonatkozó bejelentése az előzetes felülvizsgálati eljárás és a doppingeljárás lefolytatását és befejezését nem akadályozza.

(8) Az előzetes felülvizsgálati eljárás és a doppingeljárás részletes szabályaira - a rendeletben foglalt eltérésekkel - a sportfegyelmi felelősségről szóló kormányrendelet rendelkezései az irányadók."

5. §

(1) Az R. 17. § (1) bekezdésének a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, továbbá a következő c) ponttal egészül ki:

[A szövetség a doppinglista, valamint a doppingolás körülményeinek figyelembevételével - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a versenyzőre az alábbi büntetéseket szabhatja ki:]

"a) a 6. § (1) bekezdésének a), b), c), e) és f) pontjaiban meghatározott doppingvétségek első alkalommal történő elkövetése esetén versenyrendszerben szervezett versenyen való részvételtől eltiltás 2 év időtartamra;

b) a 6. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott doppingvétség első alkalommal történő elkövetése esetén, amennyiben a versenyző 18 hónapon belül három esetben tanúsítja az ott meghatározott magatartást, a versenyrendszerben szervezett versenyen való részvételtől eltiltás 1 év időtartamra. Az eltiltás 2 év időtartamú, ha a három eset közül egyik sem indokolható;

c) a 6. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott doppingvétség első alkalommal történő elkövetése esetén versenyrendszerben szervezett versenyen való részvételtől eltiltás 4 évtől végleges időtartamra. Ha a versenyző a 6. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott doppingvétséget kiskorú versenyző sérelmére követi el, vagy a doppinglista szerinti "Meghatározott szerek" között nem szereplő egyéb tiltott szerrel, az eltiltás végleges."

(2) Az R. 17. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A doppinglista szerinti "Meghatározott sze-rek"-nek a versenyző szervezetében való jelenléte esetén - amennyiben a versenyző bizonyítja, hogy azokat nem a teljesítménye fokozása érdekében alkalmazta - a büntetés első alkalommal legalább szóbeli figyelmeztetés, írásbeli megrovás vagy versenyrendszerben szervezett versenyen való részvételtől legfeljebb 2 év időtartamú eltiltás;"

6. §

Az R. 18. § (1)-(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A szövetség a sportszakemberre az alábbi büntetéseket szabhatja ki:

a) a 6. § (2) bekezdésének a)-c) és e) pontjaiban meghatározott doppingvétségek első alkalommal történő elkövetése esetén a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől eltiltás 4 évtől végleges időtartamra,

b) a 6. § (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott doppingvétség első alkalommal történő elkövetése esetén a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől eltiltás 2 év időtartamra.

(2) Ha a sportszakember a 6. § (2) bekezdésének a)-c) és e) pontjaiban meghatározott doppingvétséget kiskorú versenyző sérelmére vagy a doppinglista szerinti "Meghatározott szerek" között nem szereplő egyéb tiltott szerrel követi el, a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől végleg el kell tiltani."

7. §

(1) Az R. 19. § (1)-(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha a versenyző a doppingeljárás során bizonyítja, hogy még gondatlanság sem terheli a doppingvétség első alkalommal történő elkövetésében, vele szemben az egyébként meghatározott eltiltás büntetés nem alkalmazható.

(2) Ha a versenyző a doppingeljárás során bizonyítja, hogy nem terheli szándékosság a doppingvétség első alkalommal történő elkövetésében, vele szemben az egyébként alkalmazandó eltiltás csökkenthető, de nem lehet kevesebb az eltiltás időtartamának felénél."

(2) Az R. 19. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6)-(12) bekezdésekkel egészül ki:

"(5) Ha a versenyző vagy a sportszakember a doppingeljárás során érdemben közreműködik más versenyző, csapat vagy sportszakember doppingvétségének a felderítésében, vagy bizonyításában, velük szemben az egyébként alkalmazandó eltiltás időtartama csökkenthető, de nem lehet kevesebb az eltiltás időtartamának negyedénél. Ha az eltiltás időtartama végleges, a csökkentett büntetés nem lehet kevesebb nyolc évnél.

(6) Amennyiben a versenyző vagy a sportszakember beismeri olyan doppingvétség elkövetését, amely más módon nem bizonyítható, a versenyzővel és a sportszakemberrel szemben egyébként alkalmazandó eltiltás időtartama csökkenthető, de nem lehet kevesebb az eltiltás időtartamának felénél.

(7) Amennyiben a versenyzővel vagy a sportszakemberrel szemben egyébként alkalmazandó eltiltás e rendelet több rendelkezése alapján csökkenthető, a csökkentett eltiltás időtartama nem lehet kevesebb az egyébként alkalmazandó eltiltás időtartamának negyedénél.

(8) A doppingvétségért egyébként alkalmazandó eltiltás időtartama legfeljebb 4 év időtartamra növelhető, amennyiben a versenyző vagy a sportszakember doppingvétségét (kivéve a 6. § (1) bekezdésének g) pontjában, 6. § (2) a)-c) és e) pontjaiban szereplő doppingvétségeket, vagy ha a versenyző, sportszakember a doppingvétség elkövetését beismeri) olyan módon követte el, amely különösen alkalmas a tisztességes játék (fair play) szellemének megsértésére és egyes sportágakra, vagy a sportmozgalomra különösen káros hatású, így különösen, ha

a) a doppingvétséget doppingterv vagy -rendszer részeként, önállóan vagy másokkal szervezetten követte el;

b) a doppingvétséget többféle tiltott anyaggal vagy módszerrel követte el,

c) a tiltott teljesítményfokozás hatását az eltiltás időtartamát követően is élvezheti, vagy

d) a doppingeljárás során csalárd, rosszhiszemű magatartást tanúsít.

(9) A doppingeljárás során nem fogadható el a versenyző arra való hivatkozása, hogy doppinglistán szereplő valamely szer, módszer nem fedőszer, nincs teljesítménynövelő vagy káros egészségügyi hatása, illetve nem ellentétes a sport szellemiségével.

(10) A versenyző, sportszakember által második alkalommal elkövetett doppingvétségért alkalmazandó eltiltás időtartamát a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(11) A versenyző, sportszakember által harmadik alkalommal elkövetett doppingvétségért - a (12) bekezdésben foglalt kivétellel - végleges eltiltás alkalmazandó.

(12) A harmadik alkalommal elkövetett doppingvétség esetén az eltiltás 8 évtől végleges időtartamú, amennyiben

a) a doppinglista szerinti "Meghatározott szerek"-nek a versenyző szervezetében való jelenléte esetén a versenyző bizonyítja, hogy azokat nem a teljesítménye fokozása érdekében alkalmazta,

b) a harmadik alkalommal elkövetett doppingvétség a 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti doppingvétség."

8. §

Az R. a következő 19/A. §-sal egészül ki:

"19/A. § (1) Az eltiltás időtartama - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel - az azt megállapító elsőfokú határozat meghozatalának napján kezdődik.

(2) Amennyiben a másodfokon eljáró dopping fellebbviteli bizottság elnöke a büntetés végrehajtását felfüggeszti, az eltiltás a másodfokon eljáró dopping fellebbviteli bizottság határozata meghozatalának napján kezdődik.

(3) Amennyiben a versenyző vagy a sportszakember a doppingvétség elkövetését beismeri, az eltiltás időtartamának kezdete a doppingellenőrzés vagy a doppingvétséget megalapozó egyéb magatartás tanúsításának időpontja.

(4) Az eltiltás időtartamába a versenyengedély felfüggesztésének időtartamát be kell számítani."

9. §

Az R. 20. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Amennyiben a versenyző, sportszakember megsérti az eltiltás időtartamára vonatkozó részvételi tilalmat, annak időpontjában az eltiltás időtartama újrakezdődik. Ha a versenyzőt, sportszakembert nem terheli még gondatlanság sem a részvételi tilalom megsértésében, az újrakezdődő eltiltás időtartama csökkenthető, de nem lehet kevesebb annak felénél, végleges eltiltás esetén 8 évnél."

10. §

Az R. 21. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek, amennyiben az UNESCO keretében Párizsban, 2005. október 19-én elfogadott nemzetközi doppingellenes Egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendeletben foglalt Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatot aláírói, a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatot a benne foglaltaknak megfelelően alkalmazzák, különös figyelemmel a 23. Cikk 2.2 pontjában foglaltakra."

11. §

Az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - ellátja a sportigazgatási szerv feladatait.

(2) A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 64. §-ának (1) bekezdése szerinti olimpiai központok vagyonkezelése tekintetében a sportigazgatási szerv feladatait a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet látja el.

(3) A miniszter sportigazgatási szervként vezeti az Stv. 40. § (1) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és 44. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartásokat."

12. §

A közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályázati eljárásokkal kapcsolatos adatok közzétételének helyéül szolgáló honlapot a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium működteti."

13. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-10. §-ai 2009. január 1-jén lépnek hatályba és rendelkezéseit a hatálybalépést követő doppingellenőrzések tekintetében kell alkalmazni.

(3) 2009. január 1-jén hatályát veszti az R.

a) 5/A. § (2) bekezdésének f) pontjában a "nevét és" szövegrész,

b) 12. § (2) bekezdésében a "felfüggeszteni a versenyző versenyengedélyét és" szövegrész,

c) 12. § (4) bekezdésében az "és a versenyengedély felfüggesztését a szövetség köteles 24 órán belül megszüntetni" szövegrész,

d) 15. § (1) bekezdésének utolsó mondata,

e) 18. §-ának (3) bekezdése.

(4) 2009. január 1-jén az R. 3. § (10) bekezdésében a "(10) bekezdés" szövegrész helyébe a "(9) bekezdés" szövegrész lép.

(5) 2009. január 1-jén az R. az e rendelet melléklete szerinti 1. számú melléklettel egészül ki.

14. §

E rendelet 2012. január 1-jén hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Melléklet a 343/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet az 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelethez]

Második doppingvétség


Első doppingvétség
17. § (2) bek.6. § (1) bek. d) pont19. § (2) bek.6. § (1) bek. a)-c) és e)-f))
pontok, 6. § (2) bek. d) pont
19. § (8) bek.6. § (1) bek. g) pont, 6. § (2) bek. a)-c) és e) pontok
17. § (2) bek.1-4 év2-4 év2-4 év4-6 év8-10 év10 év-végleges
6. § (1) bek. d) pont1-4 év4-8 év4-8 év6-8 év10 év-véglegesvégleges
19. § (2) bek.1-4 év4-8 év4-8 év6-8 év10 év-véglegesvégleges
6. § (1) bek. a)-c))és e)-f)) pontok,
6. § (2) bek. d) pont
2-4 év6-8 év6-8 év8 év-véglegesvéglegesvégleges
19. § (8) bek.4-5 év10 év-végleges10 év-véglegesvéglegesvéglegesvégleges
6. § (1) bek. g) pont,
6. § (2) bek. a)-c) és e) pontok
8 év-véglegesvéglegesvéglegesvéglegesvéglegesvégleges

A versenyző, sportszakember által második alkalommal elkövetett doppingvétségért alkalmazandó eltiltás időtartamát az első alkalommal elkövetett doppingvétség, illetve az annak büntetése során értékelt körülmény (a táblázat első oszlopában függőlegesen) és a második alkalommal elkövetett doppingvétséget megalapozó magatartás, illetve az annak büntetése során értékelt körülmény (a táblázat első sorában vízszintesen) kiválasztásával kell megállapítani."

Tartalomjegyzék