Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet

az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzati miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a) helyi önkormányzatokért,

b) sportpolitikáért,

c) katasztrófák elleni védekezésért,

d) köziratok kezelésének szakmai irányításáért,

e) lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért,

f) turizmusért,

g) választójogi és népszavazási szabályozásért,

h) választások és népszavazások lebonyolításáért,

i) közigazgatás-szervezésért

i)[1] vendéglátásért,

felelős tagja.

2. §

A miniszter az e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,

b) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit,

c) előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,

d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

e) kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárcamegállapodásokat,

f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntéselőkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről, és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő fórumain való képviseletéről,

h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,

i) gondoskodik - a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint - a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről,

j) közreműködik a nemzeti fejlesztési terv előkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében,

k) meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit és a honvédelmi felkészítés ágazati feladatainak végrehajtását, ellátja a védelmi felkészüléssel kapcsolatos feladatokat.

3. §

A miniszter

a) a helyi önkormányzatokért való felelőssége körében előkészíti különösen

aa) a helyi önkormányzatokról,

ab) a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester), továbbá - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együttműködve - a jegyző, a főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) jogállásáról,

ac) a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról,

ad) a helyi önkormányzatok társulásairól,

ae) a helyi önkormányzatok vis maior támogatásáról,

af) a helyi önkormányzati tulajdonról, illetve vagyongazdálkodásról,

ag)[2] a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szerv működéséről,

ah) a temetkezési közszolgáltatásról,

b) a sportpolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen a sportról és az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről,

c) a katasztrófák elleni védekezésért való felelőssége körében felel a polgári védelemért és a tűz elleni védekezésért, e körben előkészíti különösen

ca) a katasztrófák elleni védekezés egységes irányítási rendszerének kialakításáról és működtetéséről,

cb) a polgári védelem feladatairól, szervezetéről, működéséről, az állampolgárok és szervezetek polgári védelmi kötelezettségéről,

cc) a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokról,

cd) az ipari balesetek megelőzéséről és elhárításáról, valamint az országhatáron túli hatással járó ipari balesetek nemzetközi értesítési és kölcsönös segítségnyújtási rendszeréről,

ce) az infrastruktúra kritikus elemeivel kapcsolatos feladatokról,

d) a köziratok kezelésének szakmai irányításáért való felelőssége körében előkészíti a köziratok kezeléséről,

e) a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen

ea) a lakásügyről,

eb) a társasházról, lakásszövetkezetről, lakásokról,

ec) az állami lakáscélú támogatásokról,

f) a turizmusért való felelőssége körében előkészíti különösen

fa) a turizmusról,

fb) az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről,

fc) az utazási és utazást közvetítő szerződésről,

fd) a falusi és agroturizmusról,

g) a választójogi és népszavazási szabályozásért való felelőssége körében előkészíti különösen

ga) az országgyűlési és az európai parlamenti képviselők, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról,

gb) azországos és helyi népszavazásról,

gc) a választási eljárásról

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

4. §

(1) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelőssége körében

a) működteti a Duna Palota és Kiadót,

b)[3] közreműködik a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve irányításában.

(2) A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége körében

a) irányítja a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézetet,

b) biztosítja a Nemzeti Sporttanács működését.

(3) A miniszter a katasztrófák elleni védekezésért való felelőssége körében

a) irányítja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot;

b) működteti

ba) az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszert,

bb) a Nemzeti Helyzetértékelő Központot;

c) felügyeli a Nemzetközi Radiológiai Adatcsere Központot.

(4) A miniszter a turizmusért való felelőssége körében működteti a Regionális Idegenforgalmi Bizottságokat és az Országos Idegenforgalmi Bizottságot.

5. §

(1) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelőssége körében

a) kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal ellentétesen működő helyi önkormányzati képviselő-testület feloszlatását,

b) kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal ellentétesen működő kisebbségi önkormányzati testület feloszlatását a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együttműködve,

c) előkészíti az ország területének közigazgatási tagozódásával, illetőleg a területszervezéssel kapcsolatos, az Országgyűlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó döntéseket,

d) kialakítja az önkormányzati érdekszövetségekkel való kapcsolattartás és egyeztetés rendjét, biztosítja a felelősségi körébe tartozó önkormányzati feladatok egyeztetését, összehangolását,

e) az önkormányzati érdekszövetségek javaslatának kikérését követően kijelöli az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar delegációjának tagjait,

f) összehangolja a polgármester, a jegyző, a képviselőtestület hivatalának ügyintézője által ellátott, az államigazgatási feladatok ellenőrzésére irányuló tevékenységet,

g) ellátja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének szakmai irányítását,

h) ellátja a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése szakmai irányítását a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együttműködve,

i) közreműködik az igazságügyi és rendészeti miniszternek a közterület-felügyelettel kapcsolatos szabályozási feladatai ellátásában, valamint gondoskodik a közterületfelügyelettel kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáról,

j) gondoskodik a temetkezési közszolgáltatás ellátásának szakmai irányításáról és az ellátás szakmai követelményei meghatározásáról.

(2) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelőssége körében, a helyi önkormányzatok gazdálkodásával összefüggésben

a) ellátja - a pénzügyminiszterrel együttesen - a központi költségvetés előkészítéséből és végrehajtásából, valamint a zárszámadásból adódó, helyi önkormányzatokat és a helyi kisebbségi önkormányzatokat érintő kormányzati teendőket, és szervezi az azok megalapozásához szükséges információszolgáltatást,

b) összehangolja a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok működésével összefüggő tervezés és gazdálkodás kormányzati feladatait,

c) részt vesz a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása pénzügyi szabályozásának kidolgozásában, a feladatok végrehajtásának szervezésében,

d) közreműködik a helyi önkormányzatokat megillető normatív költségvetési hozzájárulásokra és támogatásokra, valamint a központi adókból részesedés mértékére és az elosztás módjára vonatkozó javaslatok előkészítésében,

e) elősegíti az önkormányzati finanszírozási rendszer továbbfejlesztését, különös tekintettel a társult feladatellátás, így a többcélú kistérségi társulások ösztönzésére,

f) összehangolja - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 96. § c) pontjában meghatározott - felelősségi körében az önkormányzati kötelező feladatok differenciált telepítésével összefüggő ágazati döntéseket, valamint közreműködik a pénzügyminiszter ezzel összefüggő finanszírozási feladatai ellátásában,

g) elősegíti, hogy a helyi önkormányzatok sikeresen vehessék igénybe az európai uniós támogatásokat,

h) működteti a helyi önkormányzati vagyonkatasztert,

i) közreműködik a helyi önkormányzatok tulajdonát, vagyoni helyzetét érintő állami döntések előkészítésében,

j) közreműködik a helyi önkormányzatok és intézményeik számviteli, továbbá az államháztartási mérlegrendszerbe illeszkedő pénzügyi információs rendszerének kidolgozásában, működtetésében,

k) részt vesz a helyi önkormányzatok kötelező feladat-és hatáskörének ellátásához szükséges anyagi feltételek vizsgálatában,

l) közreműködik az ágazati és térségi fejlesztési programok helyi önkormányzatokat érintő részének kidolgozásában,

m) gondoskodik a központi költségvetésnek a tárca fejezetében meghatározott önkormányzati fejlesztési és vis maior támogatások finanszírozásáról, elszámolási rendjéről, valamint az ezt elősegítő információs rendszer működtetéséről.

(3) A miniszter a közigazgatás-szervezésért való felelőssége körében, a Kormány területi szerveivel kapcsolatos feladatkörében

a)[4] szakmai irányítást gyakorol a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjének a dekoncentrált szervek tekintetében gyakorolt ellenőrzési tevékenysége felett,

b)[5] ellenőrzi a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve működését,

c)[6] a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együttműködve, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve útján összehangolja a több ágazatot érintő, közigazgatással kapcsolatos kormányzati feladatok területi végrehajtását,

d) gondoskodik a több megyét érintő, illetve a főváros közigazgatási határán túlterjedő területi koordinációs feladatok ellátásáról,

e) közreműködik a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak előkészítésében, gondoskodik az általános eljárásjogi szabályozás hatályosulásának vizsgálatáról,

f) javaslatot készít - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együttműködve - a kistérségi és regionális közigazgatási intézményrendszer átalakítására,

g) az érintett miniszterekkel együttműködve kialakítja és működteti az egységes közigazgatási hatósági statisztikai rendszert.

6. §

(1) A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége körében

a) javaslatot tesz a Kormány részére a sporttal kapcsolatos kormányzati koncepciókra, programokra, összehangolja az érintett miniszterek sporttal kapcsolatos tevékenységét,

b) közreműködik az aktív, mozgásgazdag szabadidőtöltéssel, az egészségmegőrzéssel és -fejlesztéssel, valamint az egészségügy területén a megelőzéssel összefüggő állami feladatok végrehajtásában,

c) segíti az önkormányzatok sporttal kapcsolatos, sportigazgatási és sportszervezési feladatainak megvalósulását, végrehajtását,

d) állami, önkormányzati és vállalkozói források bevonásával gondoskodik a sportlétesítményekkel (sportingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési és rekonstrukciós programokról,

e) az országos sportági szakszövetségekkel, az országos sportági szövetségekkel, valamint az e célra létrehozott intézményeivel együttműködve gondoskodik a sportágfejlesztési és műhelytámogatási programok kidolgozásáról és megvalósításáról, az utánpótlás-nevelés támogatásáról, a nemzeti válogatottak felkészülésének támogatásáról, a fogyatékosok sportjával összefüggő állami feladatok ellátásáról, valamint az illetékes miniszterekkel együttműködésben - az esélyegyenlőség biztosítására is figyelemmel - koncepciókat alkot a szabadidő-, a gyermek- és ifjúsági sportnak, a nők és családok sportjának, a fogyatékosok sportjának, az idősek (seniorok) sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportjának, a köz- és felsőoktatás sportjának a fejlesztésére, támogatására,

f) kapcsolatot tart és együttműködik a civil sportigazgatás szervezeteivel, valamint a sport területén működő egyéb érdek-képviseleti szervekkel,

g) a nevelési, oktatási intézményekben a közoktatásról szóló törvény által szabályozott fizikai állapotfelmérés kivételével összehangolja, illetőleg feladat- és hatáskörében működteti a lakosság - elsősorban a gyermekek és a fiatalok - fizikai állapotának sport célú felmérését és értékelését szolgáló mérő, értékelő, statisztikai és információs rendszert.

(2) A miniszter a sporttal kapcsolatos feladatainak ellátása során az érintett miniszterekkel együttműködik

a) a lakosság egészségi állapotának megőrzésével, a sportegészségügyi rendszer és a sportorvosi hálózat működtetésével és fejlesztésével, valamint a népegészségügyi program megvalósításával,

b) a tiltott teljesítményfokozó szerek elleni küzdelemmel,

c) a sport nevelő és integráló funkcióit kihasználva, a sport értékeit képviselve a káros szenvedélyek elleni fellépéssel, káros szenvedélyektől mentes életre neveléssel,

d) a felnőttképzés sportot érintő szabályozásával, továbbá a fogyatékos személyek társadalmi életben való részvételét elősegítő támogatások és szolgáltatások megteremtésével, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programok megvalósításával, a teljesítményen alapuló sporttevékenység társadalmi elismerésének támogatásával,

e) a sporthuliganizmus elleni küzdelemmel, valamint a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával,

f) az oktatási rendszerben folyó testnevelés feladatainak meghatározásával, a szakképzés sportot érintő szabályozásával, a testkulturális felsőfokú képzések képesítési követelményeinek kidolgozásával, valamint a köz- és a felsőoktatásban részt vevők egészséges életmódja és szabadidős sportolása feltételeinek kialakításával,

g) a sport eszközrendszerén keresztül a társadalom megújításának segítésével a közösségi kohézió fejlesztésével összefüggő kormányzati teendők ellátásában.

7. §[7]

(1) A miniszter - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - ellátja a sportigazgatási szerv feladatait.

(2) A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 64. §-ának (1) bekezdése szerinti olimpiai központok vagyonkezelése tekintetében a sportigazgatási szerv feladatait a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet látja el.

(3) A miniszter sportigazgatási szervként vezeti az Stv. 40. § (1) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és 44. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartásokat.

(4)[8] A miniszter által irányított Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet a jogszabályokban, valamint alapító okiratában meghatározott feladatait közvetlenül vagy jogi személyiségű szervezeti egységein keresztül látja el. A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet jogi személyiségű szervezeti egysége az Utánpótlás-nevelési Igazgatóság, valamint a Testnevelési és Sportmúzeumi Igazgatóság.

8. §

A miniszter a katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos felelőssége körében

a) irányítja a polgári védelemmel összefüggő hatósági tevékenységet, ellátja a polgári védelem szervezet- és tevékenységirányításával kapcsolatos feladatokat,

b) előkészíti a tűz elleni védekezés állami és önkormányzati feladatával, szervezetével, működésével összefüggő jogi szabályozást, kialakítja a tűz elleni védekezés szakmai szabályait, és gondoskodik azok érvényesítéséről, ellátja a tűz elleni védekezés szervezet- és tevékenységirányításával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat,

c) szakirányítást és szakmai felügyeletet gyakorol az önkormányzatok és a gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi tevékenysége felett,

d) előkészíti - az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatójával együttműködve - a nukleárisbaleset-elhárítási nemzeti politikát érintő kormányzati döntéseket, és koordinálja a kormányzati szervek nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos felkészülésének feladatait,

e) biztosítja a RODOS valósidejű nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató rendszer, valamint a Nemzetközi Radiológiai Adatcsere Központ működési feltételeit, kapcsolatot tart az európai adatcsere-központokkal,

f) ellátja a NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Bizottságának (SCEPC) szerveivel való kapcsolattartást,

g) ellátja a polgári veszélyhelyzeti tervezéssel összefüggő feladatokat,

h) ellátja a Kormányzati Koordinációs Bizottság elnöki teendőit,

i) közreműködik a rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyával és társadalombiztosítási ellátásával kapcsolatos jogi szabályozás előkészítésében,

j) közreműködik a polgármesterek, jegyzők katasztrófavédelmi felkészítésének szervezésében,

k) koordinálja a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos feladatok ellátását,

l) irányítja és felügyeli a katasztrófavédelmi és tűzvédelmi szakmai képzés, továbbképzés rendszerét és szerveit,

m) közreműködik a polgári válság-, katasztrófa- és veszélyhelyzeti irányítási rendszer továbbfejlesztésében,

n) irányítja a védelmi igazgatás - feladat- és hatáskörébe tartozó - egyes feladatainak ellátásában részt vevő szervek értesítésével összefüggő tevékenységeket.

9. §

(1) A miniszter - a minősített adatot tartalmazó iratok kivételével - a köziratok kezelésének szakmai irányításáért való felelőssége körében

a) ellenőrzi az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtását a központi államigazgatási szerveknél,

b) jóváhagyja a Magyar Országos Levéltárral egyetértésben a központi államigazgatási szervek egyedi iratkezelési szabályzatait, valamint az általuk készített egységes iratkezelési szabályzatok és irattári mintatervek kiadásakor - az oktatási és kulturális miniszterrel közösen - egyetértési jogot gyakorol,

c) a közlevéltárak ellenőrzési tapasztalatait is felhasználva évente értékeli a közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének helyzetét, az elektronikus iratkezelésre történő áttérés tapasztalatait,

d) részt vesz az iratkezelésért felelős és az iratkezelést végző személyek szakmai képzésével, továbbképzésével kapcsolatos koncepciók kidolgozásában,

e) évente részletes szakmai tájékoztatót készít a közfeladatot ellátó szervek részére, az interneten a nyilvánosság részére folyamatos tájékoztatást nyújt az egységes iratkezelés gyakorlati végrehajtásának tapasztalatairól,

f) az elektronikus iratkezelés fokozatos bevezetéséhez szükséges informatikai feltételrendszer megteremtése érdekében

fa) folyamatosan gyűjti, rendszerezi és elemzi a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének informatikai feltételrendszerére, infrastruktúrájára vonatkozó adatokat,

fb) koordinálja a Kormány által megjelölt stratégiai célok és a rendelkezésre álló anyagi erőforrások figyelembevételével, a központi államigazgatási szervekkel, valamint - a közigazgatási informatikáért felelős miniszterrel együttműködve - a területi és helyi államigazgatási szervek, a polgármesteri hivatalok és a közlevéltárak iratkezelése, informatikai feltételrendszerének, infrastruktúrájának megteremtésére irányuló fejlesztési tervek elkészítését,

fc) javaslatokat dolgoz ki a közigazgatási informatikáért felelős miniszterrel együttműködve az fb) alpontban nem szereplő, közfeladatot ellátó szervek iratkezelése informatikai feltételrendszerének fejlesztésére.

(2) A miniszter - a minősített adatot tartalmazó iratok kivételével - a jóváhagyott fejlesztési tervek, valamint az iratkezeléshez fűződő szakmai, ügyviteli és levéltári érdekek együttes figyelembevételével

a) kezdeményezi az iratkezeléshez alkalmazandó bemeneti/kimeneti és kommunikációs adatformátumokat meghatározó nemzeti, illetve nemzetközileg elfogadott szabványok és ajánlások kiválasztását, adaptálását,

b) meghatározza, rendszerbe foglalja és közzéteszi mindazokat az iratkezeléshez szükséges kísérő adatokat (metaadatokat), amelyek az iratkezelés során keletkeznek, meghatározza ezek egységes elnevezését, lehetséges adattartalmát, megengedett forrásait, leírásuk módját és azt folyamatosan karbantartja,

c) figyelemmel kíséri az iratkezelési informatikai rendszerek és eszközök alkalmazhatóságát, az azok tanúsításával kapcsolatos követelményeket, továbbá elemzéseket végeztet, a szabályozásban folyamatosan követi a technológiai fejlődés adta lehetőségeket, gondoskodik a tanúsítás követelményeinek folyamatos korszerűsítéséről,

d) részletes ajánlásokat fogalmaz meg az iratkezelési rendszerekre vonatkozóan a közigazgatásban használható kommunikációs követelményekre, a hagyományos és elektronikus iratkezelésben használható formátumokra, anyagokra és ezek minőségi előírásaira,

e) részletes ajánlásokat fogalmaz meg a központi államigazgatási szervek irattári terveinek egységesítése érdekében.

10. §

A miniszter a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért való felelőssége körében

a) gondoskodik a kormányprogram lakásügyi feladatainak megvalósításával kapcsolatos intézkedések előkészítéséről, végrehajtásáról,

b) működteti az állami támogatású lakáspályázati rendszert.

11. §

A miniszter a turizmusért való felelősségi körében

a) kidolgozza a turizmusirányítás cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési stratégiáját, ehhez kapcsolódóan a marketingkoncepciót, a turisztikai támogatási rendszert, továbbá az ezekkel kapcsolatos döntési javaslatokat,

b) közreműködik az európai uniós támogatásokkal megvalósuló turisztikai programok kidolgozásában, szakmai véleményezésében,

c) kialakítja és működteti a turizmus kormányzati irányítási és intézményrendszerét,

d) összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatok, a turizmus fejlesztését szolgáló nemzetközi programok végrehajtását, valamint közreműködik az európai uniós tagsággal összefüggő kormányzati kapcsolatok szervezésében, elősegíti a két- és többoldalú nemzetközi turisztikai kapcsolatok fejlesztését, továbbá részt vesz a multilaterális és regionális nemzetközi turisztikai szervezetek munkájában,

e) irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenységet,

f) együttműködik az érintett miniszterekkel a gyermekek és a fiatalok iskolán kívüli szabadidőtöltéséhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatások feltételeinek fejlesztésére vonatkozó programok kidolgozásában és végrehajtásában,

g) együttműködik a szociális és munkaügyi miniszterrel az ifjúsági turizmussal kapcsolatos feladatok végrehajtásában,

h) együttműködik a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel a falusi és agroturizmussal kapcsolatos vidékfejlesztési feladatok ellátásában.

12. §

A miniszter a választások és népszavazások lebonyolításáért való felelőssége körében

a) irányítja és szervezi a választások, valamint az országos népszavazás lebonyolítását,

b) elkészíti a választások és az országos népszavazások költségvetését és a fedezet biztosítására vonatkozó javaslatokat,

c) gondoskodik a korszerű választástechnikai eszközök kipróbálásáról, kísérleti bevezetéséről.

13. §[9]

A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az igazságügyi és rendészeti miniszter helyettesíti.

13/A. §[10]

A miniszter megnevezésének rövidítéseként az "ÖM" megjelölést kell alkalmazni.

14. §

(1) Ez a rendelet 2008. május 15-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 13/2009. (I. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.29.

[2] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 7. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[3] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 7. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[4] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 7. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[5] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 7. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[6] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 7. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[7] Megállapította a 343/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2008.12.31.

[8] Beiktatta a 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[9] Módosította a 189/2008. (VII. 28.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése c) pontja. Hatályos 2008.07.29.

[10] Beiktatta a 284/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2009.01.01.