348/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

az irányított betegellátási rendszer megszüntetésével, az elszámolásokkal, valamint az elszámolások ellenőrzésével kapcsolatos eljárási szabályokról

A Kormány az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVI. törvény 74. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli:

1. §

E rendelet hatálya

a)[1] az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: OEP),

b) az irányított betegellátási modellkísérletben (a továbbiakban: IBM), az irányított betegellátási rendszerben (a továbbiakban: IBR) annak bármely naptári évében érvényes ellátásszervezői szerződés alapján részt vett ellátásszervezőre (a továbbiakban: ellátásszervező),

c) az ellátásszervezővel az IBM-ben, IBR-ben való részvételre szerződött háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra (a továbbiakban: háziorvos),

d) az ellátásszervezővel az IBM-ben, IBR-ben együttműködési megállapodást kötött egészségügyi szolgáltatóra (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató)

terjed ki.

2. §

(1) Az ellátásszervező, amennyiben záróelszámolást még nem készített, köteles a korábban hatályos jogszabályok alapján az IBM-ben való részvételre kötött első érvényes szerződése hatálybalépésétől kezdve, az IBM-ben való részvétel hiányában az IBR-ben való részvételre kötött első érvényes szerződése hatálybalépésétől kezdődően, az utolsó érvényes szerződése hatályának megszűnéséig terjedő időszakra az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVI. törvény (a továbbiakban: ETtv.) szerint záróelszámolást készíteni, és azt öt napon belül megküldeni az OEP részére.

(2) A záróelszámolásnak tartalmaznia kell a ETtv. 75. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá az ellátásszervező által fel nem használt pénzösszeg mértékének megjelölését.

(3) Az ellátásszervező, a háziorvos, valamint az egészségügyi szolgáltató részéről jogszerű felhasználásnak minősül a felhasználás évében érvényes és hatályos ellátásszervezői szerződés mellékletét képező Útmutató szerinti felhasználás. A rendszerben való részvétel utolsó évében elszámolható felhasználás vonatkozásában a részvétel utolsó évére kötött érvényes ellátásszervezői szerződés mellékletét képező Útmutatónak a kilépő háziorvosra és egészségügyi szolgáltatóra, valamint a megszűnő ellátásszervezőre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

(4) Az ellátásszervező utolsó érvényes szerződése hatályának megszűnését követően a bevételi többletből, illetve a megtakarításból kifizetésre kizárólag a háziorvosok és egészségügyi szolgáltatók jogosultak, az OEP által elfogadott záróelszámolás szerinti összegben, az Útmutatóban megjelölt jogcímeken és legkésőbb a kifizetés hónapját követő hatodik hónap utolsó napjáig történő felhasználás céljából. A bevételi többletből, illetve a megtakarítási keret ellátásszervezőre jutó részéből - a háziorvosok és egészségügyi szolgáltatók részére történő továbbutalás kötelezettségével - az OEP az ellátásszervező felé teljesít kifizetést. A háziorvosok és az egészségügyi szolgáltatók a felhasználásról tizenöt napon belül kötelesek elszámolást készíteni és azt az ellátásszervező részére megküldeni. Az ellátásszervező az elszámolás kézhezvételétől számított öt napon belül továbbítja az elszámolást az OEP részére.

(5) A (4) bekezdés szerint folyósított pénzösszeg szabályszerű felhasználását az OEP az elszámolás kézhezvételétől számított kilencven napon belül, az elszámolás és szükség szerinti helyszíni vizsgálat alapján ellenőrzi. A (4) bekezdésben foglalt határidőn belül fel nem használt, vagy jogosulatlanul felhasznált pénzösszeget az erről szóló értesítés kézhezvételét követő tizenöt napon belül a háziorvosok és az egészségügyi szolgáltatók kötelesek az OEP részére visszafizetni.

3. §

(1) A záróelszámolás ellenőrzése során az OEP vizsgálja az Egészségbiztosítási Alap terhére folyósított pénzeszközök elkülönített nyilvántartását, felhasználásának tényét és jogszerűségét jogcímenkénti bontásban.

(2) Az ellátásszervező köteles a háziorvosoktól és egészségügyi szolgáltatóktól a részükre átadott pénzeszközökről és azok felhasználásáról szóló nyilvántartásokat és bizonylatokat beszerezni, és ezeket, valamint az általa vezetett nyilvántartásokat és pénzfelhasználásáról szóló bizonylatokat a záróelszámolás ellenőrzéséhez az OEP rendelkezésére bocsátani.

(3) A ETtv. 75. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzés eredményéről az OEP tizenöt napon belül értesíti az ellátásszervezőt.

(4) Az OEP ellenőrzése alapján megállapított visszafizetési kötelezettséget az ellátásszervező az értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül köteles telje-sí te ni.

(5) Az irányított betegellátás keretén belül kifizetett pénzeszközökből beszerzett vagy létrehozott eszköz közvetlenül és kizárólag - az OEP által finanszírozott egészségügyi szolgáltatás keretén belül - betegellátási célra használható és hasznosítható, figyelemmel az irányított betegellátás jogszabályban, illetve szerződésben előírt céljaira is.

(6) Az irányított betegellátás keretén belül kifizetett pénzeszközökből beszerzett vagy létrehozott eszköz hasznosításával kapcsolatos bevételek kizárólag és közvetlenül - az OEP által finanszírozott egészségügyi szolgáltatás keretén belül - betegellátási célra használhatók fel, figyelemmel az irányított betegellátás jogszabályban, illetve szerződésben előírt céljaira is.

(7) Az OEP a záróelszámolást követően is jogosult ellenőrizni a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. számú mellékletében foglalt leírási kulcsok figyelembevételével számított határidőig az irányított betegellátás keretén belül kifizetett pénzeszközök szerződésszerű és jogszerű felhasználását, ideértve az irányított betegellátás keretén belül kifizetett pénzeszközökből beszerzett vagy létrehozott eszközök használatát, valamint az ezek hasznosításából keletkezett bevételeket is.

4. §

(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2)[2]

(3) Az R. 17. §-ának rendelkezéseit az IBR megszüntetésével összefüggésben e rendelet szabályainak figyelembevételével kell alkalmazni.

(4)[3]

(5)[4]

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 230. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.03.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére