2008. évi XLIX. törvény

a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról[1]

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

30. §[31]

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosítása

31. §[32]

32. §[33]

33. § Az Mkt. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tisztségviselők - titkár és főtitkár kivételével -, a bizottsági tagok, küldöttek és a tagozatok elnökei megbízatásának leghosszabb időtartama négy év, amely ismételt megválasztásukkal meghosszabbítható. Az országos elnök, az országos felügyelőbizottság és az országos etikai-fegyelmi bizottság elnökei legfeljebb két alkalommal választhatók újra. Országos és területi kamarai tisztségviselőkre az alapszabályban meghatározott összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak."

34. §[34]

35. §[35]

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosítása

36. §[36]

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXV. törvény módosítása

37. § Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXV. törvény 59. §-ának (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Kkt. 33. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti utak közül a külön jogszabályban meghatározott díjköteles utak használatáért a használati díj megfizetésének ellenőrzését 2008. december 31. napjáig a közút kezelője vagy az általa megbízott szervezet, továbbá a közlekedési hatóság is végezheti, és e körben gyakorolhatja a Kkt. e törvény 22. §-ával megállapított 45. §-ának (5) bekezdésében meghatározott jogokat. Az ellenőrzés során a közlekedési hatóság a Kkt. 20. § (7) (10) bekezdéseiben foglalt intézkedéseket alkalmazhatja.

(7) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (1) bekezdésének m) pontja 2008. december 31-én hatályát veszti."

Záró rendelkezések

38. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2008. július 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 1-36. §-a 2008. szeptember 1-jén lép hatályba és a (3) bekezdés kivételével az ezt követő napon hatályát veszti.

(3) E törvény rendelkezéseit a 2008. szeptember 1-jét követően indult eljárásokra kell alkalmazni. E törvény 33. §-ának rendelkezéseit 2008. szeptember 1-jétkövetően megtartott választások esetében kell alkalmazni, a megbízatások időtartama ezen választások eredményétől kezdődik.

(4) 2008. szeptember 1-jével

a) az Étv. 2. §-ának 18. pontjában a "környezetvédelemmel" szövegrész,

b) az Étv. 39. §-a (1) bekezdésének c) pontja,

c) az Étv. 46. §-a (4) bekezdésének c) pontjából a ", valamint névjegyzéket" szövegrész,

d) az Étv. 50. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a "támogatására" szövegrész, b) pontjában a "költségeinek finanszírozására" szövegrész, c), d), f) és g) pontjában a "támogatására" szövegrész, e) pontjában védelmével kapcsolatos önkormányzati kiadások támogatására" továbbá a "végrehajtására, támogatására" szövegrész és az "elősegítésére" szövegrész, h) pontjában a "fmanszírozására" szövegrész, l) pontjában a "támogatására" szövegrész,

e) az Étv. 62. §-a

ea) (1) bekezdésének g) pontjában a "helyi építési szabályzatban" szövegrész,

eb) (2) bekezdésének j) pontja,

f) az Ngyt. 5. §-ának (2) bekezdése,

g) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 4. §-a,

h) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (3) bekezdésének d) pontja,

i) az Mkt. 43. §-ának

ia) (1) bekezdésében az "érvényességét" szövegrész,

ib) (2) bekezdésének k) pontja,

ic) (3) bekezdésében az "és k) " szövegrész hatályát veszti.

39. § (1) 2008. szeptember 1-jével az Étv.

a) 9. §-a (3) bekezdésében a "településrendezési eszközt" szövegrész helyébe a "településrendezési tervet és helyi építési szabályzatot" szövegrész, az "államigazgatási" szövegrész helyébe a "közigazgatási" szövegrész,

b) 9. §-a (6) bekezdésének a) pontjában "az állami főépítész" szövegrész helyébe "a jogszabályban meghatározott állami főépítész (a továbbiakban: állami főépítész) " szövegrész, a bekezdés utolsó mondatában "az állami főépítész 30 napon belül" szövegrész helyébe "az állami főépítész 30 napon belül, a 9/A. § szerinti esetekben 15 napon belül" szövegrész,

c) 27. § (1) és (10) bekezdésében az "az építésügyi hatóság" szövegrész helyébe az "a közigazgatási hivatal" szövegrész,

d) 29. §-a (2) bekezdésében "helyi építési szabályzat" szövegrész helyébe "települési önkormányzat rendeletben" szövegrész,

e) 29. §-a (3) bekezdésében "helyi építési szabályzat" szövegrész helyébe "települési önkormányzat rendeletben" szövegrész,

f) 29. §-a (4) bekezdésben "helyi építési szabályzat" szövegrész helyébe "települési önkormányzat rendeletben" szövegrész,

g) 32. §-a (1) bekezdésben a "tervdokumentáció elkészítése" szövegrész helyébe a "tervdokumentáció elkészítése, valamint a külön jogszabály szerinti esetenként kapcsolódó tevékenységek" szövegrész,

h) 32. §-a (2) bekezdésében a "vélemények készítése" szövegrész helyébe a "vélemények készítése, továbbá a külön jogszabály szerinti esetenként kapcsolódó tevékenységek" szövegrész,

i) 34. §-a

ia) (1) bekezdésben "az építésügyi hatóság engedélye" szövegrész helyébe "az építésügyi hatóság engedélye (bejelentés tudomásulvétele) " szövegrész,

ib) (5) bekezdésében az "érdemi határozatot a kérelem előterjesztésétől" szövegrész helyébe az "érdemi döntést -jogszabályban meghatározott esetekben - a kérelem előterjesztésétől" szövegrész,

j) 46. § (6) bekezdésében a "szabálytalan állapot megszüntetését határozattal elrendeli" szövegrész helyébe a "szabálytalan állapot megszüntetését határozattal elrendeli, egyéb esetekben a szabálytalan állapot megszüntetése iránt intézkedik." szövegrész,

k) 46/A. §-a (1) bekezdésében "a 46. § (6) bekezdésében meghatározott határozattal egyidejűleg" szövegrész helyébe "a 46. § (5) bekezdésében felsorolt követelmények megsértése esetén - külön jogszabályban meghatározott -" szövegrész,

l) 50. §-a (2) bekezdésének

la) felvezető szövegében a "támogatására" szövegrész helyébe a "támogatására és finanszírozására" szövegrész,

lb) a) pontjában "emelésére" szövegrész helyébe "emelése" szövegrész,

lc) e) pontjában a "nyilvánításával" szövegrész helyébe a "nyilvánítása" szövegrész, a "nemzetközi egyezmények" szövegrész helyébe a "nemzetközi egyezmények végrehajtása" szövegrész, a "bemutatásának" szövegrész helyébe a "bemutatása" szövegrész,

ld) g) pontjában a "feladatainak" szövegrész helyébe a "feladatai, a szakmai kamarák által ellátott közigazgatási feladatok" szövegrész,

le) h) pontjában a "kialakítására, fejlesztésére, védelmére, elterjesztésére, oktatására" szövegrész helyébe a "kialakítása, fejlesztése, védelme, elterjesztése, oktatása" szövegrész,

lf) i) pontjában a "kidolgozására, működtetésére" szövegrész helyébe "kidolgozása, működtetése" szövegrész,

lg) j) pontjában a "kidolgozására, érvényesítésére" szövegrész helyébe a "kidolgozása, érvényesítése, szakmai továbbképzési feladatok ellátása" szövegrész,

lh) k) pontjában a "kutatásra, fejlesztésre" szövegrész helyébe a "kutatás, fejlesztés" szövegrész, az "alkalmazására, érvényre juttatására" szövegrész helyébe az "alkalmazása, érvényre juttatása" szövegrész,

li) m) pontjában az "ellátására, a feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzésére, beruházások támogatására" szövegrész helyébe az "ellátása, a feladatok ellátásához szükséges szakértői feladatok, eszközök beszerzése, beruházások támogatása" szövegrész,

m) 53/B. §-a (4) bekezdésében az "és azt a szakhatósági hozzájárulással együtt" szövegrész helyébe az "és azt -jogszabályban meghatározott esetben - a szakhatósági hozzájárulással együtt" szövegrész,

n) 53/C. § (1) bekezdés a) pontjában "a Ket." szövegrész helyébe "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) " szövegrész,

o) 62. §-a

oa) (1) bekezdésének k) pontjában a "minőségtanúsítására," szövegrész helyébe a "minőségtanúsítására és annak díjazására," szövegrész,

ob) (3) bekezdésében a "névjegyzékek vezetésével, megújításával" szövegrész helyébe a "szakmagyakorlási jogosultságok megállapításával, névjegyzékek vezetésével, a 34. § (5) bekezdés szerinti soron kívüli," szövegrész, az "eljárásaival" szövegrész helyébe az "eljárásokkal" szövegrész lép.

(2) 2008. szeptember 1-jével a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (2) bekezdésében (1) bekezdés e) pontjában foglalt kivétellel -" szövegrész helyébe a "- kivéve, ha a felmondás az (1) bekezdésben foglalt úton történik, vagy ha a felmondás a társulási megállapodás alapján ellátott államigazgatási hatósági hatáskör ellátásához szükséges, jogszabályban előírt feltétel teljesülésének megszűnése folytán bekövetkező hatáskörmegszűnés miatt válik év közben szükségessé -" szövegrész lép.

(3) 2008. szeptember 1-jével az Ngyt. 1. § (1) bekezdés

a) a) pontjában a "megvalósítandó, vagy" szövegrész helyébe a "megvalósítandó,",

b) b) pontjában az "5 milliárd forint" szövegrész helyébe a "3 milliárd forint" szövegrész, és az "1000 új munkahely megteremtését biztosító," szövegrész helyébe a "250 új munkahely megteremtését biztosító, vagy" szövegrész lép.

(4) 2008. szeptember 1-jével az Mkt. 3. § (3) bekezdés a) pontjában az "e törvény keretei" szövegrész helyébe az "e törvény és az országos alapszabály keretei" szövegrész lép.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2008. évi XLIX. törvényhez

"1. melléklet a 2006. évi LIII. törvényhez

Az összevont építésügyi hatósági engedélykérelem tartalma
Iktatószám:.....................
Adatok:
1. Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:
.....................................................................................................................................................................................................................
2. Az építtető neve, címe:
1................................ ...................................................................................................................................................................................
2........................................ ...........................................................................................................................................................................
3................................................ ...................................................................................................................................................................
4................................................................ ...................................................................................................................................................
3. Az ingatlannal rendelkezni jogosultak neve, címe:
1.................................... ...............................................................................................................................................................................
2....................................... ............................................................................................................................................................................
3............................................. ......................................................................................................................................................................
4........................................ ...........................................................................................................................................................................
4. A kérelem tárgya és annak rövid leírása:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek (határozatok) megnevezése, száma, kelte:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. Mellékletek:
építészeti-műszaki tervdokumentáció pld
tervezői nyilatkozat pld.
egyéb okirat pld.
7. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. számú mellékletében meghatározott tevékenység vagy építmény esetén a Korm. rendelet alapján hozott minden döntés.
8. Kérelem:
Alulírott.............................................................................................................(név, cím) összevont építésügyi ható­sági engedélyt kérek az 1. pontban megjelölt ingatlanon új építmény elhelyezésére, építésére, meglévő építmény át­alakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, elmozdítására, lebontására, építési tevékenység végzésére. (A kívánt rész aláhúzandó!)
Kelt................................,.........év....................hó.....nap
..............................................................
aláírás (építtető, kérelmező)
9. Építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat (ha az összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárás építési engedé­lyezési szakaszához szükséges mellékleteket és dokumentációt építésügyi igazgatási szakértő készíti elő)
Alulírott ...................................................... ............................................................................. (építésügyi igazgatási szakértő neve,
címe) nyilatkozom, hogy az építésügyi hatósági engedélykérelem és annak mellékletei megfelelnek az Érv.-ben és a külön jogszabályban előírtaknak, az Érv.-ben előírt építésügyi követelmények teljesültek, és a szakhatóságok állás­foglalása, valamint az építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges adatok és dokumentációk rendelkezésre állnak.
Kelt................................,.........év....................hó.....nap
..............................................................
aláírás (építésügyi igazgatási szakértő)
..............................................................
építésügyi igazgatási szakértő
jogosultsági száma"

2. melléklet a 2008. évi XLIX. törvényhez

"2. melléklet a 2006. évi LIII. törvényhez

Elvi építési keretengedélyezési dokumentáció

Több kérdés együttes tisztázására szolgáló elvi építési keretengedélyezési kérelem esetén a dokumentáció tartalmára vonatkozókat összesíteni kell. Nem szükséges statikus dokumentáció. Veszélyes építmény-üzem, veszélyes környezet esetén a veszélyek elhárítására is utaló műszaki leírás szükséges.

1. A telek beépítésével kapcsolatos követelmények tisztázására szolgáló elvi építési keretengedélyezési dokumentációnak szükség szerint az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot,

b) a tervező által készített helyszínrajzot

ba) égtájjelöléssel,

bb) 10 százaléknál nagyobb lejtésű terület esetében az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal,

bc) a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos - az ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú)- telkek és az azokon - a tervezett építmény tűztávolságán belül elhelyezkedő - meglévő és tervezett valamennyi építmény méretarányos körvonalrajzával,

bd) a tervezett beépítettségre jellemző mutatószámokkal (beépítési százalék, építménymagasság stb.),

be) a tervezett építmény személy- és gépkocsiforgalmi be- és kijáratainak, valamint a gépkocsik telken belüli elhelyezésének jelölésével.

2. A településképi és építészeti követelmények (építészeti megjelenítés környezetbe illeszkedése) tisztázására szolgáló elvi építési keretengedélyezési tervdokumentációt a tervezett építmény környezetbe illesztésének, megjelenésének (tömegformálásának, tetőkialakításának, homlokzatképzésének, színezésének) bemutatása érdekében a tervezett építmény jellegétől függően szükség szerint legalább 1:200 méretarányú, az építmény részét vagy egészét bemutató alap-rajz(ok) ból, homlokzat(ok) ból, metszet(ek) ből, továbbá műszaki leírásokból és részletrajzokból, tömegvázlatból, fotómontázsból, makettfotóból vagy utcaképből kell összeállítani.

3. A kulturális örökségvédelmi (műemléki, régészeti), természet-, táj- és környezetvédelmi, egészségvédelmi, talajvédelmi, valamint életvédelmi, tűzvédelmi követelményeket is érintő (szakhatósági követelmények tisztázása) elvi építési keretengedélyezési tervdokumentáció tartalmát az építésügyi hatóság által meghatározottakon túl az érintett szakhatóságok - építésügyi hatósági engedélyezési eljárást megelőző tervezői egyeztetés során - a felvetett szakkérdés tisztázásához szükséges mértéknek megfelelően határozzák meg.

4. A műszaki követelményeket előzetesen tisztázó - az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldások alkalmazhatóságára irányuló - elvi építési keretengedélyezési tervdokumentációt az adott műszaki kérdés tisztázására elégséges részietezettségű tervrajzokból és műszaki leírásokból kell összeállítani."

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. június 9-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[18] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[19] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[20] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[22] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[23] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[24] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[25] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[26] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[27] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[28] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[29] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[30] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[31] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[32] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[33] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[34] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[35] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

[36] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.09.02.

Tartalomjegyzék