2008. évi IV. törvény

az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról[1]

1. § (1) 2008. február 29-ét követően

a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) szerinti ellátások, továbbá a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított egyéb ellátások,

b) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és a természetbeni ellátások közül az utazási költségtérítés,

c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások,

e) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti ellátások,

f)[2] a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján járó álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, keresetpótló juttatás, valamint vállalkozói járadék

[az a)-f) pontban foglalt ellátások a továbbiakban együtt: ellátás] megállapítása, illetve összegük módosítása során - ideértve az ellátás megállapítását követő emeléseket is - mind a módosítás alapját képező összeget, mind a módosított összeget a legközelebbi 0-ra vagy 5-re végződő összegre felfelé kell kerekíteni, ha az nem 5 forintra vagy annak egész számú többszörösére végződik.

(2) Ha a folyósító szerv az ellátásból levonást teljesít, a levonás után fennmaradó összeget az (1) bekezdés szerint kerekítve kell folyósítania.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kerekítésből származó kiadások az adott ellátások költségvetési előirányzatait terhelik.

2. §[3]

3. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2008. március 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-a 2008. május 1-jén lép hatályba, és 2008. május 2-án hatályát veszti.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. február 18-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2022. évi LXXIV. törvény 66. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.05.02.