57/2008. (III. 26.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. §-a (1) bekezdésének b), c), f), j), g), k) pontjaiban, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

23. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet 24. §-a 2010. március 1-jén lép hatályba.

(3)[23]

(4)[24]

(5)[25]

(6) E rendelet 1-22. §-a, valamint 23. §-ának (3)-(5) bekezdése a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(7) E rendelet 2010. december 31-én hatályát veszti.

24. §

(1) A Vhr. 25. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az (5) bekezdésben foglalt biztosítékul hitelintézettel vagy biztosítóval e célra megkötött fedezeti megállapodás (bankgarancia, biztosítási szerződés alapján kiállított - garanciát tartalmazó - biztosítói kötelezvény, hitelintézet vagy biztosító szerződésben vállalt készfizető kezessége), zálogjog, óvadék szolgálhat."

(2) A Vhr. e rendelet 24. §-ának (1) bekezdésével megállapított 25. § (7) bekezdését a folyamatban lévő, első fokú határozattal még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. A bányavállalkozó köteles 2010. március 1-jétől számított 30 napon belül a biztosítékra vonatkozó új ajánlatát a bányafelügyeletnek megküldeni. Ha a bányavállalkozó e kötelezettségét nem teljesíti, a bányafelügyelet a bányászati tevékenység megkezdését nem engedélyezi, illetve folytatását a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet az 57/2008. (III. 26.) Korm. rendelethez

" 1. számú melléklet a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A bányászati szakigazgatási eljárásban szakhatóságként közreműködő érintett hatóságok

1. A katasztrófák elleni védekezésért és az építésügyért felelős miniszter területén:

1.1. tűzvédelem (a bányák föld alatti és azzal egy tekintet alá eső külszíni létesítményei kivételével)

- első fokon: illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok,

- másodfokon: megyei katasztrófavédelmi igazgató, a főváros területén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;

1.2. építésügy

- első fokon: az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1/A. és 1/B. mellékletében meghatározott elsőfokú építésügyi hatóság,

- másodfokon: közigazgatási hivatal.

2. Az egészségügyért felelős miniszter területén:

2.1. egészségvédelem

- első fokon: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézete,

- másodfokon: Országos Tisztifőorvosi Hivatal;

2.2. gyógyhelyek, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap lelőhelyek védelme

- első fokon: Országos Tisztiorvosi Hivatal Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága,

- másodfokon: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal.

3. Az agrárpolitikáért felelős miniszter területén:

3.1. mezőgazdaság

3.1.1. termőföldvédelem

- első fokon: körzeti földhivatal,

- másodfokon: fővárosi, megyei földhivatal;

3.1.2. talajvédelem

- első fokon: Illetékes Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

- másodfokon: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság;

3.2. erdőgazdaság

- első fokon: Illetékes Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság,

- másodfokon: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állami Erdészeti Szolgálat Központ.

4. A gazdaságpolitikáért felelős miniszter területén:

4.1. útügyekben

4.1.1. országos közutak esetében gyorsforgalmi út (autópálya, autóút), valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei esetében

- első fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága,

- másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala;

egyéb országos közút esetében

- első fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága,

- másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala;

4.1.2. helyi közutak esetében

a települési önkormányzat tulajdonában lévő közutak esetében

- első fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága,

- másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala;

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közutak esetében

- első fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága,

- másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala;

a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő közutak esetében

- első fokon: fővárosi főjegyző,

- másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága;

4.2. vasúti ügyekben

- első fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága,

- másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala;

4.3. víziközlekedési ügyekben:

a vízi utat keresztező szénhidrogén vezetékkel kapcsolatos eljárásban

- első fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága,

- másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala;

egyéb esetekben

- első fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága,

- másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala;

4.4. polgári repülési ügyekben

- első fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága,

- másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala.

5. A honvédelemért felelős miniszter területén:

5.1. honvédelmi ügyekben

- első fokon: Honvédelmi Minisztérium illetékes szerve,

- másodfokon: honvédelmi miniszter;

5.2. állami légiközlekedési hatósági ügyekben

- első fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága,

- másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala.

6. A környezetvédelemért felelős miniszter területén:

környezetvédelmi, természet- és tájvédelmi, vízügyi hatósági ügyekben

- első fokon: illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség,

- másodfokon: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség.

7. Az elektronikus hírközlésért felelős miniszter területén:

hírközlési hatósági ügyekben

- első fokon: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala,

- másodfokon: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke.

8. A kultúráért felelős miniszter területén:

kulturális örökségvédelem terén

- első fokon: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatáskörrel rendelkező területi szerve,

- másodfokon: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke."

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[20] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[21] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[22] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[23] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[24] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

[25] Hatályon kívül helyezte e rendelet 23. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.04.

Tartalomjegyzék