5/2008. (I. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. saját vagyonával és a rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről

A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 71. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 178. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) a saját vagyonával kapcsolatos könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségének az Sztv. előírásai szerint köteles eleget tenni.

2. §

(1)[1] Az MNV Zrt. a rábízott állami vagyonról, valamint az ennek értékesítésével és hasznosításával összefüggő bevételekről, költségekről és ráfordításokról (kiadásokról) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 22. §-ának (6) bekezdésében előírtaknak megfelelő, elkülönített nyilvántartási rendszert köteles kialakítani. A rábízott állami vagyon nyilvántartásaiban biztosítani kell a Vtv. 4. §-a szerinti elkülönítést is.

(2) Az MNV Zrt. a rábízott állami vagyonnal kapcsolatos könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségének az Sztv. előírásai szerint, e rendelet 3-8. §-ában foglalt eltérésekkel köteles eleget tenni.

(3) Az MNV Zrt.-nek a rábízott állami vagyonra vonatkozóan a központi költségvetési kapcsolatokat érintő tervezési, elszámolási, beszámolási, adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeit az államháztartás működésére vonatkozó külön jogszabályok előírásai figyelembevételével, az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell teljesítenie.

3. §

(1) Az MNV Zrt. a Vtv. 2. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásáról, a rábízott állami vagyon változásáról, működtetésének hatékonyságáról és gazdaságosságáról az üzleti év könyveinek zárását követően a tárgyévet követő üzleti év május 31. napjáig előzetes éves beszámolót, valamint a tárgyévet követő üzleti év augusztus 15. napjáig éves beszámolót készít.

(2) Az előzetes éves beszámoló mérlegkészítési időpontja a tárgyévet követő üzleti év március 31. napja, az éves beszámoló mérlegkészítésének időpontja a tárgyévet követő üzleti év június 30. napja. Az előzetes éves beszámolóban az állami tulajdonú részesedések könyv szerinti értéken szerepelnek.

(3) Az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni.

(4) Az MNV Zrt. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145. §-ában előírt időközi mérlegjelentést a rábízott állami vagyonra vonatkozóan köteles elkészíteni és az ott előírtaknak megfelelően megküldeni, illetve az éves mérlegjelentést, valamint a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulásáról készített jelentést az (1) bekezdés szerinti éves beszámolóval egyidejűleg elkészíteni és megküldeni az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek.

(5)[2] Az MNV Zrt. a zárszámadási törvényjavaslat előkészítéséhez a kincstárnál vezetett pénzforgalmi számlák bevételeiről és kiadásairól jogcímenként adatokat szolgáltat az államháztartásért felelős miniszternek.

4. §

(1) Az éves beszámoló részei:

a) mérleg,

b) eredménykimutatás,

c) kiegészítő melléklet.

(2) A mérleg és az eredménykimutatás tagolását az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza azzal, hogy az abban szereplő tételek tovább részletezhetők.

(3)[3] A mérlegben az eszközöket

a) a központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő eszközök,

b) az egyéb vagyonkezelőnél lévő eszközök,

c) közvetlenül kezelt eszközök tagolás szerint kell részletezni.

(4)[4] A mérlegben és az eredmény-kimutatásban a kapcsolt vállalkozásra vonatkozó tételeket nem szükséges részletezni.

(5)[5] A központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél és az egyéb vagyonkezelőnél lévő eszközöknek, illetve azok forrásainak a vagyonkezelők adatszolgáltatása által módosított értékeit kell a mérlegben szerepeltetni, az ezen értékadatokat alátámasztó leltárt az adatokat szolgáltató vagyonkezelő készíti el és őrzi meg.

5. §[6]

(1) A közvetlenül kezelt eszközöknél a befektetett eszközökön belül el kell különíteni a bérbe, haszonbérbe, koncesszióba adott, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközöket.

(2) A közvetlenül kezelt eszközöknél az ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok között a termőföldek és az egyéb ingatlanok értékét külön be kell mutatni.

(3) A közvetlenül kezelt eszközöknél a tárgyi eszközök között külön kell kimutatni a gépek, berendezések, felszerelések és a járművek értékét.

(4) A közvetlenül kezelt eszközöknél a tárgyi eszközökön belül külön kell bemutatni a központi költségvetési szerv vagyonkezelőtől a vagyonkezelési szerződés megszüntetésekor átvett állami készletek értékét.

(5) A közvetlenül kezelt eszközöknél a tartós állami tulajdonú részesedések között tájékoztató adatként be kell mutatni a tartós állami tulajdonú részesedések bekerülési értékét és értékvesztését, illetve a befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítésénél a tartós állami tulajdonú részesedések értékhelyesbítését.

(6) A közvetlenül kezelt eszközöknél a készleteket átsorolt készletek, központi költségvetési szervtől, illetve egyéb vagyonkezelőtől visszavett készletek, hagyatékból származó készletek, valamint egyéb készletek tagolásban kell kimutatni.

(7) Az átsorolt készletek között kell szerepeltetni az értékesítésre szánt immateriális javakat és tárgyi eszközöket, így különösen az elvont, a végelszámolási, a felszámolási eljárásból állami tulajdonba került, az átvett vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket, ingatlanokat, gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, valamint mindazon eszközöket, amelyek a rábízott állami vagyonba tartozó immateriális javak és tárgyi eszközök közül értékesítés céljából átsorolásra kerülnek az üzleti év folyamán.

(8) A közvetlenül kezelt eszközöknél a követeléseket

a) követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból (vevők),

b) egyéb vagyonkezelőnek vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos követelések,

c) központi költségvetési szervtől átvett követelések,

d) rövid lejáratú kölcsönök,

e) egyéb követelések tagolásban kell kimutatni.

(9) Az egyéb vagyonkezelőnek vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos követelések között a vagyonkezelési szerződés alapján vagyonkezelésbe adott eszközöknél az eszközönként rögzített bekerülési (bruttó) érték és az egyes eszközök könyv szerinti (nettó) értéke különbözetében bekövetkezett változást évenként - a vagyonkezelő adatszolgáltatása alapján - a vagyonkezelővel szembeni követelésként kell kimutatni mindaddig, amíg azok a vagyonkezelési szerződés szerint nem kerülnek rendezésre.

(10) Központi költségvetési szervtől átvett követelésként kell szerepeltetni az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 59. §-ának (4) bekezdése, illetve 86/I. §-ának (2) bekezdése, valamint külön jogszabály alapján központi költségvetési szervektől (így különösen az elkülönített állami alapok, illetve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelőitől) adó-, járulék-, hozzájárulás- és egyéb követelések fejében átvett követeléseket.

(11) A közvetlenül kezelt eszközök között az értékpapírokat

a) értékesítési célú állami tulajdonú részesedések,

b) értékesítési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,

c) egyéb értékpapírok tagolásban kell kimutatni.

(12) Az értékesítési célú állami tulajdonú részesedéseknél tájékoztató adatként be kell mutatni a tartós állami tulajdonú részesedések bekerülési értékét és értékvesztését.

(13) A bankbetétek tétele csak a Vtv. 22. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti jogcímen hitelintézetnél vezetett számlák egyenlegét tartalmazhatja. A kincstárnál vezetett pénzforgalmi számláknak év végén nem lehet egyenlege, ezek zárás előtti összevont egyenlegét a mérleg fordulónapjával az eredménnyel szemben kell elszámolni.

5/A. §[7]

(1) A mérlegben forrásként a rábízott vagyon tőkéjét, a céltartalékokat, a rábízott vagyon kötelezettségeit és a passzív időbeli elhatárolásokat kell szerepeltetni.

(2) A Vtv. 1. §-ának (2) bekezdése szerinti állami vagyon forrását - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a rábízott vagyon tőkéjeként kell kimutatni, amennyiben az állami vagyon feletti tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja.

(3) A rábízott vagyon tőkéje a rábízott vagyon induló tőkéjéből, a rábízott vagyon tőkeváltozásából, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékhelyesbítés értékelési tartalékából, a tárgyév mérleg szerinti eredményéből és a központi költségvetési szerv vagyonkezelők tartalékaiból tevődik össze. A rábízott vagyon tőkéje a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 39. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti valós értékelés értékelési tartalékát nem tartalmazhatja.

(4) A rábízott vagyon induló tőkéje a 2008. január 1-jei nyitómérlegben kimutatott eszközök és kötelezettségek különbözete. A rábízott vagyon induló tőkéje módosításaként kell figyelembe venni a 2008. január 1-je előtt már meglévő, de a jogelődök nyilvántartásában nem szereplő, a 2008. január 1-je után állományba vett, a rábízott vagyonba tartozó eszközök könyv szerinti (piaci) értékének megfelelő értéket.

(5) A rábízott vagyon tőkeváltozásaként a rábízott állami vagyonba tartozó, korábban ilyenként még állományba nem vett, piaci értékkel bíró eszközök állományba vételi értékének forrását kell kimutatni. Itt kell kimutatni a tárgyévben központi költségvetési forrásból, illetve európai uniós forrásból megvalósult, a rábízott vagyonba tartozó új eszközök állománybavételi értékével azonos értéket is.

(6) Eredménytartalékként kell kimutatni a rábízott vagyonnal való gazdálkodás előző üzleti évi mérleg szerinti eredményét és annak változását, ide értve az előző üzleti év(ek) mérleg szerinti eredményének a módosítását is.

(7) A rábízott vagyon induló tőkéjét, a rábízott vagyon tőkeváltozását és az értékhelyesbítés értékelési tartalékát el kell különíteni központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő, egyéb vagyonkezelőnél lévő, illetve közvetlenül kezelt vagyon forrása szerint.

(8) Mérleg szerinti eredményként kell kimutatni a költségvetési pénzforgalmi kapcsolatokkal módosított tárgyévi működési mérleg szerinti eredményt, egyezően az eredmény-kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel. Költségvetési pénzforgalmi kapcsolatként kell kimutatni a kincstárnál vezetett pénzforgalmi számlák zárás előtti összevont egyenlegét.

(9) A rábízott vagyon tőkéjén belül a központi költségvetési szerv vagyonkezelők tartalékait, illetve a rábízott vagyon kötelezettségein belül a központi költségvetési szerv vagyonkezelők kötelezettségei között a központi költségvetési szerv vagyonkezelő éves költségvetési beszámolója könyvviteli mérlegében ilyen jogcímeken kimutatott összegeket kell kimutatni.

(10) A rábízott vagyon rövid lejáratú kötelezettségeit rövid lejáratú kölcsönök, rövid lejáratú hitelek, vevőktől kapott előlegek, kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók), központi költségvetési szerv vagyonkezelővel kapcsolatos kötelezettség, egyéb vagyonkezelővel kapcsolatos kötelezettség és egyéb rövid lejáratú kötelezettség tagolásban kell kimutatni.

6. §[8]

(1) Az eredmény-kimutatást a (2)-(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell elkészíteni:

(2) A belföldi értékesítés nettó árbevételén belül elkülönítve kell kimutatni

a) a rábízott vagyon hasznosításának (vagyonkezelés, bérbeadás, haszonbérlet) nettó árbevételét,

b) a rábízott vagyon értékesítésének (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) nettó árbevételét,

c) az egyéb ki nem emelt árbevételt.

(3) A rábízott vagyon hasznosításának nettó árbevételét el kell különíteni a központi költségvetési szerv vagyonkezelőtől, illetve az egyéb vagyonkezelőtől származó árbevétel tagolás szerint is.

(4) A rábízott vagyon (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) értékesítésének ráfordítása között kell kimutatni többek között a rábízott vagyonba tartozó értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek kivezetett könyv szerinti értékét is.

(5) A rábízott vagyon működtetésének ráfordításai között elkülönítve kell kimutatni a rábízott vagyon hasznosításának (vagyonkezelés, bérbeadás, haszonbérlet) ráfordításait és a rábízott vagyon működtetésének egyéb ráfordításait. A rábízott vagyon működtetésének egyéb ráfordításai között ki kell emelni az állami tulajdonú társaságok támogatása címén nyújtott összegeket.

(6) A rábízott vagyon korábbi értékesítésének ráfordításai között az állami vagyon korábbi értékesítéséhez kapcsolódó jótállási, garanciális, szavatossági jogok (igények) érvényesítésének, kártérítési kötelezettségeinek ráfordításait kell kimutatni.

(7) A pénzügyi műveletek ráfordításai között elkülönítetten kell bemutatni a részesedések értékesítésének árfolyamveszteségét és az egyéb befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségét. A részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztéséhez kapcsolódóan tájékoztató adatként be kell mutatni a részesedések értékvesztését.

(8) A működés mérleg szerinti eredménye a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összege, amely a költségvetési pénzforgalmi kapcsolatokkal összegezve adja a mérleg szerinti eredményt.

7. §

(1) A kiegészítő melléklet részét képezi a központi költségvetési kapcsolatokat érintő elszámolási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséről az e rendelet 3. §-ának (4) bekezdése alapján készített éves mérlegjelentés is.

(2)[9] A kiegészítő mellékletben be kell mutatni

a) a központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél,

b) az egyéb vagyonkezelőnél vagyonkezelésben lévő eszközök bekerülési értékének változását (nyitó érték, értéknövekedés, értékcsökkenés, záró érték), a növekedést és a csökkenést jogcímek szerint mérlegtételkénti megbontásban.

(3) Az adott kölcsönöket kölcsönvevőnként kell a kiegészítő mellékletben bemutatni a folyósítás időpontjának, a folyósított összeg és az annak állományában bekövetkezett változások [növekedés, csökkenés (törlesztés, elengedés, egyéb) ] és a záró egyenleg bemutatásával.

(4) Az értékesítés nettó árbevételét a kiegészítő mellékletben jogcímek szerint részletezni kell.

(5) A kiegészítő mellékletben az Sztv. 59. §-ának (1) bekezdésében, 88. §-ának (6)-(7) bekezdésében, 89. §-ának (2) bekezdésében, 89/A. §-ában, 90. §-ának (2), (6)-(7) és (9) bekezdésében, 91. §-ában, 92. §-ának (3) bekezdésében, 93. és 94/A. §-ában előírt adatokat, információkat nem kell kimutatni.

8. §

(1) A Kormány a 3. § (1) bekezdés szerinti éves beszámoló alapján teljesíti a Vtv. 11. §-ának (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettségét az Országgyűlésnek.

(2) Az MNV Zrt. saját vagyonáról, valamint a rábízott állami vagyonról készített éves beszámolót a részvényesi jogok gyakorlója - azok jóváhagyását követően haladéktalanul - megküldi az Állami Számvevőszéknek.

(3) Az MNV Zrt. a saját vagyona, valamint a rábízott állami vagyon változásáról félévenként köteles tájékoztatni az Állami Számvevőszéket.

9. §

E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit az MNV Zrt.-nek első ízben a 2008. évre vonatkozó könyvvezetési, nyilvántartási, adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségeinek a teljesítése során kell alkalmaznia.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. melléklet az 5/2008. (I. 22.) Korm. rendelethez[10]

A mérleg előírt tagolása

Eszközök (aktívák)

1. rész KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT,

ILLETVE VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK

B. FORGÓESZKÖZÖK

I. KÉSZLETEK

II. KÖVETELÉSEK

III. ÉRTÉKPAPÍROK

IV. PÉNZESZKÖZÖK

V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK

1. rész KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2. rész EGYÉB VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK

C.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I.IMMATERIÁLIS JAVAK
II.TÁRGYI ESZKÖZÖK
III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
D.FORGÓESZKÖZÖK
I.KÉSZLETEK
II.KÖVETELÉSEK
III.ÉRTÉKPAPÍROK
IV.PÉNZESZKÖZÖK

2. rész EGYÉB VAGYONKEZELŐNÉL LÉVŐ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3. rész KÖZVETLENÜL KEZELT ESZKÖZÖK

E. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ebből:

- Termőföldek

- Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Gépek, berendezések, felszerelések

3. Járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Állami készletek

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
1. Tartós állami tulajdonú részesedések Tájékoztató adat:
- Tartós állami tulajdonú részesedések bekerülési értéken
- Tartós állami tulajdonú részesedések értékvesztése
2. Tartósan adott kölcsönök
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
4. Egyéb hosszú lejáratú követelések
5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
ebből: - Tartós állami tulajdonú részesedések értékhelyesbítése
IV.BÉRBE, HASZONBÉRBE, KONCESSZIÓBA ADOTT, ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK
F.FORGÓESZKÖZÖK
I.KÉSZLETEK
1. Átsorolt készletek
- Értékesítési célú immateriális javak
- Értékesítési célú ingatlanok
ebből: - Értékesítési célú földterületek
- Értékesítési célú egyéb eszközök
2. Központi költségvetési szervtől visszavett készletek
3. Egyéb vagyonkezelőtől visszavett készletek
4. Hagyatékból származó készletek
5. Egyéb készletek
II.KÖVETELÉSEK
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból (vevők)
2. Egyéb vagyonkezelőnek vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos követelések
3. Központi költségvetési szervtől átvett követelés
4. Rövid lejáratú kölcsönök
5. Egyéb követelés
III.ÉRTÉKPAPÍROK
1. Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések Tájékoztató adat:
- Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések bekerülési értéken
- Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések értékvesztése
2. Értékesítési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
3. Egyéb értékpapírok
IV.PÉNZESZKÖZÖK
1. Pénztár, csekkek
2. Bankbetétek
G.AKTÍVIDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások

3. rész KÖZVETLENÜL KEZELT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

(A+C+E) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

(B+D+F) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

Források (passzívák)

H.RÁBÍZOTT VAGYON TŐKÉJE
I.RÁBÍZOTT VAGYON INDULÓ TŐKÉJE
1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon induló tőkéje
2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon induló tőkéje
3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon induló tőkéje
II.RÁBÍZOTT VAGYON TŐKEVÁLTOZÁSA
1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon tőkeváltozása
2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon tőkeváltozása
3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon tőkeváltozása
III.EREDMÉNYTARTALÉK
IV.LEKÖTÖTT TARTALÉK
V.ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA
1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon értékelési tartaléka
2. Egyéb vagyonkezelőnél lévő rábízott vagyon értékelési tartaléka
3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon értékelési tartaléka
VI.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
VII.KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELŐK TARTALÉKAI
1. Költségvetési tartalékok
2. Vállalkozási tartalékok
I.CÉLTARTALÉKOK
1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre
2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre
3. Egyéb céltartalékok
J.RÁBÍZOTT VAGYONKÖTELEZETTSÉGEI
I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
1. Rövid lejáratú kölcsönök
ebből: - Átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5. Központi költségvetési szerv vagyonkezelővel kapcsolatos kötelezettség
6. Egyéb vagyonkezelővel kapcsolatos kötelezettség
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség
IV.KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELŐK KÖTELEZETTSÉGEI
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
2. Rövid lejáratú kötelezettségek
3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (H+...+K)

2. melléklet az 5/2008. (I. 22.) Korm. rendelethez[11]

Az eredmény-kimutatás előírt tagolása

001. Rábízott vagyon hasznosításának (vagyonkezelés, bérbeadás, haszonbérlet) nettó árbevétele
ebből:
- központi költségvetési szerv vagyonkezelőtől származó bevételek
- egyéb vagyonkezelőtől származó bevételek
002. Rábízott vagyon értékesítésének (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) nettó árbevétele
003. Egyéb ki nem emelt árbevétel
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (001+002+003)
02. Exportértékesítés nettó árbevétele
I.Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
03. Saját termelésű készletek állományváltozása
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II.Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)
III.Egyéb bevételek
ebből: visszaírt értékvesztés
IV.Rábízott vagyon (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) értékesítésének ráfordítása
V.Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
05. Rábízott vagyon hasznosításának (vagyonkezelés, bérbeadás, haszonbérlet) ráfordításai
06. Rábízott vagyon működtetésének egyéb ráfordításai ebből: - állami tulajdonú társaságok támogatása
VI.Rábízott vagyon működtetésének ráfordításai (05+06)
VII.Rábízott vagyon korábbi értékesítésének ráfordításai
VIII.Értékcsökkenési leírás
IX.Egyéb ráfordítások ebből: - értékvesztés
A.Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX)
07. Kapott (járó) osztalék és részesedés
08. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
09. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
10. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
11. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
X.Pénzügyi műveletek bevételei (07+...+11)
12. Részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége
13. Egyéb befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
14. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
15. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése ebből: részesedések értékvesztése
16. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
XI.Pénzügyi műveletek ráfordításai (12+...+16)
B.Pénzügyi műveletek eredménye (X-XI)
C.Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)
XII.Rendkívüli bevételek
XIII.Rendkívüli ráfordítások
D.Rendkívüli eredmény (XII-XIII)
F.Működés mérleg szerinti eredménye (±C±D)
17. Költségvetési pénzforgalmi kapcsolatok (±)
G.Mérleg szerinti eredmény (±F±17)

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 150/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2009.07.26.

[2] Megállapította a 150/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2009.07.26.

[3] Beiktatta a 150/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2009.07.26.

[4] Beiktatta a 150/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2009.07.26.

[5] Beiktatta a 150/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2009.07.26.

[6] Megállapította a 150/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2009.07.26.

[7] Beiktatta a 150/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatályos 2009.07.26.

[8] Megállapította a 150/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2009.07.26.

[9] Megállapította a 150/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 7. § -a. Hatályos 2009.07.26.

[10] Megállapította a 150/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.07.26.

[11] Megállapította a 150/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.26.

Tartalomjegyzék