76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngt.) 12. §-ának (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a következő beruházások képezik:

a) Záhony térség belső közúti infrastruktúrájának az ipari, logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése;

b)[1] Záhony térségében a vasúti infrastruktúra fejlesztése (100-as fővonalon kívül) az árufuvarozási határátmenetet biztosító széles és normál nyomtávú gerinchálózat ütemes felújítása;

c)[2] Záhony térségében vasúti infrastruktúra fejlesztése, az árufuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontató vágány-hálózat ütemes felújítása.

(2) E rendelet melléklete állapítja meg az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságokat.

(3)[3]

(3a)[4]

(4)[5]

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

3. §[6]

(1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[7] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez[8]

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

[9]
ABCD
1.BeruházásBeruházás azonosító
adatai
A beruházás
megvalósí-
tásával
kapcsolatos
engedélyek
Eljáró hatóság
2.Záhony térség belső
közúti
infrastruktúrájának az
ipari, logisztikai
befektetésekkel
összehangolt
fejlesztése
A 4115. jelű összekötő
úttól a
4145. jelű összekötő útig
(Tiszabezdédig) húzódó,
jelenleg önkormányzati
tulajdonú út kiépítése
Közúthatósági engedélyekSzabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Kormányhivatal
3.4145. jelű út Tiszabezdéd
elkerülő szakasza
4.A 4145. jelű összekötő út
felújítása Tiszabezdéd,
Komoró között
5.A 4145. jelű összekötő út
Komoró elkerülő szakasza
6.Fényeslitke-Komoró
intermodális ipari-
logisztikai központ feltáró
út kiépítése (jelenleg MÁV
szervizút felújítása),
bekötése a 4145. jelű útba
7.A 4145. jelű összekötő út
és a 4. sz. főút közötti
átkötés Komorónál
8.A 4145. jelű összekötő út
és a 4. sz. főút közötti
átkötés Komorónál
(különszintű keresztezés a
100. vasúti fővonal fölött)
Közúthatósági
engedélyek
Gyorsforgalmi utat, vagy
30 méter szabadnyílást
meghaladó hidak esetén
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.Közúthatósági engedélyek
egyéb út esetén
Szabolcs-
Szatmár-Bereg Vármegyei
Kormányhivatal
10.Záhony térségében a
vasúti infrastruktúra
fejlesztése (100-as
fővonalon kívül) az
árufuvarozási
határátmenetet
biztosító széles és
normál nyomtávú
gerinchálózat ütemes
felújítása
Normál nyomtávú vasút
(vágány,
biztosítóberendezés)
bontása, kármentesítés.
Széles nyomtávú vasúti
pálya építése: alépítmény,
víztelenítés, felépítmény,
kitérők.
Biztosítóberendezés
létesítése, térvilágítás.
Műtárgyépítés,
közműkiváltás.
Széles nyomtávú vasúti
pálya felújítása.
Vasúti ügyekközlekedésért felelős miniszter
11.Közúthatósági
engedélyek:
30 méter szabad nyílást
meghaladó hidak esetén,
Budapest Főváros
Kormányhivatala
12.Közúthatósági
engedélyek: egyéb
esetekben
Szabolcs-
Szatmár-Bereg Vármegyei
Kormányhivatal
13.Záhony térségébenSzéles nyomtávú vasútiVasúti ügyekközlekedésért felelős miniszter
14.vasúti infrastruktúra
fejlesztése, az
árufuvarozási és
logisztikai
pálya építése: alépítmény,
víztelenítés, felépítmény,
speciális kitérők.
Biztosítóberendezés
Közúthatósági
engedélyek:
30 méter szabad nyílást
meghaladó hidak esetén,
Budapest Főváros
Kormányhivatala
15.kapacitásokat
kiszolgáló vontató
vágány-hálózat ütemes
felújítása
létesítése, térvilágítás.
Műtárgyépítés,
közműkiváltás. Normál
nyomtávú vasúti pálya
építése: alépítmény,
víztelenítés, felépítmény.
Biztosítóberendezés
létesítése, térvilágítás.
Műtárgyépítés,
közműkiváltás. Kisajátítás,
környezetvédelem,
útátjáró biztosítások stb.
Közúthatósági
engedélyek: egyéb
esetekben
Szabolcs-
Szatmár-Bereg Vármegyei
Kormányhivatal

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 227/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2008.09.12.

[2] Megállapította a 227/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2008.09.12.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a (ld. 6. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék