2008. évi IX. törvény

a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról[1]

I. Fejezet

A vizitdíjra és a kórházi napidíjra vonatkozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezése

1. § (1) Hatályát veszti a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.)

a) II. fejezet 1. címében a ", valamint vizitdíj, illetve kórházi napidíj fizetése mellett" szöveg,

b) 18. § (9) bekezdésének az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény (a továbbiakban: Eptv.) által megállapított c) pontja,

c) 18. §-ának az egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló 2006. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Eüreftv.) által megállapított (9) bekezdése,

d) 18. § (10) bekezdés c) pontjában az "és ez alapján a biztosított által fizetendő kórházi napidíj összegéről" szöveg,

e) 18/A. § (1)-(18) bekezdése,

f) 35/A. §-a,

g) 36. § (3) bekezdésében az " a vizitdíj és kórházi napidíj beszedésével kapcsolatos kötelezettségeit, valamint" szöveg,

h) 37. § (1) bekezdésében az "Az a) pont ab) alpontjának alkalmazásakor az ellátásért az e törvény alapján beszedett vizitdíjat és kórházi napidíjat nem kell figyelembe venni." szöveg,

i) 37. § (12) bekezdésének harmadik mondata,

j) 83. § (2) bekezdés f) pontja,

k) 83. § (6) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az Ebtv. 18/A. §-a.

2. §[2]

3. § (1) Hatályát veszti a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

a) 39. § (3) bekezdés a) pontjában a ", valamint vizitdíj-kompenzáció" szöveg,

b) 39. § (3) bekezdés h) pontjában a ", valamint a külön jogszabályban meghatározott vizitdíj-kompenzáció finanszírozására" szöveg.

(2) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (2) bekezdésében az "az Eb. 18/A. §-a alapján fizetendő vizitdíjat és" szöveg.

(3) Hatályát veszti az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

a) 10. § (1) bekezdés b) pontjában az "és az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során külön jogszabály alapján fizetendő vizitdíjhoz, illetve kórházi napidíjhoz való hozzájárulás" szöveg,

b) 10. § (2) bekezdésében az "az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során külön jogszabály alapján fizetendő vizitdíjhoz, illetve kórházi napidíjhoz való hozzájárulást," szöveg,

c) 50/B. § (1) bekezdés f) pontja,

d) 50/D. § (2) bekezdés e) pontja,

e) 51/B. § (1) bekezdés b) pontja.

(4) Hatályát veszti az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 4. § (2) bekezdés s) pontja, valamint 35/A. §-a.

(5) Hatályát veszti az Eüreftv. 43. § (7) bekezdése.

(6) Hatályát veszti az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény 18. §-a.

II. Fejezet

A képzési hozzájárulásra vonatkozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezése

4. §[3]

5. §[4]

III. Fejezet

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2008. április 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 1. § (2) bekezdése 2008. július 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 3. § (6) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.

7. § (1) Az Ebtv. 18. § (10) bekezdés c) pontjának és 18/A. § (18) bekezdés c) pontjának e törvény kihirdetésekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni az e törvény hatálybalépését megelőzően megkezdett ellátások tekintetében.

(2) A biztosított a 2008. évben húsz alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét az Ebtv. e törvény kihirdetésekor hatályos 18/A. § (17) bekezdésének alkalmazásával 2008. június 30-ig igényelheti vissza. A jegyző a vizitdíj visszaigénylésével összefüggő eljárásban az ellátást igénybe vevő biztosítottnak a nyugtán, illetve a számlán szereplő nevét és TAJ-számát az eljárás befejezéséig kezelheti.

(3) E törvény rendelkezései a vizitdíj bevezetésével összefüggésben megemelt pénzbeli ellátások összegét nem érintik.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy dolgozza ki az egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás megfelelő működését biztosító új finanszírozási rendszert és legkésőbb 2008. április 30-ig terjessze az Országgyűlés elé.

(5)[5]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. március 17-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XXIV. törvény 2. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2008.06.06.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XCVII. törvény 21. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XCVII. törvény 21. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XCVII. törvény 21. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

Tartalomjegyzék