103/2009. (V. 11.) Korm. rendelet

a Kereskedelem Technikai Akadályairól szóló Megállapodásban előírt bejelentési és tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről

A Kormány az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről szóló 1998. évi IX. törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] Az 1998. évi IX. törvénnyel kihirdetett Marrakesh-i Egyezmény A) Mellékletében foglalt, a Kereskedelem Technikai Akadályairól szóló Megállapodásban (a továbbiakban: TBT-megállapodás) a technikai szabályzatok, valamint a megfelelőségértékelési eljárást meghatározó szabályozások központi kormányszervek általi elfogadásával összefüggésben előírt bejelentéseket az európai uniós ügyekért felelős miniszter által működtetett Notifikációs Központon (a továbbiakban: Notifikációs Központ) keresztül kell megtenni.

(2) A Notifikációs Központ

a) a Kereskedelmi Világszervezet (a továbbiakban: WTO) Titkárságától érkező bejelentéseket és észrevételeket továbbítja a jogszabály tárgya szerint hatáskörrel rendelkező vagy a kijelölt miniszternek (a továbbiakban: szakminiszter), és

b) a szakminiszter által megküldött bejelentést, észrevételt továbbítja a WTO Titkárságának.

(3) A TBT-megállapodásban előírt bejelentés megtételéhez szükséges információt a szakminiszter - annak tartalmáért való felelősséggel - köteles a Notifikációs Központnak megküldeni, illetve a más WTO-tagország által javasolt technikai szabályzatokra és megfelelőségértékelési eljárásokra vonatkozóan a feladatkörébe tartozó területen észrevételeit megtenni.

(4) Az e rendelet szerinti bejelentési eljárás elektronikus levél útján történik.

2. §[2]

A Notifikációs Központ az 1. § (3) bekezdése alapján beérkezett információkat nyilvántartásba veszi.

3. §

(1) A szakminiszter - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - megküldi a Notifikációs Központnak a TBT-megállapodás 2. és 5. Cikkében, valamint 1. Mellékletében meghatározott technikai szabályzatok és megfelelőségértékelési eljárást meghatározó jogszabályok tervezeteit (a továbbiakban: tervezet).

(2) Nem érinti az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség azokat a tervezeteket, amelyek európai uniós jogi aktusokkal összeegyeztethető szabályozást valósítanak meg, feltéve, hogy nem tartalmaznak azoknál szigorúbb rendelkezéseket.

(3) A szakminiszter a tervezetet olyan időben küldi meg a Notifikációs Központnak, hogy a bejelentéstől annak elfogadásáig a WTO-tagországoknak legalább hatvan napot biztosítson írásbeli észrevételek megtételére.

(4) A szakminiszter a bejelentés megtétele érdekében megküldi a Notifikációs Központnak

a) az e rendelet melléklete szerinti, magyar és angol nyelven kitöltött bejelentő adatlapot, és

b) a tervezet szövegét.

(5) Ha A TBT-megállapodás 2.10. vagy 5.7. pontja alapján sürgősségi eljárásra van szükség, a szakminiszter a bejelentés megküldésekor ezt sürgősség indokainak megadásával jelzi.

(6)[3] A Notifikációs Központ a nyilvántartásba vételt követően a bejelentő adatlapot megküldi Magyarország WTO Mellett Működő Állandó Képviseletének, amely továbbítja azt a WTO Titkársághoz.

4. §

(1) Ha a bejelentési eljárás több miniszter feladatkörét érinti, az érintett miniszterek az egységes álláspont kialakítása érdekében egymással egyeztetnek; egységes álláspont hiányában a Notifikációs Központ nem továbbít magyar észrevételt.

(2)[4] A tervezetre vonatkozó WTO-tagországi észrevételekkel, illetve más WTO-tagország által javasolt technikai szabályzatokra és megfelelőségértékelési eljárásokra vonatkozó magyar észrevétellel kapcsolatos összehangolt álláspont kialakítása érdekében az európai uniós ügyekért felelős miniszter vagy az érintett szakminiszter kezdeményezésére eseti szakértői bizottság hozható létre.

(3) A Notifikációs Központ szükség esetén a bejelentő adatlap továbbítását megelőzően a tervezet jelentős kereskedelmi hatásának megítélésével kapcsolatban is egyeztetést kezdeményezhet.

5. §[5]

A TBT-megállapodás 10. Cikk 10.1. pontjában előírt tájékoztatási pont feladatainak ellátására a Kormány az európai uniós ügyekért felelős minisztert jelöli ki.

6. §

Ez a rendelet 2009. május 13-án lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 103/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

A) Magyar nyelvű adatlap* a technikai szabályzatok és megfelelőségértékelési eljárást meghatározó jogszabályok tervezeteinek bejelentéséhez

Bejelentő Adatlap
1.A TBT-megállapodás részes állama:
2.A bejelentő minisztérium és főosztály:
cím, tel., fax és e-mail:
Az adatlapot kitöltő és azt bejelentő neve:
tel., fax és e-mail:
A tervezetet elkészítő felelős ügyintéző:
tel., fax és e-mail:
3.A bejelentés a TBT-megállapodás mely cikke(i) alapján történik?
2.9.2 Cikk □ 2.10.1 Cikk □ 5.6.2 Cikk □
5.7.1 Cikk □ egyéb Cikk alapján: □
4.A tervezet által érintett termékek meghatározása és a termék nemzeti vámtarifaszáma:
5.A tervezet címe, oldalak száma, nyelvi változata:
6.A tervezet rövid tartalmi összefoglalója:
7.A tervezet szükségességének indokolása:
8.A tervezethez kapcsolódó egyéb dokumentumok:
9.A tervezet elfogadásának javasolt időpontja:
A tervezet hatálybalépésének javasolt időpontja:
10.Az észrevételek megtételének végső határideje:
11.A tervezet anyaga elérhető:
tel., fax és e-mail:

* Az adatlap elektronikus változata letölthető az európai uniós ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapjáról.[6]

B) Angol nyelvű adatlap* a technikai szabályzatok és megfelelőségértékelési eljárást meghatározó jogszabályok tervezeteinek bejelentéséhez

Agreement on Technical Barriers to Trade

NOTIFICATION

1.Member to Agreement notifying:If applicable, name of local government involved (Articles 3.2 and 7.2):
2.Agency responsible:
Name and address (including telephone and fax numbers, e-mail and web-site addresses, if available) of agency or authority designated to handle comments regarding the notification shall be indicated if different from above:
3.Notified under Article 2.9.2 □ 2.10.1 □ 5.6.2 □ 5.7.1 □ other:
4.Products covered (HS or CCCN where applicable, otherwise national tariff heading. ICS numbers may be provided in addition, where applicable):
5.Title, number of pages and language(s) of the notified document:
6.Description of content:
7.Objective and rationale, including the nature of urgent problems where applicable:
8.Relevant documents:
9.Proposed date of adoption:
Proposed date of entry into force:
10.Final date for comments:
11.Texts available from:

National enquiry point □ or address, telephone and fax numbers, e-mail and web-site addresses, if available of the other body:

* Az adatlap elektronikus változata letölthető az európai uniós ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapjáról.[7]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[2] Megállapította a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[3] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 447. § c) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[4] Módosította a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[5] Módosította a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[6] Módosította a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[7] Módosította a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.08.01.

Tartalomjegyzék