Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról

A Kormány

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5. alcím tekintetében az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről szóló 1998. évi IX. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím és az 5. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 8. alcím és a 6. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § e), f) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. Az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében és 18. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében az "igazságügyért" szövegrész helyébe az "európai uniós ügyek koordinációjáért" szöveg,

b) 12. § (2) bekezdésében az "Az igazságügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "Az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter" szöveg

lép.

5. A Kereskedelem Technikai Akadályairól szóló Megállapodásban előírt bejelentési és tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről szóló 103/2009. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Kereskedelem Technikai Akadályairól szóló Megállapodásban előírt bejelentési és tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről szóló 103/2009. (V. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 103/2009. (V. 11.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Notifikációs Központ az 1. § (3) bekezdése alapján beérkezett információkat nyilvántartásba veszi."

6. § A 103/2009. (V. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. §-ában, Melléklet A) részében és Melléklet B) részében az "igazságügyért felelős" szövegrész helyébe az "európai uniós ügyekért felelős" szöveg lép.

6. Az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről szóló 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről szóló 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha az uniós jogi aktus notifikációs kötelezettséget ír elő, az uniós jogi aktus átültetését szolgáló jogszabályt előkészítő miniszter, illetve nem a Kormány által előterjesztett törvényjavaslat esetében a szabályozás tárgya szerint felelős miniszter (a továbbiakban: a notifikáció kezdeményezéséért felelős miniszter) a jogszabály kihirdetését követően haladéktalanul értesíti az igazságügyért felelős minisztert a kihirdetés megtörténtéről, és egyidejűleg a notifikáció teljesítéséhez szükséges adatokat tartalmazó notifikációs adatlapot, valamint az uniós jogi aktusra vonatkozó megfelelési táblázatot megküldi a notifikációval érintett uniós jogi aktus átültetését szolgáló esetleges további jogszabályok előkészítéséért felelős minisztereknek, valamint az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszternek egyeztetés céljából.

(2) Az egyeztetésbe bevont miniszterek egyetértése esetén a notifikáció kezdeményezéséért felelős miniszter a véglegesített notifikációs adatlapot és megfelelési táblázatot megküldi az igazságügyért felelős miniszternek, aki ezek ellenőrzését követően, egyetértése esetén gondoskodik az uniós jogi aktust átültető jogszabályoknak az Európai Bizottság részére történő bejelentéséről."

8. § A 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 3. § (7) bekezdésében az "az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében az "az igazságügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "az igazságügyért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter" szöveg,

c) 4. § (3) bekezdésében az "az igazságügyért felelős minisztertől" szövegrész helyébe az "az igazságügyért felelős minisztertől vagy az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős minisztertől" szöveg,

d) 7. § (2) bekezdésében az "átültetéséhez vagy végrehajtásához szükséges jogalkotási feladatokról" szövegrész helyébe az "átültetéséről vagy végrehajtásáról" szöveg,

e) 9. § (3) és (4) bekezdésében az "igazságügyért felelős" szövegrész helyébe az "európai uniós ügyek koordinációjáért felelős" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében az "uniós jogi aktus átültetést vagy végrehajtást szolgáló már" szövegrész.

7. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

8. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

9. A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet módosítása

12. § A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet] 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a szakminiszter nem ért egyet a Bizottság határozatában jelzett indokolással, - az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter egyetértése esetén és bevonásával - a Központon keresztül egyeztetést kezdeményezhet a Bizottsággal a kifogásolt korlátozó követelmény elfogadtatása céljából."

13. § A 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 5. § a) pontjában, 16. § (1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében az "igazságügyért felelős" szövegrész helyébe az "európai uniós ügyek koordinációjáért felelős" szöveg lép.

14. § Hatályát veszti a 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdésében az "igazságügyért felelős miniszter - az" szövegrész és a "bevonásával -" szövegrész.

10. A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

15. § A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Tanács tagjai:

a) a belügyminiszter által delegált 1 fő,

b) az építési és közlekedési miniszter által delegált 1 fő,

c) a honvédelmi miniszter által delegált 1 fő,

d) az igazságügyi miniszter által delegált 1 fő,

e) a külgazdasági és külügyminiszter által delegált 1 fő,

f) a kultúráért és innovációért felelős miniszter által delegált 1 fő,

g) a pénzügyminiszter által delegált 1 fő,

h) az agrárminiszter által delegált 1 fő,

i) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által delegált 1 fő,

j) az energiaügyi miniszter által delegált 1 fő,

k) a gazdaságfejlesztési miniszter által delegált 1 fő,

l) a területfejlesztési miniszter által delegált 1 fő,

m) az európai uniós ügyekért felelős miniszter által delegált 1 fő,

n) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által delegált 2 fő."

11. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

16. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet] 119. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az igazságügyi miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"1. - a 183/A. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - igazságügyért,"

[felelős tagja.]

17. § (1) A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 122. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében

a) ellátja az Európai Unió keretében megvalósuló igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat,

b) - az európai uniós ügyekért felelős miniszterrel együttműködve - összehangolja az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenységet, ennek keretében

ba) gondoskodik a jogharmonizációs tevékenység elvi, módszertani és terminológiai egységességéről,

bb) kidolgozza a jogharmonizáció programozásának rendjét, figyelemmel kíséri és előmozdítja a jogharmonizációs feladatok teljesítését, gondoskodik az uniós jogi aktust átültető jogszabályoknak az Európai Bizottság részére történő bejelentéséről, és intézkedik a lejárt határidejű jogharmonizációs feladatok teljesítése iránt, jogharmonizációs adatbázist vezet,

bc) jogszabály megalkotására irányuló előterjesztéshez kapcsolódóan nyilatkozik arról, hogy a tervezet összeegyeztethető-e az Európai Unió jogával,

c) az Európa Tanács keretei között

ca) felel a jogi együttműködésért,

cb) - a Kormány eljárás tárgya szerint felelős tagjával együttműködve - ellátja a Kormány képviseletét az Európai Emberi Jogi Bíróság előtti eljárásokban, és koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti a beadványokat,

cc) kezdeményezi az igazságügyi tárgyú nemzetközi egyezményeknek az Európa Tanács keretében történő létrehozását és gondoskodik az Európa Tanács keretében létrehozott igazságügyi tárgyú nemzetközi egyezmények elfogadásáról és az ajánlások gyakorlati megvalósításáról,

d) együttműködik a Kormány feladatkörében érintett tagjával a nemzetközi szerződések előkészítésével, kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazással, kihirdetésével és értelmezésével kapcsolatban, valamint a nemzetközi szerződés szövegének végleges megállapítása előtt véleményezi a nemzetközi szerződést annak érdekében, hogy az megfeleljen az Alaptörvénynek, összeegyeztethető legyen az Európai Unió jogával és illeszkedjen a jogrendszerbe,

e) felel a Magyarország által megkötött közjogi, polgári jogi, családjogi és büntetőjogi jogsegélyszerződések végrehajtásáért,

f) koordinálja az alaptevékenysége szerint magánjogi, valamint nemzetközi magánjogi jogegységesítéssel foglalkozó nemzetközi szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos feladatokat."

(2) A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 122. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében gondoskodik a hazai jogszabályoknak az észszerű működés szempontjából történő tartalmi felülvizsgálatáról, ezzel összefüggésben

a) ágazati és egyedi javaslatot tesz a Kormánynak

aa) az állam működését meghatározó szabályozások egyszerűsítésére,

ab) a jogszabályok technikai és tartalmi deregulációjára,

ac) a közigazgatási hatósági és egyéb eljárások, szolgáltatások egységesítésére, egyszerűsítésére, korszerűsítésére, a működési gyakorlatok észszerű megújítására, ideértve azok elektronizálását, összehangolását és automatizálását is,

b) közvetlen kapcsolatot tart a hazai szabályozásokat előkészítő és alkalmazó önálló szabályozó szervekkel, minisztériumokkal, központi és területi államigazgatási szervekkel, önkormányzatokkal, kamarákkal és egyéb költségvetési szervekkel,

c) figyelemmel kíséri az állam működésének észszerűsítését elősegítő nemzetközi megoldásokat és gyakorlatokat."

18. § A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a következő 16/A. alcímmel egészül ki:

"16/A. Az európai uniós ügyekért felelős miniszter feladat- és hatásköre

183/A. § (1) Az európai uniós ügyekért felelős miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a) európai uniós ügyek koordinációjáért,

b) európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért, valamint

c) az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségének előkészítéséért és lebonyolításáért

felelős tagja.

(2) A miniszter

a) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 80/A. § (3) bekezdése, 80/T. §-a és 88/U. § (4) bekezdése,

b) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 51. § (1) bekezdése,

c) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 157. §-a,

d) a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 151. §-a,

e) a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 130. § (2) bekezdése,

f) a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 490. § (2) bekezdése tekintetében a Kormány igazságügyért felelős tagja.

(3) A miniszter a (2) bekezdés c)-f) pontja szerinti felelősségi körében tájékoztatásul kapott végzésről - annak egyidejű továbbítása mellett - értesíti az igazságügyi minisztert.

183/B. § A miniszter az európai uniós ügyek koordinációjáért való felelőssége keretében

a) előkészíti az európai uniós tagsággal összefüggő kormányzati koordinációhoz kapcsolódó jogszabályokat,

b) ellátja a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatban, jogszabályban meghatározott értesítési és bejelentési eljárásokban az egyes nemzetközi szervezetek, az Európai Unió intézményei és tagállamai felé megteendő, illetve az ezektől érkező értesítések és bejelentések továbbításával összefüggő feladatokat,

c) ellátja az Európai Unió egységes belső piacának hatékony működéséhez szükséges belső piaci koordinációval kapcsolatos feladatokat, működteti a belső piaci problémamegoldó központot (SOLVIT), valamint a belső piaci információs rendszert és a Szolgáltatási Notifikációs Központot,

d) gondoskodik a speciális notifikációnak az Európai Unió érintett intézményének történő megküldéséről,

e) - a Kormány eljárás tárgya szerint felelős tagjával és az igazságügyi miniszterrel együttműködve - ellátja a Kormány képviseletét az Európai Unió jogának megsértése miatt indult eljárásoknak az Európai Unió Bírósága előtti eljárást megelőző szakaszaiban - ideértve a kötelezettségszegési eljárás megindítása előtti szakaszban az Európai Bizottsággal történő egyeztetést is -, koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti és benyújtja a beadványokat,

f) az Európai Unió Bírósága előtti eljáráshoz kapcsolódóan

fa) - a Kormány eljárás tárgya szerint felelős tagjával és az igazságügyi miniszterrel együttműködve - ellátja a Kormány képviseletét az Európai Unió Bírósága előtti eljárásokban,

fb) koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti a beadványokat,

fc) figyelemmel kíséri az eljárásokat és szükség szerint felhívja a Kormány eljárás tárgya szerint felelős tagját az Európai Unió Bíróságának ítéletéből esetlegesen következő jogalkotási feladatok meghatározására,

g) összehangolja az európai uniós jogállamisági eljárásokban és mechanizmusokban képviselendő magyar álláspont kialakításával és képviseletével kapcsolatos feladatokat.

183/C. § A miniszter az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért való felelőssége keretében felel az Európai Unió politikáiból eredő és az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért, ennek keretében

a) javaslatot tesz a Kormány Európa-politikájának fő irányaira, valamint irányítja az európai uniós tagságból eredő kormányzati feladatok előkészítését, végrehajtását, ellenőrzését,

b) javaslatot tesz az európai uniós tematikájú kormányülések napirendjére, előkészíti az uniós vonatkozású kormányüléseket és azok napirendjén szereplő előterjesztéseket,

c) összehangolja a Kormány európai uniós ügyekkel kapcsolatos együttműködésével összefüggő kormányzati feladatokat, ennek keretében

ca) koordinálja a Kormánynak az európai uniós intézmények kormányzati részvétellel működő döntéshozó, döntés-előkészítő eljárásaiban képviselendő tárgyalási álláspontjait, biztosítja a tárgyalási álláspontok tartalmi összhangját, részt vesz azok kialakításában, és közreműködik a magyar érdekek érvényesítésében,

cb) összehangolja az európai uniós tagságból fakadó kötelezettségek teljesítését, és részt vesz azok végrehajtásának ellenőrzésében,

cc) képviseli a Kormányt az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának ülésein, részt vesz az Európai Unió európa-ügyi minisztereinek találkozóin, közreműködik az Európai Tanács munkájában, és ellátja üléseinek előkészítését,

d) a jogharmonizációs feladatok kivételével összehangolja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek uniós politikákhoz kapcsolódó tevékenységét és az uniós politikák végrehajtásához szükséges hazai intézkedéseket, gondoskodik az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati koordinációs rendszer működtetéséről,

e) összehangolja a Kormány és az Országgyűlés európai uniós ügyekkel kapcsolatos együttműködésével összefüggő kormányzati feladatokat,

f) ellátja a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: Állandó Képviselet) irányítását, kialakítja az Állandó Képviselet működésére vonatkozó szabályokat,

g) javaslatot tesz az Állandó Képviselet vezetőjének és az Állandó Képviseleten működő nagykövetek kinevezésére és felmentésére,

h) véleményezi az Állandó Képviselet személyi állományára vonatkozó kinevezési javaslatokat,

i) felel az európai uniós vonatkozású magyar kormányzati állásponttal összefüggő kapcsolattartás koordinációjáért az Európai Unió intézményeivel és egyéb szerveivel, különös tekintettel az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa egyes intézményi szereplőire,

j) elősegíti az európai uniós döntésekben érintett magyar társadalmi és gazdasági szereplők magyar kormányzati állásponttal összeegyeztethető érdekeinek képviseletét az európai uniós intézményi döntéshozatalban,

k) összehangolja, illetve ellátja az európai uniós ügyekben folytatott regionális együttműködésekkel összefüggő feladatokat.

183/D. § A miniszter az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségének előkészítéséért és lebonyolításáért való felelőssége keretében felel az Európai Unió Tanácsának 2024. második félévi magyar elnökségi felkészüléséért, annak kormányzati előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokért."

19. § A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 184. §-a a következő o) ponttal egészül ki:

(Jogszabály megjelölésében)

"o) az európai uniós ügyekért felelős miniszter esetében az EUM"

(rövid megjelölést kell alkalmazni.)

20. § A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 185. §-a a következő o) ponttal egészül ki:

[A miniszterek helyettesítése a Kit. 21. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a következő rend szerint történik:]

"o) az európai uniós ügyekért felelős minisztert a Miniszterelnökséget vezető miniszter"

[helyettesíti.]

21. § A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 187. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Stratégiai és Családügyi Kabinet a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen

1. az aktív Magyarországért,

2. az anyakönyvi ügyekért,

3. az áldozatsegítésért,

4. az általános politikai koordinációért,

5. a családpolitikáért,

6. az e-közigazgatásért,

7. az egészségügyért,

8. a Magyar Falu Program, valamint a Modern Városok Program működtetéséért,

9. az európai uniós ügyek koordinációjáért,

10. az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért,

11. az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségének előkészítéséért és lebonyolításáért,

12. a felsőoktatásért,

13. az egyes kereskedelmi építmények vonatkozásában a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért,

14. a fogyasztóvédelemért,

15. a gyermek- és ifjúságpolitikáért,

16. a gyermekek és az ifjúság védelméért,

17. a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,

18. a helyi önkormányzatokért,

19. az igazságügyért,

20. az ingatlan-nyilvántartásért,

21. a kárpótlásért,

22. a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért,

23. a kormányzati kommunikációért,

24. a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,

25. a közbeszerzésekért,

26. a közigazgatás-fejlesztésért,

27. a közigazgatás-szervezésért,

28. a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,

29. a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért,

30. a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,

31. a köznevelésért,

32. a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,

33. a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért,

34. a kultúráért,

35. a külpolitikáért,

36. a mozgóképszakmáért,

37. az országmárkáért,

38. a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért,

39. a sportpolitikáért,

40. a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,

41. a szociálpolitikáért,

42. a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,

43. a társadalmi felzárkózásért,

44. a társadalmi párbeszédért,

45. a társadalompolitika összehangolásáért,

46. a természetvédelemért,

47. a térképészetért,

48. a választójogi és népszavazási szabályozásért,

49. a vízgazdálkodásért,

50. a víziközmű-szolgáltatásért,

51. a vízügyi igazgatási szervek irányításáért,

52. a vízvédelemért

való felelősségi körökben a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szerve."

22. § A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a következő 200. §-sal egészül ki:

"200. § Az egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról szóló 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet szerint átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében a Kit. 20. § (5) bekezdése alapján bekövetkező jogutódlás időpontja 2023. augusztus 1. napja, azzal, hogy a jogelőd és a jogutód között létrejött átadás-átvételi megállapodásban meghatározottak szerint, de legalább 2023. augusztus 15. napjáig a jogutód költségvetését érintő kifizetéseket a jogelőd teljesíti. A jogutódlásra egyebekben a 194. § (3) és (4) bekezdését alkalmazni kell."

23. § A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 10. § e) pontjában az "igazságügyért felelős" szövegrész helyébe az "igazságügyi" szöveg,

b) 109. § b) pontjában az "igazságügyért felelős" szövegrész helyébe az "igazságügyi" szöveg,

c) 156. § (3) bekezdésében az "igazságügyért felelős" szövegrész helyébe az "igazságügyi" szöveg,

d) 185. § nyitó szövegrészében a "Kit. 21. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a" szövegrész helyébe a "Kit. 21. § (3) bekezdése szerinti esetben, valamint a Kit. 21. § (4) bekezdése szerinti esetben - törvényben meghatározott kivétellel - a" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 119. § 5. pontja,

b) 126. §-a.

12. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelethez

A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet III. rész 2. pontja a következő 2.14. alponttal egészül ki:

(Védelmet igénylő létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai)

"2.14. belépési engedély az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma épületébe;"

2. melléklet a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelethez

A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja a következő s) alponttal egészül ki:

(Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek)

"s) az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának a miniszter elhelyezését biztosító épülete."

3. melléklet a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelethez

A 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 16. ponttal egészül ki:

"16. Európai Uniós Ügyek Minisztériuma"

4. melléklet a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelethez

A 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 40. ponttal egészül ki:

"40. Európai Uniós Ügyek Minisztériuma"

5. melléklet a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelethez

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete a következő 15. ponttal egészül ki:

"15. Európai Uniós Ügyek Minisztériuma"

6. melléklet a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. része a következő 29a. ponttal egészül ki:

"29a. a központi költségvetés XXXVII. fejezeténél az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma és a Kormánynak a Kftr. 183/A. §-a szerinti tagja,"

Tartalomjegyzék