108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § h) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában:]

"h) tábla: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 1. § 3. pontjában meghatározott fogalom;"

2. §

Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) A támogatásra jogosult a kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal köteles a minisztérium által szervezett agrár-környezetgazdálkodási képzésen részt venni."

3. §

Az R. 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[(1) A támogatási időszak alatt]

"a) egy adott célprogramba bevitt teljes földterület mérete csökkenthető azzal, hogy a területcsökkentést az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, minden esetben be kell jelenteni az MVH-nak. A támogatási határozatban feltüntetett területek csökkentésére irányuló kérelmet legkésőbb az adott gazdálkodási évre vonatkozó egységes kérelem beadási határidejéig lehet benyújtani, kivéve az utolsó gazdálkodási évet, amikor a teljes támogatott terület csökkentésére irányuló kérelmet a gazdálkodási év végéig lehet benyújtani. A területcsökkentés a támogatási határozat módosítását vonja maga után,"

4. §

Az R. 17. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben a támogatásra jogosult nem vesz részt agrár-környezetgazdálkodási képzésen, akkor nem jogosult az utolsó gazdálkodási évre jutó támogatási összeg ötvenszázalékára. Amennyiben a támogatási összeg az adott gazdálkodási évre már kifizetésre került, annak ötven százalékát az ügyfél köteles visszafizetni."

5. §

Az R. 17. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(5) A (4) bekezdést nem kell alkalmazni, amennyiben a támogatásra jogosult a kötelező képzésen azért nem tud részt venni, mert nem kerül sor képzésre a támogatási kérelmét részben vagy egészben jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követően."

6. §

Az R. 17. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(10) Amennyiben az a támogatásra jogosult, aki a külön jogszabályok alapján a 2006/2007. vagy 2007/2008. gazdálkodási években szőlőkivágásra irányuló támogatási kérelmet nyújtott be és az agrár-környezetgazdálkodási támogatásba bevont szőlőterület egészének vagy egy részének kivágására vonatkozó támogatásra jogosult

a) eleget tett a 11. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak, abban az esetben a szőlőterület kivágása területcsökkentésnek minősül;

b) nem tett eleget a 11. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak, de a következő gazdálkodási évtől kezdve az adott táblá(k)ra vonatkozóan már nem nyújtott be kifizetési kérelmet,

ba) a célprogramba bevitt területének 0,01-50%-os területcsökkentése esetén a gazdálkodót a célprogramból egy évre ki kell zárni (P2 szankció),

bb) a célprogramba bevitt területének 50,1-100%-os területcsökkentése esetén a gazdálkodót a célprogramból az adott célprogram támogatási időszakának lejártáig ki kell zárni (P3 szankció);

c) nem tett eleget a 11. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak, és a következő gazdálkodási évtől kezdve az adott táblá(k)ra vonatkozóan kifizetési kérelmet nyújtott be, az a gazdálkodó által szándékosan tett hamis nyilatkozatnak minősül, és vele szemben a 817/2004 EK rendelet 72. cikke alapján kell eljárni."

7. §

(1) Az R. 6. § (2) bekezdés a) pontjában a "parcellát" szövegrész helyébe a "táblát" szövegrész lép.

(2) Az R. 6. § (2) bekezdés b) pontjában, 9. § (11) bekezdésében, 11. § (7) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 17. § (10) bekezdés b) pont ba) alpontjában, 17. § (14) bekezdésében, 17. § (15) bekezdésében, 19. § (2) bekezdés b) pontjában, 22. § (3) bekezdés d) pontjában, 22. § (3) bekezdés e) pontjában, valamint a 8. mellékletben a "parcellák" szövegrész helyébe a "táblák" szövegrész lép.

(3) Az R. 9. § (2) bekezdésében a "parcellára" szövegrész helyébe a "táblára" szövegrész lép.

(4) Az R. 9. § (2) bekezdésében a "parcellához" szövegrész helyébe a "táblához" szövegrész lép.

(5) Az R. 13. § (3) bekezdés a) pontjában, 22. § (6) bekezdésében, 25. § (2) bekezdés b) pontjában, 29. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 31. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontjában, 37. § (6) bekezdésében, 44. § (1) bekezdés b) pontjában, 44. § (5) bekezdésében, 45. § (2) bekezdés b) pontjában, 45. § (5) bekezdésében, 46. § (2) bekezdés b) pontjában, 46. § (5) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében 47. § (2) bekezdés b) pontjában, 47. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 8. mellékletben a "parcella" szövegrész helyébe a "tábla" szövegrész lép.

(6) Az R. 14. § (3) bekezdésében a "parcellánként" szövegrész helyébe a "táblánként" szövegrész lép.

(7) Az R. 25. § (3) bekezdés i) pontjában, 27. § (3) bekezdés g) pontjában, 29. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában, valamint a 8. mellékletben a "parcellaszegélyeket" szövegrész helyébe a "táblaszegélyeket" szövegrész lép.

(8) Az R. 26. § (1) bekezdésében a "parcellaszegélyek" szövegrész helyébe a "táblaszegélyek" szövegrész lép.

(9) Az R. 26. § (3) bekezdés i) pontjában a "parcellaszegélyeken" szövegrész helyébe a "táblaszegélyeken" szövegrész lép.

8. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 17. § (6) bekezdése.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter