150/2004. (X. 12.) FVM rendelet

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: MVH tv.) 45. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az Európai Bizottság által jóváhagyott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: NVT rendelet) 1. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott támogatási célok szerint az agrár-környezetgazdálkodás támogatásaira terjed ki.

Fogalommeghatározás

2. §

E rendelet alkalmazásában:[1]

a) földhasználó: aki a földterületek hasznosításával összefüggésben felmerülő költségeket, illetve kockázatot viseli;

b)[2] kérelmező: támogatási kérelmet benyújtó földhasználó/állattartó;

c) támogatásra jogosult: a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 3. §-a szerinti földhasználó/állattartó;

d)[3] ugar: e rendelet alkalmazásában egytől három évig tartó zöld növényi borítottságot jelent, melyet legalább három fajból álló magkeverékkel úgy kell kialakítani, hogy abból legalább egy pillangós faj legyen. Az ugaroltatás ideje alatt tilos a műtrágya és növényvédő szer alkalmazása. Kaszálást vagy szárzúzást csak június 15-ét követően lehet végezni magas tarló (min. 15 cm) alkalmazása mellett. A (zöld)ugart csak július 30. után lehet feltörni. A (zöld)ugarként hasznosított területen nem lehet legeltetni, takarmányt készíteni és magot fogni, a termesztett növényeknek csak méhészeti célú felhasználása lehetséges;

e) mezőgazdasági tevékenység: a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszeréről szóló 9003/2002. (SK 6.) KSH közlemény (a továbbiakban: TEÁOR) szerinti Magyarország területén végzett növénytermesztési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási termék-előállítási (TEÁOR 01.1-01.3), növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás (TEÁOR 01.4), vadgazdálkodási (TEÁOR 01.50, kivéve a vadgazdálkodási szolgáltatást), illetve halgazdálkodási (TEÁOR 05.0, kivéve a halászati szolgáltatást) tevékenység;

f)[4] gazdaság: a támogatásra jogosult által mezőgazdasági tevékenység céljából hasznosított mezőgazdasági parcellák, állatok, épületek és eszközök összessége;

g) fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § a) pontjában meghatározott terület;

h)[5] tábla: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 1. § 3. pontjában meghatározott fogalom;

i) földterület hasznosítási iránya: a mindenkor aktuális MePAR adatbázis alapján a fizikai blokkon belül különböző mezőgazdasági hasznosítások (pl. szántó, gyep, ültetvény, halastó, mozaikos művelés) megnevezése;

j) halastó: az a műszaki létesítményekkel körülvett (zsilip, gát) vagy természetes határvonalakkal rendelkező halgazdálkodási, környezetvédelmi és természetvédelmi funkciókat ellátó terület, amelynek paramétereit érvényes vízjogi engedélyben rögzítették;

k) támogatott terület: a rendelet alapján a támogatási kérelmet jóváhagyó határozatban megjelölt terület;

l) támogatási időszak: a támogatási kérelem benyújtásának évében kezdődő gazdálkodási évtől számított legalább öt év, amennyiben az egyes célprogramok előírásai másként nem rendelkeznek;

m) gazdálkodási év: szeptember 1-jén kezdődő és a következő év augusztus 31-éig tartó időszak;

n) célprogram: agrár-környezetvédelmi célkitűzések megvalósítását elősegítő egyes gazdálkodási előírások összessége;

o) Helyes Gazdálkodási Gyakorlat: az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 2. számú mellékletében foglalt előírások összessége;

p)[6] nitrátérzékeny terület: a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet mellékletében felsorolt fizikai blokkok;

q) sérülékeny vízbázis védőterület: a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint, a 2003. december 31-ig lezárult vízbázis védelmi beruházások a MePAR tematikus rétegének megfelelően lehatárolt terület;

r) állattartó: aki a tartási helyen tartott állatok tartásával összefüggő költségeket, illetve kockázatot viseli;

s) tartási hely: területileg elkülöníthető, földrajzilag azonosított, az állatok tartására állandó jelleggel kialakított állattartó egység, illetőleg azon állatfajták esetében ahol az ENAR rendszer kiépítésre került, az ott nyilvántartott tartási hely a megfelelő állattartó egység;

t) állategység: a jogosult állatlétszám meghatározására szolgáló, az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 3. számú melléklete alapján meghatározott technikai mértékegység;

u) Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programban (a továbbiakban: NAKP) részt vevő gazdálkodó: az agrárgazdasági célok 2002. évi költségvetési támogatásáról szóló 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet, valamint az agrárgazdasági és vidékfejlesztési célok 2003. évi költségvetési támogatásáról szóló 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet alapján támogatásban részesült földhasználó/állattartó, aki a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) agrár-környezetgazdálkodási támogatásokkal kapcsolatos 2003. évi nyilvántartásában szerepel, mint jogosan támogatásban részesült;

v) Érzékeny Természeti Terület (a továbbiakban: ÉTT): az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet alapján a MePAR-ban fizikai blokk szinten lehatárolt terület;

w) párhuzamos gazdálkodás: a 2092/91/EGK Tanácsi rendelet előírásainak megfelelő ökológiai gazdálkodás és az ettől eltérő más gazdálkodási mód egyidejű folytatása ugyanolyan hasznosítási irány mellett, egy gazdaságon belül.

x)[7] termelő tó: olyan halastó, amelyben élő hal előállítása étkezési céllal folyik;

y)[8] nem termelő tó: olyan halastó, amelyben élő hal előállítása nem étkezési céllal folyik.

A támogatás célja

3. §

Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés célja a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, a környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható tájhasználat kialakítása, és ennek függvényében a környezet állapotának javítása, valamint a gazdaságok életképességének és gazdasági hatékonyságának növelése a jelen rendelet alapján meghatározott célprogramok által előírt kötelezettségvállalások megvalósításával.

A támogatás forrása

4. §[9]

A támogatás forrása:

a) A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 10. cím, 4. alcím, 5. jogcímcsoport, 1. jogcím NVT Agrár-környezetgazdálkodás előirányzat maradványa, valamint

b) 2005. évben a központi költségvetésben a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2004. évi CXXXV. törvény XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 10. cím, 11 alcím, 1. jogcímcsoport alatt elkülönített előirányzatból a törvény 18. számú mellékletében az agrár-környezetgazdálkodási intézkedésre vonatkozó kötelezettségvállalási keret-előirányzatnak megfelelő összeg. Ezt követően a központi költségvetésben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében e célra elkülönített pénzösszeg, valamint

c) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (a továbbiakban: EMOGA) Garancia Részlege terhére a Bizottság által az NVT-ben meghatározott célok megvalósításának támogatására elfogadott pénzösszeg.

Agrárkörnyezet-gazdálkodási célprogramok

5. §

(1) A rendelet alapján az alábbi agrár-környezetgazdálkodási célprogramokhoz nyújtható támogatás:

a) szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport:

aa) alapszintű szántóföldi célprogram,

ab) tanyás gazdálkodás célprogram,

ac) méhlegelő célú növénytermesztési célprogram,

ad) integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram,

ae) ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram,

af) hosszú távú területpihentetési célprogram,

ag) ritka szántóföldi növény és zöldségfajták termesztési célprogram,

ah) Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható szántóföldi növénytermesztési célprogramok:

1. szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram,

2. szántóföldi növénytermesztés madár élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram,

3. lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram,

4. szántóföldi növénytermesztés élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram;

b) gyepgazdálkodási célprogram csoport:

ba) alapszintű gyepgazdálkodási célprogramok:

1. füves élőhelyek kezelése célprogram,

2. szántó fajgazdag gyeppé alakítása (gyeptelepítés) célprogram,

bb) ökológiai gyepgazdálkodási célprogram,

bc) Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható gyepgazdálkodási célprogramok:

1. gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram,

2. gyepgazdálkodás haris élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram,

3. gyepgazdálkodás élőhely fejlesztési előírásokkal célprogram,

4. gyeptelepítés célprogram;

c) ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport:

ca) integrált ültetvény célprogram,

cb) ökológiai ültetvény célprogram,

cc) ritka szőlő- és gyümölcsfajták termesztési célprogram;

d) vizes élőhelyekhez kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport:

da) extenzív halastavak fenntartása célprogram,

db) vizes élőhelyek létrehozása célprogramok:

1. szántóföld átalakítása vizes élőhellyé célprogram,

2. ívóhelyek kialakítása célprogram,

dc) zsombékosok, mocsarak, lápok gondozása célprogram,

dd) nádgazdálkodási célprogram;

e) kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport:

ea) erózióvédelem célprogramok

1. vízerózió elleni védelem célprogramok

1.1. ültetvények vízerózió elleni védelme célprogram

1.2. szántóföldek vízerózió elleni védelme célprogram

2. szélerózió elleni védelem célprogram,

eb) füves mezsgye létesítése célprogram,

ec) gyepterületen történő cserjeirtás célprogram;

f) extenzív állattartáshoz kapcsolódó agrárkörnyezet-gazdálkodási célprogram csoport:

fa) őshonos és magas genetikai értéket képviselő állatok tartásának támogatása célprogramok:

1. magyar szürke szarvasmarha célprogram,

2. magas genetikai értéket képviselő lovak célprogram,

3. mangalica célprogram,

4. őshonos juh célprogram,

5. őshonos baromfi célprogram,

fb)[10] ökológiai állattartás célprogramok:

1. szarvasmarha célprogram,

2. sertés célprogram,

3. juh célprogram,

4. baromfi célprogram.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célprogramokhoz kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes feltételeit e rendelet II. fejezete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoporton belüli célprogramok közül:

a) az (1) bekezdés ea) pontja szerinti erózió elleni védekezés célprogramhoz kapcsolódó célprogram csak

aa) az (1) bekezdés aa) pontja szerinti szántóföldi célprogrammal,

ab) az (1) bekezdés ad) pontja szerinti integrált szántóföldi növénytermesztés célprogrammal,

ac) az (1) bekezdés ae) pontja szerinti ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogrammal,

ad) az (1) bekezdés ca) pontja szerinti integrált ültetvény célprogrammal,

ae) az (1) bekezdés cb) pontja szerinti ökológiai ültetvény célprogrammal

együtt támogatható;

b) az (1) bekezdés eb) pontja szerinti füves mezsgye létesítése célprogram csak az (1) bekezdés a) pontja szerinti szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoporttal együtt támogatható, kivéve az ae) pont szerinti ökológiai szántóföldi növénytermesztés célprogram csoport esetében;

c) az (1) bekezdés ec) pontja szerinti gyepterületen történő cserjeirtás célprogram csak az (1) bekezdés b) pontja szerinti gyepgazdálkodási célprogram csoporthoz tartozó célprogramokkal együtt támogatható.

A támogatás jellege és tárgya

6. §

(1) E rendelet alapján

a) az 5. § (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott célprogram csoportokhoz tartozó célprogramok esetében területalapú,

b) az 5. § (1) bekezdés f) pontja szerinti célprogram csoporthoz tartozó célprogramok esetében állatlétszám alapú

vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

(2) A területalapú célprogramok esetében azon területek után vehető igénybe támogatás:

a)[11] ahol a támogatási kérelem által érintett mezőgazdasági táblát a célprogramban előírtaknak megfelelően hasznosítják,

b)[12] ahol az egyes mezőgazdasági táblák területe legalább 0,3 hektár,

c) ahol az egy célprogramba bevitt földterület mérete eléri a célprogramonként meghatározott minimálisan támogatható terület nagyságát.

(3) Az állatállomány alapú célprogramok esetében azon állatok után vehető igénybe támogatás, ahol az egy célprogramba bevitt állatok száma eléri a célprogramonként meghatározott minimálisan támogatható állatlétszámot.

A támogatás igénybevételének feltételei

7. §

(1)[13] A területalapú támogatást az a földhasználó veheti igénybe, aki/amely

a) az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyilvántartási rendelet) alapján nyilvántartásba került,

b) mezőgazdasági tevékenységből származó bevétellel rendelkezik,

c)[14] megfelel a II. fejezetben részletezett, az általa önkéntesen vállalt egyes célprogramok jogosultsági feltételeinek.

(2) Amennyiben nem a tulajdonos a földhasználó, az (1) bekezdésben foglaltakon túl a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a földhasználó a támogatási kérelem benyújtásakor írásban nyilatkozzon arról, hogy a támogatható területre a támogatási időszak teljes időtartamára érvényes haszonbérleti szerződéssel rendelkezik.

(3) Amennyiben a földhasználó támogatható területre vonatkozóan a támogatási időszak nem teljes időtartamára érvényes haszonbérleti szerződéssel rendelkezik, úgy a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat helyett arról kell nyilatkoznia, hogy a benyújtáskor érvényes haszonbérleti szerződéssel rendelkezik, és a föld tulajdonosa írásban hozzájárult ahhoz, hogy a földhasználó a támogatható területre a támogatási időszak teljes időtartamára a rendeletben foglaltak teljesítésére kötelezettséget vállaljon.

8. §[15]

Az állatlétszám alapú támogatást az állattartó veheti igénybe, aki/amely a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelem alapját képező állatok vonatkozásában:

a) a Nyilvántartási rendelet alapján nyilvántartásba került,

b) mezőgazdasági tevékenységből bevétellel rendelkezik,

c) szarvasmarha fajra vonatkozóan a 12/2004. (I. 31.) FVM rendelettel módosított, a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet, juh és kecske fajra vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet szerinti előírásokat teljesíti,

d) az egyéb állatfajok esetében teljesülnek az egyes célprogramokban külön meghatározott feltételek.

9. §

(1) A rendelet alapján igénybe vehető támogatás nem zárja ki, hogy egyidejűleg, ugyanazon területre az alábbi területalapú támogatások is igényelhetőek legyenek, amennyiben a kérelmező a jogosultsági feltételeknek megfelel:

a) az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott adott évi egységes területalapú támogatás;

b) az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó adott évi kiegészítő nemzeti támogatás;

c) az EMOGA Garancia Részlegének társfinanszírozásában megvalósuló kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatás.

(2)[16] Egy mezőgazdasági táblára csak egy agrár-környezetgazdálkodási célprogram alapján igényelhető területalapú támogatás, kivéve, ha ugyanazon mezőgazdasági táblához kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoportban szereplő célprogram [5. § (1) bekezdés e) pontja] is kapcsolható. Ebben az esetben a támogatásra jogosult mindkét vállalt célprogram támogatását igénybe veheti.

(3) Egy állategyedre csak egy agrár-környezetgazdálkodási állat alapú célprogram alapján igényelhető állatalapú támogatás.

(4) Egy gazdaságon belül több agrár-környezetgazdálkodási célprogram megvalósítása is támogatható.

(5) Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoportokon belüli gazdálkodási előírások szigorúsága alapján felállított rangsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

(6)[17] Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében az adott kultúrában engedélyezett növényvédő szerek közül használható, illetve tiltott növényvédő szer hatóanyagok jegyzékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramokban szereplő hatóanyagok engedélyezett csávázó szerként való szakszerű felhasználása az igen alacsony területi dózisok miatt egyik célprogram esetében sem esik korlátozás alá.

(7) Kultúrtörténeti és genetikai szempontból kiemelkedő jelentőségű veszélyeztetett ritka növényfajták jegyzékét szántóföldi növényekre a 3. számú melléklet, zöldség növényekre a 4. számú melléklet, valamint a szőlő- és gyümölcsfajtákra az 5. számú melléklet tartalmazza.

(8)[18] Az Érzékeny Természeti Területek fizikai blokkazonosító szinten meghatározott listáját az irányító hatóság

a) 2008. évben május 1-jéig,

b) ezt követően minden év április 1-jéig,

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának cg) alpontja alapján kiadott közleményben teszi közzé.

(9)[19] A 2. számú melléklet aa), ab), ac) és b) pontjában szereplő hatóanyagokra vonatkozó felhasználási tilalom a vetőmagcsávázásra nem vonatkozik.

(10)[20] A 2. számú mellékletben fel nem sorolt növények esetében nincs növényvédő szer hatóanyag korlátozás.

(11)[21] Azon területalapú támogatások esetén, ahol a program előírásai között szerepel talajvizsgálat elvégzése, ott a talajvizsgálathoz szükséges átlag talajmintákat kell venni. Egy átlagminta legfeljebb öt hektár nagyságú területet fedhet le. A talajmintavételt a szakmai szempontok betartásával bárki elvégezheti, a talajvizsgálatot csak akkreditált talajlaboratóriumok. Az öt hektárnál kisebb, területileg összefüggő táblák esetében, amennyiben azok földterület hasznosítási iránya megegyezik, egy mintavétel elegendő.

Kötelezettségek vállalása

10. §[22]

(1)[23] A támogatásra jogosultnak a II. fejezetben részletezettek szerinti, az általa önkéntesen vállalt egyes célprogram(ok) előírásait a támogatási időszak teljes időtartama alatt be kell tartani.

(2) A támogatásra jogosultnak a teljes támogatási időszak alatt gazdaságának teljes területén be kell tartania a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" előírásait.

(3)[24] A támogatásra jogosult a kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal köteles a minisztérium által szervezett agrár-környezetgazdálkodási képzésen részt venni.

(4) Az 5. § (1) bekezdésének ah) és bc) pontjaiban az Érzékeny Természeti Területek célprogramok keretében a támogatásra jogosult a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül az arra rendszeresített formanyomtatványon köteles bejelentkezni a támogatott terület elhelyezkedése szerint illetékes Nemzeti Park Igazgatóságnál.

A támogatásra jogosult által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás

11. §

(1)[25] A támogatási időszak alatt

a)[26] egy adott célprogramba bevitt teljes földterület mérete csökkenthető azzal, hogy a területcsökkentést a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített formanyomtatványon, minden esetben be kell jelenteni a Kincstárnak. A támogatási határozatban feltüntetett területek csökkentésére irányuló kérelmet legkésőbb az adott gazdálkodási évre vonatkozó egységes kérelem beadási határidejéig lehet benyújtani, kivéve az utolsó gazdálkodási évet, amikor a teljes támogatott terület csökkentésére irányuló kérelmet a gazdálkodási év végéig lehet benyújtani. A területcsökkentés a támogatási határozat módosítását vonja maga után,

b) a célprogramba bevitt földterület nagysága csak új támogatási kérelem benyújtásával növelhető,

c)[27] a földterület elhelyezkedése nem változhat.

(2)[28] A 817/2004/EK rendelet 21. cikk 1. pontjának megfelelően az adott célprogramba bevitt földterületet a támogatási időszak alatt kizárólag akkor lehet másik, 2004. évben meghirdetett célprogramba átvinni, ha az új célprogram szigorúbb gazdálkodási előírásokat határoz meg - kivéve a (11) bekezdésben foglalt rendelkezést - és ugyanolyan hasznosítási irányhoz tartozik az 1. számú mellékletben foglaltak alapján, továbbá az új célprogram jogosultsági feltételeinek megfelel. Ebben az esetben a támogatottnak a korábbi agrár-környezetgazdálkodási támogatásra való jogosultsága az új célprogram keretében támogatott terület vonatkozásában megszűnik, a támogatottat azonban a korábbi agrár-környezetgazdálkodási támogatás vonatkozásában támogatás-visszafizetési kötelezettség nem terheli. Célprogram váltás esetén az eredeti vállalási támogatási időszak nem szakad meg, az a már teljesített kötelezettség vállalási időtartam figyelembevételével folytatódik az új célprogram keretében.

(3) A 817/2004/EK rendelet 21. cikk 1. pontjának megfelelően a támogatottnak lehetősége van agrár-környezetgazdálkodási célprogram keretében támogatott területét a megkezdett gazdálkodási év befejeztével mezőgazdasági erdősítési intézkedésbe bevonni. Ebben az esetben az erdősített terület agrár-környezetgazdálkodási támogatásra való jogosultsága megszűnik, a támogatottat azonban támogatás-visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(4)[29] A támogatott a választott célprogram keretében vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át. Amennyiben a támogatás alapját képező terület tulajdonosa megváltozik és a célprogramba bevitt területen továbbra is a támogatott teljesíti a vállalt kötelezettségeket, a támogatás folyósítását a változás nem érinti. Átruházni csak azt a támogatott létszámú állatállományt, illetve támogatott területet lehet, amely megfelel a célprogram minimális jogosultsági feltételeként előírt minimális feltételeknek. Egy adott terület, illetve állatállomány a támogatási időszakban - a vis maior esetek kivételével - legfeljebb egyszer ruházható át. A kötelezettség átadásra vonatkozó kérelmet egy eredeti példányban a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton vagy személyesen, a kérelmező székhelye vagy lakhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz a gazdálkodási év első naptári évének utolsó napjáig lehet benyújtani. A 2006/2007. gazdálkodási évre vonatkozó kérelmek benyújtási határideje 2007. február 15.

(5)[30] Kötelezettség átruházás esetén az átruházó összes joga és kötelezettsége, valamint az alkalmazott jogkövetkezmények, amely a Kincstár és az átruházó között a támogatási határozat eredményeképpen létrejött jogi kapcsolatból származik, az átruházás kedvezményezettjére szállnak át.

(6) Amennyiben a támogatott a támogatásra jogosult terület egy részét úgy ruházza át, hogy az átruházott részre eső kötelezettség teljesítését átvállalják, a továbbiakban csak a támogatás arányos része folyósítható.

(7)[31] Adott célprogramba bevitt földterületen elhelyezkedő táblák határai a támogatási időszak alatt módosíthatók. A táblák száma gazdasági évenként változhat.

(8)[32] A támogatási időszak alatt a támogatási kérelmet jóváhagyó határozatban szereplő állatállomány nagysága csökkenthető. Az állatállomány csökkentést - ide nem értve a természetes állománycsere időszakát - minden esetben be kell jelenteni a Kincstárnak. A támogatási határozatban feltüntetett állatállomány csökkentésére irányuló kérelmet legkésőbb az adott gazdálkodási évre vonatkozó egységes kérelem beadási határidejéig lehet benyújtani, amely egyidejűleg a támogatási határozat módosítását vonja maga után.

(9) A célprogramban szereplő állatállomány csak új támogatási kérelem alapján növelhető.

(10)[33] A (2) bekezdésben foglalt új célprogramba történő átjelentkezésről szóló kérelmet a kérelemre vonatkozó gazdálkodási év megkezdése előtt, de legkésőbb június 30-ig lehet benyújtani a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon. A célprogram váltási kérelmeket a Kincstár a benyújtási határidő lejárta után, a rendelkezésre álló pénzügyi keret terhéig - rangsor felállítását követően - bírálja el. A célprogram váltási kérelmek részletes pontozási szempontrendszerét a 9. számú melléklet tartalmazza. Pontegyezőség esetén a célprogram váltási kérelem beérkezésének időpontja a meghatározó. Amennyiben a pénzügyi keret kimerül, úgy a célprogram váltási kérelem benyújtójának a korábban vállalt célprogramra vonatkozó támogatási jogosultsága fennmarad.

(11)[34] A támogatási időszak alatt egy alkalommal lehetőség van az Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható szántóföldi növénytermesztési célprogramok közül a Lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramból a Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramba történő célprogram váltásra.

A támogatás mértéke

12. §

A célprogramok támogatási összegeinek évenkénti mértékét célprogramonként a II. fejezet tartalmazza.

Támogatási kérelem benyújtása

13. §[35]

Támogatási kérelem elbírálása

14. §

(1)[36] A támogatási kérelmeket a Kincstár a benyújtási határidő lejárta után, pontozási rendszer alapján bírálja el. A pontozási rendszer az 5. § (1) bekezdése szerinti célprogram csoportonként külön-külön történik.

(2) A támogatási kérelmek országos rangsorának összeállítása az 5. § (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti egyes célprogram csoportokon belül külön-külön történik.

(3) A területalapú támogatási kérelmek pontozása mezőgazdasági táblánként történik. A pontozása során az alábbi szempontok kerülnek figyelembevételre:[37]

a) a kérelmező lakhelyén/székhelyén a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya,

b) a célprogramba bevinni kívánt földterület aránya a gazdaság összes, ugyanahhoz a hasznosítási irányhoz tartozó földterületéhez képest,

c) a kérelem alapját képező földterületek átlagos távolsága a kérelmező lakhelyétől/székhelyétől,

d) a kérelmezőnél a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya,

e) korábbi részvétel a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programban, amennyiben a földhasználó/állattartó mint jogosult támogatott a minisztérium 2003. évi nyilvántartásában szerepel,

f) a terület vízbázisvédelmi szempontból való besorolása,

g) a terület nitrátérzékenysége,

h) a választott célprogram gazdálkodási előírásainak környezetre gyakorolt hatása.

(4) Az extenzív állattartáshoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogramokra benyújtott támogatási kérelmek pontozása során az alábbi szempontok kerülnek figyelembevételre:

a) a kérelmező lakhelyén/székhelyén a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya,

b) a kérelem alapját képező állat tartási helyének átlagos távolsága a kérelmező lakhelyétől/székhelyétől,

c) tenyésztőszervezeti tagság,

d) védett természeti terület állattartással történő hasznosítása,

e) legeltetés módja,

f) a trágyaelhelyezés biztosításának módja,

g) korábbi részvétel a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programban, amennyiben a földhasználó/állattartó mint jogosult támogatott a minisztérium 2003. évi nyilvántartásában szerepel,

h) a választott célprogram jellege.

(5) A (3)-(4) bekezdések a)-g) pontjaiban szereplő szempontokra az összpontszám 80%-a, a (3)-(4) bekezdésének h) pontja szerinti szempontra az összpontszám 20%-a adható.

(6) A támogatási kérelmek (3)-(4) bekezdésekben foglaltak szerinti részletes pontozási szempontrendszerét a 7. számú melléklet tartalmazza.

A támogatás folyósítása

15. §[38]

Ellenőrzés

16. §

(1)[39] A jogosultsági feltételek és a kötelezettségvállalások teljesítését a Kincstár az adott célprogramok lebonyolításában megbízás alapján közreműködő illetékes szakhatóságok bevonásával évente ellenőrzi.

(2) A támogatásra jogosult köteles a helyszíni ellenőrzés során igazolni, hogy az általa haszonbérbe vett, támogatott terület hasznosítására jogosult.

Jogkövetkezmények

17. §[40]

(1)[41] A támogatható területre, illetve állatállományra vonatkozó szempontok teljesítését a 8. számú mellékletben szereplő táblázat pontrendszere alapján kell értékelni. A táblázat tartalmazza az egyes szempont teljesítése, illetve nem teljesítése esetén adandó pontszámot, attól is függően, hogy a nem teljesítés hány alkalommal fordult elő és az milyen mértékű volt. A kapott pontok összegzésével állapítható meg a szankcionálás mértéke. A táblázatban megjelölt egyes esetekben a kapott pontszámtól függetlenül a mezőgazdasági termelő az adott gazdálkodási évben az érintett táblák után nem jogosult támogatásra (P1 szankció) vagy a mezőgazdasági termelőt a célprogramból egy gazdálkodási évre (P2 szankció) vagy véglegesen ki kell zárni (P3 szankció) vagy az érintett táblák után az adott célprogram támogatási időszakának lejártáig nem jogosult támogatásra (P4 szankció).

(2) Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásoknál a 8. számú melléklet mellett a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásainak a gazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódó szankcióit is alkalmazni kell, melyet külön jogszabály határoz meg.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglaltak szerinti értékelést követően megállapított szankcionálási mértékek közül a magasabb százalékos arányú szankció jogkövetkezményeit kell érvényesíteni.

(4)[42] Amennyiben a támogatásra jogosult nem vesz részt agrár-környezetgazdálkodási képzésen, akkor nem jogosult az utolsó gazdálkodási évre jutó támogatási összeg ötven százalékára. Amennyiben a támogatási összeg az adott gazdálkodási évre már kifizetésre került, annak ötven százalékát az ügyfél köteles visszafizetni.

(5)[43] A (4) bekezdést nem kell alkalmazni, amennyiben a támogatásra jogosult a kötelező képzésen azért nem tud részt venni, mert nem kerül sor képzésre a támogatási kérelmét részben vagy egészben jóváhagyó határozat véglegessé válását követően.

(6)[44]

(7) A támogatás alapjául szolgáló terület méretének meghatározásánál, illetve az igényelt, valamint az ellenőrzés alapján megállapított valós terület méretéből adódó eltérések esetén az egyes közösségi támogatási programokra vonatkozóan a 796/2004/EK bizottsági rendelet a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 51. cikk (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(8) A támogatás alapjául szolgáló állatok létszámának meghatározásánál, illetve az igényelt, valamint az ellenőrzés alapján megállapított valós állatlétszámból adódó eltérések esetén, a szarvasmarha, juh, kecske, sertés és ló állatfajok esetében értelemszerűen alkalmazni kell a 796/2004/EK rendelet 57., 59. és 60. cikkében foglaltakat.

(9) Amennyiben a támogatási időszak alatt második alkalommal szükséges a tárgyévre vonatkozó támogatás teljes egészének visszavonása, az a programból való végleges kizárást jelenti.

(10)[45] Amennyiben az a támogatásra jogosult, aki a külön jogszabályok alapján a 2006/2007. vagy 2007/2008. gazdálkodási években szőlőkivágásra irányuló támogatási kérelmet nyújtott be és az agrár-környezetgazdálkodási támogatásba bevont szőlőterület egészének vagy egy részének kivágására vonatkozó támogatásra jogosult

a) eleget tett a 11. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak, abban az esetben a szőlőterület kivágása területcsökkentésnek minősül;

b) nem tett eleget a 11. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak, de a következő gazdálkodási évtől kezdve az adott táblá(k)ra vonatkozóan már nem nyújtott be kifizetési kérelmet,

ba) a célprogramba bevitt területének 0,01-50%-os területcsökkentése esetén a gazdálkodót a célprogramból egy évre ki kell zárni (P2 szankció),

bb) a célprogramba bevitt területének 50,1-100%-os területcsökkentése esetén a gazdálkodót a célprogramból az adott célprogram támogatási időszakának lejártáig ki kell zárni (P3 szankció);

c) nem tett eleget a 11. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak, és a következő gazdálkodási évtől kezdve az adott táblá(k)ra vonatkozóan kifizetési kérelmet nyújtott be, az a gazdálkodó által szándékosan tett hamis nyilatkozatnak minősül, és vele szemben a 817/2004 EK rendelet 72. cikke alapján kell eljárni.

(11) A (10) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak fennállta minden esetben a támogatási határozat módosítását vonja maga után.

(12) A 11. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a területcsökkenéssel érintett terület nagyságához, valamint a 11. § (8) bekezdése alapján a csökkentéssel érintett állatlétszám nagyságához kapcsolódó korábban igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, amely az adott gazdálkodási év támogatási összegéből történő levonással is teljesíthető.

(13)[46] Nem minősülnek jogosulatlanul igénybe vett támogatásoknak a területcsökkenést eredményező vis maior eseteken túl az alábbi esetek, melyeket az ügyfélnek minden esetben hatósági igazolással vagy az ügyben eljáró más szerv által kiadott irattal kell bizonyítania a Kincstár felé a véglegessé vált határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül:[47]

a) a földterület állami kisajátítása (útépítés, gátépítés stb.), amennyiben az a kötelezettségvállalás időpontjában nem volt előre látható,

b) osztatlan közös tulajdon kimérése után - a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 3. §-ának (4) bekezdésében meghatározott ok miatt - a földterület nem egyezik a korábbi földterület méretével.

(14)[48] Amennyiben a 15. § (4) bekezdése alapján meghatározott határidőn túl történik meg a hasznosítási kód módosítására, pontosítására vonatkozó kérelem benyújtása, úgy a határidőn túli módosítással érintett táblák után a gazdálkodó az adott gazdálkodási évben nem jogosult a támogatásra (P1 szankció).

(15)[49] Amennyiben a 15. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelő hiánypótlási eljárás során megállapítható, hogy nem a 7. § (2)-(3) bekezdése szerinti földhasználó igényelte a támogatást, abban az esetben a gazdálkodó az adott gazdálkodási évben az érintett táblák után nem jogosult támogatásra (P1 szankció).

(16)[50] Amennyiben a támogatásra jogosult a 796/2004/EK Bizottsági rendelet 68. cikkére hivatkozik a Kincstár eljárása során, abban az esetben az ezzel összefüggő bizonyítási kötelezettség őt terheli.

II. Fejezet

AZ EGYES TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI

1. Cím

SZÁNTÓFÖLDI AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI CÉLPROGRAM CSOPORT

Alapszintű szántóföldi célprogram

18. §

(1) A támogatás célja a növényvédő szerek használatából és a műtrágyázásból eredő környezeti terhelés csökkentése, valamint a talajállapot védelme és javítása.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) a legkisebb támogatható szántó terület 1 ha,

b) jogosult növények: minden szántóföldi növény és zöldségféle.

(3) A program előírásai:

a)[51] a program első és utolsó gazdálkodási évében bővített (pH, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu elemekre kiterjedő) talajvizsgálat elvégzése,

b) a talajvizsgálati eredmények alapján tápanyaggazdálkodási terv készítése és végrehajtása,

c) a tápanyag-utánpótlás során a kijuttatott N-hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 170 kg/ha/év mennyiséget,

d)[52] magas környezetterhelési kockázattal járó, a 2. számú melléklet aa) pontjában meghatározott növényvédő szer hatóanyagok használata tilos.

(4) A támogatás mértéke:

a) szántóföldi zöldségnövények esetén a programba bevitt terület után 172,55 euró/ha,

b) egyéb szántóföldi növények esetén a programba bevitt terület után 98,04 euró/ha.

Tanyás gazdálkodás célprogram

19. §

(1) A támogatás célja a hagyományos, alacsony ráfordítású gazdálkodási rendszerek megőrzése, a kultúrtörténeti tájkép megőrzése, illetőleg a növényvédő szerek használatából és a műtrágyázásból eredő környezeti terhelés csökkentése.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) a támogatott szántó terület nagysága 0,5 és 20 ha között lehet,

b)[53] az egyes táblák mérete legfeljebb 2 ha lehet,

c)[54] a kérelem alapját képező területhez tartozó lakott terület tanyaként van regisztrálva az ingatlan-nyilvántartásban, vagy a tulajdoni lapon külterületen lévő, mezőgazdasági termelés céljára létesített lakó- és gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó földterület együttese szerepel.

(3) A program előírásai:

a) mozaikos, kisparcellás növénytermesztés folytatása,

b)[55] a program első és utolsó gazdálkodási évében bővített (pH, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu elemekre kiterjedő) talajvizsgálat elvégzése,

c) a talajvizsgálati eredmények alapján tápanyaggazdálkodási terv készítése és végrehajtása,

d) a tápanyag-utánpótlás során a kijuttatott N-hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 120 kg/ha/év mennyiséget,

e)[56] magas környezetterhelési kockázattal járó, a 2. számú melléklet ab) pontjában meghatározott növényvédő szer hatóanyagok használata tilos,

f) talajjavítás nem engedélyezett.

(4) A támogatás mértéke:

a) szántóföldi zöldségnövények esetén a célprogramba bevitt terület után 215,69 euró/ha,

b) egyéb szántóföldi növény esetén a célprogramba bevitt terület után 145,10 euró/ha.

(5)[57] A támogatási kérelemhez mellékelni kell a tulajdoni lap harminc napnál nem régebbi másolatát arról, hogy a pályázott területhez tartozó lakott terület az ingatlan-nyilvántartásban a (2) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint van nyilvántartva.

Méhlegelő célú növénytermesztés célprogram

20. §

(1) A támogatás célja az alacsony termőképességű területek alternatív hasznosításának ösztönzése, valamint a növényvédő szerek használatából és a műtrágyázásból eredő környezeti terhelés csökkentése.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) a legkisebb támogatható szántó terület 1 ha;

b) a területen termesztett növény méhészeti célú felhasználásából származó bevételen kívül a termesztett növényből egyéb bevétel nem származhat;

c) a támogatásban részesített terület nem jogosult a 797/2004/EK Tanácsi rendeletben meghatározott méhészeti termékek fejlesztése céljából alkalmazott termelési és marketing támogatásra;

d) a következő méhlegelő célra (méztermelésre) alkalmas növények, vagy azok valamely keverékének termesztése:

da) fehér somkóró (Melilotus albus),

db) közönséges mézontófű (Phacelia tanacetifolia),

dc) bíbor here (Trifolium incarnatum),

dd) fehér here (Trifolium repens),

de) vörös here (Trifolium pratense),

df) baltacim (Onobrychis viciifolia),

dg) káposztarepce (Brassica napus),

dh) pohánka (Fagopyrum esculentum),

di) fehér mustár (Sinapis alba).

(3) A program előírása szerint műtrágya és növényvédő szerek használata nem megengedett.

(4) A támogatás mértéke a programba bevitt terület után 74,51 euró/ha.

Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram

21. §

(1) A támogatás célja a növényvédő szerek használatából és a műtrágyázásból eredő környezeti terhelés csökkentése, illetve a talaj állapotának védelme és javítása.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) a legkisebb támogatható szántó terület 1 ha,

b) a támogatás az alábbi szántóföldi kultúrnövényekre igényelhető: őszi búza, árpa, kukorica, napraforgó, cukorrépa, őszi káposztarepce, burgonya, lucerna és szója, valamint a következő zöldségfélék termesztése esetén igényelhető: hagyma, fokhagyma, káposzta, kelkáposzta, kelbimbó, brokkoli, karfiol, karalábé, uborka, tökfélék, fűszerpaprika, zöldpaprika, paradicsom, zöldborsó, csemegekukorica, görögdinnye, sárgadinnye,

c) a terület Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet által nyilvántartott ökológiai átállási vagy átállt szántó területek között nem szerepel.

(3) A program előírásai:

a)[58] a program első és utolsó gazdálkodási évében teljes körű (pH, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu, toxikus elemek: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, As elemekre kiterjedő) talajvizsgálat elvégzése,

b) a talajvizsgálati eredmények alapján tápanyaggazdálkodási terv készítése és végrehajtása,

c) a tápanyag-utánpótlás során a kijuttatott N-hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 170 kg/ha/év mennyiséget,

d) a szántóföldi kultúrnövényeknél, valamint a zöldborsó és csemegekukorica termesztése esetén a magas környezetterhelési kockázattal járó, a 2. számú melléklet b) és d) pontja szerinti növényvédő szer hatóanyagok használata tilos,

e) a zöldborsón és a csemegekukoricán kívül a (2) bekezdés b) pontjában felsorolt zöldségfélék termesztése esetén az engedélyezett növényvédő szerek közül csak a "korlátozás nélkül engedélyezett" (zöld) és a "mérsékelt korlátozásokkal engedélyezett" (sárga) minősítésűek használhatók, amelyeket a rendelet 2. számú melléklet c) pontja tartalmazza,

f) a termesztett növényfajtának legalább egy jelentős betegséggel szemben ellenállónak kell lennie,

g) növényvédelmi előrejelzés szükséges.

(4) A támogatás mértéke:

a) szántóföldi zöldségnövények esetében a célprogramba bevitt terület után 223,53 euró/ha,

b) egyéb szántóföldi növények esetében a célprogramba bevitt terület után 133,33 euró/ha.

(5) Azon kérelmezőknek, akinek valamely szántóterülete Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezetnél nyilvántartásban van, azoknak a támogatási kérelemhez mellékelni kell a Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet igazolását arról, hogy a célprogramba bevinni kívánt szántóterület nincs a nyilvántartásukban.

Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram

22. §

(1) A támogatás célja a növényvédő szerek használata és a műtrágyázásból eredő környezeti terhelés csökkentése, valamint a talaj állapotának védelme és javítása.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) a legkisebb támogatható szántó terület 1 ha,

b) jogosult növények: minden szántóföldi növény és zöldségféle,

c) párhuzamos gazdálkodás nem megengedett,

d) a gazdaság teljes szántóterülete Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet által nyilvántartásban van.

(3) A program előírásai:

a) a 2092/91/EGK Tanácsi rendelet ökológiai termelésre vonatkozó szabályainak betartása,

b) a program első és utolsó gazdálkodási évében teljes körű (a pH, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu, toxikus elemek: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, As elemekre kiterjedő) talajvizsgálat elvégzése,

c) a talajvizsgálati eredmények alapján tápanyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása,

d)[59] a biodiverzitás megőrzése, növelése érdekében a táblák legalább 5%-ának "ökológiai kompenzációs terület"-té kell átalakítani, ahol a kiegészítő célprogram csoporton belül a 47. §-ban foglalt füves mezsgyére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, vagy zöld ugart kell kialakítani,

e)[60] a mezőgazdasági táblák és autópályák, illetve első és másodrendű utak között legalább tíz méteres izolációs távolságot kell tartani, ahol az ökológiai kompenzációs területre vonatkozó előírások alkalmazhatók, és az izolációs távolságon belül növénytermesztés nem folytatható,

f) növényvédelmi előrejelzés szükséges.

(4)[61] A támogatás mértéke szántóföldi művelés esetében:

a) szántóföldi zöldségnövények esetében az átállási időszakban a célprogramba bevitt terület után 349 euró/ha, illetőleg

b) szántóföldi zöldségnövények esetében az átállási időszak után, már átállt időszakban a célprogramba bevitt terület után 220 euró/ha,

c) egyéb szántóföldi növények esetében az átállási időszakban a célprogramba bevitt terület után 192 euró/ha,

d) egyéb szántóföldi növények esetében az átállási időszak utáni, már átállt időszakban a célprogramba bevitt terület után 145 euró/ha.

(5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell azt az igazolást, amely tanúsítja, hogy a Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet nyilvántartásában mekkora szántóterület szerepel, valamint tartalmazza, hogy abból a célprogramba bevinni kívánt területek ökológiai gazdálkodásra történő átállási időpontja (év) mikor kezdődött.

(6)[62] Csak a 2092/91/EGK Tanácsi rendelet alapján átállásra bejelentett terület jogosult átállási támogatásra. A támogatásra jogosult legfeljebb 2 egymást követő gazdálkodási évben vehet igénybe átállási időszakra vonatkozó támogatást. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának naptári évében kezdte meg átállását, az átállási támogatásra 2 alkalommal jogosult. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának naptári évet megelőző évben kezdte meg átállását akkor csak egy alkalommal jogosult átállási támogatásra. Az átállási idő meghosszabbítása nem lehetséges. Amennyiben egy tábla átállási időszaka újra kezdődik, abban az esetben az a tábla a programból kizárásra kerül.

Hosszú távú területpihentetési célprogram

23. §

(1) A támogatás célja a mezőgazdasági eredetű vízszennyezés kockázatának megszüntetése a sérülékeny vízbázisok területén, a növényvédő szerek használatából és a műtrágyázásból eredő környezeti terhelés csökkentése, valamint a zöld folyosó rendszer fejlesztése.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) a támogatás sérülékeny vízbázisok védőterületén lévő szántóterületen vehető igénybe,

b) a legkisebb támogatható terület 1 ha,

c) a program előírásait legalább húsz évig be kell tartani.

(3) A program előírásai:

a) a helyi adottságoknak megfelelő legalább három fajból álló fűmag keverék vetése,

b) a gyep ápolása évente legalább két mulcsozással vagy kaszálással,

c) a kaszálás (mulcsozás) során vadriasztó láncot kell alkalmazni,

d) a mulcsozás vagy a kaszálás minden év május 1-je után engedélyezett,

e) műtrágya, istállótrágya és növényvédő szerek alkalmazása nem megengedett,

f) a legeltetés tilos.

(4) A támogatás mértéke:

a) az első évben a programba bevitt terület után 376,47 euró/ha,

b) második évtől a programba bevitt terület után 133,33 euró/ha.

Ritka szántóföldi növény és zöldségfajták termesztése célprogram

24. §

(1) A támogatás célja a kultúrtörténeti, genetikai és nemesítési szempontból kiemelkedő jelentőségű ritka növényfajták megőrzése.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület: szántóföld esetében 0,5 ha, szántóföldi zöldség esetében 0,3 ha,

b) a 3. számú mellékletben, illetve a 4. számú mellékletben szereplő növényfajta.

(3) A program előírásai:

a)[63] a program első és utolsó gazdálkodási évében bővített (pH, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu elemekre kiterjedő) talajvizsgálat elvégzése,

b) a talajvizsgálati eredmények alapján tápanyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása,

c) a tápanyag-utánpótlás során a kijuttatott N-hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 120 kg/ha/év mennyiséget,

d) csak az ökológiai növényvédelemben engedélyezett növényvédő szerek alkalmazhatók, melyek listáját a 2092/91/EGK Tanácsi rendelet II. melléklet B pontja tartalmazza,

e) csak a mechanikai gyomirtás engedélyezett.

(4) A támogatás mértéke:

a) szántóföldi zöldségnövény esetén a célprogramba bevitt területek után 231,37 euró/ha,

b) egyéb szántóföldi növény esetén a célprogramba bevitt terület után 129,41 euró/ha.

(5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az Agrobotanikai Intézet igazolását a fajta jogosultságáról és meglétéről.

Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható szántóföldi növénytermesztési célprogramok

1. Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram

25. §

(1) A támogatás célja a területi mezőgazdasági földhasználat, a környezet- és természetvédelmi szempontok harmonizációjának elősegítése, valamint olyan gazdálkodási módok elterjesztése, amelyek megfelelnek a régiók természeti értékfenntartó képességének. A célprogram kiemelt célja a túzok, az ugartyúk, a szalakóta és a fokozottan védett ragadozó madarak (parlagi sas, kerecsensólyom, kék vércse, hamvas rétihéja) természetes élőhelyeknek védelme.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) legalább 1 ha szántó terület az alábbi érzékeny természeti területeken: Dévaványa környéke, Békés-Csanádi sík, Mosoni sík, Hevesi sík, Dunavölgyi sík, Borsodi Mezőség,

b)[64] egy tábla mérete nem lehet nagyobb negyven hektárnál.

(3) A program előírásai:

a)[65] a program első és utolsó gazdálkodási évében bővített (pH, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu elemekre kiterjedő) talajvizsgálat elvégzése;

b) a talajvizsgálati eredmények alapján tápanyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása;

c) a tápanyag-utánpótlás során a kijuttatott N-hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 90 kg/ha/év mennyiséget;

d)[66] magas környezetterhelési kockázattal járó, a 2. számú melléklet ac) pontjában meghatározott növényvédő szer hatóanyagok használata tilos.

e)[67] az alábbi vetésszerkezetre vonatkozó előírásokat a célprogramba bevitt területre vonatkozóan az öt éves támogatási időtartam alatt kell megvalósítani:

ea) minimum 20% gabona,

eb) minimum 20% pillangós takarmánynövény (lucerna, fehérhere, vöröshere, somkóró, bükköny stb.),

ec) minimum 10% repce,

ed) maximum 20% egyéb kultúra,

ef) minimum 20% ugar;

f) rovarölő szerek nem alkalmazhatók (kivéve repce esetében);

g) mélyművelés öt évente egyszer engedélyezett;

h) sorközművelés csak május 1-je előtt engedélyezett;

i)[68] minimum hat méter széles növényvédő szer mentes táblaszegélyeket kell hagyni;

j) pillangós takarmánynövények esetén:

ja) a terület legalább 50%-án az első kaszálást június 15. után lehet elkezdeni (az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság írásos véleménye alapján),

jb) a többi területen az első kaszálást április 25-éig kell elvégezni,

jc) minden kaszálás esetén legalább 5% kaszálatlan területet kell hagyni,

jd) fokozottan védett, földön fészkelő madárfaj fészkének megtalálása esetén a fészek körül kaszálatlan területet kell kialakítani a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság írásos véleménye alapján,

je) kaszálás esetén vadriasztó lánc használata kötelező;

k) repce esetén a terület 10%-án a Nemzeti Park Igazgatóság írásos kijelölése alapján a madarak téli táplálékának biztosítása céljából a hóeltakarítás kötelező.

(4) A támogatás mértéke a programba bevitt terület után 250,98 euró/ha.

2. Szántóföldi növénytermesztés madár élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram

26. §

(1)[69] A támogatás célja a természeti értékekre káros hatások csökkentése a kevésbé ártalmas növényvédő szerek alkalmazása, illetve a növényvédő szer mentes táblaszegélyek kialakítása, a megfelelő betakarítási és növényápolási technológiák, valamint a kevesebb műtrágya felhasználása érdekében. A támogatás célja továbbá a parlagi sas, a fürj és a fogoly élőhelyének és életfeltételeinek biztosítása.

(2) Jogosultsági feltétel:

a) a legkisebb támogatható szántó terület 1 ha;

b) Észak-Cserehát, Bodrogköz, Szatmár-Bereg, Békés-Csanádi sík, Beregi ártér Érzékeny Természeti Területeken.

(3) A program előírásai:

a)[70] a program első és utolsó gazdálkodási évében bővített (pH, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu elemekre kiterjedő) talajvizsgálat elvégzése;

b) a talajvizsgálati eredmények alapján tápanyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása;

c) a tápanyag-utánpótlás során a kijuttatott N-hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 90 kg/ha/év mennyiséget;

d)[71] magas környezetterhelési kockázattal járó, a 2. számú melléklet ac) pontjában meghatározott növényvédő szer hatóanyagok használata tilos.

e)[72] az alábbi vetésszerkezetre vonatkozó előírásokat a célprogramba bevitt területre vonatkozóan az 5 éves támogatási időtartam alatt meg kell valósítani:

ea) minimum 30% gabona,

eb) minimum 20% pillangós takarmánynövény (lucerna, fehérhere, vöröshere, somkóró, bükköny stb.),

ec) maximum 25% egyéb kultúra,

ed) minimum 10% ugar;

f) gabonafélék betakarítását követően zöldugar vagy másodvetés alkalmazása kötelező;

g) gyomirtó szerek évente legfeljebb egyszeri, a haszonkultúrát érintő használata;

h) Észak-Cserehát Érzékeny Természeti Terület esetében a termőtalajnak csak a felső 8-10 cm-ét érintő agrotechnika alkalmazása;

i)[73] növényvédő szerek alkalmazásának mellőzése a táblaszegélyeken (3 méteres sávban);

j) pillangós takarmánynövény kaszálása esetén vadriasztó lánc használata kötelező.

(4) A támogatás mértéke a programba bevitt terület után 203,92 euró/ha.

3. Lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram

27. §

(1) A támogatás célja a térségi mezőgazdasági földhasználat, valamint a környezet- és természetvédelmi szempontok harmonizációjának elősegítése, valamint olyan gazdálkodási módok elterjesztése, amelyek megfelelnek a térség természeti értékfenntartó kapacitásának. A célprogram kiemelt célja a túzok, az ugartyúk, a szalakóta és a fokozottan védett ragadozó madarak (parlagi sas, kerecsensólyom, kék vércse, hamvas rétihéja) természetes élőhelyeinek védelme.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) a legkisebb támogatható szántó terület 1 ha,

b) Hevesi sík, Dévaványa környéke, Békés-Csanádi sík, Dunavölgyi sík, Mosoni sík, Borsodi Mezőség Érzékeny Természeti Területeken.

(3) A program előírásai:

a)[74] a program első és utolsó gazdálkodási évében bővített (pH, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu elemekre kiterjedő) talajvizsgálat elvégzése,

b) a talajvizsgálati eredmények alapján tápanyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása,

c)[75] magas környezetterhelési kockázattal járó, a 2. számú melléklet ac) pontjában meghatározott növényvédő szer hatóanyagok használata tilos.

d) rovarölő szerek alkalmazása tilos,

e) a harmadik év során lucerna felülvetés kötelező, 50%-os vetőmagmennyiséggel,

f) csak a felülvetéskor, maximum 90 kg/ha/év N-hatóanyag kijuttatása engedélyezett,

g)[76] 6 méter széles növényvédőszer mentes táblaszegélyeket kell hagyni,

h) a terület legalább 50%-án az első kaszálást június 15. után lehet elvégezni a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság írásos véleménye alapján,

i) a többi területen az első kaszálást április 25-éig kell elvégezni,

j) minden kaszálás esetén legalább 5% kaszálatlan területet kell hagyni,

k) fokozottan védett, földön fészkelő madárfaj fészkének megtalálása esetén a fészkek körül kaszálatlan területet kell kialakítani a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság írásos véleménye alapján,

l) kaszálás esetén vadriasztó lánc használata kötelező.

(4) A támogatás mértéke a programba bevitt terület után 266,67 euró/ha.

4. Szántóföldi növénytermesztés élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram

28. §

(1) A támogatás célja a tájszerkezet megőrzése, a növényvédő szerek és műtrágyák talajba mosódásának elkerülése, valamint a környezetterhelés korlátozása mellett a védett állatfajok részére a megfelelő életkörülmények kialakítása.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) legalább 1 hektár szántó terület az alábbi Érzékeny Természeti Területeken: Marcal medence, Őrség-Vendvidék, Baranya, Turjánvidék, Szentendrei sziget,

b) a Marcal medence Érzékeny Természeti Terület esetén a füves mezsgye kiegészítő programban való részvétel kötelező.

(3) A program előírásai:

a)[77] a program első és utolsó gazdálkodási évében bővített (pH, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu elemekre kiterjedő) talajvizsgálat elvégzése,

b) a talajvizsgálati eredmények alapján tápanyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása,

c) a tápanyag-utánpótlás során a kijuttatott N-hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 90 kg/ha/év mennyiséget, amit istállótrágyával vagy zöldtrágya növény termesztésével lehet pótolni,

d)[78] magas környezetterhelési kockázattal járó, a 2. számú melléklet ac) pontjában meghatározott növényvédő szer hatóanyagok használata tilos.

e) gyomirtás csak mechanikai úton végezhető,

f) mélyművelés öt évente csak egyszer engedélyezett,

g) betakarítás után késleltetett (legalább harminc nap) tarlóhántás kötelező,

h) a terület legfeljebb 20%-án tókák, régóta meglevő vízállások, belvizek megőrzése kötelező,

i) zöldségtermesztés esetén hazai nemesítésű fajták termesztése kötelező.

(4) A támogatás mértéke a programba bevitt terület után 192,16 euró/ha.

2. Cím

GYEPGAZDÁLKODÁSI CÉLPROGRAM CSOPORT

Alapszintű gyepgazdálkodási célprogramok

1. Füves élőhelyek kezelése célprogram

29. §

(1) A támogatás célja a növényfajokban és azokhoz kötődő állatfajokban gazdag rétek fenntartása és fejlesztése a különböző gyeptípusokon, a helytelen gondozás miatt csökkenő állományú ritka növények, madarak és gerinctelen állatok védelme, valamint a növényvédő szerek használatából és a műtrágyázásból eredő környezeti terhelés csökkentése.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) legkisebb támogatható terület 1 ha,

b) a gyep hasznosításához legalább 0,2 állategység/ha állatállomány megléte.

(3) A program előírásai:

a) legeltetés esetén:

aa) legeltethető állatfajok: szarvasmarha, juh, kecske, bivaly, ló, dám- és gímszarvas, szamár,

ab) a legelőt az alábbi gyeptípusonként megadott alsó és felső állatsűrűségi határok figyelembevételével kell hasznosítani:

Gyeptípusok szerintÁllatsűrűség (állategység/ha)
homoki gyepek0,2-0,5
szikes legelők és gyepek0,2-0,5
dombvidéki gyepek0,2-1,0
száraz, fás legelők0,2-1,0
nedves rétek, üde gyepek0,2-1,0
ártéri gyepek0,2-1,0

ac) pásztoroló vagy szakaszolt legeltetést kell alkalmazni (az egy területen legeltethető napok számát a fűhozam alapján kell meghatározni, de az a 10 napot nem haladhatja meg),

ad) a füves élőhelyeken növényvédő szer használata, felülvetés, műtrágyázás és öntözés nem engedélyezett;

b) kaszálás esetén:

ba) nedves időszakban, amikor az élőhely károsulhat, a kaszálás tilos,

bb)[79] a rétek/legelők kaszálása során vadriasztó láncot kell alkalmazni, és csak természetvédelmi szempontból kedvező kaszálási módszerek alkalmazhatók (kaszálás a tábla közepétől kifelé haladva, a táblaszegélyeket utoljára kell lekaszálni).

(4) A támogatás mértéke a programba bevitt terület után 58,82 euró/ha.

2. Szántó fajgazdag gyeppé alakítása (gyeptelepítés) célprogram

30. §

(1) A támogatás célja a növényfajokban és azokhoz kötődő állatfajokban gazdag rétek kialakítása, élőhelyek biztosítása ritka növények, madarak és gerinctelen állatok számára, illetőleg a növényvédő szerek használatából és a műtrágyázásból eredő környezeti terhelés csökkentése.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) a legkisebb támogatható gyepterület 1 ha,

b)[80] a területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság) igazolása arról, hogy a szántóterület gyepesítése indokolt.

(3) A program előírásai:

a) gyepes élőhely kialakítása gyeptelepítéssel,

b) a telepítéstől eltekintve, amikor legfeljebb 80 kg/ha N-hatóanyag kijuttatása megengedett, műtrágyázás és növényvédő szerek alkalmazása tilos,

c) termőhelyi adottságoknak megfelelő, legalább 6 fajból (fajtából) álló fűmagkeverék vetése,

d) egyetlen faj (fajta) aránya sem haladhatja meg a 30%-ot,

e) gyomok, betelepülő cserje-, fafajok irtása csak mechanikai úton végezhető,

f) az első évben két kaszálás engedélyezett, a legeltetés nem,

g) a második évtől a kialakított gyepet legeltetéssel vagy kaszálással lehet hasznosítani, a termőhelyi adottságok (gyeptípus) figyelembevételével és a 29. § (3) bekezdésében megadott előírások betartásával.

(4)[81] A támogatás mértéke az első évben a programba bevitt terület után 290,20 euró/ha, a második évtől a programba bevitt terület után 58,82 euró/ha.

(5)[82] A támogatási kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes földművelésügyi igazgatóság igazolását arról, hogy a szántóterület talajvédelmi célból vagy a talajadottságok alapján a terület gyepesítése indokolt.

Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram

31. §

(1) A támogatás célja a növényfajokban és azokhoz kötődő állatfajokban gazdag rétek fenntartása és fejlesztése, a helytelen gyepgazdálkodás miatt csökkenő állományú ritka növények, madarak és gerinctelen állatok védelme, a növényvédő szerek használatából és a műtrágyázásból eredő környezeti terhelés csökkentése, valamint a fészkelő területek és élőhelyek biztosítása a védett madár- és emlősfajok számára.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 1 ha,

b) a gyep hasznosításához legalább 0,2 állategység/ha állatállománnyal kell rendelkeznie,

c) a gyepterület Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet által nyilvántartásba vették.

(3) A program előírásai:

a) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2092/91/EGK rendelet) gyepgazdálkodásra vonatkozó szabályainak betartása;

b) legeltetés esetén:

ba) legeltethető állatfajok: szarvasmarha, juh, kecske, bivaly, ló, dám- és gímszarvas, szamár,

bb) a legelőt az alábbi gyeptípusonként megadott alsó és felső állatsűrűségi határok figyelembevételével kell hasznosítani:

Gyeptípusok szerintÁllatsűrűség (állategység/ha)
homoki gyepek0,2-0,5
szikes legelők és gyepek0,2-0,5
dombvidéki gyepek0,2-1,0
száraz, fás legelők0,2-1,0
nedves rétek, üde gyepek0,2-1,0
ártéri gyepek0,2-1,0

bc) pásztoroló vagy szakaszolt legeltetést kell alkalmazni (az egy területen legeltethető napok számát a fűhozam alapján kell meghatározni, de az a tíz napot nem haladhatja meg),

bd) a legelőn csak a legeltetett állatok szerves trágyájára alapozott tápanyag-utánpótlás engedélyezett, növényvédő szer használata, felülvetés, műtrágyázás, öntözés nem engedélyezett;

c) kaszálás esetén:

ca) nedves időszakban, amikor az élőhelyet károsíthatja, a kaszálás tilos,

cb)[83] a rétek (legelők) kaszálása során vadriasztó láncot kell alkalmazni, és csak természetvédelmi szempontból kedvező kaszálási módszerek alkalmazhatók (kaszálás a tábla közepétől kifelé haladva, a tábla szegélyeket utoljára kell lekaszálni).

(4) A támogatás mértéke a programba bevitt terület után 58,82 euró/ha.

(5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell azt az igazolást, mely tanúsítja, hogy a célprogramba bevinni kívánt gyepterület Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet nyilvántartásában szerepel.

Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható gyepgazdálkodási célprogramok

1. Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram

32. §

(1) A támogatás célja a környezetbarát gazdálkodás módszereinek alkalmazása, az Érzékeny Természeti Területek természetes élőhelyeinek és értékeinek fenntartása, valamint a következő madárfajok állományainak védelme, élőhelyeinek fenntartása és kialakítása: túzok, ugartyúk, szalakóta, parlagi sas, kerecsensólyom, kék vércse, hamvas rétihéja.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) legalább 1 ha gyep az alábbi Érzékeny Természeti Területeken: Hevesi sík, Borsodi Mezőség, Dévaványa környéke, Békés-Csanádi sík, Dunavölgyi sík,

b) a gyep hasznosításához legalább 0,2 állategység/ha állatállománnyal kell rendelkezni.

(3) A program előírásai:

a) felülvetés, műtrágyázás nem engedélyezett, tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullatott trágyából származhat,

b) gyomirtó szerek alkalmazása nem engedélyezett,

c) kaszálás esetén vadriasztó lánc használata szükséges,

d) a gyepterületet szarvasmarha, juh, ló, bivaly legeltetésével vagy kaszálással lehet hasznosítani, legeltetés során az állatsűrűség 0,2-1 állategység/ha,

e) a legeltetést a tavaszi felszáradás után lehet megkezdeni és az őszi esőzések beálltával fel kell függeszteni. A túzok költőhelyein csak június 15. után folytatható legeltetés,

f) legeltetni csak pásztoroló vagy szakaszoló legeltetéssel lehet,

g) a gyep mechanikai ápolása (pl. fogasolás) nem engedélyezett,

h) kamillagyűjtés nem engedélyezett,

i) az első kaszálás csak június 15. után engedélyezett, a Dunavölgyi sík esetében csak egy kaszálás engedélyezett július 1-je és október 1-je között a Nemzeti Park Igazgatóság írásos véleménye alapján,

j) kaszáláskor 5% kaszálatlan területet kell hagyni, kaszálásonként eltérő területen,

k) fokozottan védett, földön fészkelő madárfaj fészkének megtalálása esetén a fészkek körül kaszálatlan területet kell kialakítani a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság írásos véleménye alapján,

l) a k) pont szerint kialakított védőzónák a kaszálatlan területbe beszámíthatók.

(4) A támogatás mértéke a programba bevitt terület után 125,49 euró/ha.

2. Gyepgazdálkodás haris élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram

33. §

(1) A támogatás célja a haris élő-, illetve fészkelőhelyének fejlesztése nedves rétek kialakításával, valamint olyan védett fajok élőhelyének biztosítása, mint a kockás kotuliliom (Fritillaria meleagris), a szibériai nőszirom (Iris sibirica), kígyógyökerű keserűfű (Polygonum bistorta), illetve vérfűboglárka (Maculinea teleius).

(2) Jogosultsági feltételek:

a) legalább 1 ha gyep az alábbi Érzékeny Természeti Területeken: Észak-Cserehát, Bodrogköz, Szatmár-Bereg, Beregi ártér, Marcal medence,

b) a gyep hasznosításához legalább 0,2 állategység/ha állatállománnyal kell rendelkezni.

(3) A program előírásai:

a) felülvetés, műtrágyázás nem engedélyezett, tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullatott trágyából származhat,

b) gyomirtó szerek alkalmazása nem engedélyezett,

c) kaszálás esetén vadriasztó lánc használata szükséges,

d)[84] időjárástól függően legalább egy, legfeljebb kétszeri kaszálás szükséges,

e) a gyepterületet szarvasmarha, juh, ló, bivaly legeltetésével vagy kaszálással lehet hasznosítani,

f) legeltetni csak pásztoroló vagy szakaszoló legeltetéssel lehet,

g) legeltethető állatsűrűség 0,2-1 állategység/ha,

h) a legeltetést a tavaszi felszáradás után lehet megkezdeni és az őszi esőzések beálltával fel kell függeszteni,

i) a gyep fogasolása nem engedélyezett,

j) kaszálást a terület legalább 50%-án, a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság írásos véleménye alapján kijelölve, augusztus 1-je után engedélyezett,

k) felszíni vizek elvezetése nem megengedett.

(4) A támogatás mértéke a programba bevitt terület után 109,80 euró/ha.

3. Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram

34. §

(1) A támogatás célja a régió természetes vízháztartásának helyreállítása, amely korábban az intenzív mezőgazdálkodás miatt károsodott, valamint pufferzónák kialakítása az Érzékeny Természeti Területek körül, amelyek biztosítják a védett madarak élőhelyeinek, illetve fészkelőhelyeinek zavartalanságát, valamint hozzájárulnak a védett növények állományainak növeléséhez.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) legalább 1 ha gyep az alábbi Érzékeny Természeti Területeken: Őrség-Vendvidék, Szentendrei sziget, Baranya, Turjánvidék,

b) a gyep hasznosításához legalább 0,2 állategység/ha állatállománnyal kell rendelkeznie.

(3) A program előírásai:

a) felülvetés, műtrágyázás nem engedélyezett, tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullatott trágyából származhat,

b) gyomirtó szerek alkalmazása nem engedélyezett,

c) kaszálás esetén vadriasztó lánc használata szükséges,

d) kaszálni csak száraz időben szabad, belvizes területeken kaszálás csak július 15-e után lehetséges, a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság írásos engedélye alapján a kaszálás engedélyezett időpontja ettől eltérhet,

e) a gyepterületet szarvasmarha, juh, ló, bivaly legeltetésével vagy kaszálással lehet hasznosítani,

f) legeltetni csak pásztoroló vagy szakaszoló legeltetéssel lehet,

g) legeltethető állatsűrűség 0,2-1 állategység/ha,

h) a legeltetést a tavaszi felszáradás után lehet megkezdeni és az őszi esőzések beálltával fel kell függeszteni, a Turjánvidéken a legeltetés tilos,

i) két kaszálás engedélyezett, de az első kaszálás csak június 15. után lehetséges,

j) kaszáláskor 10% kaszálatlan területet kell hagyni, kaszálásonként eltérő területen,

k) felszíni vizek elvezetése nem megengedett, belvizes területek, tókák megőrzése,

l) a kiszáradt fákat őshonos fafajokkal kell pótolni.

(4) A támogatás mértéke a programba bevitt terület után 98,04 euró/ha.

4. Gyeptelepítés Érzékeny Természeti Területeken célprogram

35. §

(1) A támogatás célja az Érzékeny Természeti Területeken található nagy biodiverzitású gyepterületek növelése speciális, az adott területre jellemző fűmagkeverék vetésével. A természetvédelem szempontjából kímélő technológia lehetővé teszi a környező természetes gyepterületek meghatározó (karakter) fajainak betelepülését az átalakítandó szántóra, ezáltal viszonylag rövid időn belül a természeteshez nagyon hasonló gyeptársulás alakul ki, emelve a terület természetvédelmi értékét.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) legalább 1 ha szántó terület 32-34. §-ban felsorolt Érzékeny Természeti Területen,

b) a gyep hasznosításához második évtől legalább 0,2 állategység/ha állatállománnyal kell rendelkezni.

(3) A program előírásai:

a) gyeptelepítés végrehajtása a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság javaslata alapján meghatározott vetőmagkeverék alkalmazásával,

b) a telepítéstől eltekintve, amikor legfeljebb 80 kg/ha N-hatóanyag kijuttatása megengedett, műtrágyázás és a vegyszeres növényvédelem tilos,

c) az első évben két kaszálás engedélyezett, a legeltetés nem engedélyezett,

d) kaszálás esetén vadriasztó lánc használata szükséges,

e) a gyep mechanikai ápolása (pl. fogasolás) nem engedélyezett,

f) az első kaszálás legkorábbi ideje július 15.,

g) a gyeptelepítés második évétől a beállt gyepet legeltetéssel vagy kaszálással lehet hasznosítani, a termőhelyi adottságok (gyeptípus) figyelembevételével az adott Érzékeny Természeti Területre vonatkozó gyephasznosítási célprogram előírásainak betartásával.

(4) A támogatás mértéke a programba bevitt terület után 294,12 euró/ha.

3. Cím

ÜLTETVÉNYEKRE VONATKOZÓ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI CÉLPROGRAM CSOPORT

Integrált ültetvény célprogram

36. §

(1) A támogatás célja a növényvédő szerek használatából és a műtrágyázásból eredő környezeti terhelés csökkentése, a biodiverzitás fenntartásához való hozzájárulás, valamint a kedvező talajállapot megőrzése és javítása.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 0,5 ha,

b) az integrált szőlő- és gyümölcstermesztési támogatásra jogosult fajok a következők: alma, körte, birs, naspolya, őszibarack, sárgabarack, mandula, dió, mogyoró, gesztenye, cseresznye, meggy, szilva, fekete-, pirosribiszke, málna, egres, szeder, szőlő,

c) a támogatás termőre fordult ültetvényre igényelhető,

d) a célprogramba bevinni kívánt ültetvény terület Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet által nyilvántartásba vett ökológiai átállási vagy átállt ültetvény területek között nem szerepel.

(3) A program előírásai:

a)[85] a program első és utolsó gazdálkodási évében teljes körű (pH, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu, toxikus elemek: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, As elemekre kiterjedő) talajvizsgálat elvégzése,

b) a talajvizsgálati eredmények alapján tápanyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása,

c) metszés előtt rügyvizsgálat végzése a termőegyensúly fenntartása miatt, valamint kártevők, betegségek felmérése céljából,

d) a növényvédő szerek hatékonyságát "zöldmunkák" végzésével kell javítani,

e) az engedélyezett növényvédő szerek közül csak a "korlátozás nélkül engedélyezett" (zöld) és a "mérsékelt korlátozásokkal engedélyezett" (sárga) minősítésűek használhatók, amelyeket a rendelet 2. számú melléklet e) pontja tartalmazza,

f)[86] a "korlátozott" ("piros") minősítésű növényvédő szerek használatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal csak a járványelhárítás során, illetve a zárlati intézkedésekkel elrendelt védekezések esetében külön eljárásban, előzetesen engedélyezi,

g) az áttelelő fertőzési források eltávolítása,

h) növényvédelmi előrejelzés szükséges,

i) a talajszerkezet védelme érdekében - a fagyvédelmi öntözés kivételével - csak alacsony intenzitású (pl. csöpögtető) öntöző rendszer használható.

(4)[87] A támogatás mértéke a programba bevitt terület után 420 euró/ha.

(5) Azon kérelmezőknek, akinek valamely ültetvényterülete Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezetnél nyilvántartásban van, azoknak a támogatási kérelemhez mellékelni kell a Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet igazolását arról, hogy a célprogramba bevinni kívánt ültetvényterület nincs a nyilvántartásukban.

Ökológiai ültetvény célprogram

37. §

(1) A támogatás célja a növényvédő szerek használatából és a műtrágyázásból eredő környezeti terhelés csökkentése, a biodiverzitás fenntartásához való hozzájárulás, valamint a kedvező talajállapot megőrzése és javítása.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 0,5 ha,

b) a célprogramba bevinni kívánt terület ültetvény terület Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet által nyilvántartásban van,

c) jogosult növények: minden gyümölcs- és szőlőfaj,

d) a támogatás csak termőre fordult ültetvényre igényelhető.

(3) A program előírásai:

a) a 2092/91/EGK Tanácsi rendelet ökológiai termelésre vonatkozó szabályainak betartása,

b)[88] a program első és utolsó gazdálkodási évében teljes körű (pH, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu, toxikus elemek: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, As elemekre kiterjedő) talajvizsgálat elvégzése,

c) a talajvizsgálati eredmények alapján tápanyag-gazdálkodási terv készítése végrehajtása,

d) metszés előtt rügyvizsgálat végezése a termőegyensúly fenntartása miatt, valamint a kártevők, betegségek felmérése céljából,

e) a növényvédő szerek hatékonyságát "zöldmunkák" munkák végzésével kell javítani,

f) az áttelelő fertőzési források eltávolítása,

g) növényvédelmi előrejelzés szükséges.

(4)[89] A támogatás mértéke:

a) az átállási időszakban a programba bevitt terület után 435 euró/ha,

b) átállás után, már átállt időszakban, a programba bevitt területek alapján 322 euró/ha.

(5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell azt az igazolást, mely tanúsítja, hogy a célprogramba bevinni kívánt ültetvényterület Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet nyilvántartásában szerepel, valamint tartalmazza, hogy az érintett területek ökológiai gazdálkodásra történő átállási időpontja (év) mikor kezdődött.

(6)[90] Csak a 2092/91/EGK Tanácsi rendelet alapján átállásra bejelentett terület jogosult átállási támogatásra. A támogatásra jogosult legfeljebb 3 egymást követő gazdálkodási évben vehet igénybe átállási időszakra vonatkozó támogatást. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának naptári évében kezdte meg átállását, az átállási támogatásra 3 alkalommal jogosult. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának naptári évet megelőző évben kezdte meg átállását akkor 2 alkalommal jogosult átállási támogatásra. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának naptári évét megelőző 2 évben kezdte meg átállását akkor csak egy alkalommal jogosult átállási támogatásra. Az átállási idő meghosszabbítása nem lehetséges. Amennyiben egy tábla átállási időszaka újra kezdődik, abban az esetben az a tábla a programból kizárásra kerül.

Ritka szőlő- és gyümölcsfajták termesztése célprogram

38. §

(1) A támogatás célja a kultúrtörténeti és genetikai szempontból kiemelkedő jelentőségű, veszélyeztetett szőlő- és gyümölcsfajták megőrzése.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 0,3 ha,

b) az 5. számú mellékletben felsorolt szőlő-, gyümölcsfajták termesztése,

c) az Agrobotanikai Intézet igazolása a fajta jogosultságáról, meglétéről.

(3) A program előírásai:

a) csak a mechanikai gyomirtás engedélyezett,

b) csak az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett rovar- és gombaölő szerek alkalmazhatók, amelyek listáját a 2092/91/EGK Tanácsi rendelet II. melléklet B pontja tartalmazza,

c) tápanyag-utánpótlás nem engedélyezett,

d) a gyümölcsfasorok hiányosságait a rendelet az 5. számú mellékletében szereplő fajtalistából kell pótolni,

e) a fákat októbertől áprilisig lehet metszeni, fajtától függően 3-5 éves ciklussal.

(4) A támogatás mértéke a programba bevitt terület után 231,37 euró/ha.

(5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az Agrobotanikai Intézet igazolását a fajta jogosultságáról, meglétéről.

4. Cím

VIZES ÉLŐHELYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI CÉLPROGRAM CSOPORT

Extenzív halastavak fenntartása célprogram

39. §

(1) A támogatás célja a biodiverzitás szempontjából fontos gazdálkodási rendszerek fenntartása (Ramsari Egyezmény, Natura 2000), valamint a táplálkozó és költőhelyek, szaporodóhelyek biztosítása rovarok, kétéltűek és madarak számára.

(2) Jogosultsági feltételek:

a)[91] vízjogi engedélyenként legalább 1 ha nyílt vízfelületű halastó,

b) az a) pont szerinti terület halastóként van nyilvántartva az ingatlan-nyilvántartásban.

(3) A program előírásai:

a) a termelő tavakat április 1-jéig fel kell tölteni,

b) a szaporodási időszakban a tó feltöltését követően a - tervezett lehalászási időszakoktól eltekintve - a tó vízszintje legfeljebb 20 cm-t ingadozhat,

c)[92] nem termelő tó esetében a gazdálkodó a vízfeltöltési kötelezettségét abban az esetben teheti meg április 1-től eltérő időpontban, amennyiben a tóban az év valamely időszakának összefüggő részében legalább 45 napon keresztül vízborítás található,

d)[93] a halastóra a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság által jóváhagyott "madárriasztási tervet" kell készíteni és alkalmazni,

e)[94] csak a keskeny nádszegéllyel rendelkező, illetve nádszegéllyel nem rendelkező tavakat szabad tavasszal és nyáron leereszteni, illetve feltölteni a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság előzetes, írásos hozzájárulásával,

f)[95] a természetes hozam javítására a tavakban csak istállótrágya alkalmazható. A tó leeresztését megelőző egy hónapos időszakban istállótrágya nem alkalmazható.

(4) A támogatás mértéke a programba bevitt terület után 203,92 euró/ha.

(5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a)[96] a területileg illetékes járási földhivatal által kiadott, harminc napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, melynek értelmében az érintett terület halastóként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, és

b) a területre vonatkozó érvényes üzemeltetési vízjogi engedélyt.

Vizes élőhelyek létrehozása célprogramok

1. Szántóföld átalakítása vizes élőhellyé célprogram

40. §

(1) A támogatás célja az erre alkalmatlan területek kivonása a szántóföldi művelésből, ezáltal a vizes élőhelyek területének növelése és fejlesztése, valamint a környezeti terhelés csökkentése.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 0,5 ha,

b) űrfotók alapján kiadott igazolás a szántóföld rendszeresen belvizes (öt év alatt három esetben előforduló) állapotáról.

(3) A program előírásai:

a) a szántóföldek állandóan belvizes területeit fokozatosan, öt év alatt kell vizes élőhellyé, vagy ha a területen nád található, nádassá kell alakítania,

b) mindennemű vízelvezetés tilos,

c) növényvédő szerek, műtrágya és istállótrágya alkalmazása nem megengedett,

d) a terület átalakítása során a gyomok agresszív terjedését évente legalább két alkalommal elvégzett kaszálással, vagy aprítással kell megakadályozni. A tarlót legalább 15 cm magasan meg kell hagyni.

(4) A támogatás mértéke:

a) az első évben a programba bevitt terület után 317,65 euró/ha,

b) a második évtől a programba bevitt területek után 133,33 euró/ha.

(5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a Földmérési és Távérzékelési Intézet által űrfotók alapján kiadott igazolását arról, hogy a szántóföld rendszeresen belvizes (öt év alatt három esetben előforduló) állapotú terület.

2. Ívóhelyek kialakítása célprogram

41. §

(1) A támogatás célja a vizes élőhelyek biodiverzitásának növelése és fejlesztése, a környezeti terhelés csökkentése, valamint a természetközeli szaporodóhelyek kialakítása a vizes élőhelyek, álló- és folyóvizek halállományának fejlesztése céljából.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) legalább 0,3 ha terület,

b) vízi élőhelyekhez, álló- vagy folyóvizekhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó gondozott felületű gyepterületek (vízellátás/elárasztás lehetséges).

(3) A program előírásai:

a) időszakos, sekély (0,4-0,6 m) vízborítás biztosítása az árhullám okozta vízszintemelkedés kihasználásával a halak szaporodási időszakában (április-május) és lehetőleg az azt megelőző és azt követő hónapban is,

b) a vízvisszatartás - ha szükséges - kisebb csatornákkal, zsilipekkel és gátakkal biztosítható,

c) június vége után gondoskodni kell a víz levezetéséről,

d) a terület lehalászása nem megengedett, a teljes halállomány élővízbe való jutását biztosítani kell,

e) a víz levonulását követően kaszálás és legeltetés engedélyezett, amennyiben az a gyep károsításával nem jár,

f) az ívóhelyek területén és azok 15 m-es körzetében növényvédő szerek, műtárgya, szervestrágya alkalmazása nem megengedett.

(4) A támogatás mértéke a programba bevitt terület után 117,65 euró/ha.

Zsombékosok, mocsarak, lápok gondozása célprogram

42. §

(1) A támogatás célja a vizes élőhelyek megőrzése és fejlesztése, táplálkozó- és költőhely biztosítása rovarok, kétéltűek és madarak számára, valamint a környezeti terhelés csökkentése.

(2) Jogosultsági feltétel szerint a legkisebb támogatható terület 0,5 ha mocsár, láp, zsombékos terület.

(3) A program előírásai:

a) ezeken a területeken a lecsapolás és a vízelvezetés nem megengedett,

b) trágyázás, növényvédő szerek használata nem megengedett,

c) nedves időszakokban a legeltetés tilos,

d) kaszálásra csak a víz visszahúzódása után kerülhet sor, megfelelően száraz talajviszonyok között,

e) a kaszálást és aprítást a lehető legmagasabb (legalább 15 cm) tarlót meghagyva kell végezni,

f) a kaszálás során vadriasztó lánc használata szükséges, és természetbarát betakarítási módszereket kell alkalmazni.

(4) A támogatás mértéke a programba bevitt terület után 101,96 euró/ha.

(5)[97] A támogatási kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes járási földhivatal által kiadott 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, mely szerint a terület mocsárként, lápként vagy zsombékként van nyilvántartva.

Nádgazdálkodási célprogram

43. §

(1) A támogatás célja a náddal borított vizes élőhelyek megőrzése és fejlesztése, táplálkozó- és költőhely biztosítása rovarok, kétéltűek és madarak számára, valamint a környezeti terhelés csökkentése.

(2) Jogosultsági feltétel szerint a legkisebb támogatható terület 1 ha, amely nádasként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.

(3) A program előírásai:

a) a nád aratása, és egyéb tevékenység végzése (szállítás, kihúzás stb.) kizárólag december 15. és február 15. között engedélyezett, úgy, hogy az a lehető legkisebb taposási kárt okozza,

b) az aratás során a Vízügyi Igazgatóság által a szezonra tervezett vízszint felett legalább 10 cm magas tarlót kell hagyni,

c) a nádaratást teljesen megfagyott talajon (jégen) kell végezni,

d) az aratás során mozaikos nádszerkezetet kell kialakítani, a nádas 20%-át, évente más-más helyen, kaszálatlanul kell hagyni,

e) ideiglenes vagy állandó náddepót csak olyan helyen szabad kialakítani, ahol védett növényfajok nem élnek.

(4) A támogatás mértéke a programba bevitt terület után 86,27 euró/ha.

(5)[98] A támogatási kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes járási földhivatal által kiadott harminc napnál nem régebbi földhasználati nyilvántartó lapot, mely szerint a terület nádasként van nyilvántartva.

5. Cím

KIEGÉSZÍTŐ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI CÉLPROGRAM CSOPORT

Erózióvédelmi célprogramok

1. Vízerózió elleni védelem célprogramok

A) Ültetvények vízerózió elleni védelme célprogram

44. §

(1) A támogatás célja a talajerózió csökkentése, a talaj lemosódásának csökkentése, a talajminőség fenntartása, valamint a vízszennyezés csökkentése.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület ültetvény terület 0,5 ha,

b)[99] igazolás arról, hogy a tábla legalább 5%-os lejtőn fekszik, illetve erózió által veszélyeztetett,

c) valamely ültetvény célprogramban való részvétel (36-38. §-ban foglaltak alapján).

(3) A program előírásai:

a) a sorköz és művelő utak zöld növényi borításának kialakítása vetéssel, pl. őszi árpával, gyepesítéssel, pillangós növényekkel, pillangós növények keverékével vagy mulccsal, azaz aprított növényi anyaggal (fakéreg, szalma, széna),

b) árkok (vízelvezetők) füvesítése.

(4) A támogatás mértéke:

a) a telepítés évében a programba bevitt terület után 231,37 euró/ha,

b) a második évtől a programba bevitt területek után 39,22 euró/ha.

(5)[100] A támogatási kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes földművelésügyi igazgatóság igazolását arról, hogy a tábla legalább 5%-os lejtőn fekszik, illetve erózió által veszélyeztetett.

B) Szántóföldek vízerózió elleni védelme célprogram

45. §

(1) A támogatás célja a talajerózió csökkentése, a talaj lemosódásának csökkentése, a talajminőség fenntartása, valamint a vízszennyezés csökkentése.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) a legkisebb támogatható terület 1 ha szántóterület,

b)[101] igazolás arról, hogy a tábla legalább 5%-os lejtőn fekszik, illetve erózió által veszélyeztetett,

c) valamely szántóföldi célprogramban való részvétel (18-28. §-ban foglaltak alapján).

(3) A program előírásai:

a) őszi vetésű növények esetén:

aa) betakarításkor legalább 10-15 cm-es tarlót kell hagyni,

ab) a teljes nyári borítottság fenntartása érdekében nyári betakarítás után a tarlót fenn kell tartani és ápolni (gyomszabályozás) kaszálással vagy szárzúzással az őszi vetés idejéig,

ac) a vetést október 15-ig be kell fejezni;

b) tavaszi vetésű növények esetén:

ba) tavaszi vetésű növények előtt a téli/tavaszi talajtakarás biztosítása érdekében az őszi kalászost 60%-os vetőmagmennyiséggel kell vetni,

bb) a takarónövényt a következő év március 20. és április 20. között alá kell szántani.

(4) A támogatás mértéke:

a) a programba bevitt terület után őszi vetésű növények esetében 39,22 euró/ha,

b) tavaszi vetésű növények esetében 98,04 euró/ha.

(5)[102] A támogatási kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes földművelésügyi igazgatóság igazolását arról, hogy a tábla legalább 5%-os lejtőn fekszik, illetve erózió által veszélyeztetett.

2. Szélerózió elleni védelem célprogram

46. §

(1) A támogatás célja a talajerózió csökkentése, a defláció csökkentése, a talajminőség fenntartása.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) a legkisebb támogatható szántóterület 1 ha,

b)[103] igazolás arról, hogy a tábla szélerózió elleni védelme indokolt,

c) valamely szántóföldi célprogramban való részvétel (18-28. §-ban foglaltak alapján).

(3) A program előírásai:

a) téli/tavaszi talajtakarás biztosítása őszi kalászosokkal (árpa, rozs vagy tritikálé), a teljes területen 60%-os vetőmagmennyiséggel,

b) a talajtakaró növényeket a következő év március 20. és április 20. között alá kell forgatni,

c) a fő haszonnövény betakarítása után 10-15 cm magas tarlót kell hagyni, és azt rendszeres kaszálással gyommentesíteni kell,

d) csak mechanikus gyomirtás engedélyezett, ezt a gyomok virágzása előtt kell elvégezni.

(4) A támogatás mértéke a programba bevitt terület után 98,04 euró/ha.

(5)[104] A támogatási kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes földművelésügyi igazgatóság igazolását arról, hogy a tábla szélerózió elleni védelme indokolt.

Füves mezsgye létesítése célprogram

47. §

(1)[105] A támogatás célja a zöld folyosó rendszer tábla szintű elemeinek megteremtése, növényvédő szerekkel való terhelés és növényvédő szer elsodródás csökkentése, szélerózió és vízerózió csökkentése, továbbá az élő szervezetek életfeltételeinek biztosítása.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) a támogatás legalább 1 ha méretű szántó területekre vehető igénybe,

b)[106] a füves mezsgye területe nem haladhatja meg a tábla területének 10%-át,

c) részvétel valamely szántóföldi célprogramban (18-28. §-ban foglaltak alapján).

d) a mezsgye területére a szántóföldi célprogram támogatása nem vehető igénybe.

(3) A program előírásai:

a)[107] 4 m széles gyeptelepítéssel létrehozott gyepsáv a tábla szélén,

b) a gyepsáv nem legeltethető, és nem égethető,

c) mulcsozás, kaszálás a telepítés évében kétszer, majd azt követően évente legalább egyszer, május 1. után,

d) trágyázás, növényvédő szerek alkalmazása nem megengedett.

(4) A támogatás mértéke:

a) a telepítés évében a programba bevitt terület után 462,75 euró/ha,

b) a második évtől a programba bevitt terület után 39,22 euró/ha.

Gyepterületen történő cserjeirtás célprogram

48. §

(1) A támogatás célja a legeltetés elmaradásából származó nagyfokú cserjésedés megszüntetése, valamint értékes gyep élőhelyek rehabilitációja.

(2) Jogosultsági feltételek:

a) legkisebb támogatható terület 1 ha,

b) valamely gyepgazdálkodási célprogramban való részvétel (29-35. §-ban foglaltak figyelembevételével),

c) igazolás arról, hogy a célprogram bevezetése indokolt.

(3) A program előírása a becserjésedett terület gépi vagy kézi irtásának elvégzése.

(4) A támogatás mértéke:

a) az első évben a programba bevitt terület után 168,63 euró/ha,

b) a második évtől a programba bevitt terület után 62,75 euró/ha.

(5)[108] A támogatási kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes földművelésügyi igazgatóság igazolását arról, hogy a becserjésedés foka alapján a cserjeirtás indokolt.

6. Cím

EXTENZÍV ÁLLATTARTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI CÉLPROGRAM CSOPORT

Őshonos és magas genetikai értéket képviselő állatok tartásának támogatása célprogramok

1. Magyar szürke szarvasmarha célprogram

49. §

(1) Jogosultsági feltétel:

a) legalább 3 darab, tárgyév szeptember 30-áig 3. életévét betöltött vagy annál idősebb az elismert fajtaegyesület törzskönyvi nyilvántartásában szereplő fajtatiszta tehén tartása,

b) a kérelem benyújtója az állat tartója.

(2) A program előírása: szabadtartásos állattartás folytatása.

(3) A támogatás mértéke: 113,67 euró/egyed.

(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületének igazolását arról, hogy az állat tartója mekkora támogatásra jogosult állatállománnyal rendelkezik,

b) amennyiben az állat nem az állattartó tulajdonában van, igazolás csatolása kötelező, melyben a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy az állat tartója a tulajdonos beleegyezésével veszi igénybe a támogatást. Ebben az esetben a kérelem benyújtója vállalja az előírások betartását, illetve a támogatási határozatban vállalt kötelezettségeket.

2. Magas genetikai értéket képviselő lovak célprogram

50. §

(1) Jogosultsági feltétel:

a) legalább 1 darab, tárgyév december 31-éig a 3. életévét betöltött, vagy annál idősebb fajtatiszta és törzskönyvezett kanca tartása: Gidrán, Hucul, Magyar hidegvérű, Lipicai, Shagya arab, Nóniusz, Kisbéri-félvér, Furioso-North Star fajtákból. Amennyiben a kanca a fajtájában nem elfogadott ménnel lett fedeztetve abban az esetben a következő támogatási évben támogatásra nem jogosult,

b) a kérelem benyújtója az állat tulajdonosa.

(2) A program előírása: szabadtartásos/félszabad tartásos állattartás folytatása.

(3) A támogatás mértéke: 119,80 euró/egyed.

(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) a fajta elismert országos tenyésztő szervezetének igazolását arról, hogy az állat tulajdonosa mekkora támogatásra jogosult állatállománnyal rendelkezik. Az igazolásnak tartalmaznia kell a kancák egyedi azonosító számát és nevét a lóútlevél alapján,

b) amennyiben nem a tulajdonos az állat tartója, abban az esetben a tulajdonosnak biztosítania kell, hogy a támogatásra jogosult állat olyan helyen van tartva, ahol a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásai betartásra kerülnek, azok megszegése az állat tulajdonosát terhelik felelősséggel.

3. Mangalica célprogram

51. §

(1) Jogosultsági feltétel:

a) legalább 20 db nőivarú, tárgyév szeptember 30-áig az 1. életévét betöltött vagy annál idősebb az elismert fajtaegyesület törzskönyvi nyilvántartásában szereplő fajtatiszta mangalica koca tartása,

b) a kérelem benyújtója az állat tartója.

(2) A program előírása: szabadtartásos/félszabad tartásos állattartás folytatása.

(3) A támogatás mértéke: 78,43 euró/egyed.

(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) a fajta elismert országos tenyésztő szervezetének igazolását arról, hogy az állat tartója mekkora támogatásra jogosult állatállománnyal rendelkezik,

b) amennyiben az állat nem saját tulajdonban van, igazolás csatolása kötelező, melyben a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy az állat tartója a tulajdonos beleegyezésével veszi fel a támogatást. Ebben az esetben a kérelem benyújtója vállalja az előírások betartását, illetve a támogatási határozatban vállalt kötelezettségeket.

4. Őshonos juh célprogram

52. §

(1) Jogosultsági feltételek:

a)[109] legalább 10 db nőivarú, tárgyév szeptember 30-áig az 1. életévet betöltött vagy annál idősebb az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvi nyilvántartásában szereplő fajtatiszta anyajuh tartása: Hortobágyi racka (fehér, fekete), Gyímesi racka, Cigája vagy Cikta fajtákból,

b) a kérelem benyújtója az állat tartója.

(2) A program előírása szerint szabadtartásos állattartás folytatása.

(3) A támogatás mértéke: 20,59 euró/egyed.

(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) a fajta elismert országos tenyésztő szervezeti igazolását arról, hogy az állat tartója mekkora támogatásra jogosult állatállománnyal rendelkezik,

b) amennyiben az állat nem saját tulajdonban van, igazolás csatolása kötelező, melyben a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy az állat tartója a tulajdonos beleegyezésével veszi fel a támogatást. Ebben az esetben a kérelem benyújtója vállalja az előírások betartását, illetve a támogatási határozatban vállalt kötelezettségeket.

5. Őshonos baromfi célprogram

53. §

(1) Jogosultsági feltételek:

a) a keltetési napló alapján kiállított származási igazolás alapján a tenyésztő szervezet által igazolt állomány megléte fajonként:

FajMinimális állatlétszám (egyed/év)
tojó hasznosítású (sárga magyar, kendermagos magyar, fehér magyar, erdélyi kopasznyakú, elismerést követően fogolyszínű magyar tyúk) vegyes ivar200
pecsenyecsirke a fenti fajtákból ve­gyes ivar500
pulyka (bronz, réz) vegyes ivar100
fodrostollú magyar lúd (elismerést követően magyar lúd) vegyes ivar100

b) a kérelem benyújtója az állat tulajdonosa.

(2) A program előírása szerint szabadtartásos/félszabad tartásos állattartás folytatása.

(3) A támogatás mértéke:

a) tojó tyúk esetében 0,69 euró/egyed,

b) pecsenyecsirke (tyúk és kakas) esetében 0,33 euró/egyed,

c) pulyka esetében 1,53 euró/egyed,

d) fodrostollú magyar lúd esetében 1,10 euró/egyed.

(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) a fajta elismert országos tenyésztő szervezet által kiállított származási igazolást, ami igazolja, hogy az állat tulajdonosa mekkora támogatásra jogosult állatállománnyal rendelkezik,

b) a származási igazoláson fel kell tüntetni az I-II. törzskönyvi osztályt (elit vagy nagyszülő).

Ökológiai állattartás célprogramok

1. Szarvasmarha célprogram

54. §

(1) Jogosultsági feltételek:

a) legalább 3 db, ökológiai ellenőrző szervezet által ellenőrzött állat,

b) Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet általi nyilvántartásba vétel,

c) a kérelem benyújtója az állat tartója.

(2) A program előírása szerint a 2092/91/EGK rendelet ökológiai állattartásra vonatkozó szabályainak betartása.

(3) A támogatás mértéke 74,62 euró/egyed.

(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) államilag elismert tenyésztő szerv igazolását az állatállomány meglétéről,

b) elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet által kiállított igazolást az állatállomány nyilvántartásba vételéről.

2. Sertés célprogram

55. §

(1) Jogosultsági feltételek:

a) legalább 20 db, ökológiai ellenőrző szervezet által ellenőrzött állat,

b) Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet általi nyilvántartásba vétel,

c) a kérelem benyújtója az állat tartója.

(2) A program előírása szerint a 2092/91/EGK rendelet ökológiai állattartásra vonatkozó szabályainak betartása.

(3) A támogatás mértéke 58,82 euró/egyed.

(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) államilag elismert tenyésztő szerv igazolását az állatállomány meglétéről,

b) elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet által kiállított igazolást az állatállomány nyilvántartásba vételéről.

3. Juh célprogram

56. §

(1) Jogosultsági feltételek:

a) legalább 10 db, ökológiai ellenőrző szervezet által ellenőrzött állat tartása,

b) Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet általi nyilvántartásba vétel,

c) a kérelem benyújtója az állat tartója.

(2) A program előírása szerint a 2092/91/EGK rendelet ökológiai állattartásra vonatkozó szabályainak betartása.

(3) A támogatás mértéke: 18,82 euró/egyed.

(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) államilag elismert tenyésztő szerv igazolását az állatállomány meglétéről,

b) elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet által kiállított igazolást az állatállomány nyilvántartásba vételéről.

4. Baromfi célprogram

57. §

(1) Jogosultsági feltételek:

a) Magyarországon az elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet általi nyilvántartásba vett állatállomány megléte fajonként:

FajMinimális állatlétszám (egyed/év)
tojó tyúk200
pecsenyecsirke500
pulyka100
lúd100
kacsa100
gyöngytyúk100

b) a kérelem benyújtója az állat tartója.

(2) A program előírása szerint a 2092/91/EGK rendelet ökológiai állattartásra vonatkozó szabályainak betartása.

(3) A támogatás mértéke:

a) tojó tyúk esetében 0,49 euró/egyed,

b) pecsenyecsirke és gyöngytyúk esetében 0,25 euró/egyed,

c) pulyka esetében 1,04 euró/egyed,

d) lúd és kacsa esetében 0,78 euró/egyed.

(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet által kiállított igazolást az állatállomány nyilvántartásba vételéről.

Záró rendelkezés

58. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy a támogatásra való jogosultságra vonatkozó rendelkezéseit szeptember 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.

Európai Unió jogának való megfelelés

59. §

Ez a rendelet a Tanács 1999. május 17-i 1257/1999/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelethez

Egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoporton belüli célprogramok fokozatai a gazdálkodási előírások szigorúsága alapján[110]

Célprogram csoportSzigorúság mértékeCélprogram
szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport1alapszintű szántóföldi célprogram
tanyás gazdálkodás célprogram
méhlegelő célú növénytermesztési célprogram
2.integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram
3.ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram
4.hosszú távú területpihentetési célprogram
ritka szántóföldi növény- és zöldségfajták termesztése célprogram
Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható szántóföldi növénytermesztési célprogramok
gyepgazdálkodási célprogram csoport1.alapszintű gyepgazdálkodási célprogramok
2.ökológiai gyepgazdálkodási célprogram
3.Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható gyepgazdálkodási célprogramok
ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport1.integrált ültetvény célprogram
2.ökológiai ültetvény célprogram
3.ritka ültetvény fajták termesztése célprogram
vizes élőhelyekhez kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport1.extenzív halastavak fenntartása célprogram
nádgazdálkodás célprogram
2.vizes élőhelyek létrehozása célprogramok
zsombékosok, mocsarak, lápok gondozása célprogram
extenzív állattartáshoz kapcsolódó agrárkörnyezet-gazdálkodási célprogram csoport1.őshonos állatok tartásának támogatása célprogramok
2.ökológiai állattartás célprogramok

2. számú melléklet a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelethez[111]

Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében az adott kultúrában felhasználásra engedélyezett növényvédő szerek közül használható, illetve tiltott növényvédő szer hatóanyagok jegyzéke

aa) Az alapszintű szántóföldi célprogramban nem használható növényvédő szer hatóanyagok

őszi búzaárpakukoricanapraforgórepce
gombaölő szer hatóanyagok
rovarölő szer hatóanyagokklórpirifoszklórpirifoszklórpirifosz*klórpirifoszklórpirifosz**** cipermetrin****
gyomirtó szer hatóanyagokglifozát** klórszulfuronglifozát** klórszulfuronglifozát***glifozát***
megjegyzés* Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.
** Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.
*** Kizárólag vetés előtt és állományszárítás céljára hidas traktorral kijuttatva használható.
**** Kizárólag ősszel, egy alkalommal kijuttatva alkalmazható.
burgonyacukorrépalucernaszójabor só
gombaölő szer hatóanyagok
rovarölő szer hatóanyagokklórpirifoszklórpirifoszklórpirifosz
gyomirtó szer hatóanyagokglifozát*
megjegyzés* Kizárólag vetés előtt használható.

ab) A tanyás gazdálkodás célprogramban nem használható növényvédő szer hatóanyagok

őszi búzaárpakukoricanapraforgórepce
gombaölő szer hatóanyagokkarbendazim klórtalonil mankoceb metiram
proquinazid
karbendazim klórtalonil mankoceb metiram
proquinazid
rovarölő szer hatóanyagokklórpirifoszklórpirifoszklórpirifosz*klórpirifoszklórpirifosz
gyomirtó szer hatóanyagok2,4-D glifozát** klórszulfuron triaszulfuron dikamba metszulfuron-metil flupirszulfuron-metil tifenszulfuron-metil2,4-D glifozát** klórszulfuron triaszulfuron dikamba metszulfuron-metil flupirszulfuron-metil tifenszulfuron-metil2,4-D glifozát** dikamba diquat-dibromid***
imazamox tifenszulfuron-metil topramezon tembotrion
glifozát** alaklór bifenox diquat-dibromid*** glufozinát-ammónium*** bromoxinil***diquat-dibromid*** glufozinát-ammónium*** bromoxinil***
megjegyzés* Csak kukurbitacinnal kombinálva használható.
** Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.
*** Földi géppel kijuttatva alkalmazható.
burgonyacukorrépalucernaszójabor só
gombaölő szer hatóanyagokkaptán
rovarölő szer hatóanyagokklórpirifosz metam-nátriumklórpirifoszcihexatinklórpirifosz
gyomirtó szer hatóanyagokdiquat-dibromiddiquat-dibromid* tifenszulfuron-metil glufozinát-ammónium*glifozát** diquat-dibromid* imazaquin tifenszulfuron-metil glufozinát-ammónium*diquat-dibromid* glufozinát-ammónium*
megjegyzés* Földi géppel kijuttatható.
** Kizárólag vetés előtt használható.

ac) Az Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható szántóföldi növénytermesztési célprogramokban nem használható növényvédő szer hatóanyagok

őszi búzaárpakukoricanapraforgórepce
gombaölő szer hatóanyagokflutriafol karbendazim klórtalonil mankoceb metiram tiofanát-metil TMTD pikoxistrobin*** azoxistrobin*** proquinazidflutriafol karbendazim klórtalonil mankoceb metiram tiofanát-metil
TMTD
pikoxistrobin*** azoxistrobin*** proquinazid
TMTD
rovarölő szer hatóanyagokalfametrin béta-ciflutrin cink-foszfid cipemetrin dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz zéta-cipermetrinalfametrin béta-ciflutrin cink-foszfid cipermetrin
dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz zéta-cipermetrin
alfametrin cink-fosz fid cipermetrin
dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz* zéta-cipermetrin
alfametrin béta-ciflutrin cink-foszfid cipermetrin
dimetoát klórpirifosz
alfametrin cink-fosz fid cipermetrin eszfenvalerát klórpirifosz zéta-cipermetrin
gyomirtó szer hatóanyagok2,4-D gli fo zát** klórszulfuron triaszulfuron dikamba metszulfuron-metil flupirszulfuron-metil tifenszulfuron-metil2,4-D
gli fo zát** klórszulfuron triaszulfuron dikamba metszulfuron-metil flupirszulfuron-metil tifenszulfuron-metil
2,4-D glifozát** dikamba diquat-dibromid imazamox tifenszulfuron-metil topramezon tembotrion nikoszulfuronglifozát** bifenox diquat-dibromid glufozinát-ammónium bromoxinildiquat-dibromid klomazon glufozinát-ammónium bromoxinil
megjegyzés* Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.
** Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.
*** Évente egy alkalommal, a zászlós levél megjelenése előtt juttatható ki.
burgonyacukorrépalucernaszójabor só
gombaölő szer hatóanyagoktiofanát-metiltiofanát-metil
rovarölő szer hatóanyagokalfametrin béta-ciflutrin cink-foszfid cipermetrin eszfenvalerát fosztiazat klórpirifosz metam-nátrium oxamilalfametrin béta-ciflutrin cink-fosz fid cipermetrin
dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz zéta-cipermetrin
cink-fosz fid dimetoátcihexatin cink-foszfidcink-foszfid
dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz
gyomirtó szer hatóanyagokdiquat-dibromid klomazondiquat-dibromid tifenszulfuron-metil glufozinát-ammóniumglifozát* diquat-dibromid imazaquin tifenszulfuron-metil klomazon glufozinát-ammóniumdiquat-dibromid klomazon glufozinát-ammónium
megjegyzés* Kizárólag vetés előtt használható.

b) Az integrált szántóföldi növénytermesztési célprogramban nem használható növényvédő szer hatóanyagok

őszi búzaárpakukoricanapraforgórepce
gombaölő szer hatóanyagokpikoxistrobin**** flutriafolpikoxistrobin**** flutriafol
rovarölő szer hatóanyagokalfametrin béta-ciflutrin cink-fosz fid cipermetrin
dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz zéta-cipermetrin
alfametrin cink-fosz fid cipermetrin
dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz zéta-cipermetrin
alfametrin cink-fosz fid cipermetrin
dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz* zéta-cipermetrin
alfametrin béta-ciflutrin cink-foszfid cipermetrin
dimetoát klórpirifosz
alfametrin*****
cink-foszfid cipermetrin*****
eszfenvalerát klórpirifosz***** zéta-cipermetrin
gyomirtó szer hatóanyagokglifozát** klórszulfuronglifozát** klórszulfuronglifozát***glifozát***
megjegyzés* Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.
** Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.
*** Kizárólag vetés előtt és állományszárítás céljára hidas traktorral kijuttatva használható.
**** Évente egy alkalommal, a zászlós levél megjelenése előtt juttatható ki.
***** Kizárólag ősszel, egy alkalommal juttatható ki.
burgonyacukorrépalucernaszójabor só
gombaölő szer hatóanyagok
rovarölő szer hatóanyagokalfametrin béta-ciflutrin cink-fosz fid cipermetrin eszfenvalerát fosztiazat klórpirifosz metam-nátriumbéta-ciflutrin cink-fosz fid cipermetrin
dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz zeta-cipermetrin
cink-fosz fid dimetoátcihexatin cink-foszfidalfametrin béta-ciflutrin cink-fosz fid cipermetrin deltametrin eszfenvalerát klórpirifosz
gyomirtó szer hatóanyagokglifozát*
megjegyzés* Kizárólag vetés előtt használható.

c) Az integrált zöldségtermesztésben felhasználható növényvédő szer hatóanyagok

Káposztafélékzöldsárga
vetőmagcsávázásiprodion kaptán TMTD
tő- és gyökérrothadás, palántadőlésTMTD Streptomyces griseoviridisftálimid származékok: folpet**
peronoszpóraazoxistrobin rézhidroxid
rézoxid rézoxiklorid rézszulfát (tribázikus rézszulfát)
ftálimid származékok: kaptán** ditiokarbamátok és kombinációik: mankoceb** mankoceb** + rézoxiklorid
lisztharmatkén difenokonazol
talajlakó kártevőkteflutrin
házatlan csigákmetaldehid
hernyókártevők, földibolhákBacillus thuringiensis v. Kurstaki indoxakarb lufenuron spinozad* teflubenzuron tiametoxám Trichogramma pintoi + T. evanescensdimetoát* klórpirifosz-metil* deltametrin **
levéltetvek, molytetű, tripszdimetoát* deltametrin** pirimikarb** tiametoxám**
gyomnövényekfluazifop-P-butilpendimetalin* nap rop amid* klomazon*
egyébetoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialkoxilát poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer vas-III-hidroxi-komplex alkil-aril-polietoxi-etanol fehérje-cink-komplex troklosen-Na
megjegyzés* Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók a tenyészidőszakban.
Fok hagymazöldsárga
vetőmagcsávázásmankoceb tiofanát-metil TMTD
gombabetegségekazoxistrobin
kén rézhidroxid
rézoxid rézoxiklorid rézszulfát (tribázikus rézszulfát)
mankoceb**
talajlakó kártevőkteflutrin
házatlan csigákmetaldehid
állati kártevők (lombkártevők)spinozaddimetoát*
Fokhagymazöldsárga
gyomnövényekioxinil pendimetalin S-metolaklór
egyébetoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialkoxilát poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer vas-III-hidroxi-komplex alkil-aril-polietoxi-etanol fehérje-cink-komplex troklosen-Na pinolén
megjegyzés* Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók a tenyészidőszakban.
Vöröshagymazöldsárga
vetőmag, szaporítóanyag csávázáshimexazol
kaptán mankoceb tiofanát-metil TMTD
baktériumos betegségekréz oxid rézoxiklorid rézhidroxid rézszulfát (tribázikus-rézszulfát) cimoxanil + rézoxiklorid
gombabetegségekazoxistrobin benalaxil + rézoxiklorid cimoxanil + rézoxiklorid dimetomorf + rézoxiklorid iprovalikarb + rézoxiklorid metalaxil-M (mefenoxam) + réz propamokarb rézhidroxid rézoxiklorid rézszulfát rézoxidditiokarbamátok és kombinációik: benalaxil + mankoceb** dimetomorf + mankoceb** mankoceb** foszetil-Al (efozit-Al) + rézoxiklorid** metalaxil-M (mefenoxam) + folpet** fluazinam dikarboximid hatóanyagcsoport: iprodion
talajlakó kártevőkteflutrin
házatlan csigákmetaldehid
állati kártevők (lombkártevők)spinozaddimetoát* klórpirifosz-metil* tiametoxám**
gyomnövényekkletodim propaquizafop fluazifop-P-butil quizalofop-P-tefuril linuron propaklór propizoklór fenmedifam + dezmedifam + etofumezát ioxinil S-metolaklóroxifluorfen klopiralid pendimetalin
Vöröshagymazöldsárga
egyébetoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialkoxilát poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer vas-III-hidroxi-komplex alkil-aril-polietoxi-etanol fehérje-cink-komplex troklosen-Na pinolén
megjegyzés* Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók a tenyészidőszakban.
Paprikazöldsárga
vetőmagcsávázáshimexazol kaptán TMTD
palántadőlésmetiram propamokarb Streptomyces griseoviridis TMTD
talaj lakó gombákConiothyrium minitans propamokarb
talajlakó kártevőkteflutrin
házatlan csigákmetaldehid
alternáriás és szeptóriás levélfoltosságazoxistrobin
réz oxid rézoxiklorid rézhidroxid rézszulfát (tribázikus rézszulfát)
ftálimid származékok:
kaptán** kaptán + rézoxiklorid ditiokarbamátok és kombinációik: mankoceb** mankoceb** + rézoxiklorid metiram** propineb** dikarboximid hatóanyagcsoport: iprodion
lisztharmatazoxistrobin
kén difenokonazol
azolok: miklobutanil** penkonazol**
baktériumos betegségekrézhidroxid rézhidroxid + növényi olaj rézoxiklorid rézszulfát (tribázikus rézszulfát) rézoxidmankoceb** + rézoxiklorid
molykártevőkindoxakarb lufenuron Trichogramma pintoi + T. evanescensdimetoát*
levéltetvek, tripszekalifás zsírsav etilalkoholos növényi kivonat növényi olaj paraffinolaj paraffinolaj + Atplus 300 F paraffinolaj + rézoleát spinozad*
zsírsav flonikamid tiakloprid
acetamiprid**
dimetoát* imidakloprid** pirimikarb** tiametoxám**
Paprikazöldsárga
atkákalifás zsírsav fenbutatin-oxid propargit bifenazátpiridaben** tebufenpirad**
gyomnövényekpendimetalin nap rop amid propaquizafop fluazifop-P-butil quizalofop-P-tefuril quizalofop-P-etil kletodimklomazon*
egyébetoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialkoxilát poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex 5-nitroguajakol Na-só + o-nitro-fenol Na-só + p-nitro-fenol Na-só alkil-aril-polietoxi-etanol fehérje-cink-komplex troklosen-Na
megjegyzés* Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók a tenyészidőszakban.
Paradicsomzöldsárga
vetőmagcsávázáshimexazol kaptán
mankoceb TMTD
palántadőléshimexazol mankoceb propamokarb Streptomyces griseoviridis TMTD
talaj lakó gombákConiothyrium minitans propamokarb
talajlakó kártevőkteflutrin
házatlan csigákmetaldehid
gombabetegségekazoxistrobin azoxistrobin + difenokonazol benalaxil + rézoxiklorid cimoxanil + rézoxiklorid dimetomorf + rézoxiklorid fenhexamid
kén klórtalonil metalaxil-M (mefenoxam) + rézoxiklorid rézoxid
ditiokarbamátok és kombinációik: benalaxil + mankoceb** dimetomorf + mankoceb**
man ko ceb** mankoceb** + rézoxiklorid mankoceb** + zoxamid metalaxil-M (mefenoxam) + mankoceb** metiram** propineb** dikarboximid hatóanyagcsoport:
iprodion csoportot nem képező és egyéb hatóanyag-kombinációk: foszetil-Al (efozit-Al)** + rézoxiklorid trifloxistrobin + cimoxanil ciazofamid kaptán + rézoxiklorid
Paradicsomzöldsárga
baktériumos betegségekrézhidroxid
rézoxid rézoxiklorid rézszulfát (tribázikus rézszulfát)
mankoceb** + rézoxiklorid
molykártevőkindoxakarb Trichogramma pintoi + T. evanescens
levéltetvek, tripszek, molytetűalifás zsírsav etilalkoholos növényi kivonat zsírsav spinozadacetamiprid**
dimetoát* imidakloprid** pirimikarb** tiametoxám** deltametrin**
atkákalifás zsírsav fenbutatin-oxid bifenazátpiridaben**
burgonyabogárBacillus thuringiensis v. tenebrionisacetamiprid**
gyomnövényekfluazifop-P-butil kletodim metribuzin napropamid pendimetalin
quizalofop-P-etil S-metolaklór
egyébetoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialkoxilát poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex 5-nitroguajakol Na-só + o-nitro-fenol Na-só + p-nitro-fenol Na-só alkil-aril-polietoxi-etanol fehérje-cink-komplex troklosen-Na
megjegyzés* Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók a tenyészidőszakban.
Kabakosokzöldsárga
vetőmagcsávázáshimexazol kaptán TMTD
palántadőlésStreptomyces griseoviridis propamokarb
talajlakó gombákpropamokarb
talajlakó kártevőkteflutrin
házatlan csigákmetaldehid
Kabakosokzöldsárga
peronoszpórabenalaxil + rézoxiklorid cimoxanil + rézoxiklorid dimetomorf + rézoxiklorid klórtalonil propamokarb rézhidroxid rézoxiklorid rézszulfát (tribázikus rézszulfát) rézszulfát + kén rézoxidditiokarbamátok és kombinációik: benalaxil + mankoceb** dimetomorf + mankoceb** mankoceb** + rézoxiklorid metalaxil-M (mefenoxam) + mankoceb** miklobutanil + mankoceb** foszfonsavszármazékok: foszetil-Al (efozit-Al)** + rézoxiklorid foszetil-Al (efozit-Al)** ftálimid származékok: folpet** kap tán** kaptán** + rézoxiklorid strobilurinok és kombinációik:
azoxistrobin** trifloxistrobin** + cimoxanil
lisztharmatkénStrobilurinok és kombinációik: azoxistrobin** krezoxim-metil** krezoxim-metil + metiram** trifloxistrobin** + cimoxanil azolok, pirimidinek: miklobutanil** penkonazol** benzimidazol: tiofanát-metil**
baktériumos betegségekrézhidroxid
réz oxid rézoxiklorid rézszulfát (tribázikus rézszulfát)
mankoceb** + rézoxiklorid
egyéb gombabetegségekConiothyrium minitans rézhidroxid
réz oxid rézoxiklorid rézszulfát (tribázikus rézszulfát) Trichoderma harzianum
azoxistrobin** mankoceb** mankoceb** + rézoxiklorid ftálimid származékok: kaptán** folpet **
levéltetvekali fás zsír sav növényi olaj paraffinolaj paraffinolaj + Atplus 300 F paraffinolaj + rézoleátacetamiprid** dimetoát*
imidakloprid** pirimikarb** tiametoxám**
zeta-cipermetrin
bagolylepkékindoxakarb lufenuron
atkákalifás zsírsav fenbutatin-oxid flufenzin (ess. use)abamektin*** piridaben** bifenazát**
gyomnövényekS-metolaklórklomazon
Kabakosokzöldsárga
egyébetoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialkoxilát poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex 5-nitroguajakol Na-só + o-nitro-fenol Na-só + p-nitro-fenol Na-só alkil-aril-polietoxi-etanol fehérje-cink-komplex troklosen-Na természetes gyanta + réz-szappan
megjegyzés* Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók a tenyészidőszakban. *** Kizárólag görög- és sárgadinnyében maximum két alkalommal használható.

d) Az integrált zöldségtermesztésben nem használható növényvédő szer hatóanyagok

csemegekukorica*zöldborsó*
gombaölő szer hatóanyagok
rovarölő szer hatóanyagokalfametrin cink-fosz fid cipermetrin
dimetoát eszfenvalerát klórpirifosz** zéta-cipermetrin
alfametrin béta-cifutrin cink-foszfid cipermetrin deltametrin eszfenvalerát klórpirifosz
gyomirtó szer hatóanyagokimazamox klomazon lenacil linuron MCPB
megjegyzés* A jelölt kultúrák esetén csak a nem használható hatóanyagok kerültek meghatározásra. A be nem sorolt, de az adott kultúrában engedélyezett hatóanyagot tartalmazó készítményeket az engedélyokiratoknak megfelelően kell alkalmazni. ** Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.

e) Az integrált ültetvény célprogramban felhasználható növényvédő szer hatóanyagok

zöldsárgapiros
gombaölő szer hatóanyagokstrobilurinok és analógok:strobilurinok:dinokap
azoxistrobin**piraklostrobin**tiofanát-metil****
trifloxistrobin**krezoxim-metil**
famoxadon***azolok, pirimidinek:
fenamidon***difenokonazol**
anilinprimidinek:dinikonazol**
ciprodinil**fluquinkonazol**
pirimetanil**miklobutanil**
réztartalmú hatóanyagok:penkonazol**
rézoxiklorid**propikonazol**
rézszulfát*prokloráz**
(tribázikus-rézszulfát)tebukonazol**
rézhidroxid*triadimenol**
rézoleát*tetrakonazol**
réz oxid*triflumizol**
csoportot nem képező egyébditiokarbamátok, diszulfidok:
hatóanyagok:metiram*****
dimetomorf***mankoceb*****
bupirimát**propineb*****
fenhexamid**TMTD*****
ciazofamid ***ftálimid származékok:
cimoxanil***folpet*****
fluazinam klórtalonil *****kap tán*****
zoxamid***fenilamidok:
kalcium-poliszulfid*benalaxil***
poliszulfidkén*metalaxil-M (mefenoxam)***
meptildinokapdikarboximid hatóanyagcsoport:
metrafenoniprodion csoportot nem képező egyéb hatóanyagok: foszetil-Al (efozit-Al)** ditianon*****
dodin** spiroxamin** kén*
Trichoderma harzianum T-39 tiofanát-metil**** iprovalikarb*** boscalid** quinoxifen** bentiavalikarb proquinazid
megjegyzés* Réz vagy kén érzékenység figyelembevételével alkalmazható. ** A hatóanyag, a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente legfeljebb három alkalommal használható (a szürkepenész és monília elleni hatóanyagok két alkalommal). *** Eltérő hatásmechanizmusú készítményekkel kombinálva kell alkalmazni.
**** Csak csonthéjasokban használható.
***** Évente legfeljebb négy alkalommal használható. A szőlőültetvényekben réz hatóanyagú
készítmények a tenyészidőszak alatt (lemosó permetezésekkel együtt) legfeljebb 6 kg/ha fémréz
hatóanyag mennyiségben használhatók összesen.
zöldsárgapiros
rovarölő szer hatóanyagokalifás-zsírsavneonikotinoidok:alfametrin
Bacillus thuringiensisacetamiprid*béta-ciflutrin
difubenzurontiakloprid*bifentrin
etilalkoholos növényi kivonattiametoxám*cipermetrin
fenoxikarbklotianidindeltametrin
indoxakarbszerves foszforsavészterek:imidakloprid
flonikamidklórpirifosz****dimetoát
kalcium-poliszulfidklórpirifosz-metil*eszfenvalerát
lufenuronrovarnövekedést szabályozók:etofenprox
metoxifenozidflufenoxuron*klórpirifosz
novaluronspirodiklofen*lambda-cihalotrin
növényi olaj (repceolaj)piretroidok:metám-ammónium
paraffinolajdeltametrin***zéta-cipermetrin
pimetrozinlambda-cihalotrin***
pirimikarbtau-fluvalinat*
poliszulfidkénteflutrin
spinozad*csoportot nem képező egyéb
tefubenzuronhatóanyagok:
trifumuronabamektin**
vazelinolajmetaldehid
tebufenpirad*
klorantraniliprol
megjegyzés* A hatóanyag a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente legfeljebb három alkalommal használható.
** Csak körtében évente legfeljebb három alkalommal használható.
*** Csak cseresznye és meggy kultúrában használható évente egy alkalommal az érési időszak folyamán kizárólag cseresznyelégy ellen.
**** Csak mikrokapszulázott formulációban, a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente legfeljebb három alkalommal használható.
zöldsárgapiros
atkaölő szer hatóanyagokfenbutatin-oxid fufenzin (ess. use)
hexitiazox kalcium-poliszulfid növényi olaj (repce) paraffinolaj poliszulfidkén propargit vazelinolaj
fenazaquin* fenpiroximat* flufenoxuron*
piridaben* spirodiklofen* tebufenpirad*
abamektin cihexatin
megjegyzés* Évente 1 alkalommal használható.
zöldsár gapiros
gyomirtó szer hatóanyagokglifozát*diquát-dibromid*acetoklór
glufozinát-ammónium*flazaszulfuronMCPA
fluazifop-P-butilflumioxazinfluroxipir
quizalofop-P-etilterbutilazinlinuron
propaquizafopS-metolaklór
napropamid
oxifluorfen
pendimetalin
amitrol + glifozát*
megjegyzés* Gyomfoltok kezelésére, terelőlemez használatával alkalmazható.
zöldsárga
egyéb szerek (hatóanyagok)Vulneron (naftil ecetsav + karboxi-metil-rutin) Frigocur (alfa-naftil-ecetsav) Dendrocol 17 SK (természetes gyanta + réz szap pan)
Vadóc (Dendrocol 17 SK + Silvacol T +
merkaptán + adalék)
Vadicell (Dendrocol 17 SK + Silvacol T +
mavicell) Fabalzsam (perubalzsam + ichtiol) Fadoktor (perubalzsam + ichtiol + glicerin) Fagél (akrilsavészter-sztirol kopolimer)
Nevirol (ftalanilsav) (ess. use) Phyl-set (gibberelinsav + naftoxiecetsav) Florasca (huminsav + gyógynövénykivonat) Dirigol N (2-(1-naftil)-acetamid)
Silwet L-77 (trisiloxan) Smart Fresh (metilciklopropén) Agrocer 010 (etoxilált montánsav) Agrofix
(poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer vas-III-hidroxi-komplex) Antivad (kátrány + gyanta + olaj + gyapjúzsír) Atonik (5-nitroguajakol Na só + o-nitro-fenol Na só + p-nitro-fenol Na só) Bio-Film (alkil-aril-polietoxi-etanol) Biokoll E (fehérje-cink-komplex) Buvad H (kvarchomok + denaturált szesz +
ragasztóanyag) Buvad R (kvarchomok + denaturált szesz + ragasztóanyag) Forester (állati zsiradék) Fitosept (troklosen-Na) Regalis WG (prohexadion-kalcium) Nonit (dioktil-szulfo-szukcinát-Na)
Hyspray* (etoxilált zsíramin) ete fon** Spotlight (karfentrazon)
megjegyzés* Évente legfeljebb két alkalommal használható.
** Érésszabályozásra és gépi betakarítás elősegítésére használható.

3. számú melléklet a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelethez

Kultúrtörténeti és genetikai szempontból kiemelkedő jelentőségű veszélyeztetett ritka szántóföldi növényfajták jegyzéke

FajFajtaNemzetközi hivatkozásTermesztett terület (ha)Elterjedés
Búza (Triticum aestivum L. subsp. aestivum var. erythrospermumTiszavidékiFAO WIEWS (World Information and Early Warning System)<1 hagyűjteményekben
MezőségiFAO Treaty (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture)<1 hagyűjteményekben
Bánkúti 1201ECP/GR (European Cooperative Programme for Genetic Resources Networks)5-10 haAlföld
Alakor (Triticum monoccocum L.)ECCDB (ECP/GR European Central Crop Data Basis)<1 hagyűjteményekben
Tönke (Triticum dicoccon Schrank)FAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Árpa (Hordeum vulgare L.)Gádorosi feketeFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Kukorica (Zea mays L.)Mindszentpusztai fehérFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Bánkúti lófogú sárgaFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Mezőhegyesi sárga lófogúFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
PutyiFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Piros kukoricákFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR5-10 haŐrség, Tiszántúl
Iregi 12 hetesFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Sárga magyarFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR5-10 haTiszántúl
Napraforgó (Helianthus annuus L.)Nagykállói tf.FAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Bajai fehérFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Köles (Panicum miliaceum L.)Fertődi pirosFAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
MesterházaiFAO WIEWS, ECP/GR<5haAlföld
JászberényiFAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
TápiószentmártoniFAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Veteménybab (Phaseolus vulgaris L.)Futó fürjbabokFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<50hamásodvetésként elterjedt
PacsibabFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<10hamásodvetésként az Alföldön
MenyecskebabokFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<20haAlföld
Tűzbab (Phaseolus coccineus L.)Fehér salátabab Tarka salátababFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<10hakonyhakertekben elterjedt
Csicseriborsó (Cicer arietinum L.)Békéscsabai tf.FAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<10haDuna-Tisza köze
Homoki bab (Vigna unguiculata (L.) Walp.)BajaiFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
MohácsiFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Lóbab (Vicia faba L.)TataháziFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<50haországszerte
Földimogyoró (Arachis hypogaea L.)Kisteleki, TápiószeleiFAO WIEWS, ECP/GR<5haDél-Alföld
Burgonya (Solanum tuberosum L.)PorvaiFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Csicsóka (Helianthus tuberosus L.)FarmosiFAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
NagykállóiFAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Nyúlszapuka (Anthyllis vulneraria L.)primitive raceFAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Fehérvirágú somkóró (Melilotus alba Medik.)primitive raceFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<5haDuna-Tisza köze
Svéd here, (Trifolium hybridum L.)primitive raceFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Mezei csibehúr (Spergula arvensis L.)primitive raceFAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Takarmánymájva (Malva verticillata L.)primitive raceFAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Takarmány és sütőtök (Cucurbita maxima Duch.ex Lam)primitive raceFAO WIEWS, ECP/GR<50haAlföld
Sártök (takarmánydinnye) (Citrullus colocynthoides Pang.)ÚjszilvásiFAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben

4. számú melléklet a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelethez

Kultúrtörténeti és genetikai szempontból kiemelkedő jelentőségű veszélyeztetett ritka zöldségfajták jegyzéke

FajFajtaNemzetközi hivatkozásTermesztett terület (ha)Elterjedés
Paradicsom (Lycopersicon esculentum L.)Mátrafüredi tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Erdélyi tf. (5198/01, 5204/02)FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Mosonmagyaróvári tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Leveleki tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
KisbugaFAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Jándi tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Tolnai tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Nógrádi tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Erdélyi tf. (5195/01, 5196/01,5197/01)FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Tápláni konzervFAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Zöldpaprika (Capsicum annuum L.)Szentlőrinckátai tf.FAO WIEWS, ECP/GR<5haTápió-völgye
Jászberényi tf.FAO WIEWS, ECP/GR<5haJászság
Tiszakécskei tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 haDuna-Tisza köze
Hegykői tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Lánycsóki tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Jászberényi tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Erdélyi tf. (5387/01)FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Nemesnádudvari tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Bugaci tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 haTisza-mente, Duna-Tisza köze
Csabacsüdi tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Erdélyi tf. (5037/00, 5001/03)FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Kótaji tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Ököritófülpösi tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Erdélyi tf. (5035/00, 5193/03, 5499/01)FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
SoroksáriFAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Javított ceceiFAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Keszthelyi fehérFAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Hagyma (Allium cepa L.)Veszkényi tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Jászalsószentgyörgyi tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Alsógödi tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Foghagyma (Allium sativum L.)Kadarkúti tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 haSomogy megye
Pásztói tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 haÉszaki-Középhegység
Cigándi tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 haTiszántúl
Sárospataki tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 haTokaj-Hegyalja
Póréhagyma (Allium porrum L.)Nagykátai tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 haTápió völgye
Csokros hagyma (Allium cepa var. aggregatum G. DonNagyrakocsi tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 haTiszántúl
Nyíregyházi tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 haTiszántúl
Csehimindszenti tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 haTiszántúl
Erdélyi tf. (5446/01)FAO WIEWS, ECP/GR<1 haTiszántúl
Metélő hagymaNapkori tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 haTiszántúl
(Allium schoenoprasum L.)Taktaharkányi tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 haTiszántúl
Sarjadék hagyma (Allium fistulosum L.)Nagykátai tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 haTápió völgye
Saláta (Lactuca sativa L.)Villányi tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 haDél-Baranya
Csehimindszenti tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Fiadi tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Isztiméri tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Dunaföldvári tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Csákvári tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Kisbárapáti tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Hernádcécei tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Tarnamérai tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Nagykállói tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
BiriFAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Spenót (Spinacea oleracea L.)Erdélyi táj fajtákFAO WIEWS, ECP/GR<1 haTiszántúl
Újzélandi spenót (Tetragonia tetragoniodes (Pall.) O. KuntzeSajószentpéteri tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Sóska (Rumex acetosa L.)Dunaföldvári tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Rebarbara (Rheum rhaponticum L.)Tápiószelei tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Sárgarépa (Daucus carota L.)PusztamonostoriFAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Nagykállói tf.FAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Nagykállói tf.FAO WIEWS, FAO Treaty, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Petrezselyem (Petroselinum crispum. (Mill.) Nym.Napkori tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Gyomaendrődi tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Erdélyi tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Paszternák (Pastinaca sativa L.)Nagyváradi tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Semjéni tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Zeller (Apium graveolens L.)Darnózseli tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Kecskeméti tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Retek (Raphanus sativus L.)Nagykállói tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben
Nagykállói tf.FAO WIEWS, ECP/GR<1 hagyűjteményekben

5. számú melléklet a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelethez

Kultúrtörténeti és genetikai szempontból kiemelkedő jelentőségű vezszélyeztetett ritka szőlő- és gyümölcsfajták jegyzéke

FajFajtaNemzetközi hivatkozásokTermesztett terület (ha)Előfordulás
Alma (Malus domesticus L.)Barátalama (Jász vadóka)FAO Treaty, ECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Budai DomokosFAO Treaty, ECP/GR ECCDB<5haAlföld
Daru alma (Beregi, Beregi Sóvári, Nemes Sóvári stb.)FAO Treaty, ECP/GR ECCDB<5haBereg, Békés
Kecskeméti vajalma (Szenti-ván/y/i piros)FAO Treaty, ECP/GR ECCDB<5haAlföld
Kormos alma (Francia kor­mos renet)FAO Treaty, ECP/GR ECCDB<1 haárterek
Masánczki almaFAO Treaty<2haŐrség Északi-Középhegység
Nemes SóváriFAO Treaty, ECP/GR ECCDB<5haFelső-Tiszavidék
Nyári csíkos fűszeresFAO Treaty, ECP/GR ECCDB<2haAlföld Maros, Nyárád
Orbai alma (Fűzalma)FAO Treaty<1 haFelső-Tiszavidék
Pázmán almaFAO Treaty, ECP/GR ECCDB<1 haKárpátok vonulata
Pogácsa almaFAO Treaty, ECP/GR ECCDB<5haAlföld
Sándor cárFAO Treaty, ECP/GR ECCDB<1 hakertekben elterjedt
Simonffy piros (Cigányalma)FAO Treaty, ECP/GR ECCDB<2haAlföld
Téli piros pogácsaFAO Treaty, ECP/GR ECCDB<1 haDuna-Tisza köze
Török BálintFAO Treaty, ECP/GR ECCDB<1 haAlföld (kertekben)
Körte (Pyrus domestica L.)Búzával érő körteECP/GR ECCDB<1 haDunántúl
CsászárkörteECP/GR ECCDB<5haAlföld
Hókörte (Fehér cukorkörte)ECP/GR ECCDB<2haSomogy
Kurva körte (Kecskeméti muskotály)ECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Nagy macskafej körteECP/GR ECCDB<2haSomogy, Zala, Nagyszombat
Pisztráng<1 hakertekben elterjedt
Téli Kálmán körteECP/GR ECCDB<1 haAlföld
Töviskörte<1 haŐrség
VérbélűECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Birs (Cydonia oblonga Mill.)Jász apróbirs (Jász bisalma)ECP/GR ECCDB<1 haJászság, Heves, Nagykunság
Perzsa cukorbirsECP/GR ECCDB<1 haJászság
Mandula (Prunus amygdalus Batsch.)AkaliECP/GR ECCDB<2haBalaton
Diósdi félpapírhéjúECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Haám koraiECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Közönséges papírhéjúECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Óriás kagylóECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Papírhéjú fűszeresECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Szisz mandulája<1 haBudatétény
TojásmandulaECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Cseresznye (Prunus avium L.)Badacsonyi óriásECP/GR ECCDB<2haAlföld
Cserszegi mézesECP/GR ECCDB<1 haKeszthely-Cserszeg szőlős­kertekben
Fehér cseresznyeECP/GR ECCDB<2haNagykőrös
Glocker óriásECP/GR ECCDB<1 haBaltavári
Gyöngyösi szívcseresznyeECP/GR ECCDB<2haAlföld
Kelebiai koraiECP/GR ECCDB<2haAlföld
KorkoványiECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Korponai világosECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Májusi koraiECP/GR ECCDB<5haAlföld
Márki koraiECP/GR ECCDB<5haAlföld
Mednyánszky EmíliaECP/GR ECCDB<1 haZemplén
Nagy fekete ropogósECP/GR ECCDB<2haAlföld
Nagy hercegnőECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Nyársadói<1 haZemplén
Várkonyi cseresznyeECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Meggy (Prunus cerasus L.)Bosnyák meggy (Csengődi csokros, Szkublics meggy)ECP/GR ECCDB<2haBácska és Balaton
HólyagmeggyECP/GR ECCDB<2haAlföld
Hortensia királynőECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Kései amarella<1 hagyűjteményekben
Korai májusiECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Korai vörösmeggy (Kőrösi meggy)ECP/GR ECCDB<5haDuna-Tisza köze
Korpádi meggy<1 hagyűjteményekben
Kőszemű meggyECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Spanyol meggyECP/GR ECCDB<5hagyűjteményekben
Szkublics meggy<1 haKeszthely
Váltva érő meggyECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
VörösmeggyECP/GR ECCDB<1 haTisza ártere
Szilva (Prunus domestica L.)Beregi datolya (Orsó szilva)ECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Besztercei muskotályECP/GR ECCDB<5ha
Bódi szilva (Boldogasszony szilva, Potyó szilva)ECP/GR ECCDB<5haJászság, Heves, Tiszántúl
Cukor szilvaECP/GR ECCDB<1 haZala, Zemplén
CseresznyeszilvaECP/GR ECCDB<1 haKertekben elterjedt
Duránci szilva<5haDél-Alföld
Fehér szilvaECP/GR ECCDB<1 haDuna-Tisza köze
Gömöri nyakas (Kutnári nyakas)ECP/GR ECCDB<1 haKárpátok vonulata
Kései muskotályECP/GR ECCDB<5haNógrád és Zemplén
Korai kedvencECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
KökényszilvaECP/GR ECCDB<1 haárterek
Lószemű szilvaECP/GR ECCDB<1 haTisza és Hernad ártere
Őszi aszalóECP/GR ECCDB<5haDuna-Tisza köze, Nógrád, Tiszahát, Dráva
PenyigeiECP/GR ECCDB<10haFelső-Tisza ártere
Sárga Besztercei<1 hagyűjteményekben
Sárga mirabellaECP/GR ECCDB<5haBácska és Csongrád
Sermina (Barackszilva, Bécsi korai, Haremoretzi, Nápolyi, Vörös nektarin)ECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Tarka szilva (perdrigon)ECP/GR ECCDB<1 haAlföld
Vörös szilvaECP/GR ECCDB<10haDél-Alföld
KajsziAmbróziaECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
(Prunus armeniaca L.)Ananász (Selyembarack, Vászonbarack)ECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Csipogó barackECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Hetényi rózsaECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Holub cukorkajsziECP/GR ECCDB<1 haSzigetköz
Kécskei rózsaECP/GR ECCDB<5haDuna-Tisza köze
MajombarackECP/GR ECCDB<1 haDunántúl
Óriás kajszi (Ceglédi óriás, Ligeti óriás, Nagykőrösi óriás, Pécsi óriás, Szegedi mamut)ECP/GR ECCDB<5haIzsák, Nagykőrös-Bokros, Pécs, Nagyszentjános, Szeged
SelyembarackECP/GR ECCDB<1 haCsongrád megye
Szőregi cukorrózsaECP/GR ECCDB<1 haSzeged
TengeribarackECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Őszibarack (Prunus persica Batsch.)Bartha duráncija<1 hagyűjteményekben
Fehér koraiECP/GR ECCDB<1 haBudai hegység
GyőztesECP/GR ECCDB<5haAlföld
Gyümölcsöskertek királynőjeECP/GR ECCDB<5haKecskemét, Nagykőrös, Kiskunhalas, Csongrád, Szentes
Hegyi korai<1 hagyűjteményekben
Kecskeméti duránciECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Laczy-féle barack<1 haAlföld
Magyar-aranyduráncijaECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Metelka díjazottjaECP/GR ECCDBDuna-Tisza köze
Mezőkomáromi duránciECP/GR ECCDB<1 haBadacsony
Nagy mignonECP/GR ECCDB<1 haSzatymaz
Olga királynőECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
ParasztbarackECP/GR ECCDBgyűjteményekben
VérbarackECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Szamóca (FragariaEsterházi óriásFAO Treaty<1 hagyűjteményekben
ananassa Duch..)Fehér ananászFAO Treaty<1 hagyűjteményekben
Lujza (Tahi szamóca)FAO Treaty<1 hagyűjteményekben
Szőlő (Vitis vinifera L.)BajorszőlőECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
BakatorECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
BeregiECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Cigányszőlő (rácfekete)ECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Csiri-csuriECP/GR ECCDB<5haAlföld
CsókaszőlőECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Fehér kövidinkaECP/GR ECCDB<10haAlföld
GóherECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
GyöngyfehérECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
HalhólyagECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Járdovány (elbai, mustos)ECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
Korinthoszi (magvatlan)ECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
MézesECP/GR ECCDB<10haAlföld
MustosECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
SzemendriaiECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben
SzerémiECP/GR ECCDB<1 hagyűjteményekben

6. számú melléklet a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelethez[112]

7. számú melléklet a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelethez

Támogatási kérelmek részletes pontozási szempontrendszere

Szántó­földi célprogram csoportGyep-gazdálko­dási cél­program csoportÜltetvé­nyekre vonatkozó célprogram csoportVizes élő­helyekhez kap­csolódó célprogram csoportÁllattartás­hoz kap­csolódó célprogram csoport
a pályázó lakhelyének mezőgazdasági foglalkoztatásának aránya>=7%1010101010
5%<x<7%66666
3%<x<5%33333
<3%11111
a programba bevitt terület aránya (földhasználat szerint)100%10101010
> 50%6666
> 25%3333
helyben lakás (30 km-en belül)1010101010
a gazdaság 100 ha-ra viszonyított mezőgazdasági foglalkoztatási10 vagy felette10101010
4 és 10 között6666
aránya1 és 4 között3333
tenyésztőszervezeti tagság10
állattartás védett terület hasznosítását biztosítja10
pásztoroló legeltetés biztosítása10
trágyaelhelyezés biztosítottmegfelelő mértékű saját területen10
szerződés alapján6
korábbi NAKP résztvevő2020202020
vízbázisvédelmi terület10101010
nitrátérzékeny terület10101010
összes pályázóhoz kapcsolódó pont8080808080
kiegészítő intézkedés együttes igénylése444
ÉTT/területpihentetés/szórványgyümölcsös/vizes élőhely megőrzés és létesítés16161620
ökológiai gazdálkodás12121220
integrált növénytermesztés88
alapprogramok/halastó/nádas/őshonos állatok4441010
programhoz kapcsolódó pontok2020202020
összes pontszám100100100100100

8. számú melléklet a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelethez

Egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramokra vonatkozó előírások ellenőrzési szempontjai

Jelmagyarázat[113]

1. A programba való belépéskor, majd a program utolsó évében az alábbi elemekre (bővített) talajvizsgálat elvégzése: pH, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu. Amennyiben a programba való belépés első gazdálkodási éve 2004., úgy a talajvizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadásának kezdő időpontja 2004. január 1., végső időpontja 2005. december 31., azzal a kiegészítéssel, hogy a talajvizsgálatra leadott, de 2005. december 31 -ig talajvizsgálati eredménnyel nem rendelkező talajminták határidőre történő leadásáról az akkreditált laboratórium igazolást/átvételi elismervényt ad ki a gazdálkodónak.

A támogatási időszak utolsó évében a talajvizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadásának kezdő időpontja 2008. szeptember 1., végső időpontja 2009. május 31., azzal a kiegészítéssel, hogy a talajvizsgálatra leadott, de 2009. május 31-ig talajvizsgálati eredménnyel nem rendelkező talajminták határidőre történő leadásáról az akkreditált laboratórium igazolást/átvételi elismervényt ad ki a gazdálkodónak. Ezt az igazolást/átvételi elismervényt a Kincstár a földhasználó által önkéntesen vállalt célprogram(ok) előírásainak ellenőrzésekor a talajvizsgáló laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogadja el. Tápanyag-gazdálkodási tervet az első gazdálkodási évben végzett talajvizsgálati eredmények alapján kell készíteni. Talajvizsgálati eredmény nélkül is kötelező tápanyag-gazdálkodási terv készítése.[114]

2. A programba való belépéskor, majd a program utolsó évében az alábbi elemekre (teljes körű) talajvizsgálat elvégzése: pH, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu, toxikus elemek: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, As. Amennyiben a programba való belépés első gazdálkodási éve 2004., úgy a talajvizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadásának kezdő időpontja 2004. január 1., végső időpontja 2005. december 31., azzal a kiegészítéssel, hogy a talajvizsgálatra leadott, de 2005. december 31-ig talajvizsgálati eredménnyel nem rendelkező talajminták határidőre történő leadásáról az akkreditált laboratórium igazolást/átvételi elismervényt ad ki a gazdálkodónak. Ezt az igazolást/átvételi elismervényt a Kincstár a földhasználó által önkéntesen vállalt célprogramok) előírásainak ellenőrzésekor a talajvizsgáló laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogadja el.[115]

A támogatási időszak utolsó évében a talajvizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadásának kezdő időpontja 2008. szeptember 1., végső időpontja 2009. május 31., azzal a kiegészítéssel, hogy a talajvizsgálatra leadott, de 2009. május 31-ig talajvizsgálati eredménnyel nem rendelkező talajminták határidőre történő leadásáról az akkreditált laboratórium igazolást/átvételi elismervényt ad ki a gazdálkodónak. Ezt az igazolást/átvételi elismervényt a Kincstár a földhasználó által önkéntesen vállalt célprogram(ok) előírásainak ellenőrzésekor a talajvizsgáló laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogadja el. Tápanyag-gazdálkodási tervet az első gazdálkodási évben végzett talajvizsgálati eredmények alapján kell készíteni. Talajvizsgálati eredmény nélkül is kötelező tápanyag-gazdálkodási terv készítése.[116]

3. E rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a tiltott növényvédő szer hatóanyagok listáját.

4. A vetésszerkezetre vonatkozó előírásokat a célprogramba bevitt területre vonatkozóan, az 5 éves támogatási időtartam alatt kell megvalósítani.

5. Ezekben az esetekben a szankció csak arra az egyedre vonatkozik, amelynél a szabálytalanságot megállapították. Pl Az elkövetett szabálytalanság esetén az érintett táblák a támogatásból egy évre kivonásra kerülnek.[117]

P2 Az elkövetett szabálytalanság esetén a gazdálkodó a célprogramból egy gazdálkodási évre kizárásra kerül.

P3 Az elkövetett szabálytalanság esetén a gazdálkodó az adott célprogram támogatási időszakának lejártáig a célprogramból kizárásra kerül.

P4 Az elkövetett szabálytalanság esetén az érintett tábla az adott célprogram támogatási időszakának lejártáig a programból kizárásra kerül.[118]

A) Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport-ellenőrzési szempontjai

[119]
Ellenőrzési szempontokA szempont teljesítése esetén adandó pontértékAz előírástól való eltérés, illetve annak mértékeEltérés esetén adandó pontérték
Első alkalomMásodik alkalomTöbbszöri alkalom
A. Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport
A.1. Alapszintű szántóföldi célprogram
A program első gazdálkodási évében bővített1 talajvizsgálat elvégzése10Az első évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az első évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
Amennyiben a programba való belépés első gazdálkodási éve 2004, úgy a talajvizsgálat 2004. január 1-jétől 2005. december 31-ig végezhető el.10Az utolsó évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az utolsó évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A talajvizsgálati eredmények alapján tápanyaggazdálkodási terv készítése és végrehajtása10Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv6P2P3
A tápanyagutánpótlás során a kijuttatott N hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 170 kg/ha/év mennyiséget10A tápanyagutánpótlás mértéke 170-190 kg/ha N hatóanyag mennyiség között alakult875
A tápanyagutánpótlás mértéke meghaladta a 190 kg/ha N hatóanyag mennyiséget754
Magas környezetterhelési kockázattal járó növényvédő szer hatóanyagok használata tilos310Tiltott növényvédő szer került kijuttatásra6P2P3
Adható pontszám:50
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél45
10%40
20%35
50%25
100%20
Programból való kizárás15
A.2. Tanyás gazdálkodás célprogram
Mozaikos, kis parcellás növénytermesztés folytatása10A parcellák kevesebb, mint 20%-a nagyobb az engedélyezett 2 ha-nál875
A parcellák több, mint 20%-a meghaladja a 2 ha nagyságot754
Amennyiben a programba való belépés első gazdálkodási éve 2004, úgy a talajvizsgálat 2004. január 1-jétől 2005. december 31-ig végezhető el.10Az első évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az első évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A program utolsó gazdálkodási évében bővített1 talajvizsgálat elvégzése10Az utolsó évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az utolsó évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A talajvizsgálati eredmények alapján tápanyaggazdálkodási terv készítése és végrehajtása10Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv6P2P3
A tápanyagutánpótlás során a kijuttatott N hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 120 kg/ha/év mennyiséget10A tápanyagutánpótlás mértéke 140-160 kg/ha N hatóanyag mennyiség között alakult875
A tápanyagutánpótlás mértéke meghaladta a 160 kg/ha N hatóanyag mennyiséget754
Magas környezetterhelési kockázattal járó növényvédő szer hatóanyagok használata tilos310Tiltott növényvédő szer került kijuttatásra6P2P3
Talajjavítás nem engedélyezett10A területnek kevesebb, mint 20%-ra hatást gyakorló beavatkozás történt875
A területnek több, mint 20%-ra hatást gyakorló beavatkozás történt754
Adható pontszám:70
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél63
10%56
20%49
50%35
100%28
Programból való kizárás21
A.3. Méhlegelő célú növénytermesztés célprogram
Kizárólag a következő méhlegelő célra (méztermelésre) alkalmas növények, vagy azok keverékének10Az összterület kevesebb, mint 20%-án a listán nem szereplő növény került termesztésre754
termesztése engedélyezett: fehér somkóró (MelilotUs albUs), közönséges mézontófű (Phacelia tanacetifolia), bíbor here (TrifoliUm incarnatUm), fehér here (TrifoliUm repens), vörös here (TrifoliUm pratense), baltacim (Onobrychis viciifolia), káposztarepce (Brassica napUs), pohánka (FagopyrUm escUlentUm), fehér mUstár (Sinapis alba)Az összterület több, mint 20%-án a listán nem szereplő növény került termesztésre6P2P3
Műtrágyázás nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Növényvédő szer alkalmazása nem engedélyezett10Növényvédő szer került kijuttatásra6P2P3
Adható pontszám:30
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél27
10%24
20%21
50%15
100%12
Programból való kizárás9
A.4. Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram
A program első gazdálkodási évében teljes körű2 talajvizsgálat elvégzése10Az első évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az első évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A program utolsó gazdálkodási évében teljes körű2 talajvizsgálat elvégzése10Az utolsó évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az utolsó évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A talajvizsgálati eredmények alapján tápanyaggazdálkodási terv készítése és végrehajtása10Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv6P2P3
A tápanyagutánpótlás során a kijuttatott N hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 170 kg/ha/év mennyiséget10A tápanyagutánpótlás mértéke 170-190 kg/ha N hatóanyag mennyiség között alakult875
A tápanyagutánpótlás mértéke meghaladta a 190 kg/ha N hatóanyag mennyiséget754
Szántóföldi kultúrnövényeknél, valamint a zöldborsó és a csemegekukorica termesztése esetén magas környezetterhelési kockázattal járó növényvédő szer hatóanyagok használata tilos310Tiltott növényvédő szer került kijuttatásraP1P2P3
A zöldborsón és a csemegekukoricán kívül a zöldségnövények esetén csak a "korlátozás nélkül engedélyezett" (zöld) és a "mérsékelt korlátozásokkal engedélyezett" (sárga) besorolású növényvédő szerek használhatóak. A "korlátozott" (piros) minősítésű növényvédő szereket csak járvány vagy kipusztulás megelőzésére lehet használni, a területileg illetékes Növény- és Talajvédelmi Szolgálat előzetes írásos engedélyével310Engedély nélkül került "korlátozott" ("piros") minősítésű növényvédő szer kijuttatásraP1P2P3
A termesztett növényfajtának legalább egy jelentős betegséggel szemben ellenállónak/toleránsnak kell lennie10Nem ellenálló/toleráns fajta került termesztésre875
Növényvédelmi előrejelzés használata szükséges10Növényvédelmi előrejelzést nem használtak875
Adható pontszám:80
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél72
10%64
20%56
50%40
100%32
Programból való kizárás24
A.5. Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram
A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet tápanyagutánpótlásra vonatkozó szabályainak betartása10Nem tartották be a rendelet vonatkozó előírásait. Az ellenőrző szervezet ezért szankcionálta a gazdaságot.P4
A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet talajjavításra vonatkozó szabályainak betartása10Nem tartották be a rendelet vonatkozó előírásait. Az ellenőrző szervezet ezért szankcionálta a gazdaságot.P4
A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet növényvédelemre vonatkozó szabályainak betartása10Nem tartották be a rendelet vonatkozó előírásait. Az ellenőrző szervezet ezért szankcionálta a gazdaságot.P4
A program első gazdálkodási évében teljes körű2 talajvizsgálat elvégzése10Az első évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az első évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A program utolsó gazdálkodási évében teljes körű2 talajvizsgálat elvégzése10Az utolsó évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az utolsó évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A talajvizsgálati eredmények alapján tápanyaggazdálkodási terv készítése és végrehajtása10Nem készült tápanyaggazdálkodási terv6P2P3
A biodiverzitás megőrzése, növelése érdekében a parcellák legalább 5%-át "ökológiai kompenzációs terület"-té kell alakítani, ahol a kiegészítő intézkedések közül a füves mezsgyére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, vagy zöldugart kell kialakítani10Van kompenzációs terület, de gyomos állapotban987
Nincs kompenzációs terület875
A mezőgazdasági parcellák és autópályák, illetve első és másodrendű utak között legalább 10 méteres izolációs távolságot kell tartani, ahol az ökológiai kompenzációs területre vonatkozó intézkedések alkalmazhatók. Az izolációs távolságon belül növénytermesztés nem folytatható10A kötelező izolációs távolságon belül növénytermesztést folytatnak987
Növényvédelmi előrejelzés használata szükséges10Növényvédelmi előrejelzést nem használtak875
Adható pontszám:90
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél81
10%72
20%63
50%45
100%36
Programból való kizárás27
A.6. Hosszú távú területpihentetési célprogram
Helyi adottságoknak megfelelő legalább 3 fajból álló fűmagkeverék vetése10Nem az előírásnak megfelelő fűmag keverék került elvetésre754
A gyep ápolása évente legalább 2 mulcsozással, vagy kaszálással kell történjen10Csak egy kaszálás történt987
Nem volt kaszálás, mulcsozás, a terület rossz kultúrállapotban van875
A kaszálás/mulcsozás során vadriasztó láncot kell alkalmazni10Nem használtak vadriasztó láncot987
A mulcsozás vagy a kaszálás minden év május 1. Után engedélyezett10A tiltott időszakban az összterület kevesebb, mint 20%-án történt mulcsozás/kaszálás987
A tiltott időszakban az összterület több, mint 20%-án történt mulcsozás/kaszálás875
Műtrágya alkalmazása nem megengedett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án történt műtrágya alkalmazása875
Az összterület több, mint 20%-án történt műtrágya alkalmazása754
Istállótrágya alkalmazása nem megengedett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án történt istállótrágya alkalmazása875
Az összterület több, mint 20%-án történt istállótrágya alkalmazása754
Növényvédő szerek alkalmazása nem megengedett10Növényvédő szer alkalmazása történt6P2P3
A legeltetés tilos10Történt legeltetés754
Adható pontszám:80
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél72
10%64
20%56
50%40
100%32
Programból való kizárás24
A.7. Ritka szántóföldi növény és zöldségfajták termesztése célprogram
A program első gazdálkodási évében bővített1 talajvizsgálat elvégzése10Az első évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az első évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A program utolsó gazdálkodási évében bővített1 talajvizsgálat elvégzése10Az utolsó évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az utolsó évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A talajvizsgálati eredmények alapján tápanyaggazdálkodási terv készítése és végrehajtása10Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv6P2P3
A tápanyagutánpótlás során a kijuttatott N hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 120 kg/ha/év mennyiséget10A tápanyagutánpótlás mértéke 140-160 kg/ha N hatóanyag mennyiség között alakult875
A tápanyagutánpótlás mértéke meghaladta a 160 kg/ha N hatóanyag mennyiséget754
Csak mechanikai gyomirtás engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án vegyszeres gyomirtás történt875
Az összterület több, mint 20%-án vegyszeres gyomirtás történt754
Csak az ökológiai növényvédelemben engedélyezett növényvédő szerek alkalmazhatók, melyek listáját a 2092/91 EGK Tanácsi rendelet II. melléklet B pontja tartalmazza10Az engedélyezett szerek listáján nem szereplő növényvédő szer került felhasználásra6P2P3
Adható pontszám:60
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél54
10%48
20%42
50%30
100%24
Programból való kizárás18
A. 8. Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) szántóföldi növénytermesztési agrár-környezetgazdálkodási célprogramok
A. 8. 1. Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram
A program első gazdálkodási évében bővített1 talajvizsgálat elvégzése10Az első évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az első évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A program utolsó gazdálkodási évében bővített1 talajvizsgálat elvégzése10Az utolsó évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az Utolsó évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A talajvizsgálati eredmények alapján tápanyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása10Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv6P2P3
A tápanyagutánpótlás során a kijuttatott N hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 90 kg/ha/év10A tápanyagutánpótlás mértéke 90-130 kg/ha N hatóanyag mennyiség között alakult875
mennyiségetA tápanyagutánpótlás mértéke meghaladta a 130 kg/ha N hatóanyag mennyiséget754
Magas környezetterhelési kockázattal járó növényvédő szer hatóanyagok használata tilos310Tiltott növényvédő szer került kijuttatásra6P2P3
A következő vetésszerkezet betartása kötelező: minimum 20% gabona; minimum 20% pillangós takarmánynövény (lucerna, fehérhere, vöröshere, somkóró, bükköny stb.); minimum 10% repce; maximum 20% egyéb kultúra; minimum 20% ugar10A gazdálkodási napló és a jelenlegi vetésszerkezet alapján az előírt vetésszerkezet nem tartható be a szerződés időtartama alatt6P2P3
Rovarölő szerek nem alkalmazhatók (kivéve repce esetében)10Alkalmaztak rovarölőszert6P2P3
Mélyművelés egyszeri elvégzése öt éven belül10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást9
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást8
Sorközművelés csak május 1. előtt engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Minimum 6 méter széles vegyszerezetlen parcellaszegélyeket kell hagyni10A kezeletlen táblaszegély szélessége sok helyen nem éri el a 6 métert, illetve néhány parcella esetében a táblaszegély hiányzik (a parcellák max. 30%-án)875
A parcellák több mint 30%-a esetében nincs kezeletlen táblaszegély754
Pillangós takarmánynövények esetében a terület legalább 50%-án az első kaszálást június 15. Után lehet elkezdeni (az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság írásos véleménye alapján) a többi területen (a termőterület maximum 50%-án) az első kaszálást április 25-éig el kell kezdeni10Nem tartották be az előírást6P2P3
10Nem tartották be az előírást6P2P3
Pillangós takarmánynövények esetében kaszálásonként legalább 5% kaszálatlan területet kell hagyni10A meghagyott kaszálatlan terület nagysága láthatóan nem érte el a parcella 5%-át987
Kaszálatlan terület nem került meghagyásra875
Pillangós takarmánynövények esetében, fokozottan védett, földön fészkelő madárfaj fészkének megtalálásakor a fészek körül kaszálatlan területet kell hagyni, melynek nagyságát a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság írásban határozza meg (Az ilyen esetekben kijelölt terület az 5% kaszálatlan terület nagyságába aUtomatikUsan beszámítódik)10A kaszálatlan terület kialakításra került, de a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság írásos véleményének mellőzésével975
Kaszálatlan terület nem került kialakításra854
Pillangós takarmánynövények esetében kaszáláskor vadriasztó lánc használata kötelező10Nem használtak vadriasztó láncot754
Repce esetén a terület 10%-án a Nemzeti Park Igazgatóság írásos kijelölése alapján, a madarak téli táplálékának biztosítása céljából a hóeltakarítás kötelező10Nem került letakarításra a Nemzeti Park Igazgatóság írásos kijelölése alapján a terület 10%-a754
Adható pontszám:160
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél144
10%128
20%112
50%80
100%64
Programból való kizárás48
A. 8. 2. Szántóföldi növénytermesztés madár élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram
A program első gazdálkodási évében bővített1 talajvizsgálat elvégzése10Az első évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az első évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A program Utolsó gazdálkodási évében bővített1 talajvizsgálat elvégzése10Az utolsó évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az utolsó évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A talajvizsgálati eredmények alapján tápanyaggazdálkodási terv készítése és végrehajtása10Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv6P2P3
A tápanyag-Utánpótlás során a kijuttatott N hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 90 kg/ha/év mennyiséget10A tápanyagutánpótlás mértéke 90-130 kg/ha N hatóanyag mennyiség között alakult875
A tápanyagutánpótlás mértéke meghaladta a 130 kg/ha N hatóanyag mennyiséget754
Magas környezetterhelési kockázattal járó növényvédő szer hatóanyagok használata tilos310Tiltott növényvédő szer került kijuttatásra6P2P3
A következő vetésszerkezet betartása kötelező: minimum 30% gabona; minimum 20% pillangós takarmánynövény (lucerna, fehérhere, vöröshere, somkóró, bükköny stb.); maximum 25% egyéb kultúra; minimum 10% ugar10A gazdálkodási napló és a jelenlegi vetésszerkezet alapján az előírt vetésszerkezet nem tartható be a szerződés időtartama alatt6P2P3
Gabonafélék betakarítását követően zöldugar vagy másodvetés alkalmazása kötelező10Aratás után zöldugar vagy másodvetés nem került alkalmazásra754
Gyomirtó szerek évente legfeljebb egyszeri, a haszonkultúrát érintő alkalmazása10A haszonkultúrát érintően több esetben is használtak gyomirtószert6P2P3
Észak-Cserehát ÉTT esetében a termőtalajnak csak a felső 8-10 cm-ét érintő agrotechnika alkalmazása engedélyezett10Az alkalmazásra került agrotechnika mélysége átlagosan meghaladta a 15 centimétert987
Növényvédő szerek alkalmazásának mellőzése a parcellaszegélyeken (3 méteres sávban)10A vegyszermentes táblaszegély szélessége sok helyen nem éri el a 3 métert, illetve néhány parcella esetében a táblaszegély hiányzik (a parcellák max. 30%-án)875
A parcellák több mint 30% esetében nincs kezeletlen táblaszegély754
Pillangós takarmánynövény kaszálása esetén vadriasztó lánc használata kötelező10Nem használtak vadriasztó láncot875
Adható pontszám:110
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél99
10%88
20%77
50%55
100%44
Programból való kizárás33
A. 8. 3. Lucernatermesztés túzok élőhelyfejlesztés előírásokkal célprogram
A program első gazdálkodási évében bővített1 talajvizsgálat elvégzése10Az első évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az első évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A program utolsó gazdálkodási évében bővített1 talajvizsgálat elvégzése10Az utolsó évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az utolsó évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A talajvizsgálati eredmények alapján tápanyaggazdálkodási terv készítése és végrehajtása10Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv6P2P3
Magas környezetterhelési kockázattal járó növényvédő szer hatóanyagok használata tilos310Tiltott növényvédő szer került kijuttatásra6P2P3
Rovarölőszerek alkalmazása tilos10Alkalmaztak rovarölőszert6P2P3
A harmadik év során lucerna felülvetés kötelező, 50%-os vetőmagmennyiséggel10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást987
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Csak a felülvetéskor engedélyezett maximum 90 kg/ha N hatóanyag kijuttatása10A felülvetéskor a tápanyagutánpótlás mértéke 90-130 kg/ha N hatóanyag mennyiség között alakult987
A felülvetéskor a tápanyagutánpótlás mértéke meghaladta a 130 kg/ha N hatóanyag mennyiséget875
A tápanyagutánpótlás nem a felülvetéssel egy időben történt754
6 méter széles növényvédő szer mentes parcellaszegélyt kell hagyni10A kezeletlen táblaszegély szélessége sok helyen nem éri el a 6 métert, illetve néhány parcella esetében a táblaszegély hiányzik (a parcellák max. 30%-án)875
A parcellák több mint 30%-a esetében nincs kezeletlen táblaszegély754
A terület legalább 50%-án az első kaszálást június 15. után lehet elkezdeni (az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság írásos véleménye alapján)10Nem tartották be az előírást6P2P3
A többi területen (a termőterület maximum 50%-án) az első kaszálást április 25-éig el kell kezdeni10Nem tartották be az előírást6P2P3
Minden kaszálás esetén legalább 5% kaszálatlan területet kell hagyni10A meghagyott kaszálatlan terület nagysága láthatóan nem érte el a parcella 5%-át987
Kaszálatlan terület nem került meghagyásra875
Fokozottan védett, földön fészkelő madárfaj fészkének megtalálása esetén a fészek körül kaszálatlan területet kell hagyni, melynek nagyságát a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság írásban határozza meg10A kaszálatlan terület kialakításra került, de a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság írásos véleményének mellőzésével975
Kaszálatlan terület nem került kialakításra854
Kaszálás esetén vadriasztó lánc használata kötelező10Nem használtak vadriasztó láncot987
Adható pontszám:130
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél117
10%104
20%91
50%65
100%52
Programból való kizárás39
A. 8. 4. Szántóföldi növénytermesztés élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram
A program első gazdálkodási évében bővített1 talajvizsgálat elvégzése10Az első évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az első évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A program utolsó gazdálkodási évében bővített1 talajvizsgálat elvégzése10Az utolsó évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az utolsó évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A talajvizsgálati eredmények alapján tápanyaggazdálkodási terv készítése és végrehajtása10Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv6P2P3
A tápanyag-utánpótlás során a kijuttatott N hatóanyag mértéke nem haladhatja meg a 90 kg/ha/év mennyiséget, amit istállótrágyával, vagy zöldtrágya növény termesztésével lehet kijuttatni10A tápanyagutánpótlás mértéke 90-130 kg/ha N hatóanyag mennyiség között alakUlt987
A tápanyagutánpótlás mértéke meghaladta a 130 kg/ha N hatóanyag mennyiséget875
Műtrágya vagy más nem megengedett trágyázószer került kijuttatásra754
Magas környezetterhelési kockázattal járó növényvédő szer hatóanyagok használata tilos310Tiltott növényvédő szer került kijuttatásra6P2P3
Gyomirtás csak mechanikai úton végezhető10Az összterület kevesebb, mint 20%-án vegyszeres gyomirtás történt754
Az összterület több, mint 20%-án vegyszeres gyomirtás történt6P2P3
Mélyművelés egyszeri elvégzése öt éven belül10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást9--
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást8--
Betakarítás után késleltetett (legalább 30 nap) tarlóhántás kötelező10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
A terület minimum 20%-án a régóta meglévő, rendszeres vízállások, belvizek megőrzése kötelező10Nem tartották be az előírást754
Zöldségtermesztés esetén hazai nemesítésű fajták termesztése kötelező10Az előírás nem került teljes mértékben betartásra, Ugyanakkor külföldi nemesítésű fajták csak a zöldségnövények területének max. 20%-án kerültek elvetésre875
Az előírás nem került betartásra, a zöldségnövények területének több, mint 20%-án külföldi nemesítésű fajták kerültek elvetésre754
Adható pontszám:100
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél90
10%80
20%70
50%50
100%40
Programból való kizárás30

B) Gyepgazdálkodási célprogram csoport ellenőrzési szempontjai

[120]
Ellenőrzési szempontokA szempont teljesítése esetén adandó pontértékAz előírástól való eltérés, illetve annak mértékeEltérés esetén adandó pontérték
Első alkalomMásodik alkalomTöbbszöri alkalom
B. Gyepgazdálkodási célprogram csoport
B. 1. Alapszintű gyepgazdálkodási célprogramok
B. 1. a) Füves élőhelyek kezelése célprogram
Legeltethető állatfajok: szarvasmarha, juh, kecske, bivaly, ló, dám-, gímszarvas és szamár10A legeltethető állatfajokon kívül más állat legeltetésére is sor került754
A legelőt a gyeptípusonként megadott alsó és felső állatsűrűségi határok figyelembevételével kell hasznosítani10Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, de a gyepben nem történt károsodás981
Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, és a gyepben is történt károsodás6P2P3
Pásztoroló, vagy szakaszolt legeltetést kell alkalmazni (az egy területen legeltetett napok számát a fűhozam alapján kell meghatározni, de az a 10 napot nem haladhatja meg)10Nem engedélyezett legeltetés került alkalmazásra875
Növényvédő szer alkalmazása nem engedélyezett10Nem tartották be az előírást6P2P3
Felülvetés nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást987
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Vegyszeres gyomirtás nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án vegyszeres gyomirtás történt754
Az összterület több, mint 20%-án vegyszeres gyomirtás történt6P2P3
Műtrágyázás nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Öntözés nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást987
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
A legelő állatok trágyáján kívül szervestrágya kijuttatás nem engedélyezett10A területek kevesebb, mint 20%-án történt egyéb szervestrágya kijuttatás875
A területek több, mint 20%-án történt egyéb szervestrágya kijuttatás754
A rétek/legelők kaszálása során vadriasztó láncot kell alkalmazni10Nem használtak vadriasztó láncot875
Csak természetvédelmi szempontból kedvező kaszálási módszerek alkalmazhatók (kaszálás a tábla10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást987
közepétől kifelé haladva, a táblaszegélyeket Utoljára kell lekaszálni)Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Nedves időszakban, amikor az élőhely károsUlhat, a kaszálás tilos10A területek kevesebb, mint 20%-án történt károsodás987
A területek több mint 20%-án történt károsodás875
Adható pontszám:120
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél108
10%96
20%84
50%60
100%48
Programból való kizárás36
B. 1. b) Szántó fajgazdag gyeppé alakítása (gyeptelepítés) célprogram
A területen gyepes élőhely kialakítása történik gyeptelepítéssel10A területen a gyepes élőhely kialakítása nem kezdődött el az ellenőrzés időpontjáigP1P2P3
A telepítéssel egyidőben legfeljebb 90 kg/ha N hatóanyag kijuttatása megengedett10A tápanyagutánpótlás mértéke 90-130 kg/ha N hatóanyag mennyiség között alakUlt875
A tápanyagutánpótlás mértéke meghaladta a 130 kg/ha N hatóanyag mennyiséget754
A telepítési időszakon kívül műtrágyázás nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
A telepítési időszakon kívül vegyszeres gyomirtás nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án vegyszeres gyomirtás történt754
Az összterület több, mint 20%-án vegyszeres gyomirtás történt6P2P3
Termőhelyi adottságoknak megfelelő legalább 6 fajból/fajtából álló fűmag keverék vetése10A fűmagkeverék hatnál kevesebb fűfaj keverékét tartalmazza754
A fűmagkeverékben egyetlen faj/fajta aránya sem haladhatja meg a 30%-ot10Legalább egy fajta részaránya meghaladja a 30%-ot875
A gyomok és a betelepülő cserje és fafajok irtása csak mechanikai úton végezhető10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Az első évben 2 kaszálás engedélyezett10Több mint kétszeri kaszálás történt875
Az első évben a legeltetés nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
A második évtől a beállt gyepet legeltetéssel vagy kaszálással lehet hasznosítani, a termőhelyi adottságok/gyeptípUs figyelembevételével és a B. 1.a) intézkedésnél megadott előírások betartásával10A gyepesített terület felszántásra került6P2P3
Adható pontszám:100
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél90
10%80
20%70
50%50
100%40
Programból való kizárás30
B. 2. Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram
A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet tápanyagutánpótlásra vonatkozó szabályainak betartása10Nem tartották be a rendelet vonatkozó előírásait. Az ellenőrző szervezet ezért szankcionálta a gazdaságot.P1P2P3
A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet talajjavításra vonatkozó szabályainak betartása10Nem tartották be a rendelet vonatkozó előírásait. Az ellenőrző szervezet ezért szankcionálta a gazdaságot.P1P2P3
A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet növényvédelemre vonatkozó szabályainak betartása10Nem tartották be a rendelet vonatkozó előírásait. Az ellenőrző szervezet ezért szankcionálta a gazdaságot.P1P2P3
Legeltethető állatfajok: szarvasmarha, juh, kecske, bivaly, ló, dám-, gímszarvas és szamár10A legeltethető állatfajokon kívül más állat legeltetésére is sor került875
A legelőt a gyeptípusonként megadott alsó és felső állatsűrűségi határok figyelembevételével kell hasznosítani10Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, de a gyepben nem történt károsodás981
Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, és a gyepben is történt károsodás6P2P3
Pásztoroló, vagy szakaszolt legeltetést kell alkalmazni (az egy területen legeltetett napok számát a fűhozam alapján kell meghatározni, de az a 10 napot nem haladhatja meg)10Nem engedélyezett legeltetés került alkalmazásra875
Felülvetés nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást987
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Öntözés nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást987
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
A legelő állatok trágyáján kívül szervestrágya kijuttatás nem engedélyezett10A területek kevesebb, mint 20%-án történt egyéb szervestrágya kijuttatás875
A területek több, mint 20%-án történt egyéb szervestrágya kijuttatás754
A rétek/legelők kaszálása során vadriasztó láncot kell alkalmazni10Nem használtak vadriasztó láncot875
Csak természetvédelmi szempontból kedvező kaszálási módszerek alkalmazhatók (kaszálás a tábla közepétől kifelé haladva, a táblaszegélyeket Utoljára kell lekaszálni)Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást987
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Nedves időszakban, amikor az élőhelyet károsíthatja, a kaszálás tilos10A területek kevesebb, mint 20%-án történt károsodás987
A területek több mint 20%-án történt károsodás875
Adható pontszám:120
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél108
10%96
20%84
50%60
100%48
Programból való kizárás36
B. 3. - Érzékeny Természeti Területek gyepgazdálkodási célprogramjai
B. 3.1. Gyepgazdálkodás túzok élőhelyfejlesztési célprogram előírásokkal
A felülvetés nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást987
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
A műtrágyázás nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
A legelő állatok trágyáján kívül szervestrágya kijuttatás nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Vegyszeres gyomirtás nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást6P2P3
Kaszálás esetén vadriasztó lánc használata szükséges10A kaszálás során nem alkalmaztak vadriasztóláncot754
A gyepterületet csak szarvasmarha, juh, ló, bivaly legeltetésével, vagy kaszálással lehet hasznosítani10Nem engedélyezett állat legeltetése történt875
A legeltethető állatsűrűségnek 0,2-1 állategység/ha érték között kell lennie10Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, de a gyepben nem történt károsodás981
Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, és a gyepben is történt károsodás6P2P3
A legeltetést csak a tavaszi felszáradás után lehet megkezdeni és az őszi esőzések beálltával fel kell függeszteni10Az összterület kevesebb, mint 20%-án történt az engedélyezett időszakon kívüli legeltetés987
Az összterület több, mint 20%-án történt az engedélyezett időszakon kívüli legeltetés875
A túzok költőhelyein csak június 15-e után folytatható legeltetés10Nem tartották be az előírást6P2P3
Legeltetni csak pásztoroló vagy szakaszoló legeltetéssel lehet10Az összterület kevesebb, mint 20%-án eltértek a megengedett legeltetési módoktól987
Az összterület több, mint 20%-án eltértek a megengedett legeltetési módoktól875
A gyep mechanikai ápolása (pl. fogasolás) nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Kamillagyűjtés nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást987
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az első kaszálás csak június 15-e után engedélyezett. A Dunavölgyi-sík esetében csak egy kaszálás engedélyezett július 1-je és október 1-je között a Nemzeti Park Igazgatóság írásos véleménye alapján10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást6P2P3
Kaszáláskor 5% kaszálatlan területet kell hagyni, kaszálásonként eltérő területen10A meghagyott kaszálatlan terület nagysága láthatóan nem érte el a parcella 5%-át987
Kaszálatlan terület nem került meghagyásra875
Fokozottan védett, földön fészkelő madárfaj fészkének megtalálása esetén a fészek körül kaszálatlan területet kell kialakítani, melynek nagyságát a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság írásban határozza meg (Az ilyen esetekben kijelölt terület az 5% kaszálatlan terület nagyságába automatikusan beszámítódik)10A kaszálatlan terület kialakításra került, de a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság írásos véleményének mellőzésével975
Kaszálatlan terület nem került kialakításra854
Adható pontszám:150
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél135
10%120
20%105
50%75
100%60
Programból való kizárás45
B. 3. 2. Gyepgazdálkodás haris élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram
A felülvetés nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást987
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
A műtrágyázás nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
A legelő állatok trágyáján kívül szervestrágya kijuttatás nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Vegyszeres gyomirtás nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást6P2P3
Kaszálás esetén vadriasztó lánc használata szükséges10A kaszálás során nem alkalmaztak vadriasztóláncot754
Időjárástól függően legfeljebb kétszeri kaszálás10A területek kevesebb, mint 20%-án történt többszöri kaszálás987
A területek több, mint 20%-án történt többszöri kaszálás875
A gyepterületet csak szarvasmarha, juh, ló, bivaly legeltetésével, vagy kaszálással lehet hasznosítani10Nem engedélyezett állat legeltetése történt754
Legeltetni csak pásztoroló vagy szakaszoló legeltetéssel lehet10Az összterület kevesebb, mint 20%-án eltértek a megengedett legeltetési módoktól987
Az összterület több, mint 20%-án eltértek a megengedett legeltetési módoktól875
A legeltethető állatsűrűségnek 0,2-1 állategység/ha érték között kell lennie10Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, de a gyepben nem történt károsodás981
Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, és a gyepben is történt károsodás6P2P3
A legeltetést csak a tavaszi felszáradás után lehet megkezdeni és az őszi esőzések beálltával fel kell függeszteni10A területek kevesebb, mint 20%-án történt az engedélyezett időszakon kívüli legeltetés987
A területek több, mint 20%-án történt az engedélyezett időszakon kívüli legeltetés875
A gyep mechanikai ápolása (pl. fogasolás) nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Kaszálás a terület legalább 50%-án a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság írásos véleménye alapján kijelölve augusztus 1-je után engedélyezett10Nem tartották be az előírást6P2P3
Felszíni vizek elvezetése nem megengedett10Történt belvízelvezetés, de csak a táblához való hozzáférés érdekében875
Indokolatlan esetben is történt belvízelvezetés754
Adható pontszám:130
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél117
10%104
20%91
50%65
100%52
Programból való kizárás39
B. 3. 3. Gyepgazdálkodás élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram
A felülvetés nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást987
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
A műtrágyázás nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
A legelő állatok trágyáján kívül szervestrágya kijuttatás nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Vegyszeres gyomirtás nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást6P2P3
Kaszálni csak száraz időben szabad10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartotta be a a kaszálási korlátozásokat987
Az összterület több, mint 20%-án nem tartotta be a a kaszálási korlátozásokat875
Belvizes területeken kaszálni csak június 15. után lehet (a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság írásos engedélye alapján a kaszálás engedélyezett időpontja ettől eltérhet)10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be a kaszálási korlátozásokat754
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be a kaszálási korlátozásokat6P2P3
Kaszálás esetén vadriasztó lánc használata szükséges10A kaszálás során nem alkalmaztak vadriasztóláncot754
A gyepterületet csak szarvasmarha, juh, ló, bivaly legeltetésével, vagy kaszálással lehet hasznosítani10Nem engedélyezett állat legeltetése történt754
Legeltetni csak pásztoroló vagy szakaszoló legeltetéssel lehet10Az összterület kevesebb, mint 20%-án eltértek a megengedett legeltetési módoktól987
Az összterület több, mint 20%-án eltértek a megengedett legeltetési módoktól875
A legeltethető állatsűrűségnek 0,2-1 állategység/ha érték között kell lennie10Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, de a gyepben nem történt károsodás981
Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, és a gyepben is történt károsodás6P2P3
A legeltetést csak a tavaszi felszáradás után lehet megkezdeni és az őszi esőzések beálltával fel kell10A területek kevesebb, mint 20%-án történt az engedélyezett időszakon kívüli legeltetés875
függeszteni. Turján vidéken a legeltetés tilos.A területek több, mint 20%-án történt az engedélyezett időszakon kívüli legeltetés754
Évi két kaszálás engedélyezett, de az első kaszálás csak június 15. Után lehetséges10A területek kevesebb, mint 20%-án történt az engedélyezett időszakon kívüli kaszálás754
A területek több, mint 20%-án történt az engedélyezett időszakon kívüli kaszálás6P2P3
Kaszáláskor 10% kaszálatlan területet kell hagyni, kaszálásonként eltérő területen10A meghagyott kaszálatlan terület nagysága láthatóan nem érte el a parcella 10%-át987
Kaszálatlan terület nem került meghagyásra875
Felszíni vizek elvezetése nem megengedett, a belvizes területeket, tókákat meg kell őrizni10Történt belvízelvezetés, de csak a táblához való hozzáférés érdekében875
Indokolatlan esetben is történt belvízelvezetés754
A kiszáradt fákat őshonos fafajokkal kell pótolni10A pótlás nem őshonos fajtákkal történt987
A kiszáradt fákat nem pótolták875
Adható pontszám:150
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél135
10%120
20%105
50%75
100%60
Programból való kizárás45
B. 3. 4. Gyeptelepítés ÉTT-ken célprogram
A gyeptelepítés végrehajtása a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság javaslata alapján meghatározott vetőmagkeverék alkalmazásával történik10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást6P2P3
A telepítéskor legfeljebb 80 kg/ha N hatóanyag kijuttatása megengedett, a műtrágyázás tilos10A telepítéskor végrehajtott tápanyagutánpótlás mértéke 80-120 kg/ha N hatóanyag mennyiség között alakUlt875
A telepítéskor végrehajtott tápanyagutánpótlás mértéke meghaladta a 120 kg/ha N hatóanyag mennyiséget is754
A telepítésen kívül a műtrágyázás tilos10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
A telepítésen kívül a vegyszeres növényvédelem tilos10Nem tartották be az előírást6P2P3
Az első évben 2 kaszálás engedélyezett10Több, mint kétszeri kaszálás történt875
Az első évben a legeltetés nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Kaszálás esetén vadriasztó lánc használata szükséges10A kaszálás során nem alkalmaztak vadriasztóláncot875
A gyep mechanikai ápolása (pl. fogasolás) nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Az első kaszálás legkorábbi időpontja július 15-e10A területek kevesebb, mint 20%-án történt július 15-e előtt kaszálás987
A területek több, mint 20%-án történt július 15-e előtt kaszálás875
A második évtől a beállt gyepet legeltetéssel vagy kaszálással lehet hasznosítani, a termőhelyi adottságok/gyeptípus figyelembevételével az adott ÉTT-re vonatkozó gyephasznosítási program előírásainak betartásával10A gyepesített terület felszántásra került754
Adható pontszám:100
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél90
10%80
20%70
50%50
100%40
Programból való kizárás30

C) Ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport ellenőrzési szempontjai

[121]
Ellenőrzési szempontokA szempont teljesítése esetén adandó pontértékAz előírástól való eltérés, illetve annak mértékeEltérés esetén adandó pontérték
Első alkalomMásodik alkalomTöbbszöri alkalom
C. Ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport
C.1. Integrált ültetvény célprogram
A program első gazdasági évében teljes körű2 talajvizsgálat elvégzése10Az első évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az első évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A program utolsó gazdasági évében teljes körű2 talajvizsgálat elvégzése10Az utolsó évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az utolsó évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A talajvizsgálati eredmények alapján tápanyaggazdálkodási terv készítése és végrehajtása10Nem készült tápanyag-gazdálkodási terv6P2P3
Metszés előtti rügyvizsgálat elvégezése a termőegyensúly fenntartása miatt, valamint kártevők,10Az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem történtek meg az előírt zöldmunkák987
betegségek felmérése céljábólAz összterület több, mint 20%-a esetében nem történtek meg az előírt zöldmunkák875
A növényvédő szerek hatékonyságát "zöldmunkák" (pl. fürtzónában levelezés, hónaljazás, fattyúhajtá-10Az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem történtek meg az előírt zöldmunkák987
sok eltávolítás) segítségével kell javítaniAz összterület több, mint 20%-a esetében nem történtek meg az előírt zöldmunkák875
Az engedélyezett növényvédő szerek közül csak a "korlátozás nélkül engedélyezett" (zöld) és a "mérsékelt korlátozásokkal engedélyezett" (sárga) minősítésűek használhatóak. A "korlátozott" (piros) minősítésű növényvédő szereket a károsító szervezet nagy mértékű felszaporodása vagy a termés teljes megsemmisülésének megelőzése érdekében csak a járványelhárítás során, illetve a zárlati intézkedésekkel elrendelt védekezések esetében lehet használni, a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat előzetes írásos jóváhagyásával és engedélyével.10Engedély nélkül alkalmaztak "korlátozott" ("piros") minősítésű növényvédő szertP1P2P3
Az áttelelő fertőzési források eltávolítása (fák vara-sodása, kéregfoltosodás)10Az áttelelő fertőzésforrások eltávolítása nem történt meg875
Növényvédelmi előrejelzés használata szükséges10Növényvédelmi előrejelzést nem használtak875
A talajszerkezet védelme érdekében - a fagyvédelmi öntözés kivételével - csak alacsony intenzitású10Az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem tartották be az előírást987
(pl. csepegtetéses) öntöző rendszer használhatóAz összterület több, mint 20%-a esetében nem tartották be az előírást875
Adható pontszám:90
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél81
10%72
20%63
50%45
100%36
Programból való kizárás27
C.2. Ökológiai ültetvény célprogram
A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet tápanyagutánpótlásra vonatkozó szabályainak betartása10Nem tartották be a rendelet vonatkozó előírásait. Az ellenőrző szervezet ezért szankcionálta a gazdaságot.P4
A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet talajjavításra vonatkozó szabályainak betartása10Nem tartották be a rendelet vonatkozó előírásait. Az ellenőrző szervezet ezért szankcionálta a gazdaságot.P4
A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet növényvédelemre vonatkozó szabályainak betartása10Nem tartották be a rendelet vonatkozó előírásait. Az ellenőrző szervezet ezért szankcionálta a gazdaságot.P4
A program első gazdasági évében teljes körű2 talajvizsgálat elvégzése10Az első évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az első évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A program utolsó gazdasági évében teljes körű2 talajvizsgálat elvégzése10Az utolsó évben az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel875
Az utolsó évben az összterület több, mint 20%-a esetében nem rendelkezik a szükséges talajvizsgálati eredményekkel754
A talajvizsgálati eredmények alapján tápanyaggazdálkodási terv készítése és végrehajtása10Nem készült tápanyaggazdálkodási terv6P2P3
Metszés előtti rügyvizsgálat elvégezése a termőegyensúly fenntartása miatt, valamint kártevők,10Az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem történtek meg az előírt zöldmunkák987
betegségek felmérése céljábólAz összterület több, mint 20%-a esetében nem történtek meg az előírt zöldmunkák875
A növényvédő szerek hatékonyságát "zöldmunkák" (pl. fürtzónában levelezés, hónaljazás, fattyúhajtá-10Az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem történtek meg az előírt zöldmunkák987
sok eltávolítás) segítségével kell javítaniAz összterület több, mint 20%-a esetében nem történtek meg az előírt zöldmunkák875
Az áttelelő fertőzésforrások eltávolítása (fák varaso-dása, kéregfoltosodás)10Az áttelelő fertőzésforrások eltávolítása nem történt meg875
Növényvédelmi előrejelzés használata szükséges10Növényvédelmi előrejelző rendszert nem használtak875
Adható pontszám:100
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél90
10%80
20%70
50%50
100%40
Programból való kizárás30
C.3. Ritka szőlő és gyümölcsfajták termesztése célprogram
Csak mechanikai gyomirtás engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án vegyszeres gyomirtás történt875
Az összterület több, mint 20%-án vegyszeres gyomirtás történt754
Csak az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett rovar- és gombaölő szerek alkalmazhatók, amelyek listáját a 2092/91/EGK Tanácsi rendelet melléklete tartalmazza10Az engedélyezett szerek listáján nem szereplő növényvédő szer került felhasználásraP1P2P3
Tápanyagutánpótlás nem engedélyezett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án történt tápanyagutánpótlás875
Az összterület több, mint 20%-án történt tápanyagutánpótlás754
A gyümölcsfasorok hiányosságait a megadott mellékletben szereplő fajtalistából kell pótolni10A gyümölcsfasorok hiányosságait nem a megadott mellékletben szereplő fajtákból pótolták987
A gyümölcsfasorok hiányosságait nem pótolták875
A fákat októbertől áprilisig kell metszeni, fajtától függően 3-5 éves ciklussal10Az összterület kevesebb, mint 20%-a esetében nem tartották be az előírást987
Az összterület több, mint 20%-a esetében nem tartották be az előírást875
Adható pontszám:50
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél45
10%40
20%35
50%25
100%20
Programból való kizárás15

D) Vizes élőhelyekhez kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport ellenőrzési szempontjai

Ellenőrzési szempontokA szempont teljesítése esetén adandó pontértékAz előírástól való eltérés, illetve annak mértékeEltérés esetén adandó pontérték
Első alkalomMásodik alkalomTöbbszöri alkalom
D. Vizes élőhelyekhez kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport
D.1. Extenzív halastavak fenntartása célprogram
A termelő tavakat április 1-jéig fel kell tölteni10Nem tartották be az előírást6P2P3
A szaporodási időszakban, a tó feltöltését követően a tervezett lehalászási időszakoktól eltekintve a tó vízszintje legfeljebb 20 cm-t ingadozhat10A vízszintingadozás meghaladta az engedélyezett 20 cm-t987
Minden tóra az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság által jóváhagyott "madárriasztási tervet" kell készíteni és alkalmazni10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Csak a keskeny nádszegéllyel, illetve nádszegéllyel nem rendelkező tavakat szabad tavasszal és nyáron leereszteni, illetve feltölteni a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság előzetes írásos hozzájárulásával10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
A természetes hozam javítására a tavakban csak istállótrágya alkalmazható10A tavak összterületének kevesebb, mint 20%-án más jellegű trágyázás is történt875
A tavak összterületének több, mint 20%-án más jellegű trágyázás is történt754
A tó leeresztését megelőző egy hónapos időszakban istállótrágya nem alkalmazható10Történt istállótrágyázás a tiltott időszakban6P2P3
Adható pontszám:60
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető54
10%48
20%42
50%30
100%24
Programból való kizárás18
D.2. Vizes élőhelyek létrehozása célprogram
D.2.1. Szántóföld átalakítása vizes élőhellyé
A szántóföldek állandóan belvizes területeit fokozatosan, 5 év alatt kell vizes élőhellyé, vagy ha a területen nád található, nádassá alakítani10A területet továbbra is szántóföldi hasznosításban van tartva6P2P3
Mindennemű vízelvezetés tilos10Történt vízelvezetés6P2P3
Növényvédő szer alkalmazása nem megengedett10Nem tartották be az előírást6P2P3
Műtrágyázás nem megengedett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Istállótrágya alkalmazása nem megengedett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
A terület átalakítása során a gyomok agresszív terjedését évente legalább 2 alkalommal elvégzett kaszálással vagy aprítással kell megakadályozni. A tarlót legalább 15 cm magasan meg kell hagyni10Csak egy kaszálás történt a területen987
Nem történt kaszálás a területen vagy a tarlót nem hagyták meg az előírásnak megfelelő állapotban875
Adható pontszám:60
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető54
10%48
20%42
50%30
100%24
Programból való kizárás18
D.2.2. Ívóhelyek kialakítása célprogram
Időszakos, sekély (0,4-0,6 m) vízborítás biztosítása az árhullám okozta vízszintemelkedés kihasználásával a halak szaporodási időszakában (április-május) és - lehetőleg - az azt megelőző és azt követő hónapban is10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást6P2P3
A vízvisszatartás - ha szükséges - kisebb csatornákkal, zsilipekkel és gátakkal biztosítható10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem megfelelő a víztartás875
Az összterület több, mint 20%-án nem megfelelő a víztartás754
Június vége után gondoskodni kell a víz levezetéséről10Az összterület kevesebb, mint 20%-án július 1-től kezdődően nem gondoskodtak a víz levezetéséről754
Az összterület több, mint 20%-án július 1-jétől kezdődően nem gondoskodtak a víz levezetéséről6P2P3
A terület lehalászása nem megengedett, a teljes halállomány élővízbe való jutását biztosítani kell10Történt lehalászás754
A víz levonulását követően kaszálás és legeltetés engedélyezett, amennyiben az a gyep károsításával nem jár10Az összterület kevesebb, mint 20%-án a gyep a nem előírásszerű kaszálás/legeltetés következtében károsodott875
Az összterület több, mint 20%-án a gyep a nem előírásszerű kaszálás/legeltetés következtében károsodott754
Az ívóhelyek területén és azok 15 m körzetében növényvédő szerek alkalmazása nem megengedett10Történt növényvédő szer alkalmazás a területen6P2P3
Az ívóhelyek területén és azok 15 m körzetében műtrágyaalkalmazása nem megengedett10Történt műtrágya alkalmazás a területen754
Az ívóhelyek területén és azok 15 m körzetében szervestrágyaalkalmazása nem megengedett10Történt szervestrágya alkalmazás a területen754
Adható pontszám:80
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető72
10%64
20%56
50%40
100%32
Programból való kizárás24
D.3. Zsombékosok, mocsarak, lápok gondozása célprogram
A területen a lecsapolás és a vízelvezetés nem megengedett10Nem tartották be az előírást6P2P3
Műtrágyázás nem megengedett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Istállótrágya alkalmazása nem megengedett10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Növényvédő szer alkalmazása nem megengedett10Nem tartották be az előírást6P2P3
Nedves időszakokban a legeltetés tilos10Az összterület kevesebb, mint 20%-án a nedves időszakokban is legeltettek, a legelő, illetve a felszín taposási kárt szenvedett987
Az összterület több, mint 20%-án a nedves időszakokban is legeltettek, a legelő, illetve a felszín jelentős taposási kárt szenvedett875
Kaszálásra csak a víz visszahúzódása után kerülhet sor, megfelelően száraz talajviszonyok között10Az összterület kevesebb, mint 20%-án a gyep a nem előírásszerű kaszálás következtében károsodott987
Az összterület több, mint 20%-án a gyep a nem előírásszerű kaszálás következtében károsodott875
A kaszálást és aprítást a lehető legmagasabb (legalább 15 cm) tarlót meghagyva kell végezni10Az összterület kevesebb, mint 20%-án a a tarlót nem hagyták meg az előírásnak megfelelő állapotban987
Az összterület több, mint 20%-án a a tarlót nem hagyták meg az előírásnak megfelelő állapotban875
A kaszálás során vadriasztó lánc használata szükséges10Nem használtak vadriasztó láncot875
A kaszálás során természetbarát betakarítási módszereket kell alkalmazni10Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást987
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Adható pontszám:90
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető81
10%72
20%63
50%45
100%36
Programból való kizárás27
D.4. Nádgazdálkodás célprogram
A nád aratása és egyéb tevékenység végzése (szállítás, kihúzás stb.) kizárólag december 15. és február 15. között engedélyezett, úgy, hogy az a lehető legkisebb taposási kárt okozza10Az összterület kevesebb, mint 20%-án az aratás és az egyéb tevékenységek a megengedett időszakon kívül történtek, a náddal borított terület jól látható taposási kárt szenvedett754
Az összterület több, mint 20%-án az aratás és az egyéb tevékenységek a megengedett időszakon kívül történtek, a náddal borított terület jelentős taposási kárt szenvedett6P2P3
Az aratás során legalább 10 cm magas tarlót kell hagyni10Az összterület kevesebb, mint 20%-án a a tarlót nem hagyták meg az előírásnak megfelelő állapotban875
Az összterület több, mint 20%-án a a tarlót nem hagyták meg az előírásnak megfelelő állapotban754
A nádaratást teljesen megfagyott talajon/jégen kell végezni10Az összterület kevesebb, mint 20%-án az aratás a megengedett időszakon kívül történt, a náddal borított terület jól látható taposási kárt szenvedett875
Az összterület több, mint 20%-án az aratás a megengedett időszakon kívül történt, a náddal borított terület jelentős taposási kárt szenvedett754
Az aratás során mozaikos nádszerkezetet kell kialakítani, a nádas 20%-át, évente más-más helyen, ka-szálatlanul kell hagyni10A kaszálatlan terület nagysága eléri az előírt 20%-ot, Ugyanakkor a mozaikos nádszerkezet nem lett megfelelően kialakítva, csak egy-két kaszálatlan terület maradt meg987
A kaszálatlan terület nagysága maximum 5%-al elmarad az összterület 20%-tól875
A mozaikos nádszerkezet nem lett megfelelően kialakítva, a kaszálatlan terület nagysága nem éri el az összterület 15%-át sem754
Ideiglenes vagy állandó náddepót csak olyan helyen szabad kialakítani, ahol védett növényfajok nem élnek10Deponálási tevékenység védett növényfajok élőhelyein is történt875
Adható pontszám:50
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető45
10%40
20%35
50%25
100%20
Programból való kizárás15

E) Kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport ellenőrzési szempontjai

Ellenőrzési szempontokA szempont teljesítése esetén adandó pontértékAz előírástól való eltérés, illetve annak mértékeEltérés esetén adandó pontérték
Első alkalomMásodik alkalomTöbbszöri alkalom
E. Kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport
E.1. Erózióvédelmi célprogramok
E.1.1. Vízerózió elleni védelem célprogramok
E.1.1. a) Ültetvények vízerózió elleni védelme célprogram
A sorköz és művelő utak zöld növényi borításának kialakítása vetéssel (pl. őszi árpával, gyepesítéssel, pillangós növényekkel vagy azok keverékével), vagy pedig mulccsal, azaz aprított növényi anyaggal (fakéreg, szalma, széna)3A területnek max. 20%-án a talajborítottság nem megfelelő, az erózió ellen nem véd hatékonyan754
A terület több mint 20%-án nincs megfelelő talajborítottság6P2P3
Árkok/vízelvezetők füvesítése2Az előírás nem a kiviteli tervnek megfelelő minőségben került teljesítésre875
Nem történt füvesítés754
Adható pontszám:20
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél18
10%16
20%14
50%10
100%8
Programból való kizárás6
E.1.1. b) Szántóföldekvízerózió elleni védelme célprogram
Őszi vetésű növények esetén betakarításkor legalább 10-15 cm-es tarlót kell hagyni1Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást987
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Őszi vetésű növények esetén a teljes nyári borított-ság fenntartása érdekében nyári betakarítás után a tarlót fenn kell tartani és ápolni (gyomszabályozás) kaszálással vagy szárzúzással az őszi vetés idejéig1Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást987
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Őszi vetésű növények esetén a vetést október 15-ig be kell fejezni1Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást987
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Tavaszi vetésű növények előtt a téli/tavaszi talajtakarás biztosítása érdekében az őszi kalászost 60%-os vetőmagmennyiséggel kell vetni1Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást987
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Tavaszi vetésű növények vetése esetén a takarónövényt a következő év március 20. és április 20. között alá kell szántani1A beszántás időpontja maximUm 10 nappal túllépte az előírt határidőt987
A takarónövény beszántására nem került sor875
Adható pontszám:50
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél45
10%40
20%35
50%25
100%20
Programból való kizárás15
E.1.2. Szélerózió elleni védelem célprogram
Téli/tavaszi talajtakarás biztosítása őszi kalászosokkal (árpa, rozs vagy triticale), a teljes területen 60%-os vetőmagmennyiséggel1Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
A talajtakaró növényeket a következő év március 20. és április 20. között alá kell forgatni1A beszántás időpontja maximUm 10 nappal túllépte az előírt határidőt987
A takarónövény beszántására nem került sor875
A fő haszonnövény betakarítása után 10-15 cm magas tarlót kell meghagyni és azt rendszeres kaszálással gyommentesíteni kell1Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Csak mechanikus gyomirtás engedélyezett, ezt a gyomok virágzása előtt kell elvégezni3Az összterület kevesebb, mint 20%-án vegyszeres gyomirtás történt875
Az összterület több, mint 20%-án vegyszeres gyomirtás történt754
Adható pontszám:40
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél36
10%32
20%28
50%20
100%16
Programból való kizárás12
E.2. Füves mezsgye létesítése célprogram
4 m széles gyeptelepítéssel létrehozott gyepsáv a tábla szélén3A gyepsáv szélessége sok helyen nem éri el a 4 métert, illetve néhány parcella esetében a gyepsáv hiányzik (a parcellák max. 30%-án)754
A parcellák több, mint 30%-a esetében nincs gyepsáv a tábla szélén6P2P3
A gyepsáv nem legeltethető2Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást987
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
A gyepsáv nem égethető2Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Az első évben a mulcsozás/kaszálás a május 1-je Utáni időszakban kétszer, a második évtől kezdődően évente legalább egyszer kötelező2Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást987
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Növényvédő szer alkalmazása nem megengedett3Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást875
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Vegyszerezés nem megengedett4Az összterület kevesebb, mint 20%-án nem tartották be az előírást754
Az összterület több, mint 20%-án nem tartották be az előírást6P2P3
Adható pontszám:60
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél54
10%48
20%42
50%30
100%24
Programból való kizárás18
E.3. Gyepterületen történő cserjeirtás célprogram
A gyepterület a szerződési időszak elején valóban olyan mértékben cserjésedett, ami mindenképpen indokolja a támogatással történő terület-rehabilitációtA terület nem tekinthető cserjésedett, rehabilitációra szorUló gyepterületnek6P2P3
A becserjésedett terület gépi vagy kézi irtásának elvégzése2Nem történt meg, egy évesnél idősebb cserjék találhatók a területen6P2P3
Adható pontszám:20
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél18
10%16
20%14
50%10
100%8
Programból való kizárás6

F) Extenzív állattenyésztéshez kapcsolódó agrár-környezegazdálkodási célprogram csoport ellenőrzési szempontja

Ellenőrzési szempontokA szempont teljesítése esetén adandó pontértékAz előírástól való eltérés, illetve annak mértékeEltérés esetén adandó pontérték
Első alkalomMásodik alkalomTöbbszöri alkalom
F. Extenzív állattenyésztéshez kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram
F.1. Őshonos és magas genetikai értéket képviselő állatok tartásának támogatása célprogram
Magyar szürke szarvasmarha célprogram
Szabadtartásos állattartás folytatása10Nem tartották be az előírást6P2P3
Legalább 3 db, tárgyév szeptember 30-ig 3. életévét betöltött, vagy annál idősebb, az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvi nyilvántartásában szereplő fajtatiszta tehén tartása10A gazdálkodó nem rendelkezik az előírt minimális állatállománnyalP2P3P3
A programba való belépéskor a tenyésztő szervezeti igazoláson feltüntetett, és a helyszíni ellenőrzés során megtekintett támogatásra jogosult állatállomány létszáma megegyezik10A programba való belépéskor a tenyésztő szervezeti igazoláson feltüntetettnél a helyszíni ellenőrzés során megtekintett támogatásra jogosult állatállomány létszáma kisebbP2P3P3
A kiesett teheneket a tenyésztésbe bevont új tehenekkel vagy vemhesített üszőkkel pótolták10Nem tartották be a pótlásra vonatkozó előírástP25P25P25
Adható pontszám:40
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél36
10%32
20%28
50%20
100%16
Programból való kizárás12
Magas genetikai értéket képviselő lovak célprogram (Gidrán, Hucul, Magyar hidegvérű, Lipicai, Shagya arab, Nóniusz, Kisbéri-félvér, Furioso-North Star)
Szabadtartásos/félszabad tartásos állattartás folytatása10Nem tartották be az előírást6P2P3
Legalább 1 db, tárgyév december 31-ig 3. életévét betöltött, vagy annál idősebb fajtatiszta és törzskönyvezett kanca tartása: Gidrán, Hucul, Magyar hidegvérű, Lipicai, Shagya arab, Nóniusz, Kisbéri-félvér, Furioso-North Star10A gazdálkodó nem rendelkezik az előírt minimális állatállománnyalP2P3P3
A programba való belépéskor a tenyésztő szervezeti igazoláson feltüntetett, és a helyszíni ellenőrzés során megtekintett támogatásra jogosult, a gazdálkodónak igazolhatóan a tulajdonában lévő állatállomány létszáma megegyezik10A programba való belépéskor a tenyésztő szervezeti igazoláson feltüntetettnél a helyszíni ellenőrzés során megtekintett támogatásra jogosult, a gazdálkodónak igazolhatóan a tulajdonában lévő állatállomány létszáma kisebbP2P3P3
Az ellenőrzés során minden egyes támogatásra jogosult lónál a lóútlevél adatai megegyeznek a szóban forgó állat tényleges adataival10Az ellenőrzött, támogatásra jogosult ló esetében a lóútlevél adatai nem egyeznek meg a szóban forgó állat tényleges adataivalP25P25P25
A fedeztetési jegyzőkönyv alapján egyértelműen megállapítható, hogy a fedeztetett kancák esetében a fedeztetés az adott fajta esetében elfogadott ménnel történtA fedeztetett kanca esetében a fedeztetés nem az adott fajta esetében elfogadott ménnel történtP25P25P25
Adható pontszám:50
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél45
10%40
20%35
50%25
100%20
Programból való kizárás15
Mangalica célprogram
Szabadtartásos/félszabad tartásos állattartás folytatása10Nem tartották be az előírást6P2P3
Legalább 20 db nőivarú, tárgyév szeptember 30-ig 1. életévét betöltött, vagy annál idősebb, az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvi nyilvántartásában szereplő fajtatiszta koca tartása10A gazdálkodó nem rendelkezik az előírt minimális állatállománnyalP2P3P3
A programba való belépéskor a tenyésztő szervezeti igazoláson feltüntetett, és a helyszíni ellenőrzés során megtekintett támogatásra jogosUlt állatállomány létszáma megegyezik10A programba való belépéskor a tenyésztő szervezeti igazoláson feltüntetettnél a helyszíni ellenőrzés során megtekintett támogatásra jogosUlt állatállomány létszáma kisebbP2P3P3
Adható pontszám:30
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél27
10%24
20%21
50%15
100%12
Programból való kizárás9
Őshonos juh (Hortobágyi racka (fehér, fekete), Gyimesiracka,Cigája, Cikta)) célprogram
Szabadtartásos állattartás folytatása10Nem tartották be az előírást6P2P3
Legalább 10 db nőivarú, tárgyév szeptember 30-ig 1. életévét betöltött, vagy annál idősebb, az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvi nyilvántartásában szereplő fajtatiszta anyajuh tartása: Hortobágyi racka (fehér, fekete), Gyimesi racka, Cigája, Cikta10A gazdálkodó nem rendelkezik az előírt minimális állatállománnyalP2P3P3
A programba való belépéskor a tenyésztő szervezeti igazoláson feltüntetett, és a helyszíni ellenőrzés során megtekintett támogatásra jogosult állatállomány létszáma megegyezik10A programba való belépéskor a tenyésztő szervezeti igazoláson feltüntetettnél a helyszíni ellenőrzés során megtekintett támogatásra jogosult állatállomány létszáma kisebbP2P3P3
Adható pontszám:30
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél27
10%24
20%21
50%15
100%12
Programból való kizárás9
Őshonos baromfi célprogram
Szabadtartásos/félszabad tartásos állattartás folytatása10Nem tartották be az előírást6P2P3
A keltetési napló alapján kiállított származási igazolás alapján a tenyésztő szervezet által igazolt állomány megléte fajonként10A gazdálkodó nem rendelkezik a fajonként előírt minimális állatállománnyalP2P3P3
A fajta elismert országos tenyésztő szervezete által kiállított származási igazolás, ami igazolja, hogy az állat tUlajdonosa mekkora támogatásra jogosUlt állatállománnyal rendelkezik (származási igazolás)10Az előírt igazolással a gazdálkodó nem rendelkezikP2P3P3
Adható pontszám:30
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél27
10%24
20%21
50%15
100%12
Programból való kizárás9
F.2. Ökológiai állattartás támogatása célprogramok
Szarvasmarha célprogram
A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet ökológiai állattartásra vonatkozó szabályainak betartása10Nem tartották be a rendelet előírásait6P2P3
Adható pontszám:10
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél9
10%8
20%7
50%5
100%4
Programból való kizárás3
Sertés célprogram
A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet ökológiai állattartásra vonatkozó szabályainak betartása10Nem tartották be a rendelet előírásait6P2P3
Adható pontszám:10
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél9
10%8
20%7
50%5
100%4
Programból való kizárás3
Juh célprogram
A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet ökológiai állattartásra vonatkozó szabályainak betartása10Nem tartották be a rendelet előírásait6P2P3
Adható pontszám:10
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél9
10%8
20%7
50%5
100%4
Programból való kizárás3
Baromfi célprogram
A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet ökológiai állattartásra vonatkozó szabályainak betartása10Nem tartották be a rendelet előírásait6P2P3
Adható pontszám:10
Szankcionálás mértéke
Figyelmeztető levél9
10%8
20%7
50%5
100%4
Programból való kizárás3
A jelmagyarázat a táblázatok végén található.

9. számú melléklet a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelethez[122]

Célprogram váltási kérelmek részletes pontozási szempontrendszere

Jelenleg vállalt célprogramA választott új célprogram
hasznosítási irány1. számú melléklet alapján a szigorúság foka és a célprogram szintjeszintek
alapszintű gazdálkodásintegrált növénytermesztésökológiai gazdálkodáskörnyezet- és természetvédelmi programok (ÉTT)
Szántóföldi
célprogram-
csoport
1alapszintű gazdálkodás136
2integrált növénytermesztésXX25
3ökológiai gazdálkodásXXX4
4környezet- és természetvédelmi programok (ÉTT)XXX7*
gyepgazdál-
kodási
célprogram-
csoport
1alapszintű gazdálkodásXnincs36
Xintegrált gazdálkodásnincsnincsnincsnincs
2ökológiai gazdálkodásXnincsX4
3környezet- és természetvédelmi programok (ÉTT)XnincsXX
ültetvények-
re vonatkozó
célprogram-
csoport
Xalapszintűnincsnincsnincsnincs
1integrált gazdálkodásnincsX36
2ökológiai gazdálkodásnincsXX5
3környezet- és természetvédelmi programok ("ritka ültetvényfajták")nincsXX4

* A 11. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően lehetséges csak a célprogram váltás.

Lábjegyzetek:

[1] A felvezető szöveget módosította az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.05.02.

[2] Beiktatta a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 81. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.05.22.

[3] Megállapította a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.04.18.

[4] Megállapította a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.04.18.

[5] Megállapította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[6] Megállapította az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.05.02.

[7] Beiktatta az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.05.02.

[8] Beiktatta az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.05.02.

[9] Megállapította a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2005.04.18.

[10] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2004/163. száma. Megjelent 2004.11.08.

[11] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[12] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[13] Megállapította a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelet 3. §-a. Hatályos 2005.04.18.

[14] Megállapította a 107/2005. (XI. 24.) FVM rendelet 1. § -a. Hatályos 2005.11.27.

[15] Megállapította a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelet 4. §-a. Hatályos 2005.04.18.

[16] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (3)-(4) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[17] Módosította a 6/2007. (I. 24.) FVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.02.01.

[18] Megállapította az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.05.02.

[19] Beiktatta a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.04.18.

[20] Beiktatta a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.04.18.

[21] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[22] Megállapította a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelet 6. §-a. Hatályos 2005.04.18.

[23] Megállapította a 107/2005. (XI. 24.) FVM rendelet 2. § -a. Hatályos 2005.11.27.

[24] Megállapította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2009.08.17.

[25] Megállapította a 107/2005. (XI. 24.) FVM rendelet 3. § -a. Hatályos 2005.11.27.

[26] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § a)-b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[27] Megállapította a 6/2007. (I. 24.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.02.01.

[28] Megállapította a 40/2006. (V. 24. ) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.05.27.

[29] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § c)-d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[30] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[31] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[32] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[33] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § e) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[34] Beiktatta a 40/2006. (V. 24. ) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2006.05.27.

[35] Hatályon kívül helyezte a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[36] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[37] A felvezető szöveget módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[38] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § i) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[39] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[40] Megállapította az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 6. §-a. Hatályos 2008.05.02.

[41] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[42] Megállapította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 4. §-a. Hatályos 2009.08.17.

[43] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § f) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.17.

[45] Megállapította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 6. §-a. Hatályos 2009.08.17.

[46] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (9) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[47] A nyitó szövegrészt módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § c), g) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[48] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[49] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[50] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[51] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2004/163. száma. Megjelent 2004.11.08.

[52] Megállapította a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.04.18.

[53] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[54] Megállapította a 71/2005. (VIII. 11.) FVM rendelet 3. § -a. Hatályos 2005.08.11.

[55] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2004/163. száma. Megjelent 2004.11.08.

[56] Megállapította a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.04.18.

[57] Megállapította a 71/2005. (VIII. 11.) FVM rendelet 4. § -a. Hatályos 2005.08.11.

[58] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2004/163. száma. Megjelent 2004.11.08.

[59] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[60] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[61] Megállapította az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 7. §-a. Hatályos 2008.05.02.

[62] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[63] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2004/163. száma. Megjelent 2004.11.08.

[64] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[65] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2004/163. száma. Megjelent 2004.11.08.

[66] Megállapította a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2005.04.18.

[67] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2004/163. száma. Megjelent 2004.11.08.

[68] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (7) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[69] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[70] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2004/163. száma. Megjelent 2004.11.08.

[71] Megállapította a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelet 11. § (4) bekezdése. Hatályos 2005.04.18.

[72] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2004/163. száma. Megjelent 2004.11.08.

[73] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (9) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[74] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2004/163. száma. Megjelent 2004.11.08.

[75] Megállapította a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatályos 2005.04.18.

[76] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (7) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[77] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2004/163. száma. Megjelent 2004.11.08.

[78] Megállapította a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelet 11. § (6) bekezdése. Hatályos 2005.04.18.

[79] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (5), és (7) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[80] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 46. § a) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[81] Megállapította a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelet 12. §-a. Hatályos 2005.04.18.

[82] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 46. § b) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[83] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[84] Megállapította az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 8. §-a. Hatályos 2008.05.02.

[85] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2004/163. száma. Megjelent 2004.11.08.

[86] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 46. § c) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[87] Megállapította az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2008.05.02.

[88] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2004/163. száma. Megjelent 2004.11.08.

[89] Megállapította az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 10. §-a. Hatályos 2008.05.02.

[90] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[91] Megállapította az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.05.02.

[92] Beiktatta az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.05.02.

[93] Jelölését módosította az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.05.02.

[94] Jelölését módosította az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.05.02.

[95] Jelölését módosította az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.05.02.

[96] Módosította a 151/2012. (XII. 29.) VM rendelet 22. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[97] Módosította a 151/2012. (XII. 29.) VM rendelet 22. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[98] Módosította a 151/2012. (XII. 29.) VM rendelet 22. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[99] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[100] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 46. § b) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[101] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[102] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 46. § b) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[103] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[104] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 46. § b) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[105] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[106] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[107] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[108] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 46. § b) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[109] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2004/163. száma. Megjelent 2004.11.08.

[110] A szigorúság fokát a magasabb szám jelzi.

[111] Megállapította a 12/2009. (II. 27.) FVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.03.02.

[112] Hatályon kívül helyezte az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.05.02.

[113] Megállapította az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.05.02.

[114] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § h) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[115] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § e) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[116] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § e) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[117] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[118] Módosította a 108/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.08.17.

[119] Módosította a 6/2007. (I. 24.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.02.01.

[120] Módosította az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.05.02.

[121] Módosította a 6/2007. (I. 24.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos 2007.02.01.

[122] Beiktatta a 40/2006. (V. 24. ) FVM rendelet 4. § -a. Hatályos 2006.05.27.

Tartalomjegyzék