32004R0817[1]

A Bizottság 817/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 817/2004/EK RENDELETE

(2004. április 29.)

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendeletre ( 1 ), és különösen annak 34., 45. és 50. cikkére,

(1)

Az 1257/1999/EK rendelet létrehozott egy egységes jogi keretet az EMOGA vidékfejlesztési támogatásához. Különösen, annak II. címe meghatározza a támogatásra jogosult intézkedéseket, azok céljait és a támogathatósági feltételeket. Ez a jogi keret alkalmazandó a vidékfejlesztési támogatásokra a Közösség egészében.

(2)

E keret kiegészítésére elfogadták az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. február 26-i 445/2002/EK bizottsági rendeletet ( 2 ), figyelembe véve a 1257/1999/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése szerint hatályon kívül helyezett különböző tanácsi rendeletek eszköztárának alkalmazásánál szerzett tapasztalatokat.

(3)

A 2002. február 26-i 445/2002/EK rendeletet lényegesen módosították. Továbbá, amikor az 1257/1999/EK rendeletet módosították, négy új intézkedést vezettek be, amelyekhez részletes szabályok szükségesek. Továbbá, a programozási időszak kezdete óta szerzett tapasztalatok fényében bizonyos rendelkezéseket világosabbá kell tenni, különösen azokat, melyek a programozási dokumentumok módosítási eljárására, a programok pénzügyi igazgatására és az ellenőrzésekre vonatkoznak. Így az egyértelműség és az ésszerűség érdekében egy új rendeletet kell elfogadni a részletes szabályokról, és a 445/2002/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(4)

E szabályoknak meg kell felelniük a szubszidiaritás és az arányosság elvének, és ezért azokat a kitűzött célok eléréséhez szükséges mértékre kell korlátozni.

(5)

Tekintettel a támogathatósági feltételekre, az 1257/1999/EK rendelet három alapfeltételt határoz meg a mezőgazdasági üzemekbe és feldolgozó üzemekbe történő beruházások, valamint a fiatal gazdálkodók támogatására. Meg kell határozni azt az időpontot, amikorra e feltételeket teljesíteni kell, valamint - a minimum-előírások teljesítése érdekében történő beruházások esetében - a tagállamok által meghatározott kedvezményezetteknek biztosítható türelmi időt.

(6)

A mezőgazdasági üzemekbe és feldolgozó üzemekbe történő beruházások közösségi támogatásának feltétele, hogy az érintett termékeknek legyenek hagyományos piaci értékesítési lehetőségei. Az ilyen piaci értékesítési lehetőségek felmérésére részletes szabályokat kell meghatározni.

(7)

A szakmai képzés támogatása nem terjed ki a hagyományos mezőgazdasági és erdészeti oktatásra.

(8)

A korengedményes nyugdíjazás támogatásának feltételeire vonatkozóan meg kell oldani azokat a problémákat, amelyek abból adódnak, ha egy üzemet több átruházó, vagy egy haszonbérlő ruház át valakire.

(9)

A kedvezőtlen helyzetű térségekben a több termelő által közösen használt földterületre fizetendő kompenzációs támogatást minden egyes érintett termelőnek a használatra való jogosultságával arányos mértékben kell kifizetni.

(10)

Meg kell határozni a mezőgazdasági tanácsadó szolgálat ellátására kiválasztott hatóságoktól és szervektől elvárt szakértelmet és erőforrásokat.

(11)

Az agrár-környezetvédelem és az állatok kíméletének támogatása tekintetében a gazdálkodók által a különböző agrár-környezetvédelmi és az állatok kíméletére vonatkozó kötelezettségekkel kapcsolatban teljesítendő minimumkövetelményeknek biztosítaniuk kell a támogatás kiegyensúlyozott alkalmazását, ami számításba veszi a célkitűzéseket és így hozzájárul a fenntartható vidékfejlesztéshez.

(12)

Az élelmiszer-minőségi rendszerekben részt vevő gazdálkodók tekintetében meg kell határozni az e támogatással érintett termékeket és a támogatási összeg kiszámításánál figyelembe vehető rögzített költségek típusait.

(13)

Az 1257/1999/EK rendelet 24d. cikkében meghatározott promóciós intézkedések és a mezőgazdasági termékek belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2000. december 19-i 2826/2000/EK rendeletben ( 3 ) meghatározott tájékoztató és promóciós intézkedésekre vonatkozó rendszer közötti komplementaritás biztosítása érdekében részletes szabályokat kell meg határozni a minőségi termékek promóciójának támogatására, különösen a kedvezményezettek és a támogatásra jogosult tevékenységek tekintetében. Továbbá, a kettős finanszírozás kockázatának elkerülése érdekében a 2826/2000/EK tanácsi rendelet alapján támogatott tájékoztató és promóciós intézkedések nem lehetnek jogosultak vidékfejlesztési támogatásra.

(14)

Rögzíteni kell a mezőgazdasági termékek feldolgozását és piaci forgalmazását elősegítő beruházások kiválasztására vonatkozó feltételeket. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezeket a kiválasztási feltételeket általános elvekre kell alapozni ágazati szabályok helyett.

(15)

A Közösség legkülső régióinak bizonyos feltételek esetén eltérést kell biztosítani az 1257/1999/EK rendelet 28. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdése alól, amely szerint nem nyújtható támogatás a harmadik országokból származó termékek feldolgozását vagy forgalmazását elősegítő beruházásokra.

(16)

Az 1257/1999/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdése alapján támogatásra nem jogosult erdőket részletesebben meg kel határozni.

(17)

Részletes feltételeket kell meghatározni a mezőgazdasági területek erdősítésének támogatására, valamint az erdők ökológiai stabilitásának megőrzésére és javítására irányuló tevékenységek kifizetéseire.

(18)

Az 1257/1999/EK rendelet 33. cikke alapján támogatásban részesülnek a gazdálkodási tevékenységek végzésével és szerkezetváltásával, valamint a vidéki tevékenységekkel kapcsolatos olyan egyéb intézkedések, amelyek nem tartoznak más vidékfejlesztési intézkedés hatálya alá. Tekintve azon intézkedések széles skáláját, amelyek e cikk hatálya alá tartozhatnak, elsődlegesen a tagállamokra kell bízni a támogatási feltételek - programozásuk keretében történő - meghatározását.

(19)

Több intézkedésre vonatkozó közös szabályokat kell meghatározni különösen a helyes gazdálkodási gyakorlat alkalmazásának biztosítása érdekében, azokban az esetekben, ahol az intézkedések e kritériumra utalnak, továbbá annak érdekében, hogy - a különféle támogatási intézkedések hatékony végrehajtásának veszélyeztetése nélkül -biztosítható legyen a hosszú távú kötelezettségek esetében az olyan események figyelembevételét lehetővé tévő rugalmasság, amelyek hatással lehetnek e kötelezettségekre.

(20)

Egyértelmű választóvonalat kell húzni a vidékfejlesztési támogatás finanszírozása és a piac közös szervezései keretében nyújtott támogatás finanszírozása között. Bármely kivételt azon elv alól, hogy a piac közös szervezései keretébe tartozó támogatási rendszerek hatálya alá tartozó intézkedések nem jogosultak vidékfejlesztési támogatásra, a tagállamoknak kell - sajátos szükségleteikkel összhangban és átlátható eljárást követve - javasolniuk a vidékfejlesztési programozásukban.

(21)

A vidékfejlesztési támogatás keretében történő kifizetéseket teljes egészben a kedvezményezetteknek kell kifizetni.

(22)

Az 1685/2000/EK bizottsági rendelet ( 4 ) meghatározza a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet ( 5 ) végrehatására vonatkozó részletes szabályokat a strukturális alapok - és így az EMOGA Orientációs Részlege - által társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak támogathatósága tekintetében. A koherencia érdekében - az 1257/1999/EK rendelet, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet ( 6 ) vagy e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - az 1685/2000/EK rendeletet az EMOGA Garanciarészlege által társfinanszírozott intézkedésekre is alkalmazni kell.

(23)

Az 1257/1999/EK rendelet 30. cikke (1) bekezdésének első, második és hatodik francia bekezdése, valamint 31. cikke alapján társfinanszírozott bizonyos beruházásokra gyakran rögzítenek szabványos egységköltségeket. Az érthetőség érdekében és ezen intézkedések igazgatásának egyszerűsítése érdekében 2000-től a kedvezményezetteket fel kell menteni az 1685/2000/EK bizottsági rendelet szerinti számlabemutatási kötelezettség alól. Az említett szabványosított költségek alkalmazására vonatkozó feltételeket szintén meg kell határozni a tagállamok általi hatékony igazgatás biztosítása érdekében.

(24)

A tagállamok részére a vidékfejlesztési intézkedésekre vonatkozóan a 2000-2006 közötti időszakra az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által megítélt keretösszegek indikatív felosztásának rögzítéséről szóló, 1999. szeptember 8-i 1999/659/EK bizottsági határozat ( 7 ) meghatározza a tagállamoknak nyújtott keretösszegek által lefedett költségtípusokat. Továbbá, az 1257/1999/EK tanácsi rendelet által előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átállásra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1999. december 9-i 2603/1999/EK bizottsági rendelet ( 8 ) értelmében a 2000. január 1. előtt tett bizonyos kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések bizonyos feltételekkel belefoglalhatók a 2000-2006-os vidékfejlesztési programozásba. Ezért meg kell határozni, hogy mi tartozik a Bizottság által jóváhagyott egységes programozási dokumentum keretében az egyes vidékfejlesztési tervekre vonatkozóan meghatározott közösségi támogatás teljes összegébe.

(25)

A rugalmasabb pénzügyi igazgatás biztosítása érdekében azon tagállamok esetében, amelyek a regionalizált vidékfejlesztési programozás mellett döntöttek, lehetőséget kell biztosítani az egyes regionális programokra biztosított közösségi támogatás teljes összegének egy külön határozatban történő megállapítására, amely tartalmaz egy konszolidált pénzügyi táblázatot az egész tagállamra vonatkozóan.

(26)

A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról szóló, 1999. május 17-i 1259/1999/EK tanácsi rendelet ( 9 ) 5. cikke előírja, hogy a környezetvédelmi követelmények megsértéséből adódó szankciókból vagy a modulációból származó összeg a tagállamok számára továbbra is rendelkezésre áll, mint kiegészítő közösségi támogatás bizonyos vidékfejlesztési intézkedésekre. Meg kell határozni, hogy a Bizottság jóváhagyása pontosan mit takar az ilyen intézkedések esetében.

(27)

Részletes szabályokat kell meghatározni a vidékfejlesztési tervek előterjesztésére és felülvizsgálatára.

(28)

Annak érdekében, hogy elősegítsék a vidékfejlesztési tervek elkészítését és a Bizottság általi vizsgálatukat és jóváhagyásukat, közös szabályokat kell meghatározni e tervek szerkezetére és tartalmára vonatkozóan, különösen az 1257/1999/EK rendelet 43. cikkében meghatározott követelményekre alapján.

(29)

Meg kell határozni a vidékfejlesztési programozási dokumentumok módosításara vonatkozó követelményeket, annak érdekében, hogy a Bizottság gyorsan és hatékonyan tudja őket megvizsgálni.

(30)

Csak a vidékfejlesztési programozási dokumentumok fontos változtatásait tartalmazó módosításokra vonatkozik az irányítóbizottság eljárás. Az egyéb módosításokat a tagállamok határozzák meg, és erről tájékoztatják a Bizottságot.

(31)

A hatékony és rendszeres felügyelet biztosítása érdekében a tagállamok elkészítik a programozási dokumentumaik konszolidált és naprakész elektronikus változatát, és azt a Bizottság számára elérhetővé teszik.

(32)

Részletes szabályokat kell meghatározni a pénzügyi tervezésre és az 1257/1999/EK rendelet 35. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott intézkedések finanszírozásához történő hozzájárulásra.

(33)

Ebben az összefüggésben, a tagállamok rendszeresen jelentést tesznek a Bizottságnak a vidékfejlesztési intézkedések finanszírozásának helyzetéről.

(34)

Lépéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a vidékfejlesztési célra elkülönített összegeket hatékonyan használják fel, különösen annak előírásával, hogy a Bizottság a kifizető ügynökségek számára biztosítson egy kezdő előleget, és hogy a megítélt keretösszegeket az igényeknek megfelelően és a múltbeli teljesítmény alapján állapítsák meg. Szintén helyénvaló rendelkezni annak lehetőségéről, hogy bizonyos kategóriákba tartozó kedvezményezettek - bizonyos feltételek mellett - előleget kapjanak a beruházási intézkedések végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

(35)

A költségvetési fegyelemre és különösen a tagállamok hiányos vagy hibás nyilatkozataira vonatkozó általános szabályokat az e rendeletben megállapított konkrét szabályok mellett alkalmazni kell.

(36)

A vidékfejlesztési intézkedések részletes pénzügyi adminisztrációját az 1258/1999/EK rendelet végrehajtásáról szóló rendeletek alapján kell végezni.

(37)

A felügyeletre és értékelésre vonatkozó eljárásoknak és követelményeknek az egyéb közösségi támogatási intézkedésekre alkalmazandó elveken kell alapulniuk, különösen pedig az 1260/1999/EK rendeletben meghatározottakra.

(38)

Az adminisztratív szabályoknak lehetővé kell tenniük a jobb adminisztrációt, felügyeletet, és a vidékfejlesztési támogatás jobb ellenőrzését. Az egyszerűség érdekében, a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a gazdálkodók részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet ( 10 ) II. címének IV. fejezetében előírt integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert - amelyre a részletes végrehajtó szabályokat a 2419/2001/EK bizottsági rendelet ( 11 ) határozza meg - amikor csak lehet, alkalmazni kell.

(39)

Mind közösségi, mind tagállami szinten rendelkezni kell a szankciórendszerről.

(40)

A 2078/92/EGK ( 12 ), a 2079/92/EGK ( 13 ) és a 2080/92/EGK ( 14 ) tanácsi rendeletek szerinti korábbi kapcsolódó intézkedések végrehajtásának állásáról szóló információkat fel kell venni az 1257/1999/EK rendelet 48. cikkének (2) bekezdésében előírt éves jelentésbe, ha az ilyen intézkedések a 2000-2006-os pénzügyi programozás részét képezik. Az ilyen intézkedésekből eredő kiadásokat szintén beletartozik azoknak az információknak a körébe, amelyeket a tagállamoknak minden év szeptember 30-ig közölniük kell.

(41)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak Agrárstrukturális és Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSEK

1. SZAKASZ

Mezőgazdasági üzemekbe történő beruházás

1. cikk

Az 1257/1999/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése alapján az újonnan bevezetett előírásoknak való megfelelésre a tagállamok által biztosítható türelmi idő nem haladhatja meg az attól az időponttól számított 36 hónapot, amikor az előírás a gazdálkodó számára kötelezővé válik. Az 1257/1999/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett beruházási időszak végének az első bekezdésben megállapított türelmi időre kell esnie.

Az első bekezdésben megállapított türelmi idő nem alkalmazható azon támogatási kérelmek esetében, amelyeket 2004. május 7. előtt nyújtottak be.

2. cikk

(1) Az 1257/1999/EK rendelet 6. cikkének alkalmazása céljából a hagyományos piaci értékesítési lehetőségek meglétét a megfelelő szinten a következők tekintetében kell felmérni:

a) az érintett termékek;

b) a beruházás típusa;

c) a meglévő és a tervezett kapacitás.

(2) Minden, a közös piaci szervezetek keretébe tartozó termelési korlátozást, illetve közösségi támogatásra vonatkozó felső határt figyelembe kell venni.

(3) Amennyiben egy közös piaci szervezet keretében a termelési korlátozás vagy a közösségi támogatásra vonatkozó felső határ egyéni gazdálkodók, üzemek, vagy feldolgozó üzemek szintjén van érvényben, nem támogatható az olyan beruházás, amelynek révén a termelés az említett korlátokat, illetve felső határokat meghaladná.

3. cikk

A fiatal gazdálkodók által végzett beruházásokra e rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

2. SZAKASZ

Fiatal gazdálkodók tevékenységének megkezdése

4. cikk

(1) A fiatal gazdálkodók tevékenységének megkezdését elősegítő támogatásra vonatkozóan az 1257/1999/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeknek a támogatás odaítéléséről szóló egyedi határozat meghozatalakor teljesítettnek kell lenniük.

(2) A szakismeretek és a szakmai alkalmasság, a gazdasági életképesség, valamint a környezetvédelemre, a higiéniára és az állatok kíméletére vonatkozó minimum-előírások tekintetében azonban a gazdálkodási tevékenység megkezdésétől számított legfeljebb ötéves időtartam biztosítható ezeknek a feltételeknek a teljesítésére, amennyiben a fiatal gazdálkodónak adaptációs időszakra van szüksége tevékenysége megkezdésének megkönnyítéséhez vagy mezőgazdasági üzeme strukturális alkalmazkodásához.

5. cikk

Az 1257/1999/EK rendelet 8. cikke szerinti támogatás odaítéléséről szóló egyedi határozatot a tevékenység megkezdésének - a tagállamokban hatályban lévő rendelkezések által meghatározott - időpontját követően legfeljebb 12 hónappal meg kell hozni.

3. SZAKASZ

Képzés

6. cikk

A szakmai képzés támogatása nem terjed ki a közép- vagy felsőfokú mezőgazdasági és erdészeti képzés hagyományos programjainak, illetve rendszereinek részét képező oktató, illetve gyakorlati képzést nyújtó tanfolyamokra.

4. SZAKASZ

Korengedményes nyugdíjazás

7. cikk

Amennyiben a gazdaságot több átruházó ruházza át, a támogatás összértéke nem lehet több az egy átruházónak nyújtott összegnél.

8. cikk

Az átruházó által az 1257/1999/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésével összhangban tovább folytatott nem kereskedelmi jellegű gazdálkodási tevékenység nem támogatható a közös agrárpolitika keretében.

9. cikk

A haszonbérlő átruházhatja a felszabaduló földterületet a tulajdonosra, feltéve, hogy a haszonbérlet megszűnt és az átvevőre vonatkozóan az 1257/1999/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében megállapított követelmények teljesülnek.

10. cikk

A felszabaduló földre vonatkozóan tagosítási művelet vagy egyszerű parcellacsere végezhető.

Ilyen esetben a felszabaduló földre alkalmazandó feltételeket kell alkalmazni a felszabaduló földdel agronómiailag egyenértékű területekre is.

A tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy a felszabaduló földet olyan testület vegye át, amely vállalja, hogy egy későbbi időpontban kiutalja azt egy olyan átvevőnek, aki eleget tesz a korengedményes nyugdíjazás feltételeinek.

5. SZAKASZ

Kedvezőtlen helyzetű, illetve környezetvédelmi korlátozások által érintett térségek

11. cikk

A több gazdálkodó által legeltetés céljából közösen használt földterületekre fizetendő kompenzációs támogatás az egyes érintett gazdálkodóknak a földterület általuk történő használatával, vagy használati jogukkal arányban adható.

6. SZAKASZ

Az előírások teljesítése

12. cikk

Az 1257/1999/EK rendelet 21d. cikkének (2) bekezdésében említett, mezőgazdasági tanácsadói szolgálat ellátására kiválasztott hatóságoknak és szerveknek rendelkezniük kell a képzett személyzet, adminisztratív és technikai felszereltség tekintetében a megfelelő erőforrásokkal, valamint tanácsadói tapasztalattal és megbízhatósággal az 1257/1999/EK rendelet 21d. cikkének (1) bekezdésében említett, jogszabályban foglalt követelményeket illetően.

7. SZAKASZ

Agrár-környezetvédelem és az állatok kímélete

13. cikk

Az állattenyésztés külterjessé tételére, illetve az eltérő módon folytatott állattenyésztésre vonatkozó kötelezettségvállalásnak legalább a következő feltételeket kell kielégítenie:

a) továbbra is folyik legelőgazdálkodás;

b) az állatállományt úgy osztják el a mezőgazdasági üzem területén, hogy fenntartsák a teljes legelőterületet, és ezáltal elkerüljék mind a túllegeltetést, mind a kihasználatlanságot;

c) a mezőgazdasági üzem területén tartott összes legelő állat figyelembevételével, illetve a tápanyag-kimosódás korlátozására tett kötelezettségvállalás esetén a mezőgazdasági üzem területén tartott összes, a kérdéses kötelezettségvállalás által érintett állat figyelembevételével határozzák meg az élőállat-sűrűséget.

14. cikk

(1) A támogatás a következő kötelezettségvállalásokra vonatkozhat:

a) olyan, az adott térségben honos helyi fajtából származó állatok tenyésztése, amelyeket a tenyésztésből történő kivonás veszélye fenyeget;

b) olyan, a helyi és a regionális körülményekhez természetes módon alkalmazkodott növénygenetikai források megőrzése, amelyeket a génerózió veszélye fenyeget;

(2) A helyi fajtáknak és a növénygenetikai forrásoknak szerepet kell játszaniuk azon térség környezetének fenntartásában, amelyre az (1) bekezdés szerinti intézkedés vonatkozik.

A támogatható mezőgazdasági haszonállatfajokat, valamint a helyi fajták tenyésztésből történő kivonására vonatkozó küszöbértékek meghatározására szolgáló ismérveket az e rendelet I. mellékletében szereplő táblázat tartalmazza.

15. cikk

Az 1257/1999/EK rendelet 24. cikke (1) bekezdése második albekezdésének alkalmazásában a tőkeberuházásokat jövedelmet nem termelőnek kell tekinteni abban az esetben, ha általánosságban nem vezetnek a mezőgazdasági üzem értékének, illetve jövedelmezőségének jelentős nettó növekedéséhez.

16. cikk

Az 1257/1999/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett, minimálisan ötéves időszakon túli agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalásokra nem határozható meg hosszabb időtartam, mint amennyi a környezeti hatásuk eléréséhez ésszerűen szükséges. Általában az időtartamuk legfeljebb 10 év, kivéve azokat a meghatározott kötelezettségvállalásokat, amelyeknél hosszabb időtartam bizonyul elengedhetetlenül szükségesnek.

17. cikk

A különböző agrár-környezetvédelmi és/vagy az állatok kíméletére vonatkozó kötelezettségvállalások egymással kombinálhatók, feltéve, hogy kiegészítik egymást és összeegyeztethetőek egymással.

Az agrár-környezetvédelmi intézkedések ily módon történő kombinációja esetében a támogatás szintjénél figyelembe kell venni az elmaradt bevételt és a kombinációból származó további konkrét költségeket.

18. cikk

(1) Az adott kötelezettségvállalásokból származó bevételkiesés és többletköltségek kiszámításánál a referenciaszint az abban a térségben jellemző helyes gazdálkodási gyakorlat, ahol az intézkedést alkalmazzák.

Ha az agronómiai vagy környezeti körülmények indokolják, figyelembe lehet venni a földterület termelésből való kivonásának, illetve bizonyos gazdálkodási gyakorlat megszűnésének a gazdasági következményeit.

(2) Ha a kötelezettségvállalásokat általában nem az 1257/1999/EK rendelet mellékletében használt, hanem más egységben fejezik ki, a tagállamok a kifizetések kiszámításánál alkalmazhatják ezeket a más egységeket. Ilyen esetekben a tagállamok biztosítják, hogy teljesüljön az 1257/1999/EK rendelet mellékletében meghatározott, közösségi támogatás által támogatható évenkénti maximális összegekre vonatkozó feltétel. E célból a tagállamok:

a) megállapíthatnak egy határt a mezőgazdasági üzem agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások által érintett hektáronkénti egységeinek számára vonatkozóan;

vagy

b) minden részt vevő mezőgazdasági üzemre vonatkozóan meghatározhatják a teljes maximális összeget, és biztosítják, hogy a kifizetések minden mezőgazdasági üzem esetében megfeleljenek ennek a felső határnak.

(3) A kifizetések csak akkor alapulhatnak a trágyák, növényvédő szerek, vagy egyéb eszközök használatának korlátozásán, ha ezek a korlátozások technikailag és gazdaságilag mérhetőek.

19. cikk

A tagállamok - objektív ismérvek alapján - meghatározzák, fennáll-e az 1257/1999/EK rendelet 24. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdése szerinti pénzügyi ösztönző nyújtásának szükségessége.

Az ösztönzők nem haladhatják meg az adott kötelezettségvállalásból származó bevételkiesés és többletköltségek 20 %-át, kivéve az olyan egyedi kötelezettségvállalások esetét, amelyeknél az intézkedés hatékony végrehajtásához a magasabb százalékos arány elengedhetetlennek minősül.

20. cikk

Annak a gazdálkodónak, aki a mezőgazdasági üzeme egy részére vonatkozóan agrár-környezetvédelmi kötelezettséget vállal, az egész mezőgazdasági üzem tekintetében legalább a helyes gazdálkodási gyakorlatot kell követnie.

21. cikk

(1) A tagállamok egy adott kötelezettségvállalásnak egy másikra történő átalakítását a folyamatban lévő teljesítési időszak alatt a következő feltételekkel engedélyezhetik:

a) az ilyen átalakítás vitathatatlanul hasznos a környezet vagy az állatok kímélete tekintetében;

b) a már meglévő kötelezettségvállalás jelentős megerősítését jelenti;

és

c) a jóváhagyott program tartalmazza az érintett kötelezettségvállalásokat.

Az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalás az e bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában meghatározott feltételek mellett átalakítható az 1257/1999/EK rendelet 31. cikke szerinti, mezőgazdasági terület erdősítésére vonatkozó kötelezettségvállalássá. Az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalás visszatérítési kötelezettség nélkül szűnik meg.

(2) A tagállamok engedélyezhetik az agrár-környezetvédelmi vagy az állatok kíméletére vonatkozó kötelezettségvállalásoknak a teljesítésük időszaka alatt történő kiigazítását, feltéve, hogy a jóváhagyott program az adott kiigazítást lehetővé teszi, és a kiigazítás a kötelezettségvállalás célkitűzéseire tekintettel kellően indokolt.

(3) Ha adott agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások az 1257/1999/EK rendelet 42. cikkében rögzített programozási időszak vége előtt lejárnak, a tagállamok meghosszabbíthatják azokat, feltéve, hogy a kötelezettségvállalás utolsó éve nem kezdődik később 2006. december 31-nél.

A tagállamok engedélyezhetik a kötelezettségvállalás által érintett mezőgazdasági üzem területeinek kiigazítását figyelembe véve, hogy a kedvezményezett a meghosszabbított időszak alatt mezőgazdasági üzemének egy részét átruházza más személyre, feltéve, hogy a kiigazítás a kötelezettségvállalás által érintett területet 50 %-nál nagyobb mértékben nem csökkenti.

8. SZAKASZ

Élelmiszer-minőség

1. alszakasz

Részvétel élelmiszer-minőségi rendszerekben

22. cikk

(1) Az 1257/1999/EK rendelet 24b. cikkében előírt támogatás csak abban az esetben nyújtható az élelmiszer-minőségi rendszerekben részt vevő gazdálkodóknak, ha az érintett mezőgazdasági terméket vagy élelmiszert az említett cikk (2) bekezdésében felsorolt rendeletek vagy egy, az említett cikk (3) bekezdésében előírt nemzeti minőségi rendszer keretében hivatalosan elismerték.

(2) Amennyiben valamely vidékfejlesztési programozási dokumentum tartalmaz a 2092/91/EGK ( 15 ) tanácsi rendelet szerinti élelmiszer-minőségi rendszerben való részvételre vonatkozóan az 1257/1999/EK rendelet 24b. cikke értelmében valamely meghatározott termékre nyújtott támogatást, az e minőségi rendszerben való részvételből eredő rögzített költségek nem vehetők figyelembe az ugyanazon termék vonatkozásában a biogazdálkodás támogatására irányuló agrár-környezetvédelmi intézkedés keretében nyújtott támogatás összegének kiszámításakor.

Az 1257/1999/EK rendelet 24c. cikke céljából a "rögzített költségek": a minőségi rendszerbe történő belépéskor felmerülő költségek és az ilyen rendszerben való részvételre vonatkozó éves hozzájárulás, beleértve - adott esetben - a rendszer dokumentációjának való megfelelés igazolására előírt ellenőrzésekkel kapcsolatos kiadásokat.

2. alszakasz

Minőségi termékek promóciója

23. cikk

Az 1257/1999/EK rendelet 24d. cikkének (1) bekezdése céljából a "termelői csoport": jogi formájától függetlenül bármely szervezet, amelyben valamely meghatározott mezőgazdasági termék vagy élelmiszer vonatkozásában az 1257/1999/EK rendelet 24b. cikkének hatálya alá tartozó minőségi rendszerben aktívan részt vevő piaci szereplők csoportosulnak.

Az egy vagy több ágazatot képviselő szakmai és/vagy szakmaközi szervezetek nem minősülnek "termelői csoportnak" az első bekezdés értelmében.

24. cikk

Az 1257/1999/EK rendelet 24d. cikkének (2) bekezdése céljából a támogatásra jogosult tájékoztatási, promóciós és hirdetési tevékenységek olyan tevékenységek, amelyek arra irányulnak, hogy a fogyasztókat a "részvétel élelmiszer-minőségi rendszerekben" nevű intézkedés címén a programozási dokumentumban szereplő minőségi rendszerek alá tartozó mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek vásárlására ösztönözzék.

Az ilyen tevékenységeknek fel kell hívniuk a figyelmet az érintett termékek különleges tulajdonságaira vagy előnyeire, nevezetesen a minőség, a meghatározott termelési módszerek, az állatok kímélete és a környezetvédelem tekintetében az érintett minőségi rendszerrel összefüggésben, valamint kiterjedhetnek az e termékekre vonatkozó tudományos és technológiai tudásanyag közismertté tételére.

Az ilyen tevékenységeknek ki kell terjedniük különösen vásárok és kiállítások szervezésére és/vagy az azokon való részvételre, más hasonló közönségkapcsolatokra, valamint a különböző kommunikációs csatornákon keresztül vagy az eladási pontokon történő hirdetésre.

25. cikk

(1) Az 1257/1999/EK rendelet 24d. cikke alapján csak belső piacon történő tájékoztatási, promóciós és hirdetési tevékenységek jogosultak támogatásra.

(2) A 24. cikk szerinti tevékenységek nem irányulhatnak meghatározott kereskedelmi márkákra. Nem ösztönözhetik a fogyasztókat egy termék megvásárlására annak sajátos származása miatt, kivéve a 2081/92/EK tanácsi rendelet ( 16 ) által bevezetett minőségi rendszerek hatálya alá tartozó termékeket, és a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet ( 17 ) hatálya alá tartozó termékeket.

A termék származása mindazonáltal feltüntethető, feltéve, hogy a származás említése alá van rendelve a fő üzenetnek.

(3) Amennyiben az e rendelet 24. cikkének hatálya alá tartozó tevékenységek olyan terméket érintenek, amelyet az 1257/1999/EK rendelet 24b. cikke (2) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában előírt valamely minőségi rendszer hatálya alá tartozik, az e rendszer szerint előírt közösségi logót fel kell tüntetni a tájékoztatási, promóciós és hirdetési anyagokon.

(4) A 2826/2000/EK tanácsi rendelet alapján támogatott tájékoztatási és promóciós tevékenységek nem jogosultak az 1257/1999/EK rendelet 24d. cikke szerinti támogatásra.

26. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az 1257/1999/EK rendelet 24d. cikkével összhangban támogatásban részesülő tevékenységgel összefüggésben összeállított minden tájékoztatási, promóciós és hirdetési anyag tervezete megfeleljen a közösségi jogszabályoknak. E célból, a kedvezményezetteknek minden ilyen előzetes anyagot továbbítaniuk kell a tagállam illetékes hatóságának.

9. SZAKASZ

A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának javítása

27. cikk

Támogatható kiadások lehetnek a következők:

a) ingatlanok építése és vétele, kivéve a földvásárlást;

b) új gépek és berendezések, ideértve a számítástechnikai szoftvereket;

c) általános költségek, mint például az építészeknek, a mérnököknek, a tanácsadóknak fizetendő díjak, megvalósíthatósági tanulmányok, licencek és szabadalmak megszerzésének költségei.

Az első albekezdés c) pontjában említett költségek kiegészítik az a) és b) pontban említett költségeket, és azok 12 %-a erejéig minősülnek támogatható kiadásnak. Az 1257/1999/EK rendelet 25. cikke (2) bekezdésének negyedik francia bekezdésében említett új technológiák kifejlesztésére a felső határt 25 %-ra lehet emelni.

28. cikk

(1) Az 1257/1999/EK rendelet 26. cikke (1) bekezdésének második albekezdése céljából a "kis feldolgozó egységek": olyan vállalkozások, amelyek 10 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztatnak, és az éves árbevételük vagy az éves mérlegfőösszegük nem haladja meg a 2 millió eurót.

(2) Az 1257/1999/EK rendelet 26. cikke (1) bekezdésének második albekezdése alapján az újonnan bevezetett előírásoknak való megfelelésre a tagállamok által biztosítható türelmi idő nem haladhatja meg az attól az időponttól számított 36 hónapot, amikor az előírás a kis feldolgozó egység számára kötelezővé válik.

Az 1257/1999/EK rendelet 26. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett beruházási időszak végének a fenti második bekezdésben megállapított türelmi időre kell esnie.

29. cikk

(1) Az 1257/1999/EK rendelet 26. cikke (3) bekezdésének alkalmazása céljából a hagyományos értékesítési lehetőségek meglétét a megfelelő szinten a következők tekintetében kell felmérni:

a) az érintett termékek;

b) a beruházás típusa;

c) a meglévő és a tervezett kapacitás.

(2) Minden, a közös piaci szervezetek keretébe tartozó termelési korlátozást, illetve közösségi támogatásra vonatkozó felső határt figyelembe kell venni.

30. cikk

A legkülső régiókban támogatás adható a harmadik országokból származó termékek feldolgozására, illetve forgalmazására, feltéve, hogy a feldolgozott termékeket az adott régió piacára szánják.

Az első albekezdésben megállapított feltételnek való megfelelés céljából a támogatást a regionális igényeknek megfelelő feldolgozókapacitásra kell korlátozni, feltéve, hogy ez a feldolgozókapacitás nem haladja meg az említett igényeket.

10. SZAKASZ

Erdőgazdálkodás

31. cikk

Az erdőgazdálkodási támogatás köréből az 1257/1999/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdése alapján kizárt erdők a következők:

a) az állam vagy egy régió, vagy egy állami tulajdonú vállalkozás tulajdonában lévő erdő, illetve egyéb erdős terület;

b) királyi tulajdonú erdő és egyéb erdős terület;

c) olyan jogi személy tulajdonában lévő erdő, amely tőkéjének legalább 50 %-a az a), illetve a b) pontban említett intézmények valamelyikének tulajdonában van.

32. cikk

Az erdősítési támogatás által az 1257/1999/EK rendelet 31. cikke alapján támogatható mezőgazdasági földterületet a tagállam határozza meg, és az különösen olyan szántóföldet, legelőt, állandó legelőt és évelő növények termesztésére használt területet foglal magában, amelyen rendszeres gazdálkodás folyik.

33. cikk

(1) Az 1257/1999/EK rendelet 31. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdése alkalmazásában "gazdálkodó" az a személy, aki - a tagállamok által meghatározandó részletes ismérvek szerint - munkaidejének jelentős részét mezőgazdasági tevékenységre fordítja, és jövedelmének jelentős részét ebből szerzi.

(2) Az 1257/1999/EK rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdése alkalmazásában a "gyors növésű, rövid távon művelt fajok" olyan fajokat jelentenek, amelyeknek rotációs ideje, vagyis az egy adott parcellán két vágás között eltelt idő kevesebb, mint 15 év.

34. cikk

(1) Az 1257/1999/EK rendelet 32. cikkében foglalt támogatás nem nyújtható olyan térségek részére, amelyek az említett rendelet 31. cikke alapján részesültek támogatásban.

(2) A tűzvédelmi pásztáknak az 1257/1999/EK rendelet 32. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdése szerint mezőgazdasági intézkedésekkel történő karbantartására nem lehet kifizetést megítélni olyan térség részére, amely agrár-környezetvédelmi támogatásban részesül.

Ezeknek a kifizetéseknek összhangban kell lenniük a közös piaci szervezetek keretében a termelésre vonatkozó minden korlátozással, illetve a közös piaci szervezetek keretében nyújtott közösségi támogatás minden felső határával, és a kifizetéseknél figyelembe kell venni az említett közös piaci szervezetek keretein belül történő kifizetéseket.

11. SZAKASZ

Több intézkedésre vonatkozó közös szabályok

35. cikk

(1) Az 1257/1999/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdése harmadik francia bekezdésének és a 23. cikke (2) bekezdése első albekezdésének alkalmazásában a "helyes gazdálkodási gyakorlat" olyan gazdálkodást jelent, amely az érintett régióban gazdálkodóktól általában elvárható.

A tagállamok vidékfejlesztési terveikben ellenőrizhető előírásokat állapítanak meg. Ezen előírások legalább az általánosan kötelező környezetvédelmi követelmények teljesítésére kiterjednek. Az 1257/1999/EK rendelet 22. cikke második albekezdésének f) pontjával összhangban az állatok kíméletének támogatására vonatkozóan ezek az előírások legalább e terület általánosan kötelező követelményeit tartalmazzák.

(2) Amennyiben a tagállamok időt biztosítanak az e rendelet 1. cikkében említettek szerint az új előírásoknak való megfelelésre vagy a fiatal gazdálkodóknak az e rendelet 4. cikk második albekezdésében említett minimum-előírásoknak való megfelelésre, a gazdálkodók jogosultak maradnak az 1257/1999/EK rendelet V. fejezetében említett kompenzációs támogatásokra és/vagy az említett rendelet VI. fejezetében említett az agrár-környezetvédelmi vagy az állatok kíméletére vonatkozó támogatásra ezen időszak alatt, feltéve, hogy az e támogatások nyújtására vonatkozó egyéb feltételek teljesülnek, és a gazdálkodó az érintett előírásoknak az időszak végéig megfelel.

36. cikk

Ha egy adott támogatás feltételét képező kötelezettségvállalás teljesítésének időtartama alatt egy kedvezményezett a mezőgazdasági üzeme egészét vagy egy részét átruházza egy másik személyre, ez a személy az időszak hátralévő részére átveheti a kötelezettségvállalást. Amennyiben a kötelezettségvállalás átvétele nem történik meg, a kedvezményezettnek vissza kell térítenie az odaítélt támogatást.

A tagállamok az arányosság elve alapján az alábbi esetekben dönthetnek úgy, hogy nem követelik meg ezt a visszatérítést:

a) amennyiben a kedvezményezett, aki már teljesítette a kötelezettségvállalás jelentős részét, végleg beszünteti mezőgazdasági tevékenységét, és a kötelezettségvállalásnak az utód általi átvétele nem valósítható meg;

b) amennyiben a kedvezményezett mezőgazdasági üzeme egy részének átruházása a 21. cikk (3) bekezdésével összhangban a kötelezettségvállalás meghosszabbított időtartama alatt történik, és ha az átruházás nem lépi túl a kötelezettségvállalás által érintett meghosszabbítás előtti területnek az 50 %-át.

A mezőgazdasági üzem állapotában bekövetkezett kisebb változás esetén a tagállamok meghatározott intézkedéseket hozhatnak annak biztosítására, hogy az első albekezdés alkalmazása a már folyamatban lévő kötelezettségvállalásban ne vezessen elégtelen eredményekhez.

37. cikk

(1) Ha egy adott támogatás feltételét képező kötelezettségvállalás teljesítésének időtartama alatt a kedvezményezett megnöveli a mezőgazdasági üzem területét, a tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy a (2) bekezdésnek megfelelően a kötelezettségvállalást az időtartamának hátralévő részében a hozzáadott területre is kiterjesszék, illetve, hogy a (3) bekezdésnek megfelelően az eredeti kötelezettségvállalás helyébe új lépjen.

Akkor is lehet rendelkezni a kötelezettségvállalás ilyen jellegű cseréjéről, ha a kötelezettségvállalás által érintett terület kiterjesztése a mezőgazdasági üzemen belül történik.

(2) Az (1) bekezdésben említett kiterjesztést csak a következő feltételek mellett lehet engedélyezni:

a) az érintett intézkedés szempontjából kétségtelenül hasznos;

b) a kötelezettségvállalás jellege, a hátralévő időszak hossza és a hozzáadott terület mérete alapján kellően indokolt;

c) nem veszélyezteti a támogatás feltételeinek való megfelelés ellenőrzésének hatékonyságát;

A b) pontban említett hozzáadott terület méretének jóval kisebbnek kell lennie az eredeti terület méreténél, illetve mérete nem haladhatja meg a két hektárt.

(3) Az (1) bekezdésben említett új kötelezettségvállalás az érintett terület egészére vonatkozik és legalább olyan szigorú feltételek mellett, mint az eredeti kötelezettségvállalás.

38. cikk

Ha a kedvezményezett már nem tud eleget tenni az adott kötelezettségvállalásoknak, mert a mezőgazdasági üzemet tagosítják, vagy más hasonló állami tagosítási intézkedések vonatkoznak rá, a tagállamok megteszik azokat a lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kötelezettségvállalásokat a mezőgazdasági üzem új helyzetéhez igazítsák. Amennyiben ez a kiigazítás nem valósítható meg, a kötelezettségvállalás megszűnik, és nem követelhető visszatérítés arra az időszakra vonatkozóan, amíg a kötelezettségvállalás hatályban volt.

39. cikk

(1) Az egyedi esetekben figyelembe veendő tényleges körülmények sérelme nélkül, a tagállamok különösen a következő vis maior eseteket ismerhetik el:

a) a gazdálkodó halála;

b) a gazdálkodó hosszú távú munkaképtelensége;

c) a mezőgazdasági üzem nagy részének kisajátítása, amennyiben ez a kötelezettségvállalás időpontjában nem volt előrelátható;

d) a mezőgazdasági üzem megművelt földterületét nagymértékben sújtó súlyos természeti csapás;

e) a mezőgazdasági üzem részét képező, állattartásra szolgáló építmények véletlen megsemmisülése;

f) a gazdálkodó állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos megbetegedés.

A tagállamok értesítik a Bizottságot azokról a kategóriákról, amelyeket vis maior eseményként elismernek.

(2) A vis maior eseteiről írásban kell értesíteni a hatáskörrel rendelkező hatóságot, csatolva az adott hatóság számára kielégítő megfelelő bizonyítékokat; az értesítést attól a naptól számított 10 munkanapon belül kell megtenni, amikor a gazdálkodónak erre lehetősége nyílik. E határidő 20 munkanappal meghosszabbítható, feltéve hogy e lehetőség szerepel a programozási dokumentumban.

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, ADMINISZTRATÍV ÉS PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

Általános szabályok

40. cikk

Az 1257/1999/EK rendelet 37. cikke (3) bekezdése második albekezdésének alkalmazása céljából e rendelet 41., 42., és 43. cikkét kell alkalmazni.

41. cikk

(1) A közös piaci szervezetek keretein belül végrehajtott, a mezőgazdasági minőségi és az egészségügyi intézkedések keretében, valamint az agrárkörnyezeti támogatástól eltérő vidékfejlesztési intézkedések keretében végrehajtott környezetvédelmi intézkedések nem zárják ki az ugyanarra a termelési tevékenységre vonatkozó agrár-környezetvédelmi támogatást, feltéve, hogy az ilyen jellegű támogatás kiegészítő jellegű és összhangban van az említett intézkedésekkel, továbbá nem sérti a (3) bekezdést.

(2) Az (1) bekezdésben említett kombináció esetében, a támogatás szintjénél figyelembe kell venni az elmaradt bevételt és a kombinációból származó további konkrét költségeket.

(3) Az 1251/1999/EK tanácsi rendelet ( 18 ) 6. cikke alapján pihentetett földterületre vonatkozó agrár-környezetvédelmi intézkedések csak akkor támogathatók, ha a kötelezettségvállalások túlmutatnak az említett rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében említett megfelelő környezetvédelmi intézkedéseken

2005. január 1-jétől az 1782/2003/EK rendelet 54. cikke vagy 107. cikke alapján pihentetett földterületre vonatkozó új agrár-környezetvédelmi intézkedések csak akkor támogathatók, ha a kötelezettségvállalások túlmutatnak az említett rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott alapvető követelményeken.

A külterjes tartás húsmarhaágazatban történő alkalmazása esetében a támogatás odaítélésénél figyelembe kell venni a külterjessé tételhez kapcsolódóan az 1254/1999/EK tanácsi rendelet ( 19 ) 13. cikke alapján teljesített kifizetést.

A kedvezőtlen helyzetű térségek és a környezetvédelmi korlátozások hatálya alá tartozó területek támogatása esetén az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalásoknak figyelembe kell venniük az érintett térségekre vonatkozó támogatásra meghatározott feltételeket.

42. cikk

Egyazon kötelezettségvállalásra vonatkozóan semmilyen körülmények között nem adható egyidejűleg agrár-környezetvédelmi és egyéb közösségi támogatás.

43. cikk

A tagállamok az 1257/1999/EK rendelet 37. cikke (3) bekezdése második albekezdésének első francia bekezdése szerinti kivételekre vidékfejlesztési terveikben, vagy az 1260/1999/EK rendelet 18. cikkének (1) és (2) bekezdésében, valamint 19. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében előírt, 1. és 2. célkitűzés keretében benyújtott programozási dokumentumokban tesznek javaslatot.

44. cikk

A vidékfejlesztési intézkedések keretében a kifizetéseket a kedvezményezettek részére teljes összegben kell teljesíteni.

45. cikk

Az 1257/1999/EK rendelet 40. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett programozás keretében tett intézkedésekre az 1685/2000/EK rendeletet kell alkalmazni, kivéve, ha az 1257/1999/EK rendelet, az 1258/1999/EK rendelet és ez a rendelet másként rendelkezik.

46. cikk.

(1) Azok a tagállamok, amelyek az 1257/1999/EK rendelet 30. cikke (1) bekezdésének első, második és hatodik francia bekezdése, valamint 31. cikke szerinti bizonyos erdészeti beruházások költségeinek meghatározására szabványos egységköltségeket alkalmaznak, felmenthetik a kedvezményezetteket az 1685/2000/EK rendelet melléklete 1. szabályának 2. pontjában előírt, az érintett beruházásokra vonatkozó, az átvételt nyugtázó számlák vagy hasonló bizonyító erejű elszámolási dokumentumok bemutatásának kötelezettsége alól.

(2) Az (1) bekezdésben említett költségek a következő feltételek teljesülésétől függően alkalmazhatók:

a) a költségeket az illetékes hatóságok számítják ki az egyedi tevékenységek költségeinek meghatározását lehetővé tevő objektív kritériumok alapján, figyelembe véve a konkrét helyi feltételeket és a túlkompenzáció elkerülésével;

b) a társfinanszírozott beruházásokat a támogatás iránti kérelem benyújtása és a támogatás végső kifizetésének folyósítása közötti időszakban megvalósítják.

2. SZAKASZ

Programozás

47. cikk

Az 1257/1999/EK rendelet III. címének II. fejezete szerinti vidékfejlesztési terveket e rendelet II. mellékletének megfelelően kell benyújtani.

48. cikk

(1) A programozási dokumentumoknak az 1257/1999/EK rendelet 44. cikkének (2) bekezdésében említett jóváhagyásakor meg kell határozni a közösségi támogatás teljes összegét. Ha atagállamok a regionalizált vidékfejlesztési programozás mellet döntenek, ez a teljes összeg egy különálló határozat tárgyát is képezheti, amely tartalmazza az érintett tagállam valamennyi vidékfejlesztési programjára vonatkozó konszolidált pénzügyi táblázatot.

Az első albekezdésben említett összeg a következőket foglalja magában:

a) az új vidékfejlesztési programozás keretében szereplő intézkedésekre fordított kiadások, ideértve az 1257/1999/EK rendelet 49. cikkének (2) bekezdése szerinti értékelés költségeit;

b) a 2078/92/EGK ( 20 ), a 2079/92/EGK ( 21 ) és a 2080/92/EGK ( 22 ) tanácsi rendelet hatálya alá tartozó korábbi kísérő intézkedések kapcsán felmerült kiadások és a fenti rendeletekkel hatályon kívül helyezett korábbi rendeletek szerinti intézkedések kapcsán felmerült kiadások;

c) a 2603/1999/EK rendelet 4. cikke alapján tett intézkedések kapcsán felmerült kiadások.

(2) A jóváhagyás azoknak az összegeknek az elosztására és felhasználására is vonatkozik, amelyek a tagállamok számára az 1259/1999/EK rendelet 5. cikke szerinti kiegészítő közösségi támogatásként rendelkezésre állnak. Ha az (1) bekezdés első albekezdésében említett különálló határozatot fogadnak el, ezeket az összegeket feltüntetik a határozathoz mellékelt pénzügyi táblázatban.

Mindazonáltal ezek az összegek nem tartoznak bele a közösségi támogatásnak az (1) bekezdésben említett teljes összegébe.

(3) A jóváhagyás csak akkor vonatkozhat a vidékfejlesztési intézkedések kiegészítő finanszírozására szánt állami támogatásra, ha az állami támogatást a II. melléklet 16. pontjával összhangban határozták meg.

49. cikk

A tagállamok nyilvánosságra hozzák a vidékfejlesztési programozási dokumentumokat.

50. cikk

Ha a vidékfejlesztési intézkedéseket általános keretrendelkezések formájában nyújtják be, a vidékfejlesztési terveknek megfelelő hivatkozást kell tartalmazniuk az ilyen rendelkezésekre.

Az első bekezdésben említett esetben a 47., a 48. és a 49. cikket szintén alkalmazni kell.

51. cikk

(1) A vidékfejlesztési programozási dokumentumok és az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések tekintetében a 2. célkitűzés alá tartozó egységes programozási dokumentumok módosításait megfelelően meg kell indokolni, különösen a következő információk megadása révén:

a) a programozási dokumentum kiigazításának indokai és a kiigazítást indokoló esetleges végrehajtási problémák;

b) a módosítás várható hatásai;

c) a kötelezettségvállalások finanszírozására és ellenőrzésére vonatkozó következmények.

(2) Az 1260/1999/EK rendelet 50. cikkének (2) bekezdésében, illetőleg 48. cikkének (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a Bizottság jóváhagyja a vidékfejlesztési programozási dokumentumok, a 48. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett határozathoz mellékelt pénzügyi táblázat és az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések tekintetében a 2. célkitűzés alá tartozó egységes programozási dokumentumok módosításait, amennyiben azok a következőket érintik:

a) a prioritások;

b) a támogatási intézkedések II. mellékletben feltüntetett főbb tulajdonságai;

c) a közösségi támogatás teljes maximális összege és/vagy az összes támogatható költség vagy támogatható közkiadás minimális összege, amelyet a programozási dokumentumot jóváhagyó határozatban vagy a 48. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett határozatban állapítottak meg;

d) a programozási dokumentumban szereplő intézkedésekre vonatkozó keretösszeg elosztása, ha az meghaladja:

- az érintett programra a teljes programozási időszak vonatkozásában előírt összes támogatható költség 15 %-át, ha a közösségi hozzájárulás az összes támogatható költségen alapul,

- az érintett programra a teljes programozási időszak vonatkozásában előírt összes támogatható közkiadás 20 %-át, ha a közösségi hozzájárulás az összes támogatható közkiadáson alapul,

ahol a számítás alapjául a programozási dokumentumot jóváhagyó bizottsági határozathoz vagy a 48. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett határozathoz mellékelt - a legutolsó módosítás szerinti - pénzügyi táblázat utolsó oszlopa (összesen) szolgál.

(3) A (2) bekezdésben említett módosításokat a Bizottság részére programonként naptári évente legfeljebb egyszer, egyszeri javaslat formájában kell benyújtani.

Az első albekezdés nem alkalmazandó:

a) ha a módosításokra természeti katasztrófa vagy a tagállam programozására nagy hatással bíró más kivételes esemény miatt van szükség;

b) ha a 48. cikk (1) bekezdésében említett határozathoz mellékelt pénzügyi táblázat módosítása a regionális vidékfejlesztési programozási dokumentum módosítása miatt szükséges.

(4) Azon pénzügyi természetű módosításokat, amelyek nem tartoznak a (2) bekezdés d) pontjának hatálya alá, valamint a II. melléklet B. része 9. pontja 2. alpontjának első francia bekezdésében említett közösségi hozzájárulási arány módosításait közölni kell a Bizottsággal a II. melléklet 8. pontjával összhangban módosított pénzügyi táblázattal együtt. E módosítások a Bizottsághoz történő beérkezés napján lépnek hatályba.

Az első albekezdésben említett pénzügyi természetű módosítások az adott naptári évre összesítve nem haladhatják meg a (2) bekezdés d) pontjában előírt felső határokat.

(5) A (2) és (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó módosításokat legalább három hónappal a hatálybalépésük előtt közölni kell a Bizottsággal.

Az ilyen módosítások korábban is hatályba léphetnek, ha a Bizottság a három hónapos időszak vége előtt visszaigazolja a tagállamnak, hogy a bejelentett módosítások megfelelnek a közösségi jogszabályoknak.

Ha a bejelentett módosítás nem felel meg a közösségi jogszabályoknak, a Bizottság értesíti erről a tagállamot, és az első albekezdésben előírt három hónapos időtartamot felfüggesztik, amíg a Bizottság megkapja a jogszabályoknak megfelelő módosítást.

52. cikk

A közösségi jogszabályok későbbi módosítása esetében a vidékfejlesztési programozási dokumentumokat és a 2. célkitűzés alá tartozó egységes programozási dokumentumokat e módosításokhoz igazodva - szükség esetén - felül kell vizsgálni.

Az 51. cikk (3) bekezdése az ilyen felülvizsgálatra nem alkalmazandó.

Ha a vidékfejlesztési programozási dokumentum, vagy a 2. célkitűzés alá tartozó egységes programozási dokumentum módosítása a dokumentumnak az új közösségi jogszabályhoz történő igazítására korlátozódik, az ilyen módosítást tájékoztatásul meg kell küldeni a Bizottságnak.

53. cikk

A tagállamok a Bizottság számára elérhetővé teszik a programozási dokumentumaik konszolidált, minden módosítás után naprakésszé tett elektronikus változatát. A tagállamok közlik a Bizottsággal azt az elektronikus címet, amelyen a programozási dokumentumok konszolidált változata megtekinthető, és tájékoztatják a Bizottságot annak minden frissítésről.

Továbbá a tagállamok megőrzik a programozási dokumentumaik minden korábbi verzióinak elektronikus változatát.

3. SZAKASZ

Kiegészítő intézkedések és közösségi kezdeményezések

54. cikk

Az EMOGA Orientációs Részlegétől származó támogatás alkalmazási köre a vidékfejlesztésre irányuló közösségi kezdeményezés intézkedései esetében az egész Közösségre kiterjed, finanszírozása pedig kiterjed az 1783/1999/EK ( 23 ) és 1784/1999/EK ( 24 ) európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint támogatható intézkedésekre.

4. SZAKASZ

Pénzügyi rendelkezések

55. cikk

(1) Minden évben legkésőbb szeptember 30-ig a tagállamok minden vidékfejlesztési programozási dokumentumra és az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések tekintetében minden, a 2. célkitűzés szerinti egységes programozási dokumentumra vonatkozóan a következő információkat továbbítják a Bizottságnak:

a) a folyó pénzügyi évben felmerült, illetve a folyó pénzügyi év végéig kifizetendő, a 48. cikk (1) bekezdésében meghatározott, közösségi támogatás alá tartozó kiadásokra vonatkozó nyilatkozat;

valamint

b) az érintett programozási időszak végéig a következő pénzügyi évek ilyen jellegű kiadásaira vonatkozó felülvizsgált előrejelzések, az egyes tagállamok részére megállapított keretösszeggel összhangban.

Ezt az információt a Bizottság által rendelkezésre bocsátott számítógépes modellt alkalmazva, táblázat formájában kell megküldeni.

(2) A költségvetési fegyelem általános szabályainak sérelme nélkül, amennyiben a tagállamok által az (1) bekezdés alapján a Bizottságnak megküldendő információ hiányos, vagy nem tartották be a határidőt, a Bizottság átmenetileg és átalány alapon, a mezőgazdasági kiadások könyvelésekor csökkenti az előlegek mértékét.

56. cikk

(1) Arra a hónapra vonatkozóan, amelynek folyamán a vidékfejlesztési programozási dokumentum jóváhagyásáról, vagy az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések tekintetében, a 2. célkitűzés alá tartozó egységes programozási dokumentum jóváhagyásáról szóló határozat elfogadására sor kerül, a kifizető ügynökségek kiadásként könyvelhetnek el egy, a 48. cikk (1) bekezdésében említett kiadásokat fedező, az EMOGA-nak a programozási dokumentumban előírt átlagos éves hozzájárulása 12,5 %-át meg nem haladó előleget.

Ez az előleg működő tőkének tekintendő, amelyet minden programozási dokumentumra vonatkozóan vissza kell fizetni:

a) amint az EMOGA által kifizetett kiadások teljes összegének az előleggel megnövelt összege megegyezik a programozási dokumentumban előírt EMOGA-hozzájárulás teljes összegével;

vagy

b) a programozási időszak végén, ha az EMOGA-hozzájárulás teljes összegét nem érték el.

Mindamellett, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a programozási időszak vége előtt visszafizetik az előleget.

(2) Azok a tagállamok, amelyeknek az említett könyvelés időpontjában nem az euró a pénznemük, az (1) bekezdés szerinti előleg könyvelésekor azt az átváltási árfolyamot alkalmazzák, amely a Bizottságnak az azon hónap utolsó előtti munkanapján érvényben volt, amely hónapban a kifizető ügynökségek elkönyvelik az előleget.

57. cikk

(1) Minden tagállam esetében az adott pénzügyi évre vonatkozóan igazolt kiadások a Bizottsággal az 55. cikk (1) bekezdése első albekezdésének b) pontja alapján közölt azon összegek felső határáig finanszírozhatók, amelyeket az érintett pénzügyi év költségvetésében szereplő előirányzatok fedeznek.

(2) Ha az 55. cikk (1) bekezdése első albekezdésének b) pontja alapján közölt előrejelzések teljes összege meghaladja az adott pénzügyi év költségvetésében szereplő előirányzatok teljes összegét, az egyes tagállamok számára finanszírozható kiadások maximális összegét a megfelelő éves keretösszeg kiszámításához használt, az 1999/659/EK határozatban meghatározott képlet alkalmazásával kell korlátozni.

Amennyiben e csökkentés után marad felhasználható előirányzat annak következtében, hogy egyes tagállamok az éves keretösszegüket el nem érő előrejelzést készítettek, a többletet a tagállamok éves keretösszegei arányában kell elosztani, biztosítva azt, hogy egyik tagállam esetében se kerüljön sor az első albekezdésben említett előrejelzés szerinti összeg túllépésére. A Bizottság az 1999/659/EK határozatban rögzített tagállamonkénti kezdeti keretösszegeket az érintett pénzügyi év költségvetésének elfogadása után két hónapon belül kiigazítja. E kiigazítást követő hat héten belül a tagállamok közlik a Bizottsággal minden egyes vidékfejlesztési programozási dokumentum vagy az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések tekintetében, a 2. célkitűzés alá tartozó minden egyes egységes programozási dokumentum vonatkozásában az új pénzügyi táblázatot, amely megfelel az érintett pénzügyi évre vonatkozó kiigazított előrejelzéseknek és az 1999/659/EK határozatban meghatározott - legutolsó módosítás szerinti - keretösszegeknek..

2004-ben a második albekezdésben említett új pénzügyi táblázat közlését az e rendelet hatálybalépését követő nyolc héten belül meg kell tenni.

(3) Ha egy tagállam számára egy adott pénzügyi évben ténylegesen felmerült kiadások meghaladják az 55. cikk (1) bekezdése első albekezdésének b) pontja alapján közölt összegeket, vagy az e cikk (2) bekezdésének alkalmazásából származó összegeket, a folyó pénzügyi évben keletkezett kiadások túlfutó összegét arányosan kell figyelembe venni, a felmerült kiadásoknak a többi tagállam részére történő visszatérítését követően megmaradó előirányzatok erejéig.

(4) Ha egy tagállam számára egy adott pénzügyi évben ténylegesen felmerült kiadások az (1) bekezdésben említett összegek kevesebb, mint 75 %-át teszik ki, a következő pénzügyi évre elismerendő kiadásokat annak a különbözetnek a harmadával kell csökkenteni, amely e küszöbérték - vagy a (2) bekezdés alkalmazásából származó összegek, amennyiben azok nem érik el ezt a küszöbértéket - és az érintett pénzügyi évben ténylegesen felmerült kiadások között fennáll.

Ezt a csökkentést nem lehet figyelembe venni a csökkentés szerinti pénzügyi évet követő pénzügyi év tényleges kiadásainak megállapításánál.

58. cikk

E rendelet 55., 56. és 57. cikkét nem lehet alkalmazni az 1259/1999/EK rendelet 5. cikke alapján felmerült kiadásokra.

51. cikk

A Közösség hozzájárul a tagállamokban az 1257/1999/EK rendelet 49. cikkének (2) bekezdésében említett értékelések finanszírozásához, ha azok alkalmazási körük révén, és különösen az értékelés közös kérdéseire adott válaszaik, valamint minőségük révén, ténylegesen hozzájárulnak a közösségi szintű értékeléshez.

A közösségi hozzájárulás nem haladhatja annak a felső határértéknek az 50 %-át, amely, a kellően indokolt esetek kivételével, a vidékfejlesztési program összköltségének 1 %-át teszi ki.

60. cikk

(1) Az 1257/1999/EK rendelet II. címének I., VII., VIII. és IX. fejezetében foglalt beruházástámogatási intézkedések kedvezményezettjei kérhetik előleg fizetését az illetékes kifizető ügynökségtől, amennyiben ez a lehetőség a programozási dokumentumban szerepel. Ha a kedvezményezett közintézmény, ez az előleg csak települési önkormányzatoknak és azok társulásainak, valamint közjogi szerveknek adható.

(2) Az előleg összege nem haladhatja meg a beruházás teljes költségének 20 %-át és kifizetésének feltétele egy, az előleg összegének 110 %-ára szóló bankgarancia vagy azzal egyenértékű biztosíték beszerzése.

Az (1) bekezdésben említett közintézményi kedvezményezettek esetében azonban a kifizető ügynökség elfogadhat egy, az adott tagállamban alkalmazott rendelkezésekkel összhangban lévő, az első albekezdésben meghatározott százalékos aránynak megfelelő összeget fedező írásbeli garanciát a kedvezményezett hatóságától, feltéve, hogy a hatóság vállalja, hogy kifizeti a garancia által fedezett összeget, amennyiben a kifizetett előlegre való jogosultság nem állapítható meg.

(3) A garanciát fel kell szabadítani, ha az illetékes ügynökség megállapítja, hogy a beruházás kapcsán keletkező tényleges kiadás összege meghaladja az előleg összegét.

(4) A kifizető ügynökségek bejelentik az EMOGA Garanciarészlegének a közösségi társfinanszírozásnak megfelelő következő összegeket:

a) a kifizetett előleg;

b) a kedvezményezetteknek a későbbiekben kifizetett tényleges kiadás, levonva ebből a már kifizetett előleget.

5. SZAKASZ

Felügyelet és értékelés

61. cikk

(1) Az 1257/1999/EK rendelet 48. cikkének (2) bekezdésében előírt, megvalósulásról szóló éves beszámolót minden év június 30-ig kell benyújtani a Bizottsághoz; ez a beszámoló az előző naptári évre vonatkozik.

A megvalósulásról szóló beszámoló a következő információkat tartalmazza:

a) az általános feltételekben bekövetkezett, az intézkedés végrehajtása szempontjából lényeges minden változás, és különösen a jelentősebb társadalmi-gazdasági trendek, továbbá a nemzeti, regionális, illetve ágazati politikákban bekövetkezett változások;

b) az intézkedések és prioritások terén az operatív és konkrét célkitűzéseik tekintetében elért előrehaladás, mennyiségi mutatókkal kifejezve;

c) az irányító hatóság és - amennyiben rendelkeztek ilyen bizottságról - a támogatásfelügyeleti bizottság által a kiváló minőségű és hatékony végrehajtás érdekében tett lépések, különösen a következők:

i. felügyeleti intézkedések, pénzügyi ellenőrzés, értékelés, beleértve az adatgyűjtési eljárásokat;

ii. az intézkedés megvalósítása során felmerült fontosabb problémák összefoglalása és az ezzel kapcsolatban tett lépések;

d) a közösségi politikákkal való összeegyeztethetőséget biztosító intézkedések.

(2) Az (1) bekezdés második albekezdésének b) pontjában említett mutatók lehetőség szerint a Bizottság által készített iránymutatásokban meghatározott közös mutatókat követik. További mutatókat kell alkalmazni, ha a vidékfejlesztési programozási dokumentumokban szereplő célkitűzések megvalósulásának hatékony felügyeletéhez további mutatókra van szükség.

62. cikk

(1) Az értékelést, amely az elismert gyakorlatnak megfelel, független értékelő végzi.

(2) Az értékelésben különösen a Bizottság által a tagállamokkal folytatott konzultációt követően meghatározott közös értékelési kérdésekre kell választ adni, és főszabály szerint az értékeléshez a teljesítményre vonatkozó kritériumokat és mutatókat kell csatolni.

(3) A vidékfejlesztési programozási dokumentumban foglaltak irányításáért felelős hatóság a felügyelet eredményeinek felhasználásával és szükség szerint további adatgyűjtést folytatva összegyűjti az értékelésekhez szükséges megfelelő forrásokat.

63. cikk

(1) Az előzetes értékelés az adott helyzetre jellemző egyenlőtlenségeket, hiányosságokat és lehetőségeket elemzi, felméri, hogy a javasolt stratégia a helyzettel és a célokkal mennyire van összhangban, valamint megvizsgálja a közös értékelési kérdések kapcsán felmerült témákat. Felméri a kiválasztott cselekvési prioritások várható hatását, és lehetőség szerint számszerűsíti e prioritások céljait. Megvizsgálja továbbá a javasolt végrehajtási intézkedéseket, valamint a közös agrárpolitikával és az egyéb politikákkal való összhangot.

(2) Az előzetes értékelés elvégzése a vidékfejlesztési tervet készítő hatóságok feladata, az előzetes értékelés a vidékfejlesztési terv részét képezi.

64. cikk

(1) A félidős és az utólagos értékelés az érintett vidékfejlesztési programozási dokumentum kapcsán felmerülő konkrét kérdésekkel és a közösségi szinten megjelenő közös értékelési kérdésekkel foglalkozik. Az utóbbiak a vidéki társadalom életkörülményeivel és szerkezetével, a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységek keretében történő foglalkoztatással és ebből származó bevétellel, a mezőgazdasági struktúrákkal, a mezőgazdasági árucikkekkel, a minőséggel, a versenyképességgel, az erdővagyonnal és a környezettel kapcsolatosak.

Amennyiben egy közös értékelési kérdést valamely konkrét vidékfejlesztési programozási dokumentum szempontjából nem tekintenek helyénvalónak, azt meg kell indokolni.

(2) A félidős értékelés az értékelési kérdésekkel foglalkozik és különösen a kezdeti eredményeket vizsgálja, valamint a kezdeti eredményeknek a vidékfejlesztési programozási dokumentum szempontjából való helyénvalóságát és e dokumentummal való összhangját, továbbá a célok elérésének mértékét. Felméri ezen kívül a pénzügyi források felhasználását, a felügyelet és a végrehajtás folyamatát.

Az utólagos értékelés az értékelési kérdésekre ad választ, megkülönböztetett figyelmet szentelve a források felhasználására, a támogatás eredményességére és hatékonyságára, valamint annak hatására, továbbá tartalmazza a vidékfejlesztési politikával kapcsolatos következtetéseket, többek között e politikának a közös agrárpolitikához való hozzájárulására vonatkozóan.

(3) A félidős és az utólagos értékelés elvégzéséért, amely a Bizottsággal folytatott konzultáció mellett történik, a vidékfejlesztési programozás irányítását végző hatóság felel.

(4) Az egyes értékelések minőségének elbírálását elismert módszerek alkalmazásával a vidékfejlesztési programozási dokumentumban foglaltak irányítását végző hatóság, a támogatásfelügyeleti bizottság - ha működik ilyen -, és a Bizottság végzi. Az értékelések eredményeit nyilvánosságra kell hozni.

65. cikk

(1) 2003. december 31-éig a félidős értékelésről szóló beszámolót kell átadni a Bizottságnak. A vidékfejlesztési programozási dokumentumban foglaltak irányítását végző hatóság tájékoztatja a Bizottságot az értékelési beszámolóban foglalt ajánlások nyomán tett intézkedésekről. A Bizottság az egyes értékelési beszámolók kézhezvételét követően közösségi szintű összegzést készít. Szükség esetén a félidős értékelés frissítését 2005. december 31-éig kell elkészíteni.

(2) A programozási időszak végét követő két éven belül az utólagos értékelésről szóló beszámolót kell átadni a Bizottságnak. A Bizottság a programozási időszak végét követő három éven belül, az egyes értékelési beszámolók kézhezvétele után közösségi szintű összegzést készít.

(3) Az értékelési beszámolóban ki kell térni az alkalmazott módszerekre, beleértve, hogy milyen hatással voltak a módszerek az adatok és a megállapítások minőségére. A beszámoló tartalmazza a program szélesebb összefüggéseinek és tartalmának a leírását, a pénzügyi adatokat, a közös értékelési kérdésekre és a nemzeti, illetve regionális szinten meghatározott értékelési kérdésekre adott válaszokat - beleértve az alkalmazott mutatókat -, valamint a következtetéseket és ajánlásokat. A beszámoló szerkezete - amennyire lehet - követi a Bizottság által készítendő, az értékelési beszámolók egységes szerkezetére vonatkozó ajánlást.

6. SZAKASZ

Kérelmek, ellenőrzések és szankciók

66. cikk

(1) A 2419/2001/EK rendelet 6. cikke szerinti támogatási kérelmektől függetlenül benyújtott, területalapú, illetve állatlétszámon alapuló vidékfejlesztési támogatás iránti kérelmekben fel kell tüntetni mindazokat a mezőgazdasági üzemhez tartozó területeket és állatokat, amelyek a kérdéses intézkedés keretében benyújtott kérelem elbírálása szempontjából jelentőséghez jutnak, beleértve azokat is, amelyek vonatkozásában nem kértek támogatást.

(2) Ha a vidékfejlesztési támogatási intézkedés területalapú, a parcellákat egyenként azonosítva kell feltüntetni. A kötelezettségvállalás által érintett időtartam alatt azok a parcellák, amelyekre támogatás vonatkozik, nem képezhetik csere tárgyát, kivéve, ha a programozási dokumentum kifejezetten így rendelkezik.

(3) Ha az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer keretében területalapú támogatás iránti kérelemhez kifizetés iránti kérelmet csatolnak, a tagállam biztosítja, hogy a vidékfejlesztési támogatás iránti kérelem tárgyát képező parcellák bejelentése egyenként történjen.

(4) A földterületeket és az állatokat az1782/2003/EK rendelet 18. és 20. cikkének megfelelően kell meghatározni.

(5) Ha a támogatás több évre szól, a kérelem beadásának évében teljesített kifizetést követő kifizetéseket évenként benyújtott kifizetés iránti kérelem alapján kell teljesíteni, kivéve, ha a tagállam a 66. cikk (1) bekezdésében említett hatékony éves vizsgálatot szabályozó eljárást vezetett be.

67. cikk

(1) A programban való részvételre irányuló kezdeti kérelmeket és a későbbi kifizetés iránti kérelmeket oly módon kell ellenőrizni, amely biztosítja a támogatás feltételeinek való megfelelés hatékony ellenőrzését.

A tagállamok meghatározzák az egyes támogatási intézkedések vizsgálatára alkalmas módszereket és eszközöket, valamint az ellenőrzések által érintett személyeket.

A tagállamok szükség szerint igénybe veszik az 1782/2003/EK rendelettel bevezetett integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert.

(2) Az ellenőrzés adminisztratív és helyszíni ellenőrzésből áll.

68. cikk

Az adminisztratív ellenőrzés teljes körű, és többek között szükség szerint az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerből származó adatokkal végzett keresztellenőrzéseket is magában foglal. A keresztellenőrzés a jogtalan támogatás-kifizetések elkerülése érdekében a támogatási intézkedés által érintett parcellákra és állatállományra irányul. A hosszú távú kötelezettségvállalásoknak való megfelelést szintén ellenőrizni kell.

69. cikk

A helyszíni ellenőrzést a 2419/2001/EK rendelet III. címében foglaltaknak megfelelően kell végezni. Ez az ellenőrzés évente a kedvezményezettek legalább 5 %-át és a programozási dokumentumokban meghatározott összes különböző típusú vidékfejlesztési intézkedést érinti. Az 1257/1999/EK rendelet IV. fejezetében említett "korengedményes nyugdíjazás" intézkedés tekintetében és az említett rendelet 31. cikkében említett "mezőgazdasági földterület erdősítése" intézkedés tekintetében ez az arány 2,5 %-ra csökkenthető az intézkedések támogatásának hatodik évétől, egyéb intézkedések ellenőrzési arányának növelése nélkül.

Helyszíni ellenőrzések az egyes vidékfejlesztési intézkedésekben rejlő kockázatok elemzése alapján az egész év folyamán zajlanak. Az 1257/1999/EK rendelet II. címének I., VII., VIII. és IX. fejezeteiben foglalt beruházási támogatási intézkedések vonatkozásában a tagállamok úgy rendelkezhetnek, hogy a helyszíni ellenőrzés csak a megvalósítás alatt álló projekteket érinti.

Az ellenőrzés a kedvezményezettnek minden olyan kötelezettségvállalására és kötelezettségére kiterjed, amely a látogatás alkalmával ellenőrizhető.

70. cikk

A területalapú támogatásokra a 2419/2001/EK rendelet 30. és 31. cikkét, valamint 32. cikkének (1) bekezdését kell alkalmazni. E rendelkezéseket nem kell alkalmazni az erdészeti intézkedések keretében nyújtott támogatásra, kivéve a mezőgazdasági földterület erdősítésére vonatkozó intézkedéseket.

Az állatállomány-alapú támogatásra az említett rendelet 36., 38. és 40. cikkét kell alkalmazni.

71. cikk

(1) A 2419/2001/EK rendelet 44. cikkét alkalmazni kell valamennyi vidékfejlesztési intézkedés keretében nyújtott támogatásra

(2) Jogosulatlan kifizetés esetén az adott vidékfejlesztési intézkedés érintett egyéni kedvezményezettje a 2419/2001/EK rendelet 49. cikkének megfelelően köteles visszafizetni az összeget.

72. cikk

(1) Ha megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett súlyos gondatlanságból hamis nyilatkozatot tett, a kérdéses naptári évre az 1257/1999/EK rendelet megfelelő fejezetébe tartozó valamennyi vidékfejlesztési intézkedésből ki kell zárni.

Amennyiben a kedvezményezett szándékosan tett hamis nyilatkozatot, a következő évre is ki kell zárni.

(2) Az (1) bekezdésben előírt szankciókat a nemzeti szabályokban előírt további szankciók sérelme nélkül kell alkalmazni.

73. cikk

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankciókra vonatkozóan követelmény a hatékonyság, az arányosság és a visszatartó erő.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

74. cikk

(1) A 445/2002/EK rendelet hatályát veszti.

A 445/2002/EK rendelet 65. cikk (2) bekezdése továbbra is alkalmazandó.

(2) A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat e rendeletre történő hivatkozásnak kell tekinteni, és azokat a III. mellékletben található megfelelési táblázatnak megfelelően kell értelmezni.

75. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A 46. cikket 2000. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

(14. cikk)

Támogatható mezőgazdasági haszonállatfajokEgy helyi fajtának a tenyésztésből történő kivonás szempontjából fennálló veszélyeztetettségére vonatkozó küszöbérték
(nőnemű tenyészegyedek száma) (1)
Szarvasmarha7 500
Juh10 000
Kecske10 000
Lófélék5 000
Sertés15 000
Szárnyasok25 000
(1) A tisztavérű reprodukció céljára rendelkezésre álló, ugyanazon fajtához tartozó, az adott tagállam által elismert nyilvántartásban (pl. törzskönyv vagy tenyésztési főkönyv) szereplő, nőnemű tenyészegyedeknek az EU-tagállamok összességére kiszámított száma

II. MELLÉKLET

VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVEK

1. A vidékfejlesztési terv címe

2. Tagállam és közigazgatási régió (amennyiben szükséges)

3.1. A terv által érintett földrajzi térség

Az 1257/1999/EK rendelet 41. cikke

3.2. Az 1. és a 2. célkitűzés alá besorolt régiók

Az 1257/1999/EK rendelet 40. cikke

Határozza meg:

- az 1. célkitűzésbe tartozó régiókat és az 1. célkitűzésbe tartozó, átmeneti helyzetben lévő régiókat. Ez csak a kísérő intézkedésekre vonatkozik (korengedményes nyugdíjazás, kompenzációs támogatások, agrár-környezetvédelem és mezőgazdasági területek erdősítése az 1257/1999/EK rendelet 31. cikke alapján),

- a 2. célkitűzés alá tartozó régiókat. Ezt a következőkre kell alkalmazni:

1. kísérő intézkedések,

2. a 2. célkitűzés programozásának részét nem képező egyéb intézkedések.

4. Tervezés a megfelelő földrajzi szinten

Az 1257/1999/EK rendelet 41. cikkének (2) bekezdése

Ha kivételesen több vidékfejlesztési tervet alkalmaznak egy régióban, tüntesse fel a következőket:

- minden vonatkozó terv,

- miért nem lehetséges az intézkedéseket egyetlen tervbe foglalni,

- a különböző tervekben szereplő intézkedések közötti kapcsolat, valamint az arra vonatkozó részletek, hogy hogyan teremtik majd meg az egyes tervek közötti összeegyeztethetőséget és összhangot.

5. A jelenlegi helyzet számszerűsített leírása

Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdése

1. A jelenlegi helyzet leírása

Írja le az adott földrajzi térség jelenlegi helyzetét számszerűsített adatokkal, kiemelve a vidékfejlesztés erősségeit, egyenlőtlenségeit, hiányosságait és lehetőségeit. E leírásnak érintenie kell a mezőgazdaságot és az erdészetet (ideértve a kedvezőtlen helyzetű térségek gazdálkodását befolyásoló hátrányok típusát és mértékét), a vidéki gazdaságot, a demográfiai helyzetet, az emberi erőforrásokat, a foglalkoztatottságot, valamint a környezet állapotát.

2. Az előző programozási időszak hatása

Írja le az EMOGA keretében a korábbi programozási időszak alatt és 1992 óta kísérő intézkedések alapján vidékfejlesztésre fordított pénzügyi erőforrások hatását. Mutassa be az értékelések eredményeit.

3. Egyéb információk

Szükség szerint írja le a közösségi vidékfejlesztési és kísérő intézkedéseket kiegészítő azon intézkedéseket is, amelyek hatással voltak az érintett programozási térségre.

6. A javasolt stratégia, annak számszerűsített célkitűzései, a kiválasztott vidékfejlesztési prioritások és az érintett földrajzi térség leírása

Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdése

1. A javasolt stratégia, a számszerűsített célkitűzések és a kiválasztott prioritások

Az érintett térség vonatkozásában megállapított erősségek, egyenlőtlenségek, hiányosságok és fejlődési potenciál fényében ismertesse különösen:

- a cselekvési prioritásokat,

- a célkitűzések megvalósítására szolgáló megfelelő stratégiát,

- az operatív célkitűzéseket és a várható hatásokat, lehetőség szerint számszerűsítve, valamint számszerűsítve a felügyelet és az értékelési becslések szempontjából is,

- hogy a stratégiában milyen mértékig veszik figyelembe az érintett térségek sajátosságait,

- az integrált megközelítés alkalmazásának módját,

- hogy milyen mértékben teszi lehetővé a stratégia a nők és a férfiak részvételét,

- hogy a stratégiában milyen mértékig veszik figyelembe az összes vonatkozó nemzetközi, közösségi és nemzeti környezetvédelmi kötelezettségeket, ideértve azokat, amelyek a fenntartható fejlődésre vonatkoznak, különösen a víz minőségére és felhasználására, a biológiai sokféleség megőrzésére, beleértve a növényfajták gazdaságokban történő megőrzését, valamint a globális felmelegedésre.

2. Egyéb intézkedések leírása és hatásai

Szükség szerint a leírásnak ki kell térnie a vidékfejlesztési terven kívül hozott intézkedésekre (egyéb közösségi vagy nemzeti intézkedések, például kötelező szabályok, eljárási kódexek és államilag támogatott intézkedések), valamint arra, hogy az ilyen intézkedések milyen mértékben elégítik ki a felmért igényeket.

3. Az egyedi területi intézkedések által érintett térségek

Írja le a 8. pontban meghatározott minden olyan intézkedés földrajzi hatókörét, amelyet nem a 3. pontban megjelölt régió egészében alkalmaznak.

Tüntesse fel különösen a következőket:

- a kedvezőtlen helyzetű térségeknek az érintett térség tekintetében összeállított jegyzékét,

- a kedvezőtlen helyzetű térségek jegyzékében történő bármilyen módosítást, indokolással ellátva (1257/1999/EK rendelet 55. cikkének (4) bekezdése),

- a környezetvédelmi korlátozások által érintett térségeket, indokolással ellátva.

4. Ütemterv és részvételi szint

A különböző intézkedések végrehajtásának javasolt ütemterve, a részvétel várható szintje és időtartam (lásd még a 8. pontot).

7. A várható gazdasági, környezeti és társadalmi hatások felmérése

Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdése

Részletes leírás az 1257/1999/EK rendelet 43. cikkének megfelelően.

8. Indikatív átfogó pénzügyi táblázat (EMOGA pénzügyi év)

Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdésének negyedik francia bekezdése

9. A tervek végrehajtását célzó intézkedések leírása

Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdésének ötödik francia bekezdése

Minden alábbi pont tekintetében ismertesse:

a) a támogatási intézkedések főbb jellemzőit;

b) az egyéb információkat.

1. Általános követelmények

A. A támogatási intézkedések főbb jellemzői:

- az intézkedések jegyzéke az 1257/1999/EK rendeletben szereplő sorrendben,

- az egyes vidékfejlesztési kifizetési intézkedésekre vonatkozó cikkek (és bekezdések) megjelölése. Kettő vagy több cikk idézése esetében a kifizetési intézkedést alkotóelemeire kell bontani,

- az egyes intézkedések általános célja.

B. Egyéb információk:

Nincsenek.

2. Az összes, vagy több intézkedést érintő követelmények

A. Főbb jellemzők:

- az 1257/1999/EK rendelet 37. cikke (3) bekezdése második albekezdésének első francia bekezdésében említett kivételek.

B. Egyéb információk:

- a teljes költségen vagy közkiadáson alapuló közösségi hozzájárulás,

- támogatások intenzitása és/vagy összege, valamint az alkalmazott differenciálás (I-VIII fejezet),

- a támogathatósági feltételek részletei,

- a gazdasági életképesség igazolására szolgáló feltételek (I., II., IV. és VII. fejezet),

- a helyes gazdálkodási gyakorlat (V. és VI. fejezet),

- a környezetvédelemre, a higiéniára, és az állatok kíméletére vonatkozó minimum-előírások (I., II. és VII. fejezet),

- a szakismeretek és szakmai alkalmasság megkövetelt szintje (I., II. és IV. fejezet),

- a szóban forgó termékek hagyományos értékesítési lehetőségei meglétének megfelelő felmérése (I. és VII. fejezet) az 1257/1999/EK rendelet 6. és 26. cikkének megfelelően,

- valamennyi hatályos szerződés ismertetése (az előző időszaktól kezdve), ideértve a pénzügyi feltételeket is, valamint az ezekre vonatkozó eljárások/szabályok ismertetése.

3. A konkrét intézkedésekkel kapcsolatban szükséges információk

A fentieken kívül a következő információkat kell megadni az egyes fejezetek szerinti intézkedésekre vonatkozóan:

I. Mezőgazdasági üzemekbe történő beruházás

A. Főbb jellemzők:

- az elsődleges termelési ágazatok és a beruházási típusok.

B. Egyéb információk:

- a támogatható beruházás teljes összegének felső határai,

- a támogatás fajtái,

- azon előírások megjelölése, amelyekre az 1257/1999/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban türelmi idő biztosítható a gazdálkodónak, az említett előírásoknak való megfelelésnél felmerült konkrét problémákon alapuló indokolás és az időszak maximális tartama érintett előírásonként.

II. Tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás fiatal gazdálkodók számára

A. Főbb jellemzők:

Nincsenek.

B. Egyéb információk:

- a fiatal gazdálkodók számára a támogathatósági feltételek teljesítésére engedélyezett időtartam az e rendelet 4. cikkének (2) bekezdése által engedélyezett ötéves időszakon belül,

- korhatár,

- olyan fiatal gazdálkodókra vonatkozó feltételek, akik nem egyedüli vezetői a mezőgazdasági üzemnek, vagy olyan társulás vagy szövetkezet tagjaként kezdik meg tevékenységüket, amelyek célja egy mezőgazdasági üzem irányítása,

- a tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás típusa,

- a fiatal gazdálkodók tevékenységének megkezdéséhez kapcsolódó mezőgazdasági tanácsadó szolgálatok megnevezése az 1257/1999/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt magasabb támogatás nyújtása esetén.

III. Képzés

A. Főbb jellemzők:

Nincsenek.

B. Egyéb információk:

- a támogatható intézkedések és a kedvezményezettek,

- annak biztosítása, hogy hagyományos oktatási rendszert, illetve programot nem javasolnak finanszírozásra.

IV. Korengedményes nyugdíjazás

A. Főbb jellemzők:

Nincsenek.

B. Egyéb információk:

- az átruházóval és az átvevővel, a munkavállalóval és a felszabaduló földterülettel kapcsolatos feltételek részletes leírása, különösen az átruházó által nem kereskedelmi célra fenntartandó földterület használatára és az életképesség fokozásához rendelkezésre álló időtartamra vonatkozóan,

- a támogatás típusa, beleértve a mezőgazdasági üzemenként társfinanszírozható maximális összeg kiszámításához használt módszer leírását és a kedvezményezetti típusok szerinti indokolást,

- az állam nyugdíjazási és korengedményes nyugdíjazási rendszerének leírása,

- a támogatás időtartamára vonatkozó részletek.

V. Kedvezőtlen helyzetű térségek és környezetvédelmi korlátozások által érintett térségek

A. Főbb jellemzők:

- a támogatás összege:

1. az 1257/1999/EK rendelet 13. cikkének a) pontja szerinti kompenzációs támogatás esetében: az 1257/1999/EK rendelet 15. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban társfinanszírozható maximális összeg meghaladására vonatkozó javaslatoknak tartalmazniuk kell a szükséges indokolást. Határozza meg, miként lesz biztosítva az, hogy ezekben az esetekben nem kerül sor a kompenzációs támogatások felső határának túllépésére, továbbá ismertesse részletesen azt az adminisztrációs eljárást, amely által kizárható a társfinanszírozható maximális összeg túllépése; az 1257/1999/EK rendelet mellékletében meghatározott maximális összeg alkalmazása esetén jelölje meg az alkalmazást indokoló objektív körülményeket;

2. az 1257/1999/EK rendelet 13. cikkének b) pontja és 16. cikke szerinti kompenzációs támogatás esetében: kezdeti részletes agronómiai számítások, amelyek kimutatják: a) a környezetvédelmi korlátozások eredményeképpen keletkező kiesett bevételt/bevételkiesést és felmerült költségeket, b) az igazodási pontként szolgáló agronómiai feltevéseket.

3. az 1257/1999/EK rendelet 16. cikkében említett kompenzációs támogatások:

- szükség esetén jelölje meg a fenti rendelet 16. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében előírtak értelmében a maximális összegnél magasabb támogatás indokául szolgáló konkrét problémákat,

- szükség esetén jelölje meg a fenti rendelet 16. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében előírtak értelmében a kezdeti magasabb támogatás indokait.

B. Egyéb információk:

- a támogathatósági feltételekre vonatkozó részletek, különösen a következők:

1. a minimális területnagyság meghatározása;

2. a közös legelők esetében használt megfelelő átszámítási mechanizmus ismertetése;

3. az 1257/1999/EK rendelet 13. cikk a) pontjában említett kifizetésekre vonatkozó támogatási összeg esetében: azon rendelet 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumok alkalmazásával a támogatási összeg differenciálásának indokolása;

4. az 1257/1999/EK rendelet 13. cikkének b) pontjában és 16. cikkében említett kompenzációs támogatások esetében: a jóváhagyott programozási dokumentumban megállapított részletes agronómiai számítások módosításai.

- a kedvezőtlen helyzetű térségek tanácsi és bizottsági irányelvek által elfogadott vagy módosított jegyzékeinek módosításai, valamint a környezetvédelmi korlátozások által érintett térségek jegyzéke.

VI. Előírások teljesítése

VI.1. Kötelező előírások alkalmazása

A. Főbb jellemzők:

- az 1257/1999/EK rendelet 21b. cikke szerinti, közösségi jogszabályokon alapuló, támogatásra jogosult előírások jegyzéke, az az időpont, amelytől fogva az előírás kötelező a közösségi jogszabályokkal összhangban és a választás indokolása.

B. Egyéb információk:

- az új előírásokkal bevezetett korlátozásokból vagy kötelezettségből származó, az üzem működési költségeire gyakorolt jelentős hatás leírása,

- a támogatási összeg támogatható előírásonként és részletes számítások ezen összeg indokolására.

VI.2. Gazdálkodási tanácsadó szolgáltatás használata

A. Főbb jellemzők:

Nincsenek.

B. Egyéb információk:

- a tagállam által felállított mezőgazdasági tanácsadó rendszer leírása, beleértve a tanácsadó szolgálatért felelős szervek kiválasztásának eljárását,

- az 1257/1999/EK rendelet 21d. cikkének (1) bekezdésében említett négy területen a mezőgazdasági tanácsadó szolgálatok igénybevételére egy gazdálkodónak biztosított támogatás gyakorisága.

VII. Agrár-környezetvédelem és az állatok kímélete

A. Főbb jellemzők:

- a kötelezettségvállalások indokolása, várható hatásuk alapján,

- kezdeti részletes agronómiai számítások, amelyek kimutatják: a) a helyes gazdálkodási gyakorlattal összefüggésben kiesett bevételt és felmerült kiadásokat; b) az igazodási pontként szolgáló agronómiai feltevéseket; c) az ösztönzés mértékét, és ennek objektív ismérvek alapján történő indokolását.

B. Egyéb információk:

- a kipusztulással fenyegetett helyi fajták jegyzéke és az érintett térségek nőstény tenyészegyedeinek száma. Ezt a számot egy megfelelően elismert szakmai testületnek - vagy tenyésztői szervezetnek/társulásnak - kell tanúsítania, amelynek feladata, hogy vezesse és naprakészen tartsa a fajtáról vezetett törzskönyvet vagy tenyésztési főkönyvet. Az érintett testületnek rendelkeznie kell a kérdéses fajtához tartozó állatok azonosításához szükséges szakértelemmel és tudással,

- a génerózió által veszélyeztetett növénygenetikai források esetében, a génerózió bizonyítása tudományos eredmények alapján, valamint a honos fajták/primitív (helyi) fajták előfordulásának, azok populációi sokféleségének, és a helyi szinten jellemző mezőgazdasági gyakorlatnak a mutatói alapján,

- a gazdálkodók kötelezettségeire és a megállapodás bármely egyéb feltételeire vonatkozó részletek, beleértve a hatályos szerződések alkalmazási körét és kiigazításának módjait,

- a támogatási szint változásai a jóváhagyott programozási dokumentumban rögzített agronómiai számításokban jelzett költségek és bevételkiesések 120 %-ának mértékéig, és e változások indokolása

- az intézkedés hatókörének leírása, bemutatva annak hatókörét az igényekkel összefüggésben, és azt, hogy milyen mértékig céloz meg földrajzi, ágazati vagy más jellegű kört,

- az összes agrárkörnyezeti kötelezettségvállalásra vonatkozóan együttvéve, be kell mutatni a kötelezettségvállalások kombinálásának lehetséges módjait és biztosítani kell a kötelezettségvállalások összhangját.

VIII. Élelmiszer-minőség

VIII. 1. Részvétel élelmiszer-minőségi rendszerekben

A. Főbb jellemzők:

- a támogatásra jogosult közösségi és nemzeti minőségi rendszerek jegyzéke. A nemzeti rendszerekre vonatkozóan, a rendszer leírása az 1257/1999/EK rendelet 24b. cikk (3) bekezdésében említett kritériumok alapján.

B. Egyéb információk:

- a támogatható rendszerek típusai szerinti támogatási összegek és az 1257/1999/EK rendelet 24c. cikkében előírtak szerinti rögzített költségek alapján történő indokolás.

VIII. 2. Minőségi termékek promóciója

A. Főbb jellemzők:

Nincsenek.

B. Egyéb információk:

- a VIII. 1. pontban említett intézkedés alapján kiválasztott minőségi rendszer keretében támogatásra jogosult termékek felsorolása,

- eljárás annak biztosítására, hogy a vidékfejlesztési támogatásban részesülő tevékenységek nem részesülnek egyben a 2826/2000/EK tanácsi rendelet szerinti támogatásban is,

- a tájékoztató, promóciós és a hirdetési anyagokra vonatkozó előzetes ellenőrzési eljárás (e rendelet 26. cikke),

- a támogatható költségek leírása.

IX. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának javítása

A. Főbb jellemzők:

- az alapvető mezőgazdasági termelés ágazatai.

B. Egyéb információk:

- az elsődleges termelők gazdasági hasznát bizonyító feltételek,

- azon előírások megjelölése, amelyekre az 1257/1999/EK rendelet 26. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésével összhangban türelmi idő biztosítható a kis feldolgozó egységeknek, az említett előírásoknak való megfelelésnél felmerült konkrét problémákon alapuló indokolás és az időszak maximális tartama érintett előírásonként.

X. Erdészet

A. Főbb jellemzők:

Nincsenek.

B. Egyéb információk:

- a következők meghatározása:

i. "mezőgazdasági földterület" e rendelet 32. cikkével összefüggésben;

ii. "gazdálkodó" e rendelet 33. cikkével összefüggésben;

iii. rendelkezések annak biztosítására, hogy a tervezett intézkedések alkalmazkodjanak a helyi körülményekhez, összeegyeztethetők legyenek a környezettel, és adott esetben fenntartsák az egyensúlyt az erdészet és a vadállomány között;

iv. szerződések a régiók és a potenciális kedvezményezettek között az 1257/1999/EK rendelet 32. cikkében említett intézkedésekre vonatkozóan.

- a 46. cikkben említett szabványos költségek alkalmazása esetén:

i. a szabványos egységköltségek;

ii. e költségek megállapításának módszere;

iii. a túlkompenzáció elkerülésére vonatkozó kritérium tiszteletben tartása,

- a támogatható intézkedések és a kedvezményezettek leírása,

- a javasolt intézkedések és a nemzeti, illetve alacsonyabb szintű erdészeti programok vagy ezzel egyenértékű eszközök közötti kapcsolat,

- hivatkozás az erdőtüzek szempontjából súlyosan illetve közepesen veszélyeztetettnek minősülő térségekre vonatkozó erdővédelmi tervekre és a javasolt intézkedéseknek e védelmi tervekkel való összhangja.

XI. A vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlődésének elősegítése

A. Főbb jellemzők:

- az egyes intézkedésekben javasolt lépések leírása és indokolása,

B. Egyéb információk:

- a pénzügyi tervezés meghatározása, amelynek meg kell felelnie az általános támogathatósági feltételeknek.

10. Tanulmány készítésére, demonstrációs projektekre, képzési tevékenységre, illetve műszaki segítségnyújtásra vonatkozó igények (szükség szerint)

Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdésének hatodik francia bekezdése

11. A hatáskörrel rendelkező hatóságok és felelős szervek kijelölése

Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdésének hetedik francia bekezdése

12. A tervek hatékony és szabályszerű végrehajtását biztosító rendelkezések, többek között a felügyelet és az értékelés tárgyában; az értékelés során alkalmazott számszerűsített mutatók meghatározása; az ellenőrzésekre, szankciókra és a megfelelő nyilvánosságot biztosító intézkedésekre vonatkozó rendelkezések

Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdésének nyolcadik francia bekezdése

1. Részletes információ e rendelet 60-65. cikkének végrehajtásáról

Ennek különösen a következőket kell tartalmaznia:

- a beruházási intézkedések egyes kedvezményezettjei számára előlegfizetés lehetősége,

- a támogatás végső kedvezményezettek számára történő kifizetéséhez igénybe vett pénzmozgások leírása,

- a program felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések, különösen a pénzügyi, fizikai mutatókkal és hatásmutatókkal összefüggő adatok gyűjtésére, rendezésére és összehangolására szolgáló rendszerek és eljárások,

- a támogatásfelügyeleti bizottság szerepe, összetétele és eljárási szabályzata,

- a kodifikáció. Ennek a kodifikációnak összhangban kell lennie a Bizottság által rendelkezésre bocsátott modellel.

2. Részletes információk e rendelet 66-73. cikkének végrehajtásáról

Ezeknek tartalmazniuk kell a kérelmek megalapozottságát és a támogatás feltételeinek való megfelelést ellenőrző konkrét intézkedéseket, valamint a szankciókra vonatkozó konkrét szabályokat.

3. Részletes információk az 1685/2000/EK rendeletben megállapított általános támogathatósági feltételeknek való megfelelésről

E rendelet 45. cikke.

4. Egyéb információk:

Adott esetben információ arról, hogy a vis maior esetekről szóló értesítések határidejét meghosszabbították.(E rendelet 39. cikk (2) bekezdése).

13. A konzultációk eredményei, valamint a részt vevő hatóságok és szervek, továbbá gazdasági és szociális partnerek kijelölése

Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdésének kilencedik francia bekezdése

1. Határozza meg:

- azokat a gazdasági és szociális partnereket, továbbá egyéb megfelelő nemzeti szerveket, amelyekkel a nemzeti szabályok és gyakorlat szerint konzultálni kell,

- azokat a mezőgazdasági és környezetvédelmi hatóságokat és szerveket, amelyeket különösen az agrár-környezetvédelmi intézkedések és a környezetre irányuló egyéb intézkedések kidolgozásába, végrehajtásába, felügyeletébe, értékelésébe és felülvizsgálatába be kell vonni, ezáltal biztosítva az egyensúlyt ezen intézkedések és az egyéb vidékfejlesztési intézkedések között.

2. Összegezze a konzultációk eredményeit és jelezze, hogy milyen mértékben vették figyelembe a kifejezésre juttatott nézeteket és a kapott tanácsokat

14. A különböző támogatási intézkedések közötti egyensúly

Az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdése

1. Az erősségekre, igényekre és lehetőségekre utalva ismertesse:

- a különböző vidékfejlesztési intézkedések közötti egyensúlyt,

- hogy a terület egészén milyen mértékben alkalmazzák az agrár-környezetvédelmi intézkedéseket.

2. Ebben az ismertetésben adott esetben hivatkozni kell:

- az 1257/1999/EK rendelet hatókörén kívül elfogadott intézkedésekre,

- az elkülönült vidékfejlesztési tervek szerint elfogadott vagy tervezett intézkedésekre.

15. Összeegyeztethetőség és összhang

Az 1257/1999/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdése

A. Főbb jellemzők:

1. Annak felmérése, hogy milyen az összeegyeztethetőség és az összhang:

- más közösségi politikákkal és azok keretében végrehajtott intézkedésekkel, különösen a versenypolitikával,

- a közös agrárpolitika egyéb eszközeivel, különösen az 1257/1999/EK rendelet 37. cikkének (3) bekezdésével szembeni kivételek esetében,

- a vidékfejlesztési tervekben szereplő egyéb támogatási intézkedésekkel,

- az általános támogathatósági feltételekkel.

2. Az 1257/1999/EK rendelet 33. cikke szerinti intézkedések esetében biztosítsa, és szükség esetén bizonyítsa, hogy:

- az említett cikk hatodik, hetedik és kilencedik francia bekezdése alapján elfogadott intézkedések nem képezik tárgyát a 2. célkitűzés alá tartozó vidéki térségek részére és az átmeneti helyzetű vidéki térségek részére az ERFA-ból nyújtott pénzügyi támogatásnak,

- az intézkedések nem tartoznak az 1257/1999/EK rendelet II. címében említett bármely egyéb intézkedés hatálya alá.

B. Egyéb információk:

A felmérés különösen azokkal a különböző hatóságokkal való megfelelő koordinációt biztosító rendelkezéseket érinti, amely hatóságok felelnek:

- a piaci szervezetek keretében előírt fejlesztési intézkedésekért,

- a nemzeti jogszabályok által előírt bármely vidékfejlesztési intézkedésért.

16. Kiegészítő állami támogatások

Az 1257/1999/EK rendelet 52. cikke

A. Főbb jellemzők:

Határozza meg azokat az intézkedéseket, amelyekhez állami támogatás formájában kiegészítő finanszírozást fognak nyújtani (1257/1999/EK tanácsi rendelet 52. cikke). A terv által érintett egyes évek folyamán az egyes érintett intézkedésekre vonatkozóan nyújtandó kiegészítő támogatás összegét indikatív táblázatban kell feltüntetni.

B. Egyéb információk:

- egy állami támogatás eltörlése,

- a jóváhagyott programozási dokumentumban valamely intézkedésre állami támogatás formájában biztosított kiegészítő finanszírozást érintő változások,

- támogatási arány.

III. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

445/2002/EK rendeletE rendelet
1. cikk
1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk (1) bekezdés
3. cikk (2) bekezdés3 cikk
4. cikk4. cikk
5. cikk (1) bekezdés5. cikk
5. cikk (2) és (3) bekezdés
6. cikk6. cikk
7. cikk7. cikk
8. cikk8. cikk
9. cikk9. cikk
10. cikk10. cikk
11. cikk11. cikk
12. cikk
12. cikk
13. cikk13. cikk
14. cikk14. cikk
15. cikk15. cikk
16. cikk16. cikk
17. cikk17. cikk
18. cikk18. cikk
19. cikk19. cikk
20. cikk20. cikk
21. cikk21. cikk
22. cikk
23. cikk
24. cikk
25. cikk
26. cikk
22. cikk27. cikk
28. cikk
23. cikk29. cikk
24. cikk30. cikk
25. cikk31. cikk
26. cikk32. cikk
27. cikk33. cikk
28. cikk34. cikk
29. cikk35. cikk
30. cikk36. cikk
31. cikk37. cikk
32. cikk38. cikk
33. cikk39. cikk
34. cikk40. cikk
35. cikk (1) bekezdés41. cikk (1) bekezdés
35. cikk (2) bekezdés41. cikk (3) bekezdés
35. cikk (3) bekezdés41. cikk (2) bekezdés
36. cikk42. cikk
37. cikk43. cikk
38. cikk44. cikk
39. cikk45. cikk
39a. cikk46. cikk
40. cikk47. cikk
41. cikk48. cikk
42. cikk49. cikk
43. cikk50. cikk
44. cikk51. cikk
45. cikk52. cikk
45a. cikk53. cikk
46. cikk54. cikk
47. cikk55. cikk
48. cikk56. cikk
49. cikk57. cikk
50. cikk58. cikk
51. cikk59. cikk
52. cikk60. cikk
53. cikk61. cikk
54. cikk62. cikk
55. cikk63. cikk
56. cikk64. cikk
57. cikk65. cikk
58. cikk66. cikk
59. cikk67. cikk
60. cikk68. cikk
61. cikk69. cikk
62. cikk70. cikk
62a. cikk71. cikk
63. cikk72. cikk
64. cikk73. cikk
65. cikk (1) bekezdés74. cikk (1) bekezdés, első albekezdés és 74. cikk (2) bekezdés
65. cikk (2) bekezdés74. cikk (1) bekezdés, második albekezdés
66. cikk75. cikk, első albekezdés
75. cikk, második albekezdés
I. mellékletI. melléklet
II. mellékletII. melléklet
III. mellékletIII. melléklet

( 1 ) HL L 160., 1999.6.26., 80. o. A legutóbb az 583/2004/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 91., 2004.3.30., 1. o.).

( 2 ) HL L 74., 2002.3.15., 1. o. A 963/2003/EK rendelettel (HL L 138., 2003.6.5, 32. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 328., 2000.12.23., 2. o.

( 4 ) HL L 193., 2000.7.29., 39. o. A 448/2004/EK rendelettel (HL L 72., 2004.3.11., 66. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb az 1105/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 3. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

( 7 ) HL L 259., 1999.10.6., 27. o. A 2000/426/EK határozattal (HL L 165., 2000.7.6., 33. o.) módosított határozat.

( 8 ) HL L 316., 1999.12.10., 26. o. A legutóbb a 2055/2000/EK rendelettel (HL L 277., 2001.10.20., 12. o.) módosított rendelet.

( 9 ) HL L 160., 1999.6.26., 113. o. A legutóbb a 41/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10, 19. o.) módosított rendelet.

( 10 ) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 583/2004/EK bizottsági rendelettel rendelet (HL L 91., 2004.3.30., 1. o.) módosított rendelet.

( 11 ) HL L 327., 2001.12.12., 11. o. A legutóbb a 118/2004/EK rendelettel (HL L 17., 2004.1.24., 7. o.) módosított rendelet.

( 12 ) HL L 215., 1992.7.30., 85. o. Az 1257/1999/EK rendelettel hatályon kívül helyezett rendelet.

( 13 ) HL L 215., 1992.7.30., 91. o. Az 1257/1999/EK rendelettel hatályon kívül helyezett rendelet.

( 14 ) HL L 215., 1992.7.30., 96. o. Az 1257/1999/EK rendelettel hatályon kívül helyezett rendelet.

( 15 ) HL L 198., 1991.7.22., 1. o. A legutóbb a 746/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 122., 2004.4.26., 10. o.) módosított rendelet.

( 16 ) HL L 208., 1992.7.24., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16, 1. o.) módosított rendelet.

( 17 ) HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1795/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 262., 2003.10.14., 13. o.) módosított rendelet.

( 18 ) HL L 160., 1999.6.26., 1. o.

( 19 ) HL L 160., 1999.6.26., 21. o.

( 20 ) HL L 215., 1992.7.30., 85. o.

( 21 ) HL L 215., 1992.7.30., 91. o.

( 22 ) HL L 215., 1992.7.30., 96. o.

( 23 ) HL L 213., 1999.8.13., 1. o.

( 24 ) HL L 213., 1999.8.13., 5. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0817 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0817&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R0817-20050101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R0817-20050101&locale=hu

Tartalomjegyzék