139/2009. (VI. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §

(1) Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba, és az e rendelet 1-4. §-a a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 139/2009. (VI. 30.) Korm. rendelethez

"11. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

A földgáz minőségi követelményei

1. Égési jellemzők

A földgáz égési-jellemzők értékeinek a következő táblázat szerinti értékhatárokon belül kell lenniük.

A gázcsoport jele2H2S
JellemzőHatárérték
Wobbe-szám145,66-54,76 MJ/m3 (12,68-15,21 kWh/m3)36,29-41,58 MJ/m3 (10,08-11,55 kWh/m3)
Névleges Wobbe-szám50,72 MJ/m3 (14,09 kWh/m3)39,11 MJ/m3
(10,86 kWh/m3)
Felső hőérték31,00-45,28 MJ/m3 (8,61-12,58 kWh/m3)
Alsó hőérték27,94-40,81 MJ/m3 (7,76-11,34 kWh/m3)

A földgáz felső és az alsó hőérték értékhatárokon belüli konkrét értékét szerződésben kell meghatározni. Az égési jellemzők meghatározásánál az MSZ ISO 6976 és az MSZ ISO 6974 szabvány szerinti vizsgálati módszereket kell alkalmazni.

2. Szennyezőanyag-tartalom

A földgáz megengedett szennyezőanyag-tartalmának a következő táblázat szerinti értékhatároknak megfelelőnek kell lenniük.

JellemzőHatárérték
Összes illó kéntartalomlegfeljebb 100 mg/m3
Hidrogén-szulfid-tartalomlegfeljebb 20 mg/m3
Szilárdanyag-tartalomlegfeljebb 5 mg/m3
Oxigéntartalom (V/V)legfeljebb 0,2%

Az összes illó kéntartalom meghatározásánál az MSZ989, az MSZ ISO 6326-1, az MSZ ISO 6326-22 és az MSZ EN ISO 6326-3, a hidrogén-szulfid-tartalom meghatározásánál az MSZ ISO 6326-2, az oxigéntartalom meghatározásánál az MSZ ISO 6974 szabványok szerinti vizsgálati módszereket kell alkalmazni.

3. Egyéb követelmények

A földgáz egyéb jellemzőire vonatkozó követelményeknek meg kell felelniük a következő táblázat szerinti értékhatároknak.

A szolgáltatott földgázSzállítóvezetékiSzigetüzemi
JellemzőHatárérték
Vízgőztartalomlegfeljebb 0,17 g/m3legfeljebb 1,0 g/m3
Szénhidrogén harmatpontlegfeljebb 4 °C-
4 MPa nyomáson
engedélyezési nyomáson-legfeljebb 4 °C
Szagszint az alsó robbanási határ 20%-ának megfelelő gáz-levegő arány esetén a felhasználói berende­zésnél2-es szagszint
A szolgáltatott földgázSzállítóvezetékiSzigetüzemi
JellemzőHatárérték
Vízgőztartalomlegfeljebb 0,17 g/m3legfeljebb 1,0 g/m3
Szénhidrogén harmatpontlegfeljebb 4 °C-
4 MPa nyomáson
engedélyezési nyomáson-legfeljebb 4 °C
Szagszint az alsó robbanási határ 20%-ának megfelelő gáz-levegő arány esetén a felhasználói berende­zésnél2-es szagszint

1 A felső hőértékből számított.

2 Döntő vizsgálati módszer.

A szolgáltatott földgázSzállítóvezetékiSzigetüzemi
JellemzőHatárérték
Nyomás (túlnyomás) a felhasználói átadás helyén1,8-3,3 kPa
(18-33 mbar)
Kisnyomású földgáz esetén
Névleges nyomás2,5 kPa (25 mbar)
Növelt kisnyomású földgáz esetén7,5-10,0 kPa (75-100 mbar)
Névleges nyomás8,5 kPa (85 mbar)

A vízgőztartalom meghatározásánál az MSZ ISO 11541, a szénhidrogén harmatpont meghatározásánál az MSZ ISO 6974, a szag jellemzőinek meghatározásánál az MSZ-09-74.0011-5 szabványok szerinti vizsgálati módszereket kell alkalmazni."

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.02.

Tartalomjegyzék