13/2009. (I. 28.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, valamint az Alkotmány 35. §-a (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az állam a támogatott személyek részére nyújtott lakáscélú jelzáloghitelek kamatainak csökkentése érdekében jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél kamattámogatásával támogatást nyújt. A támogatást a kibocsátó jelzálog-hitelintézet azon jelzáloglevelei után jogosult igénybe venni, amelyekkel finanszírozott jelzáloghitelügylet az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:]

"g) ügyleti kamata és a támogatás időtartama alatt - a szerződésszegést, valamint az előtörlesztési díjat kivéve - bármilyen címen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatás együttes éves mértéke legfeljebb a (4) bekezdés szerint számított, a szerződéskötéskor és a kamatperiódus lejártakor érvényes állampapírhozamnak vagy referenciahozamnak a 110%-a, növelve 4 százalékponttal, csökkentve a (3) bekezdés szerinti kamattámogatással."

(2) Az R. 12. §-ának (3)-(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő (12) és (13) bekezdésekkel egészül ki:

"(3) A kamattámogatás mértéke megegyezik

a) új lakás építésénél, vásárlásánál a (4) bekezdés szerint számított

aa) állampapírhozam vagy

ab) referenciahozam 60%-ával;

b) használt lakás vásárlásánál, bővítésénél, korszerűsítésénél a (4) bekezdés szerint számított

ba) állampapírhozam vagy

bb) referenciahozam

40%-ával.

(4) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti ügyleti kamat, költség és egyéb ellenszolgáltatás, valamint a kamattámogatás (3) bekezdés szerinti mértékét

a) az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok az adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagának figyelembevételével megállapított, a hitelügylethez kapcsolódó jelzáloglevél-sorozattal azonos futamidőre vonatkozó állampapírhozam,

b) az a) pont szerinti állampapírhozam hiányában, az érintett futamidő tekintetében az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként számított és közzétett, a hitelügylethez kapcsolódó jelzáloglevél-sorozattal azonos futamidőre vonatkozó referenciahozamoknak a közzétételt megelőző három naptári hónapra vonatkozó számtani átlagának

alapulvételével kell meghatározni.

(5) Amennyiben a hitelügylethez kapcsolódó jelzáloglevél-sorozattal azonos futamidőre vonatkozó állampapírhozam vagy referenciahozam sincs, akkor az (1) bekezdés g) pontja szerinti ügyleti kamat, költség és egyéb ellen-szolgáltatás, valamint a kamattámogatás (3) bekezdés szerinti mértékét a legközelebbi futamidőre vonatkozó állampapírhozam, ennek hiányában a legközelebbi futamidőre vonatkozó referenciahozam alapulvételével kell meghatározni azzal, hogy amennyiben két legközelebbi futamidő is felmerül, akkor az ezekhez tartozó állampapírhozamok, vagy referenciahozamok számtani átlagát kell figyelembe venni. A (4) bekezdés és jelen bekezdés szerinti futamidőként a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. §-a (1) bekezdésének 56. pontja szerinti hátralévő átlagos futamidőt kell figyelembe venni, kiegészítve a (4) bekezdés b) pontja vonatkozásában azzal, hogy azt az adott három hónapos időszakba eső hónapok tizenötödik napján - amennyiben pedig ez a nap nem kereskedési napra esik, akkor az ezt követő első kereskedési napon - fennálló referenciahozam-értékekhez tartozó hátralévő átlagos futamidők számtani átlagaként kell számítani. A támogatás mértékét fix kamatozású jelzáloglevéllel biztosított forrás esetén a jelzáloglevél kibocsátásakor érvényes állampapírhozam vagy referenciahozam alapján kell meghatározni a jelzáloglevél teljes futamidejére, de legfeljebb 20 évre.

(6) Amennyiben a kamattámogatást jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsön után veszik igénybe, úgy ahhoz az ügylethez a 13. § szerinti kiegészítő kamattámogatás nem vehető igénybe.

(7) A jelzálog-hitelintézet azon jelzáloglevél állománya után is jogosult az e § szerinti kamattámogatást igénybe venni, amely

a) hitelintézet, illetve biztosító által nyújtott kölcsönügyletek megvásárlását, vagy

b) hitelintézet javára, Magyarország területén lévő ingatlanon alapított önálló jelzálogjog megvásárlását

finanszírozza, és a megvásárolt követelés, illetve a megvásárolt önálló jelzálogjog által biztosított követelés legkésőbb a megvásárlásának időpontjától mindenben megfelel az (1) bekezdésben, kiegészítő kamattámogatású kölcsönök esetében a (8) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(8) A kiegészítő kamattámogatású kölcsönök forrásául szolgáló jelzáloglevél-állomány után akkor vehető igénybe kamattámogatás, ha a támogatás alapjául szolgáló jelzáloghitel-ügylet az (1) bekezdés g) pontjában, valamint a 13. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek meg fe lel.

(9) A követelés vagy önálló jelzálogjog megvásárlása miatt felmerült költségek megtérítésére a jelzálog-hitelintézet a megvásárlás időpontjában az érintett kölcsönszerződés alapján fennálló tőketartozás 0,5%-át fizeti meg a követelést, illetve önálló jelzálogjogot eladó hitelintézet számára, ha e hitelintézet az ügyfél által fizetendő kamatot és költséget a 12. §, illetőleg a 13. § alapján határozta meg. Ezen összeget a jelzálog-hitelintézet utólag igényelheti a Kincs tártól.

(10) A kibocsátó jelzálog-hitelintézet havonta igényelheti a (3) bekezdés szerinti támogatást, illetőleg a (9) bekezdés szerinti költségtérítést a Kincstártól.

(11) Az (1) bekezdés alkalmazásánál korszerűsítés a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazását is, az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése. A korszerűsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés közvetlen költségeinek 20%-áig. E munkákhoz csak az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező termékeket lehet felhasználni.

(12) A (4) bekezdés szerinti - a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 6. §-ának megfelelően számított - állampapírhozamokat, illetve referenciahozamokat az ÁKK Zrt. az internetes honlapján minden hónap harmadik munkanapjáig közzéteszi. Az e bekezdés szerinti állampapírhozamok vagy referenciahozamok alapján megállapított az (1) bekezdés g) pontja szerinti ügyleti kamatot, költséget és egyéb ellenszolgáltatást, valamint a (3) bekezdés szerinti kamattámogatást a közzététel naptári hónapját követő hónapban kell alkalmazni.

(13) A támogatott kölcsön forrásául szolgáló jelzáloglevelek - ügyletek során történő - figyelembevételének részletes szabályairól, valamint a kamattámogatás egységes elszámolási rendjéről a jelzálog-hitelintézetek a lakáspolitikáért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) - a pénzügyminiszter jóváhagyása mellett - megállapodást kötnek."

2. §

(1) Az R. 13. §-ának (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[(2) A kiegészítő kamattámogatást csak olyan kölcsönszerződéshez lehet igénybe venni, amelyben a hitelező vállalja, hogy a támogatás időtartama alatt a kamat és a törlesztés folyamán - a szerződésszegést, valamint jelzáloglevéllel történő finanszírozás esetén az előtörlesztési díjat kivéve - bármilyen címen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatás együttes éves mértéke nem haladja meg]

"c) az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamoknak a közzétételt megelőző három naptári hónapra vonatkozó számtani átlagának 110%-a 4 százalékponttal növelt mértékét, amennyiben az érintett futamidőre az a) és b) pontban meghatározott módszer alapján átlaghozam nem számítható."

(2) Az R. 13. §-a (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kiegészítő kamattámogatás a (2) bekezdés a) és b) pontjai szerint számított állampapírhozam 60%-a, vagy a (2) bekezdés c) pontja szerint számított referenciahozam 60%-a."

(3) Az R. 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott kamat- és költségmértéket a kölcsön kamatainak változásánál, és a hitelező által választott ügyleti vagy üzleti év fordulójának napján, az akkor fennálló tőketartozásra kell alkalmazni. A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti - a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 6. §-ának megfelelően számított - állampapír átlaghozamot, valamint a (2) bekezdés c) pontja szerint számított referenciahozamot az ÁKK Zrt. az internetes honlapján minden naptári hónap harmadik munkanapjáig közzéteszi. Az e bekezdés szerinti állampapírhozamok, vagy referenciahozamok alapján megállapított, a (2) bekezdés szerinti ügyleti kamatot, költséget és egyéb ellenszolgáltatást, valamint a (3) bekezdés szerinti kamattámogatást a közzététel naptári hónapját követő hónapban kell alkalmazni."

3. §

(1) Az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

[Az önkormányzati miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"i) vendéglátásért,"

[felelős tagja.]

(2) A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat-és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 3. §-a (2) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A miniszter az iparügyekért való felelőssége körében előkészíti különösen]

"g) az áruk és szolgáltatások biztonsági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról, valamint piacfelügyeletéről"

[szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.]

4. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R.

a) 13. §-a (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban az "ÁKK. Rt" szövegrész helyébe "ÁKK Zrt.",

b) 18. §-a (5) bekezdésében a "12. § (9) bekezdése" szövegrész helyébe, a "12. § (11) bekezdése", 32/B. § (4) bekezdésében a "12. § (8) bekezdésében" szövegrész helyébe a "12. § (11) bekezdésében"

szövegrész lép.

(3) Az R. 12. §-ának e rendelet 1. §-ának (2) bekezdésével megállapított (12), valamint 13. §-ának e rendelet 2. §-ának (3) bekezdésével megállapított (4) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségnek első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő három napon belül kell eleget tenni, valamint a közzétételt követő három napon belül kell a hivatkozott rendelkezéseknek megfelelően az ügyleti kamat, költség és egyéb ellenszolgáltatás, valamint a kamattámogatás mértékét megállapítani és 2009. február 1-jétől alkalmazni.

(4) Hatályát veszti a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 3. §-a (3) bekezdésének c) pontja és 4. §-a (2) bekezdésének b) pontja.

(5) E rendelet 2009. február 2-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök