134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet

a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a) gazdaságpolitikáért,

b) iparügyekért,

c) kereskedelemért,

d) külgazdaságért,

e) területfejlesztésért és területrendezésért,

f) településfejlesztésért és településrendezésért,

g) építésügyért,

h) fejlesztéspolitikáért felelős tagja.

i)[1] kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért,

j)[2]

k)[3] űrkutatásért

2. §

A miniszter az e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,

b) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit,

c) előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,

d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

e) kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárcamegállapodásokat,

f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntéselőkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről, és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő fórumain való képviseletéről,

h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,

i) gondoskodik - a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint - a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről,

j) felelős a nemzeti fejlesztési terv elkészítéséért és megvalósulásának nyomon követéséért,

k) meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit és a honvédelmi felkészítés ágazati feladatainak végrehajtását, ellátja a védelmi felkészüléssel kapcsolatos feladatokat.

3. §

(1) A miniszter a gazdaságpolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a gazdasági versenyképesség javításával,

b) a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal, fejlődésük támogatásával,

c) a gazdasági kamarákkal,

d) a beruházások ösztönzésével,

e) a nemzeti akkreditálással

összefüggő jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(2) A miniszter az iparügyekért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a mérésügyről,

b) a nemzeti szabványosításról,

c) a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről, tanúsításáról és forgalmazásáról,

d) a telepengedélyezésről,

e) a haditechnikai termékek gyártásáról és forgalmazásáról,

f) a kábítószer-prekurzorokkal végezhető tevékenységekről,

g)[4] az áruk és szolgáltatások biztonsági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról, valamint piacfelügyeletéről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(3) A miniszter a kereskedelemért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a kereskedelemről,

b) a vásárokról és a piacokról, az üzletek működéséről,

c)[5]

d) a közraktározásról,

e) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,

f) a gazdasági reklámtevékenységről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(4) A miniszter a külgazdaságért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) az áruk, a szolgáltatások és az anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről,

b) a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről,

c) a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(5) A miniszter a területfejlesztésért és területrendezésért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a területfejlesztésről és a területrendezésről,

b) az Országos Területrendezési Tervről, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről, valamint a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről,

c) a központi államigazgatási szervek területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos feladatairól,

d) a kedvezményezett térségek besorolásáról,

e) a területfejlesztési koncepciókról, programokról és a területrendezési tervekről,

f) a vállalkozási övezetekről,

g) a területfejlesztési önkormányzati társulások működéséről,

h) a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletéről,

i) a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről, adatszolgáltatás rendjéről,

j) a területfejlesztést szolgáló forrásokról,

k) a területrendezés szakmai követelményeiről,

l) a címzett és céltámogatásokról,

m) a kistérségi koordinátorokról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(6) A miniszter a településfejlesztésért és településrendezésért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a településfejlesztésről és településrendezésről,

b) a településfejlesztési koncepciókról, programokról és a településrendezési tervekről,

c) a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről, az adatszolgáltatás rendjéről,

d) a településfejlesztést szolgáló forrásokról,

e) a településrendezés szakmai követelményeiről,

f) a településtervezésről,

g) a településüzemeltetésről,

h) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról,

i) a hátrányos helyzetű településekről szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(7) A miniszter az építésügyért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) az épített környezet alakításáról és védelméről,

b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokról,

c) az építményekről és az építési tevékenységről,

d)[6] az állami, a térségi és az önkormányzati főépítészi tevékenységről,

e) az építészeti-műszaki tervezésről, a tervpályázatról,

f)[7] az építési műszaki ellenőri tevékenységről

g)[8]

(8)[9] A miniszter a kutatás-fejlesztésért és a technológiai innovációért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a kutatás-fejlesztésről,

b) a technológiai innovációról,

c)[10]

d)[11]

4. §

(1) A miniszter az iparügyekért való felelőssége körében irányítja a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt.

(2) A miniszter a kereskedelemért való felelőssége körében irányítja

a) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt,

b)[12]

(3) A miniszter a területfejlesztésért és területrendezésért való felelőssége körében működteti

a) a Magyarországi Régiók Brüsszeli Irodáját,

b) az Országos Területfejlesztési Tanácsot.

(4)[13] A miniszter az építésügyért való felelőssége körében törvényességi felügyeletet gyakorol a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, a területi mérnöki kamarák és a területi építész kamarák tevékenysége felett.

(5) A miniszter a fejlesztéspolitikáért való felelőssége körében irányítja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget.

(6)[14] A miniszter a kutatás-fejlesztésért és a technológiai innovációért való felelőssége körében irányítja a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt.

5. §

(1) A miniszter a gazdaságpolitikáért való felelőssége körében a pénzügyminiszterrel együttesen javaslatot készít a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására és az ezek megvalósításához szükséges eszközökre.

(2) A miniszter a gazdaságpolitikáért való felelőssége körében ellátja a gazdasági versenyképesség javításával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolását.

(3) A miniszter a gazdaságpolitikáért való felelőssége körében egyetértési jogot gyakorol az üvegházhatású gázoknak az új belépő tartalékba tartozó kibocsátási egységeinek kiosztásával kapcsolatos, más miniszter hatáskörébe tartozó ügyek, valamint az ingyenesen ki nem osztott kibocsátási egységek értékesítésére vonatkozó javaslat tekintetében.

(4) A miniszter a gazdaságpolitikáért való felelőssége körében - foglalkoztatási ügyek tekintetében a szociális és munkaügyi miniszter közreműködésével - előkészíti a kormányzati befektetésösztönzési intézkedéseket és összehangolja azok végrehajtását.

6. §

(1) A miniszter a külgazdaságért való felelőssége körében ellátja a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatban külön jogszabályban meghatározott értesítési és bejelentési eljárásokban az egyes nemzetközi szervezetek, az Európai Unió intézményei és tagállamai felé megteendő, illetve az ezektől érkező értesítések és bejelentések továbbításával összefüggő feladatokat.

(2) A miniszter a külgazdaságért való felelőssége körében

a) azérintett miniszterekkel együttműködve kialakítja a Kormány külgazdasági politikáját, az Európai Unió kereskedelem- és vámpolitikájával kapcsolatos álláspontot, és azokat az Európai Unió feladatkörrel rendelkező szerveinél képviseli,

b) irányítja a feladat- és hatáskörébe tartozó külképviseleteket (így különösen az OECD melletti Magyar Állandó Képviseletet és a WTO melletti Magyar Állandó Képviseletet), valamint a szakdiplomatákat,

c) a külügyminiszterrel egyetértésben javaslatot tesz az OECD melletti Magyar Állandó Képviseletet és a WTO melletti Magyar Állandó Képviseletet vezető nagykövet személyére, dönt a szakdiplomaták személyéről,

d) stratégiát dolgoz ki a külföldi működőtőke-befektetések ösztönzésére, az áruk és szolgáltatások külkereskedelmének, valamint a hazai vállalkozások működőtőkeexportjának elősegítésére,

e) irányítja, értékeli és ellenőrzi a kereskedelemfejlesztést és a befektetésösztönzést szolgáló hazai intézményrendszert.

7. §

A miniszter a területfejlesztésért és területrendezésért való felelőssége körében

a) irányítja a területfejlesztési koncepciók és programok, továbbá a területrendezési tervek rendszerének kialakítását, működését,

b) előkészíti az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló országgyűlési beszámolót,

c) kidolgozza a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció irányelveit, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerét, a területfejlesztést szolgáló pénzügyi eszközök felhasználásának szabályait, továbbá javaslatot tesz a területfejlesztést szolgáló központi és térségi pénzeszközök arányára,

d) kidolgozza a vállalkozási övezetek létrehozásának és működésének szabályait, továbbá javaslatot tesz vállalkozási övezetek kijelölésére,

e) közreműködik a regionális fejlesztési tanácsok, a térségi fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési tanácsok munkájában, ellátja az Országos Területfejlesztési Tanácsban való részvétellel és a Tanács működésével kapcsolatos feladatokat, összehangolja a központi közigazgatási szervek területfejlesztéssel összefüggő tevékenységét, biztosítja a területfejlesztés ágazati és területi szereplői közötti koordinációt,

f) az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervek összhangjának megteremtése érdekében szakmai szempontból állást foglal a megyei területrendezési tervekről,

g) segíti a terület- és regionális fejlesztést érintő kutatási elemző tevékenységet, e körben együttműködési megállapodásokat köt, támogatja a kutatási-fejlesztési feladatok ellátását,

h) kialakítja és működteti a terület- és regionális fejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs és adatszolgáltatási rendszert,

i) szakmai irányítást gyakorol a területi főépítészek területfejlesztéssel, valamint területrendezéssel összefüggő feladatainak ellátása felett, különös tekintettel az államigazgatási szervként végzett hatósági feladataikra, továbbá ellátja a másodfokú területrendezési hatósági feladatokat, koordinálja a Területi Főépítészi Hivatalok tevékenységét,

j) ellátja a területfejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletének szakmai irányítását,

k) javaslatot tesz a Kormány képviselőjére a Balaton Fejlesztési Tanácsban, a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsban és a regionális fejlesztési tanácsokban,

l)[15] összehangolja a Balatonnal kapcsolatos összkormányzati feladatokat,

m) közreműködik a területi marketingtevékenység kormányzati feladatainak ellátásában,

n) összehangolja a területfejlesztési célokat és az önkormányzati fejlesztéseket közvetlenül szolgáló hazai pénzügyi források pályázati rendszerben történő felhasználását, gondoskodik a pályázati rendszer kialakításáról, előkészítéséről, nyilvántartást vezet a pályázatokról,

o) működteti a közvetlen terület- és a területi önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló decentralizált pályázati rendszert,

p) elemzi a térségi fejlesztési folyamatokat, egybeveti azokat a gazdaságpolitikai és környezetgazdasági célokkal, gondoskodik az azokkal összefüggő kormányzati intézkedések hatásvizsgálatainak elkészítéséről,

q) előkészíti, kidolgozza és ellátja a területfejlesztés intézményrendszerének (regionális, megyei, kistérségi) korszerűsítésével és szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

r) kidolgozza és megvalósítja a területfejlesztés intézményrendszerének központi finanszírozását,

s) felügyeli és szakmailag irányítja a kistérségi hálózat munkáját,

t) koordinálja a regionális fejlesztési és határ menti operatív programok tervezését.

8. §

A miniszter a településfejlesztésért és településrendezésért való felelőssége körében

a) külön jogszabályban foglaltak szerint végső szakmai véleményt ad a települések településrendezési eszközeiről azok megállapítása előtt,

b) segíti a településrendezést érintő kutatási elemző tevékenységet, támogatja a kutatás-fejlesztési feladatok ellátását,

c) szakirányítást és szakmai felügyeletet gyakorol a területi főépítészek településrendezéssel összefüggő feladatainak ellátása felett,

d)[16] szakmailag irányítja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szervnek a települési önkormányzatok településrendezési tevékenysége feletti törvényességi ellenőrzését,

e) kialakítja és működteti a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos információs és adatszolgáltatási rendszert,

f) közreműködik a települési marketingtevékenység kormányzati feladatainak ellátásában,

g) gondoskodik a földtani veszélyhelyzet megelőzésével és elhárításával kapcsolatos pályázati rendszer működtetéséről,

h) elemzi a településfejlesztési folyamatokat, egybeveti azokat a területfejlesztési, a gazdaságpolitikai és a környezetgazdasági célokkal, gondoskodik az azokkal összefüggő kormányzati intézkedések hatásvizsgálatainak elkészítéséről,

i) gondoskodik a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai irányításáról és az ellátás szakmai követelményei meghatározásáról.

9. §

A miniszter az építésügyért való felelőssége körében

a) javaslatot tesz az építésügyi stratégiai koncepciók és programok megalapozására, érvényesíti a Kormány építésügyi politikáját és képviseli azokat a civil társadalommal, a szakmai és társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás során,

b) közreműködik az építésüggyel kapcsolatos országos kutatási-fejlesztési, nevelési, oktatási, képzési koncepciók kidolgozásában,

c) elősegíti - az oktatási és kulturális miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter bevonásával - az építészeti kultúra megőrzését, fenntartható fejlesztését és védelmét, ennek keretében országos kutatási, műszaki fejlesztési, valamint oktatási-nevelési programokat dolgoztat ki és működtet,

d) egyetértési jogot gyakorol az oktatási és kulturális miniszterrel a régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítása és a védettség megszüntetése ügyében, továbbá a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság munkájában és a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott Egyezmény végrehajtásában,

e) részt vesz az akadálymentes épített környezet alakításával összefüggő feladatok megvalósításában,

f)[17] közreműködik a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve építésfelügyeleti hatósági és építésügyi hatósági jogalkalmazási tevékenységének ellenőrzésében,

g)[18] ellátja a hatáskörébe utalt minőségügyi, termékbiztonsági, tanúsítási, minőségbiztosítási, hatósági felügyeleti feladatokat, közreműködik a nemzeti szabványok kidolgozásában,

h) közreműködik a kiemelkedő építészeti és régészeti emlékek országos védettségűvé nyilvánításában, illetve a védettség megszüntetésében,

i) gondoskodik az építésügy körébe tartozó hatósági nyilvántartási rendszer kialakításáról és működtetéséről,

j) javaslatot tesz az energia- és anyagtakarékos építési hulladékot újrahasznosító környezetbarát építés feladataival összefüggő, az épületek energiaellátásával, az épületgépészettel, az épületvillamossággal kapcsolatos pályázatok tartalmára, továbbá az építőipart, építőanyag-ipart érintő állami támogatások, pályázatok kiírásával, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására,

k) összehangolja és szakmailag irányítja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok tevékenységét,

l) egyetértési jogot gyakorol a más miniszter hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták, valamint a műemlékvédelem alatt álló építményekre vonatkozó szabályozás kialakítása tekintetében,

m) ellátja az építési termékek és felvonók megfelelőségével, a felvonók és mozgólépcsők létesítésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat,

n)[19] ellátja az építészeti kultúra fejlesztésével és a helyi építészeti örökség megóvásával, valamint a tervtanácsokkal kapcsolatos feladatokat,

o)[20] gyakorolja az építésügy központi irányítását, összehangolását és ennek keretében ellátja a sajátos építményfajtákra és a műemlékekre vonatkozó szabályozás és kormányzati cselekvés összehangolását.

10. §

A miniszter a fejlesztéspolitikáért való felelőssége körében

a) kormányhatározatban foglalt kivételekkel összehangolja a központi államigazgatási szervek országos szintű fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programozással kapcsolatos tevékenységét,

b) együttműködik a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban a vidékfejlesztés átfogó közép- és hosszú távú stratégiájának tervezésében,

c) feladatai körében jogosult a központi államigazgatási szervektől adatokat, információkat, elemzéseket kérni,

d) a Nemzeti Segély Koordinátor és a Schengen Alap Felelős Személy,

e) ellátja a Lisszaboni Program nemzeti koordinátora feladatait.

10/A. §[21]

(1)[22]

(2)[23]

(3) A minisztert az űrkutatással kapcsolatos feladatainak ellátásában véleményező testületként a Magyar Űrkutatási Tanács és Űrkutatási Tudományos Tanács segíti, amelynek tagjait a miniszter kéri fel.

(4) A miniszter gyakorolja a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének hatásköreit a XXXIV. Kutatás és technológia fejezet felett.

11. §[24]

A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter helyettesíti.

11/A. §[25]

A miniszter megnevezésének rövidítéseként az "NFGM" megjelölést kell alkalmazni.

12. §

(1) Ez a rendelet 2008. május 15-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése. Az 51/2009. (IV. 16.) KE határozat alapján hatályos 2009.04.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 177/2009. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[3] Beiktatta a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése. Az 51/2009. (IV. 16.) KE határozat alapján hatályos 2009.04.16.

[4] Megállapította a 13/2009. (I. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.29.

[5] Hatályon kívül helyezte a 13/2009. (I. 28.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.29.

[6] Megállapította a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 45. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[7] Módosította a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 62. § (6) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 61. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[9] Beiktatta a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése. Az 51/2009. (IV. 16.) KE határozat alapján hatályos 2009.04.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 177/2009. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 177/2009. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 13/2009. (I. 28.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.29.

[13] Megállapította a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 46. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[14] Beiktatta a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdése. Az 51/2009. (IV. 16.) KE határozat alapján hatályos 2009.04.16.

[15] Módosította a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 20. pontja. Hatályos 2010.05.29.

[16] Módosította a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 6. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[17] Módosította a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (10) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[18] Megállapította a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[19] Módosította a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 62. § (6) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[20] Beiktatta a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[21] Beiktatta a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdése. Az 51/2009. (IV. 16.) KE határozat alapján hatályos 2009.04.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 177/2009. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 177/2009. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[24] Módosította a 189/2008. (VII. 28.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2008.07.29.

[25] Beiktatta a 284/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2009.01.01.