149/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hallgatóknak nyújtott hitel változó kamatozású. A kamatláb a következő elemek - százalékos mértékben kifejezett - értékéből áll:]

"a) a hallgatói hitelrendszer finanszírozása érdekében bevont források kamat és kamatjellegű, valamint egyéb járulékos költségeit, továbbá a 27. § (3) bekezdése alapján elhatárolt aktív, illetve passzív kamatkülönbözetekből időarányosan feloldott összeget figyelembe vevő - a soron következő naptári félévet megelőző naptári félév első és utolsó naptári napja közötti időszakra számított - súlyozott, átlagos forrásköltség."

2. §

Az R. 14. §-a a következő (9)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A (2) bekezdés szerinti törlesztéssel érintett, de a 19. § (5) bekezdésének a) pontja alá nem tartozó hitelfelvevő 2011. június 30-ig kérelmezheti a Diákhitel Központnál a (4)-(5) bekezdés és a 23/A. § (4) bekezdés szerint megállapított törlesztő részlete összegének mérséklését.

(10) A Diákhitel Központ - a (11) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - legfeljebb 24 naptári hónapra engedélyezheti a hitelfelvevő részére mérsékelt összegű törlesztő részlet fizetését.

(11) A Diákhitel Központ által a hitelfelvevő részére a (10) bekezdés szerint engedélyezett mérsékelt összegű törlesztő részlet összege nem lehet kevesebb a (4)-(5) bekezdés és a 23/A. § (4) bekezdés figyelembevételével meghatározott minimális törlesztő részlet összegénél."

3. §

Az R. 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Diákhitel Központ az adott naptári félévben (kamatperiódusban) a hallgatói hitelek finanszírozása érdekében bevont források kamat- és kamatjellegű ráfordításainak, valamint a kamat- és kamatjellegű (kockázati és működési prémiumot nem tartalmazó) bevételeinek különbözetét - a különbözet jellegétől függően - aktív vagy passzív elhatárolásként mutatja ki. Egy adott kamatperiódusból származó kamatkülönbözet időbeli elhatárolása a következő tíz kamatperióduson - azaz öt éven - keresztül, időarányosan kerül megszüntetésre. Az egyes kamatperiódusokban elhatárolt összegeket és azok megszüntetését analitikusan elkülönítetten kell nyilvántartani és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében be kell mutatni."

4. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.

miniszterelnök