15/2009. (V. 11.) EüM rendelet

a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 21. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan palackozott gyógyvíznek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a fogyasztók védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

(7) A (6) bekezdés vonatkozásában az OGYFI állapítja meg, hogy a fogyasztók védelme tekintetében fennáll-e az egyenértékű védelem.

(8) Az importőr vagy a forgalmazó legkésőbb a forgalomba hozatal előtt harminc nappal köteles az OGYFI-nak bejelenteni a palackozott gyógyvíz származási helyét és elnevezését."

2. §

Az R. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyógyhelyekről, a gyógyfürdő- és klímagyógyintézetekről, a Magyarországon kitermelt elismert természetes ásványvizekről, gyógyvizekről, gyógyiszapokról és az egyéb természetes gyógytényezőkről, valamint a külföldről behozott és az e rendelet előírásai szerint bejelentett palackozott gyógyvizekről az OGYFI nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a gyógyhellyé nyilvánítás, illetőleg az elnevezés engedélyezése iránti kérelemhez, valamint a külföldi palackozott gyógyvíz bejelentése során előterjesztett adatokon alapul."

3. §

Az R. 23. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre módosul:

"(2) A 21. § (7) bekezdése szerinti eljárást az OGYFI hivatalból folytatja le."

4. §

(1) E rendelet 2009. május 13-án lép hatályba.

(2) Az R. 1. § (3) bekezdése és 16. § (3) bekezdése hatályát veszti.

(3) E rendelet 2009. május 14-én hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter