198/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdése 12. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § b) pontja a következő bf) alponttal egészül ki:

[7. § A felsőoktatási intézmény a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat az alábbi jogcímeken használhatja fel:

b) szociális alapú ösztöndíj kifizetésére]

"bf) szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása,"

2. § Az R. 8. § (2) bekezdése felvezető mondata és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 7. §) ba)-bb) és be)-bf) pontja szerinti juttatások kifizetésére kell felhasználni az e rendelet hatálya alá tartozó felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan és mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított:

a) a felsőoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás [hallgatói normatíva] legalább 20 százalékát, továbbá"

3. § Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 7. § aa) és be) pontjában meghatározott jogcímeken az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § ab) pontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. A 7. § ac) pontjában meghatározott jogcímen a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § c) pontjában meghatározott jogcímen kizárólag az államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § bd) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és mesterképzésben, illetve a résztanulmányokat folytató hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § ba)-bb) pontjaiban meghatározott jogcímeken a szociális juttatásokra jogosult hallgató részesülhet támogatásban. A 7. § bf) pontjában meghatározott jogcímen az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet."

4. §[1]

5. § Az R. a következő 14/A. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Szakmai gyakorlati ösztöndíj

14/A. § (1) Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

(2) A szakmai gyakorlati ösztöndíj odaítélésének feltételeiről a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzata rendelkezik oly módon, hogy az ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézmény székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke megfelel az intézményi szabályzatban meghatározottaknak.

(3) A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg."

6. §[2]

7. §[3]

8. § (1) Az R.10. § (2) bekezdésében "A 7. § a), ba), bc)-be), c)-d) pontjaiban meghatározott ösztöndíjat" szövegrész helyébe a "A 7. § a), ba), bc)-bf), c)-d) pontjaiban meghatározott ösztöndíjat" szövegrész lép.

(2) Az R. 10. § (4) bekezdésében "Az intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj" szövegrész helyébe az "Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj" szövegrész lép.

(3) Az R. 10. §. (6) bekezdése a) pontjában a "kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi tanácsadás" szövegrész helyébe a "kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi, valamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás" szövegrész lép.

9. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-3. §-a, 5. §-a, valamint 8. §-a 2010. január 31-én lép hatályba.

(3)[4]

(4)[5]

(5)[6]

(6) E rendelet 2010. július 1-jén hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.24.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.24.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.24.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.24.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.24.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.24.