22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet

az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszédről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 29. §-ában, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 41/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszédről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (1)-(3) bekezdésében megjelölt, továbbá

b) a társadalmi párbeszédért felelős miniszter ÁPBtv. 17. §-ában megjelölt

eljárására.

2. § (1) E rendeletet

a) az ÁPBtv. szerinti ágazati párbeszéd bizottságokra (a továbbiakban: ÁPB), illetve - az ÁPBtv. 19. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a rehabilitációs párbeszéd bizottságra (a továbbiakban: RPB), és az ezekben tag, illetve ezekhez csatlakozni kívánó munkáltatói, illetve munkavállalói érdekképviseletekre,

b) az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságra (a továbbiakban: ÁRMB), valamint

c) a társadalmi párbeszédért felelős miniszterre (a továbbiakban: miniszter)

d)[1]

kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően e rendelet hatálya

a) az 5. § (4) bekezdésében meghatározott eljárás, továbbá

b) a nem ÁPB keretei között kötött kollektív szerződés ágazatra történő kiterjesztése, illetve annak visszavonására irányuló, illetve a 8. § (4) bekezdésében meghatározott eljárás

tekintetében kiterjed az ágazatban működő munkáltatói és munkavállalói ágazati érdekképviseletekre.

(3) Az ÁPBtv. 8. §-a szerinti esetben e rendelet hatálya kiterjed azokra a munkáltatókra, amelyeknél foglalkoztatottak száma együttesen eléri az ágazatban munkaviszonyban állók létszámának nyolcvan százalékát. Ezen munkáltatókra e rendeletnek a munkáltatói érdekképviseletre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(4)[2] E rendelet hatálya a kollektív szerződés ágazatra való kiterjesztésével kapcsolatos eljárással összefüggésben kiterjed az annak az ágazatnak az irányításáért felelős miniszterre, melyre a kollektív szerződés kiterjesztését kérték (a továbbiakban: ágazati miniszter), és a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsra (a továbbiakban: NGTT) is.

(5) Ahol e rendelet ÁPB-t említ, azon RPB-t is érteni kell.

Az ágazati párbeszéd bizottságokkal kapcsolatos eljárás

3. § (1) Az ÁRMB kérelemre jár el

a) az ÁPB jogszerű létrejöttének, illetve megszűnése tényének,

b) az ÁPB tagság feltételeinek való megfelelés,

c) az ÁPB-ben az érdekképviseletet megillető jogosultságok, illetve a reprezentativitás feltételeinek való megfelelés, valamint

d) az ÁPB oldalait megillető jogosultságok

megállapításával kapcsolatos ügyekben.

(2) Az ÁRMB hivatalból jár el

a) az ÁPB megszűnésének megállapításával összefüggő ügyben, ha tudomására jut, hogy az ÁPBtv. 11. § (1) bekezdésében szereplő valamely feltétel bekövetkezett,

b) az ÁPB tagság megszűnésének megállapításával összefüggő ügyben, ha tudomására jut, hogy az ÁPBtv. 11. § (2) bekezdésében szereplő valamely feltétel bekövetkezett, továbbá

c) az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdésben szereplő szervezet részvételével és jogosultságaival összefüggő ügyben, az ott megjelölt határidő lejártát követően,

amennyiben ilyen ügyben kérelem benyújtására nem került sor.

4. § (1) A kérelmet az érintett érdekképviselet nyújtja be. Ettől eltérően

a) az ÁPB létrejöttének megállapítása iránti kérelmet az ÁPB létrehozásáról szóló megállapodást aláíró, munkáltatói, illetve munkavállalói érdekképviseletek együttesen,

b) az ÁPBtv. 7. § (6) bekezdése szerinti koalíció létrehozása esetén a koalíció

köteles benyújtani.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően,

a) az ÁPBtv. 13. § (2) bekezdésében foglalt esetben az ÁPB munkavállalói, illetve munkáltatói oldalának jogosultságait, illetve

b) kollektív szerződés kötés érdekében az érdekképviselet reprezentativitását

érintő kérdésben az ÁPB elnöke, társelnöke is benyújthatja a kérelmet.

(3)[3] A kérelmet erre a célra rendszeresített, a társadalmi párbeszédért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) honlapján közzétett nyomtatványon, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton kell benyújtani az ÁRMB részére.

(4) A kérelem tartalmazza:

a) az érdekképviselet, illetve koalíció esetén az abban részt vevő valamennyi érdekképviselet elnevezését, székhelyét, képviselőjének nevét, bírósági nyilvántartásba vételéről szóló határozat számát,

b) a létrehozni kívánt, illetve működő ÁPB megnevezését,

c)[4] a nemzetgazdasági ág, ágazat (alágazat, szakágazat) TEÁOR-kód szerinti megjelölését, melyben az ÁPB működik,

d) a 3. § (1) bekezdésben meghatározott eljárás megjelölését,

e)[5] az ÁPBtv. 7. § (2) bekezdésében meghatározott írásbeli nyilatkozatot,

f)[6] az érdekképviseletnek az NGTT-ben részt vevő érdekképviseleti szövetségben fennálló tagságára vonatkozó igazolást.

5. § (1)[7] Az ÁRMB a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül felhívja a kérelmezőt az elbíráláshoz szükséges, a rendelet 1., illetve 2. számú mellékletében szereplő adatok szolgáltatására. A kérelmező az adatszolgáltatást írásbelinek nem minősülő elektronikus úton, a Minisztérium honlapján biztosított internetes felületen teljesíti. Az adatszolgáltatás teljesítésére nyitva álló határidő 30 nap.

(2)[8] Az írásbelinek nem minősülő elektronikus úton történő adatszolgáltatás érdekében az ÁRMB az adatszolgáltatásra kötelezettet elektronikusan, az internetes felület felhasználására jogosító, 8 számjegyből álló, véletlenszerűen generált belépési azonosító kóddal látja el. Koalíció esetén az abban részt vevő minden érdekképviselet részére külön kódot kell biztosítani, az elektronikus adatszolgáltatást a koalícióban részt vevő minden érdekképviselet külön teljesíti.

(3) Amennyiben az érdekképviselet az ÁRMB felhívásának kézhezvételét megelőző egy éven belül az ÁRMB előtt indult ügyben a felszólításban szereplő adatokat csatolta, azok ismételt szolgáltatása helyett - választása szerint - nyilatkozik arról, hogy a korábbi adatokban nem történt változás, és azokat kéri az eljárásban is figyelembe venni.

(4)[9] Ha az ÁRMB határozata az ÁPB-ben tag érdekképviseletek adatainak összehasonlítása alapján hozható meg, az ÁRMB az (1)-(3) bekezdés alkalmazásával vizsgálja az ügyfélnek nem minősülő érintett érdekképviseletek adatait is.

(5) Az érdekképviselet a kérelemhez az ÁPBtv. 6-7. §-ában, 12. §-ában, valamint 1. és 2. számú mellékletében foglaltak igazolására elektronikusan az alábbi okmányokat köteles mellékelni:[10]

a)[11] az érdekképviselet nemzetközi munkavállalói, illetőleg munkáltatói szervezeti tagságáról szóló, a nemzetközi szervezet által kiadott, 90 napnál nem régebbi igazolást,

b) munkáltatói érdekképviseletben való többes tagság esetén az ÁPBtv. 7. § (3) bekezdése szerinti munkáltatói, illetve munkáltatói érdekképviseleti nyilatkozatot,

c)[12] munkavállalói érdekképviseleti szövetségben való többes tagság esetén az ÁPBtv. 7. § (3) bekezdése szerinti munkavállalói érdekképviseleti nyilatkozatot,

d) amennyiben az ÁPBtv. 7. § (6) bekezdése alapján a feltételek elérése érdekében az érdekképviseletek egymással koalícióra léptek, a koalíció kötéséről szóló megállapodást.

(6)[13]

(7)[14]

(8)[15] Az ÁRMB az eljárása során vizsgálja

a) az ágazatba tartozó munkáltatók éves nettó árbevételét, szakágazati TEÁOR '08 kódjával kapcsolatos adatait,

b) a kollektív szerződéses lefedettséggel kapcsolatos adatokat,

c) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók adatait,

d) költségvetési szervként működő szociális foglalkoztatókkal kapcsolatos adatokat,

e) az üzemi tanács választáson elért eredményekkel kapcsolatos adatokat.

6. § A döntési jogosultság, illetve a reprezentativitás feltételeinek való megfelelés megállapításáról szóló határozat rendelkező része tartalmazza az ÁPBtv. mellékleteiben szereplő szempontokra adott pontszámokat az ÁPB adott oldalán részt vevő érdekképviseletek szerint, valamint a pontszám alapján érdekképviseletenként a tanácskozási, döntési jogosultsággal, illetve a reprezentativitással kapcsolatos döntést.

A kollektív szerződés ágazatra történő kiterjesztésével kapcsolatos eljárás

7. § (1) A kollektív szerződés ágazatra történő kiterjesztésére, illetve a kiterjesztés visszavonására irányuló eljárásban a miniszter kérelemre jár el.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a miniszter a kiterjesztés visszavonására irányuló eljárást hivatalból is megindíthatja az ÁPBtv. 18. § (2) bekezdésében szereplő esetben.

8. § (1)[16] A kollektív szerződés ágazatra történő kiterjesztésére, illetve a kiterjesztés visszavonására irányuló kérelmet erre a célra rendszeresített, a Minisztérium honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani.

(2)[17] A kiterjesztés, illetve annak visszavonása iránti kérelem benyújtására csak a miniszter által vezetett, a kollektív szerződések nyilvántartásába bejegyzett kollektív szerződés esetén kerülhet sor. A kérelemhez mellékelni kell a kiterjesztést, illetve annak visszavonását alátámasztó gazdasági, foglalkoztatási, szociális körülmények bemutatását tartalmazó indokolást.

(3)[18] A miniszter a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül felhívja a kérelmezőt az elbíráláshoz szükséges, az 1. mellékletben szereplő adatok szolgáltatására. A kérelmező az adatszolgáltatást írásbelinek nem minősülő elektronikus úton teljesíti. Az adatszolgáltatás teljesítésére nyitva álló határidő 30 nap. Az elektronikus adatszolgáltatást minden érdekképviselet külön teljesíti.

(4)[19] A miniszter az (1)-(3) bekezdés alkalmazásával felhívja az ügyfélnek nem minősülő érintett érdekképviseletet a szükséges adatok közlésére, ha a kollektív szerződést aláíró érdekképviseletek reprezentativitásának megállapításához ez szükséges.

(5)[20]

9. § (1)[21]

(2) A miniszter a kérelmet és annak mellékleteit véleményezés céljából közli

a)[22] az NGTT-vel és

b) az ágazati miniszterrel.

(3)[23] A miniszter a kiterjesztés elrendeléséről szóló döntés meghozatala érdekében megvizsgálja, hogy a kollektív szerződés megfelel-e a jogszabályok előírásainak, illetve az ágazatban korábban kiterjesztett és tágabb személyi hatályú ágazati kollektív szerződésben foglaltaknál nem tartalmaz-e a munkavállalókra nézve kedvezőtlenebb rendelkezést, kivéve ha azt a tágabb személyi hatályú kollektív szerződés megengedi.

10. §[24] A kiterjesztésről, illetve annak visszavonásáról szóló határozat rendelkező része tartalmazza annak a nemzetgazdasági ágnak, ágazatnak, valamint a hozzá tartozó alágazatoknak és szakágazatnak a megjelölését is, melyre a kiterjesztés, illetve annak visszavonása vonatkozik.

11. § (1) Az 5. §, valamint 8. § alapján közölt adatok kezelése során az ÁRMB tagja

a) az adatokat csak az ÁRMB határozatának meghozatalához használhatja fel;

b) az adatokat harmadik személynek nem adhatja át, azokról nyilatkozatot az adatok tulajdonosának dokumentált engedélye nélkül nem tehet.

(2)[25]

(3)[26] A titoktartási kötelezettség az ÁRMB tagját az ÁRMB-ben fennálló tagságának időtartama alatt, valamint annak megszűnésétől számított 5 évig terheli. A titoktartási kötelezettséggel terheltek titoktartási nyilatkozatot tesznek.

(4)[27] Az adat tulajdonosának kérelmére az ÁRMB 30 napon belül írásban tájékoztatást ad arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

(5)[28]

(6)[29] Az ÁRMB és a miniszter köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni az ehhez szükséges technikai és szervezési intézkedéseket. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

12. § (1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

(2)[30] Az 1. melléklet 1.2.13. pontjában, valamint a 2. melléklet 1.4. pontjában foglaltakat 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3)[31]

Herczog László s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

1. melléklet a 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelethez[32]

Az Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvételi feltétel, döntési jogosultság és reprezentativitás megállapításához, valamint a kollektív szerződés kiterjesztési kérelemhez kapcsolódó elektronikus adatszolgáltatás tartalma

1. Ágazati szakszervezet/szakszervezeti szövetség által elektronikusan szolgáltatott adatok

1.1. ÁPB által lefedett TEÁOR '08 tevékenységek

Kollektív szerződés kiterjesztésére irányuló kérelem esetén azon nemzetgazdasági ág, ágazatok (alágazatok, szakágazatok) TEÁOR '08 kódja és megnevezése, amelyre a kiterjesztést kérik;

1.2. A szakszervezet munkahelyi szervezetével kapcsolatos adatok ÁPB-nként:

1.2.1. A munkáltatónál működő szakszervezet munkahelyi szervezetének neve

1.2.2. A munkáltatónál működő szakszervezet munkahelyi szervezetének bírósági nyilvántartási száma (csak a bíróságon önállóan nyilvántartásba vett szervezet esetében)

1.2.3. A munkáltatónál működő szakszervezet munkahelyi szervezetének taglétszáma

1.2.4. A munkáltató neve (amelynél a szakszervezet munkahelyi szervezettel vagy képviselővel rendelkezik)

1.2.5. A munkáltató székhelye

1.2.6. A munkáltató statisztikai jelzőszáma

1.2.7. A munkáltató adószáma (statisztikai számjel hiányában)

1.2.8. A munkáltató fő tevékenységének TEÁOR '08 szerinti besorolása

1.2.9. A munkáltató által foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám a kérelem benyújtását (adatszolgáltatás időpontját) megelőző évben

1.2.10. A munkáltatónál működő szakszervezet adatainak megosztása, ha a munkáltatónál működő szakszervezet több ágazati szakszervezetben is tag

1.2.11. Ágazati szakszervezet/szakszervezeti szövetség nemzetközi munkavállalói szervezetekhez való tartozása

1.2.12. Ágazati szakszervezet/szakszervezeti szövetség az NGTT munkavállalói oldalán résztvevő országos munkavállalói érdekképviselethez, illetve érdekképviseleti szövetséghez való tartozása

1.2.13. Az ágazatba főtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál megtartott üzemi tanácsi választás az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti eredményösszesítése

2. Ágazati munkáltatói érdekképviselet/érdekképviseleti szövetség által elektronikusan szolgáltatott adatok

2.1. Az ÁPB által lefedett TEÁOR '08 tevékenységek

Kollektív szerződés kiterjesztésére irányuló kérelem esetén azon nemzetgazdasági ág, ágazatok (alágazatok, szakágazatok) TEÁOR '08 kódja és megnevezése, amelyre a kiterjesztést kérik;

2.2. A munkáltatói érdekképviseletben (ideértve a munkáltatói érdekképviseleti szövetségben tag érdekképviseletet is) tagsággal rendelkező, főtevékenysége szerint az adott ÁPB-hez tartozó nemzetgazdasági ágba, ágazatba (alágazatba, szakágazatba) besorolt munkáltatókkal (gazdálkodó szervezetek) kapcsolatos adatok:

2.2.1. A tag munkáltató (cég, gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó) neve

2.2.2. A tag munkáltató székhelye

2.2.3. A tag munkáltató adószáma

2.2.4. A tag munkáltató fő tevékenységének TEÁOR '08 szerinti besorolása

2.2.5. A tag munkáltató által munkaviszony keretében foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám, a kérelem benyújtását (adatszolgáltatás időpontját) megelőző évben

2.2.6. A tag munkáltató adatainak megosztása: ha a munkáltató több ágazati munkáltatói érdekképviseletben is tag

2.2.7. Ágazati munkáltatói érdekképviselet/érdekképviseleti szövetség nemzetközi munkáltatói szervezetekhez való tartozása

2.2.8. Ágazati munkáltatói érdekképviselet/érdekképviseleti szövetség az NGTT gazdaságot képviselők oldalán belül az országos munkáltatói érdekképviseletekhez, illetve érdekképviseleti szövetségekhez való tartozása

3. Az ÁPBtv. 8. §-a alapján kérelmet benyújtó munkáltató által elektronikusan szolgáltatott adatok

3.1. Az ÁPB által lefedett TEÁOR '08 tevékenységek

Kollektív szerződés kiterjesztésére irányuló kérelem esetén azon nemzetgazdasági ág, ágazatok (alágazatok, szakágazatok) TEÁOR '08 kódja és megnevezése, amelyre a kiterjesztést kérik;

3.2. A munkáltató által munkaviszony keretében foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám a kérelem benyújtását (adatszolgáltatás időpontját) megelőző évben

2. melléklet a 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelethez[33]

A Rehabilitációs Párbeszéd Bizottságban való részvétel és döntési jogosultság megállapításához kapcsolódó elektronikus adatszolgáltatás tartalma

1. Ágazati szakszervezet/szakszervezeti szövetség által elektronikusan szolgáltatott, a szakszervezet munkahelyi szervezetével kapcsolatos adatok:

1.1. A munkáltatónál működő szakszervezet munkahelyi szervezetének neve

1.2. A munkáltatónál működő szakszervezet munkahelyi szervezetének bírósági nyilvántartási száma (csak a bíróságon önállóan nyilvántartásba vett szervezet esetében)

1.3. A munkáltatónál működő szakszervezet munkahelyi szervezetének taglétszáma

1.4. Üzemi/közalkalmazotti tanácsi választáson a szakszervezet munkahelyi szervezetének jelöltjei által megszerzett redukált szavazatok kiszámításához szükséges választási adatok

1.5. A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkáltató neve

1.6. A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkáltató székhelye

1.7. A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkáltató statisztikai jelzőszáma

1.8. A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkáltató adószáma (a statisztikai számjel hiányában kell megadni)

1.9. A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkáltató által foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám a kérelem benyújtását (adatszolgáltatás időpontját) megelőző évben

2. Munkáltatói érdekképviselet/érdekképviseleti szövetség által elektronikusan szolgáltatott, a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató tagmunkáltatókkal kapcsolatos adatok:

2.1. A tag munkáltató (cég, gazdálkodó szervezet, költségvetési intézmény, egyéni vállalkozó) neve

2.2. A tag munkáltató székhelye

2.3. A tag munkáltató adószáma

2.4. A tag munkáltató fő tevékenységének TEÁOR '08 szerinti besorolása

2.5. A tag munkáltató által munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám a kérelem benyújtását (adatszolgáltatás időpontját) megelőző évben

3. számú melléklet a 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelethez[34]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 9. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2015.01.01.

[2] Megállapította a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.07.06.

[3] Módosította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 11. § (4) bekezdés a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[4] Megállapította a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.07.06.

[5] Módosította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 11. § (4) bekezdés b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[6] Módosította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 11. § (4) bekezdés c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[7] Módosította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 11. § (4) bekezdés d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[8] Módosította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 11. § (4) bekezdés d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[9] Megállapította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[10] A nyitó szövegrészt módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 62. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[11] Módosította a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet 5. § (14) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.07.06.

[12] Beiktatta a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.07.06.

[13] Hatályon kívül helyezte az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[15] Megállapította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[16] Megállapította az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[17] Megállapította az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[18] Módosította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 11. § (4) bekezdés d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[19] Megállapította az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 9. § (3) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2015.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 11. § (5) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[22] Megállapította a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet 5. § (6) bekezdése. Hatályos 2012.07.06.

[23] Megállapította a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet 5. § (7) bekezdése. Hatályos 2012.07.06.

[24] Megállapította a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet 5. § (8) bekezdése. Hatályos 2012.07.06.

[25] Hatályon kívül helyezte a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet 5. § (14) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.07.06.

[26] Megállapította az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[27] Megállapította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet 5. § (14) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2012.07.06.

[29] Megállapította az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[30] Beiktatta a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet 5. § (11) bekezdése. Hatályos 2012.07.06.

[31] Hatályon kívül helyezte e rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[32] Megállapította a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet 5. § (12) bekezdése. Hatályos 2012.07.06.

[33] Megállapította a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet 5. § (13) bekezdése. Hatályos 2012.07.06.

[34] Hatályon kívül helyezte a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet 5. § (14) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.07.06.

Tartalomjegyzék