232/2009. (X. 16.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § (1) A finanszírozási szerződésben meghatározható a szolgáltató által nyújtható szolgáltatások köre, a szolgáltatásvolumen, a teljesítményvolumen, a teljesítés időbeli ütemezése és a többletteljesítmény elszámolásának feltételei és mértéke.

(2) A teljesítményvolument (a továbbiakban: TVK) a járóbeteg-szakellátásra - ideértve a 32. § szerinti CT, MRI vizsgálatokat is -, az aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozóan éves szinten, illetve időarányosan, - az ellátási igények 28. számú mellékletben meghatározott országos szezonális index szerinti változásának figyelembevételével -havi bontásban kell meghatározni.

(3) A (2) bekezdés szerinti TVK megállapításának alapját - ide nem értve a 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatokat - a 2007. október 1-jétől 2008. szeptember 30-áig terjedő időszakra a szolgáltató, vagy az adott szolgáltatás tekintetében a szolgáltató jogelődje által jelentett és elszámolható, a finanszírozásra vonatkozó szabályok változásának teljesítményre gyakorolt hatásával korrigált teljesítmény mennyisége (a továbbiakban: bázisteljesítmény) képezi. A járóbeteg-szakellátást és az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére a tárgyidőszakra vonatkozó TVK a 28. számú mellékletben meghatározott országos teljesítményvolumen terhére, a bázisteljesítményük arányában kerül megállapításra.

(4) A Kr. 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok esetében az országos teljesítményvolumen a laboratóriumi ellátás 5. számú melléklet szerinti előirányzat szolgáltatásvolumen szerződés alapján történő finanszírozás fedezetével csökkentett összegének 70 százaléka alapján meghatározott mennyiség. Orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére a tárgyidőszakra vonatkozó TVK az országos teljesítményvolumen terhére a (3) bekezdés szerinti bázisteljesítményük arányában kerül megállapításra.

(5) A tárgyidőszakra vonatkozó TVK megállapítása a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó,

a) a népegészségügyi program keretében külön jogszabály szerint végzett 42400 kódszámú mammográfiás szűrés és a 42700 kódszámú nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálat,

b) a külön jogszabály szerinti újszülöttkori öröklődő anyagcsere-betegségek szűrése,

c) az R.-ben meghatározott 29700 kódszámú boncolás teljes belszervi vizsgálattal, a 29703 kódszámú boncolás problémaorientált, részleges belszervi vizsgálatokkal, a 29704 kódszámú boncolás mellőzésekor végzett tevékenység és a 29790 kódszámú boncolás utáni szövettani vizsgálat tevékenységek,

d) a szolgáltatásvolumenre kötött szerződés szerint finanszírozott ellátások, és

e) a 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatok kivételével történik.

(6) Az orvosi klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatok esetében a TVK megállapítása az R. 2. számú mellékletében külön jelzéssel ellátott molekuláris diagnosztikai vizsgálatokra az egészségügyi miniszter által meghatározott keret mértékéig kötött szolgáltatásvolumen szerződés alapján finanszírozott ellátások kivételével történik.

(7) A tárgyidőszakra vonatkozó TVK megállapítása a finanszírozási szempontból aktív fekvőbeteg-szakellátásnak minősülő

a) szülés mint esemény,

b) újszülöttek első ellátási eseményéért járó súlyszám érték azon része, amely a komplikációmentes 2499 g születési súly feletti újszülött ellátásáért elszámolható,

c) boncolás, és

d) szolgáltatásvolumenre kötött szerződés szerint finanszírozott ellátások kivételével történik.

(8) A tárgyidőszakra megállapított TVK-t a tárgyidőszak szerinti hónapokra vonatkozóan jelentett szolgáltatói teljesítmények elszámolásában kell alkalmazni."

2. § (1) A Kr. 27/A. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 27. § szerinti TVK-t módosítani kell:

a) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján engedélyezett aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitás egynapos ellátási, illetőleg járóbeteg-szakellátási kapacitássá, vagy krónikus fekvőbeteg-szakellátásra történő átcsoportosítása esetén,

b) az Eftv. alapján történt többletkapacitás befogadás esetén, kivéve a TVK terhére történt többletkapacitás befogadást,

c) az Eftv. 4. §-a szerinti eljárásban történő feladatváltozás esetén,

d) az ellátási terület Eftv. alapján történő módosításával, kivéve, ha a felek az Eftv. 5/B. § (1) bekezdése szerinti megállapodásukban úgy rendelkeznek, hogy a TVK ne kerüljön módosításra,

e) a finanszírozásra vonatkozó szabályok változásának teljesítményre gyakorolt hatásával, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik,

f) váratlan esemény vagy előre nem látható módon bekövetkezett ellátási szükséglet esetén az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter döntése szerinti teljesítménymennyiséggel,

g) az egészségügyi miniszter jóváhagyása alapján a kihasználatlan TVK szolgáltatók közötti felosztásával, valamint adott szolgáltatás igénybevételének változása alapján az érintett szolgáltatók közötti átcsoportosításával,

h) az Eftv. 2. § (3)-(5) bekezdése szerinti szerződéskötés, illetve megállapodás esetén,

i) az Eftv. 6. § (3) bekezdése szerinti megállapodás tartalma szerinti teljesítménymennyiséggel.

(2) Az aktív fekvőbeteg-szakellátásra lekötött kapacitás krónikus fekvőbeteg-szakellátásra történő átcsoportosítása esetén az aktív fekvőbeteg-szakellátási TVK-t az átcsoportosított kapacitásra jutó TVK 50%-ával kell csökkenteni, és a TVK másik 50%-a szerinti finanszírozási összegnek megfelelő mértékben növelni kell a krónikus fekvőbeteg-szakellátás 5. számú melléklet szerinti előirányzatát."

(2) A Kr. 27/A. § (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) TVK módosítást igénylő kapacitásváltozás esetén annak módosítása a változással érintett szakma szerinti TVK egy kapacitásegységre jutó mennyisége alapján történik. Amennyiben a szolgáltató nem rendelkezett az adott szakmában kapacitással, a TVK módosításánál az egy kapacitásegységre jutó szakma szerinti országos átlagot kell figyelembe venni.

(5) Az (1) bekezdés h) pontja alapján a feladatra jutó TVK mértékével kell módosítani, illetve megállapítani a feladatváltozással érintett szolgáltatók TVK-ját.

(6) Amennyiben az ellátási terület változása TVK módosítást igényel, a TVK átcsoportosítás a változással érintett ellátási terület lakosai által a szolgáltatások igénybevétele szerinti bázisteljesítmény arányában történik.

(7) Amennyiben a szolgáltató személyi, illetve tárgyi feltételek hiányában átmenetileg nem tudja teljesíteni a szerződésben vállalt ellátási kötelezettségét, a szolgáltató fenntartója a szolgáltatás nyújtását átmenetileg teljesítő szolgáltató fenntartójával megállapodik a TVK átmeneti átcsoportosításában, illetve rendelkezik a saját fenntartásában lévő intézmények közötti átcsoportosításáról. Megállapodás, illetve fenntartói rendelkezés hiányában a finanszírozó a szerződésben vállalt ellátási kötelezettség teljesítésének elmaradásával érintett feladatra jutó TVK-t átcsoportosítja."

(3) A Kr. 27/A. §-a a következő új (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Amennyiben váratlan esemény vagy előre nem látható módon bekövetkezett ellátási szükséglet többletkapacitás-bevonási igény nélküli teljesítményvolumen-növekedéssel jár, az egészségügyi miniszter az illetékes regionális tisztifőorvos kérelme alapján a 28. számú melléklet szerinti tartalék terhére engedélyezheti az ennek megfelelő, országos alapdíjjal történő díjazás kifizetését. Amennyiben a tartalékban meghatározott forrás túllépése szükséges, az egészségügyi miniszter döntéséhez a pénzügyminiszter hozzájárulása szükséges."

3. § A Kr. 27/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27/B. § (1) A szolgáltató a TVK felhasználása során a szerződés szerinti ellátási kötelezettségeit az a)-e) pont szerint meghatározott prioritási sorrend figyelembevételével köteles teljesíteni:

a) a működési engedélye szerinti szakmai kompetencia (a továbbiakban: szakmai kompetencia) körébe tartozó sürgősségi ellátások,

b) szakmai kompetencia és az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettség körébe tartozó progresszív ellátások,

c) szakmai kompetencia és az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettség körébe tartozó nem progresszív ellátások,

d) szakmai kompetencia körébe tartozó, az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettséget meghaladó progresszív ellátások,

e) szakmai kompetencia körébe tartozó, az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettséget meghaladó nem progresszív ellátások.

(2) Az R. 9. számú mellékletében meghatározott, a járóbeteg-szakellátás keretében végezhető egynapos sebészeti beavatkozásokat a járóbeteg-szakellátást is végző fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató jelentheti a járóbeteg-szakellátására megállapított TVK terhére, amennyiben megfelel a külön jogszabályban meghatározott szakmai feltételeknek. Az OEP a szolgáltató által jelentett beavatkozásokat a szerződésben rögzített minőségbiztosítási feltételek teljesítése mellett, a szerződésben elkülönített teljesítményvolumen mértékéig számolja el."

4. § A Kr. 28. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OEP havonta legfeljebb a tárgyidőszakra megállapított TVK-nak a tárgyhónapig számolt, havi bontás szerinti időarányos része és a tárgyhónapot megelőző hónapig felhasznált TVK közötti különbözetnek megfelelő mértékű teljesítményt számol el a teljesítményegység 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti forintértékkel.

(2) A 27. § (5) bekezdés a)-d) pontja szerinti járóbeteg-szakellátási és (7) bekezdése szerinti aktív fekvőbeteg-szakellátási szolgáltatások, valamint a szolgáltatásvolumenre kötött szerződés szerinti szolgáltatások teljesítményének elszámolása a teljesítményegység 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti forintértékkel történik.

(3) A 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatok esetében a szolgáltató a tárgyhavi TVK-t meghaladó teljesítménye után a laboratóriumi ellátás 5. számú melléklet szerinti előirányzat alapján megállapított tárgyhavi finanszírozási keretnek még fel nem használt összege, és a TVK-t meghaladó országos teljesítmények hányadosa szerinti forintértékkel számolt díjazásra jogosult."

5. § (1) A Kr. 5. számú melléklete a 41. sort követően a következő 41/A. sorral egészül ki:

"41/A. egyszeri októberi hóközi kifizetés 4 500,0"

(2) A Kr. 5. számú melléklete 24. sorában a "13 550,0" szövegrész helyébe a "9 050,0" szöveg, 42. sorában az "514 215,1" szövegrész helyébe az "518 715,1" szöveg lép.

(3) A Kr. 28. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-4. §-a, 5. § (3) bekezdése, e § (3) és (6)-(7) bekezdése, valamint e rendelet melléklete 2009. november 1-jén lép hatályba.

(3) A Kr. e rendelet 1. §-ával megállapított 27. §-a, e rendelet 2. §-ával megállapított 27/A. § (1)-(2) bekezdése, valamint (4)-(7) bekezdése, e rendelet 3. §-ával megállapított 27/B. §-a, és e rendelet 4. §-ával megállapított 28. § (1)-(3) bekezdése szerinti rendelkezéseket első alkalommal a 2009. november 1-jét követő teljesítmények elszámolására kell alkalmazni.

(4) A járóbeteg-szakellátás és az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében 2009. évben az október havi finanszírozási keret kiegészítésére az egészségügyi miniszter által a pénzügyminiszter egyetértésével biztosított, a Kr. e rendelet 5. § (1) bekezdése szerint módosított 5. számú melléklet 41/A. sora szerinti előirányzat szolgáltatók közötti felosztása a tárgyhavi finanszírozási keret terhére elszámolt, előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmények arányában történik.

(5) A (4) bekezdés szerinti felosztásnál

a) az országos feladatkörű speciális intézetek és a súlyponti kórházak esetében, és

b) a 24 órás, folyamatos betegfelvételt biztosító SO1 vagy SO2 szintű sürgősségi ellátást nyújtó szolgáltatók esetében, és

c) a Kr. 27. § (7) bekezdés a)-c) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltatók esetében, és

d) az önálló járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók esetében, amelyek minimálisan az alapszakmákkal és képalkotó diagnosztikával rendelkeznek, és a laboratóriumi ellátásokat saját maguk vagy közreműködő igénybevételével végzik, és a rendelkezésre állási idejük szakmánként a heti 20 órát meghaladja, és

e) a kizárólag járóbeteg-szakellátást és krónikus fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók esetében, amelyek megfelelnek a d) pont szerinti feltételeknek,

a teljesítményük tíz százalékkal növelt összegét kell figyel embe venni. A teljesítménynövelés csak egy jogcímen vehető figyelembe.

(6) Hatályát veszti az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 4. § (4) bekezdése.

(7) A Vhr. 8. § (6) bekezdésében, 9. § (4) bekezdés d) pontjában és 11. § (5) bekezdés f) pontjában az " , előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény" szövegrész helyébe a "teljesítményvolumen" szöveg lép.

(8) Ez a rendelet 2010. január 1-jén hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 232/2009. (X. 16.) Korm. rendelethez

"28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2010. évre vonatkozó TVK keretek

1. A járóbeteg-szakellátás - ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is - 2009. november és 2010. szeptember közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK keretének mértéke: 63 158 333 333 pontszám.

2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2009. november és 2010. szeptember közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK keretének mértéke: 1 833 337 súlyszám.

Az 1. és 2. pont szerinti országos TVK keret 4 százaléka tartalékot képez, amely a folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekből az egészségügyi miniszter által engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgál.

3. Az egyes ellátási formák országos szezonális indexe:

HónapAktív fekvőbeteg-szakellátásJáróbeteg-szakellátás
október8,64%8,03%
november8,58%8,26%
december9,06%7,10%
január7,83%7,77%
február8,02%7,97%
március8,79%9,40%
április8,56%9,54%
május8,41%9,38%
június8,28%8,82%
július8,37%8,63%
augusztus7,38%7,19%
szeptember8,08%7,91%
s
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére