238/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[5]

(3) Az e rendeletben foglaltak alapján felszámolói értesítés kézbesítésére a hatálybalépést követően indult felszámolási eljárásokban kerülhet sor.

(4) A végrehajtó a felszámolói értesítés kézbesítése iránti kérelem teljesítését - a Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésének b)-g) pontjaiban és 46/B. §-ának (4) bekezdésében foglaltakon túl - abban az esetben tagadhatja meg, ha a kérelemből megállapítható, hogy a felszámolási eljárás e rendelet hatálybalépését megelőzően indult.

(5)[6]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 238/2009. (X. 20.) Korm. rendelethez[7]

2. számú melléklet a 238/2009. (X. 20.) Korm. rendelethez[8]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.29.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.29.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.29.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.29.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.29.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.29.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.29.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.29.

Tartalomjegyzék