267/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a kincstár kijelölése tárgyában az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124/A. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kincstár önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv."

2. § Az R. 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kincstár központi szerve és területi szervei önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek."

3. § Az R. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) A törzskönyvi nyilvántartás vezetése során:

a) a központi költségvetési szerv, társadalombiztosítási költségvetési szerv, országos kisebbségi önkormányzat, országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, köztestületi költségvetési szerv, valamint az Országos Rádió és Televízió Testület tekintetében a központi szerv,

b) más törzskönyvi szerv esetén a területi szerv jár el.

(2) A törzskönyvi nyilvántartásból csoportos adatállomány átadására kizárólag a központi szerv jogosult."

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 158. §-a hatályát veszti.

(3) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök