27/2009. (VI. 30.) IRM rendelet

egyes, közjegyzői tevékenységről szóló rendeletek módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) és e) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 2. § tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §

A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet hatálya a közjegyző hatáskörébe tartozó

a) hagyatéki ügyek intézése,

b) okirat, pénz és érték megőrzése,

c) előzetes bizonyítás,

d) igazságügyi szakértő kirendelése,

e) értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása,

f) a zálogjogi nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló eljárás és

g) a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló eljárás

során a közjegyzők ügyvitelére terjed ki."

2. §

A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet 29. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

[A közjegyzőt a hagyatéki és az egyéb nemperes eljárás lefolytatásáért]

"d) a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése iránti eljárás esetén 12 000 Ft összegű munkadíj illeti meg."

3. §

(1) Ez a rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2009. július 2. napján hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére