37/2003. (X. 29.) IM rendelet

a közjegyzői ügyvitel szabályairól

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. §-ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1)[1] A rendelet hatálya a közjegyző hatáskörébe tartozó

a) hagyatéki ügyek intézése,

b)[2] közjegyző előtti egyezségi eljárás lefolytatása,

c) előzetes bizonyítás,

d) igazságügyi szakértő kirendelése,

e) értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása,

f)[3] a zálogjogi nyilvántartásban lévő bejegyzés módosítására vagy törlésére irányuló eljárás,

g) a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló eljárás

h)[4] az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos eljárás

i)[5] a közjegyző végzése - ide nem értve a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtása, biztosítási intézkedés elrendelése iránti eljárás során hozott végzéseket -, a közjegyző által jóváhagyott egyezség, a közjegyző díjjegyzéke és a közjegyzői okirat, valamint az európai fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelésével kapcsolatos eljárás,

j)[6] az európai fizetési meghagyásos eljárás

k)[7] hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódjának megállapítására irányuló nemperes eljárás

l)[8] a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzésére és a bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzésére irányuló nemperes eljárás

m)[9] a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:56. §-a szerinti közjegyzői letéti eljárás (a továbbiakban: teljesítési letéti eljárás)

n)[10] a közgyűjteményben elhelyezett dologra vonatkozó valószínű öröklési jogcím igazolására irányuló eljárás

során a közjegyzők ügyvitelére terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kell alkalmazni. A közjegyző e rendelet szerinti eljárása során a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendeletnek az általános ügyvitelre, a bizalmi őrzésre és a névmutatóra vonatkozó szabályait is alkalmazni kell.

(3)[11] Az ügyvitel során gondoskodni kell a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint ezekkel összefüggésben az eljárási jogszabályok rendelkezéseinek megtartásáról.

Értelmező rendelkezések

2. §

A rendelet alkalmazása során

1. átadókönyv: az ügyirat átadását, átvételét igazoló, bekötött és lapszámozással ellátott könyv;

2. beadvány: a közjegyzőhöz érkező irat, amely rendeltetésszerűen az ügyiratban kerül elhelyezésre;

3. csatolás: valamely ügyiratnak más ügyirattal való átmeneti összekapcsolása;

4.[12] egyesítés: kettő vagy több különböző ügy ügyiratainak végleges összekapcsolása oly módon, hogy a legkorábban érkezett iratnál történik valamennyi ügyirat kezelése;

5. érkeztetés: a közjegyzőhöz érkezett beadványon (annak valamennyi példányán és mellékletén) a beadvány érkezése időpontjának (év, hónap, nap) és ügyszámának a rögzítése;

6. intézkedés: az ügy tartalmi (érdemi) és formai (alaki) elintézésére adott utasítás;

7. irat: minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat, amely valamely szerv működésével, illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett;

8. iratkezelés: az irat készítését (előállítását), nyilvántartását, rendszerezését és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen magában foglaló tevékenység;

9. irattár: megfelelően kialakított és felszerelt, az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzésére alkalmas helyiség;

10. irattári anyag: a közjegyző működése során keletkezett vagy hozzá érkezett és rendeltetésszerűen az irattárba tartozó iratok összessége;

11. irattározás: az iratkezelés része; az a tevékenység, amelynek során a közjegyző a működése során keletkező és hozzá kerülő és rendeltetésszerűen hozzá tartozó és nála maradó iratok irattári rendezését, kezelését és őrzését végzi;

12. kezelési (ügyviteli) feljegyzés: az ügyben keletkezett ügyviteli iratokra tett feljegyzés, többnyire utasítás, amely az ügy tartalmi és formai intézésére vonatkozik;

13. kezdőirat: olyan irat, amelynek a közjegyzőnél nincs előzménye, továbbá amely jogszabály értelmében érdemben vagy ügyviteli szempontból befejezett ügyben új eljárás lefolytatását vagy a már befejezett üggyel kapcsolatban önálló intézkedést, valamely kérelem önálló elintézését igényli;

14.[13] kiadmány: közjegyzői ügyben az adott székhelyen működő közjegyző által készített eredeti, keltezéssel és ügyszámmal ellátott iratról szövegazonos formában egyidejűleg vagy utólag kiállított, hiteles (hitelesítéssel ellátott) másolat, amit az ugyanazon a székhelyen arra feljogosított személy "a kiadmány hiteléül" záradékkal, a közjegyző vagy közjegyzőhelyettes megnevezéssel, az eljáró közjegyző vagy közjegyzőhelyettes neve mellett az "s. k." toldattal, az aláírásával és a közjegyző hivatali bélyegzőjének lenyomatával lát el, vagy elektronikus irat esetében a külön jogszabályban meghatározott módon hitelesít;

15. közjegyzői ügy: a jogszabály által a közjegyző hatáskörébe utalt nemperes ügy [1. § (1) bek.];

16. küldemény: a beérkezett, illetve továbbításra előkészített irat, elektronikus úton érkezett vagy küldött elektronikus irat, továbbá pénz, egyéb értéktárgy;

17.[14]

18.[15]

19. melléklet: valamely irat (beadvány) szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan az irattól;

20.[16] mutatókönyv: a nyilvántartásba bejegyzett ügyek címszó szerint meghatározott résztvevőiről vezetett betűrendes nyilvántartás;

21. sorszám: a kezdőiratot követően érkezett és keletkezett iratok folyamatosan emelkedő arab számjeggyel történő jelölése;

22.[17] szerelés: az ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó kezdőirat és utóiratainak végleges jellegű összekapcsolása az utóiratoknak az ügyszám soron következő sorszámára iktatásával, valamint az azonos ügyre vonatkozó előzmény ügyiratnak a később iktatott ügyirattal való végleges összekapcsolása, amelynek következtében az összekapcsolt ügyiratok a továbbiakban kizárólag együtt kezelhetőek, ideértve a póthagyatéki iratokhoz a korábbi pót- és alapiratok kapcsolását, vagy felfüggesztés esetén az előzmény ügyiratnak az újból iktatott ügyirathoz történő végleges összekapcsolását, továbbá az európai fizetési meghagyásos ügy és az ahhoz kapcsolódó költségkedvezményes ügy végleges összekapcsolását is;

23.[18]

24.[19]

25. utóirat: olyan irat, amely a közjegyzőnél már megindult ügyre vonatkozik, ha egyébként nem tekinthető kezdőiratnak;

26. ügyintézés: a közjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben a jogszabályok által meghatározott eljárás, ennek során a tartalmi (érdemi) és formai (alaki), illetve szóbeli, írásbeli és elektronikus munkamozzanatok összessége;

27. ügyirat: a közjegyző nemperes eljárása (ügyintézése) során keletkezett, az azonos ügyre vonatkozó papír alapú (amennyiben a jogszabály megengedi elektronikus iratok összessége), amelyeket az ügyintézés valamennyi szakaszában együtt kell kezelni;

28. ügyvitel: a közjegyző eljárására vonatkozó jogszabályok és kamarai iránymutatások által meghatározott, az ügyintézés egymás utáni résztevékenységeinek (mozzanatainak) sorozata, illetve összessége, amely az ügyintézés formai és technikai feltételeit, a nemperes eljárás lefolytatásának teljességét célozza;

29. ügyszám: az ügy azonosítására szolgáló megjelölés.

30.[20] európai fizetési meghagyásos ügy: a közjegyző hatáskörébe utalt európai fizetési meghagyásos ügy, az ehhez kapcsolódó költségkedvezményes ügy és biztosítási intézkedés elrendelése iránti ügy.

31.[21] másolat: közjegyzői ügyben más székhelyen működő közjegyző által kiállított eredeti iratról vagy az ügy eredeti iratáról készített olyan szövegazonos és alakhű formában utólag kiállított irat, amit az arra feljogosított személy "a másolat hiteléül" záradékkal, aláírásával és a közjegyző hivatali bélyegzőjének lenyomatával lát el, vagy elektronikus irat esetében a külön jogszabályban meghatározott módon hitelesít.

32.[22] elektronikus tároló-dokumentum: elektronikus adatok tárolására szolgáló, elektronikus aláírást tartalmazó dokumentum.

Az ügyvitel szervezete

3. §

(1)[23] A közjegyzői ügy iratát a közjegyzői kezelőiroda (a továbbiakban: közjegyzői iroda) kezeli, melyet az ezzel a feladattal megbízott közjegyzői irodai ügyintéző vagy egyéb irodai alkalmazott vezet.

(2)[24] Az irattári anyagot - amíg azt a bírósági irattárnak vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) levéltárának át nem adják - a közjegyzői irodában működő irattár kezeli.

4. §

(1)[25] A közjegyző iratkezelési feladatainak országos koordinálását a MOKK, felügyeletét a közjegyző székhelye szerint illetékes területi kamara (a továbbiakban: területi kamara) elnöksége látja el.

(2) A MOKK közvetlenül irányítja az elektronikus iratkezelési rendszer kialakítását és továbbfejlesztését.

II. Fejezet

ÜGYKEZELÉS

Elektronikus ügykezelés

5. §[26]

(1) A közjegyző által vezetett nyilvántartásokat - az átadókönyv kivételével - elektronikus úton a MOKK által jóváhagyott számítógépes program használatával kell vezetni.

(2) Elektronikus ügykezelés esetén, ha jogszabály a mellékletnek, a kérelemnek, a meghatalmazásnak vagy egyéb iratnak a közjegyzői irathoz való fűzését írja elő, a közjegyző,

a) ha a közjegyzői irathoz fűzendő irat elektronikus iratként áll rendelkezésre, az elektronikus iratot,

b) ha a közjegyzői irathoz fűzendő irat papíralapú iratként áll rendelkezésre,

ba) a kérelem, az egyszerű másolatban rendelkezésre álló okirat, valamint képfelvétel esetén ezek egyszerű elektronikus másolatát,

bb) a ba) pontban meghatározottakon kívüli egyéb irat esetén annak a közjegyző által készített hiteles elektronikus másolatát

az elektronikus közjegyzői irattal egy elektronikus tároló-dokumentumban egyesíti oly módon, hogy az elektronikus tároló-dokumentumot hivatali elektronikus aláírásával látja el.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetekben, ha a közjegyzői irathoz fűzendő elektronikus irat, illetve a papíralapú irat elektronikus másolatának mérete nem teszi lehetővé, hogy az elektronikus közjegyzői irattal egy elektronikus tároló-dokumentumban kerüljön egyesítésre, a közjegyzői irathoz fűzendő iratot a közjegyző adathordozón helyezi el, amit iratkezelési szempontból az elektronikus közjegyzői irattal egységes iratnak kell tekinteni.

5/A. §[27]

(1) A MOKK a beadvány elektronikus úton történő előterjesztésére űrlapot rendszeresíthet. Ha a MOKK a beadvány elektronikus úton történő előterjesztésére űrlapot rendszeresít, az elektronikus úton kapcsolatot tartónak a beadványt a közjegyzőhöz űrlapon kell előterjesztenie.

(2) Ha a MOKK a beadvány elektronikus úton történő előterjesztésére nem rendszeresít űrlapot, az elektronikus úton kapcsolatot tartó a beadványt és mellékletét az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti formában nyújthatja be.

(3) A MOKK az (1) bekezdés szerint rendszeresített űrlapot a honlapján közzéteszi. A honlapot el kell látni az űrlap kitöltésének módjáról, valamint annak jogkövetkezményeiről való tájékoztatással, ha a fél a kérelmét nem a rendszeresített űrlapon terjeszti elő.

(4) A honlapon fel kell tüntetni az űrlapok közzétételének időpontját. A közzététel időpontjától az űrlap alkalmazása kötelező.

(5) Ha az űrlap nem felel meg a jogszabályoknak, a MOKK az űrlapot haladéktalanul módosítja, vagy új űrlapot rendszeresít. A lejárt űrlap hozzáférhetőségét a korábban benyújtott dokumentumok hiteles megjelenítése céljából olyan módon kell biztosítani, hogy abból egyértelműen kitűnjön, hogy a fél a módosított űrlap közzétételét követően a beadványát lejárt űrlapon nem nyújthatja be.

(6) Ha az űrlap módosítására kerül sor, a MOKK e tényről a honlapján az űrlap közzététele előtt harminc nappal tájékoztatást ad. A MOKK az űrlap közzétételét követően a honlapon tizennégy napon keresztül jelzi annak tényét, hogy az űrlap megváltozott.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott módon kell eljárni új űrlap kialakításánál.

Tájékoztatás az ügyfélfogadásról és a beadványok átvételéről

6. §

(1) A közjegyzői iroda minden munkanap ügyfélfogadást tart az ügyfelek részére. A területi kamara elnöksége az ügyfélfogadás rendjét a helyi sajátosságok figyelembevételével másként is szabályozhatja.

(2) Az ügyfélfogadásról a közjegyzői iroda épületén hozzáférhető helyen tájékoztató táblát kell kifüggeszteni.

(3) A közjegyző az ügyfélfogadásról elektronikus úton és távbeszélőn is adhat tájékoztatást, és azt a világhálón is közzéteheti.

(4) Ha a jogszabály a beadványnak a személyes átadásán és postai úton történő megküldésén kívül más módon (telefaxon, elektronikus úton) történő benyújtását is lehetővé teszi, az ügyfeleket ennek részletes feltételeiről is tájékoztatni kell.

Jegyzőkönyv

7. §

(1) A tárgyalási jegyzőkönyv kézírásos formában nem készíthető el.

(2) A jegyzőkönyvben semmit sem szabad a sorok közé írni. Az esetleges kiegészítéseket és módosításokat a jegyzőkönyv szélére vagy aljára kell írni. A módosítás folytán szükségtelenné vált szövegrészeket áthúzással, oly módon kell törölni, hogy a törölt szövegrész az áthúzás után is olvasható maradjon.

(3)[28] A jegyzőkönyvet, annak kiegészítését és a módosítását a közjegyző és - jegyzőkönyvvezető igénybevétele esetén - a jegyzőkönyvvezető is aláírja.

8. §

A jegyzőkönyvhöz az eljárási cselekmény alkalmával csatolt iratokat is mellékelni kell. A mellékletet a jegyzőkönyv sorszámával kell ellátni, melyet törni kell a mellékletek 1-től kezdődő folyószámával.

9. §

A külön íven szövegezett határozat eredeti példányát a tárgyalási jegyzőkönyvhöz hozzá kell fűzni.

10. §

(1) A tárgyalási jegyzőkönyvet az eljárási jogszabályokban meghatározott idő alatt kell elkészíteni.

(2) Ha a jegyzőkönyv nem a tárgyaláson készült, azon fel kell tüntetni a jegyzőkönyv írásba foglalásának a napját is.

(3) Ha a jegyzőkönyv szövege több lapból áll, az egyes, folyamatos sorszámozással ellátott lapokat össze kell kapcsolni.

(4) A tárgyalási jegyzőkönyvre vonatkozó rendelkezéseket más eljárási cselekményekről készített jegyzőkönyvekre megfelelően kell alkalmazni.

(5) A tárgyalási jegyzőkönyvbe foglalt határozatot külön aláírni akkor sem kell, ha a határozat az eljárást befejezi.

11. §

(1) A közjegyző a tárgyalás (meghallgatás) anyagát hangfelvételen is rögzítheti.

(2) A hangfelvételnek tartalmaznia kell mindazokat az adatokat, amelyeket a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.

(3) A hangfelvétel alapján a jegyzőkönyvet 8 napon belül írásba kell foglalni. Az írásbafoglalás napját a jegyzőkönyvön fel kell tüntetni.

(4)[29] A hangfelvételről leírt jegyzőkönyvet a közjegyző aláírásával hitelesíti és a leírást végző közjegyzői irodai ügyintéző vagy egyéb irodai alkalmazott aláírásával látja el.

A felvilágosítás

12. §

(1) A közjegyzői iroda a közjegyzői ügyben félként szereplő személynek és képviselőjének ad felvilágosítást, lehetővé teszi az iratok megtekintését, másolatok vagy jegyzetek készítését (a továbbiakban: felvilágosítás). Az eljárásban részt nem vevő személy részére a közjegyző engedélyezi a felvilágosítást, ha azt a jogszabály lehetővé teszi, vagy ahhoz valamennyi érintett hozzájárult.

(2)[30] A közjegyzői iroda a felvilágosításra való jogosultságot az ügyiratok alapján állapítja meg. A felvilágosítást kérő személy azonosságát személyazonosító igazolvánnyal - ügyész, ügyvéd, kamarai jogtanácsos esetében ügyészi, ügyvédi, kamarai jogtanácsosi igazolvánnyal (a foglalkoztatását igazoló okirattal) - kell igazolni. Az ügyvédi irodával (ügyvéddel) munkaviszonyban álló dolgozó akkor jogosult a felvilágosításra, ha az ügyvédi iroda (ügyvéd) képviseleti jogosultsága az ügy irataiból kitűnik, és a munkaviszonyát igazolja.

(3) Ha a felvilágosításra fogva tartásban lévő személy jogosult és e célból a közjegyzői irodában történő megjelenése nem lehetséges, a közjegyzői iroda - közjegyzői utasításra - az iratokat a közjegyző székhelyén lévő büntetés-végrehajtási intézetnek vagy a fogvatartást foganatosító egyéb szervnek (a továbbiakban együtt: bv. intézet) az erre rendszeresített átadókönyvvel átadja; a közjegyző székhelyén kívüli bv. intézetnek pedig megküldi. Az átadott vagy megküldött iratokat a bv. intézet lehetőleg még az átvétel napján, de legkésőbb három munkanapon belül köteles visszajuttatni.

(4) A (3) bekezdés alapján átadandó, illetve megküldendő iratok közül a végintézkedés eredeti példányát és azokat az iratokat, amelyeknek a megtekintését a közjegyző nem engedélyezte, illetve amelyekről felvilágosítás nem adható, a közjegyzői iroda az iratok közül kiemeli, és az iratok visszaérkezéséig zárt borítékban kezeli.

(5) A felvilágosítás során gondoskodni kell az iratok megőrzéséről, épségüknek védelméről.

(6) A felvilágosításra jogosult személynek a tárgyalás (meghallgatás) helyéről és időpontjáról, az iratok hollétéről, továbbá arról, hogy az ügyben terjesztettek-e elő jogorvoslati kérelmet, távközlési eszközön is adható felvilágosítás, ha az ügy és a felvilágosítást kérő személy azonosításához szükséges adatokat közli.

Másolatok készítése, mellékletek kiadása

13. §

(1) A külön jogszabályban megjelölt azon személyek, akik az ügyben iratbetekintési joggal rendelkeznek, az ügy iratairól - kivéve, ha az iratról másolat adását jogszabály kizárja - hiteles vagy nem hiteles másolatot kaphatnak.

(1a)[31] A másolat papíralapú iratról elektronikus formában, elektronikus iratról pedig papír alapon is kiadható.

(2) A másolatot a közjegyzői iroda vezetőjénél (a továbbiakban: irodavezető) kell megrendelni. Az irodavezető határozza meg a másolat kiadásának időpontját és gondoskodik a másolat elkészítéséről. A másolatot a közjegyzői iroda rendszerint legkésőbb a megrendeléstől számított harmadik munkanapon adja ki.

(3) Az irodavezető nyilvántartja a hiteles másolat elkészítésének módját (fénymásolás, gépírás stb.), a megrendelő nevét, az illetékmentesség tényét vagy a lerótt illeték összegét. A másolat átvételét a megrendelő keltezéssel ellátott aláírásával igazolja.

(4) A közjegyzőhöz érkezett iratról a közjegyzői iroda által készített másolatot és a más által elkészített és hitelesítés végett bemutatott másolatot az iroda látja el "a másolat hiteléül:" záradékkal, a másolatot készítő aláírásával, a közjegyző körbélyegzőjének lenyomatával és feltünteti azon a másolat készítésének időpontját.

(5) Az ügy iratairól kiadott nem hiteles másolat nem tartalmazza a (4) bekezdésben foglaltakat.

(6) A külföldi felhasználásra szánt hiteles másolatot a közjegyző eredeti aláírásával és bélyegzőlenyomatával hitelesíti.

14. §

(1) Ha a közjegyző okirat vagy egyéb melléklet kiadását rendelte el, ennek átvételét a másolat átvételéhez hasonlóan kell igazolni. Ha hiteles másolat csatolása szükséges a kiadáshoz, azt a kérelmező költségére a közjegyzői iroda készíti el az okirat (melléklet) vagy a kérelmező által benyújtott másolat felhasználásával.

(2) A hagyatéki ügyben becsatolt eredeti végintézkedést nem lehet kiadni, arról - kihirdetés után - csak másolat vagy az érdekelt kérelmére hiteles másolat adható ki.

(3)[32]

Intézkedés távközlési és elektronikus eszközök igénybevételével

15. §

(1) Az ügyintézés gyorsítása érdekében az intézkedés megtételére, tudakozódásra és felvilágosítás adására távközlési és elektronikus eszköz vehető igénybe, ha

a) a hívott (megkeresett) kiléte nem kétséges (beazonosítható),

b) a közlés tudomásulvételére a hívott, megkeresett jogosult, és

c) az ügyintézés ilyen módja nem ütközik jogszabályba.

(2) Távközlési vagy elektronikus eszköz igénybevétele esetén az intézkedésről hivatalos feljegyzést kell készíteni, illetve a telefax, e-mail szövegét vagy igazoló példányát csatolni kell az iratokhoz.

A tárgyalási napló

16. §[33]

A tárgyalási jegyzék

17. §[34]

Az intézkedés megszövegezése

18. §

(1) Minden iraton fel kell tüntetni a megtett intézkedéseket, amely rövid feljegyzés vagy irodai utasítás is lehet.

(2) Az intézkedést az elintézésre váró iraton kell elkészíteni. Ha az irat erre nem alkalmas, az intézkedést külön íven kell elkészíteni. Ezen fel kell tüntetni az eljáró közjegyzőt, az ügyszámot és az intézkedés sorszámát. Ha az intézkedés szövege több ívre terjed, az egyes, folyamatos sorszámozással ellátott íveket össze kell kapcsolni.

(3) Minden intézkedésen fel kell tüntetni az elintézés évét, hónapját, napját és az elintéző aláírását.

Az idegen ügyszám feltüntetése az intézkedésen

19. §

A közigazgatási szerveknek, önkormányzatoknak, más hatóságoknak, intézményeknek, gazdálkodó szervezeteknek, társadalmi szervezeteknek megküldött intézkedésen (megkeresés, értesítés, határozat stb.) minden esetben fel kell tüntetni a címzett ügyszámát (hivatkozási számát) is.

Az irodai utasítás

20. §

(1) A közjegyzői irodának az egyes ügyiratokkal kapcsolatos teendőire a közjegyző írásban rövid és világos utasítást ad.

(2) Ha az utasítás több tennivalót ír elő, az egyes teendőket sorszámozva, külön-külön kell felsorolni.

(3) A közjegyző utasításában az iratboríték értesítő részére is utalhat.

(4) Ha a nem érdemi intézkedésre nyomtatvány áll rendelkezésre (pl. idézés, iratok beszerzése), az utasításban elegendő ennek a számára utalni.

(5) Ha az intézkedést meghatározott időpontig kell teljesíteni, a közjegyző erre megfelelő utasítást ad.

(6) Az ügyiratok nyilvántartásba helyezésénél a bemutatás napját meg kell jelölni.

(7) A bemutatás napjául lehetőleg a hónap ötödik, tizedik, tizenötödik, huszadik, huszonötödik vagy harmincadik napját kell megjelölni.

III. Fejezet

AZ ÜGYINTÉZÉS

A beadványok átvétele és az átvétel elismerése

21. §

(1) Az ügyféltől a beadványt a félfogadásra megállapított időben az irodavezető vagy az általa, illetve a közjegyző által e feladattal megbízott személy veszi át.

(2) A postán érkezett vagy más hatóságtól kézbesítővel (hivatali kézbesítés) küldött iratot - munkaidőben - a közjegyző által kijelölt személy veszi át.

(3) A küldeményt átvevő személy sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét mind az átvételi elismervényen, mind a borítékon megjelöli. Az átvevő a postai úton érkező sérült, könyvelt küldemény átvételéről jegyzőkönyvet készít, és azt a küldemény tartalmához csatolja.

(4) Az átvevő a kézbesítő okmányon olvasható aláírásával és az átvétel dátumának feltüntetésével ismeri el az átvételt; az "azonnal" és a "sürgős" jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal jelöli meg a kézbesítő okmányon és a borítékon is.

(5)[35] A személyesen benyújtott beadványt átvevő személy a beadvány felzetén vagy a megszövegezett elismervényen az érkezés megjelölésére szolgáló bélyegzővel igazolja az átvételt, és ha már rendelkezésre áll, rájegyzi az ügyszámot is. Az ügyfél kívánságára a szóban előterjesztett kérelem jegyzőkönyvbe foglalásáról elismervényt vagy a felvett jegyzőkönyv egy hitelesítetlen másolati példányát kell részére átadni.

(6)[36] A telefax, elektronikus küldemény átvételére a közjegyző által kijelölt közjegyzői irodai ügyintéző vagy egyéb irodai alkalmazott jogosult. A közjegyző, illetve az általa kijelölt közjegyzői irodai ügyintéző vagy egyéb irodai alkalmazott a közjegyző elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét az oda érkező elektronikus küldemény átvétele céljából munkanaponként legalább egy alkalommal ellenőrzi, és gondoskodik a dokumentumok érkeztetéséről.

(7)[37] A közjegyző köteles a hozzá elektronikus úton benyújtott iratok beérkezését tanúsító adatállományokat legalább heti rendszerességgel külön adathordozóra menteni, és a mentés helyéül szolgáló adathordozót a jelen rendelet hatálya alá tartozó iratokkal megegyező módon őrizni.

Az irat érkezési időpontjának feltüntetése

22. §[38]

(1) A közjegyzői irodához érkezett iraton - az irat valamennyi példányán és mellékletén, az irat felzetén vagy az első oldalán - az iroda az érkezés napján bélyegzővel, jól olvashatóan feltünteti a közjegyző nevét, az ügyszámot, továbbá az érkezés évét, hónapját és napját, az érkezés módját.

(2) Az iraton meg kell jelölni a példányok és a mellékletek számát, a csatolt pénz összegét, nemét, a mellékelt egyéb értéket, fontos iratot; az eredeti okiratot külön kell megjelölni. Ha a beadványban jelzett valamely melléklet hiányzik, ennek tényét is fel kell tüntetni. Az iraton feltüntetett adatokat a nyilvántartás vezetője az irat első példányán aláírja.

(3) Ha a beadvány határidőhöz kötött eljárási cselekményt (pl. fellebbezést) tartalmaz, az iroda a levélborítékot a beadványhoz csatolja.

(4) Az azonos tartalmú, de eltérő módon érkezett iratokat - a tényleges érkezés feltüntetése mellett - azonos sorszám alatt kell iktatni.

A hiánypótlás

23. §

Ha a közjegyzői iroda a beadvány személyesen történt benyújtásakor hiányt észlel (pl. a példány nem elegendő, az aláírás hiányzik), felhívja az ügyfelet a hiány azonnali pótlására. Ha az ügyfél a hiánypótlásnak nem tesz eleget, de ragaszkodik a beadvány benyújtásához, a beadványt hiányosan is át kell tőle venni azonban az iraton fel kell tüntetni, hogy a beadványt figyelmeztetés ellenére hiányosan nyújtotta be.

Pénz és egyéb érték kezelése

24. §

(1) A közjegyzőhöz postán érkezett pénzt vagy egyéb értéket (pl. ékszert, kötvényt, takarékbetétkönyvet, fel nem használt és fel nem használható illetékbélyeget) - a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel - a közjegyző a bizalmi őrzés szabályainak megfelelő alkalmazásával kezeli.

(2) Az olyan pénzt vagy egyéb értéket, amelyet bírósági letétként kell kezelni, az illetékes bírósági gazdasági hivatalhoz vagy a bíróság elnöke által kijelölt bírósági letétkezelőhöz kell, az erre vonatkozó külön jogszabály szerint eljuttatni.

A teljesítési letéti eljárás során tárgyletét kezelés[39]

24/A. §

(1) A teljesítési letét kezelője az átvett tárgyletétről naplót és betűsoros névmutatót vezet úgy, hogy azokba utólagos bejegyzésre ne legyen lehetőség, az esetleges javítást a letét átvevőjének aláírásával és bélyegzőlenyomatával kell ellátni.

(2) Ha a tárgyletétet a közjegyző őrzi, azt saját páncélszekrényében helyezi el. A tárgyletét őrzésének helyét és módját a közjegyzői iratokban fel kell tüntetni.

(3) Ha a tárgyletétet a közjegyző őrzi, az ügyfél vagy a MOKK felhívására köteles igazolni, hogy a teljesítési letétbe vett tárgy megvan, őrzése biztonságos, megfelel a jogszabályoknak és a MOKK iránymutatásának.

(4) A közjegyző szolgálata megszűnésének vagy a közjegyzői kinevezés érvénytelensége megállapításának időpontjától, valamint a felfüggesztés ideje alatt [a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 72. § (1) bekezdés e) pontja és 104. §-a] a teljesítési letétben lévő tárgyletétekkel nem rendelkezhet.

(5) A közjegyzőnél lévő tárgyletét nem tartozik a közjegyző hagyatékához, a közjegyző halála esetén a tárgyletét feletti rendelkezési jog nem száll át a közjegyző jogutódjára.

(6) A (4) és (5) bekezdésben foglalt esetekben a tárgyletét feletti rendelkezési jog a közjegyző állására kirendelt vagy kinevezett közjegyzőt illeti meg, és őt terheli az őrzésből következő valamennyi kötelezettség.

A végintézkedések és más fontos iratok kezelése, őrzése

25. §

(1) Ha az irathoz írásbeli magánokiratba foglalt végintézkedést vagy más olyan iratot mellékeltek, amelynek szakértői megvizsgálása válhat szükségessé, ezt az iratot páncélszekrényben vagy tűzbiztos lemezszekrényben külön kell őrizni, az iratok között pedig el kell helyezni a végintézkedés vagy más fontos irat hiteles másolatát.

(2)[40] A közjegyzői ügyek nyilvántartásában a végintézkedések alábbi adatait kell rögzíteni:

a) a végintézkedés keltének idejét és - ha az az okiratban szerepel - a helyét,

b) a közokiratba foglalt végintézkedés ügyszámát,

c) a végintézkedés kihirdetésének idejét.

(2a)[41] A közjegyző a végintézkedésekről - azoknak a MOKK levéltárába való átadása céljából - a közjegyzői ügyek nyilvántartása útján jegyzéket készít. A végintézkedések jegyzéke az adatokat a hagyatéki ügy ügyszám szerinti sorrendjében, évente 1-gyel kezdődő sorszámmal tartalmazza. A végintézkedések jegyzéke a (2) bekezdés szerinti adatokon túl a hagyatéki ügy ügyszámát, a végintézkedő nevét és lakóhelyét is tartalmazza.

(3)[42] A kihirdetett végintézkedéseket a tárgyév hagyatéki iratainak a bírósági irattárba vagy a MOKK levéltárába való átadásakor e jegyzék egy példányával kell az irattár részére átadni.

(4)[43] A közjegyző a végintézkedésen a kihirdetést követően feltünteti a kihirdetés tényét, időpontját (év, hónap, nap), a hagyatéki ügy ügyszámát, majd a záradékot aláírásával és hivatali bélyegzőlenyomatával látja el. A közjegyző a több lapból álló végintézkedés egyes lapjait a kihirdetés alkalmával aláírja, és hivatali bélyegzőlenyomatával látja el.

(5)[44] A magánvégrendeletet letétbe vevő közjegyző a magánvégrendeletet - a kihirdetés céljából történő megküldés végett - az eredeti letéti jegyzőkönyvről leválasztja. A letétbe vevő közjegyző a leválasztott magánvégrendeletet az eredeti letéti jegyzőkönyv hiteles másolatával együtt küldi meg a hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes közjegyzőnek. A leválasztással egyidejűleg az eredeti letéti jegyzőkönyvre fel kell jegyezni a hagyatéki ügy ügyszámát, a leválasztás tényét és időpontját; továbbá a jegyzőkönyv mellett el kell helyezni a hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes közjegyző által küldött megkeresést. A magánvégrendelet kihirdetését követően a hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes közjegyző a kihirdetési záradékkal ellátott magánvégrendelet egy hiteles másolatát megküldi a letétbe vevő közjegyzőnek, aki az eredeti letéti jegyzőkönyvre rávezeti a kihirdetés időpontját és a hagyatéki eljárás ügyszámát, valamint a magánvégrendelet hiteles másolatát az eredeti jegyzőkönyv mellett helyezi el.

(6)[45] Ha a magánvégrendeletet a hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes közjegyző vette letétbe, a magánvégrendeletet kihirdetés céljából a jegyzőkönyvről leválasztja. Az eredeti letéti jegyzőkönyvre kell feljegyezni a hagyatéki ügy ügyszámát és a kihirdetés tényét. A hagyatéki iratok között a letéti jegyzőkönyv másolata helyezendő el.

(7)[46] A hagyatéki ügy iratai között a közjegyzői okiratba foglalt végintézkedés hiteles kiadmányát - a MOKK levéltárában elhelyezett közokirat esetén a végintézkedés hiteles másolatát - kell elhelyezni.

(8)[47] A hagyatéki ügyben kihirdetés céljára felhasznált hiteles kiadmányt - hiteles másolatot - az eljárást lefolytató közjegyző az eredeti okiratot készítő és azt őrző közjegyzőtől vagy az eredeti közjegyzői okiratnak a MOKK levéltára részére történt átadását követően a MOKK levéltárából köteles beszerezni.

(9)[48] Közjegyzői okiratba foglalt végintézkedés esetén az eljárást lefolytató közjegyző által készített és őrzött eredeti végintézkedésre kell feljegyezni a hagyatéki eljárás ügyszámát és a kihirdetés tényét. A hagyatéki iratok között a kihirdetett végintézkedés kihirdetési záradékkal ellátott hiteles kiadmánya helyezendő el.

(10)[49] Más közjegyző által készített és őrzött, vagy a MOKK levéltárában található közjegyzői okiratba foglalt végintézkedés esetén az okiratot a kért példányszámban (de legalább két példányban) hiteles kiadmányként - a MOKK levéltárából beszerzett okirat esetén hiteles másolatban - kell megküldeni a hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes közjegyzőnek, aki a kihirdetés tényét, valamint a hagyatéki ügy ügyszámát az okiratokra feljegyzi. A végintézkedést megküldő közjegyző az eredeti okirat mellett helyezi el a megkeresést. A kihirdető közjegyző egy kihirdetési záradékkal ellátott hiteles kiadmányt - a MOKK levéltárából beszerzett okirat esetén hiteles másolatot - küld vissza a végintézkedést készítő közjegyzőnek, illetve a MOKK levéltárának, amelyet a megkereséssel és az eredeti okirattal együtt kell kezelni.

A felülbélyegzés

26. §

Az iratokra felragasztott, illetve az iratokon lerótt illetékbélyeget az iratnak a közjegyzői irodába történt érkezésének, illetve az illeték lerovásának napján az irat átvételére jogosult személy - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően - nyomban köteles felülbélyegezni (értékteleníteni) úgy, hogy a felülbélyegzés időpontja utóbb is megállapítható legyen.

A kezdő- és az utóirat

27. §

(1) A 2. § 13. pontjában megjelölt iratokon kívül kezdőiratnak minősül különösen:

a)[50] a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezést kimondó és új eljárásra és új határozat hozatalára utasító végzése, ha a hatályon kívül helyezett határozat folytán az eljárás befejeződött,

b) az eljárás megismétlésére irányuló kérelem,

c) az igazolási kérelem, ha a határidő elmulasztása az eljárás befejezését eredményezte,

d) az eljárás függőben tartása (felfüggesztése) után az eljárást újból megindító irat,

e) az ügy áttétele után visszaérkezett iratok,

f) a tárgyalás tartása nélkül meghozott végzés esetén a tárgyalás tartására irányuló kérelem.

g)[51] a végrehajtás elrendelése iránti kérelem.

(2)[52] A kezdőiratot a nyilvántartásba az érkezés napján be kell jegyezni.

(2a)[53]

(3)[54] Az utóiratot az érkezés napján érkeztető bélyegzővel kell ellátni és a nyilvántartás megfelelő rovatában fel kell tüntetni annál az iratnál, amelyre vonatkozik.

A közjegyzői ügyek nyilvántartása

28. §[55]

(1) A közjegyző köteles az ügyeket érkezési sorrendben bejegyezni a közjegyzői ügyekről vezetett nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás).

(2) A közjegyzői ügyben érkezett utóiratot az eredeti ügy száma alatt kell kezelni. A nyilvántartásban az ügyek számozása évenként 1-gyel kezdődik, és az ügyek érkezésének megfelelően folyamatosan növekszik.

(3) A közjegyző ügyszáma a következő: a közjegyző székhelyének a MOKK által megállapított azonosító száma, törve "Ü" betűjelzéssel, törve az ügy érkezés szerinti számával, az érkezés évszámával, valamint a sorszámmal.

(4) A tartós helyettes a helyettesítés időtartamában a helyettesített közjegyző ügyszámát használva a helyettesített közjegyző nyilvántartását köteles folyamatosan vezetni.

(5) A közjegyző székhelyének azonosító számát a MOKK állapítja meg. Az azonosító szám első számjegye a területi kamarát, második számjegye a megyét, harmadik, negyedik és ötödik számjegye a közjegyző székhelyét jelöli.

(6) A közjegyző a nyilvántartást elektronizált formában vezeti.

28/A. §[56]

(1) A nyilvántartásba bevezetett hagyatéki ügyben címszó az örökhagyó, minden egyéb ügyben a kérelmező, vagy kérelmezők neve.

(2) A kezdőiratokat és a kezdőiratként kezelendő iratokat a nyilvántartás soron következő új ügyszáma alatt kell nyilvántartásba venni. Az utóiratokat a kezdőirat ügyszámánál a nyilvántartás megfelelő rovatába kell bejegyezni.

(3) A kezdőiratként kezelendő iratok nyilvántartásba vételekor az iroda az ügyben keletkezett korábbi iratot az új ügyhöz szereli. Az iratszerelést a nyilvántartásban és az iratborítón fel kell tüntetni. Az iratszerelést mind a kezdőiratnál, mind a korábbi iratnál a nyilvántartás megjegyzés rovatában kell feltüntetni.

(4) Ha kiderül, hogy az utóiratot - helytelenül - új ügyként vették nyilvántartásba, azt az ügyben érkezett kezdőirathoz (kezdőiratként kezelendő irathoz) kell utóiratként nyilvántartásba venni. A helytelenül adott új ügyszámnál a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni, hogy az iratot melyik ügyhöz szerelték.

(5)[57] A végrehajtás elrendelése iránti kérelmet az egyes kötelezettek tekintetében új ügyszám alatt kell nyilvántartásba venni.

A sorszám

29. §

(1) Az utóiratot, a tárgyalási jegyzőkönyvet, a határozatot és a külön íven szövegezett egyéb intézkedéseket az ügyszám feltüntetésén kívül sorszámmal is el kell látni. A sorszámot - az ügyszámmal egy sorban és ahhoz törtvonallal kapcsolva - arab számjeggyel kell feltüntetni.

(2) Az 1. sorszámot a kezdőirat kapja. A soron következő - az (1) bekezdésben felsorolt - iratok eggyel magasabb sorszámot kapnak.

(3) Ha a közjegyző azonos sorszám alatt több határozatot hoz, ezeket római számjeggyel kell megkülönböztetni. A tárgyalási jegyzőkönyvbe foglalt határozatok - ideértve a tárgyaláson meghozott és kihirdetett, de külön íven szövegezett határozatokat is - a jegyzőkönyv sorszámát kapják, több határozat esetén ezeket is római számjegyekkel kell megjelölni.

(4) A mellékletek annak az iratnak a sorszámát kapják, amelyhez tartoznak. Több melléklet esetén a mellékletek 1-gyel kezdődő alsorszámot kapnak.

(5) Az újralajstromozott ügy korábbi iratai a kezdőiratként kezelendő irattal együtt az 1. sorszámot kapják. A csatolt idegen iratcsomó - átkötve - egy sorszámot kap.

30. §[58]

31. §[59]

A nyilvántartás rovatainak kitöltése[60]

32. §

(1)[61] A rendelet hatálya alá tartozó közjegyzői ügyek nyilvántartását a MOKK által rendelkezésre bocsátott számítógépes nyilvántartás útján kell vezetni.

(2)[62] A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie a címszó és az ügy tárgya szerinti keresésre, valamint az ügyforgalmi adatszolgáltatás elősegítésére.

(3)[63] A címszó mellett fel kell tüntetni az ügyre vonatkozó egyéb adatot (pl. az örökhagyó születési helye, ideje, halálának helye, ideje, a kérelmező cégjegyzékszáma) is, ha az ügy azonosítása céljából szükséges. A házassági nevet viselő fél esetén fel kell tüntetni a születési nevet is.

(4) Az utóirat érkezésének a napját és az utóirat tárgyát rövidített formában kell feltüntetni. Az érkezés évszámát csak akkor kell kiírni, ha az utóirat a kezdőirat érkezését követő évek valamelyikében érkezett.

(5) Az iratok hollétét rövidített jelzéssel kell feltüntetni. Fel kell jegyezni a nyilvántartásba tétel tényét, annak határnapját, a tárgyalási határnapot és az irattárba helyezést.

(6)[64] Ha a közjegyző az eljárást áttétellel fejezte be, a nyilvántartás megfelelő rovatába be kell jegyezni az elküldés időpontját.

(7)[65] A nyilvántartásban fel kell tüntetni:

a) azt, hogy az iratokat mely hatóságnak küldték meg,

b) azt, hogy az iratokat milyen ügyszámú ügyhöz csatolták vagy szerelték, illetve, hogy az irathoz mely más iratot szereltek,

c) azt, hogy az ügyet melyik ügyhöz egyesítették, illetve, hogy az ügyhöz melyik ügyet egyesítették,

d) a fellebbezés felterjesztésének időpontját,

e) az iratok teljes vagy részleges eltűnését (megsemmisülését),

f) azt, hogy az ügyhöz bizalmi őrzés kapcsolódik, a bizalmi őrzés értékének megjelölésével,

g) az esetleg szükséges egyéb adatokat.

(8)[66] A téves bejegyzést úgy kell javítani a nyilvántartásban, hogy a javítás ténye naplózásra kerüljön és a téves bejegyzés visszakereshető legyen.

(9)[67] A közjegyző által kijelölt közjegyzői irodai ügyintéző vagy egyéb irodai alkalmazott a nyilvántartásnak a befejezésre vonatkozó adatait havonta egyezteti a tényleges állapottal. A nyilvántartás adatai alapján ellenőrzi, hogy az ügyekben a szükséges intézkedések időben megtörténtek-e; késedelem észlelése esetén az ügyszám megjelölésével a közjegyzőnek jelentést tesz.

33. §

(1)[68] A nyilvántartásba és a mutatókönyvbe az ügyeket címszó (név) szerint kell bejegyezni.

(2)[69] Ha a címszót (nevet) helytelenül jelölték meg, a nyilvántartást és a mutatókönyvet megfelelően ki kell javítani.

(3)[70] A befejezett ügyekre vonatkozó intézkedéseket (pl. iratok elküldése, utóirat kezelése, csatolása stb.) be kell jegyezni a nyilvántartásba.

A kézi nyilvántartás lezárása[71]

34. §

(1)[72]

(2)[73]

(3)[74] A befejezett ügyekre vonatkozó intézkedéseket (pl. iratok elküldése, utóirat kezelése, csatolása stb.) az eredeti nyilvántartásba kell bejegyezni.

A mutatókönyv

35. §[75]

Az iratboríték

36. §

(1) Az ügy iratait iratborítékba kell helyezni.

(2) Az iratokat időrendi sorrendben kell az iratborítóba elhelyezni. A fél részéről történő beadványt az elintézésig az érkezés sorrendjében kell iktatni és az iratborítóban legelső iratként kell elhelyezni.

(3) Abban az esetben, ha a közjegyző az ügy összes iratait felterjeszti a bírósághoz, vagy időlegesen más hatóságnak küldi meg, pótborítékot kell készíteni.

(4) A pótborítékon fel kell jegyezni az ügy számát és az elküldött iratok sorszámát, a befejezés időpontját és az iratok elküldésének napját. Az iratok visszaérkezése után a pótborítékot az iratok között kell elhelyezni.

Az iratboríték kitöltése

37. §

(1) Az iratborítékot a rendszeresített nyomtatvány adatainak megfelelően kell kitölteni.

(2) Azokban a hagyatéki ügyekben, amelyeknek az iratai között végintézkedés található, az iratborító végintézkedés rovata mellett "V" jelzést kell alkalmazni.

(3)[76] Az egyéb adatokon kívül az iratboríték első oldalán fel kell tüntetni azt a körülményt, hogy az ügyben letét van, ugyanígy kell feltüntetni az ügy soron kívüli elintézésének elrendelését is. Az első oldalon kell feltüntetni a beszerzett, szerelt vagy egyesített ügyek számát, a selejtezés időpontját, illetve azt, hogy az irat nem selejtezhető.

(4) Az iratborítékon az adatokat tintával, gépírással vagy bélyegzővel a kezelőiroda tünteti fel, az intézkedés eredményeként szükségessé váló feljegyzést pedig a közjegyző teszi meg.

Az irat bemutatása a közjegyző részére

38. §

Az iroda az érkezés napján vagy az azt követő első munkanapon az iratot a közjegyzőnek bemutatja.

Az irat csatolása és az ügyek egyesítése

39. §

A nyilvántartásokban az irat csatolását vagy az ügyek egyesítést oly módon kell feltüntetni, hogy annak időpontja megállapítható legyen.

40. §

(1) A folyamatban lévő vagy befejezett ügy iratait más ügy irataihoz csatolni, vagy a csatolást megszüntetni csak közjegyzői utasításra lehet.

(2) Ha a csatolás fennállása alatt olyan érdemi határozatot hoznak, amely a csatolt ügyben hozott határozatot érinti, az ügy iratai között el kell helyezni a határozat egy kiadmányát.

41. §

(1)[77] Az ügyek egyesítése a korábban, több ügy egyesítése a legkorábban nyilvántartásba vett ügyirathoz történik. Több ügy egyesítése esetén az összes iratot a legkorábban nyilvántartásba vett ügy száma alatt kell kezelni.

(2)[78] Az egyesítés céljából megküldött iratot új ügyként kell nyilvántartásba venni. Az egyesítés elrendeléséről az iratokat megküldő közjegyzőt - a határozat egy kiadmányával - értesíteni kell. Az értesítés alapján az iratokat megküldő közjegyző az eddig nyilvántartásban levő, az eredetivel megegyező iratokat (pótborítékot) a továbbiakban a végzés érkeztetési napjával - egyesítés címén - befejezett ügyként kezeli. Az egyesített ügyekben eljáró közjegyző további ügykezelésére a saját ügyek egyesítésére vonatkozó rendelkezések az irányadók.

(3) Ha a közjegyző az egyesítést mellőzte, az egyesítés okából megküldött ügy iratait a határozat egy kiadmányával visszaküldi az illetékes közjegyzőnek.

Az irat kézbesítése

42. §[79]

(1) Az irat kézbesítése - ha jogszabály másként nem rendelkezik - általában postai úton történik. Szükség esetén az iratot a közjegyző futár útján is kézbesítheti.

(2) A közjegyző az illetékességi területén személyesen vagy közjegyzői irodai ügyintéző vagy egyéb irodai alkalmazott útján is kézbesíthet.

(3) A fogva tartásban lévő személy részére a fogva tartást foganatosító szerv parancsnoka útján kell kézbesíteni az iratot.

(4) A címzett a részére szóló iratot - személyazonosságának igazolása után - a közjegyzői irodában is átveheti.

(5) A közjegyző az olyan iratot, amely átvételéhez joghatály fűződik, vagy amely átvételének igazolására szükség van, tértivevénnyel postázza; személyes kézbesítés esetén az átvevő az átvétel tényét keltezéssel ellátott aláírásával igazolja. Ha az átvételre nyomtatványt rendszeresítettek, az átvétel tényét ezen kell elismerni.

(6) A közjegyző a végrehajtható okiratot a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 32. § (1) bekezdésében foglaltak szerint küldi meg a végrehajtónak.

Az iratok elküldése

43. §

(1) A folyamatban lévő ügy iratait csak közjegyzői utasítás alapján lehet más hatósághoz elküldeni.

(2) A pótborítékon fel kell jegyezni, hogy az iratokat mikor és hová küldték el. Az elküldés alapjául szolgáló megkeresést és az elrendelő eredeti közjegyzői intézkedést a pótborítékban kell elhelyezni. Ezenkívül vissza kell tartani a pótborítékban az első és másodfokú határozat (egyezség) egy-egy kiadmányát.

(3) Az iroda az iratot ajánlott vagy csomagküldeményként adja postára. Ha az iratot a címzett az irodában veszi át, az átvétel tényét és idejét a pótborítékon aláírásával igazolja, vagy arról elismervényt ad.

A kiadmány

44. §

(1) A kiadmányon fel kell tüntetni a közjegyző megnevezést, az ügyszámot, az eljáró közjegyző vagy közjegyzőhelyettes nevét az "s. k.," toldattal, az eredeti keltezést, továbbá a kiadmányt el kell látni a közjegyző körbélyegzőjének lenyomatával.

(2) A külföldi felhasználásra szánt iratot a közjegyző eredeti aláírásával és bélyegzőlenyomatával látja el.

(3)[80] A kiadmány papíralapú iratról elektronikus formában, elektronikus iratról pedig papír alapon is kiadható.

Az iratok felterjesztése a bírósághoz

45. §[81]

(1) A fellebbezést felterjesztő lappal, az iratok elektronikus másolatával, illetve kiadmányával együtt kell a másodfokú bírósághoz felterjeszteni. A másodfokú bíróság, illetve a Kúria döntését igénylő egyéb ügyek iratait jelentéssel kell felterjeszteni.

(2) Az iratok felterjesztésekor csatolni kell a fellebbezéssel megtámadott határozat egy kiadmányát a másodfokú bíróság (Kúria) irattára részére. Az iratborítékon fel kell jegyezni a felterjesztés időpontját.

(3) Az iratokat elektronikus úton kell a másodfokú bírósághoz felterjeszteni.

(4) Fellebbezés esetén az iratokat annyi felterjesztő lappal kell felterjeszteni, ahány határozatot jogorvoslattal támadtak meg. A felterjesztő lapon utalni kell az ugyanabban az ügyben felterjesztett másik (többi) felterjesztő lapra. Külön jelentést csak akkor kell csatolni, ha ez a másodfokú bíróság tájékoztatása céljából szükséges.

(5) Ha a közjegyző a fellebbezés felterjesztése mellett az eljárást folytatja, csak azokat az iratokat kell felterjeszteni, amelyek a fellebbezés elbírálásához szükségesek.

(6) Ha az iratoknak csak egy részét kell felterjeszteni, a felterjesztett iratok sorszámait feltüntető jegyzéket kell az elektronikus tároló-dokumentumban elhelyezni.

(7) Ha az irodavezető észleli, hogy a felterjesztett iratok hat hónap alatt nem érkeztek vissza, ezt jelenti a közjegyzőnek.

(8) Ha a perújítási eljárás során a bíróság hivatalból intézkedik a közjegyzői ügy iratainak a beszerzése iránt, a bíróság részére felterjesztett iratok sorszámait tartalmazó jegyzéket az elektronikus tároló-dokumentumban el kell helyezni, és fel kell jegyezni a közjegyzői ügyekről vezetett nyilvántartásban a felterjesztés időpontját. Ha az irodavezető észleli, hogy a felterjesztett iratok hat hónap alatt nem érkeztek vissza, ezt jelenti a közjegyzőnek.

A végrehajtási záradék megküldése[82]

45/A. § (1)[83] A közjegyző a végrehajtás végrehajtási záradékkal való elrendelését követően a végrehajtás elrendelése iránti ügy iratai között őrzi a végrehajtási záradék alapjául szolgáló okiratnak a végrehajtási kérelemhez csatolt hiteles kiadmányát.

(2)[84] A közjegyző a végrehajtás elrendelésekor

a) a Kar Hivatali szervének a végrehajtási záradék másolatát a MOKK számítástechnikai rendszerén keresztül elektronikus úton,

b) a végrehajtónak a végrehajtási záradékot, a végrehajtási záradék alapjául szolgáló okirat hiteles kiadmányát és nem hiteles másolatát, valamint

c) a végrehajtást kérőnek a záradék mellett a végrehajtási záradék alapjául szolgáló okirat nem hiteles másolatát

küldi meg.

(3) Ha a fél végrehajtás elrendelése iránti kérelméhez nem csatolja a végrehajtás alapjául szolgáló közjegyzői okirat hiteles kiadmányát vagy annak nem hiteles másolatát, azt a közjegyző kérelemre a hiteles kiadmány és nem hiteles másolat készítésére irányadó szabályoknak megfelelően - az eljárás lefolytatásához szükséges számban - maga készíti el.

(4)[85] A közjegyzőnek a végrehajtás elrendeléséhez a végrehajtási záradék alapjául szolgáló közjegyzői okirat hiteles másolatát kell használnia abban az esetben, ha a végrehajtási záradék alapjául szolgáló okirat a MOKK levéltárában vagy a törvényszék irattárában került elhelyezésre, továbbá akkor is, ha a végrehajtási záradék alapjául szolgáló okiratot készítő közjegyzőt tartós helyettes helyettesíti.

A befejezett ügy

46. §

(1)[86] Befejezett az az ügy, melyben a közjegyző ügydöntő határozatot hozott vagy végrehajtható okiratot állított ki.

(2) Az (1) bekezdésben említett ügyön kívül befejezett az az ügy is (befejezettként kezelendő ügy), amelyben:

a) függőben tartották az eljárást,

b) felfüggesztették az eljárást,

c) más ügyhöz való egyesítésről rendelkeztek,

d)[87] az ügy áttételéről és megszüntetéséről rendelkeztek.

e)[88] a közjegyző egyéb befejező intézkedést tett (nemperes eljárás lefolytatása iránti kérelemnek nem minősülő, kezdőiratként érkezett beadványt elintézte).

A folyamatban lévő, valamint a befejezett, de további intézkedést igénylő ügyek iratainak kezelése

47. §

(1) A folyamatban lévő, valamint a befejezett, de további intézkedést igénylő ügyek iratait a kezelőiroda - a befejezett és további intézkedést nem igénylő ügyek irataitól elkülönítve - két önálló csoportban kezeli.

(2) A tárgyalásra kitűzött ügyeket tárgyalási naponként csoportosítva, a csoportokon belül ügyszám szerinti sorrendben kell elhelyezni.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt ügyeken belül nyilvántartásba helyezett iratokat a 20. § (7) bekezdésében megjelölt napok szerinti csoportosításban, a csoportokon belül ügyszám szerinti sorrendben kell őrizni. Ha a közjegyzői utasítás ettől eltér (szoros nyilvántartás), az iratot a megjelölt nyilvántartás napját megelőző csoportban kell elhelyezni.

A befejezett ügyek kezelése

48. §

(1) Az ügy befejezését a közjegyző irodai utasításban állapítja meg.

(2) A befejező határozat jogerőre emelkedése után a közjegyző megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek nélkül az irat nem helyezhető el a befejezett, és további intézkedést nem igénylő ügyek iratai között, ezt követően ad utasítást az irattárba helyezésre (pl. jogerő megállapítása, iratok megküldése más hatóságokhoz).

(3)[89] A járásbíróság (Fővárosi Törvényszék) irattárába vagy a MOKK levéltárába történő átadáskor az iratokhoz a közjegyző mellékeli az átadott iratok jegyzékét és a betűsoros névmutatót. Az átadott iratok jegyzéke a következő rovatokat tartalmazza:[90]

a) iratjegyzéki sorszám,

b) a közjegyzői ügy száma,

c) az örökhagyó (kérelmező) neve és lakóhelye,

d) az ügy tárgya,

e) az ügy befejezésének ideje,

f) az irattárba helyezés napja.

(4)[91] A póthagyatéki vagy egyéb kapcsolódó új eljárással összefüggő közjegyzői megkeresés esetén a korábban illetékes közjegyző, a járásbíróság irattára vagy a MOKK levéltára a megkereséssel érintett, a közjegyzői ügy során keletkezett iratot az iratok végleges összeszerelése végett megküldi az illetékes közjegyző részére. Ebben az esetben a megkeresés eredeti példányát, a befejező végzés egy példányát és az irat átvételét tanúsító tértivevényt a megküldő közjegyzőnél, az irattárban vagy a levéltárban a pótboríték készítésére vonatkozó szabályokra is figyelemmel meg kell őrizni, az átadott iratok jegyzékének intézkedés rovatában pedig fel kell tüntetni a megkereső közjegyző által folytatott eljárás ügyszámát.

(5)[92] Az 1992. január 1-jét megelőzően érkezett hagyatéki ügyekben a szükséges intézkedéseket (a póthagyatéki eljárás lefolytatása kivételével) a járásbíróság teszi meg.

A befejezett és további intézkedést nem igénylő iratok kezelése

49. §

(1) Az irodavezető vagy a közjegyző által erre kijelölt közjegyzői irodai ügyintéző vagy egyéb irodai alkalmazott a befejezett és további intézkedést nem igénylő iratokat az irattárba helyezés előtt ellenőrzi abból a szempontból, hogy:[93]

a) az eljárást befejező határozat kézbesítése megtörtént-e,

b) a letéttel, az idegen iratok visszaküldésével, a csatolt iratok leszerelésével kapcsolatos intézkedések megtörténtek-e.

(2) Ha az ellenőrzéskor az irodavezető azt észleli, hogy az (1) bekezdésben megjelölt intézkedésekre nincs utasítás, vagy az hiányos, illetőleg az utasítást csak részben vagy egyáltalán nem hajtották végre, a szükséges intézkedést megteszi vagy a közjegyzőnek intézkedésre bemutatja.

(3)[94]

A befejezett és további intézkedést nem igénylő ügyek iratainak őrzése

50. §

(1)[95] A befejezett és további intézkedést nem igénylő ügyek iratait - amíg azok a bírósági irattárnak vagy a MOKK levéltárának átadásra nem kerülnek - gondosan meg kell őrizni. Az őrzés céljára olyan helyiséget kell kialakítani, amely a tűzrendészeti szabályoknak megfelel, és ahol az iratokat szárazon lehet tartani, illetőleg ahol azokat veszély (állati vagy növényi kártevő stb.) nem fenyegeti.

(2)[96] A jogerősen befejezett és további intézkedést nem igénylő közjegyzői ügy iratát az ügy érkezését követő öt év elteltével kell a közjegyző székhelye szerint illetékes járásbíróságon (a fővárosban működő közjegyzők esetén a Fővárosi Törvényszéken) működő irattár, a 2009. január 1. napját követően érkezett ügyek esetében a MOKK levéltára részére átadni.

(3) Ha az irattárba helyezett irathoz utóirat érkezik, azt az irattárból kiemelt iratokkal együtt a közjegyzőnek be kell mutatni.

(4)[97] Az átadásra kerülő iratokat rendezetten, segédletekkel együtt, három példányban elkészített jegyzékkel és egy példányban elkészített névmutatóval kell átadni a bírósági irattárnak vagy a MOKK levéltárának.

(5)[98] Ha az irattárba helyezett iratot más hatóság megkeresésére kell megküldeni, azt a közjegyző utasítására az irodavezető vagy a közjegyző által erre kijelölt közjegyzői irodai ügyintéző vagy egyéb irodai alkalmazott küldi meg.

(6)[99] Ha a közjegyző szolgálata megszűnt, közjegyzői kinevezés érvénytelenségét állapították meg, vagy a közjegyzőt áthelyezték, a közjegyző utódja, a tartós helyettes, vagy a területi kamara által kijelölt közjegyző köteles átvenni, kezelni és megőrizni azokat a közjegyzői iratokat, amelyek nem kerülhetnek a bírósági irattárba vagy a MOKK levéltárába.

A soron kívüli eljárás

51. §

(1) Az ügy soron kívüli intézése alapulhat

a) jogszabály rendelkezésén, vagy

b) a területi kamara elnökének a rendelkezésén.

(2) A területi kamara elnöke az ügyfél kérelmére, írásban elrendelheti a soron kívüli eljárást.

A határozat írásba foglalása

52. §

(1) Ha a tárgyaláson kihirdetett határozat (végzés) írásba foglalása nem a tárgyaláson történik, a végzés teljes írásba foglalásának napját a határozat (végzés) eredeti példányán fel kell tüntetni.

(2) Ha a határozatot a szöveg teljes írásba foglalása előtt hirdették ki, a határozat rendelkező részét tartalmazó külön ívet a teljes szöveget tartalmazó eredeti példányhoz kell kapcsolni.

(3) A határozat rendelkező részében az összegeket és időpontokat számjegyekkel és betűvel is ki kell írni.

(4) Ha a határozat szövege több lapra terjed, az egyes lapokat össze kell kapcsolni és folyamatos sorszámozással kell ellátni.

(5) A határozat hibás szövegrészeit az eredeti példányon a közjegyző oly módon javítja ki, hogy a törölt szöveg olvasható maradjon. A határozatban előforduló módosításokat, javításokat a javítás feltüntetésével közjegyző aláírja.

A végzés kijavítása, kiegészítése

53. §

(1) Ha a közjegyző a végzés kijavítását rendeli el, a végzés eredeti példányán a hibás szöveget át kell húzni úgy, hogy az eredeti szöveg az áthúzás után is olvasható maradjon és a megjelölt rész mellett a lap szélén fel kell tüntetni a kijavító végzés számát, valamint - ha van elég hely - a helyes szöveget. A feljegyzéseket keltezéssel ellátva a közjegyző aláírja.

(2) A kijavító végzést mind a határozat eredeti példányára, mind a kiadmányokra rá kell vezetni. Ha ez nem lehetséges, a külön íven megszövegezett kijavító végzést hozzá kell erősíteni a végzés eredeti példányához és a kiadmányokhoz.

(3) Ha a végzés hibás kiadmányát valamelyik érdekeltnek már kézbesítették, részére a kijavító végzést is kézbesíteni kell.

(4) A végzés kiegészítése külön határozattal történik. A kiegészítés tényét és a kiegészítő végzés sorszámát a kiegészített határozaton fel kell tüntetni.

A jogerő megállapítása

54. §

(1)[100] A közjegyző által hozott végzés jogerejét az ügyben eljáró közjegyző a végzés eredeti példányára vezetett jogerősítési záradékkal (a továbbiakban: záradék) vagy külön végzéssel tanúsítja. A záradéknak (végzésnek) tartalmaznia kell a jogerőre emelkedés időpontját.

(2) A végzés kiadmányára a záradékot a 2. § 14. pontjában meghatározott módon kell feljegyezni.

(3) A fél értesítése a jogerősítési záradékkal ellátott végzés kiadmányának kézbesítésével történik. A záradékkal ellátott végzés kiadmányát meg kell küldeni a hagyatéki eljárásról szóló jogszabályban és a más jogszabályban megjelölt szerveknek is.

(4)[101] Ha több személy részvételével vagy több tárgyban folyó eljárásban a közjegyző határozatának csak egyes személyekre vonatkozó vagy csak egyes rendelkezései emelkednek jogerőre, erről a határozatban rendelkezni kell. Ilyenkor a záradékban fel kell tüntetni azt a napot, amelyen a határozat részben jogerőre emelkedett, valamint azt, hogy mely részben hajtható végre.

(5)[102] A végrehajtható okirat kérelemtől eltérő kiállítása tárgyában hozott végzés tekintetében az e §-ban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak.

Nyomtatványok[103]

54/A. §[104]

(1) Az 1. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott ügyekben e rendelet

a) 1. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a pénzkövetelés behajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelmet,

b) 2. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelmet,

c) 3. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a pénzkövetelés behajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelmet,

d) 4. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelmet,

e) 5. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a zálogjog érvényesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelmet,

f) 6. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelmet.

(2) A közjegyző az (1) bekezdésben meghatározott, az ügyfél által kitöltött papíralapú nyomtatvány (a továbbiakban: nyomtatvány) ellenőrzésével, szükség esetén javításával, valamint aláírásával állítja ki a végrehajtható okiratot.

(3) A nyomtatványok rendszeresítése a MOKK feladata; a MOKK által rendszeresített nyomtatványok alkalmazása kötelező. A MOKK az alkalmazandó nyomtatványt honlapján közzéteszi, és feltünteti a nyomtatvány közzétételének időpontját, valamint azt, hogy a nyomtatvány alkalmazása kötelező. Ha a nyomtatvány módosítására kerül sor, a MOKK ennek tényéről a honlapján az új nyomtatvány közzétételét megelőző hét nappal korábban tájékoztatást ad; a MOKK az új nyomtatvány közzétételét követően a honlapján egy hónapon keresztül jelzi annak tényét, hogy a nyomtatvány megváltozott. A fél nyomtatványt a közjegyző irodájában is igényelhet.

(4) A nyomtatványt el kell látni az egyes kérelmek joghatásaira és késedelmes előterjesztésük jogkövetkezményeire, valamint a nyomtatvány kitöltésének módjára vonatkozó tájékoztatással.

(5) A nyomtatványt úgy kell kialakítani, hogy azon kellő hely álljon rendelkezésre a kérelem előterjesztésére. A nyomtatványon a közjegyző és a végrehajtó érkeztető bélyegzője lenyomatának helyét ki kell alakítani.

(6) A MOKK az általa rendszeresített nyomtatvány közzétételének tényéről haladéktalanul tájékoztatja az igazságügyért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter). Ha a nyomtatvány nem felel meg a jogszabályoknak, a miniszter erre felhívja a MOKK figyelmét, és ezt követően a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról szóló 22/2010. (V. 7.) IRM rendeletben meghatározott eljárási rendet kell követni.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

55. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)[105] E rendeletnek a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2016. (III. 8.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2017. január 1. napját követően elrendelt végrehajtási ügyek vonatkozásában kell alkalmazni.

56. §[106]

E rendelet 27. § (2a) bekezdése az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Bárándy Péter s. k.,

igazságügy-miniszter

1. melléklet a 37/2003. (X. 29.) IM rendelethez[107]

A pénzkövetelés behajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem űrlapjának adattartalma

1. Az adóssal kapcsolatos adatok:

1.1. név (elnevezés)

1.1.1. előző név

1.1.2. születési név (leánykori név)

1.2. anyja neve

1.3. születési adatok

1.3.1. születési hely

1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.4.1. személyi azonosító

1.4.2. személyi igazolvány szám

1.4.3. útlevél szám

1.4.4. adószám

1.4.5. adóazonosító jel

1.4.6. nyugellátási törzsszám

1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel

1.4.8. egyéb azonosító adat

1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok

1.5.1. cégjegyzékszám

1.5.2. egyéb nyilvántartási adat

1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.5.2.2. nyilvántartási szám

1.5.3. statisztikai szám

1.5.4. adószám

1.6. elérhetőségi adatok

1.6.1. lakóhely (székhely)

1.6.1.1. ország

1.6.1.2. irányítószám

1.6.1.3. helység

1.6.1.4. közterület neve, jellege

1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.1.6. emelet

1.6.1.7. ajtószám

1.6.1.8. vezetékes telefonszám

1.6.1.9. faxszám

1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

1.6.2.1. ország

1.6.2.2. irányítószám

1.6.2.3. helység

1.6.2.4. közterület neve, jellege

1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.2.6. emelet

1.6.2.7. ajtószám

1.6.2.8. vezetékes telefonszám

1.6.2.9. faxszám

1.6.3. egyéb elérhetőségi adat

1.6.3.1. mobil telefonszám

1.6.3.2. postafiók

1.6.3.3. elektronikus levélcím

1.6.3.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat

1.7. foglalkoztatási adatok

1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése

1.7.2. munkáltató neve

1.7.3. munkáltató címe

1.7.3.1. ország

1.7.3.2. irányítószám

1.7.3.3. helység

1.7.3.4. közterület neve, jellege

1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.3.6. emelet

1.7.3.7. ajtószám

1.7.3.8. vezetékes telefonszám

1.7.3.9. faxszám

1.8. adós törvényes képviselőjének adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. vezetékes telefonszám

1.8.2.9. faxszám

1.8.3. a törvényes képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név (elnevezés)

2.1.1. előző név

2.1.2. születési (leánykori név)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

2.4.1. személyi azonosító

2.4.2. személyi igazolvány szám

2.4.3. útlevél szám

2.4.4. adószám

2.4.5. adóazonosító jel

2.4.6. egyéb azonosító adat

2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok

2.5.1. cégjegyzékszám

2.5.2. egyéb nyilvántartási adat

2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.5.2.2. nyilvántartási szám

2.5.3. statisztikai szám

2.5.4. adószám

2.6. elérhetőségi adatok

2.6.1. lakóhely (székhely)

2.6.1.1. ország

2.6.1.2. irányítószám

2.6.1.3. helység

2.6.1.4. közterület neve, jellege

2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.1.6. emelet

2.6.1.7. ajtószám

2.6.1.8. vezetékes telefonszám

2.6.1.9. faxszám

2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.2.8. vezetékes telefonszám

2.6.2.9. faxszám

2.6.3. elektronikus levélcím

2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai

2.7.1. név

2.7.2. idézési cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.2.8. vezetékes telefonszám

2.7.2.9. faxszám

2.7.3. a törvényes képviselet típusa

2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.8.1. név

2.8.2. idézési cím

2.8.2.1. ország

2.8.2.2. irányítószám

2.8.2.3. helység

2.8.2.4. közterület neve, jellege

2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.8.2.6. emelet

2.8.2.7. ajtószám

2.8.2.8. vezetékes telefonszám

2.8.2.9. faxszám

2.8.3. elektronikus levélcím

2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.9. fizetési számla adatai

2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.9.2. fizetési számla száma

2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.

3. A határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:

3.1. a határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) közjegyző neve, székhelye

3.2. a határozat száma

3.3. a határozat (egyezség) végrehajtandó része

3.3.1. a pénzkövetelés összege

3.3.2. a pénzkövetelés pénzneme

3.3.3. pénzkövetelés jogcíme

3.3.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok

3.3.4.1. kamatszámítás alapja

3.3.4.2. kamat jellege

3.3.4.3. kamatláb (%)

3.3.4.4. kamattal érintett időszak

3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)

3.5. a határozat jogerőre emelkedésének napja

3.6. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre[108]

3.7. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható.

4. A közjegyzői költségjegyzékkel kapcsolatos adatok:

4.1. költségjegyzéket kiállító közjegyző neve, székhelye

4.2. a közjegyzői ügyirat száma

4.3. a közjegyzőt a költségjegyzék alapján megillető pénzkövetelés összege.

5. A tartozásért felelős személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelős adóstárs, készfizető kezes) kapcsolatos adatok:

5.1. név (elnevezés)

5.2. cím

5.2.1. ország

5.2.2. irányítószám

5.2.3. helység

5.2.4. közterület neve, jellege

5.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

5.2.6. emelet

5.2.7. ajtószám

5.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok

5.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e

5.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma

5.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve a 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel

5.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok

5.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai

5.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.

6. Az adós végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:

6.1. annak jelölése, hogy a végrehajtást kérő az adós bárhol fellelhető vagyona tekintetében kéri-e a végrehajtást

6.2. fizetési számla adatai

6.2.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

6.2.2. fizetési számla száma

6.2.3. pénzforgalmi számla száma

6.3. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai

6.3.1. jövedelmet juttató, folyósító neve

6.3.2. jövedelmet juttató, folyósító címe

6.3.3. letiltható jövedelem jogcíme

6.3.4. ha a végrehajtást kérő nem valamennyi letiltható jövedelem letiltását kéri, annak a megjelölése, hogy mely jogcímen juttatott jövedelmek letiltását kéri

6.4. ingóság adatai

6.4.1. gépjármű

6.4.1.1. gyártmány

6.4.1.2. típus

6.4.1.3. rendszám

6.4.1.4. szín

6.4.1.5. kategória

6.4.1.6. alvázszám

6.4.1.7. motorszám

6.4.1.8. gyártás éve

6.4.2. üzletrész

6.4.3. vízi jármű

6.4.4. légi jármű

6.4.5. egyéb ingóság

6.4.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)

6.4.5.2. mennyisége

6.4.5.3. ismert fekvési helye

6.5. értékpapír

6.6. követelés

6.7. ingatlan

6.7.1. címének adatai

6.7.1.1. ország

6.7.1.2. irányítószám

6.7.1.3. helység

6.7.1.4. közterület neve, jellege

6.7.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)

6.7.1.6. emelet

6.7.1.7. ajtószám

6.7.2. helyrajzi szám

6.8. egyéb

6.9. a vételár (vételhez adott kölcsön összege), elkészítési, javítási díj behajtása végett lefoglalható dolog.

7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás foganatosítását:

7.1. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra

7.2. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel)

7.3. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).

8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtási lap melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:

8.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó

8.2. az adós 6.7. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó

8.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).

9. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő

9.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak

9.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.

10. A végrehajtással felmerült költségek:

10.1. végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj

10.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

10.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

10.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.

11. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

11.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése

11.2. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége

11.3. a kézbesítési kifogás előterjesztésének lehetősége és módja[109]

11.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése[110]

11.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

11.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be

11.7. arról, hogy a 6.2.-6.9. pontot a rendelkezésre álló adatoktól függően - a végrehajtás költségeinek csökkentése, a végrehajtás eredményességének növelése érdekében - akkor is indokolt kitölteni, ha végrehajtást kérő a 6.1. pont szerinti kérelmet terjeszt elő

11.8. az adós kötelezően kitöltendő adatai.

12. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:

12.1. név

12.2. cím

12.2.1. ország

12.2.2. irányítószám

12.2.3. helység

12.2.4. közterület jellege

12.2.5. házszám

12.2.6. emelet

12.2.7. ajtószám

12.3. aláírás helye.

13. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

14. A végrehajtási lapot kiállító közjegyzői/közjegyzőhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

2. melléklet a 37/2003. (X. 29.) IM rendelethez[111]

A meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem űrlapjának adattartalma

1. A kötelezettel kapcsolatos adatok:

1.1. név (elnevezés)

1.1.1. előző név

1.1.2. születési név (leánykori név)

1.2. anyja neve

1.3. születési adatok

1.3.1. születési hely

1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.4.1. személyi azonosító

1.4.2. személyi igazolvány szám

1.4.3. útlevél szám

1.4.4. adószám

1.4.5. adóazonosító jel

1.4.6. nyugellátási törzsszám

1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel

1.4.8. egyéb azonosító adat

1.5. nem természetes személy kötelezett azonosítására szolgáló egyéb adatok

1.5.1. cégjegyzékszám

1.5.2. egyéb nyilvántartási adat

1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.5.2.2. nyilvántartási szám

1.5.3. statisztikai szám

1.5.4. adószám

1.6. elérhetőségi adatok

1.6.1. lakóhely (székhely)

1.6.1.1. ország

1.6.1.2. irányítószám

1.6.1.3. helység

1.6.1.4. közterület neve, jellege

1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.1.6. emelet

1.6.1.7. ajtószám

1.6.1.8. vezetékes telefonszám

1.6.1.9. faxszám

1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

1.6.2.1. ország

1.6.2.2. irányítószám

1.6.2.3. helység

1.6.2.4. közterület neve, jellege

1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.2.6. emelet

1.6.2.7. ajtószám

1.6.2.8. vezetékes telefonszám

1.6.2.9. faxszám

1.6.3. egyéb elérhetőségi adat

1.6.3.1. mobil telefonszám

1.6.3.2. postafiók

1.6.3.3. elektronikus levélcím

1.6.3.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat

1.7. foglalkoztatási adatok

1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése

1.7.2. munkáltató neve

1.7.3. munkáltató címe

1.7.3.1. ország

1.7.3.2. irányítószám

1.7.3.3. helység

1.7.3.4. közterület neve, jellege

1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.3.6. emelet

1.7.3.7. ajtószám

1.7.3.8. vezetékes telefonszám

1.7.3.9. faxszám

1.8. kötelezett törvényes képviselőjének adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. vezetékes telefonszám

1.8.2.9. faxszám

1.8.3. a törvényes képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név (elnevezés)

2.1.1. előző név

2.1.2. születési (leánykori név)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

2.4.1. személyi azonosító

2.4.2. személyi igazolvány szám

2.4.3. útlevél szám

2.4.4. adószám

2.4.5. adóazonosító jel

2.4.6. egyéb azonosító adat

2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok

2.5.1. cégjegyzékszám

2.5.2. egyéb nyilvántartási adat

2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.5.2.2. nyilvántartási szám

2.5.3. statisztikai szám

2.5.4. adószám

2.6. elérhetőségi adatok

2.6.1. lakóhely (székhely)

2.6.1.1. ország

2.6.1.2. irányítószám

2.6.1.3. helység

2.6.1.4. közterület neve, jellege

2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.1.6. emelet

2.6.1.7. ajtószám

2.6.1.8. vezetékes telefonszám

2.6.1.9. faxszám

2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.2.8. vezetékes telefonszám

2.6.2.9. faxszám

2.6.3. elektronikus levélcím

2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai

2.7.1. név

2.7.2. idézési cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.2.8. vezetékes telefonszám

2.7.2.9. faxszám

2.7.3. a törvényes képviselet típusa

2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.8.1. név

2.8.2. idézési cím

2.8.2.1. ország

2.8.2.2. irányítószám

2.8.2.3. helység

2.8.2.4. közterület neve, jellege

2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.8.2.6. emelet

2.8.2.7. ajtószám

2.8.2.8. vezetékes telefonszám

2.8.2.9. faxszám

2.8.3. elektronikus levélcím

2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.9. fizetési számla adatai

2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.9.2. fizetési számla száma

2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.

3. A határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:

3.1. a határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) közjegyző neve, székhelye

3.2. a határozat száma

3.3. a határozat (egyezség) végrehajtandó része

3.3.1. a pénzkövetelés összege

3.3.2. a pénzkövetelés pénzneme

3.3.3. a pénzkövetelés jogcíme

3.3.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok

3.3.4.1. kamatszámítás alapja

3.3.4.2. kamat jellege

3.3.4.3. kamatláb (%)

3.3.4.4. kamattal érintett időszak

3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)

3.5. a határozat jogerőre emelkedésének napja

3.6. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre[112]

3.7. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható.

4. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő a végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.

5. A meghatározott cselekmény teljesítéséért egyetemlegesen felelős személyekkel kapcsolatos adatok:

5.1. név (elnevezés)

5.2. cím

5.2.1. ország

5.2.2. irányítószám

5.2.3. helység

5.2.4. közterület neve, jellege

5.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

5.2.6. emelet

5.2.7. ajtószám

5.3. a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok

5.3.1. nyilatkozat arról, hogy a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás folyik-e

5.3.2. kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma

5.4. a kötelezett-társ vagyonának mely részével, illetve az 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel

5.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok

5.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.

6. A kötelezett végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:

6.1. fizetési számla adatai

6.1.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

6.1.2. fizetési számla száma

6.1.3. pénzforgalmi számla száma

6.2. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai

6.2.1. jövedelmet juttató, folyósító neve

6.2.2. jövedelmet juttató, folyósító címe

6.2.3. letiltható jövedelem jogcíme

6.3. ingóság adatai

6.3.1. gépjármű

6.3.1.1. gyártmány

6.3.1.2. típus

6.3.1.3. rendszám

6.3.1.4. szín

6.3.1.5. kategória

6.3.1.6. alvázszám

6.3.1.7. motorszám

6.3.1.8. gyártás éve

6.3.2. üzletrész

6.3.3. vízi jármű

6.3.4. légi jármű

6.3.5. egyéb ingóság

6.3.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)

6.3.5.2. mennyisége

6.3.5.3. ismert fekvési helye

6.4. értékpapír

6.5. követelés

6.6. ingatlan

6.6.1. címének adatai

6.6.1.1. ország

6.6.1.2. irányítószám

6.6.1.3. helység

6.6.1.4. közterület neve, jellege

6.6.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)

6.6.1.6. emelet

6.6.1.7. ajtószám

6.6.2. helyrajzi szám

6.7. egyéb.

7. A végrehajtással felmerült költségek:

7.1. végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj

7.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

7.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

7.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.

8. Az űrlap tartalmazza a meghatározott cselekmény önkéntes teljesítésére történő felhívást a határidő megjelölésével.

9. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

9.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése

9.2. a végrehajtást kérőnek a meghatározott cselekmény teljesítésére vagy elmaradására (ha pénzköveteléssel együtt érvényesíti, ennek csökkenésére és megszűnésére) vonatkozó bejelentési kötelezettsége és tájékoztatás arról, hogy további intézkedésre csak e közlés után kerül sor

9.3. a kézbesítési kifogás előterjesztésének lehetősége és módja[113]

9.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése[114]

9.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

9.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be

9.7. a kötelezett kötelezően kitöltendő adatai.

10. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:

10.1. név

10.2. cím

10.2.1. ország

10.2.2. irányítószám

10.2.3. helység

10.2.4. közterület neve, jellege

10.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)

10.2.6. emelet

10.2.7. ajtószám

10.3. aláírás helye.

11. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

12. A végrehajtási lapot kiállító közjegyzői/közjegyzőhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

3. melléklet a 37/2003. (X. 29.) IM rendelethez[115]

A pénzkövetelés behajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlapjának adattartalma

1. Az adóssal kapcsolatos adatok:

1.1. név (elnevezés)

1.1.1. előző név

1.1.2. születési név (leánykori név)

1.2. anyja neve

1.3. születési adatok

1.3.1. születési hely

1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.4.1. személyi azonosító

1.4.2. személyi igazolvány szám

1.4.3. útlevél szám

1.4.4. adószám

1.4.5. adóazonosító jel

1.4.6. nyugellátási törzsszám

1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel

1.4.8. egyéb azonosító adat

1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok

1.5.1. cégjegyzékszám

1.5.2. egyéb nyilvántartási adat

1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.5.2.2. nyilvántartási szám

1.5.3. statisztikai szám

1.5.4. adószám

1.6. elérhetőségi adatok

1.6.1. lakóhely (székhely)

1.6.1.1. ország

1.6.1.2. irányítószám

1.6.1.3. helység

1.6.1.4. közterület neve, jellege

1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.1.6. emelet

1.6.1.7. ajtószám

1.6.1.8. vezetékes telefonszám

1.6.1.9. faxszám

1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

1.6.2.1. ország

1.6.2.2. irányítószám

1.6.2.3. helység

1.6.2.4. közterület neve, jellege

1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.2.6. emelet

1.6.2.7. ajtószám

1.6.2.8. vezetékes telefonszám

1.6.2.9. faxszám

1.6.3. egyéb elérhetőségi adat

1.6.3.1. mobil telefonszám

1.6.3.2. postafiók

1.6.3.3. elektronikus levélcím

1.6.3.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat

1.7. foglalkoztatási adatok

1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése

1.7.2. munkáltató neve

1.7.3. munkáltató címe

1.7.3.1. ország

1.7.3.2. irányítószám

1.7.3.3. helység

1.7.3.4. közterület neve, jellege

1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.3.6. emelet

1.7.3.7. ajtószám

1.7.3.8. vezetékes telefonszám

1.7.3.9. faxszám

1.8. adós törvényes képviselőjének adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. vezetékes telefonszám

1.8.2.9. faxszám

1.8.3. a törvényes képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név (elnevezés)

2.1.1. előző név

2.1.2. születési (leánykori név)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

2.4.1. személyi azonosító

2.4.2. személyi igazolvány szám

2.4.3. útlevél szám

2.4.4. adószám

2.4.5. adóazonosító jel

2.4.6. egyéb azonosító adat

2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok

2.5.1. cégjegyzékszám

2.5.2. egyéb nyilvántartási adat

2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.5.2.2. nyilvántartási szám

2.5.3. statisztikai szám

2.5.4. adószám

2.6. elérhetőségi adatok

2.6.1. lakóhely (székhely)

2.6.1.1. ország

2.6.1.2. irányítószám

2.6.1.3. helység

2.6.1.4. közterület neve, jellege

2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.1.6. emelet

2.6.1.7. ajtószám

2.6.1.8. vezetékes telefonszám

2.6.1.9. faxszám

2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.2.8. vezetékes telefonszám

2.6.2.9. faxszám

2.6.3. elektronikus levélcím

2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai

2.7.1. név

2.7.2. idézési cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.2.8. vezetékes telefonszám

2.7.2.9. faxszám

2.7.3. a törvényes képviselet típusa

2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.8.1. név

2.8.2. idézési cím

2.8.2.1. ország

2.8.2.2. irányítószám

2.8.2.3. helység

2.8.2.4. közterület neve, jellege

2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.8.2.6. emelet

2.8.2.7. ajtószám

2.8.2.8. vezetékes telefonszám

2.8.2.9. faxszám

2.8.3. elektronikus levélcím

2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.9. fizetési számla adatai

2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.9.2. fizetési számla száma

2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.

3. A közjegyzői okirattal kapcsolatos adatok:

3.1. a közjegyzői okiratot kiállító közjegyző neve, székhelye

3.2. a közjegyzői okirat száma

3.3. a közjegyzői okirat végrehajtandó része

3.3.1. a pénzkövetelés összege

3.3.2. a pénzkövetelés pénzneme

3.3.3. a pénzkövetelés jogcíme

3.3.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok

3.3.4.1. kamatszámítás alapja

3.3.4.2. kamat jellege

3.3.4.3. kamatláb (%)

3.3.4.4. kamattal érintett időszak

3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)

3.5. egy összegben előre vállalt tartásdíj esetében az az időszak, amelyre vonatkozóan a kötelezettségvállalás történt

3.6. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.

4. A tartozásért felelős személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelős adóstárs, készfizető kezes) kapcsolatos adatok:

4.1. név (elnevezés)

4.2. cím

4.2.1. ország

4.2.2. irányítószám

4.2.3. helység

4.2.4. közterület neve, jellege

4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

4.2.6. emelet

4.2.7. ajtószám

4.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok

4.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e

4.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma

4.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve a 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel

4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok

4.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai

4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.

5. Az adós végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:

5.1. annak jelölése, hogy a végrehajtást kérő az adós bárhol fellelhető vagyona tekintetében kéri-e a végrehajtást

5.2. fizetési számla adatai

5.2.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

5.2.2. fizetési számla száma

5.2.3. pénzforgalmi számla száma

5.3. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai

5.3.1. jövedelmet juttató, folyósító neve

5.3.2. jövedelmet juttató, folyósító címe

5.3.3. letiltható jövedelem jogcíme

5.3.4. ha a végrehajtást kérő nem valamennyi letiltható jövedelem letiltását kéri, annak a megjelölése, hogy mely jogcímen juttatott jövedelmek letiltását kéri

5.4. ingóság adatai

5.4.1. gépjármű

5.4.1.1. gyártmány

5.4.1.2. típus

5.4.1.3. rendszám

5.4.1.4. szín

5.4.1.5. kategória

5.4.1.6. alvázszám

5.4.1.7. motorszám

5.4.1.8. gyártás éve

5.4.2. üzletrész

5.4.3. vízi jármű

5.4.4. légi jármű

5.4.5. egyéb ingóság

5.4.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)

5.4.5.2. mennyisége

5.4.5.3. ismert fekvési helye

5.5. értékpapír

5.6. követelés

5.7. ingatlan

5.7.1. címének adatai

5.7.1.1. ország

5.7.1.2. irányítószám

5.7.1.3. helység

5.7.1.4. közterület neve, jellege

5.7.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)

5.7.1.6. emelet

5.7.1.7. ajtószám

5.7.2. helyrajzi szám

5.8. egyéb

5.9. a vételár (vételhez adott kölcsön összege), elkészítési, javítási díj behajtása végett lefoglalható dolog.

6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás foganatosítását:

6.1. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra

6.2. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel)

6.3. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).

7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtható okirat melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:

7.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó

7.2. az adós 5.7. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó

7.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).

8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő

8.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak

8.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.

9. A végrehajtással felmerült költségek:

9.1. végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj

9.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

9.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

9.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.

10. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

10.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése

10.2. a végrehajtás megszüntetés, korlátozása iránti per indításának feltételei

10.3. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége

10.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése[116]

10.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

10.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be

10.7. az adós kötelezően kitöltendő adatai

10.8. az 5.2.-5.9. pontot a rendelkezésre álló adatoktól függően - a végrehajtás költségeinek csökkentése, a végrehajtás eredményességének növelése érdekében - akkor is indokolt kitölteni, ha végrehajtást kérő az 5.1. pont szerinti kérelmet terjeszt elő.

11. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:

11.1. név

11.2. cím

11.2.1. ország

11.2.2. irányítószám

11.2.3. helység

11.2.4. közterület neve, jellege

11.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)

11.2.6. emelet

11.2.7. ajtószám

11.3. aláírás helye.

12. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

13. A végrehajtható okiratot kiállító közjegyzői/közjegyzőhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

4. melléklet a 37/2003. (X. 29.) IM rendelethez[117]

A meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlapjának adattartalma

1. A kötelezettel kapcsolatos adatok:

1.1. név (elnevezés)

1.1.1. előző név

1.1.2. születési név (leánykori név)

1.2. anyja neve

1.3. születési adatok

1.3.1. születési hely

1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.4.1. személyi azonosító

1.4.2. személyi igazolvány szám

1.4.3. útlevél szám

1.4.4. adószám

1.4.5. adóazonosító jel

1.4.6. nyugellátási törzsszám

1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel

1.4.8. egyéb azonosító adat

1.5. nem természetes személy kötelezett azonosítására szolgáló egyéb adatok

1.5.1. cégjegyzékszám

1.5.2. egyéb nyilvántartási adat

1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.5.2.2. nyilvántartási szám

1.5.3. statisztikai szám

1.5.4. adószám

1.6. elérhetőségi adatok

1.6.1. lakóhely (székhely)

1.6.1.1. ország

1.6.1.2. irányítószám

1.6.1.3. helység

1.6.1.4. közterület neve, jellege

1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.1.6. emelet

1.6.1.7. ajtószám

1.6.1.8. vezetékes telefonszám

1.6.1.9. faxszám

1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

1.6.2.1. ország

1.6.2.2. irányítószám

1.6.2.3. helység

1.6.2.4. közterület neve, jellege

1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.2.6. emelet

1.6.2.7. ajtószám

1.6.2.8. vezetékes telefonszám

1.6.2.9. faxszám

1.6.3. egyéb elérhetőségi adat

1.6.3.1. mobil telefonszám

1.6.3.2. postafiók

1.6.3.3. elektronikus levélcím

1.6.3.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat

1.7. foglalkoztatási adatok

1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése

1.7.2. munkáltató neve

1.7.3. munkáltató címe

1.7.3.1. ország

1.7.3.2. irányítószám

1.7.3.3. helység

1.7.3.4. közterület neve, jellege

1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.3.6. emelet

1.7.3.7. ajtószám

1.7.3.8. vezetékes telefonszám

1.7.3.9. faxszám

1.8. kötelezett törvényes képviselőjének adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. vezetékes telefonszám

1.8.2.9. faxszám

1.8.3. a törvényes képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név (elnevezés)

2.1.1. előző név

2.1.2. születési (leánykori név)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

2.4.1. személyi azonosító

2.4.2. személyi igazolvány szám

2.4.3. útlevél szám

2.4.4. adószám

2.4.5. adóazonosító jel

2.4.6. egyéb azonosító adat

2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok

2.5.1. cégjegyzékszám

2.5.2. egyéb nyilvántartási adat

2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.5.2.2. nyilvántartási szám

2.5.3. statisztikai szám

2.5.4. adószám

2.6. elérhetőségi adatok

2.6.1. lakóhely (székhely)

2.6.1.1. ország

2.6.1.2. irányítószám

2.6.1.3. helység

2.6.1.4. közterület neve, jellege

2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.1.6. emelet

2.6.1.7. ajtószám

2.6.1.8. vezetékes telefonszám

2.6.1.9. faxszám

2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.2.8. vezetékes telefonszám

2.6.2.9. faxszám

2.6.3. elektronikus levélcím

2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai

2.7.1. név

2.7.2. idézési cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.2.8. vezetékes telefonszám

2.7.2.9. faxszám

2.7.3. a törvényes képviselet típusa

2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.8.1. név

2.8.2. idézési cím

2.8.2.1. ország

2.8.2.2. irányítószám

2.8.2.3. helység

2.8.2.4. közterület neve, jellege

2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.8.2.6. emelet

2.8.2.7. ajtószám

2.8.2.8. vezetékes telefonszám

2.8.2.9. faxszám

2.8.3. elektronikus levélcím

2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.9. fizetési számla adatai

2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.9.2. fizetési számla száma

2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.

3. A közjegyzői okirattal kapcsolatos adatok:

3.1. a közjegyzői okiratot kiállító közjegyző neve, székhelye

3.2. a közjegyzői okirat száma

3.3. a közjegyzői okirat végrehajtandó része

3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)

3.5. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.

4. A meghatározott cselekmény teljesítéséért egyetemlegesen felelős személyekkel kapcsolatos adatok:

4.1. név (elnevezés)

4.2. cím

4.2.1. ország

4.2.2. irányítószám

4.2.3. helység

4.2.4. közterület neve, jellege

4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

4.2.6. emelet

4.2.7. ajtószám

4.3. a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok

4.3.1. nyilatkozat arról, hogy a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás folyik-e

4.3.2. kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma

4.4. a kötelezett-társ vagyonának mely részével, illetve az 5. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel

4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok

4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.

5. A kötelezett végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:

5.1. fizetési számla adatai

5.1.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

5.1.2. fizetési számla száma

5.1.3. pénzforgalmi számla száma

5.2. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai

5.2.1. jövedelmet juttató, folyósító neve

5.2.2. jövedelmet juttató, folyósító címe

5.2.3. letiltható jövedelem jogcíme

5.3. ingóság adatai

5.3.1. gépjármű

5.3.1.1. gyártmány

5.3.1.2. típus

5.3.1.3. rendszám

5.3.1.4. szín

5.3.1.5. kategória

5.3.1.6. alvázszám

5.3.1.7. motorszám

5.3.1.8. gyártás éve

5.3.2. üzletrész

5.3.3. vízi jármű

5.3.4. légi jármű

5.3.5. egyéb ingóság

5.3.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)

5.3.5.2. mennyisége

5.3.5.3. ismert fekvési helye

5.4. értékpapír

5.5. követelés

5.6. ingatlan

5.6.1. címének adatai

5.6.1.1. ország

5.6.1.2. irányítószám

5.6.1.3. helység

5.6.1.4. közterület neve, jellege

5.6.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)

5.6.1.6. emelet

5.6.1.7. ajtószám

5.6.2. helyrajzi szám

5.7. egyéb.

6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtási lap melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:

6.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó

6.2. az adós 5.6. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó

6.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).

7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő a végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.

8. A végrehajtással felmerült költségek:

8.1. végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj

8.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

8.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

8.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.

9. Az űrlap tartalmazza a meghatározott cselekmény önkéntes teljesítésére történő felhívást a határidő megjelölésével.

10. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

10.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése

10.2. a végrehajtást kérőnek a meghatározott cselekmény teljesítésére vagy elmaradására vonatkozó bejelentési kötelezettsége és tájékoztatás arról, hogy további intézkedésre csak e közlés után kerül sor

10.3. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése[118]

10.4. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

10.5. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be

10.6. a kötelezett kötelezően kitöltendő adatai.

11. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:

11.1. név

11.2. cím

11.2.1. ország

11.2.2. irányítószám

11.2.3. helység

11.2.4. közterület neve, jellege

11.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)

11.2.6. emelet

11.2.7. ajtószám

11.3. aláírás helye.

12. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

13. A végrehajtható okiratot kiállító közjegyzői/közjegyzőhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

5. melléklet a 37/2003. (X. 29.) IM rendelethez[119]

A zálogjog érvényesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlapjának adattartalma

1. Az adóssal kapcsolatos adatok:

1.1. név (elnevezés)

1.1.1. előző név

1.1.2. születési név (leánykori név)

1.2. anyja neve

1.3. születési adatok

1.3.1. születési hely

1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.4.1. személyi azonosító

1.4.2. személyi igazolvány szám

1.4.3. útlevél szám

1.4.4. adószám

1.4.5. adóazonosító jel

1.4.6. nyugellátási törzsszám

1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel

1.4.8. egyéb azonosító adat

1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok

1.5.1. cégjegyzékszám

1.5.2. egyéb nyilvántartási adat

1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.5.2.2. nyilvántartási szám

1.5.3. statisztikai szám

1.5.4. adószám

1.6. elérhetőségi adatok

1.6.1. lakóhely (székhely)

1.6.1.1. ország

1.6.1.2. irányítószám

1.6.1.3. helység

1.6.1.4. közterület neve, jellege

1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.1.6. emelet

1.6.1.7. ajtószám

1.6.1.8. vezetékes telefonszám

1.6.1.9. faxszám

1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

1.6.2.1. ország

1.6.2.2. irányítószám

1.6.2.3. helység

1.6.2.4. közterület neve, jellege

1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.2.6. emelet

1.6.2.7. ajtószám

1.6.2.8. vezetékes telefonszám

1.6.2.9. faxszám

1.6.3. egyéb elérhetőségi adat

1.6.3.1. mobil telefonszám

1.6.3.2. postafiók

1.6.3.3. elektronikus levélcím

1.6.3.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat

1.7. foglalkoztatási adatok

1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése

1.7.2. munkáltató neve

1.7.3. munkáltató címe

1.7.3.1. ország

1.7.3.2. irányítószám

1.7.3.3. helység

1.7.3.4. közterület neve, jellege

1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.3.6. emelet

1.7.3.7. ajtószám

1.7.3.8. vezetékes telefonszám

1.7.3.9. faxszám

1.8. adós törvényes képviselőjének adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. vezetékes telefonszám

1.8.2.9. faxszám

1.8.3. a törvényes képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név (elnevezés)

2.1.1. előző név

2.1.2. születési (leánykori név)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

2.4.1. személyi azonosító

2.4.2. személyi igazolvány szám

2.4.3. útlevél szám

2.4.4. adószám

2.4.5. adóazonosító jel

2.4.6. egyéb azonosító adat

2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok

2.5.1. cégjegyzékszám

2.5.2. egyéb nyilvántartási adat

2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.5.2.2. nyilvántartási szám

2.5.3. statisztikai szám

2.5.4. adószám

2.6. elérhetőségi adatok

2.6.1. lakóhely (székhely)

2.6.1.1. ország

2.6.1.2. irányítószám

2.6.1.3. helység

2.6.1.4. közterület neve, jellege

2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.1.6. emelet

2.6.1.7. ajtószám

2.6.1.8. vezetékes telefonszám

2.6.1.9. faxszám

2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.2.8. vezetékes telefonszám

2.6.2.9. faxszám

2.6.3. elektronikus levélcím

2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai

2.7.1. név

2.7.2. idézési cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.2.8. vezetékes telefonszám

2.7.2.9. faxszám

2.7.3. a törvényes képviselet típusa

2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.8.1. név

2.8.2. idézési cím

2.8.2.1. ország

2.8.2.2. irányítószám

2.8.2.3. helység

2.8.2.4. közterület neve, jellege

2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.8.2.6. emelet

2.8.2.7. ajtószám

2.8.2.8. vezetékes telefonszám

2.8.2.9. faxszám

2.8.3. elektronikus levélcím

2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.9. fizetési számla adatai

2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.9.2. fizetési számla száma

2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.

3. A közjegyzői okirattal kapcsolatos adatok:

3.1. a közjegyzői okiratot kiállító közjegyző neve, székhelye

3.2. a közjegyzői okirat száma

3.3. a közjegyzői okirat végrehajtandó része

3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)

3.5. a biztosított követelés (önálló zálogjogi szerződésben meghatározott összeg) járulékok nélkül számított összege és pénzneme

3.6. a járulékok összege és pénzneme

3.7. a biztosított követelés jogcíme

3.8. a végrehajtás alá vonható zálogtárgy adatai

3.8.1 fizetési számla adatai

3.8.1.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

3.8.1.2. fizetési számla száma

3.8.1.3. pénzforgalmi számla száma

3.8.2. ingóság adatai

3.8.2.1. gépjármű

3.8.2.1.1. gyártmány

3.8.2.1.2. típus

3.8.2.1.3. rendszám

3.8.2.1.4. szín

3.8.2.1.5. kategória

3.8.2.1.6. alvázszám

3.8.2.1.7. motorszám

3.8.2.1.8. gyártás éve

3.8.2.2. üzletrész

3.8.2.3. vízi jármű

3.8.2.4. légi jármű

3.8.2.5. egyéb ingóság

3.8.2.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)

3.8.2.5.2. mennyisége

3.8.2.5.3. ismert fekvési helye

3.8.2.6. értékpapír

3.8.2.7. követelés

3.8.3. ingatlan

3.8.3.1 címének adatai

3.8.3.1.1. ország

3.8.3.1.2. irányítószám

3.8.3.1.3. helység

3.8.3.1.4. közterület neve, jellege

3.8.3.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)

3.8.3.1.6. emelet

3.8.3.1.7. ajtószám

3.8.3.2. helyrajzi szám

3.8.3.3. tulajdoni hányad

3.9. a zálogtárgy értéke és tájékoztatás, hogy az adatot akkor kell közölni, ha az érték alacsonyabb, mint a biztosított követelés (önálló zálogjogi szerződésben meghatározott összeg)

3.10. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.

4. A tartozásért felelős személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelős adóstárs, készfizető kezes) kapcsolatos adatok:

4.1. név (elnevezés)

4.2. cím

4.2.1. ország

4.2.2. irányítószám

4.2.3. helység

4.2.4. közterület neve, jellege

4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

4.2.6. emelet

4.2.7. ajtószám

4.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok

4.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e

4.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma

4.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve a 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel

4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok

4.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai

4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.

5. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás foganatosítását:

5.1. a 3.8. pontban foglalt vagyontárgyakra

5.2. a 3.8. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).

6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtható okirat melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:

6.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó

6.2. az adós 3.8.3. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó

6.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).

7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő

7.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak

7.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.

8. A végrehajtással felmerült költségek:

8.1. végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj

8.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

8.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

8.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.

9. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

9.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése

9.2. a végrehajtás megszüntetés, korlátozása iránti per indításának feltételei

9.3. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége

9.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése[120]

9.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

9.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be,

9.7. a közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségvállalásnak megfelelően az adós tűrési kötelezettsége, amely szerint a végrehajtást kérő a zálogjoggal biztosított követelés (önálló zálogjogi szerződésben meghatározott összeg) erejéig kielégítést kereshet a zálogjoggal terhelt zálogtárgyból

9.8. az adós kötelezően kitöltendő adatai.

10. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:

10.1. név

10.2. cím

10.2.1. ország

10.2.2. irányítószám

10.2.3. helység

10.2.4. közterület neve, jellege

10.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)

10.2.6. emelet

10.2.7. ajtószám

10.3. aláírás helye.

11. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

12. A végrehajtható okiratot kiállító közjegyzői/közjegyzőhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

6. melléklet a 37/2003. (X. 29.) IM rendelethez[121]

A zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlapjának adattartalma

1. Az adóssal kapcsolatos adatok:

1.1. név (elnevezés)

1.1.1. előző név

1.1.2. születési név (leánykori név)

1.2. anyja neve

1.3. születési adatok

1.3.1. születési hely

1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

1.4.1. személyi azonosító

1.4.2. személyi igazolvány szám

1.4.3. útlevél szám

1.4.4. adószám

1.4.5. adóazonosító jel

1.4.6. nyugellátási törzsszám

1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel

1.4.8. egyéb azonosító adat

1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok

1.5.1. cégjegyzékszám

1.5.2. egyéb nyilvántartási adat

1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.5.2.2. nyilvántartási szám

1.5.3. statisztikai szám

1.5.4. adószám

1.6. elérhetőségi adatok

1.6.1. lakóhely (székhely)

1.6.1.1. ország

1.6.1.2. irányítószám

1.6.1.3. helység

1.6.1.4. közterület neve, jellege

1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.1.6. emelet

1.6.1.7. ajtószám

1.6.1.8. vezetékes telefonszám

1.6.1.9. faxszám

1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

1.6.2.1. ország

1.6.2.2. irányítószám

1.6.2.3. helység

1.6.2.4. közterület neve, jellege

1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.6.2.6. emelet

1.6.2.7. ajtószám

1.6.2.8. vezetékes telefonszám

1.6.2.9. faxszám

1.6.3. egyéb elérhetőségi adat

1.6.3.1. mobil telefonszám

1.6.3.2. postafiók

1.6.3.3. elektronikus levélcím

1.6.3.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat

1.7. foglalkoztatási adatok

1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése

1.7.2. munkáltató neve

1.7.3. munkáltató címe

1.7.3.1. ország

1.7.3.2. irányítószám

1.7.3.3. helység

1.7.3.4. közterület neve, jellege

1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.7.3.6. emelet

1.7.3.7. ajtószám

1.7.3.8. vezetékes telefonszám

1.7.3.9. faxszám

1.8. adós törvényes képviselőjének adatai

1.8.1. név

1.8.2. idézési cím

1.8.2.1. ország

1.8.2.2. irányítószám

1.8.2.3. helység

1.8.2.4. közterület neve, jellege

1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.8.2.6. emelet

1.8.2.7. ajtószám

1.8.2.8. vezetékes telefonszám

1.8.2.9. faxszám

1.8.3. a törvényes képviselet típusa.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név (elnevezés)

2.1.1. előző név

2.1.2. születési (leánykori név)

2.2. anyja neve

2.3. születési adatok

2.3.1. születési hely

2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)

2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok

2.4.1. személyi azonosító

2.4.2. személyi igazolvány szám

2.4.3. útlevél szám

2.4.4. adószám

2.4.5. adóazonosító jel

2.4.6. egyéb azonosító adat

2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok

2.5.1. cégjegyzékszám

2.5.2. egyéb nyilvántartási adat

2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.5.2.2. nyilvántartási szám

2.5.3. statisztikai szám

2.5.4. adószám

2.6. elérhetőségi adatok

2.6.1. lakóhely (székhely)

2.6.1.1. ország

2.6.1.2. irányítószám

2.6.1.3. helység

2.6.1.4. közterület neve, jellege

2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.1.6. emelet

2.6.1.7. ajtószám

2.6.1.8. vezetékes telefonszám

2.6.1.9. faxszám

2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)

2.6.2.1. ország

2.6.2.2. irányítószám

2.6.2.3. helység

2.6.2.4. közterület neve, jellege

2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.6.2.6. emelet

2.6.2.7. ajtószám

2.6.2.8. vezetékes telefonszám

2.6.2.9. faxszám

2.6.3. elektronikus levélcím

2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai

2.7.1. név

2.7.2. idézési cím

2.7.2.1. ország

2.7.2.2. irányítószám

2.7.2.3. helység

2.7.2.4. közterület neve, jellege

2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.7.2.6. emelet

2.7.2.7. ajtószám

2.7.2.8. vezetékes telefonszám

2.7.2.9. faxszám

2.7.3. a törvényes képviselet típusa

2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai

2.8.1. név

2.8.2. idézési cím

2.8.2.1. ország

2.8.2.2. irányítószám

2.8.2.3. helység

2.8.2.4. közterület neve, jellege

2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

2.8.2.6. emelet

2.8.2.7. ajtószám

2.8.2.8. vezetékes telefonszám

2.8.2.9. faxszám

2.8.3. elektronikus levélcím

2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa

2.9. fizetési számla adatai

2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.9.2. fizetési számla száma

2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.

3. A közjegyzői okirattal kapcsolatos adatok:

3.1. a közjegyzői okiratot kiállító közjegyző neve, székhelye

3.2. a közjegyzői okirat száma

3.3. a közjegyzői okirat végrehajtandó része

3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)

3.5. a biztosított követelés (önálló zálogjogi szerződésben meghatározott összeg) járulékok nélkül számított összege

3.6. a járulékok összege

3.7. a biztosított követelés jogcíme

3.8. a zálogtárgy értéke és tájékoztatás, hogy az adatot akkor kell közölni, ha az érték alacsonyabb, mint a biztosított követelés (önálló zálogjogi szerződésben meghatározott összeg)

3.9. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.

4. A tartozásért felelős személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelős adóstárs, készfizető kezes) kapcsolatos adatok:

4.1. név (elnevezés)

4.2. cím

4.2.1. ország

4.2.2. irányítószám

4.2.3. helység

4.2.4. közterület neve, jellege

4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

4.2.6. emelet

4.2.7. ajtószám

4.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok

4.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e

4.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma

4.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve a 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel

4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok

4.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai

4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.

5. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtható okirat melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:

5.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó

5.2. az adós 6.7. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó

5.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).

6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő

6.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak

6.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.

7. A végrehajtással felmerült költségek:

7.1. végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj

7.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség

7.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg

7.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.

8. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

8.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése

8.2. a végrehajtás megszüntetés, korlátozása iránti per indításának feltételei

8.3. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége

8.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és kamarai jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése[122]

8.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja

8.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be,

8.7. a közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségvállalásnak megfelelően az adós tűrési kötelezettsége, amely szerint a végrehajtást kérő a zálogjoggal biztosított követelés (önálló zálogjogi szerződésben meghatározott összeg) erejéig a mellékletben felsorolt zálogtárgyakból a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi. LIII. törvény XI. fejezete szerint értékesítés útján (zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése) kielégítést keressen

8.8. az adós kötelezően kitöltendő adatai.

9. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:

9.1. név

9.2. cím

9.2.1. ország

9.2.2. irányítószám

9.2.3. helység

9.2.4. közterület neve, jellege

9.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)

9.2.6. emelet

9.2.7. ajtószám

9.3. aláírás helye.

10. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

11. A végrehajtható okiratot kiállító közjegyzői/közjegyzőhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.

12. Az űrlap melléklete tartalmazza a zálogtárgyak adatait a sorszámuk, megnevezésük és a legalacsonyabb árverési vételár vagy annak számítási módja feltüntetésével.

Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 27/2009. (VI. 30.) IRM rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.07.01.

[2] Beiktatta a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[3] Megállapította a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.09.22.

[4] Beiktatta a 83/2009. (XII. 30.) IRM rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[5] Megállapította a 28/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.08.

[6] Beiktatta a 28/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.08.

[7] Beiktatta a 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet 56. §-a. Hatályos 2014.03.15.

[8] Beiktatta a 17/2014. (III. 13.) KIM rendelet 21. §-a. Hatályos 2014.03.15.

[9] Beiktatta a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[10] Beiktatta a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.09.22.

[11] Megállapította a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[12] Megállapította a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.09.22.

[13] Megállapította a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.09.22.

[14] Hatályon kívül helyezte a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 21. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 21. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[16] Módosította a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 20. § e) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[17] Megállapította a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2015.09.22.

[18] Hatályon kívül helyezte a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 2. § (10) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2015.09.22.

[19] Hatályon kívül helyezte a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 2. § (10) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2015.09.22.

[20] Beiktatta a 28/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.08.

[21] Beiktatta a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2015.09.22.

[22] Beiktatta a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[23] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (12) bekezdés a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[24] Módosította a 28/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2011.01.08.

[25] Módosította a 28/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2011.01.08.

[26] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[27] Beiktatta a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[28] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (12) bekezdés b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[29] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (12) bekezdés c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[30] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (12) bekezdés d), e) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[31] Beiktatta a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatálytalan 2016.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 2. § (10) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2015.09.22.

[34] Hatályon kívül helyezte a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 2. § (10) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2015.09.22.

[35] Módosította a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 20. § b) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[36] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (5) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[37] Beiktatta a 26/2004. (VII. 26.) IM rendelet 2. § -a. Hatályos 2004.08.03.

[38] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (6) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[39] Beiktatta a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[40] Megállapította a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[41] Beiktatta a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[42] Megállapította a 62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 61. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[43] Beiktatta a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[44] Beiktatta a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[45] Beiktatta a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[46] Beiktatta a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[47] Beiktatta a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[48] Beiktatta a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[49] Beiktatta a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[50] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (12) bekezdés f) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[51] Beiktatta a 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet 36. §-a. Hatályos 2010.06.01.

[52] Módosította a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 20. § e) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (14) bekezdése. Hatálytalan 2018.01.01.

[54] Módosította a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 20. § d) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[55] A §-t és az azt megelőző alcímet megállapította a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 12. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[56] Beiktatta a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 13. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[57] Beiktatta a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[58] A §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 21. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 21. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[60] Módosította a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 20. § d) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[61] Megállapította a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[62] Megállapította a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[63] Megállapította a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[64] Módosította a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 20. § d) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[65] Megállapította a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[66] Megállapította a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[67] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (13) bekezdése. Hatályos 2019.01.01.

[68] Módosította a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 20. § e) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[69] Módosította a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 20. § f) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[70] Beiktatta a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[71] Módosította a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 20. § d) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[72] Hatályon kívül helyezte a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 21. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[73] Hatályon kívül helyezte a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 21. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[74] Módosította a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 20. § h) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[75] Hatályon kívül helyezte a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 21. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[76] Módosította a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[77] Megállapította a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 15. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[78] Módosította a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 20. § i) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[79] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (7) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[80] Beiktatta a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (8) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[81] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (9) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[82] Beiktatta a 28/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.01.08.

[83] Megállapította az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[84] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (10) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[85] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 26. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[86] Megállapította a 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet 38. §-a. Hatályos 2010.06.01.

[87] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (12) bekezdés h) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[88] Beiktatta a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos 2015.09.22.

[89] Megállapította a 62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 61. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[90] A felvezető szöveget módosította az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 16. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[91] Megállapította a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos 2015.09.22.

[92] Módosította az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 16. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[93] A nyitó szövegrészt módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (12) bekezdés c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[94] Hatályon kívül helyezte a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 2. § (10) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2015.09.22.

[95] Megállapította a 62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 61. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[96] Megállapította a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[97] Megállapította a 62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 61. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[98] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (12) bekezdés c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[99] Módosította a 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 3. § -a. Hatályos 2010.03.17.

[100] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (11) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[101] Beiktatta a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 17. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[102] Beiktatta a 28/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.08.

[103] Beiktatta a 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet 39. §-a. Hatályos 2010.06.01.

[104] Megállapította a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.08.01.

[105] Beiktatta az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[106] Beiktatta a 12/2015. (VII. 23.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.08.17.

[107] Beiktatta a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.08.01.

[108] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (12) bekezdés i) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[109] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (12) bekezdés j) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[110] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (12) bekezdés d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[111] Beiktatta a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.08.01.

[112] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (12) bekezdés i) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[113] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (12) bekezdés j) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[114] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (12) bekezdés d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[115] Beiktatta a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.08.01.

[116] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (12) bekezdés d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[117] Beiktatta a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.08.01.

[118] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (12) bekezdés d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[119] Beiktatta a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.08.01.

[120] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (12) bekezdés d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[121] Beiktatta a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.08.01.

[122] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 16. § (12) bekezdés d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

Tartalomjegyzék