Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A pénzügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a) az államháztartásért,

b) az adópolitikáért,

c) a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért,

d)[1] a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulék-fizetés szabályozásáért,

e) az egészségbiztosítási járulék-fizetés szabályozásáért,

f) a számviteli szabályozásért,

g) a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért,

h) a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,

i) az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,

j)[2] az állami vagyon felügyeletéért

felelős tagja.

2. §

A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,

b) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit, közreműködik az e rendeletben meghatározott hatásköröket érintő, más tárca főfelelősségébe tartozó kormányzati koncepciók, döntések kidolgozásában,

c) előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,

d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

e) kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárca-megállapodásokat,

f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő fórumokon való képviseletéről,

h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,

i) közreműködik a nemzeti fejlesztési terv előkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében.

3. §

A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében

a) közreműködik a lakáspolitika, a lakáscélú állami támogatások szabályozásának kidolgozásában,

b) egyetértési jogot gyakorol az egészségügy finanszírozási feltételrendszerének meghatározásában,

c) társfelelősként közreműködik a Kormány nyugdíj-és egészségbiztosítási politikájának kialakításában és a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer szabályozásában,

d) gyakorolja az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter jogkörét.

4. §

(1) A miniszter az államháztartásért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) az államháztartásról,

b) a központi költségvetésről,

c) a zárszámadásról,

d) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetéséről és zárszámadásáról,

e) az elkülönített állami pénzalapok költségvetéséről és zárszámadásáról,

f) a helyi és kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról, a részükre nyújtandó támogatásokról,

g) az önkormányzati adóhatóságok, az illetékhivatalok hatáskörébe tartozó közterhek nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról,

h) a pénzügyi irányítás és kontroll, valamint belső ellenőrzési rendszerről, így különösen

ha)[3] a költségvetési szervek pénzügyi irányítási és kontroll, valamint a belső ellenőrzési rendszereiről,

hb)[4] a külön jogszabályokban meghatározott, hatáskörébe tartozó európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások pénzügyi lebonyolítási, ellenőrzési rendszerének működtetéséről, továbbá azok kifizető hatósági, igazoló hatósági, valamint ellenőrzési hatósági feladatairól,

hc)[5]

i) a társadalmi szervezetek gazdálkodási rendjéről,

j) az állami beruházások finanszírozásának és pénzügyi lebonyolításának rendjéről

k)[6] a hallgatói hitelrendszer szabályozásáról,

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(2) A miniszter az adópolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) az államháztartás alrendszereit illető befizetési kötelezettségekről (adók, illetékek, vámok, egyéb járulékok, hozzájárulások és egyéb befizetési kötelezettségek; a továbbiakban együtt: adók),

b) a normatív, nem termelési típusú állami támogatásokról,

c) a helyi adókról,

d) az adózás rendjéről,

e) a vámjog és vámeljárás szabályozásáról,

f)[7] a vámhatóság rendészeti feladatainak ellátásáról,

g)[8] a szerencsejátékról

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(3) A miniszter a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért való felelősségi körében

a)[9] a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel együttesen javaslatot készít a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására és az ezek megvalósításához szükséges eszközökre,

b) előrejelzéseket készít a makrogazdasági folyamatok alakulásáról és azokról a Kormányt tájékoztatja,

c) módszereket és követelményeket dolgoz ki a kormányzati döntések gazdasági hatásvizsgálatára,

d) folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a gazdasági folyamatokat, a gazdaságpolitikai programok végrehajtásárajavasolt intézkedések gazdasági hatásait és azokról a Kormányt tájékoztatja.

(4) A miniszter nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulék-fizetés szabályozásért való felelőssége körében előkészíti különösen[10]

a) a társadalombiztosítási nyugellátás fedezésére szolgáló befizetési kötelezettségekről,

b) a magánnyugdíjpénztárakról,

c) az önkéntes nyugdíjpénztárakról,

d)[11] a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekről,

e) az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárakról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(5)[12] A miniszter egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért való felelőssége körében előkészíti különösen az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli szolgáltatásainak fedezetére szolgáló befizetési kötelezettségekről (járulékok, hozzájárulások, egyéb befizetési kötelezettségek), továbbá az egészségügyi hozzájárulásról szóló jogszabályokat, valamint e tárgykörben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(6) A miniszter a számviteli és könyvvizsgálati szabályozásért való felelőssége körében, illetve ehhez kapcsolódóan előkészíti különösen

a) a beszámoló készítéséről és a könyvvezetésről,

b)[13] a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(7) A miniszter a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a pénz-, tőke- és biztosítási piacokról, az e piacokon működő piaci szereplőkről, illetve e piacok állami felügyeletéről,

b) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(8)[14] A miniszter az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) az állami vagyonról,

b) az állami vagyonnal való gazdálkodásról

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

5. §

(1)[15] A miniszter az államháztartásért való felelőssége körében irányítja

a) a Magyar Államkincstárt,

b) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt.

(2) A miniszter az adópolitikáért való felelőssége körében

a) irányítja az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt,

b) irányítja a Vám- és Pénzügyőrséget,

c)[16] felügyeli az önkormányzati adóhatóságokat.

(3) A miniszter a számviteli és könyvvizsgálati szabályozásért való felelőssége körében törvényességi felügyeletet gyakorol a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felett.

(4)[17] A miniszter a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelőssége körében részt vesz a Pénzügyi Stabilitási Tanács ülésén.

(5)[18]

6. §

(1) A miniszter az államháztartásért való felelőssége körében

a) érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, és a kormányzati tevekénységet koordináló miniszterrel együttműködve ellátja az ágazati feladatokat,

b) felelős az államháztartás összessége tekintetében a fiskális fegyelem fenntartásáért, a költségvetési törvénynek való megfelelés biztosításáért, a költségvetési kiadások kézben tarthatóságának az érvényesítéséért,

c) a költségvetés végrehajtása során ellátja mindazon finanszírozási és ellenőrzési feladatokat, amelyeket jogszabályok a hatáskörébe utalnak,

d) javaslatot tesz az államháztartás finanszírozási politikájára és stratégiájára,

e) gondoskodik az állami pénzügyi intézkedéseknek és a költségvetési javaslatnak a monetáris és árfolyampolitikával való összehangolásáról,

f) előrejelzéseket készít a makrogazdasági folyamatok alakulásáról, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések gazdasági hatásairól és következtetéseiről, valamint a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatairól tájékoztatja a Kormányt,

g)[19] képviseli a Kormányt a Monetáris Tanács ülésein,

h) ellátja a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai gazdálkodásával, beszámolásával kapcsolatos kormányzati feladatokat,

i) gondoskodik az államadósság kezeléséről,

j) javaslatot tesz a helyi önkormányzati forrásszabályozási rendszerre, a saját és átengedett bevételek, a központi költségvetési támogatások arányára, valamint a kiegyenlítő mechanizmusokra; működteti az önhibájukon kívül működési forráshiányos helyi önkormányzatok támogatási és a jövedelemkülönbség mérséklés rendszerét,

k) javaslatot tesz a területfejlesztési politikával kapcsolatban a regionális programok megvalósításának, az ország különböző térségei közötti indokolatlan területi különbségek mérséklésének, továbbá a regionális válsághelyzetek feloldásának pénzügyi eszközeire,

l) gondoskodik a tevékenységi körébe tartozó feladatokkal összefüggő statisztikai információs rendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről, az Európai Unió által előírt statisztikai adatszolgáltatásról, annak ellenőrizhetőségéről,

m)[20]

n) gondoskodik az Európai Unió költségvetését illető saját források befizetéséről,

o)[21] a külön jogszabályokban meghatározott, hatáskörébe tartozó európai uniós és egyéb nemzetközi támogatásokkal kapcsolatosan irányítja az ellenőrzési hatóságot, valamint működteti a támogatások fogadásáért felelős kifizető hatóságot és igazoló hatóságot,

p)[22] közreműködik az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakítására és ellenőrzésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában, illetve külön jogszabályban meghatározott esetben kidolgozza azokat,

q) kialakítja és működteti a hatáskörébe tartozó ellenőrzési intézményeket,

r) gondoskodik az Európai Közösségeket létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatások - az Európai Közösségeket létrehozó Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek előállításához és kereskedelméhez nyújtott támogatások és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások, valamint külön jogszabályban más miniszter feladatkörébe utalt támogatások kivételével - versenyszempontú ellenőrzésének hazai koordinálásáról, különös tekintettel az európai uniós jogi aktusok állami támogatási rendelkezéseinek való megfelelés biztosítására, valamint az Európai Bizottsággal való együttműködésre,

s) ellátja a Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmussal, valamint az Európai Unió által biztosított Előcsatlakozási Alapokkal és az Átmeneti Támogatással összefüggésben a nemzetközi szerződésben számára meghatározott feladatokat,

t) koordinálja és harmonizálja az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos hatáskörébe tartozó feladatokat,

u) gondoskodik az Európai Unió pénzügyi irányítási és kontrollra, valamint belső ellenőrzésére vonatkozó szabályainak egységes alkalmazásáról,

v) ellátja a köz- és magánszféra partnerségének alapján megvalósítható gazdaságfejlesztési projektekkel, valamint a magántőke bevonásával kapcsolatos feladatait, különös tekintettel a projektek központi költségvetési vonatkozásaira, továbbá az e projektekkel összefüggő kormánydöntést igénylő előterjesztésekkel kapcsolatban vizsgálja, hogy az állami kötelezettségvállalás mértéke megfelel-e a jogszabályi követelményeknek.

(2) A miniszter az adópolitikáért való felelőssége körében

a) felelős a központi adók, vámok és járulékok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait, valamint a Munkaerő-piaci Alapot megillető járulékok és hozzájárulások beszedéséért, azok kiutalásáért, folyósításáért és ellenőrzéséért,

b) meghatározza az állami adóhatóság és a vámhatóság feladatai teljesítésének éves követelményeit,

c) koordinálja az adóigazgatás szervezeti rendszere egyes elemeinek együttműködését,

d) felelős az Európai Unióval kiépült vámunióval kapcsolatos, szakmailag megalapozott, folyamatos vámharmonizációs feladatok végrehajtásáért, különös tekintettel a származási szabályok, a vámérték-szabályozás és a vámnómenklatúra szerkezetének az Európai Unió országaiban egységesen alkalmazott rendelkezéseivel történő összhang megteremtésének követelményére,

e) irányítja a nemzetközi szabadkereskedelmi és integrációs feladatokból a vámigazgatásra háruló együttműködési kötelezettségek végrehajtását.

f)[23] gyakorolja a méltányossági jogkört a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe utalt szabálysértési ügyekben.

(3) A miniszter a számviteli és könyvvizsgálati szabályozásért való felelőssége körében gondoskodik a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásának vezetéséről.

(4) A miniszter a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelőssége körében irányítja és koordinálja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos hazai és nemzetközi szakmai kommunikációt.

(5)[24]

(6) A miniszter a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért való felelőssége körében

a)[25] ellátja a nemzetközi vagyonjogi egyezményekkel, beruházásvédelmi megállapodásokkal kapcsolatos feladatokat, részt vesz a nemzetközi fejlesztési együttműködési, segélyezési politika elveinek kidolgozásában és pénzügyi végrehajtásában,

b) kidolgozza a külföldi hitelfelvételi politikát, a kormányhitelnyújtás, az exporthitel-biztosítás és hitelezés irányelveit, valamint szabályozását,

c) kidolgozza a központi költségvetés külföldi követelései leépítésének elveit,

d) ellátja a nemzetközi pénzügyi intézményekhez kapcsolódó tagságból, illetve nemzetközi pénzügyi intézményi együttműködésből fakadó feladatokat, kezdeményezi az e szervezetekkel kötendő megállapodások előkészítését, és ha azokból közvetlen állami kötelezettségvállalás keletkezik, megköti azokat,

e)[26]

6/A. §[27]

A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter helyettesíti.

6/B. §[28]

A miniszter megnevezésének rövidítéseként a "PM" megjelölést kell alkalmazni.

7. §

(1) Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2)[29]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[2] Beiktatta a 310/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2007.01.01.

[3] Módosította a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[4] Módosította a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (8) és (9) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[6] Beiktatta a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[7] Beiktatta a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[8] Jelölését módosította a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[9] Módosította a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[10] Módosította a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[11] Megállapította a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[12] Módosította a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[13] Módosította a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[14] Megállapította a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[15] Megállapította a 310/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[16] Módosította jelen rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[17] Megállapította a 349/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[19] Módosította a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[21] Megállapította a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[22] Megállapította a 310/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[23] Beiktatta a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[25] Módosította a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 351/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[27] Beiktatta a 189/2008. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2008.07.29.

[28] Beiktatta a 284/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 295. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.