285/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. § (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A magán-munkaközvetítői tevékenység és a kölcsönzési tevékenység vagyoni biztosíték letétbe helyezése esetén folytatható."

(2) Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vagyoni biztosíték mértéke

a) magán-munkaközvetítői tevékenység folytatása esetén, amennyiben a közvetítés

aa) belföldre vagy az Európai Gazdasági Térség többi tagállamának területére irányul ötszázezer forint,

ab) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam területére irányul egymillió forint,

b) kölcsönzési tevékenység folytatása esetén kétmillió forint."

2. § Az R. 8. § (5) bekezdésének e)-f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A munkaügyi központnak a kölcsönbeadókról, illetve magán-munkaközvetítőkről vezetett nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:]

"e) a kölcsönzési tevékenység belföldre vagy külföldre irányultságát, illetve a magán-munkaközvetítői tevékenység az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam vagy ezen megállapodásban nem részes állam területére irányultságát,

f) a nyilvántartásból való törlést, illetve a tevékenység folytatásától való eltiltást elrendelő határozat számát, keltét, a törlés, illetve eltiltás indokát."

3. § Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben a nyilvántartásból való törlésre, illetve a tevékenységtől eltiltásra az (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában foglaltak alapján került sor, a kölcsönbeadó, illetve a magán-munkaközvetítő legkorábban csak a törlést, eltiltást elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 1 év elteltével vehető újra nyilvántartásba, illetve folytathatja újra tevékenységét."

4. § Az R. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-ei 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

5. § (1) E rendelet a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az R.

a) 4. § (1) bekezdésének d) pontjában az "esetekben a" szövegrész,

b) 4/A. § (1) bekezdésének b) pontjában az "esetekben" szövegrész, valamint

c) 3. számú melléklet II. pontjának 2.6. alpontja hatályát veszti.

(3) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően letétbe helyezett vagyoni biztosítékot a magán-munkaközvetítő, illetve a kölcsönbeadó köteles e rendelet hatálybalépését követő hatvan napon belül kiegészíteni az R. 6. § (2) bekezdése szerinti mértékre.

(4) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően vagyoni biztosíték letétbe helyezésére nem köteles magánmunkaközvetítő köteles e rendelet hatálybalépését követő hatvan napon belül letétbe helyezni az R. 6. § (2) bekezdés szerinti mértékű vagyoni biztosítékot.

(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-ei 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(6) E rendelet 2010. április 1-jén hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter