28/2009. (VIII. 7.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)-b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 2/A. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer indikáción túli rendelése iránti kérelem esetében a 3. § (5)-(8) bekezdése, illetve a 4. § szerinti eljárás lefolytatása nem szükséges, arról az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI) az indikáción túli gyógyszerrendelésre vonatkozó határozatban dönt, illetve nyilatkozik.

(3) Az indikáción túli gyógyszerrendelés engedélyezése iránti kérelmet az e rendelet 6. számú melléklete szerinti nyomtatványon az adott betegségre irányadó szakképesítéssel rendelkező orvos (a továbbiakban: kezelőorvos) nyújtja be az OGYI-hoz."

(2) Az R. 2/A. § (4) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"A kérelemnek tartalmaznia kell - a (8) bekezdésben foglalt eltéréssel -:"

(3) Az R. 2/A. § (4) bekezdésének c)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemnek tartalmaznia kell - a (8) bekezdésben foglalt eltéréssel -:]

"c) annak a javallatnak a pontos megnevezését, amelyben a kezelőorvos a gyógyszert rendelni kívánja, valamint a gyógyszer tervezett adagolását és a kezelés várható időtartamát, vagy a (6) bekezdés szerinti gyógyszer esetén a külön jogszabály szerinti, az egészségügyi miniszter által tájékoztatóban közzétett azon protokollnak a megjelölését, amelyben az alkalmazni kívánt gyógyszer szerepel, valamint a javallat pontos megnevezését,

d) a c) pont szerinti javallatban való alkalmazás indokait, valamint indokoltságának bizonyítékait, így különösen:

da) a klinikai vizsgálatokról szóló közleményeket, és

db) a gyógyszerrel történt kezeléssel kapcsolatos szakmai folyóiratban közzétett közleményeket, és

dc) a hazai, illetve nemzetközi ajánlásokat,

vagy a (6) bekezdés szerinti gyógyszer esetén a külön jogszabály szerinti, az egészségügyi miniszter által tájékoztatóban közzétett azon protokollnak a megjelölését, amelyben az alkalmazni kívánt gyógyszer szerepel,"

(4) Az R. 2/A. § (5) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"A kérelemhez csatolni kell - a (6) bekezdésben foglalt eltéréssel -:"

(5) Az R. 2/A. § (6)-(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Fekvőbeteg gyógyintézetben alkalmazni kívánt gyógyszer esetén, amennyiben az adott gyógyszer szerepel az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt homogén betegségcsoportok 5.0 verzióhoz kapcsolódó, az egészségügyi miniszter által tájékoztatóban közzétett Besorolási Kézikönyv "Besorolási Táblázatok" fejezetében besorolt protokollokban, továbbá a Besorolási Kézikönyv függelékében kihirdetett, nemzetközi irányelveken és hazai szakmai tapasztalatokon alapuló protokollokban, úgy a kérelemhez nem kell csatolni az (5) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot.

(7) Az OGYI a kérelem elbírálása során vizsgálja továbbá, hogy a készítmény kérelmezett indikációjával kapcsolatosan klinikai vizsgálat, illetve forgalomba hozatali engedély módosítása iránti kérelem van-e folyamatban valamelyik EGT tagállamban.

(8) Amennyiben korábban már ugyanazon gyógyszer vonatkozásában ugyanarra a javallatra az OGYI engedélyezte az alkalmazást, nem kell tartalmaznia a kérelemnek a (4) bekezdés d) pontja szerinti bizonyítékokat, valamint a (6) bekezdés szerinti esetben a (4) bekezdés b) pontja szerinti indokokat sem.

(9) A (6) bekezdés szerinti esetben a beteg kezelése az adott gyógyszerrel megkezdhető, és amennyiben az OGYI a GyT. 25. § (8) bekezdésében a sürgős szükség esetére megállapított határidőben nem hoz határozatot, az engedélyt megadottnak kell tekintetni.

(10) Az indikáción túli gyógyszerrendelés sürgős szükséggé történő minősítése abban az esetben indokolt, ha a kérelmezett gyógyszer a beteg életveszélyes állapotának kezelésére, vagy közvetlen életveszély elhárítására szolgál. A sürgős szükség fennállását a kezelőorvosnak a kérelemben részletesen indokolnia kell.

(11) A beteg tájékoztatására és a hozzájáruló nyilatkozatra az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet 6. §-ában foglalt rendelkezéseket értelemszerűen kell alkalmazni."

(6) Az R. 2/A. §-a a következő (12)-(13) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Az OGYI az e § szerint hozott határozatai alapján honlapján közleményt tesz közzé, mely tartalmazza a gyógyszert azonosító adatokat, az engedélyezett/elutasított indikációt, a javaslatot véleményező szakmai kollégium megnevezését és javaslatát, valamint a kérelem elutasítása esetén az elutasítás indokát, továbbá a (6) bekezdés szerinti esetben a fentieken túl a (6) bekezdés szerinti protokoll megjelölését.

(13) E § alkalmazásában javallaton a gyógyszer alkalmazási előírásában szereplő rendelkezéseket kell érteni."

2. §

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:

"(19) Az (1) bekezdés szerint kerül finanszírozásra az Országos Gyógyszerészeti Intézet által a külön jogszabályban foglalt eljárásrend szerint engedélyezett - az egészségügyi miniszter által tájékoztatóban közzétett, a homogén betegségcsoportok 5.0 verzióhoz kapcsolódó Besorolási Kézikönyv besoroló táblájában szereplő protokollokban foglalt, továbbá a Besorolási Kézikönyv Függelékében kihirdetett, nemzetközi irányelveken és hazai szakmai tapasztalatokon alapuló protokollokban foglalt - indikáción túli gyógyszeres kezelés."

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti az R.

a) 2/A. § (5) bekezdés c)-d) pontja,

b) 7/A. §-a, valamint

c) 6. számú mellékletében a "[] (rosszindulatú daganatos betegség esetén) a beteg terápiájában érintett szakorvosok (onkoteam) - aláírásukkal megerősített - egyetértését az indikáción túli gyógyszerrendeléssel

[] (antiinfektív terápia gyógyszere esetén, ha a sürgősséggel való ügyintézést kérik) a gyógyító intézet infekció-kontrollért felelős infektológus szakorvosának vagy az infektológiai szakkonzíliumot ellátó infektológus - aláírásával megerősített - jóváhagyását

[] (rezisztens tuberkulózis kezelésére szolgáló gyógyszer esetén) az országos tüdőgyógyász szakfőorvos javaslatát

[] (amennyiben a beteg kezelése nem intenzív osztályon történik, s ha a sürgősséggel való ügyintézést kérik) a területileg illetékes intenzív osztály - 18 év alatti beteg esetén a gyermek-intenzív osztály - vezetőjének jóváhagyását" szövegrész.

(3) Az R. 6. számú mellékletében az "Az eddig alkalmazott kezelés és annak indoklása, hogy az miért nem volt eredményes:" szövegrész helyébe az "Első ízben az adott beteg esetében az addig alkalmazott kezelés és annak indoklása, hogy az miért nem volt eredményes:" szöveg lép.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter