Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (3) bekezdésének j) és k) pontjaiban, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. §-ának (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:[1]

[2]

1. § (1)[3] Az egészségügyi intézmény (a továbbiakban: intézmény) az aktív minősítésű osztályain nyújtott ellátás esetében a 3. számú mellékletben foglalt homogén betegségcsoportokhoz (a továbbiakban: HBCs) rendelt súlyszám alapján részesül díjazásban.

(1a)[4] Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 1002 traumatológia szakma, 1005 gyermektraumatológia szakma, 0506 gyermeksebészet szakma osztályain S vagy T betűvel kezdődő fődiagnózissal jelentett traumatológiai indikációjú ellátások esetén a 3/A. melléklet szerinti ellátások elszámolása 1,45-ös szorzó alkalmazásával történik.

(2)[5] Az ellátott eset HBCs-jének meghatározásában a besorolási tényezőket a (3)-(4) bekezdésekben meghatározott sorrendben kell a csoportosításnál figyelembe venni.

(3) Az ellátott aktív kórházi eseteket a besorolási tényezők alapján első lépésben a homogén betegség főcsoportjához vagy az előcsoporthoz kell rendelni. A főcsoporton belüli csoportmeghatározásban a besorolási tényezőnek minősülő beavatkozás végzése esetén a fődiagnózis miatti főbeavatkozás az elsődleges szempont. A főcsoportokon belüli csoportmeghatározást definiálhatja

a) a fődiagnózis,

b) a fődiagnózis és egyéb diagnózis kombinációja,

c) a besorolási tényezőnek számító beavatkozás,

d) a besorolási tényezőnek számító beavatkozások kombinációja,

e) a fődiagnózis és/vagy egyéb diagnózis, valamint

f) a beavatkozás vagy a beavatkozások kombinációja.

g)[6] a beteg életkora,

h)[7] az újszülött születési súlya.

(4) Ha az ellátás során nem végeztek besorolási tényezőnek minősülő beavatkozást a besorolást a fődiagnózis alapján kell elvégezni.

(5)[8]

(6)[9] Az ellátási eset minősítésénél a főbetegséghez társult betegséget akkor kell figyelembe venni, ha a fődiagnózis miatt szükséges kezelést befolyásolja, illetve, ha annak alapján az esetet más HBCs-be is be lehetne sorolni, mint a fődiagnózis szerint.

(7) Minden HBCs-én belül meg kell különböztetni az átlagos, a rövid, a hosszú és az áthelyezett ellátási eseteket az alábbiak szerint:[10]

a) átlagos ellátási esetnek minősül az ellátás, ha annak időtartama az adott HBCs-re a 3. számú mellékletében megállapított alsó és felső határnap között van;

b) rövid ellátási esetnek minősül az ellátás, ha annak időtartama nem éri el az adott HBCS ellátására megszabott alsó határnapot;

c)[11] hosszú ellátási esetnek minősül az ellátás, ha az aktív minősítésű osztályon, részlegen az ellátás időtartama meghaladja az adott HBCs ellátására megszabott felső határnapot;

d)[12] áthelyezett ellátási esetnek minősül, ha a beteget úgy helyezik át más intézménybe, hogy az áthelyezést megelőző ellátás időtartama nem érte el az adott HBCS normatív ápolási idejét. A normatív ápolási idő az adott HBCS alsó és felső határnapja közötti napban a 3. számú mellékletében megállapított időtartam.

(8)[13] A 99M 959A-L, illetve a 9511-9515 HBCs-k elszámolása esetén - ideértve a nevezett HBCs-k kúraszerű ellátási formáit is - az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: Kézikönyv) meghatározott protokollok paraméterei mellett az alábbiakat kell figyelembe venni:[14]

a) teljes díj elszámolása történik, ha a protokoll szerinti teljes ciklus befejeződött;

b) többszörös ellátásnak minősül az ellátás, ha egy finanszírozási eseten belül, egy ellátási ciklust meghaladóan további, befejezett ellátás történik, amely után a szolgáltató az összes ciklus kifizetésére jogosult;

c) részleges ellátási eseménynek minősül az ellátás, ha a finanszírozási eseten belül az ellátási ciklushoz tartozó valamennyi fázis nem teljesült, ebben az esetben csak részleges kifizetés történhet az egy fázisra jutó súlyszám arányában, a teljesített, befejezett fázisok után;

d) az ellátás során a protokoll szerinti következő fázis megkezdésének időpontja maximum 14 nappal meghosszabbodhat;

e) nem számolható el az ellátás, ha a Kézikönyvben közzétett

ea) maximális ciklusszámot meghaladja, vagy

eb) kiegészítő indikációs meghatározásoknak és kezelési előírásoknak az adott betegség indikációja nem felel meg;

f)[15] ha az ellátás nem felelt meg a Kézikönyvben közzétett protokolloknak, akkor legfeljebb a legalacsonyabb egy fáziskezelési napra jutó súlyszám 70%-a számolható el kezelési naponként, és legfeljebb 5 kezelési napra, az első kezelési naptól számított 30 napon belül.

(8a)[16] A 99M 9711 és a 99M 9713 HBCs-k esetén - ideértve a HBCs-k kúraszerű ellátási formáit is - teljes díj elszámolása történik, ha a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti teljes kezelési sorozat befejeződött.

(9) Az intézmény a 3. számú mellékletben meghatározott súlyszámot számolhatja el a (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben, valamint a c) pontja szerinti ellátási esetben a felső határnapig teljesített ellátásért.

(10)[17] Az áthelyezett ellátási eset után - a neonatológiai intenzív centrumból (PIC) jelentett esetek, továbbá a besorolási tényezőnek minősülő beavatkozással járó ellátások (P jelű HBCs) kivételével - az intézmény nem jogosult az (1) bekezdés szerint járó súlyszámra, csak a teljes díj és a normatív ápolási idő hányadosaként meghatározott, az adott HBCs-re vonatkozó egy napra eső díj és a tényleges ellátási idő szorzatának megfelelő összegre.

(11)[18] A rosszindulatú daganat miatt a szakmai szabályok szerint végzett radioterápia, kemoterápia és műtét - a sorrendtől függetlenül - egymásnak nem garanciális akadályai.

(12) Az aktív fekvőbeteg-ellátási intézményben az elhunyt betegek finanszírozása 0,80000 HBCs súlyszámnál nem lehet kevesebb, függetlenül az ápolási időtől és a HBCs csoporttól.

(13)[19] A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 18. §-a (6) bekezdésének m) pontja szerinti fogyatékos személy kísérője, a beteg vagy koraszülött gyermekét szoptató anya, továbbá az ellátásban részesülő, az ellátás igénybevételének megkezdésekor a 14. életévét be nem töltött biztosított szülője, törvényes képviselője és közeli hozzátartozója ellátásának finanszírozása napidíjjal történik, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,02-szorosa.

(13a)[20] Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti, az újszülött 0-4 napos korban történő életkorhoz kötött szűrővizsgálatait az E. Alap a 7270 kódszámú "Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül, normális újszülött-diagnózissal" HBCs súlyszám 16 százalékával finanszírozza.

(14)[21] A határnapon belüli ismételt felvétel (a 14. számú mellékletben meghatározott esetek kivételével) az előző ellátással összevonva egy ellátási esetnek számít. Az azonos HBCs-be tartozó kúraszerű ellátás - kivéve a 99M 959A-L, illetve a 9511-9515 HBCs-k - egyes kezelései (fázisok) egy ellátási esetnek számítanak, függetlenül attól, hogy ambuláns betegként vagy fekvőbetegként történt a kezelés.

(15)[22] A sürgősségi betegellátásban használt 0 alsó határnapos, illetve 6-24 órás kezelésre az azonos fődiagnózisnak megfelelő "M" jelű HBCs szerinti garanciális ellátási szabály az irányadó.

(16)[23] A 3. számú mellékletben "társult és súlyos társult betegséggel" szövegrésszel megjelölt HBCs esetén besorolási tényezőként figyelembe vehető az ápolást indokoló alapbetegség mellett fennálló kísérő betegség és az alapbetegség miatti szövődmény. Nem besorolási tényező a betegség kezelésével összefüggő szövődmény. Az alsó határnap előtt elbocsátott eset a "társult és súlyos társult betegséggel" elnevezésű HBCs-be nem sorolható be.

(17)[24]

(18)[25] A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a külön jelzéssel ellátott HBCs-ékhez tartozó ellátások indikációjának érvényesítésére szakmai bizottságot hozhat létre, amelybe az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatát és az országos tisztifőorvost a szakterület tekintetében illetékes szakfelügyelők delegálására kérheti fel. A bizottság feladata az ellenőrzés szakmai, módszertani előiratainak elkészítése. A bizottságot a NEAK működteti.

(19)[26] Az (1) bekezdés szerint kerül finanszírozásra a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) által az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendeletben foglalt eljárásrend szerint engedélyezett - a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott protokollban foglalt és meghatározott, nemzetközi irányelveken és hazai szakmai tapasztalatokon alapuló protokollokban foglalt - indikáción túli gyógyszeres kezelés.

(20)[27] A 941V HBCs szerinti műszívkezelés alkalmazásának finanszírozása annak időtartama alatt napidíjjal történik a fekvőbeteg-szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,75-szorosa.

(21)[28] A gümőkor multidrog- és kiterjedten rezisztens eseteinek finanszírozása annak időtartama alatt napidíjjal történik a fekvőbeteg-szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,09-szerese.

(22)[29] A 941R HBCs szerinti centrális keringéstámogató kezelés alkalmazásának finanszírozása annak időtartama alatt napidíjjal történik a fekvőbeteg-szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 1,20-szorosa.

(23)[30] A 941X és 941Y HBCs-k szerinti perifériás keringéstámogató kezelés alkalmazásának finanszírozása annak időtartama alatt napidíjjal történik a fekvőbeteg-szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 2,20-szorosa. A 941X HBCs napidíja legfeljebb 7 napig finanszírozható.

[31]

1/A. §[32]

2. §[33] A tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzékét, kódját, valamint az elszámolásra jogosult intézetek körét az 1. számú melléklet tartalmazza.

2/A. §[34] A tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzékét, kódját, valamint az adott hatóanyag alkalmazására vonatkozó szakmai és finanszírozási feltételeket - ideértve, amennyiben van, az új beteg bevonására vonatkozó szakmai feltételeket - az 1/A. számú melléklet tartalmazza.

2/B. §[35] (1) A tételes elszámolás alá eső hatóanyagok elszámolására jogosult intézetek körét a NEAK honlapján közleményben teszi közzé. A közleményben korábban nem szereplő elszámolásra jogosult intézet a közzétételt követő hónaptól jogosult az elszámolásra.

(2) Az egészségügyi szolgáltató tételes elszámolású gyógyszerek intézményi körének bővítésére irányuló kérelmét az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának véleményével együtt a NEAK-nál kezdeményezi. A NEAK arra vonatkozó tájékoztatásával együtt, hogy a kérelem jár-e országos keretemeléssel a beszerzett gyógyszer vonatkozásában, továbbítja a kérelmet az egészségbiztosításért felelős miniszter részére. Az egészségbiztosításért felelős miniszter a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül értesíti a NEAK-ot az intézményi kör bővítésére vonatkozó döntéséről. A hozzájárulást a NEAK 15 napon belül közleményében teszi közzé.

(3) A (2) bekezdés szerinti döntés meghozatala során az egészségbiztosításért felelős miniszter a következő szempontokat veszi figyelembe:

a) az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának szakmai véleménye szerint a befogadáshoz szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak-e,

b) a NEAK tájékoztatását arról, hogy a kérelem jár-e országos keretemeléssel a beszerzett gyógyszer vonatkozásában, és ha igen, annak forrása rendelkezésre áll-e.

(4) A NEAK a tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereket természetben, vagy ha ez valamilyen okból átmenetileg nem lehetséges, pénzügyi keret formájában biztosítja az (1) bekezdés szerinti közleményben szereplő egészségügyi szolgáltatóknak.

2/C. §[36] (1)[37] Az 1/A. számú melléklet szerinti egyes tételes elszámolás alá eső hatóanyagok esetében az egy finanszírozási évre vonatkozó országos keretösszeget a NEAK határozza meg, erről az egészségbiztosításért felelős minisztert és az NNGYK-t tájékoztatja.

(2)[38] Az 1/A. számú melléklet szerinti egyes tételes elszámolás alá eső hatóanyagok esetében a tételes elszámolásra jogosult egyes egészségügyi szolgáltatókra jutó, mg-ban, illetve g-ban kifejezett keret (a továbbiakban: intézményi kvóta) felosztását az egészségügyi szakmai kollégium és az NNGYK javaslatának kikérését követően a NEAK végzi. Az intézményi kvótát úgy kell meghatározni, hogy - országos szinten - tartalék keret is rendelkezésre álljon. A tartalék keret képzésére az intézményi kvóta képzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3)[39] Tárgyi finanszírozási évre vonatkozó intézményi kvótákat a NEAK gyógyszer-hatóanyagonként a honlapján közzéteszi.

(4) Tárgyi finanszírozási évben az intézményi kvóta és a tartalék keret módosítását

a) az egészségbiztosításért felelős miniszter,

b)[40] az NNGYK,

c) a szakmai kollégium, vagy

d) a saját

kezdeményezésére a NEAK végzi.[41]

(5) Az adott egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó intézményi kvóta módosításánál figyelembe kell venni a már adott kezelésben részesülő betegek további folyamatos ellátásának biztosítását.

(6) A tételes elszámolás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 26. § (5) bekezdés b) pontja alapján történik.

(7)[42] Az egészségügyi szolgáltató intézményi kvótájának teljesítettségéről a NEAK negyedéves tájékoztatást ad a honlapján.

2/D. §[43] (1) Ha az 1/A. számú mellékletben foglalt tételes elszámolás alá eső hatóanyagot - ide nem értve a humán normál immunglobulinokat - tartalmazó gyógyszer kiadására a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, a beteg a kezelésre az adott hatóanyag országos keretének terhére jogosult.

(2) Ha az 1/A. számú mellékletben foglalt tételes elszámolás alá eső hatóanyagot - ide nem értve a humán normál immunglobulinokat - tartalmazó gyógyszer alkalmazására a Gytv. 25. § (6d) bekezdése alapján, az NNGYK által kiadott indikáción túli gyógyszerrendelési ajánlásában szereplő indikációban kerülne sor, akkor a NEAK a 2/C. § szerinti intézményi kvóta meghatározásakor és kiközlésekor - az erre szolgáló elektronikus adatlap megjelölésével - rendelkezhet a gyógyszer méltányossági kérelem nélkül történő igénybevételének lehetőségéről.

2/E. §[44] (1)[45] A tételes elszámolású hatóanyagok beszállítója - az erre szolgáló elektronikus jelentési rendszeren keresztül a szállítólevelek elektronikus feltöltése útján - az egészségügyi szolgáltatónak történt szállításairól folyamatos tájékoztatást ad a NEAK részére.

(2)[46] A tételes elszámolásra jogosult egészségügyi szolgáltató a tételes elszámolású hatóanyagok felhasználásáról az adott beteg vonatkozásában a beteg kezelését követő 3 munkanapon belül, az erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével rögzíti a betegre vonatkozó adatokat az elszámoló rendszerben.

3. § (1)[47] A járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott ellátások teljesítmény-pontértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2)[48]

(3)[49]

(4)[50] A külön jogszabályban meghatározott

a) J0 ellátási szintű laboratóriumokból jelenthető eljárások jegyzékét a 2/a. számú melléklet,

b)[51]

tartalmazza.

(5)[52] Nem számolhatók el teljesítményként az adott rendelésen a havi összesített rendelési időt meghaladóan végzett tevékenységek abban az esetben, ha a rendelésen nyújtott - a járóbeteg-szakellátás egyes tevékenységeinek minimális ellátási idejéről szóló 17. számú melléklet szerint, illetve az ott meghatározottak hiányában legalább 2 perc ellátási idő alapján számított - összesített havi ellátási idő meghaladja a tárgyhavi rendelési időt.

(6)[53] Az (5) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő tevékenységek végzése, a csoportos tevékenységek végzése, a kizárólag laboratóriumi mintavételi eszköz biztosítása, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 20. § (4) bekezdése szerinti keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátások, valamint a népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó beavatkozások végzése esetén.

(7)[54] Ha a 35950 Agy PET/CT vizsgálatra, a 35960 Egésztest PET/CT vizsgálatra, a 35970 Egy testtájék PET/CT vizsgálatra a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor, a beteg a vizsgálatra az adott eljárás országos keretének terhére jogosult.

3/A. §[55] Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató havi 2 000 000 forint fix összegű díjra jogosult.

4. § (1)[56] A homogén betegségcsoportokhoz rendelt aktív minősítésű fekvőbeteg-ellátási tevékenység súlyszámértékeit, normatív ápolási idejét és határnapjait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2)[57] A 4. számú mellékletben meghatározott HBCs-be sorolt ellátásokat finanszírozás ellenében csak az ott meghatározott intézetek végezhetik.

(3)[58] A 4. számú mellékletben meghatározott ellátások végzésének feltétele a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása.

(4)[59] Amennyiben a NEAK, illetve a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzése során megállapítja, hogy a 4. számú mellékletben szereplő egészségügyi szolgáltató nem felel meg a (3) bekezdésben foglalt feltételnek, kezdeményezi az egészségbiztosításért felelős miniszternél a 4. számú melléklet módosítását.

(5)[60] Az egészségbiztosításért felelős miniszter a (4) bekezdésen alapuló kezdeményezések figyelembevételével évente felülvizsgálja a 4. számú mellékletben foglaltakat.

(6)[61] Amennyiben az ellátást olyan intézet végzi, amely nincs feltüntetve a 4. számú mellékletben, a teljes kifizetésre abban az esetben kerülhet sor, ha a betegnek a 4. számú mellékletben meghatározott intézetbe történő szállítását akadályozó körülmény fennállását a NEAK ellenőrző hálózatának (fő)orvosa - az ellátás befejezését követő 20. napig benyújtott kérelemre - vizsgálattal megállapítja. Az ápolást indokoló fődiagnózis alapján meghatározott HBCs díja minden esetben elszámolásra kerül.

(7)[62] A 4. számú mellékletben meghatározott ellátások során az 1. számú melléklet szerinti eszközök vagy implantátumok felhasználása esetén az eszközök vagy implantátumok elszámolása a NEAK-kal kötött külön szerződés szerint történik.

(8)[63] Amennyiben a *HBCs-be tartozó műtétet a 4. számú mellékletben feltüntetett intézetben végezték, de az esetnek a műtét előtti és utáni kezelése más intézetben történt, a kezelő kórház számára a *HBCs abban az esetben számolható el, ha a Kr. 14. számú melléklete szerinti Adatlapon a műtéti beavatkozás mellett feltünteti a beavatkozást végző intézet kódját. A műtét díját az intézetek egymás között elszámolják. Ugyanez az elszámolási szabály vonatkozik a sugárterápiás beavatkozásokra is.

5. §[64] A még országosan el nem terjedt, nagyértékű műtéti és diagnosztikus eljárásokat, valamint azok díjtételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. §[65] (1)[66] Egynapos beavatkozás aktív fekvőbeteg-ellátási intézményben és a külön jogszabályban meghatározott járóbeteg-szakellátás keretében nyújtható. Az egynapos beavatkozások felsorolását a 9. számú melléklet tartalmazza. A fekvőbeteg-szakellátásban használt Adatlapon jelentett egynapos beavatkozás - a HBCS csoportba történő besorolás egyéb feltételeinek (fődiagnózis, életkor, egyéb) figyelembevételével - kizárólag a 9. számú melléklet III. pontjában felsorolt, az adott egynapos beavatkozáshoz hozzárendelt HBCS csoportokban számolható el.

(2)[67] A 9. számú melléklet I. pontjában felsorolt beavatkozás - a 14. számú mellékletben foglalt kivételekkel - a besorolása szerinti HBCs felső határnapjáig összevonva egy ellátási esetnek minősül az azt követő kórházi felvétellel.

(3)[68] Az "E" feladatkódú egynapos ellátást nyújtó osztályok szakmákra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetencia listáját a 9/a. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) A 10. számú melléklet tartalmazza az aktív fekvőbeteg-ellátási háttér mellett ambuláns formában is nyújtható kúraszerű kezeléseket.

(2)[69] Aktív fekvőbeteg-ellátási háttér az egészségügyi intézményen belül, vagy más olyan egészségügyi intézménnyel kötött szerződéssel biztosítható, amely a biztosított számára 30 percen belül elérhető.

(3)[70] A 10. számú melléklet szerinti meddőségi kezelések a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendeletben előírt számban és gyakorisággal jelenthetők. Petesejt leszívásának céljából végzett stimulációért önmagában 0,25000 súlyszám, amennyiben emellett petesejt leszívása is történik, 1,40953 súlyszám, fagyasztott petesejt felhasználásáért, amennyiben további részfolyamat nem történik, 0,25000 súlyszám számolható el.

(3a)[71] A 10. számú mellékletben felsorolt meddőségi kezelések közül a 6570 HBCs-ben elszámolható beavatkozási sorozatok a Rendeletben előírt számban és gyakorisággal jelenthetők. A különálló beavatkozások a 92700 vagy a 92701 OENO kódú eljárás nélkül is elszámolhatók a HBCs súlyszámértékének 50 százalékával.

(4)[72] A daganatos betegek kúraszerű kemoterápiás kezeléséről kiállított Adatlapon az egyes kezelési fázisok beavatkozási kódját is fel kell tüntetni.

(4a)[73] A Kézikönyvben szereplő kemoterápiás protokollok módosítását, illetve az új protokollok összeállítását a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerint befogadott gyógyszerek, alkalmazási előírások, továbbá indikációk szerint a NEAK végzi. A NEAK a javaslatát szakmai véleményezés céljából megküldi az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozata részére. A NEAK a javaslatát az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának észrevételével együtt megküldi a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottságnak. A Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság a NEAK javaslata, valamint az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának észrevétele alapján alakítja ki a javaslatát, amit megküld az egészségbiztosításért felelős miniszter részére. Az egészségbiztosításért felelős miniszter dönt a javaslatról, amelyet jóváhagyása esetén kihirdet.

(5)[74]

(6)[75]

(6a)[76] Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján befogadott nappali ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató, valamint az ellátásoknak megfelelő szakmákban nappali kórházi ellátásra szerződött fekvőbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2. § r) pontja szerinti rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat a 18. számú mellékletben meghatározott szabályok és paraméterek alapján számolhatja el.

8. §[77] (1) A 11. számú melléklet tartalmazza az eltérő finanszírozást megalapozó dializálási eljárásoknak, valamint a praedializált betegek Erythropoietin ellátásának finanszírozási súlyozási szorzóit.

(2) A praedializált betegek Erythropoietin ellátásának díjazására a művesekezelés finanszírozására szolgáló előirányzat 5,36%-a fordítható.

9. §[78] A 12. számú melléklet tartalmazza a fogászati szolgáltatások kódszámát, pontszámát, amely a társadalombiztosítási finanszírozás alapjául szolgál.

9/A. §[79] Az Országos Vérellátó Szolgálattól a felhasználó intézmények által igényelt vérkészítmények térítési díját a 13. számú melléklet tartalmazza.

9/B. §[80] (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 29. § e) pontja szerinti szolgáltatók (a továbbiakban: gondozók) által egyes szakterületeken homogén gondozói gyűjtőkód (a továbbiakban: HGK) is jelenthető elszámolásra. A gondozók által elszámolható tevékenységeket és azok pontértékeit - az e §-ban foglalt szabályoknak megfelelően - a 2. számú, a 15. számú és a 15/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) A HGK a 15. számú mellékletben foglalt kódokkal együttesen nem jelenthető elszámolásra.

(3) A HGK a 2. számú mellékletben foglalt kódokkal - szakmai kompetencia fennállása esetén - együttesen is jelenthető, amely alól kivételt képeznek azok az eljárások, amelyek a 15. számú mellékletben is szerepelnek.

(4) A gondozók egy HGK-t jelenthetnek elszámolásra. A HGK magában foglalja az orvosi vizsgálatot, az orvosi kontroll vizsgálatot, a gondozási stratégia felállítását, a gondozói szakellátás jogszabályoknak megfelelő dokumentálását, valamint a további gondozási szakellátás lépéseit.

(5) Egy biztosított részére, ugyanazon megjelenési napon, ugyanazon gondozó által nyújtott gondozási szakellátás minden esetben egy gondozói szakellátásnak minősül.

(6) Neurológiai, gyermek- és ifjúságpszichiátriai HGK-t a pszichiátriai gondozók jelenthetnek. Drogbetegellátási, alkohológiai és addiktológiai HGK-t pszichiátriai és addiktológiai gondozók is jelenthetnek.

9/C. §[81] Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 28/A. §-a szerinti havi fix összegű díjazás mértékét e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

9/D. §[82] (1) Az egészségügyi intézmény a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás esetében a 18. számú mellékletben foglalt Nappali Ellátási Programcsoportokhoz (a továbbiakban: NEPCs) rendelt súlyszám alapján részesül díjazásban. A NEPCs-be sorolás módszertanát a HBCs besorolás módszertanáról rendelkező miniszteri rendelet tartalmazza.

(2) Az ellátott eset NEPCs-jének meghatározásában a besorolási tényezőket a (3) és (4) bekezdésben meghatározott sorrendben kell a csoportosításnál figyelembe venni.

(3) Az ellátott eseteket a besorolási tényezők alapján első lépésben a NEPCs főcsoportjához kell rendelni. A főcsoportokon belüli csoportokat

a) az alapdiagnózis,

b) a fődiagnózis és

c) a besorolási tényezőnek számító beavatkozások

határozzák meg.

(4) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti beutalóval, rehabilitációs ellátási programonként, az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakorvos javaslata alapján vehető igénybe.

(5) Ismételt rehabilitáció ellátási programja az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében az ismétlésre vonatkozóan meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

9/E. §[83] (1) A rehabilitáció kezdő időpontja az adott szolgáltatónál végzett rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátáshoz tartozó első rehabilitációs ellátási esemény első kezelési napja.

(2) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás időtartama a rehabilitáció kezdő napja és a rehabilitáció befejezésének utolsó napja között eltelt valamennyi hivatalos munkarend szerinti munkanap.

(3) A kezelési napok száma a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás (2) bekezdésben foglalt időtartama alatt azon napok száma, amelyeken a beteg részére az ellátási program alapján az ellátásnak megfelelő rehabilitációs beavatkozásokat végeztek.

(4) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás besorolásakor az elszámolt napok száma a (3) bekezdésben foglalt kezelési napok számával egyezik meg.

(5) Alsó határnap az adott NEPCs-re kezelési napokban meghatározott alsó határérték.

(6) Felső határnap az adott NEPCs-re napokban meghatározott felső határérték, amely a rehabilitáció kezdő időpontjából kezdődően, a hivatalos munkarend szerinti kezelési szünetnek minősülő napok figyelembevétele nélkül kerül meghatározásra.

(7) A maximális kezelési napok száma a NEPCs-re meghatározott felső határnapon belül elvégezhető kezelési napok maximális száma.

9/F. §[84] (1) Minden NEPCs-en belül meg kell különböztetni a normál, a rövid, és a hosszú ellátási eseteket az alábbiak szerint:

a) normál ellátási esetnek minősül az ellátás, ha a rehabilitáció időtartama az adott NEPCs-re a 18. számú mellékletben megállapított alsó és felső határnap között van, és ezen belül a kezelési napok száma nem haladta meg az ellátásra meghatározott maximális kezelési napok számát;

b) rövid időtartamban végzett ellátásnak minősül az ellátás, ha a kezelési napok száma nem érte el az alsó határnapot;

c) hosszú ellátásnak minősül az ellátás, ha a rehabilitáció időtartama a rehabilitáció kezdő napjától számítva meghaladta a felső kezelési határnapot.

(2) A felső kezelési határnapon felül teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás kezelési napjaira a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátást nyújtó szolgáltató részére finanszírozási napi díj elszámolása nem történhet, kivéve a (3) bekezdésben foglaltak alapján végzett ellátásokat.

(3) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás ismétlésére vonatkozóan az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott szabálytól eltérően, a NEAK[85]

a) legfeljebb a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás felső határnapját követő 10. napig benyújtott kérelem esetén, és

b)[86] a NEAK ellenőrző főorvosának jóváhagyása alapján

az ellátást legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb a NEPCs-re meghatározott maximális kezelési nappal és felső határnappal egyező időtartamban meghosszabbíthatja, amennyiben az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek fennállnak.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kategóriákban a NEPCs-re a 18. számú mellékletben meghatározott alap finanszírozási napi díj számolható el az alábbiak szerint:

a) teljes ellátás esetén a teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra a finanszírozási napi díj 100%-a számolható el,

b) rövid időtartamban teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra a finanszírozási napi díj 70%-a számolható el,

c) a (3) bekezdés szerint engedélyezett, felső határnapot meghaladóan teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra a finanszírozási napi díj 100%-a számolható el.

(5) Az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében előírt ismételhetőségi határidő előtt elkezdett újabb rehabilitációs program kezelési napjaira finanszírozás nem fizethető.

(6) Az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében előírt ismétlési számot meghaladóan végzett rehabilitációs programra finanszírozás nem fizethető.

9/G. §[87] Intézményi várólistát és intézményi előjegyzési listát a 19. számú mellékletben meghatározott ellátások esetében kell vezetni.

10. § (1) Ez a rendelet 1993. május 1-jén lép hatályba.

(2)[88]

(3)[89]

11. §[90] (1) Az 1. számú mellékletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 35/2010. (V. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. mellékletével megállapított, a 2. számú mellékletnek a Módr. 3. mellékletével megállapított, a 3. számú mellékletnek a Módr. 4. mellékletével megállapított, a 4. számú mellékletnek a Módr. 5. mellékletével megállapított, a 8. számú mellékletnek a Módr. 7. mellékletével megállapított, a 9. számú mellékletnek a Módr. 8. mellékletével megállapított, a 10. számú mellékletnek a Módr. 9. mellékletével megállapított, valamint a 14. számú mellékletnek a Módr. 10. mellékletével megállapított rendelkezéseit a 2010. június 1-jei teljesítményekre kell először alkalmazni.

(2) Az 1/A. számú mellékletnek a Módr. 2. mellékletével megállapított, valamint a 4. számú mellékletnek a Módr. 6. mellékletével megállapított rendelkezéseit a 2010. július 1-jei teljesítményekre kell először alkalmazni.

12. §[91] (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 29/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Módr2.)

a) 3. § (3) bekezdésével módosított 2. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 3 melléklet 1. és 19. pontjával megállapított részét,

b) 3. § (4) bekezdésével módosított 2. számú mellékletet,

c) 3. § (5) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 5. melléklet 2. pontjával megállapított részét,

d) 3. § (6) bekezdésével módosított 4. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 6. melléklet 8. pontjával megállapított részét,

e) 3. § (7) bekezdésével módosított 8. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 7. melléklet 2. és 4. pontjával megállapított részét,

f) 3. § (8) bekezdésével módosított 9. számú mellékletet,

g) 3. § (9) bekezdésével módosított 10. számú mellékletet,

h)[92]

i) 3. § (11) bekezdésével módosított 14. számú mellékletet,

j) 3. § (12) bekezdésével megállapított 16. számú mellékletet

a 2011. január 1-jei teljesítményektől kell alkalmazni.

(2) A Módr2.

a) 3. § (1) bekezdésével módosított 1. számú mellékletet,

b) 3. § (2) bekezdésével módosított 1/A. számú mellékletet,

c) 3. § (3) bekezdésével módosított 2. számú mellékletnek a Módr2. 3. melléklet 1. és 19. pontjával megállapított részét,

d) 3. § (5) bekezdésével módosított 3. számú mellékletnek a Módr2. 5. melléklet 2. pontjával megállapított részét,

e) 3. § (6) bekezdésével módosított 4. számú mellékletnek a Módr2. 6. melléklet 8. pontjával megállapított részét,

f) 3. § (7) bekezdésével módosított 8. számú mellékletnek a Módr2. 7. melléklet 2. és 4. pontjával megállapított részét

a 2011. április 1-jei teljesítményektől kell alkalmazni.

13. §[93] Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 5/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet 1. § (1) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, valamint 1. § (2) bekezdésével módosított 10. számú mellékletet a 2011. márciusi kifizetésektől kell alkalmazni.

14. §[94] Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Módr3.) 1. §-ával módosított 1. § (21) bekezdést, a Módr3. 4. § (1) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, a Módr3. 4. § (2) bekezdésével módosított 4. számú mellékletet, a Módr3. 4. § (3) bekezdésével megállapított 9. számú mellékletet, a Módr3. 4. § (4) bekezdésével módosított 10. számú mellékletet, valamint a Módr3. 5. §-ával módosított 6. § (1) bekezdést a 2011. júliusi teljesítésektől kell alkalmazni.

15. §[95] Járóbeteg-szakellátás keretében 2013. január 1-jétől a gyártástól számított 12 évnél idősebb berendezéssel végzett CT, MRI vizsgálat csak akkor számolható el, ha az a 2012. december 31-én hatályos szabályok szerint elszámolható volt.

16. §[96] Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelettel megállapított 12. számú mellékletben foglaltakat a 2014. január havi kifizetésektől kell alkalmazni.

17. §[97] Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 1., 1/A., 2., 3., 4. és 17. számú mellékletben foglaltakat a 2015. január havi teljesítésektől kell alkalmazni.

18. §[98] A 2. számú mellékletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 36/2015. (VII. 15.) EMMI rendelettel megállapított rendelkezését a 2015. május 31-ét követő teljesítményekre kell alkalmazni.

19. §[99] Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelettel megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat a 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

20. §[100] Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelettel módosított 8. számú mellékletben foglaltakat a 2017. november havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

21. §[101] Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 19/2018. (VII. 5.) EMMI rendelettel módosított 12. számú mellékletben foglaltakat a 2018. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

22. §[102] Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 30/2019. (XII. 14.) EMMI rendelet 2. mellékletével megállapított 16. számú melléklet szerinti díjakra 2019. szeptember hónaptól jogosultak az egészségügyi szolgáltatók.

23. §[103] Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a dietetikai ellátásokhoz, valamint az érsebészeti és egyéb ellátásokhoz kapcsolódó módosításáról szóló 22/2020. (VI. 26.) EMMI rendelettel módosított 1/A. számú mellékletben és 4. számú mellékletben foglaltak a módosítás hatálybalépésekor kezelés alatt álló betegek gyógykezelésének folytatását nem érintik, a módosítással érintett egészségügyi szolgáltatóra nézve - a 2/C. § (5) bekezdése alkalmazásával - intézményi kvóta kerül meghatározásra.

24. §[104] Az e rendelet 16. számú mellékletének az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 40/2020. (XI. 17.) EMMI rendelettel megállapított 14-16. sora szerinti díjakra 2020. szeptember hónaptól jogosultak az egészségügyi szolgáltatók.

25. §[105] Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 50/2020. (XII. 28.) EMMI rendelettel megállapított 16. számú mellékletben foglalt táblázat 4b. megjelölésű sora szerinti díjra 2020. november hónaptól az Országos Sportegészségügyi Intézet jogosult.

26. §[106] E rendeletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 28/2021. (VI. 29.) EMMI rendelettel módosított 16. számú mellékletében foglalt táblázat 17. sora szerinti díjra 2021. január hónaptól jogosult a Budai Egészségközpont Kft.

27. §[107] (1) E rendeletnek az egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módr4.) 1. §-ával módosított 1/A. számú mellékletében foglalt rendelkezéseit azon hatóanyagok vonatkozásában, amelyek a Módr4. hatálybalépése előtt nem tartoztak a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe, az érintett hatóanyag természetben történő biztosítása érdekében lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésétől, de legkésőbb a Módr4. hatálybalépését követő harmadik hónap első napjától kell alkalmazni.

(2) Az 1/A. számú mellékletben foglalt azon hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereknek a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kiadására, amelyek a Módr4. hatálybalépése előtt nem tartoztak a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe, a Módr4. hatálybalépését követő harmadik hónap utolsó napjáig kerülhet sor.

27. §[108]

28. §[109] Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelettel módosított 1., 3. és 4. számú mellékletben foglaltakat a 2022. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

28. §[110] (1) E rendeletnek az egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2022. (IX. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr5.) 1. mellékletével módosított 1/A. számú mellékletében foglalt rendelkezéseit azon hatóanyagok vonatkozásában, amelyek a Módr5. hatálybalépése előtt nem tartoztak a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe, az érintett hatóanyag természetben történő biztosítása érdekében lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésétől, de legkésőbb a Módr5. hatálybalépését követő harmadik hónap első napjától kell alkalmazni.

(2) Az 1/A. számú mellékletben foglalt azon hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereknek a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kiadására, amelyek a Módr5. hatálybalépése előtt nem tartoztak a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe, a Módr5. hatálybalépését követő harmadik hónap utolsó napjáig kerülhet sor.

28/A. §[111] E rendeletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 37/2022. (X. 28.) BM rendelet 3. § a)-d) pontjával tételes elszámolás alá eső hatóanyagok köréből hatályon kívül helyezett hatóanyagok vonatkozásában az érintett hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekre vonatkozó támogatási kategóriát és mértékét megállapító eljárás részletes szabályait megállapító, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 363/2022. (IX. 23.) Korm. rendelettel megállapított 22/A. § szerinti eljárás 28. § (3) bekezdése szerinti eredményének érvénybe lépésétől pénzügyi keret terhére elszámolás nem lehetséges, a természetben biztosított készítményekre az egészségügyi szolgáltató részéről rendelés nem adható le, csak a már részére kiszállított gyógyszerek felhasználására van lehetőség a tételes finanszírozás keretében.

29. §[112] Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 21/2022. (VII. 15.) BM rendelettel megállapított 16. számú mellékletben foglalt táblázat B:7b mezője szerinti díjra a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ 2022. március hónaptól jogosult.

30. §[113] Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 81/2022. (XII. 30.) BM rendelettel megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat a 2023. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

31. §[114] Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2023. (VI. 14.) BM rendelettel megállapított 12. számú mellékletben foglaltakat a 2023. február havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

32. §[115] (1) E rendeletnek a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról és finanszírozási eljárásrendek kiadásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2023. (XII. 12.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 2/B. § (1) bekezdése szerinti közlemény első közzétételéről (a továbbiakban: első közlemény) a Módr5. hatálybalépését követő 2. hónap első napjával kezdődő hatállyal a NEAK a Módr5. hatálybalépésétől számított 5 napon belül gondoskodik.

(2) A NEAK az első közleményben elszámolásra jogosult intézetként az e rendeletnek a Módr5. hatálybalépését megelőző napján hatályos állapota szerinti elszámolásra jogosult intézeteket tünteti fel, azzal, hogy a Módr5.-tel megállapított 1/A. számú melléklet új tételes elszámolás alá eső hatóanyagai vonatkozásában az egészségbiztosításért felelős miniszter javaslata szerint határozza meg az elszámolásra jogosult intézeti kört.

(3) Az első közlemény közzétételéig a Módr5. hatálybalépését megelőzően hatályos állapot szerint elszámolásra jogosult intézmények jogosultak az elszámolásra.

(4) E rendeletnek a Módr5.-tel megállapított 1/A. számú mellékletének rendelkezéseit azon hatóanyagok vonatkozásában, amelyek a Módr5. hatálybalépése előtt nem tartoztak a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe, az érintett hatóanyag természetben történő biztosítása érdekében lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésétől, de legkésőbb a Módr5. hatálybalépését követő harmadik hónap első napjától kell alkalmazni.

32. §[116] E rendelet 16. számú mellékletében foglalt táblázatnak az egyes egészségbiztosítási és egyéb belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 71/2023. (XII. 23.) BM rendelettel módosított 17. sora szerinti díjra 2024. január hónaptól jogosult a Budai Egészségközpont Kft.

1. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez[117]

Tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzéke, kódja, valamint az elszámolásra jogosult intézetek köre

1. 01000 Gerinc belső fixációs implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[118]

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[119]

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[120]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet[121]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

H915 Budai Egészségközpont Kft.

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[122]

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet[123]

2. 01001 HALO készülék

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[124]

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[125]

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[126]

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[127]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet[128]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[129]

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet[130]

3. 01010 Scoliosis implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

H915 Budai Egészségközpont Kft.

4. 01050 Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor

Elszámolásra jogosult intézetek:

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet[131]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

5. 01062 Egyenes érprotézis gyűrűs vagy spirál, külső vagy belső erősítéssel, valamint Dacron alaplanyagú Y protézis[132]

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[133]

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[134]

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[135]

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[136]

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház[137]

2891 Uzsoki utcai Kórház

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet[138]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M934 Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

N511 Szent Margit Kórház

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[139]

6. 01063 Érprotézis dialízis shunt készítéséhez

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[140]

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet[141]

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[142]

7. Keringéstámogató eszközök[143]

7/a. 01082 Szívműtétekhez használt szívstabilizátor és tartozékai

Elszámolásra jogosult intézetek:

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/b. 01083 Szívműtétekhez használt oxigenátor és csőkészlet

Elszámolásra jogosult intézetek:

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/c. 01504 Intraaortikus ballonpumpa

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/d. 01521 Műszív és tartozékai (implantálható LVAD)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

7/e. 01527 Perifériás keringéstámogató eszköz és tartozékai (V-V ECMO)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/f. 01528 Perifériás keringéstámogató eszköz és tartozékai (V-A ECMO)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/g. 01529 Centrális keringéstámogató eszköz és tartozékai (ECMO, VAD)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

8. 01090 Pacemakerek, implantálható kardioverter-defibrillátorok és elektrodáik

Elszámolásra jogosult intézetek:

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[144]

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet[145]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[146]

9. 01110 Szívbillentyűk (mű, biológiai, homograft, saját pericardiumból képzett)[147]

Elszámolásra jogosult intézetek:

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[148]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

10. Kardiológiai ablációs és elektroanatómiai térképező katéterek

10/a. 01123 Kardiológiai ablációs katéterek

Elszámolásra jogosult intézetek:

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[149]

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet[150]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

10/b. 01124 Kardiológiai elektroanatómiai térképező katéter

Elszámolásra jogosult intézetek:

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[151]

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet[152]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

11. 01130 Ventriculo-atrialis shunt, ventriculo-peritonealis shunt, lumbo-peritonealis shunt

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet[153]

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[154]

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[155]

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[156]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet[157]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[158]

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet[159]

12. 01140 Peritoneo-venosus shunt

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet[160]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ[161]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

13. 01150 Transjuguláris, intrahepatikus porto-cavalis shunt (TIPS)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[162]

14. 0117A Sűrűfonatú öntáguló intracranialis stent

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet[163]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[164]

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet[165]

15. 01204 Orbitális implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2915 Semmelweis Egyetem

16. 01310 Felszínpótló csípőízületi protézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

17. 01323 Felszínpótló bokaízületi protézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

18. Maxillo-faciális belső fixációs eszközök és helyreállító protesisek, ideértve a CAD-CAM eljárással tervezett koponya- és arccsontpótlást is

18/a. 01338 Maxillo-faciális belső fixációs eszközök

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[166]

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[167]

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[168]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet[169]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[170]

18/b. 01340 CAD-CAM eljárással tervezett koponya- és arccsontpótló eszközök

Elszámolásra jogosult intézetek:

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[171]

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet[172]

2906 Országos Onkológiai Intézet[173]

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet[174]

18/c. 01343 Maxillo-faciális helyreállító protézisek

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet[175]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

19. 01339 Gyógyszerkibocsátó coronaria stent

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[176]

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet[177]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[178]

20. 01346 Implantálható tartós ér- és epiduralis katéter

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes[179]

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján[180]

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[181]

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet[182]

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[183]

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház[184]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[185]

21. 01349 Mamma protézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[186]

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[187]

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház[188]

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[189]

22. 01350 Tissue expander, extender

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet[190]

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[191]

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[192]

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház[193]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[194]

23. 01351 Mély-rectum és nyelőcső műtétek során használt anastomosis-varrógépek és tárak

Elszámolásra jogosult intézetek:

1084 Bajai Szent Rókus Kórház

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1243 Dr. Elek László Kórház és Rendelőintézet, Orosháza[195]

1454 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1903 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2095 Jávorszky Ödön Kórház, Vác[196]

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2162 Siófoki Kórház-Rendelőintézet

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2535 Magyar Imre Kórház, Ajka

2586 Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[197]

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet[198]

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[199]

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[200]

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[201]

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház[202]

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

M934 Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N582 Dombóvári Szent Lukács Kórház

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[203]

24. 0135C Nyílt tüdőműtét során használt varrógépek és tárak

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet[204]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet[205]

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[206]

25. 0135E Egyszer használatos eszköz vacuum core biopszia (VCB) Mammotome-hoz

Elszámolásra jogosult intézetek:

2906 Országos Onkológiai Intézet[207]

2915 Semmelweis Egyetem[208]

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

26. Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök[209]

26/a. 0135F Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) anatómiai reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak, lágyrészeltartó gyűrű, lebenykiemelő zsák, elektromos vagy ultrahangos egyszerhasználatos videothoracoscopos vágóeszköz)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr[210]

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet[211]

2906 Országos Onkológiai Intézet

2915 Semmelweis Egyetem

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[212]

26/b. 0135L Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) atípusos reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

27. 0135G Kolorectalis laparoszkopós bélműtétek során használt varrógépek, tárak és kiegészítő eszközök

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár[213]

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1903 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet[214]

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[215]

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa[216]

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[217]

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[218]

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[219]

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház[220]

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger[221]

N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház[222]

N591 Szigetvári Kórház[223]

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely[224]

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[225]

28. 0135K Húgyhólyag laparoszkopós műtétek során használt varrógépek, tárak és kiegészítő eszközök[226]

Elszámolásra jogosult intézetek:

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[227]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[228]

29. 01360 Injektálható implantátum a vesico-ureterális reflux és az inkontinencia kezeléséhez

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet[229]

2880 Észak-budai Szent János Centrumkórház[230]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[231]

30. 01370 Végtagmegőrző endoprotézis (rosszindulatú alapbetegség kezelésében)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

31. Biológiai implantátum (konzerv csont, porc, ín, szaruhártya, keratinocyta, egyéb)

31/a. 01401 Biológiai implantátum (konzerv csont)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[232]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

31/b. 01402 Biológiai implantátum (porc)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[233]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

31/c. 01403 Biológiai implantátum (ín)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[234]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

31/d. 01404 Biológiai implantátum (szaruhártya)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2880 Észak-budai Szent János Centrumkórház[235]

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[236]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

31/e. 01405 Biológiai implantátum (keratinocyta)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

31/f. 01407 Biológiai implantátum (konzervált amnion)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

31/g. 01409 Biológiai implantátum, egyéb (kivétel: csont, porc, ín szaruhártya, keratinocyta)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[237]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

32. Stent-graftok[238]

32/a. 01501 Stent-graftok (dilatatív érbetegségek ellátásában)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

32/b. 01526 Fedett vascularis stentek (obliteratív érbetegségek ellátásában)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2889 Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

U984 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

33.[239]

34. 01503 Műanyag keratoprotézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2915 Semmelweis Egyetem

35. 01505 Percután rádiófrekvenciás máj-tumor ablációs eszköz

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház[240]

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[241]

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[242]

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház[243]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[244]

36. 01506 Baclofen-pumpa

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet[245]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet[246]

37. 01507 Légúti stentek

Elszámolásra jogosult intézetek:

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet[247]

2906 Országos Onkológiai Intézet

2915 Semmelweis Egyetem[248]

38. Neuropacemaker

38/a. 01508 Mély agyi stimulátor (pacemaker)

38/b. 01520 Gerincvelői stimulátor (pacemaker)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[249]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet[250]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet[251]

39. Urethra stent, ureter stent

39/a. 01509 Urethra stent

Elszámolásra jogosult intézetek:

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[252]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

39/b. 01514 Ureter stent

Elszámolásra jogosult intézetek:

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

40. 01510 Hereprotézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet[253]

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[254]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[255]

41. 01524 Égési sérültek ellátásához használt bőrpótló készítmény[256]

Elszámolásra jogosult intézetek:

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[257]

42. 01517 Vékonybél endoszkópos kapszula

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház[258]

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[259]

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet[260]

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[261]

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[262]

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház[263]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger[264]

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[265]

43. Antiglaucoma implantátum

43/a. 01518 Antiglaucoma shunt implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

43/b. 01519 Antiglaucoma fascia lata implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

44. 01600 Beültethető szívmonitor

Elszámolásra jogosult intézetek:

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[266]

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet[267]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[268]

45. 01700 Radioterápia során fellépő orális mucositis gyógyítására és megelőzésére alkalmas bevonószer

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr[269]

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém[270]

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[271]

46. Aorta érprotézisek[272]

46/a. 01111 Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt hibrid graft

Elszámolásra jogosult intézetek:

2912 Pécsi Tudományegyetem[273]

2915 Semmelweis Egyetem

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

46/b. 01112 Felszálló aorta dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt érprotézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

2734 Zala Megyei Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

46/c. 01113 Aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt érprotézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

2734 Zala Megyei Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

47. 01114 Szívsebészeti ablációs eszköz[274]

Elszámolásra jogosult intézetek:

2734 Zala Megyei Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

48. 01525 Műsphincter[275]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

49. 0135P Robotsebészeti műtétek során felhasznált bizonyos egyszer használatos eszközök[276]

Elszámolásra jogosult intézetek:

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2906 Országos Onkológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

1/A. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez[277]

Tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzéke és kódja, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre

1/a1.[278]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[279]

Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI >300) kezelésére a finanszírozási eljárásrend alapján. Folyamatos kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni a kezelés további folytatásának elbírálása érdekében.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:[280]

06053 infliximab

06056 ustekinumab[281]

06005 vedolizumab[282]

1/a2.[283]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[284]

Felnőttkori (18 éves kor felett) fisztulázó Crohn-betegség kezelésére finanszírozási eljárásrend szerint.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:[285]

06053 infliximab

06056 ustekinumab[286]

06005vedolizumab[287]

1/b1.[288]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[289]

Gyermekkori súlyos, aktív luminális Crohn-betegség (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) kezelésére a finanszírozási eljárásrend alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:[290]

06053 infliximab

1/b2.[291]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[292]

Gyermekkori (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) súlyos, aktív fisztulázó Crohn-betegség kezelésére finanszírozási eljárásrend alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:[293]

06053 infliximab

2/a.[294]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[295]

Felnőttkori (18 éves kor felett) súlyos colitis ulcerosa kezelésére a finanszírozási eljárásrend alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:[296]

06053 infliximab

06005 vedolizumab[297]

06070 tofacitinib[298]

06056 ustekinumab[299]

06096 ozanimod[300]

3.[301]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[302]

Spondylitis ankylopoeticában kezelésére finanszírozási eljárásrend alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, illetve a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:[303]

06053 infliximab

06067 szekukinumab[304]

06070 tofacitinib[305]

06084 upadacitinib[306]

4.[307]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[308]

Aktív, súlyos arthritis psoriaticában szenvedő beteg kezelésére finanszírozási eljárásrend szerint. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, illetve a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:[309]

06053 infliximab

06067 szekukinumab[310]

06068 ixekizumab

06070 tofacitinib[311]

06074 guszelkumab[312]

06084 upadacitinib[313]

06083 rizankizumab[314]

5.[315]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[316]

Súlyos tünetekkel (PASI ≥15 vagy BSA ≥10 vagy DLQI ≥10) járó plakkos psoriasisban szenvedő beteg kezelésére finanszírozási eljárásrend szerint. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, illetve a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:[317]

06053 infliximab

06056 ustekinumab

06067 szekukinumab[318]

06068 ixekizumab[319]

06074 guszelkumab[320]

06083 rizankizumab[321]

06095 bimekizumab[322]

5/a1.[323]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Közepesen súlyos, illetve súlyos (EASI ≥21,1 vagy IGA ≥3 és DLQI >10) atópiás dermatitisz kezelésére szisztémás kezelésre szoruló olyan felnőtt betegeknél, akiknél a ciklosporin kezelés dokumentáltan sikertelen volt. 12. hétnél szükséges a terápia felülvizsgálata hatásossági szempontból - ha a betegnél nem érhető el a 75%-os javulás, a terápia leállítandó.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06069 baricitinib

06084 upadacitinib

06097 abrocitinib

5/a2.[324]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Közepesen súlyos, illetve súlyos (EASI ≥21,1 vagy IGA ≥3 és DLQI >10) atópiás dermatitisz kezelésére szisztémás kezelésre szoruló 12 éves vagy idősebb serdülőknél, akiknél a ciklosporin kezelés dokumentáltan sikertelen volt. 12. hétnél szükséges a terápia felülvizsgálata hatásossági szempontból - ha a betegnél nem érhető el a 75%-os javulás, a terápia leállítandó.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06084 upadacitinib

6/a1.[325]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[326]

Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére finanszírozási eljárásrend szerint. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, illetve a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:[327]

06053 infliximab

06054 tocilizumab

06057 abatacept

06058 rituximab[328]

06069 baricitinib[329]

06070 tofacitinib[330]

06075 sarilumab[331]

06084 upadacitinib[332]

6/a2.[333]

6/b.[334]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[335]

Juvenilis idiopáthiás arthritis kezelésére finanszírozási eljárásrend szerint. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, illetve a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:[336]

06054 tocilizumab

06057 abatacept

6/c.[337]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Metotrexáttal (MTX) kombinálva olyan 2 éves vagy annál idősebb, poliartikuláris juvenilis idiopathiás arthritisben (pJIA) (reuma faktor pozitív vagy negatív és kiterjedt oligoarthritis) szenvedő betegek kezelésére javasolt, akik nem reagáltak megfelelő módon az előzőleg alkalmazott MTX-kezelésre. A tocilizumab monoterápiaként adható, ha metotrexát intolerancia áll fenn vagy a tartós metotrexát-kezelés nem alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06054 tocilizumab

6/d.[338]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Olyan generalizált és súlyos ANCA-asszociált vasculitisben (polyangiitis granulomatosában - GPA, mikroszkópikus polyangiitisben - MPA) szenvedő betegek kezelésére, akik a hagyományos (nagydózisú glükokortikoid és cyclophosphamid kombinációja) terápiára nem reagálnak vagy az számukra kontraindikált (haemorrhagiás cystitis, cytopeniák, malignitás), vagy akiknél a remisszió elérése után relapsus következik be.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

7/a. pont[339]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Aktív, előrehaladott myeloma multiplex kezelésére a finanszírozási protokoll szerint.[340]

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:[341]

06060 bortezomib

06003 daratumumab[342]

06004 karfilzomib[343]

06076 ixazomib[344]

06082 pomalidomid[345]

7/b1.[346]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

B-sejtes krónikus lymphoid leukemia korai (RAI 0-II) stádiumában, amennyiben az aktivitási jelek közül legalább egy jelen van: B-tünet, 6 hónapon belül megkettőződő lymphocytaszám, progresszív splenomegalia (a bal bordaívet 6 cm-rel meghaladó lép/progresszív lymphadenomegalia /legnagyobb nyirokcsomó átmérője > 10 cm), csontvelőelégtelenség, valamint előrehaladott stádiumú (RAI III-IV) betegek részére, akik az ECOG skálán 0-2 értékkel rendelkeznek, R- kombinációs kemoterápia részeként, összesen 6 cikluson keresztül.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

7/b2.[347]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

III-IV. stádiumú folliculáris lymphoma indukciós és fenntartó kezelése, első vonalban és relapszus esetén, valamint CD20 pozitív, diffúz, nagy B-sejtes non-Hodgkin lymphoma kezelése.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

7/b3.[348]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Kemoterápiával kombinálva javasolt relapszusos/refrakter krónikus lymphocytás leukemiában szenvedő betegek kezelésére, összesen 6 cikluson keresztül.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

7/b4.[349]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Rituximabbal kezelt visszaeső vagy terápiarezisztens CD20+ folliculáris B-sejtes non-Hodgkin lymphoma kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06059 ibritumomab tiuxetan

7/b5.[350]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

T-sejtes akut lymphoblastos leukaemia (T-ALL) és T-sejtes lymphoblastos lymphoma (T-LBL) kezelésére, amikor a beteg legalább két, előzőleg alkalmazott kemoterápiás kezeléssorozatra sem reagált, vagy a kezelések után relapszus következett be.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06038 nelarabin

7/b6.[351]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Akut lymphoblastos leukaemiában (ALL) szenvedő, legalább kettő terápiás protokollal történt kezelés után relapszusba vagy refrakter stádiumba került gyermekek, és azon fiatal felnőtt betegek kezelésére, akiknél az első diagnózis 21 éves kor alatt megtörtént, ha semmilyen más terápiás lehetőség nincs, amely tartós választ eredményezhetne.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06047 klofarabine

7/b7.[352]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lymphomás, myeloma multiplexes felnőtt betegek részére a haemopoeticus őssejteknek a perifériás vérbe történő mobilizációjának elősegítésére a levétel és az azt követő autológ transzplantáció céljából abban az esetben, ha a betegek nehezen vagy rosszul mobilizálnak (kemoterápia+G-CSF mobilizálás esetén azoknál a betegeknél, akiknél 10 G/l fölé emelkedett fvs szám ellenére a perifériás CD34+ sejtszáma az 5-20/ul tartományban marad vagy G-CSF mobilizálás esetén azoknál a betegeknél, akiknél a mobilizálás 5. napján a perifériás vér CD34+ sejtszáma még mindig az 5-20/ul tartományban van) G-CSF-ral együtt alkalmazva.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06073 Plerixafor[353]

7/b8. pont[354]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Korábban nem kezelt, 11q és a 17p deléció nélküli, jelentős társbetegségekkel (CIRS-score > 6, creatinin clearance<70 ml/perc, RAI III-IV) és ECOG skálán 0-2 értékkel rendelkező krónikus lymphocytás leukemiában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknél nyirokcsomói vizsgálattal vagy vérképpel igazolt reagálás mutatható 3 ciklus után, összesen 6 cikluson keresztül.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06062 obinutuzumab

7/b9. pont[355]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

17p delécióval vagy TP53 mutációval rendelkező, vagy IGVH mutációval nem rendelkező allogén transzplantációra alkalmatlan krónikus lymphoid leukemiaban szenvedő betegek esetén, valamint azon betegek részére, akiknél legalább két immunokemoterápiás kezelést követően a relapszus vagy progresszió 12 hónapon belül következik be.[356]

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06028 ibrutinib

06088 akalabrutinib[357]

7/b10. pont[358]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Relapszáló vagy refrakter köpenysejtes lymphoma kezelésére javallott felnőtt betegeknél.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06028 ibrutinib

7/b11. pont[359]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Kiújuló vagy terápia rezisztens CD30+ Hodgkin-lymphomában (HL) szenvedő, felnőtt betegek kezelésére javasolt

Kiújuló vagy terápia rezisztens, szisztémás, anaplasztikus, nagysejtes lymphomában (sALCL - systemic anaplastic large cell lymphoma) szenvedő, felnőtt betegek kezelésére javasolt.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06063 brentuximab vedotin

7/b12. pont[360]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Olyan 17p delécióval vagy TP53 mutációval nem rendelkező krónikus lymphoid leukémiában (CLL) szenvedő betegek esetén, akiknél egy kezelési ciklust követően relapszus vagy progresszió következik be.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06028 ibrutinib

06088 akalabrutinib[361]

7/b13. pont[362]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Rituximabbal kombinálva olyan krónikus lymphoid leukaemiában (CLL) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik korábban már legalább egy kezelésben részesültek.

- Monoterápiaként krónikus lymphoid leukaemiában (CLL) szenvedő felnőtt betegek kezelésére

• akik 17p deléciót vagy TP53 mutációt hordozók, és akiknél a B-sejt receptor jelút gátlás nem alkalmazható, vagy az eredménytelen volt; vagy

• akik 17p deléciót vagy TP53 mutációt nem hordozók és akiknél az immuno-kemoterápia és a B-sejt receptor jelút gátlás is eredménytelen volt.

A kezelés a betegség progressziójáig, vagy addig folytatható, ameddig a beteg a kezelést tolerálja.

- Obinutuzumabbal kombinálva, korábban nem kezelt krónikus lymphoid leukaemiában (CLL) szenvedő felnőtt betegek kezelésére.[363]

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06078 venetoklax

7/b14. pont[364]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Akut lymphoblastos leukaemia (ALL) kezelésére antineoplasztikus kombinált terápia részeként gyermekgyógyászati betegek (születéstől 18 éves korig) és felnőtt betegek számára.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06081 pegaszpargáz

7/b15. pont[365]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Felnőttek részére kiújuló vagy nem reagáló klasszikus Hodgkin-lymphoma (cHL) kezelésére autológ őssejt-transzplantációt (ASCT) és brentuximab-vedotinnal végzett kezelést követően.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab

06025 pembrolizumab

7/b16.[366]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Monoterápiában kiújuló vagy nem reagáló klasszikus Hodgkin-lymphoma kezelésére javallott olyan felnőtteknél és legalább 3 éves gyermekeknél és serdülőknél, akik sikertelen autológ őssejt-transzplantáción (ASCT) estek át, vagy akik nem alkalmasak az ASCT-kezelésre, és legalább két korábbi kezelést kaptak.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06025 pembrolizumab

7/b17.[367]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Hipometiláló szerekkel kombinálva olyan újonnan diagnosztizált akut myeloid leukemiában (AML) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik nem alkalmasak intenzív kemoterápiára.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06078 venetoklax

7/d1.[368]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Bendamusztinnal és rituximabbal kombinációban alkalmazva a relapszusos/refrakter diffúz nagy B-sejtes lymphomában (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) szenvedő olyan felnőtt betegek kezelésére, akik nem alkalmasak hemopoetikus őssejt-transzplantációra. Amennyiben a beteg 3 ciklus kezelést követően nem kerül legalább parciális remisszióba PET-CT alapján, a kezelés leállítandó.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06090 polatuzumab vedotin

8/a1.[369]

8/a2.[370]

8/a3.[371]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platinaalapú kemoterápiával kombinációban, majd azt követően monoterápiában a progresszióig.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

8/a4.[372]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, nem-kissejtes tüdő adenocarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknél fennáll EGFR-TK (epidermális növekedési faktor receptor tirozinkináz) aktiváló mutáció, a finanszírozási protokoll szerint.[373]

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:[374]

06022 afatinib

8/a5.[375]

8/a6. pont[376]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Docetaxellel kombinációban, felnőtt betegek lokálisan előrehaladott, metasztatikus vagy lokálisan kiújult, szövettanilag adenocarcinoma típusú, nem kissejtes tüdőrákjának (NSCLC) kezelésére javallott az első vonalbeli kemoterápia után.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06023 nintedanib

8/a7.[377]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Immunterápia a lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, nem kissejtes tüdőrák (adenocarcinoma vagy laphámsejtes) kezelésére felnőtteknél, az alkalmazási előírásban nevesített biomarkernek megfelelően, a finanszírozási eljárásrend alapján.[378]

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06002 atezolizumab

06018 ipilimumab[379]

06024 nivolumab

06025 pembrolizumab

8/a8.[380]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Anaplasticus lymphoma-kináz (ALK)-pozitív, előrehaladott, nem kissejtes tüdőcarcinoma (NSCLC) kezelésére, a finanszírozási eljárásrend alapján.[381]

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06072 crizotinib

06001 alektinib

06085 brigatinib[382]

06098 lorlatinib[383]

8/a9. pont[384]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[385]

EGFR exon 19 deléciót vagy exon 21 szubsztitúciós mutációt tartalmazó II-IIIA stádiumú nem-kissejtes tüdőkarcinómában (NSCLC) teljes tumorreszekciót követő adjuván kezelésre vagy lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) T790M mutáció-pozitív, nem-kissejtes tüdőkarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, a finanszírozási eljárásrend szerint.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06049 osimertinib

8/a10. pont[386]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott, nem reszekálható, nem-kissejtes tüdőkarcinómában (NSCLC) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknek a daganatában a tumorsejtek ≥ 1%-a PD-L1 (Programmed death-ligand 1)-expressziót mutatnak, és akiknek a betegsége a platina-alapú kemoirradiáció után nem progrediált.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06048 durvalumab

8/a11. pont[387]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) és Anaplasticus lymphoma-kináz (ALK) mutációt nem hordozó, nem-kissejtes tüdőkarcinómában (NSCLC) szenvedő felnőtt betegek első vonalbeli kezelésére, a finanszírozási eljárásrend szerint.[388]

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06025 pembrolizumab

8/a12.[389]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

BRAF V600 mutáció-pozitív, előrehaladott nem kissejtes tüdőcarcinomában szenvedő, megfelelő állapotú, felnőtt betegek kezelésére, amennyiben lokális definitív ellátás nem végezhető, a finanszírozási eljárásrend szerint.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06019 dabrafenib

06007 trametinib

8/b.[390]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Nem reszekábilis szövettanilag igazolt malignus pleuralis mesotheliomában szenvedő, ECOG 0-1 státuszú felnőttek elsővonalbeli kezelésére, onkoteam döntés alapján, aktív autoimmun betegség hiánya esetén.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab

06018 ipilimumab

8/c1.[391]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

IHC HER2+++, illetve FISH pozitív emlőkarcinóma kezelésére. Lokálisan előrehaladott távoli áttétet nem adó (beleértve a gyulladásos betegséget is), vagy 2 cm-nél nagyobb átmérűjű korai emlőkarcinóma neoadjuváns (primer szisztémás) kezelése esetén a neoadjuváns terápia esetében a neoadjuváns és adjuváns kezelés összesített időtartama egy év, ami 3 hetes kezelési protokollnak megfelelően 17 kezelést, míg heti protokoll alkalmazása esetén 52 kezelést jelent.

Adjuváns terápia esetében egy év az alkalmazás időtartama, ami 3 hetes kezelési protokollok esetén szintén 17 kezelést, míg heti protokollok esetén 52 kezelést jelent. Adjuváns kezelést követően nem adható a trastuzumab metasztatikus rák kezelésében, kivéve, ha a metasztázisból vett biopsziás minta is IHC HER2+++, illetve FISH pozitív.

HER2+++, illetve FISH pozitív metasztatikus emlőkarcinóma esetén progresszióig folytatható a kezelés, illetve amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel lehet függeszteni. Abban az esetben, ha a beteg a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, trastuzumab első választandó terápiaként ismét alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06010 trastuzumab

8/c2.[392]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:[393]

Triple negatív (ösztrogén, progeszteron, HER2) metasztatikus vagy lokálisan előrehaladott, inoperábilis emlőkarcinóma elsővonalbeli kezelésére, valamint epithelialis petefészek-, petevezeték- és primer peritonealis daganat paclitaxel kombinációban kezelésére progresszióig.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

8/c3.[394]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus emlőcarcinoma kezelésére, amennyiben antraciklin, taxán és metasztatikus kezelésben alkalmazott trastuzumab kezelés után progresszió lép fel. A kezelés progresszióig folytatható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06061 lapatinib

06009 trastuzumab emtanzine[395]

8/c4.[396]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Trasztuzumabbal és docetaxellel kombinálva olyan HER2-pozitív metasztatikus vagy lokálisan kiújuló, inoperábilis emlőkarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik metasztatikus betegségük kezelésére korábban még nem részesültek HER2-ellenes kezelésben vagy kemoterápiában

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06008 pertuzumab

8/c5.[397]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Kemoterápiával kombinációban olyan lokálisan kiújuló, nem reszekábilis, vagy metasztatizáló, tripla negatív emlőrákban szenvedő felnőttek kezelésére, akiknél a daganat CPS ≥10 pontszám mellett expresszál PD-L1-et, és akik a nem reszekábilis vagy metasztatikus betegség kezelésére korábban nem kaptak kemoterápiás kezelést.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06025 pembrolizumab

8/c6.[398]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Nab-paklitaxellel kombinációban inoperábilis, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus tripla-negatív emlőcarcinomában (TNBC) szenvedő olyan felnőtt betegek kezelésére, akiknél a tumor PD-L1 expressziója ≥1% és akik nem kaptak korábban kemoterápiát metasztatikus betegségük kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06002 atezolizumab

8/d1.[399]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott fej-nyak carcinoma kezelésére radioterápiával kombinálva, a készítmény alkalmazása a docetaxel-tartalmú kemoterápia és cisplatin-tartalmú radio-kemoterápia alkalmazhatatlansága esetén indokolt.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

8/d2.[400]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Metasztatikus/rekurráló fej-nyak carcinoma kezelésére platina alapú kemoterápiával kombinálva alkalmazható, amennyiben megelőző kemoterápiára nem került sor - míg a megelőző cetuximabbal kombinált radio-kemoterápia kizáró ok.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

8/d3.[401]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Jól differenciált pajzsmirigyrák miatt thyroidectomián és radiojód ablációs kezelésen átesett betegeknél a betegség kiújulásának igazolására akik pajzsmirigyhormon-szuppressziós terápiában (THST) részesülnek, valamint a hormonszuppressziós kezelés elhagyása szempontjából magas kockázatúnak számítanak, és akiknél THST mellett nincs kimutatható mennyiségű, vagy csak mérsékelten emelkedett szérum tireoglobulin (TG) (<20 ng/ml) észlelhető a következő megjegyzések figyelembevételével:

- Az rhTSH stimuláció előtt kötelező a TSH, thyreoglobulin és anti-thyreoglobulin meghatározás, valamint a nyaki ultrahang elvégzése.

- Nem kell diagnosztikus célú rhTSH stimulációt végezni:

- akinél egyértelmű a maradék betegség (recidiva),

- citológiailag igazolt maradék betegség esetén.

- A klinikailag progrediáló, de normális thyreoglobulin és anti-thyreoglobulin szintű betegek esetében a maradék betegség kizárására az rhTSH stimulációt követő thyreoglobulin és anti-thyreoglobulin, illetve szükség esetén teljes test I-131-szcintigráfia elvégzése szükséges.

- Anti-thyreoglobulin pozitív betegek esetében minden esetben szükséges teljes test I-131-szcintigráfia végzése rhTSH stimuláció után.

Jól differenciált pajzsmirigyrák miatt near-total vagy total thyreoidectomián átesett betegeknél, akiknél nincs a pajzsmirigyrák távoli metasztázisára utaló bizonyíték, a reziduális pajzsmirigyszövet 30 mCi (1,1 GBq) - 100 mCi (3,7 GBq) tartományban radioaktív jóddal történő ablációját megelőző stimulálásra.[402]

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06080 alfa-tirotropin

8/d4. pont[403]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Definitív lokális terápiával nem kezelhető, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus fej-nyaki laphámsejtes karcinómában (SCCHN) szenvedő, stabil, jó általános állapotú (ECOG 0-1) felnőtt betegek kezelésére, akik az elsővonalas platina alapú terápia mellett 6 hónapon belül progrediáltak.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab

8/d5.[404]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Monoterápiában, vagy platina és 5-fluorouracil (5-FU) tartalmú kemoterápiával kombinációban olyan metasztatizáló vagy nem reszekábilis, kiújuló fej-nyaki laphámsejtes carcinomában szenvedő, jó állapotú (ECOG 0-1) felnőttek első vonalbeli kezelésére, akiknél a daganat CPS ≥1 pontszám mellett expresszál PD-L1-et, ahol definitív lokális terápiás ellátás már nem jön szóba.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06025 pembrolizumab

8/d6.[405]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Nem reszekálható, előrehaladott, kiújuló vagy metasztatikus laphámsejtes nyelőcsőrák elsővonalbeli kezelésére felnőtteknél, vagy korábbi fluoropirimidin- és platinaalapú kombinált kemoterápia után, kemoterápia rezisztencia esetén, jó általános állapotú (ECOG: 0 és 1) felnőttek részére, aktív központi idegrendszeri áttét, autoimmun betegség és immunszupresszív kezelés hiánya esetén, akiknél definitív lokális terápia nem jön szóba.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab

8/e2.1.[406]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis - miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról - vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kezelésére, FOLFOX vagy FOLFIRI kemoterápiával kombinálva, azon egyszervi, illetve - a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján - kétszervi parenchimás érintettséggel rendelkező betegeknél, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik, és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig folytatható, azonban resectiós műtét hiányában maximum 6 hónapig, ezt követően az operálhatóság újraértékelése szükséges, inoperabilitás esetén a 8/e3.1. pont szerint folytatható az ellátás.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

Cetuximab nem alkalmazható:

a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70

b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)

c) Súlyos légzési elégtelenség

d) 18 év alatt

e) Várandósság

f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták

g) Aktív gyulladásos folyamat

h) Fenyegető bélelzáródás

i) Hatóanyag iránti érzékenység

j) Keratitis, keratitis ulcerosa, súlyos szemszárazság a kórelőzményben

k) Nem megfelelő hematológiai paraméterek

ka) Hemoglobin < 9 gr/dl

kb) Fehérvérsejt < 3000/mm3

kc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3

kd) Thrombocyta < 100 000/mm3

l) Nem megfelelő vese és máj paraméterek

la) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese

lb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse

lc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

8/e2.2.[407]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis - miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról - vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kombinációs kezelésére azon egyszervi, illetve - a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján - kétszervi parenchimás érintettséggel rendelkező betegeknél alkalmazható, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik, és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig folytatható, azonban resectiós műtét hiányában maximum 6 hónapig, ezt követően az operálhatóság újraértékelése szükséges, inoperabilitás esetén a 8/e3.2. pont szerint folytatható az ellátás.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06071 panitumumab

Panitumab nem alkalmazható:

a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70

b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)

c) Súlyos légzési elégtelenség, interstitialis pneumonitis vagy tüdőfibrózis a kórelőzményben

d) 18 év alatt

e) Várandósság, szoptatás

f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták

g) Aktív gyulladásos folyamat

h) Fenyegető bélelzáródás

i) Hatóanyag iránti érzékenység

j) Nem megfelelő hematológiai paraméterek

ja) Hemoglobin < 9 gr/dl

jb) Fehérvérsejt < 3000/mm3

jc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3

jd) Thrombocyta < 100 000/mm3

k) Nem megfelelő vese és máj paraméterek

ka) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese

kb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse

kc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

8/e2.3.[408]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kombinációs kezelésére az egyszervi, illetve - a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján - kétszervi parenchimás érintettség esetén azon betegeknél alkalmazható, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik, és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig folytatható, azonban resectiós műtét hiányában maximum 6 hónapig, ezt követően az operálhatóság újraértékelése szükséges, inoperabilitás esetén a 8/e3.3. pont szerint folytatható az ellátás.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

Bevacizumab nem alkalmazható:

a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70

b) Kontrollálatlan magas vérnyomás

c) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)

d) Súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés

e) Nagyobb műtéti beavatkozás a terápia megkezdése előtt 28 nappal

f) Kuratív célú sugárkezelés a terápia megkezdése előtt 14 nappal

g) Palliatív célú csontbesugárzás a terápia előtt 14 nappal

h) Anticoaguláns kezelés

i) Veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar

j) Thromboembolia a kórelőzményben

k) Súlyos, aktív intraabdominalis gyulladásos folyamat

l) Aktív gyulladásos folyamat

m) Fenyegető bélelzáródás

n) Súlyos vérköpés (> 2,5 ml/nap)

o) 18 év alatt

p) Várandósság, szoptatás

q) Hatóanyag iránti érzékenység

r) Nem megfelelő hematológiai paraméterek

ra) Hemoglobin < 9 gr/dl

rb) Fehérvérsejt < 3000/mm3

rc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3

rd) Thrombocyta < 100 000/mm3

s) Nem megfelelő vese és májparaméterek

sa) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese

sb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse

sc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

8/e3.1.[409]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis - miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról - vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 8 hét után elvégzett képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés progresszióig folytatható. Amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, cetuximab ismét alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

Cetuximab nem alkalmazható:

a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70

b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)

c) Súlyos légzési elégtelenség

d) 18 év alatt

e) Várandósság

f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták

g) Aktív gyulladásos folyamat

h) Fenyegető bélelzáródás

i) Hatóanyag iránti érzékenység

j) Keratitis, keratitis ulcerosa, súlyos szemszárazság a kórelőzményben

k) Nem megfelelő hematológiai paraméterek

ka) Hemoglobin < 9 gr/dl

kb) Fehérvérsejt < 3000/mm3

kc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3

kd) Thrombocyta < 100 000/mm3

l) Nem megfelelő vese és májparaméterek

la) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese

lb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse

lc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

8/e3.2.[410]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis - miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról - vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 8 hét után elvégzett képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés progresszióig folytatható, illetve amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, panitumumab ismét alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06071 panitumumab

Panitumab nem alkalmazható:

a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70

b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)

c) Súlyos légzési elégtelenség, interstitialis pneumonitis vagy tüdőfibrózis a kórelőzményben

d) 18 év alatt

e) Várandósság, szoptatás

f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták

g) Aktív gyulladásos folyamat

h) Fenyegető bélelzáródás

i) Hatóanyag iránti érzékenység

j) Nem megfelelő hematológiai paraméterek

ja) Hemoglobin < 9 gr/dl

jb) Fehérvérsejt < 3000/mm3

jc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3

jd) Thrombocyta < 100 000/mm3

k) Nem megfelelő vese és májparaméterek

ka) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese

kb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse

kc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

8/e3.3.[411]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 8 hét után elvégzett követően képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés a betegség progressziójáig folytatható. Amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, bevacizumab ismételten alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

Bevacizumab nem alkalmazható:

a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70

b) Kontrollálatlan magas vérnyomás

c) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)

d) Súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés

e) Nagyobb műtéti beavatkozás a terápia megkezdése előtt 28 nappal

f) Kuratív célú sugárkezelés a terápia megkezdése előtt 14 nappal

g) Palliatív célú csontbesugárzás a terápia előtt 14 nappal

h) Anticoaguláns kezelés

i) Veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar

j) Thromboembolia a kórelőzményben

k) Súlyos, aktív intraabdominalis gyulladásos folyamat

l) Aktív gyulladásos folyamat

m) Fenyegető bélelzáródás

n) Súlyos vérköpés (> 2,5 ml/nap)

o) 18 év alatt

p) Várandósság, szoptatás

q) Hatóanyag iránti érzékenység

r) Nem megfelelő hematológiai paraméterek

ra) Hemoglobin < 9 gr/dl

rb) Fehérvérsejt < 3000/mm3

rc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3

rd) Thrombocyta < 100 000/mm3

s) Nem megfelelő vese és máj paraméterek

sa) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese

sb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse

sc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

8/f.[412]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

A trastuzumab kezelést CX protokollal kombinálva, azon IHC HER2 +++, illetve FISH pozitív metasztatikus gyomor carcinomás betegek elsővonalbeli kezelésére, akik korábban kemoterápiás kezelésben nem részesültek, és akiknél sem peritonealis érintettség, sem ascites nem áll fenn. A kezelés progresszióig folytatható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06010 trastuzumab

8/f1.[413]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Fluoropirimidin és platina alapú kemoterápiával kombinálva a gyomor, a gastroesophagealis junkció (GEJ) vagy a nyelőcső HER2-negatív, az onkoteam sebésze által irresecabilisnak tartott, locoregionális besugárzásban részesült, vagy arra nem alkalmas, előrehaladott vagy metasztatikus adenocarcinomájában szenvedő, olyan jó állapotú (ECOG 0-1) felnőttek elsővonalbeli kezelésére, akiknél a daganat CPS ≥5 PD-L1-expressziót mutat, a finanszírozási eljárásrend szerint.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab

8/g.[414]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Előrehaladott vesesejtes carcinoma kezelésére felnőtteknél, a finanszírozási eljárásrendben foglaltaknak megfelelően.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06018 ipilimumab[415]

06024 nivolumab

8/h pont[416]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Felnőttek irreszekábilis vagy metasztatikus, konvencionális SSA kezelés után radiológiai progressziót mutató, jól differenciált (G1 és G2), szomatosztatin-receptor-pozitív gasztroentero-pankreatikus neuroendokrin tumorainak (GEP-NET) kezelésére, onkoteam döntés alapján.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06045 lutécium (177Lu)-oxodotreotid

8/i1.[417]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus urothelialis carcinoma első vonalú kezelésére jó általános állapotú (ECOG: 0 és 1) felnőtteknél, aktív központi idegrendszeri áttét, autoimmun betegség, előzetes immunterápia és immunszupresszív kezelés hiánya esetén, akiknél definitív lokális terápia nem jön szóba, és akiknél a perioperatív kezelés óta legalább 1 év eltelt, továbbá akik progressziómentesek minimum 4 ciklus platinaalapú kemoterápia után, a finanszírozási eljárásrend szerint

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06093 avelumab

8/j.[418]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Előrehaladott (FIGO III. és IV. stádium), BRCA1/2-mutációt hordozó (csíravonal és/vagy szomatikus), vagy újonnan diagnosztizált HRD pozitív, high grade epithelialis ovarium, petevezeték vagy primer peritonealis carcinomában szenvedő, felnőtt betegek fenntartó kezelésére, akik aplatina-alapú kemoterápia befejezése után reagálnak a terápiára (teljes vagy részleges remisszió).

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06086 olaparib

06036 bevacizumab

06094 niraparib

8/k.[419]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Intermedier vagy előrehaladott, barcelónai klasszifikáció szerinti (Barcelona Clinic Cancer Staging Classification-BCLC) B, C stádiumú, szövettanilag igazolt hepatocellularis carcinoma kezelésére, jó májfunkció (Child Pugh A osztály) és jó általános állapot (ECOG 0-1) esetén, amennyiben az előzetes lokoregionális terápia nem hoz megfelelő eredményt, vagy a beteg lokoregionális terápiára nem alkalmas, az onkoteam (májsebészi véleménnyel kiegészített) dokumentált döntése alapján, progresszióig.

Kizáró tényező az aktív autoimmun betegség, nem megfelelően kezelt, vérzési rizikóval járó nyelőcső/gyomor varicositas, egyidejű HCV és HBV pozitivitás, napi NSAID szedés.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

06002 atezolizumab

9/a.[420]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Akut agyi embolisatio (stroke) thrombolytikus kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06042 alteplase

9/b.[421]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Haemodynamikai zavarokat okozó masszív tüdőembolia thrombolytikus kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06042 alteplase

9/c.[422]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Akut ST elevációval járó myocardiális infarctus kezelésére, amennyiben invazív haemodynamikai beavatkozásra nincs lehetőség, vagy terápiás időablakon belül nem elérhető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06042 alteplase

10.[423]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Időskori neovaszkuláris (nedves típusú) macula degeneratio (AMD) kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06040 ranibizumab

06041 verteporfin

06029 aflibercept

06099 faricimab[424]

11.[425]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Fabry-betegség (α-galaktozidáz A hiány).

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06030 agalsidase beta

06032 agalsidase alfa

12.[426]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Passzív immunizálás RSV (respiratory syncytial vírus) ellen járvány kezdetén és alatt a 32. gesztációs héten vagy korábban született csecsemőknek, akik 6 hónapos kornál fiatalabbak a prevenciós kezelés megkezdése előtt; 2 éves kor alatt olyan gyermekek esetében, akik az utóbbi hat hónapon belül bronchopulmonális dysplasia miatt kezelést igényeltek; 2 éves kor alatt, nem korrigált, kongenitális szívelégtelenségben szenvedő gyermekek részére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06043 palivizumab

13.[427]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése, valamint a Kawasaki szindróma kezelése.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06044 humán normál immunglobulin

14. pont[428]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Előrehaladott (nem reszekábilis vagy metasztatikus) melanomában szenvedő felnőtt betegek kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab

06025 pembrolizumab

06018 ipilimumab

06019 dabrafenib

06020 vemurafenib

06006 cobimetinib[429]

06007 trametinib[430]

14/a pont[431]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

A nyirokcsomókat érintő vagy metasztatikus melanomában szenvedő, teljes tumorreszekción átesett felnőttek adjuváns kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab

06025 pembrolizumab

06019 dabrafenib

06007 trametinib

15/a. pont[432]

15/b. pont[433]

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Tüneteket okozó csontáttétes, kasztráció-rezisztens prosztatarák kezelésére, akiknél viscerális metasztázis nem ismert és hematológiai statusuk megfelelő.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06017 rádium-223-diklorid

15/c.[434]

15/d.[435]

2. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez[436]

A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai[437]

[438]
KódIndexTevékenység megnevezésePont
11011Elsősegély176
11030Sürgősségi beteg osztályozás (triázs)222
11031Sürgősségi beteg újra-osztályozás (re-triázs)0
11041Vizsgálat750
11042Vizsgálat a rendelőn kívül878
1104358Beutalás távkonzultáció nyomán0
11044Intervenciós radiológiai beavatkozás során végzett vizsgálat468
1104553Vastagbélszűrés keretében végzett vizsgálat750
11047Alkalmassági vizsgálat tömegsportolásra654
11048Vizsgálat hatósági felkérésre504
1105053Vastagbélszűrés keretében végzett szakasszisztensi vagy szakorvosi tájékoztatás750
11054Szakorvosi vizsgálat és szakvélemény kiadása szociális ellátásra való jogosultság megállapításához749
11055Bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a megváltozott munkaképességű személyek esetén4965
11056
11057Vizsgálat a szakmai alkalmasság I. fokon történő elbírálására823
11058Vizsgálat a szakmai alkalmasság II. fokon történő elbírálására1147
11059Vizsgálat a munkaköri alkalmasság II. fokon történő elbírálására1147
11060Vizsgálat foglalkozási megbetegedés megelőzése vagy megállapítása céljából892
11061Szakhatósági és szakértői feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kialakítása és kiadása I. és II. fokon, személyes megjelenéssel3588
11062Szakhatósági és szakértői feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kialakítása és kiadása I. és II. fokon irat alapján2261
11063Kiegészítő kód az I. és II. fokú komplex és egyéb szakértői vizsgálatok helyszínen történő végzéséhez1769
1106447A felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságának megállapítására irányuló szakértői eljárás végzése4965
11301Kontrollvizsgálat, konzílium354
11302Kontrollvizsgálat, konzílium a rendelőn kívül566
1130353Vastagbélszűrés keretében végzett kontrollvizsgálat, konzílium354
12000Szenzórium vizsgálata35
12001Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata181
12002Agyidegek vizsgálata117
12003Perifériás idegrendszer vizsgálata119
12004Érzőkör vizsgálata117
12005Koordinatio vizsgálata108
12006Vegetatív idegrendszer vizsgálata108
12030Kortikális lebenyfunkciók vizsgálata374
12031Afázia neurológiai vizsgálata362
12032Demencia vizsgálata432
12033Memória és figyelmi funkciók vizsgálata362
12051Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata1110
12052Actographia619
12054Extrapiramidalis mozgásszabályozás vizsgálata a mozgatórendszer betegségeiben1017
12060Lumbálpunkció597
12061Ciszterna punkció597
12065Intracarotidealis sodium-amytal-próba (WADA-teszt), a beszéddomináns félteke meghatározása3519
12066Edrophonium hydrochloricum teszt2979
12070Standard EEG1275
12071EEG kiegészítő extra provokáció (egyenként)196
12072Sphenoidalis elektród behelyezése EEG vizsgálathoz1369
12073EEG alvásmegvonás után, ragasztott elektróddal2212
12074EEG telemetriával1127
1207512-24 órás mobil, kazettás EEG monitorozás3266
12076EEG-videó monitorozás (legalább 3 óra)2934
12077EEG térképezés1275
12078EEG mennyiségi-statisztikai elemzéssel1275
12079EEG poligráfiás monitorizálás (24 órás), komputeres1393
1207AEEG split screen1622
1207BEEG epilepsia műtéte előtt, strip behelyezéssel529
1207C1Poliszomnográfia (PSG)10394
1207D1Poliszomnográfia (min. 6 óra) speciális vérnyomásméréssel10479
1207R1Polygraphia (cardio-respiratórikus)7422
1207SCerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat CO2-vel1568
1207TCerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat acetazolamiddal5929
12080Turn-amplitúdó analízis1597
12081Elektromyographia (izmonként)647
12082Idegvezetési sebességmérés, érző/motoros idegenként635
12083Elektromyographia, tűelektróddal izmonként1021
12085Elektromyographia, késői válasz (hullám) vizsgálat755
12086Repetitív idegingerlés2115
12087Elektromyographia, egyes rost vizsgálatok, Jitter mérés3416
12089Motoros rendszer vizsgálata mágneses ingerléssel1507
1208AElektroneurographia, tűelektródával2115
1208CElektromyographia palati et laryngis2115
1208EImpulzus diagnosztika a plexus brachialis ellátási területén658
1208FImpulzus diagnosztika a n. facialis ellátási területén597
1208IBlink reflex663
12090Diaphanoscopia cerebri43
12091Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Somatosensoros)981
12092Akusztikus kiváltott válasz723
12094Kiváltott potenciál térképezés1016
12096Rheobasis és chronaxia meghatározás467
12098Fénytörés meghatározása komputerrel185
1209AHullámvonal próba113
1209BWebster-skála664
1209CTremometria438
1209DTenyér-kézhát próba77
1209EPontrakó próba (1 perc)106
1209F1/aCsecsemőkori látás- és hallásszabályozás (habituatios paradigma) objektív, műszeres vizsgálata 1,5 éves kor alatt1067
12100Perimetria, kinetikus397
12101Perimetria, komputeres689
12102Kampimetria, Amsler szerint118
12111Accomodatio vizsgálata93
12112Fénytörés objektív meghatározása, sciascopia164
12113Fénytörés szubjektív meghatározása112
12114Szaruhártya-görbület mérése computerrel157
12115Leleplező látásvizsgálat150
12130Üvegtest biomikroszkópos vizsgálata274
12140Nyctometria223
12141Adaptometria574
12142Fényérzés vizsgálat elsötétített szobában, gyertyával97
12150Színlátásvizsgálat pseudoisochrom táblákkal112
12151Anomaloscopia232
12152Színlátás kvantitatív vizsgálata257
12160Ortoptikai vizsgálat283
12162Polatest vizsgálat164
12163Heterophoria vizsgálata145
12164Kettőskép vizsgálat ernyővel vagy gyertyával213
12200Ophthalmoscopia216
12201Hármastükör vizsgálat243
12202Ophthalmoscopia pásztázó lézerrel (SLO)397
12203Centrális fúziós frekvencia vizsgálata163
12204Ophthalmoscopia, binocularis, indirekt módszerrel274
12205Fundusvizsgálat, kontaktlencsével213
122068Optikai koherencia tomográfia (OCT)1191
12210Réslámpa vizsgálat119
12221Fluorescein angiographia (FLAG)1488
12222Fluoroangiographia iridis476
12223Fluorometria vestibuli oculi468
12224Angiographia oculi (pásztázó lézerrel, SLA)608
12230Nystagmographia myographica246
12231Kancsalsági szög, szemmozgások vizsgálata164
12232Elektroretinographia803
12233Elektrooculographia803
12240Szaruhártya-görbület mérése168
12241Szaruhártya-érzékenység vizsgálata74
12242Spekulármikroszkópos vizsgálat520
12243Topographia corneae470
12250Tonometria oculorum141
12251Tonographia oculorum145
12252Ophthalmodynamometria145
12253Ophthalmodynamographia145
12254Indocyanin angiographia10424
12255YAG lézer synechiolysis1795
12256Astigmia sebészi correctioja1520
122572Excimer laser terápiás alkalmazása13197
12258Endothelsejt számlálás1193
12260Gonioscopia163
122672/aA látópályarendszer neuroophtalmológiai vizsgálata3104
122682/aA központi idegrendszer szemmozgató idegének neuroophtalmológiai vizsgálata2574
12270Hertel érték mérése26
12280Könnytermelés mérése59
12281Könnyfilm felszakadási idő56
12282Cornea festődés vizsgálata74
12290Diaphanoscopia sclerae230
12291Cataracta átvilágítás, entoptikai vizsgálat206
12300Légvezetéses küszöb mérése (szűrőaudiometria is)83
12301Hallásküszöb mérés (lég+csont, mk.o.+ maszkolás)891
12302Békésy audiometria153
12310Impedancia audiometria (Tympanometria + stapedius refl.)211
12311Tympanometria, stapedius reflex nélkül113
12312Stapedius reflex vizsgálat, tympanometria nélkül113
12313Többfrekvenciás tympanometria, ETF, tubafunkció, speciális impedancia mérés240
12320Súgott (társalgó) beszédvizsgálat61
12321Hangvillavizsgálatok63
12322Hallásvizsgálat reflexpróbákkal, audiométer nélkül96
12323Játékaudiometria197
12330Beszédaudiometria289
12331Recruitment vizsgálatok (Fowler, Reger, SISI)197
12333Leleplező halláspróbák audiométer nélkül96
12334Leleplező halláspróbák audiométerrel335
12335Szabadhangteres hallásvizsgálat189
12339Irányhallás vizsgálat51
12340Nystagmus kalorikus vizsgálata111
12342Vestibularis elektronystagmographia416
12349Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű821
12350Rotációs teszt Bárány-székkel133
12351Rotációs teszt forgatószékkel és nystagmographia237
12354Optokinetikus nystagmus vizsgálat, craniocorpographia208
12355Vestibularis Galvan-próba162
12360Vestibularis spontán jelek vizsgálata103
12370Adaptáció és fáradás fülészeti vizsgálata155
12390Elektrocochleographia440
12392Promontorium tympani teszt237
12393Kiváltott potenciál audiometria (ERA, BERA, CERA, MLR)671
1239AEmissio otoacusticus transiens et distorsio440
12400Otoscopia51
12410Microotoscopia150
12420Fülvizsgálat pneumatikus fültölcsérrel80
12430Rhinoscopia anterior/posterior63
12431Epipharynx feltárása katéterrel103
12432Epipharyngoscopia indirecta51
12440Diaphanoscopia maxillae29
12450Olphactometria non calibrata208
12451Olphactometria calibrata387
12452Rhinomanometria387
12453Tubamanometria162
12470Laryngoscopia indirecta80
12480Foniátriai alapvizsgálat208
12481Stroboscopia, fiberostroboscopia266
12482Pneumographia oto-rhinologica300
12483Phonetographia475
12485Voice-profil vizsgálata353
12486Beszédérthetőségi vizsgálat208
12487Beszédvizsgálat, célzott162
12488Oropharyngealis dysphagia vizsgálata2003
12490Gustometria quantitativa, elektrogustometria, EP387
12491Gustometria qualitativa (4 alapíz érzésvizsgálata)150
12494PATCH-teszt324
12495Tinnitometria289
12530Artériás plethysmographia211
12580Phlebodynamometria676
12581Véna okklúziós próba (Rumpel-Leede)36
12582Photorheographia664
12590Oszcillometria105
[439]
12601EKG végtag és mellkaselvezetéssel308
12602EKG surface mapping682
12603EKG vektorkardiográfia v. Frank-féle elvezetések302
12604EKG telemetriával1752
12605EKG Holter monitorizálása3120
12606
12607Transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben3000
12608Transztelefonikus EKG alkalmazása posztoperatív kardiális kórképekben3000
12609Transztelefonikus EKG elektív esetekben1502
12610EKG nyelőcső elektróddal621
1261151Transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben mentési
feladatok ellátása során
3000
12620EKG kerékpár terheléssel2272
12621EKG futószalag terheléssel2272
12625Kamrai utópotenciál mérése464
12629Impedancia EKG vizsgálat1393
12631Ergometria spirometriával3374
12653EKG tripoláris elektródával és gyógyszerterhelés919
12792Vena umbilicalis diagnosztikus katéterezése2036
12793Arteria umbilicalis diagnosztikus katéterezése2036
12796Tartós nagyvéna katéter behelyezése15530
1313ANyelőcső manometria ("online" módszer)1335
1313CNyelőcső manometria (24 órás módszer)2045
1313DNyelőcső pH monitorozás (24 órás)1926
1313EDysphagometria3135
1313FIntragastroduodenalis pH monitorozás846
1313GElektrogastrographia1327
1313HPalatopharyngealis rheobasis meghatározása1440
13200Rectum digitális vizsgálata57
13210Analis manometria1285
13212Neurourodynamometria rectodynamicamque2810
13213Neurorectodynamica1225
13220Enterostoma vizsgálata57
13230Nasogastricus szonda levezetése, cseréje85
13240Nyombél szondázás252
13300Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata67
13302Nephrostoma eltávolítás239
13303Állandó katéter eltávolítás115
133053Kombinált alsó húgyúti funkcionális vizsgálat (cystometria+nyomás-áramlás vizsgálat)15511
13306Spermavizsgálat automatával382
13310Kérdőív felvétele, prosztata-betegségekben100
13320Hólyagkatéterezés (diagnosztikus)392
13321Hólyagpunkció (diagnosztikus)136
13330Cystometria, folyamatos áramlással338
133314Vizeletvesztési nyomás4339
133325Húgycső nyomásprofil10274
13340Uroflowmetria200
13350Manometria urethrae470
133516Gáti szummációs EMG846
133527Perineometria nőknél1524
13360Calibratio meatus urethrae20
13380Myographia vesicae urinariae et perinei319
13410Spermagyűjtés48
13411Spermagyűjtés mesterséges termékenyítés céljából259
13412Sperma-előkészítés fagyasztást követően, spermapreparálás938
13510Hormoncitológia levétele hüvelyből75
13520Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából293
13530Postcoitalis kenet levétele148
13590Amnioscopia339
13600Mozgásszervek teljes körű fizikális vizsgálata308
13620Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata90
13621Mozgásterjedelem vizsgálata a gerinc területén80
13622Izomfunkció vizsgálat a teljes testen0
13623Mozgásterjedelem vizsgálata a végtagi ízületekben94
13630Talpi nyomáseloszlás statikus és dinamikus mérése296
14010Intracraniális képlet percutan biopsziája1773
14011Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt2547
14020Biopsia nervi periferialis percutanea190
14030Biopsia glandulae thyreoideae percutanea185
14031Biopsia glandulae thyreoideae percutanea, UH vezérelt1860
14100Biopsia auris externi percutanea138
14110Biopsia auriculi per otoscopiam198
14120Biopsia palpebrae2073
14130Biopsia conjunctivae1635
14140Biopsia cutis nasi194
14141Biopsia cutis faciei274
14150Biopsia nasi per rhinoscopiam198
14152Biopsia sinus paranasalis per endoscopiam307
14201Biopsia laryngis per laryngoscopiam278
14202Biopsia laryngis per microlaryngoscopiam278
14220Biopsia tonsillae140
14230Biopsia pharyngis198
14231Biopsia epipharyngis244
14232Biopsia uvulae187
14234Biopsia gingivae138
14235Biopsia palati oris138
14250Biopsia medullae ossealis sterni1813
14251Biopsia medullae ossealis crista ossis ilei13197
14260Biopsia lymphoglandulae284
14261Biopsia lymphoglandulae, UH vezérelt1674
14300Biopsia tracheae per bronchoscopiam524
14310Tüdő percutan transthoracalis tűbiopsiája4972
14320Biopsia bronchi per bronchoscopiam615
14330Biopsia pleurae918
14340Biopsia parietis thoracis317
14400Biopsia oesophagi per oesophagoscopiam240
14410Biopsia ventriculi per endoscopiam301
14420Biopsia duodeni per endoscopiam905
14421Biopsia duodeni per capsulam1054
14442Kapszulás vékonybél biopsia939
14500Biopsia intestini crassi per colonoscopiam301
14510Biopsia sigmae per endoscopiam301
14511Endoszkópos abráziós mintavétel301
14513Transbronchiális aspirációs tűvel végzett mintavétel545
14520Biopsia recti per rectoscopiam254
14530Biopsia ani et/seu regionis perianalis146
14531Biopsia regionis perianalis/perirectalis, UH vezérelt1710
14631Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezérléssel vagy anélkül5516
14640Biopsia urethrae777
14651Biopsia testis3291
14660Biopsia penis258
14710Biopsia endometrii301
14720Cervicalis kenetvétel63
14730Cervix biopszia367
14740
14760Biopsia vaginae370
14770Biopsia introitus vaginae nonoperativa336
14781Chorion biopsia, transvaginalis, UH vezérelt1768
14782Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezérelt1768
14790Magzati szerv biopsia, UH vezérelt1768
14791Magzati vérvétel, UH vezérelt1964
14800Biopsia labii oris278
14810Biopsia parietis abdominis233
14820Biopsia mammae percutanea370
14821Biopsia mammae percutanea, UH vezérelt1892
14823Citológiai mintavétel váladékozó emlő váladékából66
14824Vastagtű biopsia (core biopsia)3067
14825Szövethenger biopszia emlőből, 2D röntgen vezérelt6693
14826Aspiratios citológiai mintavétel emlőből, 2D röntgen vezérelt2665
14827Emlő stereotaxiás vacuum core biopszia6218
14830Biopsia cutis240
14841Biopsia articulationis858
14842Biopsia musculus et/seu tendinis370
14843Biopsia cartilaginis370
[440]
15000Biopsia cutis et/seu subcutis peroperatíva700
15010Biopsia mammae peroperatíva892
15020Biopsia musculi peroperatíva892
15030Biopsia ossis peroperatíva812
15031Biopsia costae peroperatíva973
15040Biopsia articulationis peroperatíva812
15120Biopsia nervi periferialis peroperatíva812
15200Biopsia palpebrae peroperatíva837
15210Biopsia conjunctivae peroperatíva837
15220Biopsia structurae lacrimalis peroperatíva837
15290Biopsia musculi oculi peroperatíva837
15291Biopsia intraorbitalis peroperatíva837
15310Külső fül sebészi biopszia518
15320Fül feltárásos biopszia598
15370Orrüreg nyálkahártya biopszia518
15380Orr porcos részeinek feltárásos biopsziája632
15400Biopsia labiorum oris peroperatíva778
15420Nyálmirigy feltárásos biopszia778
15580Biopsia ani intraoperatíva892
15660Férfi gát feltárásos biopszia892
15730Vulva feltárásos biopszia778
15740Női gát műtéti biopszia778
15860Biopsia lymphoglandulae superficialis intraop.961
15861Biopsia lymphoglandulae sec. Daniels812
15870Biopsia vasorum perif.892
16110Hypopharyngo-laryngoscopia endoscopica412
16120Laryngoscopia directa250
16130Microlaryngoscopia, microscopia endolaryngealis423
16160Rhino-pharyngo-laryngo-fiberoscopia923
16170Rhinoscopia endoscopica343
16181Sinuscopia maxillaris transnasalis401
16182Sinuscopia maxillaris percanina448
16183Sinuscopia sphenoidalis transnasalis401
16184Sinuscopia sphenoidalis transethmoidealis597
16185Sinuscopia frontalis percutanea911
16200Bronchoscopia2215
16201Bronchoscopos bronchus öblítés, diagnosztikus471
16202Autofluorescens bronchoscopia2787
16203Bronchoscopos anyagvétel cytológiai és szövettani vizsgálatra3419
16204Bronchoscopos anyagvétel mikrobiológiai vizsgálatra6033
16205Bronchoscopos anyagvétel cytológiai, szövettani és mikrobiológiai vizsgálatra8629
16206Bronchoscopon keresztül anyagvétel a nyirokcsomókból cytológiai vizsgálatra Wang tűvel13019
1620752Endobronchiális ultrahang vezérelt transbronchiális tűbiopszia
(EBUS TBNA)
41481
16300Oesophagoscopia1400
16302Gastro-oesophagealis varicositas endoszkópos vérzéscsillapítása1447
16303Endoszkópos intubáció2156
16305Endoszkópos tumorroncsolás vegyszerrel1567
16306Endoszkópos tumorroncsolás lézerrel2271
16307Endoszkópos vitális festés746
16309Endoszkópos thermocoagulatio1193
1630AOrganikus nyelőcsőszűkület endoscopos szondatágítása (bougie vagy oliva alkalmazásával)1335
1630COrganicus nyelőcsőszűkület endoscopos ballondilatációja2820
1630EOesophagoscopia + vérzéscsillapítás, nagyfrekvenciás készülékkel1440
16310Oesophagoscopia per gastrostomiam1117
16312Nyelőcső endoszkópos UH vizsgálata2962
1631BEndoszkópos UH Nyelőcső biopsia71555
16320Oesophagogastroscopia2083
1632BEndoszkópos UH TruCut biopsia a tápcsatorna bármely területéről73615
16330Gastroscopia2036
1633BMediastinum endoszkópos UH vizsgálata2962
1633CHasnyálmirigy, máj, epeutak endoszkópos UH vizsgálata2962
1633DGyomor endoszkópos UH vizsgálata2962
1634BEndoszkópos UH Gyomorfal biopsia71555
16350Gastroscopia per gastrostomiam1371
1635BEndoszkópos UH Hasnyálmirigy biopsia71555
16360Duodenoscopia2210
16361Endoscopos sphincterotomia20655
16362Endoscopos nasobiliaris drénezés20655
16363Endoscopos kőextractio20655
16365Endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia és cystoduodenostomia)12912
1636BEndoszkópos UH Mediastinum biopsia71555
1636DDuodenum endoszkópos UH vizsgálata2962
16370Oesophago-gastro-bulboscopia2338
1637BEndoszkópos UH Máj biopsia71555
1638BEndoszkópos UH Perirectum biopsia71555
1639BEndoszkópos UH Nyirokcsomó finomtű (FNA) biopsia71555
16400Jejunoscopia (proximális enteroscopia)4133
1640144A vékonybél kapszulás endoszkópiája5808
16410Colonoscopia4064
1641DColon endoszkópos UH vizsgálata2962
1641EColonoscopia et colonographia4769
16420Rectosigmoideoscopia (flexibilis)1447
16430Rectoscopia, merev eszközzel769
16431Rectum és sigma endoscopos UH vizsgálata2962
1643DRectum endoscopos UH vizsgálata2962
16440Anoscopia260
16520Cystoscopia723
16522Cystoscopia flexibilis eszközzel642
16550Urethro-cystoscopia3190
16551Urethrofiberoscopia413
16600Hysteroscopia408
16630Kolposcopia259
16631Vaginoscopia178
1664056/a.Meddőségi vizsgálat, női96 564
1664156/a.Meddőségi vizsgálat, férfi46 776
1664256Meddőségi vizsgálat, ismételt IVF előtt85 268
1664356Meddőségi vizsgálat, kiterjesztett, női132 896
16644
1664556Meddőségi vizsgálat, kiterjesztett, férfi164 116
16710Choledochoscopia duodenoscopon át (baby scop)265
16800Endoscopia szájadékon át (kiegészítő pont)98
16900Bronchoscopia tracheostomán át1642
16990Dermatoscopia56
[441]
17009Epicután allergia próba, fogászati ellátáshoz1028
17010Epicután allergia próba619
17011Epicutan bakteriológiai próba332
17021Intracutan allergia próba, azonnali reakció332
17030Tuberculin próba, Pirquet60
17031Tuberculin próba, Mantoux738
17040Intradermalis antigén próba, késői reakció110
17041Intracutan allergia próba, bakteriális antigénekkel322
17042Intracutan allergia próba, gombaantigénekkel322
17043Tetanus bőrpróba91
17044Celluláris immunitás vizsgálata bőrreakcióval277
17060Nasalis allergia próba, allergén provokációval489
17071Légúti aspecifikus bronchiális provokáció761
17072Légúti allergia provokáció, specifikus antigénnel284
17073Fizikai terhelés hatásának vizsgálata a hörgőkre211
17080Allergia provokációs próba338
17090Alimentaris allergiateszt265
17102Spirometria522
17111Nasalis csúcsáramlás számítása20
17120Légúti ellenállás és vezetőképesség számítása25
17130Distributio ventillationis (N-kimosás, radioakt. gáz)545
17140Pulmonalis vascularis resistentia számítása25
17150Effectivitas ventillationis et perfusionis calc.25
17170Diffúziós kapacitásvizsgálat671
17190Teljes test plethysmographia757
1719129/bDohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat500
1719229/bDohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit200
1719329/bDohányzás leszokás támogatás - a kilégzett levegő szénmonoxid mértékének a meghatározása80
1719429/bCsoportos dohányzás leszokás támogatása576
17220Keringési idő mérése202
17300Keringésfunkciós vizsgálat egy artériában157
17301Végtagi artériák vérnyomásmérése, folyamatos hullámú Doppler készülékkel607
17310Perifériás keringés funkcionális vizsgálata260
17320Perifériás keringés terheléses vizsgálata396
17370Keringő vérvolumen becslése114
17420Vizeletvétel vagy -gyűjtés csecsemőtől és gyermektől110
17440Clearance vizsgálathoz anyaggyűjtés36
17450Savanyítóképesség vizsgálata183
17520A mozgató szervrendszer részleges, mozgásanalizáló-mérő készülékkel végzett, objektív vizsgálata2031
17521Kristálykimutatás polarizációs mikroszkóppal1241
17522Kristálykimutatás és azonosítás elektronmikroszkópos módszerrel5225
17523Spermaanalízis4852
17524Spermium vándorlási teszt ejakulatumban268
17525Postcoitalis kenet vizsgálata26
17527Hajminta mikroszkópos vizsgálata45
17600Alapanyagcsere vizsgálat480
17610Oxygen consumptio számítása77
18030Hólyag feltöltése metilénkékkel114
18310Ductus nasolacrimalis szondázás153
18340Nyálmirigy kivezetőcsövének szondázása113
18430Hörgőváladék leszívása142
18441Thoracocentesis diagnosticus370
18470Punctio et/seu aspiratio genitaliae masculinae254
18500Punctio et/seu aspiratio cystae diagnosticus336
18510Punctio et/seu aspiratio ovarii334
18511Punctio et/seu aspiratio ovarii/folliculi, UH vezérelt905
18520Douglas punctio301
18521Douglas punctio, UH vezérelt905
18530Ascites punctio375
18531Haspunkció, UH vezérelt926
18540Punctio et/seu aspiratio articulationis315
18541Punctio et/seu aspiratio bursae235
18590Vékonytű aspirációs biopszia198
18591Punctio et/seu aspiratio mammae416
18592Punctio et/seu aspiratio mammae, UH vezérelt1931
18701Cholangiomanometria áramlásvizsgálattal250
19108Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról46
19109Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról (nem labor mintavételező esetén)15
19131Mikrobiológiai mintavétel székletből46
19137Mikrobiológiai mintavétel székletből (nem labor mintavételező esetén)8
19141Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, aerob589
19142Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, anaerob589
19170Mikrobiológiai mintavétel műtéti anyagból46
19191Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe173
19192Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe335
19193Mikrobiológiai mintavétel tenyésztő transport közegbe249
19194Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe (nem labor mintavételező esetén)50
19195Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe (nem labor mintavételező esetén)232
19200Pszichiátriai/klinikai pszichológiai exploráció713
19201Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú436
19202Biográfiai analízis678
19203Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis462
19204Pszichodiagnosztikai elemző exploráció531
19205Pszichodiagnosztikai exploráció teszt előtt462
19206Wolberg-féle strukturált pszichológiai interjú794
19207Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt1077
19208Exploratív játék713
19209Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika672
19211Átfogó neuropszichológiai vizsgálat2654
19212Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat1764
19213Kognitív folyamatok térképezése1061
19214Kognitív térképezés terápia megalapozásához2005
19215Prekognitív és figyelmi készség vizsgálata429
19217Viselkedéstérképezés, kezelés megalapozásához1408
192181/aÉberségi szint meghatározás fejlődés-neurológiai vizsgálathoz (0-18 hónapos korig)409
19250Pszichogalvanikus reflex60
1929ALurija-Nebraska-féle neuropszichológiai próba398
1929BAfázia neuropszichológiai próba I. (Lurija)2344
1929CAfázia neuropszichológiai próba II.2344
1929DKortikális funkció neuropszichiátriai tesztvizsgálat491
1929EBender-Gestalt-féle neuropszichiátriai teszt315
1929FDCS-Hill-féle agykárosodás diagnosztikai teszt794
1929HMódosított mini mental state531
1929KIskolaérettség tesztvizsgálata2253
1929LGyermeki fejlődés vizsgálata próbákkal1077
1929MSnijders-Domen-féle intelligencia vizsgálat2287
19301Mentális funkció vizsgálat Raven szerint794
19302Színes Raven-vizsgálat894
19303Mentális funkció vizsgálat OTIS I.531
19304Mentális funkció vizsgálat OTIS II.531
19305Mentális funkció vizsgálat Benton A forma szerint531
19306Mentális képesség vizsgálat Bender szerint531
19307Mentális képesség vizsgálat Frostig szerint794
1930AMemória teszt 15 szó-15 kép794
1930BLurija-féle memóriapróba794
1930CBenton-féle memóriapróba (A+B)794
1930DPszichiátriai keresztmetszeti status531
1930EPszichiátriai hosszmetszeti kép422
1930FPszichodinamikai elemzés436
19314Műszeres problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat794
19322Rorschach projektív próba2465
19323Személyiségvizsgálat TAT2163
19324Személyiségvizsgálat PFT1044
19325Személyiségvizsgálat Zulliger szerint794
19326Személyiségvizsgálat, Szondi-féle kétprofilos531
19327Személyiségvizsgálat, Szondi-féle tízprofilos1569
19328HTP (ház-ember-fa) rajzteszt612
19329Farajz-teszt531
1932AMachover-Baltrusch-féle rajzteszt531
1932BLüscher-teszt531
1932CSzínpiramis-teszt254
1932DWartegg-teszt470
1932EMetamorfózis teszt531
1932FSzemélyiségvizsgálat CAT-féle794
1932GSzemélyiségvizsgálat PIL-féle254
1932HDuss-féle meseteszt678
1932JBábteszt1043
1932KVilágteszt1077
1932LSzceno-teszt1043
1932MMMPI-teszt759
1932NSzemélyiségvizsgálat CPI-teszt531
1932PSzemélyiségvizsgálat Cattel szerint699
1932RSzemélyiségvizsgálat FPI-teszt531
1932SThomas-féle meseteszt678
19331Révész-Nagy-féle figyelemvizsgálat436
19332Pieron-féle figyelemvizsgálat315
19333d2 figyelemvizsgálat531
19351Lorr-féle IMPS pszichiátriai állapotbecslő skála531
19352BPRS pszichiátriai állapotbecslő skála531
19353Hamilton-féle depressziós skála531
19354Hamilton-féle szorongás skála531
19355Zung-féle depressziós skála531
19356Beck-féle depressziós skála531
19357Ozsváth-féle önjellemző panaszleltár531
19358Goldberg-féle állapotjelző leltár531
19359Brengelman-féle ENR skála531
1935AEysenck-féle EPQ skála531
1935BTaylor-féle manifeszt szorongást mérő skála531
1935DSpielberg-féle STAI szorongásvizsgálat531
1935ESpielberg-féle agresszió kifejezési skála531
1935GTulajdonságlista531
1935HDerogatis skála (SCL)531
1935KÉnkép-testkép kérdőív699
1935LJuhász-Kopp-Veér-féle neurózisszűrő kérdőív470
1935MJames-féle külső-belső kontroll kérdőív531
1935NMMQ kérdőív699
1935PRSK kockázatvállalási kérdőív699
1935RHall-Williams-féle motivációs kérdőív577
1935SDiszfunkcionális attitűd skála531
1935TFischer-féle BFQ testkép-tudatossági skála531
19381Intelligenciavizsgálat MAWI szerint1926
19382Intelligenciavizsgálat Eysenck szerint1502
1938AIntelligenciavizsgálat HAWIK szerint1926
1938BIntelligenciavizsgálat Binet szerint1926
19510Dermatoglyphák elemzése65
19700Rehabilitációs felmérés és értékelés726
[442]
21000Aminosav vagy származékának kimutatása szérumból54
21010Aminosav v. származékának meghatározása testnedvben, aminosavanként108
21011
21012
21013Homocisztein meghatározása3130
21014Metionin terhelés626
210158Karnitin meghatározás (szövet, plazma vagy vizelet)4829
21016Cisztatin C meghatározás1467
21017Fehérjék identifikálása izoelektromos fókuszálással2879
21018
21019
21020Összfehérje meghatározása szérumban36
21040Albumin meghatározása szérumban, festékkötő módszerrel45
21041Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel394
21042Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben519
21043Fehérjék elválasztása elfo-val cellulóz acetát membránon366
21044Fehérje koncentrálás elektroforézishez1788
21045Prealbumin meghatározása787
21046
21047
21057Tumor nekrózis faktor alfa (TNFalfa) meghatározása1610
21058Interferon gamma meghatározása1520
21059Transzformáló növekedési faktor béta (TGFbéta) meghatározása1467
21070Alfa-1 antitripszin meghatározása680
21072C reaktív fehérje (CRP) kvantitatív meghatározása421
21073Fruktózamin meghatározása313
21075Alfa-1 mikroglobulin meghatározása szérumban474
21076Myoglobin meghatározása szérumban1879
21079Coeruloplazmin meghatározása680
2107CC reaktív fehérje (CRP) ultraszenzitív meghatározása500
2107DSzérum amiloid A (SAA) meghatározása680
2107EProkalcitonin (PCT) meghatározása3290
21080Kardiális troponin kimutatása143
21082Kardiális troponin I meghatározása1986
21083Kardiális troponin T meghatározása2147
21090A kollagén keresztkötés koncentrációjának meghatározása a vizeletből és szérumból2403
2109181-es típusú prokollagén propeptid (P1NP) meghatározása szérumból996
21110Ammónia meghatározása szérumban474
21120Karbamid meghatározása szérumban54
21130Húgysav meghatározása54
21140
21141Kreatinin meghatározása kinetikus Jaffé módszerrel, szérumban36
21143Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel125
21150Összes bilirubin meghatározása szérumban45
21151Konjugált bilirubin meghatározása szérumban63
21202Vérgáz analízis150
21290H-2 kilégzési teszt80
21291Oldószer v. belégzett anyag szérumszintjének meghatározása kromatográfiás módszerrel2353
21292C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből3505
21310Glukóz meghatározása26
21312Glukóz meghatározása hexokináz módszerrel45
21320Galaktóz meghatározása szérumban108
21321
21324Fruktóz meghatározása ejakulátumból5 051
21340
21341
21342Mucopolysaccharidózis gyorsteszt (össz GAG)572
21390
21391Xilóz abszorpciós teszt448
21410Szabad zsírsav meghatározása134
21411Trigliceridek meghatározása54
2141A
21420Összkoleszterin meghatározása45
21421
21422LDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel250
2142AHDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel200
21440Lipoprotein elfo555
21442Apolipoprotein A I. meghatározása365
21443Apolipoprotein A II. meghatározása179
21444Apolipoprotein B meghatározása365
21445Lp(a) meghatározása1610
2144AApolipoprotein E meghatározása3578
2144BApolipoprotein C-II meghatározása3578
21500Nátrium meghatározása szérumban63
21501Kálium meghatározása szérumban63
21510Összes kalcium meghatározása71
21512Ionizált kalcium meghatározása223
21520Réz meghatározása357
21540Foszfor meghatározása szérumban63
21550Klorid meghatározása szérumban63
21561Mangán meghatározása, atomabszorpcióval116
21562Nikkel meghatározása, atomabszorpcióval134
21563Króm meghatározása, atomabszorpcióval116
21564Arzén meghatározása szérumból és vizeletből, atomabszorpcióval116
21565Szelén meghatározása, atomabszorpcióval116
21566Alumínium meghatározása, atomabszorpcióval546
21568Cink meghatározása125
21569Ólom meghatározása, atomabszorpcióval125
21570Lithium meghatározása54
21571Magnézium meghatározása71
21572Arany meghatározása, atomabszorpcióval116
21573Kadmium meghatározása, atomabszorpcióval546
21574Higany meghatározása, atomabszorpcióval546
21575Tallium meghatározása, atomabszorpcióval546
21576Kobalt meghatározása, atomabszorpcióval116
2157CIonizált magnézium meghatározása143
21609A vitamin meghatározása3650
2160A
2160B
21621
21622
21630Drog minőségi kimutatása, tesztcsíkkal45
21631Digoxin meghatározása1342
21632Digitoxin meghatározása1342
21633
21634Lidocain meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel2236
21635Procainamid és származékai meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel1342
21636Kinidin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel2236
21637Teofillin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel2236
21638Egyéb antiepilepticumok szérumszintjének meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel2236
21639Karbamazepin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel2236
2163AEtosuximid meghatározása kromatográfiás módszerrel1342
2163BFenobarbitál meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel2236
2163CPirimidon meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel2236
2163DFenitoin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel2236
2163EValproinsav meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel2236
2163FGentamicin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel2236
2163GTobramicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel2236
2163HAmikacin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel2236
2163J
2163K
2163M
2163NVankomicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel2236
2163QMetotrexát meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel2236
2163R
2163S
2163TCyclosporin és metabolitjainak meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel2236
2163UBenzodiazepin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel2236
2163VBarbiturát meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel2236
2163WCephalosporin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel1342
2163X
2163YHypnoticum (barbiturátot nem tartalmazó) kimutatása313
2163ZBarbiturát minőségi kimutatása313
21640Benzodiazepinek kimutatása313
21641Triciklusos antidepresszáns meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel2236
21642Analgetikum kimutatása313
21643Phenothiazin kimutatása313
21644Tranquillansok kimutatása313
21645Narkotikumok kimutatása313
21646További gyógyszerek szérumszintjének meghatározása kromatográfiás vagy immunkémiai módszerrel2236
21650
21651Etilalkohol meghatározása enzimatikus módszerrel223
21660Metilalkohol meghatározása kromatográfiás módszerrel912
21690LSD meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel2236
21691THC meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel2236
21692Morfin és morfinszármazékok meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel2236
21693Opiát meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel2236
21694Cannabinoid meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel2236
21695Amfetamin és származékainak meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel2236
21696Szerves foszfátvegyület kimutatása kromatográfiás módszerrel1163
2169D
2169EMethaqualon meghatározása kromatográfiás módszerrel357
2169FDimethoat meghatározása kromatográfiás módszerrel2008
2169GDiquat meghatározása fotometriás módszerrel357
2169HParaquat meghatározása fotometriás módszerrel357
2169KPhenyl- és methyl-piperidin kimutatása kromatográfiás módszerrel357
2169LParathion (E605) meghatározása kromatográfiás módszerrel2008
2169PMetadon meghatározás kromatográfiás módszerrel2236
2169TSzerves oldószerek meghatározása1520
2169U8Multi-drog rezisztencia funkcionális teszt7780
2169VAmanitin kimutatása és meghatározása ELISA módszerrel1786
21710
21721Laktát meghatározása268
21722Piruvát meghatározása108
21723Béta hidroxivajsav meghatározása537
21790Neopterin meghatározása3041
21810Ozmolalitás meghatározása direkt méréssel179
21831Viszkozitás meghatározása160
[443]
22000
22020Összes fehérje meghatározása vizeletben és egyéb testnedvben36
22030Fehérje elektroforézis vizeletmintából286
22033Biotidináz meghatározása vizeletben108
22034N-acetil-glukózaminidáz (NAGase) meghatározás vizeletben63
22041
22042Albumin meghatározása immun módszerrel vizeletben474
22044Alfa-1 mikroglobulin meghatározása vizeletben474
22051
22100
22111Kreatinin meghatározása vizeletből, kinetikus Jaffé módszerrel36
22123
22130Porfirin meghatározása vizeletben134
221319Porfirinek direkt spektrometriája vizeletben1172
22132Koproporfirin meghatározása vizeletben134
22133Uroporfirin meghatározása vizeletben108
221349Porfobilinogen meghatározása vizeletben4957
22135Delta-amino-levulinsav meghatározása7931
22138
2213A9Összes porfirin meghatározása1081
2213E9Protoporfirin meghatározás vvt-ben1352
2213H9Plasma porfirin meghatározás1802
2213K9Porfirinek elválasztása és mennyiségi meghatározása HPLC-vel8742
22150Karbamid meghatározása vizeletben54
22160Húgysav meghatározása vizeletben54
22200Glukóz kimutatása vizeletből9
22201Glukóz mennyiségi meghatározása vizeletből és egyéb testnedvekből26
22203
22210
22220
22290
22300Kalcium meghatározása vizeletben71
22310Klorid meghatározása vizeletben63
22320Kálium meghatározása vizeletben63
22330Nátrium meghatározása vizeletben63
22340
22341Arzén meghatározása vizeletből, atomabszorpcióval116
22350Foszfor meghatározása vizeletben63
22400Ketontestek kimutatása vizeletből9
22441Ismeretlen toxikus anyag kimutatása biológiai mintából2683
22510Vesekő kémiai analízise179
22520Osmolalitás meghatározása vizeletben direkt méréssel179
22540Vizelet üledékvizsgálat mikroszkóppal64
22550Általános vizeletvizsgálat, üledék nélkül minimum 8 paraméter89
22551Vizeletvizsgálat üledék nélkül minimum 5 paraméter50
22552Vizelet üledék alakos elemek meghatározása automatával, beleértve az esetleges mikroszkópos ellenőrzést is380
22620Széklet zsírürítés vizsgálata134
22630Széklet vér kimutatása71
22631Széklet vér kimutatása, immunkémiai módszerrel716
22632Széklet humán albumin kimutatása immunkémiai módszerrel716
22640Széklet tripszin-kimotripszin aktivitás152
22701Haemoglobin kimutatása liquorban kémiai módszerrel14
22741Liquor összfehérje meghatározása125
22743Liquor albumin meghatározása143
22747Liquor fehérje kimutatás Pándy reakcióval18
22761Liquor direkt spektrofotometria134
22781Liquor sejtszám meghatározása26
22840Nátrium meghatározása verejtékben805
22841Klorid meghatározása verejtékben805
22843
22844
22852
22854Cervix nyák minőségi vizsgálata26
22856Penetráció teszt152
22859Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben71
22861
22862
22880Ízületi folyadék és egyéb punktátum minőségi vizsgálata40
22881Ízületi folyadék és egyéb punktátum üledékének vizsgálata45
22884Epeüledék mikroszkópos vizsgálata45
22885Alfa-amiláz meghatározása testnedvben179
22886IgA meghatározása nyálban448
23001
23002
23023
23030
23100
23110Laktóz tolerancia teszt36
23120
23130Glukóz terhelés205
23140Szekretin provokációs teszt448
23141Szekretin-kolecisztokinin provokációs teszt474
23150Diszacharidáz aktivitás meghatározása54
23151
23190Széklet emésztettség mikroszkópos vizsgálata45
23310Inzulin meghatározása894
23311Inzulinszerű növekedési faktor meghatározása1968
23313C peptid meghatározása1073
23314
23316A hypophysis glikoprotein hormonjai szabad alfa alegységének meghatározása1788
23320Glukagon meghatározása1073
23321Neutrális-alfa-glukozidáz meghatározása ejakulátumból5051
23340Gasztrin meghatározása1788
23390Tripszin meghatározása313
23391Bikarbonát meghatározása testnedvből125
23440Renin aktivitás meghatározása2147
2344110Natriuretikus peptid meghatározása6844
23442Renin koncentráció meghatározása1342
23443Leptin meghatározása2299
23460
23640Parathormon meghatározása1968
23641Parathormon related peptide (PRP) meghatározása2325
2369025-hydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel1610
236911-25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel1879
23692Oszteokalcin meghatározása1699
23693Kalcitonin meghatározása1360
24000Jód meghatározása313
24010Tiroxin-kötő globulin (TBG) meghatározása1252
24011Tireoglobulin meghatározása1342
24021T4 szabad frakció meghatározása900
24031T3 szabad frakció meghatározása900
24032
24060
24061Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása600
24062Thyrotropin Releasing Hormon stimulációs teszt626
24120Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása894
24121Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása983
24122
24130Növekedési hormon meghatározása1073
24170Anti-diuretikus-hormon meghatározása1059
24171Prolaktin meghatározása939
24180
24182
24184Angiotenzin meghatározása894
24186Melanocita stimuláló hormon (alfa-MSH) meghatározása268
24190Androsztendion meghatározása2254
24200Adreno-kortikotrop hormon meghatározása983
24220Kortizol meghatározása testnedvekből1041
24221
24222Kortikoszteron meghatározása1101
24223
2422411-dezoxikortizol meghatározása1101
24225Dezoxi-kortikoszteron meghatározása1101
24226
24230Aldoszteron meghatározása1073
24310Adrenalin meghatározása szérumból, HPLC-vel2683
24312Noradrenalin meghatározása szérumból, HPLC-vel2683
24313Dopamin meghatározása szérumból, HPLC-vel2683
24314Szerotonin meghatározás szérumban716
24316
24318
24320Ösztradiol meghatározása894
24321Ösztriol meghatározása szérumban894
24322Szabad ösztriol meghatározása894
24323
24325
24330Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban894
24331
24332
24333Szabad Humán Chorio-Gonadrotropin béta lánc meghatározása szérumban839
24350Progeszteron meghatározása983
2435117-OH progeszteron meghatározása680
2435217-OH pregnenolon meghatározása601
24391
24392Thromboxan B2 meghatározása421
24394Szabad tesztoszteron meghatározása716
24395Dehidroepiandroszteron (DHEA) meghatározása894
24396DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása894
24397
24398Totál tesztoszteron meghatározása894
2439ASexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározás849
2439BDihidrotesztoszteron meghatározás801
2439C
2439D
2439E
2439F
24410
24411
24421
24422
24423
24424
24425Metanephrin meghatározása vizeletben2236
24426Normetanephrin meghatározása vizeletben2236
24427Vanilil-mandulasav meghatározása vizeletben2281
24428Homovanililsav meghatározása vizeletben2281
24429Adrenalin meghatározása vizeletben894
24434Anti-Müllerian hormon meghatározása3 838
2442ANoradrenalin meghatározása vizeletben894
2442BDopamin meghatározása vizeletben894
24430
24480
2449117-OH szteroid meghatározása1342
244925-HIAA (5-OH-indolecetsav) mennyiségi meghatározás vizeletben1699
24493
24500Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása45
24501LDH izoenzimek elektroforézises elválasztása474
24502
24503
24530Fruktóz-6-foszfát dehidrogenáz meghatározása108
24531Glukóz-6-foszfát dehidrogenáz meghatározása108
24581
24600Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása45
24610Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása45
24620Kreatin-kináz (CK) meghatározása116
24640Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása54
24680
24700Alfa-amiláz meghatározása szérumban179
24701
24702Alfa-amiláz meghatározása vizeletben és egyéb testnedvben179
24710Lipáz meghatározása223
24720Alkalikus foszfatáz meghatározása36
24721Alkalikus foszfatáz izoenzim meghatározása1342
24722Csontspecifikus alkalikus foszfatáz (BAP) meghatározása1342
24730
24732
24741Pszeudo-kolineszteráz meghatározása89
247708Tömegspektrometriás metabolit profil meghatározás (szerves savak, hosszú szénláncú zsírsavak, purin és pirimidin nukleotida profil, stb.)1129
24781
24790
24791Biotinidáz meghatározása108
24800
2480B
2480C
24810
24891CK-MB meghatározása immungátlással223
24895
24896PMN elasztáz meghatározása ejakulátumból6 061
24897Angiotenzin konvertáló enzim meghatározása537
2489BCK-MB koncentráció meghatározása immunmódszerrel2683
2489DKreatin kináz izoenzim elektroforézis1699
24900
24960Fehérjék elekroforetikus szeparálása SDS PAGE-val223
[444]
25000Natív anyag mikroszkópos vizsgálata45
25010Treponema (sötétlátóteres) vizsgálata91
25030Mikroszkópos vizsgálat, tenyésztetlen anyagból73
25031Húgycsőváladék vizsgálata festett kenetben71
25040Mikroszkópos vizsgálat, Ziehl-Nielsen festéssel91
25050Mycobacterium tenyésztése szilárd táptalajon429
25051Mycobacterium subcultura945
2505211Mycobakterium tenyésztése, automatizált, folyékony táptalajos módszerrel3041
2505312Mycobakterium vizsgálata, molekuláris biológiai módszerrel5888
2505A11Mycobacterium rezisztencia vizsgálata szilárd táptalajon, elsőrendű szerekre, szerenként1516
2505B11Mycobacterium rezisztencia vizsgálata szilárd táptalajon, másodrendű szerekre, szerenként1537
2505CMinta előkezelése Mycobacterium tenyésztéshez235
2505DMycobacterium tenyésztése manuális, folyékony táptalajos módszerrel2087
2505EMycobacterium tuberculosis komplex identifikálása biokémiai módszerrel460
2505FA nem tbc-t okozó mycobacteriumok (NTM) identifikálása biokémiai módszerekkel2469
2505G11Mycobacteriumok rezisztencia vizsgálata elsőrendű szerekre, automata folyékony táptalajos módszerrel, szerenként2299
2505H11Mycobacteriumok rezisztencia vizsgálata másodrendű szerekre, automata folyékony táptalajos módszerrel, szerenként2701
25061Orr-torok szűrő94
25062Orr-torok minta tenyésztése228
25063Köpet, bronchusváladék tenyésztése268
25064Fül-, melléküregváladék tenyésztése548
25065Punktátum, liquor, genny tenyésztése, csak aerob357
25067Vizelet tenyésztése250
25068Haemocultura aerob tenyésztése582
25069Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése357
25070Mikrobiológiai sterilitási, eü. intézeti higiénés vizsgálat268
25071Helicobacter pylori tenyésztés268
25072Anaerob baktérium tenyésztése448
25077Mycoplasma és egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő baktérium tenyésztése1502
25078Haemocultura anaerob tenyésztése1520
25079Széklettenyésztés, kiegészítő vizsgálat357
2507AHaemokultura vizsgálata automatával273
25091Széklettenyésztés szűrővizsgálatként (fogl.)223
25092Széklettenyésztés cholera gyanú miatt492
25093Széklettenyésztés csecsemőtől küldött anyagból403
25094Széklettenyésztés Salmonella környezetből303
25095Széklettenyésztés Shigella, Yersinia környezetből179
25096Széklettenyésztés enteritises betegtől376
25098Salmonella tenyésztése epe-, vizelet- v. vérmintából492
25110Aerob baktérium azonosítása nem automatával, legalább 10 reakció448
25111Aerob baktérium azonosítása nem automatával, legalább 4 biokémiai reakció89
25120Anaerob baktérium azonosítása nem automatával, legalább 5 reakció1163
25131Bakteriuria vizsgálata nitrit próbával45
25190STD mikroorganizmusok azonosítása ELISA technikával1430
25191Baktérium, gomba biokémiai azonosítása automata vagy félautomata rendszerrel912
2520312Kórokozó tipizálása PFGE (Pulse Field Gel Elektroforesis) módszerrel2738
25211Salmonella azonosítása tárgylemez agglutinációval626
25212Shigella és V. cholerae azonosítása tárgylemez agglutinációval250
25213Yersinia azonosítása tárgylemez agglutinációval170
25214E. coli azonosítása tárgylemez agglutinációval188
25215Campylobact. azonosítása tárgylemez agglutinációval250
25216Szerotipizálás kereskedelmi gyorsteszttel608
25217Escherichia coli szerotipizálás csőagglutinációval1654
25218Campylobacter identifikálás, kereskedelmi teszttel350
25219Baktérium, gomba gyorsidentifikálása chromogén szubsztrátot tartalmazó táptalajon365
25220Vizelet csíraszámának meghatározása automata rendszerrel548
25250Baktérium toxin kimutatása in vitro1073
25251Baktérium toxin kimutatása in vivo1073
25310Antibiogram, aerob, legalább 10 antibiotikum223
25311Antibiotikum MIC, MBC meghatározás / antibiotikum537
25312Antibiogram, aerob, legalább 18 antibiotikummal339
25321Antibiogram MIC vagy breakpoint meghatározása automata rendszerrel1200
25390Antibiot. szint meghatározása, mikrobiológiai módszerrel537
25400Vírus kimutatása fénymikroszkópos vizsgálattal134
25410Vírus vizsgálat elektronmikroszkóppal1342
25430Vírus izolálás sejttenyészetben716
25450
25460
25470
25500Vírus azonosítása ellenanyaggal1073
25504Vírus antigén kimutatása ELISA módszerrel antigénenként1226
25550Baktérium fágtipizálása448
25560Vírusantigén készítése betegből származó anyagból313
2556212Chlamydia trachomatis kimutatása, molekuláris biológiai módszerrel5397
2556312Neisseria gonorrheae kimutatása, molekuláris biológiai módszerrel5397
2556412HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris biológiai módszerrel5397
2556612Hepatitis C vírus kvalitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel13738
2556712Hepatitis C vírus kvantitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel23551
2556812HIV kvantitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel23551
2556912/aHCV genotípus meghatározása molekuláris diagnosztikai módszerrel27849
2557212/aHepatitis B vírus gyógyszer-rezisztens mutánsainak meghatározása PCR alapú módszerrel29323
2557312Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel6 588
25695Anti-tirozin-foszfatáz-A2 meghatározása1306
25791
[445]
26000Treponema komplement kötési reakció KKR197
26010VDRL reakció89
26020Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat89
26030Komplement kötési reakció /savó /vírus KRR357
26050Fluorescens treponema antitest vizsgálat FTA-ABS223
26051TPHA vizsgálat132
26190Természetes ellenanyag szint100
26200Vírus neutralizáció szöveten, savókeverékenként716
26201Vírusspec. IgM tisztítás357
26251Anti-streptolizin O titer szemikvantitatív meghatározása, agglutinációval313
26252Anti-streptolizin O titer kvantitatív meghatározása500
26253Streptococcus DNase AT meghatározása537
26254
26255
26256
26260HIV AT verifikációja vagy konfirmációja1073
26261HIV AT kimutatása219
26263EBV aspecifikus AT kimutatás357
26265EBV Epstein-Barr spec. AT kimutatása1001
26268Herpes simplex vírus AT kimutatása1001
2626AHTLV I, II AT kimutatása1001
2626BCMV antigenaemia vizsgálat1788
2626C
26270Vírusspec. AT vizsgálat/ haemagglutináció-gátlás (HAG)537
26278Vírusspecifikus AT kimutatása448
26279Vírus ellenes AT meghatározás IF módszerrel1252
2627HRubeola vírus AT kimutatása1001
2627LVaricella-Zooster vírus AT kimutatása1001
2627NCytomegalovírus AT kimutatása1001
2627PHepatitis-A vírus AT kimutatása1001
2627QAnti-HBs AT kimutatása1001
2627RAnti-HBc AT kimutatása1001
2627SAnti-HBe AT kimutatása537
2627THepatitis-C vírus AT kimutatása1001
2627UHepatitis-D vírus AT kimutatása1001
2627WVírus ellenes AT meghatározása ELISA módszerrel1101
26280Chlamydia AT kimutatása1502
26281Mycoplasma AT kimutatása1502
26282Borrelia AT meghatározása1502
26283Brucella AT meghatározása1502
26285Legionella AT meghatározása1802
26286Leptospira AT meghatározása/antigén1001
26289Salmonella AT meghatározása448
2628AFrancisella (tularaemia) AT meghatározása1001
2628BYersinia AT meghatározása1001
2628DHelicobacter AT meghatározása1342
26295Baktérium ellenes AT meghatározása, ELISA módszerrel1073
26296Baktérium ellenes AT meghatározása, IF módszerrel1252
26297Baktérium/vírus/parazita ellenes AT meghatározása, immunoblot módszerrel1825
26390Escherichia AG kimutatása liquorban448
26391Neisseria AG kimutatása liquorban448
26392Haemophilus AG kimutatása liquorban448
26393Streptococcus AG kimutatása testnedvben639
26394Chlamydia, Legionella AG kimutatása2236
26396
2639AHBsAg AG kimutatása501
2639BHBsAg konfirmációja2003
2639EHBeAg AG kimutatása1001
2639GVírus AG kimutatása LATEX agglutinációval716
2639HVírus AT kimutatása LATEX agglutinációval716
2639L12Hepatitis B vírus mennyiségi meghatározása bDNS módszerrel14309
2640113HLA kompatibilitási vizsgálat2035
2640613HLA izo-antitest specifikálása, összesen1628
2640814HLA-I. osztályú fenotípus meghatározása szerológiai módszerrel23439
2640914HLA-II. osztályú fenotípus meghatározása szerológiai módszerrel14649
2640H14Humán MHC-II antigének fenotípus specifikálása áramlási citometriával3578
2640K14HLA-B27 fenotípus kimutatása1932
2640L15CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel, FITC-el jelölt antitesttel2325
2640M15CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel, phycoerithreinnel jelölt antitesttel2325
2640N15CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel, egyéb fluorophorral jelölt antitesttel3130
2640P14Humán MHC-I antigének fenotípus specifikálása áramlási citometriával3578
2640Q15Intracitoplazmatikus marker meghatározása áramlásos citometriával4444
26410Fehérvérsejtek szerotipizálása671
26420
26430Haptoglobin meghatározása625
2644014HLA-DRB allélek génszintű meghatározása kis felbontással16277
2644A14HLA-DQB allélek génszintű meghatározása kis felbontással9766
2644B14HLA-DPB allélek génszintű meghatározása nagy felbontással22787
2644C14HLA szubtípusok (HLA-A*,B*, DRB* DQB* génszintű meghatározása, nagy felbontású módszerrel11393
2644E14HLA-B* allélek génszintű meghatározása kis felbontással22787
2644F14HLA-A* allélek génszintű meghatározása kis felbontással16277
2644G14HLA-C* allélek génszintű meghatározása kis felbontással13021
26490Trombocita kompatibilitási vizsgálat2441
26500Hideg agglutininek meghatározása344
26501Kryoprotein kimutatása134
26502Kryoprotein mennyiségi és minőségi analízise3297
26530
26550Összes-komplement aktivitás meghatározása, klasszikus út (CH50)268
26551Összes-komplement aktivitás meghatározása, alternatív út (AH50)268
26552Komplement fehérjék és inhibitorok meghatározása radiális immundiffúzióval, fehérjénként680
26554Komplement fehérjék és inhibitorok meghatározása automatizált immunoesszével (turbidimetria, nefelometria), fehérjénként680
26555C1 inhibitor aktivitás meghatározása1413
26556Komplement aktivációs termékek meghatározása termékenként421
26558Komplement faktorok funkcionális aktivitásának meghatározása immunhemolitikus módszerrel, faktoronként1306
2655AKomplement fehérjék és inhibitorok meghatározása ELISA módszerrel, fehérjénként680
2655CMannozkötő lektin (MBL) meghatározása, ELISA módszerrel680
2655DC1q elleni antitest meghatározása626
2655EMitokondrium elleni antitest meghatározása680
2655FFoszfatidilszerin elleni antitest meghatározása izotípusonként680
2655GSaccharomyces cerevisiae elleni antitest meghatározása, izotípusonként626
2655HPneumococcus tok poliszaharid elleni antitest meghatározása1431
2655JHaemophilus influenzae B elleni antitest meghatározása1431
2655KMeningococcus tok poliszacharid elleni antitest meghatározása, típusonként1431
2655LDifteria toxoid elleni antitest meghatározása572
2655MTetanus toxoid elleni antitest meghatározása572
2655NMáj-vese mikroszóma elleni antitest meghatározása885
2655PCitoplazmatikus antigén elleni antitest kimutatása322
2655QFilaggrin elleni autoantitest meghatározása, immunoassay-vel939
2655RSm/RNP elleni antitest meghatározása572
2656162Antinukleáris antitest (ANA) kimutatása immunfluoreszcens módszerrel,
automata digitális mikroszkóppal
982
2656263Béta2-glikoprotein I Domén 1 elleni antitest mennyiségi meghatározása3 487
2656364Citokinek, egyéb fehérjék mennyiségi meghatározása mikrogyöngy
technológiával
3 884
2656463Ro52 elleni antitest mennyiségi meghatározása1 980
2656563Ro60 elleni antitest mennyiségi meghatározása1 980
2656663DFS70 elleni antitest mennyiségi meghatározása1 980
2655T
26604Acetilkolin receptor elleni antitest kimutatása108
26606
26607Gliadin elleni antitest meghatározása, izotípusonként1187
26608Hiszton elleni antitest meghatározása1004
26609Glomerularis bazalmembrán (GBM) elleni antitest kimutatása268
2660ASm antigén elleni antitest meghatározása1004
2660BKollagén elleni antitest kimutatása268
2660CRiboszómális P protein elleni antitest kimutatása268
2660DEndomizium elleni antitest kimutatása, izotípusonként787
2660ERNS polimeráz antitest kimutatása268
2660FSzöveti transzglutamináz elleni antitest meghatározása, izotípusonként894
2660GKu/Ki antigén elleni antitest kimutatása267
2660HRetikulin elleni antitest kimutatása787
2660JKardiolipin AAT meghatározása, szűrőteszt1779
2660KPCNA antigén elleni antitest kimutatása268
2660LRiboszómális P protein elleni antitest meghatározása421
2660NSpermium elleni antitest kimutatása, izotípusonként268
2660PJo-1 elleni antitest meghatározása1095
2660WTSH receptor elleni antitest meghatározása1788
2660ZMitokondrium elleni antitest kimutatása268
26612Kardiolipin AAT meghatározása448
26613Máj specifikus proteinek elleni antitest kimutatása268
26614Anti-neutrofil citoplazma antigén elleni antitest kimutatása (ANCA)268
26615Máj-vese mikroszóma elleni antitest kimutatása179
26616Proteináz-3 elleni antitest meghatározása787
26617Mieloperoxidáz elleni antitest meghatározása787
26618Atípusos ANCA kimutatása983
2661ACitoszkeleton antigén elleni antitest kimutatása268
2661CKettősszálú DNS elleni antitest meghatározása912
2661D
2661EExtrahálható nukleáris antigén elleni antitest kimutatása, szűrőteszt1004
2661FKromatin elleni antitest meghatározása787
2661GU1-RNP elleni antitest meghatározása1095
2661HThyreoidea-peroxidáz elleni antitest meghatározása860
2661JGAD (glutaminsav-dekarboxiláz) elleni antitest meghatározása3130
2661KSS-A (Ro) elleni antitest meghatározása1004
2661LSS-B (La) elleni antitest meghatározása1004
2661MCentromer elleni antitest kimutatása548
2661SHSP 60/65/70/90 elleni antitest kimutatása268
2661TVázizom elleni antitest kimutatása268
2661UPancreas szigetsejt elleni antitest kimutatása680
2661XThyreoidea mikroszomális autoantitest kimutatása268
2661Z
26620Carcino-embrionális antigén (CEA) meghatározása1046
26621Szöveti polipeptid antigén (TPA)1595
26622
26623CA 15-31565
26624
26625CA 1251879
26626CA 19-91673
26627CA 72-41673
26628
26629Neuron specifikus enoláz (NSE)1431
2662ABeta-2 mikroglobulin meghatározása939
2662BElszarusodó laphámsejt rák antigén (SCC)4472
2662CProstata specifikus antigén (PSA)983
2662DVasoactiv intestinalis polipeptid (VIP)894
2662EPancreas polipeptid (PP)894
2662FGraviditás-specifikus b1-glikoprotein (GSP)894
2662GAFP meghatározása szérumban805
2662H16További tumor markerek meghatározása1163
2662ITimidin-kináz enzimaktivitás meghatározása2202
2662J
2662KS100 protein meghatározása vérben2325
2662LProsztata-specifikus antigén szabad frakció (fPSA) meghatározása1671
2662MHumán epididymis protein (HE4) koncentráció meghatározása1955
2662N8Peroxiszomális enzimek meghatározása (szövet, leukocita)3818
2662P8Mitokondriális enzimek meghatározása (szövet, leukocita)4444
2662Q8Lizoszomális enzimek meghatározása (szövet, leukocita, plazma)2862
2662RCyfra 21-1 meghatározása1788
2662TChromogranin A meghatározása2628
26630
26631Rheuma faktor meghatározása (Waaler-Rose)143
26632Rheuma faktor izotípus meghatározása626
26640Rheuma faktor kvantitatív meghatározása, immunkémiai módszerrel734
26650Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) kimutatása268
26652Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) mennyiségi meghatározása313
26658
26660Terhességi próba immunológiai módszerrel179
26670Alfa-fetoprotein meghatározása szérumban (terhes)805
26671Inhibin meghatározása1342
26672Terhesség asszociált plazma protein A (PAPP-A)848
26692Inzulin elleni antitest meghatározása1315
26693Thyreoglobulin AAT meghatározása849
26694Kevert antiglobulin teszt8 838
2669617PM/Scl elleni antitest kimutatása4024
26697Scl-70 elleni antitest meghatározása626
26698Simaizom elleni antitest kimutatása188
2669ASzívizom elleni antitest kimutatása519
2669BMiozin elleni antitest meghatározása626
2669CTrombocita ellenes antitest kimutatása964
2669DGranulocita elleni antitest kimutatása (direkt vagy/és indirekt)751
2669EKeringő immunkomplex szint meghatározása PEG precipitációval205
2669F17Aktin elleni antitest meghatározása626
2669G17Béta2-glikoprotein I elleni antitest meghatározás izotípusonként859
2669H17Protrombin elleni antitest meghatározása, izotípusonként1046
2669J17Gangliozid elleni antitest meghatározása, antigénenként885
2669K17Mielin bázikus protein elleni antitest meghatározása885
2669L17Mellékvesekéreg elleni antitest kimutatása787
2669M17Gyomor parietális sejt elleni antitest kimutatása179
2669N17Desmosoma elleni antitest kimutatása787
2669P17Antitest kimutatás sóval emésztett bőrmetszeten572
2669Q17Enterocita elleni antitest kimutatása, izotípusonként840
2669R17Endothel elleni antitest meghatározása626
2669S17Epidermális bazálmembrán elleni antitest kimutatása787
2669T17Gyomor parietális sejt elleni antitest meghatározása787
2669U17Egyéb steroid termelő sejt elleni antitest kimutása840
2669V17Glomeruláris bazalmembrán (GBM) elleni antitest meghatározása993
26701Fehérje azonosítása immunfixációval3130
26702Lambda lánc mennyiségi meghatározása734
26703Kappa lánc mennyiségi meghatározása734
2670437Kvantitatív FLC kappa mérés szérumból vagy vizeletből2753
2670537Kvantitatív FLC lambda mérés szérumból vagy vizeletből2753
26780IgG meghatározása421
26788IgA meghatározása421
2678AIgM meghatározása421
2678CIgE meghatározása1163
2678DIgD meghatározása160
2678EAllergén specifikus IgE meghatározása320
2678FAllergén specifikus IgA meghatározása360
2678GAllergén specifikus IgG meghatározása360
2678LIgG alosztály meghatározása626
26790
26792Fehérjék azonosítása immunelektroforézissel519
26805
27000Gomba vizsgálata direkt kenetben205
27005Trichogramm108
27010Gomba tenyésztése273
27020Gomba biokémiai differenciálása asszimilációval805
27021Gomba biokémiai differenciálása asszimilációval + fermentációval1163
27022Candida gyors identifikálás89
27023Penész és dermatofiton gombák azonosítása268
27024Gomba identifikálása gyorsdiagnosztikai módszerrel701
27025Candida ellenanyag kimutatása701
27030Gomba antimyc.érz. meghatározása, szerenként45
27090Candida antitest meghatározása1073
27091Candida antigén kimutatása1431
27092Aspergillus antigén kimutatása268
27093Aspergillus antitest meghatározása1431
27094Cryptococcus antigén kimutatása1431
27095
27096
27097Coccidioides antitest meghatározása268
27098
27099Histoplasma antitest meghatározása268
2709A
2709BBlastomyces antitest meghatározása268
2709CPneumocystis carinii kimutatása268
2709DParazita kimutatása festett készítményben268
27100Széklet parazitológiai vizsgálata, natív preparátumban268
27200Perianalis törlés vizsgálata98
27390Parazita vizsgálata vizeletben89
27400Parazita tenyésztése268
27430Parazita vizsgálata állatoltással894
27531Toxoplasma IgA antitest meghatározása1001
27570Parazita antigén kimutatása székletből, ELISA módszerrel1073
27580Parazita ellenes AT meghatározása, ELISA módszerrel1073
27581Parazita ellenes AT meghatározása, IF módszerrel1252
27590
27591
27594Parazita meghatározása váladékban179
27595Egzotikus paraziták antitest meghatározása448
27600Parazita specifikus AT meghatározása KKR357
27610Parazita specifikus AT meghatározása indirekt haemagglutinációval357
27630Féregmeghatározás268
27640Kiegészítő vizsgálat székletmintából357
27641Entamoeba histolytica gyorsteszt357
27650Parazita ellenes AT meghatározása Latex Agglutinációval357
[446]
28000Csontvelőkenet panoptikus festése és értékelése69
28002Csontvelő citogenetikai vizsgálata263
28003Csontvelőkenet vastartalmú sejtek festése és értékelése67
28011Vérkép, automatával I.36
28012Vérkép, automatával II.54
28013Vérkép, automatával III.98
28014Vérkép, automatával IV.150
28040Retikulocita számlálás71
28041Retikulocita számlálás automatával357
28090
28092Fagocitózis mérés stimulált NBT-teszttel213
28095
28096Heinz-test kimutatás kenetben98
28100Vvt süllyedés sebesség meghatározása22
28101Vvt süllyedés sebesség meghatározása automatával22
28110Haematokrit meghatározása18
28120Vvt ozmotikus rezisztencia meghatározása232
28127
28128
28200Kompatibilitási vizsgálat LISS Coombs közegben325
28201Klinikai kompatibilitási vizsgálat182
28202Kiterjesztett érzékenyített keresztpróba és HLA keresztpróba416
2820413Granulocita kompatibilitási vizsgálat2035
28207Vércsoport meghatározás (AB0, Rh) egyoldalas (klinikai) módszerrel273
2820BKompatibilitási vizsgálat fiziológiás sós, Coombs közegben170
28210Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)489
28211Antitestek eluciója407
28212AB0 haemagglutinin titrálás, haemagglutininenként611
28213AB0 haemolizin meghatározás v. titrálás611
28214Differenciál és/vagy autoabszorpció895
2821AKell rendszer tipizálása antigénenként Kell ag407
2821BKell rendszer tipizálása antigénenként Cellano ag623
2821CKell rendszer tipizálása antigénenként Kpa ag1221
2821DKell rendszer tipizálása antigénenként Kpb ag1221
2821EKidd rendszer tipizálása antigénenként Kidd a ag611
2821FKidd rendszer tipizálása antigénenként Kidd b ag611
2821GLewis rendszer tipizálása antigénenként Lea ag407
2821HLewis rendszer tipizálása antigénenként Leb ag407
2821JMNS rendszer tipizálása antigénenként N ag407
2821KMNS rendszer tipizálása antigénenként S ag407
2821LMNS rendszer tipizálása antigénenként s ag611
2821MLutheran rendszer tipizálása antigénenként Lua ag1221
2821NLutheran rendszer tipizálása antigénenként Lub ag1221
2821PDuffy rendszer tipizálása antigénenként Fyb611
2821QRh rendszer antigénjei, D ag325
2821RRh rendszer antigénjei, E ag325
2821SRh rendszer antigénjei, C ag325
2821TRh rendszer antigénjei, e ag489
2821URh rendszer antigénjei, c ag325
2821VRh rendszer antigénjei, Cw ag325
2821WA alcsoport meghatározás A1 lektin vizsgálat203
2821XA alcsoport meghatározás H ag vizsgálat611
2821YDuffy rendszer tipizálása antigénenként Fya611
2821ZMNS rendszer tipizálása antigénenként M ag407
28229P1 antigén kimutatása325
2822BABH antigének kimutatása nyálban, antigénenként385
28231Ellenanyagszűrés (pLISS)273
28232Ellenanyag-azonosítás (Papain LISS, Papain LISS Coombs)2441
28233Ellenanyag-azonosítás (LISS és LISS Coombs)2441
28235Ellenanyagszűrés (papain Liss-Coombs)244
2823BEllenanyag-titrálás enzim technikával162
2823DEllenanyag-titrálás fiz. sós közegben200
28241Coombs-teszt - direkt - polivalens savóval244
28242Coombs-teszt - indirekt - minőségi, polivalens savóval360
28243Coombs-teszt - indirekt - mennyiségi651
28245Coombs-teszt monovalens szérummal651
28249Coombs-teszt IgG alosztály specifikus savókkal651
28250Haemagglutinin vizsgálata244
28290Hideg-hemolizin kimutatása77
28291Meleg-hemolizin kimutatása146
28292Bithermikus autoantitestek kimutatása109
28320Haemiglobin (methaemoglobin) meghatározása106
28321Karboxihaemoglobin (CO-Hb) meghatározása108
28330Vaskötő kapacitás meghatározása80
283479Vvt. uroporphyrinogén I. szintetáz (PBG deamináz) enzim meghatározása5678
28350Vas meghatározása71
28353Orális vasterhelés250
28360Totál transzferrin meghatározása300
28361Solubilis transzferrin receptor meghatározása1500
28380Szénhidrát deficiens-transferrin meghatározása3650
28390Ferritin meghatározása1000
28410Haemoglobin elfo894
28412Haemoglobin analízis HPLC-vel844
28430
28431
28491
28493Haemoglobin A1c meghatározás (HPLC kivételével)600
28494Haemoglobin A1c meghatározás HPLC-vel, tömegspektrometriával1200
28540Fólsav meghatározása plazmából, immunoassay-vel1252
28541Vörösvértestek fólsavtartalmának meghatározása, immunoassay-vel1252
28550B12-vitamin meghatározása1252
28551
2856018Trombocita szekréció vizsgálata, ágensenként3041
28561Trombocita aggregáció vizsgálata, ágensenként547
2856218Mepakrin teszt187
2856318Trombocita specifikus antigének áramlási citometriás kimutatása9126
2856518Trombocita 4-es faktor meghatározása immunoassay-vel1384
2856618Trombocita ATP és ADP mennyiségi meghatározása2848
28567Risztocetin kofaktor aktivitás vizsgálata1620
2856818Beta tromboglobulin meghatározása immunoassay-vel4239
285912,3-Difoszfo-glicerát meghatározása98
28593Erythropoetin meghatározása immunoassay-vel1788
28600Vérzési idő meghatározása71
28603Fibrin(ogén) degradációs termékek szemikvantitativ meghatározása1404
28606Globális trombocita funkciós teszt, célműszerrel2933
28607
28610Thrombin idő meghatározása267
28611
28613Heparin neutralizációs teszt273
28614In vitro heparin kimutatás, heparináz emésztéssel2682
28620Prothrombin meghatározása200
28621Aktivált parciális thromboplasztin idő267
28630Reptiláz idő meghatározása568
2863AII alvadási faktor aktivitásának meghatározása1671
2863BV alvadási faktor aktivitásának meghatározása1652
2863CVII alvadási faktor aktivitásának meghatározása3945
2863DVIII alvadási faktor aktivitásának meghatározása2639
2863GIX alvadási faktor aktivitásának meghatározása2589
2863HX alvadási faktor aktivitásának meghatározása2634
2863KXI alvadási faktor aktivitásának meghatározása5315
2863LXII alvadási faktor aktivitásának meghatározása4698
2863MAlvadék oldékonysági teszt129
2863NXIII alvadási faktor aktivitásának meghatározása5723
2863P18Nagy molekulasúlyú kininogen aktivitásának meghatározása4919
2863Q18Prekallikrein aktivitásának meghatározása4919
2863RProtein C aktivitás meghatározása2075
2863SProtein S aktivitás meghatározása3460
2863TAntitrombin-III aktivitás meghatározása801
2863VAlfa-2-plazmin inhibitor aktivitás meghatározása1190
2863WThrombomodulin meghatározása325
2863ZGátlótest titer meghatározása Bethesda módszerrel, 5 hígításból3970
28641Fibrinopeptidek meghatározása3846
2864218Trombin-antitrombin komplex kimutatása4186
2864318Protrombin fragment 1.2 meghatározása4444
28644von Willebrand faktor antigén koncentrációjának meghatározása3070
28645von Willebrand faktor alegység struktúrájának meghatározása1078
2864618Alvadási faktorok antigénkoncentrációjának meghatározása, faktoronként1565
2864718Természetes alvadási inhibitorok antigén koncentrációjának meghatározása, faktoronként4167
28650Fibrinogén meghatározása402
28651Fibrinolízis globális vizsgálata497
2865218Fibrinolizis faktorainak és inhibitorainak mennyiségi meghatározása, immunológiai módszerrel4480
28653Fibrin monomer meghatározása5854
28654Plazminogén aktivitás meghatározása993
2865518Plazminogén aktivátor (tPA, uPA) aktivitás meghatározása4141
2865618Plazminogén aktivátor inhibitor aktivitás meghatározása4108
28657Fibrin(ogén) degradációs termékek kvantitatív meghatározása1787
28658Heparin mennyiségi meghatározása598
28660D-dimer kimutatása szemikvantitatív teszttel1825
28662D-dimer kvantitatív meghatározása3543
28691Lupus antikoaguláns szűrőteszt670
28692Lupus antikoaguláns megerősítő teszt1031
2869318Hexagonális foszfolipid teszt10530
28695APC rezisztencia funkcionális teszt1336
2873017Limfocita blasztos transzformáció vizsgálata, stimuláló ágensenként4964
2873119Kevert limfocita reakció vizsgálata5544
28741Citotoxikus limfocita funkció vizsgálata4472
28790
2879119Citotoxikus limfocita funkció vizsgálat, sejttípusonként5232
28801Leukocita extrakció vérből1248
28810Minőségi vérkép festése és kiértékelése200
28860Leukocita migráció gátlás vizsgálata448
28861Citokémiai reakció, Sudan Black71
28862Citokémiai reakció, savi foszfatáz256
28870Citokémiai reakció, GAPA109
28871Citokémiai reakció csontvelői és vérkeneten: NASDA, ANAE, ANAE+NaF108
28872Citokémiai reakció: peroxidáz csontvelői és perifériás vérsejteken108
28873Citokémiai reakció: PAS csontvelői és perifériás keneten199
28874Citokémiai reakció: Sudán fekete (BB) csontvelői és perifériás keneten (maximum 2 db)72
28875Citokémiai reakció: béta glukuronidáz perifériás és csontvelői keneten (max. 2 db)180
28876Citokémiai reakció: AP és TRAP csontvelői és perifériás keneten299
28877Citokémiai reakciók értékelése csontvelői és perifériás keneteken (max. 1-1 db)81
28878Citokémiai reakció: a vas kimutatása perifériás és csontvelői keneten (Berlini kék, maximum 2 db)26
28879Citokémiai reakció: lizozim aktivitás (muramidaze) meghatározás citobakteriális módszerrel (max. 1 db)426
28880Sejtek izolálása sűrűség grádiens centrifugálással271
2889017Kemotaxis vizsgálata, sejttípusonként1073
2889117Intracelluláris killing vizsgálata, sejttípusonként4740
2889217Fagocitózis vizsgálata sejttípusonként1073
2889317Leukociták mediátor termelésének vizsgálata1046
28894Fagociták funkcionális vizsgálata kemilumineszcenciával572
2889517Eozinofil kationos protein szint meghatározása1046
28896
28900Citokin meghatározása1520
2892012Polimeráz láncreakció (PCR) egy mintában primer páronként1780
2893012Reverz PCR (RT PCR) egy mintában primer páronként5790
2893112DNS szekvenálás kórokozók azonosítására21784
2893212Nukleinsav kimutatás "nested" polimeráz láncreakció (PCR) módszerrel1864
2893312RNS kivonása biológiai mintából3925
2893412Valós idejű PCR termék fluoreszcens detektálása, mennyiségi analízis céljából3140
2893512Valós idejű PCR termék fluoreszcens detektálása, minőségi analízis céljából2650
2893612Kis genetikai eltérések kimutatása fluoreszcens módszerrel1472
2893712Mutáció szűrőmódszerek2355
2893812Oligonukleotid hibridizáció membráncsíkon próbapáronként2650
2893912Fluoreszcencia in situ hibridizáció (FISH) humán betegségekben22078
2893A12Bidirekcionális DNS szekvenálás, humán mutáció azonosítás céljából21784
2893B12/cÚj generációs szekvenálás (50-200 gén)130 704
2893C12/dÚj generációs szekvenálás (300-600 gén)326 760
28940
2894112Az FV Leiden mutáció meghatározása molekuláris biológiai módszerrel4218
2894212Az MTHFR C677T polimorfizmus meghatározása molekuláris biológiai módszerrel4416
2894312Az öröklődő haemochromatosis C282Y génmutáció meghatározása molekuláris biológiai módszerrel4416
2894412Southern/Northern blotting5888
2894512Western blotting3925
28946Agarose-gel elektrophoresis883
2894712CFTR mutációk kimutatása molekuláris biológiai módszerrel25 253
2895012EGFR mutációk kimutatása molekuláris biológiai módszerrel, zárt
rendszerű IVD eszközzel
22891
2895112KRAS mutációk kimutatása molekuláris biológiai módszerrel, zárt
rendszerű IVD eszközzel
20571
2895212BRAF V600 mutációk kimutatása molekuláris biológiai módszerrel,
zárt rendszerű IVD eszközzel
18123
2895312ll. Faktor G20210A mutáció kimutatása molekuláris biológiai módszerrel4 218
2895412MTHFR A1298C mutáció kimutatása molekuláris biológiai módszerrel4 416
2895512PAI-1 4G/5G polimorfizmus meghatározása molekuláris biológiai módszerrel6 566
2895612Y kromoszóma mikrodeléciók kimutatása19 697
28958DNS fragmentáció vizsgálata21 212
29000Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel4758
2900153Vastagbélszűrés keretében végzett szövettani vizsgálat a szokásos
feldolgozási módszerrel
5800
2900353Vastagbélszűrés keretében vett minta szövettani vizsgálata
immunkémiai reakció alkalmazása esetén
3297
2900453Vastagbélszűrés során telepatológiával küldött minta előkészítése és
küldése
3600
2900553Vastagbélszűrés során telepatológiával küldött minta értékelése2400
2900653Kiegészítő pontszám vastagbélszűrés keretében történő másod
szakvélemény kiadása esetén
2900
2902CSavanyú phosphatase histokémiai vizsgálatban749
2902FSavanyú esterase1624
2902HAdenosin triphosphatase 4, különböző pH-n4129
2902JNicotinamid adenin dinucleotid tetrazolium reductase1582
2902KSavanyú phosphatase, Gömöri szerint860
2902MCytochrome oxidase1029
2902NSuccinat dehydrogenase (SDH)1327
2902PGlucose-6-phosphatase1519
2902RVashaematoxylin phospholipidekre (Lake)2006
2902SToluidinkék festés oldható MPS-ra (Lake)1616
2902TToluidinkék sulphatidák kimutatására (Lake)937
2902VAmyloid festés AL és AA typ. elkülönítésére (kiegészítő vizsgálatként)9395
2902WPhosphorilase enzimhiány kimutatása (MPS 5, Mc Ardle), kiegészítő vizsgálat11008
2902X
2902Y
2902ZNem spec. esterase pl. NAD dg-hoz (kiegészítő vizsgálat)6423
29030Műtéti gyorsfagyasztás1469
2903AIsopentan-Nitrogén fagyasztás (egy beteg mintái)25575
2903BDystrophin kimutatása immunhisztokémiai vizsgálattal15107
2903FDystrophin kimutatás4237
2903NNeuromorphometria496
29040Decalcinálatlan csontvelő biopszia műgyantás szövettani feldolgozása6870
29050Szövettani vizsgálat immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén2797
2905150Szövettani vizsgálat agyi prion fertőzés gyanúja miatt végzett
immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén
2797
29060Elektronmikroszkópos szövettani vizsgálat3310
29070Kiegészítő pontszám voluminózus anyag esetén884
29090Onkogén expressziója immunhisztokémiával1239
2930112Digitalis képanalizátor használata608
29310Hormon receptor feltárása műtéti anyagból1134
29400Diagnosztikus aspirációs/exfoliatív citológiai vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel1357
29450Citológiai vizsgálat immuncitokémiai rekcióval1662
2945133Paraneoplasztikus neurológiai marker vizsgálat1808
29460Elektronmikroszkópos citológia2715
29600Hormoncitológia218
29602Diagnosztikus nőgyógyászati citológiai vizsgálat1093
29700Boncolás teljes belszervi vizsgálattal9637
29703Boncolás probléma orientált, részleges belszervi vizsgálatokkal4265
29704Boncolás mellőzésekor végzett tevékenység1662
2971020Cerebrum vizsgálata mikroszkópia nélkül523
2971120Cerebrum és gerincvelő vizsgálata mikroszkópia nélkül643
2972C20Cerebrum vizsgálata makro és mikroszkópiával (alapvizsgálat)2291
2972D20Cerebrum és gerincvelő vizsgálata makro és mikroszkópiával (alapvizsgálat)2677
2978A20Speciális festési eljárások (I. csoport) (listázva külön a kód rögzítése mellett), festésenként354
2978B20Speciális festési eljárások (II. csoport egyéb, kivéve immunhisztokémiai, ill. különleges eljárások), festésenként608
2978C20Különleges festési eljárások (III. csoport)863
29790Boncolás utáni szövettani vizsgálat1067
29799Leoltás kórbonctani anyagból489
2988112Sejtmag izolálás paraffinba ágyazott szövetből2360
29900X-chromatin meghatározás301
29910Y-chromatin meghatározás592
2992011/aChromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel3545
2993011/aChromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel5908
2994011/aChromosoma banding technika alkalmazása1536
2995012DNS kivonása biológiai mintából3925
2996012DNS hasítás (Nukleinsav restrikciós emésztése)658
2997012DNS in situ hibridizáció2051
2997212In situ PCR és Primed in situ labelling (PRINS)12598
2999012Denzitometriás mennyiségi metszetkiértékelés668
2999112DNS cytometria1338
2999938Pathológiai másodvélemény10 077
30260Radioterápia ellenőrzése verifikációs felvétellel436
30261Radioterápia ellenőrzése kontrasztanyagos verifikációs felvétellel562
30610Besugárzás tervezése, külső, kézi948
30611Besugárzás tervezése, külső, számítógépes, egy mezőnél vagy opponáló mezőelrendezésnél1017
30621Dozimetria in vivo, külső besugárzásnál, ellenőrző4348
30642Besugárzás tervezése, külső, számítógépes, 3D2177
30670Testhelyzetrögzítés sugárkezeléshez303
30680Sugárvédő takarások készítése, egy darab634
30701Brachytherapia tervezése, 2D, számítógépes, egy síkban1213
30703IGRT-s képalkotás és korrekciószámítás528
30704Védendő szervek és céltérfogatok kontúrozása IMRT-s besugárzás esetén5283
30705IMRT-s besugárzás tervezése6113
30706Besugárzási terv dozimetriai ellenőrzése IMRT-s besugárzás esetén1528
30730Dózisszámítás és tervezés nyílt izotópterápiánál593
30751Kombinált sugárkezelés (brachy- és teleterápia) számítógépes tervezése, 2D/3D2177
30762Brachytherápia tervezése, számítógépes, 3D3538
30764Dozimetria in vivo brachyterápiánál (ellenőrző)983
[447]
31010Mandibula felvétel486
31020Állkapocsízületi felvétel486
31021Állcsúcs felvétel486
31030Radiographia dentalis extraoralis597
31040Radiographia dentalis panoramica597
31050Radiographia dentalis intraoralis, felvételenként293
31060Teleradiographia dentalis698
31100Koponyafelvétel, AP/PA496
31101Koponyafelvétel, oldalirányú496
31102Koponyafelvétel, kétirányú822
31103Koponyafelvétel, Towne szerint203
31104Koponyafelvétel, tangenciális496
31110Basis felvétel639
31130Sella felvétel486
31140Stenvers felvétel496
31141Schüller felvétel515
31142Mayer felvétel564
31200Orrmelléküreg felvétel445
31201Rhese felvétel564
31210Arcus zygomaticus felvétel566
31211Orrcsont felvétel oldalirányból395
31212Arckoponya felvétel496
31230Orbita felvétel486
31231Orbita felvétel, sweet technikával496
31300Trachea légsáv felvétel506
31310Mellkasfelvétel, AP/PA679
31311Mellkasfelvétel, oldalirányú597
31312Mellkasfelvétel, kétirányú923
31380Mellkasfelvétel, célzott680
31381Borda felvétel751
31382Sternum felvétel520
31383Sternum oldalirányú felvétel520
31384Sternum kivetített felvétel419
31410Epetáji natív felvétel520
31420Vese és hólyag natív felvétel597
31421Hólyagtáj natív felvétel506
31440Has natív felvétel698
31441Baby-gram536
31442Wangensteen-Rice felvétel192
31460Has célzott felvétel722
31500Dens felvétel496
31510Nyaki gerinc, AP felvétel546
31511Nyaki gerinc, oldalirányú felvétel546
31512Nyaki gerinc, kétirányú822
31513Gerinc vizsgálat, funkcionális732
31515Nyaki-háti gerinc átmenet, AP felvétel367
31516Nyaki-háti gerinc átmenet, oldalirányú felvétel367
31517Nyaki-háti gerinc átmenet, kétirányú felvétel520
31530Háti gerinc, AP felvétel597
31531Háti gerinc, oldalirányú felvétel597
31532Háti gerinc, kétirányú felvétel923
31535Háti-ágyéki gerinc átmenet, AP felvétel344
31536Háti-ágyéki gerinc átmenet, oldalirányú felvétel344
31537Háti-ágyéki gerinc átmenet, kétirányú felvétel520
31540Lumbalis gerinc, AP felvétel597
31541Lumbalis gerinc, oldalirányú felvétel597
31542Lumbalis gerinc, kétirányú felvétel750
31544Lumbosacralis gerinc, AP felvétel344
31545Lumbosacralis gerinc, oldalirányú felvétel344
31546Lumbosacralis gerinc, kétirányú felvétel520
31548Bending felvétel2095
31550Sacrum coccygeum, AP felvétel496
31551Sacrum coccygeum, oldalirányú felvétel496
31552Sacrum, kétirányú felvétel841
31560Foramen vertebrarum felvétel845
31561Dittmar felvétel946
31600Clavicula felvétel621
31601Sterno-clavicularis ízületi felvétel569
31602Acromio-clavicularis ízületi felvétel569
31603Scapula felvétel621
31604Váll, AP felvétel546
31605Vállak összehasonlító AP felvételei822
31606Váll, axiális felvétel569
31607Váll, transthoracalis felvétel546
31608Váll, terheléses felvétel569
31650Medence, AP felvétel759
31651Csípőízület, AP felvétel597
31652Csípőízület, oldalirányú felvétel496
31653Csípőízület, Lauenstein felvétel496
31654Obturator felvétel496
31655Ala felvétel293
31656Medence bemenet felvétel344
31657Medence kimenet felvétel344
31660Gerinc, teljes AP felvétel978
31661Oldalirányú teljes gerincfelvétel974
31662Risser-csík felvétel419
31710Humerus, kétirányú felvétel722
31720Könyök, kétirányú felvétel812
31725Összehasonlító könyök felvétel621
31730Olecranon ulnae, axialis felvétel395
31731Alkar, kétirányú felvétel817
31740Csukló, kétirányú felvétel740
31741Csukló, tartott felvétel367
31742Csukló-kéz felvétel496
31750Os naviculare, négyirányú felvétel882
31751Os naviculare felvétel293
31755Összehasonlító kéz felvétel AP irányban698
31760Kéz, kétirányú felvétel740
31761Kéz I. ujj, kétirányú felvétel537
31762Kézujjak kétirányú felvétele556
31763Ujj, tartott felvétel395
31800Teljes alsóvégtagi röntgenfelvétel (AP)1087
31810Femur, kétirányú felvétel942
31819Összehasonlító térdfelvétel (AP)768
31820Térd, kétirányú felvétel740
31821Térd, tartott felvétel621
31822Patella, axiális felvétel722
31823Alagút betekintő felvétel419
31830Lábszár, kétirányú felvétel841
31840Boka, kétirányú felvétel740
31841Boka, tartott felvétel569
31842Boka, háromirányú felvétel882
31850Sarokcsont, oldalirányú felvétel496
31851Sarokcsont, axialis felvétel481
31852Talocalcanealis betekintő felvétel367
31860Láb, kétirányú felvétel841
31861Láb I. ujj, kétirányú felvétel520
31862Láb egyéb ujjairól kétirányú felvétel515
31863Láb összehasonlító felvétel AP vagy ferde irányban616
31930Emlőfelvétel, natív, ferde686
31931Emlőfelvétel, natív, cranio-caudalis686
31932Emlőfelvétel, natív, lateralis686
31933Emlőfelvétel, tangenciális686
31934Emlőfelvétel, célzott686
31936Emlőfelvétel nagyított703
31937Specimen mammográfiás vizsgálat817
3193APreoperatív dróthurok lokalizáció, 2D, rtg. vezérelt9775
32210Bronchographia2277
32211Bronchographia selectiva2315
32400Nyelőcső rtg. vizsgálata, kontrasztanyaggal2279
32410Gyomor rtg. vizsgálata2378
32420Gyomor kettős kontrasztos vizsgálata2486
32430Duodenographia hypotonica1042
32451Enterographia selectiva1042
32452Enterographia selectiva, kettős kontrasztanyaggal6504
32460Irrigoscopia3928
32470Irrigoscopia kettős kontrasztanyaggal5894
32480Gyomor-bél passage követés kontrasztanyaggal1111
32510Urographia4673
32520Myelographia4178
32540Cystographia1021
32541Urethrographia mictios1330
32542Urethrographia retrográd1536
32550Pyelographia retrográd3233
32551Pyelographia transrenalis3233
32580Funkcionális uroradiológiai vizsgálat690
32582Corpus cavernosum kontrasztanyagos rtg. vizsgálata1202
32623Cholangiographia epeúti drainen át1970
32630Cholangiographia percutanea transhepatica (PTC)3560
32640Cholangiographia i. v.3135
32641Cholangio-cholecystographia3732
32660Endoscopos retrográd cholangiopancreatographia (ERCP)4582
32661ERP pancreatographia endoscopica4582
32710Hysterosalpingographia4365
32800Dacryocystographia481
32801Ductographia nasolacrimalis790
32810Sialographia872
32820Galaktográfia6439
32821Pneumocystographia (emlő)872
32860Fistulographia2670
32910Discographia769
32921Arthrographia804
32922Ízületi infiltráció arthrographiával4009
32923Nucleolysis5257
[448]
33070Aortographia arcus aortae23676
33071Arteriographia direkt punkcióval12622
33075Venographia5416
33201Manometria intravascularis1202
33300Aortographia abdominalis28076
33304Angiographia thoracalis28291
33340Szelektív arteriographia - első ág, egy irány21451
33341Szelektív arteriographia - további ágak, áganként20086
33350Szuperszelektív arteriographia - első ág, egy irány28801
33351Szuperszelektív arteriographia - további ágak, áganként26121
33353Embolizáció/sclerotisatio - szelektív31880
33360Embolizáció/sclerotisatio - szuperszelektív - egy ág38532
33361Embolizáció/sclerotisatio - minden további ág25226
33400Aneurysma elzárás (katéteres módszerrel)7462
33450UH vezérelt célzott biopszia (testüregi)2189
33550Cavographia14913
33560Szelektív venographia - első ág, egy irány27176
33580Szelektív venographia - további ágak, áganként24991
33610Szuperszelektív venographia - első ág, egy irány27335
33620Szuperszelektív venographi - a további ágak, áganként25109
33630Angiogr. minden további irány v. befecskendezés8037
33650Port behelyezés kemoterápiához arteriába, percutan7187
33660Kemoterápia-szuperszelektív+embolizáció/első ág30029
33720Kemoterápia-szuperszelektív+embol./további ágak24758
33800Lymphographia7728
33850Kemoterápia-szelektív25226
33860Kemoterápia-szuperszelektív21758
33870Kemoterápia-haemofiltratio9623
33880Kemoterápia-szelektív+embolizáció8758
34032Mellkas átvilágítás569
34042Natív has átvilágítás753
34080Mellkas és natív has átvilágítás955
34200Koponya tomographias felvétel901
34210Gerinc tomographias felvétel901
34211Vállöv tomographias felvétel901
34230Mellkas tomographias felvétel947
34260Urológiai tomographias felvétel845
34280Medence és alsó végtag tomographias felvétel918
34290Felső végtag tomographias felvétel918
3440SSugárterápiás tervezés szimulátorral1098
3440TSzimulálás kontrasztanyaggal1591
3441031Agykoponya natív CT vizsgálata3810
3441131Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg8142
3441231Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg11952
3441331Sella célzott natív CT vizsgálata (vékonyszeletes)3810
3441431Sella célzott CT vizsgálata natív plusz kontrasztanyagos12152
3441531Orbita célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes)3810
3441631Orbita célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos (vékonyszeletes)12152
3441731Belső fül célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes)3810
3441831Belső fül célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg12152
3442131Arckoponya CT vizsgálata natív plusz kontrasztanyag adását követőleg12152
3442231Arckoponya CT vizsgálata natív3810
3442431Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya szegmentum) natív3810
3442531Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya szegmentum) iv. kontrasztanyag adását követőleg10137
3442731Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya szegmentum) natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg13947
3443031Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív3810
3443131Nyaki lágyrész CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg9425
3443231Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg13234
3444031Mellkas CT vizsgálata natív5079
3444131Mellkas CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg10476
3444231Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg15554
3445031Teljes has CT vizsgálata natív5079
3445131Teljes has CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg10476
3445231Teljes has CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg15554
3445331Teljes has és medence CT vizsgálata natív8344
3445431Teljes has és medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg20131
3446031Medence CT vizsgálata natív3810
3446131Medence CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg10137
3446231Medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg13947
3447031Végtag CT vizsgálata natív3810
3447131Végtag CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg8712
3447231Végtag CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg12521
3447331Intracraniális képlet percutan biopszia, CT vezérelt1910
3447431Biopsia pulmonis transthoracalis, CT vezérelt3819
3447531Biopsia prostatae percutanea, CT vezérelt1910
3447631Haspunkció, CT vezérelt764
3448031Kiegészítő pont has vagy medence CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg (két- vagy háromfázisú sorozat elkészítése esetén)2138
3449031CT angiográfia koponya9262
3449131CT angiográfia nyak9262
3449231CT angiográfia mellkas9975
3449331CT angiográfia teljes has9975
3449431CT angiográfia medence9262
3450031Csont denzitometria CT vizsgálat2864
34611313D CT vizsgálat besugárzás tervezéshez3819
3462031CT vizsgálat alapú virtuális endoszkópia5728
3463031CT vezérelt intervenció core biopszia11456
3463131CT vezérelt intervenció, citológiai mintavétel vagy folyadék aspiráció5728
3463231Aspiratio hepatis CT vezérelt2864
3464031CT vezérelt intervenció, tartós drenázs22912
3464132Szív és coronaria MSCT26064
3491431Agykoponya natív MR vizsgálat10884
3491531Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg31462
3491631Sella célzott MR vizsgálata natív10884
3491731Sella célzott MR vizsgálata natív plusz kontrasztanyagos31462
3491831Orbita célzott MR vizsgálata natív10884
3491931Orbita célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos31462
3492031Belső fül célzott MR vizsgálata natív10884
3492131Belső fül célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg31462
3492231Arckoponya MR vizsgálata natív10884
3492331Arckoponya MR vizsgálata natív plusz kontrasztanyag adását követőleg31462
3492431Gerinc MR vizsgálata natív gerinc10884
3492531Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg20006
3492631Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg30889
3492731Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív10884
3492831Nyaki lágyrész MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg20006
3492931Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg30889
3493031Mellkas MR vizsgálata natív10884
3493131Mellkas MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg20006
3493231Mellkas MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg30889
3493331Teljes has MR vizsgálata natív10884
3493431Teljes has MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg20006
3493531Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg30889
3493631MR kolangiográfia10884
3493731Teljes has és medence MR vizsgálata natív22912
3493831Teljes has és medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg40011
3493931Medence MR vizsgálata natív10884
3494031Medence MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg20006
3494131Medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg30889
3494231Ízület, végtag MR vizsgálata natív10884
3494331Ízület, végtag MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg20006
3494431Ízület, végtag MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg30889
3494531Emlő MR vizsgálata natív10884
3494631Emlő MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg20006
3494731Emlő MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg30889
3494831MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adása nélkül5728
3494931MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adásával23867
34950313D MR vizsgálat besugárzás tervezéshez8592
3495131MR vizsgálat alapú virtuális endoszkópia8592
3495240Szív MR vizsgálat natív EKG vezérelt21767
3495340Szív MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg (EKG vezérelt)40011
3495441MR spektroszkópia vizsgálat in vivo14320
3495542MR vezérelt intervenció core biopszia25033
3495642MR vezérelt intervenció citológiai mintavétel vagy folyadék aspiráció20027
3495742MR vezérelt intervenció tartós drenázs40053
3495843Endokavitális MR vizsgálat19094
3500APajzsmirigy jódtárolás vizsgálata1938
3501AZsírfelszívódás izotópos vizsgálata7530
3501BVasfelszívódás izotópos vizsgálata20270
3501CB-12 vitamin felszívódás izotópos vizsgálata5275
3501DEpesav felszívódás izotópos vizsgálata15664
3502AEnterális fehérjevesztés izotópos vizsgálata12568
3503AGlomerularis filtráció izotópos mérése4519
3503BTubularis secretio v. effekt. plasma-flow izotópvizsgálat2590
3510ANukl. sztetoskop/radiocirkulogr. first pass vizsgálat2673
3510BNukl. sztetoszkóp/radiocirculogr. equilibr. + EKG kapu vizsg.2393
3511ARadiorenographia1813
3512AIzomkeringés vizsgálata nemesgázzal0
35203Pajzsmirigy szcintigráfia, I-131-gyel2587
35204Pajzsmirigy szcintigráfia, jód-123-mal6653
3520557Pajzsmirigy maradványszövet kimutatása rhTSH stimulációs kezelést követően24584
3520BNyálmirigy szcintigráfia2009
3520CPajzsmirigy szcintigráfia, Tc-mal1920
3520DPajzsmirigy szcintigráfia + takarás/túlvezérlés1859
3520FPajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal + tárolási adatok6 644
3520GMellékpajzsmirigy szcintigráfia (TlCl vagy Tc-mal jelzett farmakonnal20 735
3520HKönnyút átjárhatóságának izotópos vizsgálata1458
35212Inhalációs tüdőszcintigráfia nemesgázzal (Kr-81 v. Xe-133)18269
3521APerfúziós tüdőszcintigráfia12469
3521BInhalációs tüdőszcintigráfia Tc-mal jelzett farmakonnal19 101
3521DSzívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (1 időpontban)7453
3521FSzívizom anyagcsere szcintigráfiája I-123 jelzett zsírsavval0
3521HVérpool szcintigráfia, a szívről vagy nagyerekről2897
3521JSzívizom szcintigráfia nekrózis igazolására0
35221Szívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (2 időpontban)31 018
35222Kiegészítő vizsgálat TlCl reinjekcióval4494
35223Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal10047
3522521Szívizom receptor szcintigráfia I-123 MIBG-vel75132
3522AMájszcintigráfia2422
3522BLépszcintigráfia in vitro sejtjelzéssel16 895
3522D22Mellékvesekéreg szcintigráfia150579
3522EBélvérzés lokalizálás izotóppal in vitro sejtjelzéssel17 264
3522FKürtszcintigráfia881
35231Meckel diverticulum lokalizálás izotóppal3588
3523BÁttekintő csontszcintigráfia8 514
3523EÍzületi synovia szcintigráfia a teljes testről2565
3523FCsontvelő (RES) szcintigráfia5204
35240Vese szcintigráfia6 121
3524222Mellékvese kéreg szcintigráfia + Dexamethason suppr.81995
35243Adrenerg receptor szcintigráfia I-131 MIBG-vel29767
3524423Adrenerg receptor szcintigráfia I-123 MIBG-vel93790
3524ANyirokcsomó-nyirokút szcintigráfia11513
3524B
3524CPótlék intraoperatív gamma szondával végzett mérésért2727
3525AGyulladás, tályog kimutatás, in vitro jelzett leukocytákkal39 618
3526AJódtároló tumor keresés19 765
3526CImmunszcintigráfia jelzett antitesttel, a teljes testről37741
35271Ga-szcintigráfia, a teljes testről31620
35272Tumor, metasztázis keresés MIBI-vel9025
35273Tumor, metasztáziskeresés Tl-201 izotóppal /TlCl/7586
3527424Szomatostatin receptor szcintigráfia215721
3527CPótlék laboratóriumi in vitro sejtjelzésért13 780
35290Pótlék egy további időpontban végzett leképezésért876
3530AAgyi angioszcintigráfia és statikus agyszcintigráfia2791
3530BLiquor keringés izotópvizsgálata2847
3530DLiquor shunt-átjárhatóság vagy liquorcsorgás izotópos vizsgálata2836
3530EDinamikus nyálmirigy szcintigráfia2109
3531ABal/jobb shunt izotópos meghatározása2772
3531BRadioventriculographia first passage + EKG kapuzás3134
3531CRadioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás4286
3531DKiegészítés: terheléses radioventriculográfia equilibriumban3134
3531EDinamikus szívizom anyagcsere vizsgálat izotóppal15371
3531FDinamikus inhalációs tüdőszcintigráfia, Tc-jelzett farmakonnal7957
3531GOesophagus passzázs vizsgálata izotóppal2062
3531HGastro-oesophagiális reflux vizsgálata izotóppal2620
3531KRadioizotópos phlebográfia2415
35321Gyomorürülés vizsgálata izotóppal2541
35322Vékonybéltranzit izotópos vizsgálat1828
3532AMájperfúzió vizsgálata izotóppal3016
3532BDinamikus choleszcintigráfia7 148
3532CPeritoneo-venosus shunt áramlásának vizsgálata3855
3532DKiegészítő enterogasztrikus refluxvizsgálat1315
3532E3 fázisú szcintigráfia májhaemangioma kimutatására jelzett vvt-vel17 948
3532FMáj FNH igazolás + lokalizálás 3 fázisú vizsgálata10 766
3532GVese angioszcintigráfia3421
3532KKiegészítés: vesico-uret. reflux vizsgálat mictio során821
3532LDinamikus here szcintigráfia1972
3532MTumorszelektív angioscintigraphia2220
35334Kiegészítés: hólyagbeli vizeletretenció mérése834
3533A3 fázisú csontszcintigráfia8 338
3533HKamera renográfia7 638
3533JKamera renográfia, szeparált clearence meghatározással3928
353413 fázisú ízületi synoviaszcintigráfia3063
3534CPótlék speciális provokációért (diuretikum, citrom)796
3540A
3540BPlazma térfogat izotópos meghatározása8417
3540C
3540DKiegészítés: máj/lép feletti sequestratio mérése4962
3540EVas kinetika izotópos vizsgálata18250
3540FTrombocita élettartam mérése izotóppal8417
3560525Agyi receptor SPECT vizsgálat303093
35612Kiegészítő SPECT Tl 201 izotóp (TlCl) reinjekcióval5592
3562ASzívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal13 757
3570ACsontsűrűség mérése végtagcsontokon968
3570CCsontsűrűség mérése törzscsontokon1840
3570DCsontsűrűség mérése pQCT-vel996
3580AAgyi regionális vérátáramlás nyugalmi SPECT vizsgálata16186
3580BAgyi regionális vérátáramlás terheléses SPECT vizsgálata19183
3580CAgyi regionális vértartalom SPECT vizsgálata3988
3580DIctális agyi regionalis vérátáramlás SPECT vizsgálat22782
3580EAgyi liquortér SPECT vizsgálata3772
3581024Kezelés Sr-89 Metastronnal122709
3581ASzívizom perfúzió SPECT vizsgálata TlCl-dal 1 időpontban8894
3581BSzívizom perfúzió SPECT vizsgálata TlCl-dal 2 időpontban18327
3581CSzívizom anyagcsere nyugalmi SPECT vizsgálata20168
3581ERadioventriculográfia equilibriumban EKG kapuzott SPECT-el6133
35820Radioimmun kezelés2868
35850Kezelés radioizotóppal jelzett csontaffin foszfonát radiofarmakonnal59390
3585149Izotópterápiás gyógyszerkészítmény beadásával kapcsolatos tevékenység15000
3586APótlék: egy testtájék kiegészítő SPECT vizsgálata2550
3586B45Kiegészítő SPECT/CT vizsgálat3810
3590026Szívizom vizsgálat SPECT-el38891
3590APajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal21 513
35920Szívizom vizsgálata PET/CT-vel0
35930Tumor vizsgálata PET/CT-vel0
35940Egy testtájék kiegészítő PET vizsgálata0
35950Agy PET/CT vizsgálata0
35960Egésztest PET/CT vizsgálata0
35970Egy testtájék PET/CT vizsgálata0
36100Agy UH vizsgálata897
36110Nyaki lágyrészek UH vizsgálata897
36111Pajzsmirigy UH vizsgálata920
36112Nyaki erek UH vizsgálata944
36113Szemgolyó és szemüreg UH vizsgálata944
36114Szemgolyó UH-biometria490
36116UH-pachymetria (szaruhártya vastagság)503
36117Nyálmirigy UH vizsgálata260
36118Orrmelléküregek UH vizsgálata260
3611AAxilla UH vizsgálat693
36120Mellkasfal vagy hasfal UH vizsgálata294
36121Mellkasi nagyerek UH vizsgálata981
36122Emlők UH vizsgálata708
36123Pleuraűr UH vizsgálata252
3612AEchocardiographia (M-mód, 2D)1269
3612DEchocardiographia color Doppler1511
3612EEchocardiographia trans-oesophagealis kiegészítő pontja1745
3612GEchocardiographia magzati szív974
3612M27Gyógyszeres stressz echo5861
3612N28Kontraszt echo vizsgálat6103
36130Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat944
36133Pancreas UH vizsgálata356
36134Lép UH vizsgálata346
36135Vese UH vizsgálata334
36138Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata356
3613CMáj és epeutak UH vizsgálata436
3613DTranziens elasztográfia2753
3613E46Kontrasztanyaggal végzett máj UH (CEUS) vizsgálat13524
36140Várandóssági transabdominalis UH vizsgálat596
36141Várandóssági transvaginalis UH vizsgálat756
36142Hysterosalpingo-contrast-sonographia24 054
36144Salina sonohysterogram8 938
36150Kismedence transabdominalis UH vizsgálat598
36151Perineum UH vizsgálata341
36152Prostata UH vizsgálata356
36153Transrectalis UH vizsgálat760
36154Herezacskó UH vizsgálata334
36155Húgyhólyag UH vizsgálata334
36156Kismedence transvaginalis UH vizsgálata760
36157Intrauterin UH intracavitalis1376
36158Folliculometria UH módszerrel356
36159Transzplantált vese UH vizsgálata356
36160Vállízület UH vizsgálata598
36161Csípőízület UH vizsgálata634
36162Térdízület UH vizsgálata653
36163Ízület UH vizsgálata653
36164Végtagi lágyrész UH vizsgálata334
3616559Perifériás neurosonographia1849
3616ADoppler áramlás vizsgálat a felső végtagon341
3616BDoppler áramlás vizsgálat az alsó végtagon341
3616CTranscraniális Doppler vizsgálat905
3616DMagzati szívhang Doppler vizsgálata133
3616ELepényi keringés Doppler vizsgálata264
3616FPeriorbitális erek bidirectionalis Doppler vizsgálata312
3616GTranscranialis Doppler vizsgálat embólia detektálásra7571
3616HLézer dopplerrel történő véráramlás mérés536
3617ADuplex UH, nyaki erek1181
3617BDuplex UH, mellkasi erek, aorta1123
3617CDuplex UH, hasi erek1397
3617DDuplex UH, vese1383
3617EDuplex UH, magzat939
3617FDuplex UH, átültetett szerv819
3617JDuplex UH, orbita1162
3617LDuplex UH, végtagi erek1296
3617MDuplex UH, férfi nemi szervek1181
3617NDuplex UH, női nemi szervek1181
3617PDuplex UH, subclavia778
36180Vizeletürítés vizsgálata ultrahanggal284
3618AKapillármikroszkópia1172
3618BMikrocirkuláció vizsgálata - Laser Doppler411
3618CMikrocirkuláció vizsgálata - transzkután oxigéntenzió mérés446
3618DMikrocirkuláció vizsgálata - öregujjon szisztolés nyomás mérése365
36201Thermographia az orbitáról1102
36210Emlő telethermographia1102
36211Emlő thermographia1102
36870Peritoneo-venosus shunt kontrasztanyagos feltöltés804
[449]
37002Mozgó-, forgóbesugárzás643
37006Nagymezős test/testtáji besugárzás kiegészítő pontja, egy mező1328
37007Irreguláris mezős besugárzás kiegészítő pontja, egy mező903
37008Konformális besugárzás kiegészítő pontja2177
37110Felületi lágy röntgen terápia 10-60 kV, egy mező162
37120Félmély röntgenterápia, 60-150 kV, egy mező162
37130Mély röntgenterápia 150-400 kV, egy mező281
37200Lineáris accelerátor, foton 6 MV-ig, egy mező713
37210Lineáris accelerátor, foton 7-15 MV-ig, egy mező798
37220Lineáris accelerátor, foton 16 MV és afelett, egy mező1053
3728154Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás besugárzás0
3728255Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás besugárzás0
37283
37289Intenzitás modulált sugárterápia (IMRT)0
37290Képvezérelt sugárterápia (IGRT)0
37300Lineáris accelerátor, elektron 5 MeV-ig, egy mező798
37310Lineáris accelerátor, elektron 6-10 MeV-ig, egy mező798
37320Lineáris accelerátor, elektron 11 MeV és felette, egy mező798
37520Cobalt-60 teleterápia, egy mező624
37630Kontakt besugárzás szemre, béta applikátorral2921
37650HDR AL moulage kezelés1354
38130Radionuklid endolymphaticus infúzió4102
38150Radionuklid szöveti infiltráció3946
38621HDR AL intraluminális kezelés, légcső (egyutas)2444
38622HDR AL intraluminális kezelés, légcső (többutas)3187
38631HDR AL intrakavitális kezelés, hüvely2099
38632HDR AL intrakavitális kezelés, méhtest, RTG képalkotással2099
38633HDR AL intrakavitális kezelés, méhtest+hüvely3197
38652HDR AL intrakavitális kezelés, végbél2709
38900Kémiai sugárérzékenyítés453
38920Radioprotektív szerek alkalmazása453
39100Laser roncsolás bőrelváltozás miatt280
39101Naevus flammeus kezelése (max. 20 cm2 kiterjedésig) Neodymium-YAG-gal, vagy festéklaserrel, cm2-enként1466
39110Retina és chorioidea elváltozás laser destrukciója1224
39120Retina és chorioidea adhaesio képzés laserrel1224
39121Laser trabeculoplastica1014
39122Laser iridotomia1014
39123Laser capsulotomia979
39181Laser roncsolás orr, garat, gége, száj nyálkahártyán273
39182Laser roncsolás fülkagylón, külső fülben273
39191Laser besugárzás soft-laser, 10 cm2-ig65
39192Laser besugárzás soft-laser, 50 cm2-ig265
39193Laser besugárzás soft-laser, 100 cm2-ig418
39194Laser besugárzás soft-laser, 100 cm2 felett582
39999Kiegészítő pont összehasonlító felvételért50
4006035Mellkas-szűrővizsgálat1100
40640Részvétel csoportos szülészeti felkészítésen63
41000Házasság előtti tanácsadás127
42110Csípőficam szűrés141
4212029/cPhenylketonuria szűrés57
4212129/cCisztás fibrózis szűrés1500
42130Haemoglobinopathia szűrés98
4214029/cGalactosaemia szűrés98
4214129/cGalactosaemia szűrés ELISA vizsgálattal300
4214229/cGal-1-PUT kimutatása36
4214329/cAnyagcsere-betegségek szűrése tömegspektográfiás vizsgálattal1967
42144Glukóz meghatározása26
42145Glukóz meghatározása hexokinaz módszerrel45
42146Összkoleszterin meghatározása45
42147Trigliceridek meghatározása54
42148LDL koleszterin meghatározása direkt módszerrel250
42149HDL koleszterin meghatározása direkt módszerrel200
42150Széklet vér kimutatása (szűrő jellegű)73
4215153Széklet vér kimutatása, immunkémiai módszerrel (szűrő jellegű)0
4216029/cBiotinidase hiány szűrése101
4216129/cBiotinidase hiány szűrése ELISA módszerrel300
42162Kreatin meghatározása108
42163Vizeletvizsgálat tesztcsíkkal fehérje és haematuria meghatározására36
42164Kreatinin meghatározása kinetikus Jaffe módszerrel szérumban36
42165Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel125
4217029/cHypothyreosis szűrés938
4218034Zsíranyagcsere zavar felismerése bioimpedancia módszerrel1150
42190Újszülött kori objektív hallásszűrés1032
4240029Mammográfiás szűrés2957
42600Nőgyógyászati szűrővizsgálat846
4270030Nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálat1093
4275053Colonoscopia (szűrő jellegű)11 518
43352Tetanus profilaxis toxoid injekcióval933
43353Tetanus profilaxis human antitetanusz immugobulin injekcióval4474
43591Influenza elleni szezonális vaccinatio72
43592H1N1 influenza elleni vaccinatio72
43593Tüdőgyulladás elleni vaccinatio72
43594
43596Varicella elleni vaccinatio72
43597HPV elleni vaccinatio72
43599Vaccinatio, egyéb72
43600Meningococcus B elleni vaccinatio72
43601Meningococcus C elleni vaccinatio72
46000Várandósság rizikó-besorolása3000
46010Első trimeszteri gondozási vizit alacsony kockázatú várandósságban750
46020Második trimeszteri gondozási vizit alacsony kockázatú várandósságban750
46030Harmadik trimeszteri gondozási vizit alacsony kockázatú várandósságban750
46040Első trimeszteri gondozási vizit magas kockázatú várandósságban750
46050Második trimeszteri gondozási vizit magas kockázatú várandósságban750
46060Harmadik trimeszteri gondozási vizit magas kockázatú várandósságban750
46530Intrauterin fogamzásgátló eszköz felhelyezése438
46600Genetikai tanácsadás1746
50370Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel1591
50371Percutan spinalis elektro-(thermo-)radicotomia1905
50400Excisio nervi intercostalis1273
50401Trigeminus ág exhairesise1113
50403Trigeminus ág kémiai szerrel történő roncsolása1044
50404Gasser dúc percutan roncsolása1331
50405Nervus accessorius neurotomia765
50406Periferiás neurotomia, idegexcisio9550
50410Neurinoma eltávolítása perifériás idegből2944
50420Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)2547
50421Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)2547
50422Sutura epi et perineuralis nervi2547
50423Reanastomosis nervorum3367
50432Carpal tunnel felszabadítás1671
50434Adhaesiolysis nervi intercostalis1671
50435Egyéb Tunnel syndromák műtétei1671
50450Transpositio nervi periferialis2148
50460Anastomosis cruciatus nervi periferiális2148
50520Injectio in nervus seu ganglion (para)sympathicus1509
50521Ganglion coeliacum roncsolás műtéti úton1509
50530Sutura nervi (para)sympathici2148
50600Incisio in regio thyreoideae (drain, exploratio)1489
50660Exstirpatio cystae colli medialis1378
50682Kryoprezervált endokrin szövet autotransplantatio3250
50683Autotranszplantált endokrin szövet resectio1149
50832Ductus nasolacrimalis kő, idegentest eltávolítás213
50840Incisio sacci lacrimalis397
50841Membranotomia canaliculi lacrimalis232
50900Chalazion drainage608
50901Hordeolum drainage573
50902Incisio palpebrae1780
50905Kantothomia362
50910Resectio palpebrae4500
50911Excisio cutis palpebrae4500
50913Epilatio pilorum pp. cryochir. seu electr.136
50920Epicanthus műtét2239
50921Szemrés helyreállítás1798
50930Ectropium ellenes műtét2077
50932Alsó szemhéj ectropium-ellenes műtétje2008
50940Plastica palpebrae8211
50941Plastica palpebrae sec. Blaskovics1128
50943Plastica palpebrae gradualis1128
50951Blepharorraphia lateralis689
50990Exstirpatio laesionis palpebrae plasticamque1780
50991Szemhéji elváltozások laser kezelése1155
[450]
51100Idegentest eltávolítás a kötőhártyából incisióval213
51120Excisio laesionis conjunctivae213
51200Abrasio corneae145
51220Pterygium excisio574
51310Extractio corp. alien. oc. cum magn. seu cum forc.582
51337Gonioplastica c. laser2774
51410Idegentest eltávolítás szemlencséből (incisio, mágnes)1359
51476Pneumaticus retinopexia1569
51501Extr. corp. al. intraoc. (non magn.) cum forc.1182
51510Extr. corp. al. intraoc. cum magnetem1163
51590Cyclophotocoagulatio1894
51601Orbita drainage1048
51650Szemgödri implant. behelyezés145
51660Szemgödri implant. eltávolítás71
51800Külsőfül bemetszése1780
51810Külsőfül elváltozás porcot nem érintő kimetszése1780
51812Periauricularis congenitalis fistula eltávolítása1520
51830Külsőfül varrása152
51840Külsőfül alaki korrekciója1119
51930Tympanotomia1734
52000Paracentesis tympani169
52001Myringotomia et grommet insertio2647
52012Tympanostomiás tubus eltávolítása73
52100Orrvérzés ellátása edzőszerrel600
52110Incisio intranasalis1780
52121Polypectomia, ethmoidectomia nélkül az orrüregből6170
52122Kimetszés az orrból vagy az orr bőréből145
52131Orr partialis resectioja (porcot is érintő)1411
52160Repositio fracturae nasi aperta4420
52170Orrkorrekció1445
52190Adhaesiolysis intranasalis350
52201Punctio sinus maxillaris208
52500Excisio laesionis linguae1780
52541Sutura linguae1780
52580Frenulotomia linguae96
52590Incisio linguae1780
52600Nyálmirigy vagy nyálvezeték bemetszése2005
52710Szájpad incisioja (drainage, fenestratio)226
52720Szájpadi elváltozás kimetszése714
52721Circumcisio oris382
52760Resectio uvulae556
53777Pacemaker (ideiglenes) beültetés1356
5377FPacemaker funkció műszeres vizsgálata vagy a beültethető szívmonitor (ILR) adatainak értékelése388
5377GPacemaker transcutan szabályozása388
5377KCarotis sinus stimulálás ritmuszavarok miatt226
5377LPitvari overdrive vezérlés472
53810Arteriectomia a. temporalis376
5382PA-V fistula megszüntetése1133
5382RA-V fistula képzése (kivéve Cimino)1365
53840Thrombectomia venae9289
53841Crossectomia fem.8536
53848Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása19876
53879Ligatura arteriae446
53920Anastomosis arterio-venosus sec. Cimino15092
53921Anastomosis arterio-venosus proximalis sec. Cimino15092
53922Anastomosis arterio-venosus extr. infer. sec. Cimino15092
53930Ligatura venae1000
53931Sutura laesionis traumaticus vasculorum585
53955Laser angioplastica11044
53956Angioplastica katéteres (Kensey, ROTACS stb.)11044
53959Intravascularis UH (IVUS)6312
5395CAterektomia319
53994Peritoneo-venosus shunt átmosás120
54010Lymphadenectomia superficialis1123
54011Excisio hygromae498
54020Lymphadenectomia regionalis1352
54283Dilatatio cardiae pneumaticus9260
54287Oesophagus tamponade Minnesota ballonnal1829
54490Endoscopos polypectomia a felső tápcsatornában20655
54523Polypectomia colontos per colonoscopiam20655
5452453Polypectomia colontos szűrő colonoscopia során20655
54543Ductus omphaloentericus vagy residuuma eltávolítás1114
54683Desinvaginatio353
54693Polypectomia sigmae, sigmoidoscopos20655
5469453Polypectomia sigmae szűrő colonoscopia során20655
54820Proctotomia interna18377
54821Polypectomia recti per rectoscopiam269
5482353Polypectomia recti szűrő colonoscopia során269
54862Sutura recti1780
54866Exstirpatio fistulae internae recti1108
54871Incisio perirectalis399
54872Exstirpatio fistulae externae recti6830
54901Oncotomia perianalis18377
54902Denervatio perianalis549
54911Exstirpatio fistulae ani18377
54912Desquamatio fistulae ani126
54913Exstirpatio fistulae ani sec Hippokrates18377
54919Sebészi polypectomia anusból838
54920Exscisio fissurae ani5440
54921Kryo-fissurectomia analis7227
54991Thrombectomia analis1866
54992Ignipunctio nodi haemorrhoidealis1866
54994Excisio mucosae prolabatae ani1578
54996Excisio condylomae perianalis4898
[451]
55113Residualis epekő percutan eltávolítása1604
55185Cholelith eltávolítás duodenoscopia során5546
55300Hernioplastica inguinofemoralis20016
55340Hernioplastica umbilicalis20016
55400Incisio parietis abdominis1780
55420Excisio parietis abdominis5098
5558FPercutan nephrostoma cseréje8308
55700Húgyhólyagkő endoszkópos eltávolítása10050
55705Mechanikus lithotrypsia (húgyúti kő)1718
55810Meatotomia urethrae1780
55850Húgycsőtágítás2080
55981Ureter strictura tágítása ballonkatéterrel893
55983Ureter strictura katéteres tágítása308
55986Ureterkatéter - dupla J - eltávolítás608
56010Prostata transurethralis biopszia1373
56100Scrotum incisio1544
56120Excisio laesionis scrotalis1994
56130Scrotum és tunica vaginalis reconstructio2109
56261Implantatio prothesis testis618
56340Detorquatio testis3233
56341Funiculus varrat1373
56350Vasotomia1435
56400Circumcisio10000
56401Frenulotomia penis21137
56402Incisio dorsalis preputii1544
56403Phimotomia10000
56404Meatotomia1780
56405Adhaesiolysis preputii penis1544
56410Excisio laesionis penis1544
5643XPriapismus inde infiltratio penis1024
56671Chromopertubatio2249
56723Méhpolyp eltávolítás9141
56725Kryo/electro/photocoagulatio portionis uteri13362
56812Septum uteri kiirtás (hysteroscop)8095
56814Synechiolysis (hysteroscop)8095
56815Endometrium resectio (hysteroscop)9055
56901Abrasio cervicis5738
56991Terhességi cerclage eltávolítása1734
57011Kolpotomia és drainage1849
57021Hymen incisio1054
57022Excisio polypus vaginalis4137
57023Excisio septi vaginalis5337
57065Synechiolysis vaginalis3737
57101Gát drainálása1334
57130Clitoris műtét884
57582Másodlagosan gyógyuló episiotomia ellátása2135
57590Evacuatio haematomae perinealis s. vulvae2153
57802Sequestrotomia841
57803Sequestrectomia472
57882Belső fémrögzítés eltávolítása (tűződrót)2615
57883Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót)3602
57900Percutan tűzés5120
58011Capsulotomia articulationis963
58020Ízületi sérülés ellátása1094
58090Capsulographia articulationis manus884
58096Ízületi áttűzés, időleges487
58200Incisio aponeurosis manus830
58201Kéz lágyrészének feltárása13659
58202Incisio digiti650
58203Ínhüvelyi bemetszés2432
58204Idegentest eltávolítás kézből1096
58205Ujjbegy csonkolás951
58212Retinaculotomia manus814
58221Ganglion manus exstirpatio (kivéve kézháti)8468
58224Kézháti ganglion exstirpatioja1096
58240Feszítő ín varrata kézen1571
58241Flexor ín varrat kézen2397
58245Pull out wire eltávolítás142
58247Flexor ín reinsertio kézen2124
58264Szigetlebeny-plasztika kézen1260
58300Fasciotomia subcutanea289
58301Fasciotomia peroperativa576
58302Musculotomia514
58303Tenotomia468
58304Bursotomia615
58305Idegentest eltávolítás végtagi lágyrészből1338
58306Idegentest eltávolítás lágyrészből1029
58319Myotenotomia964
58321Ínsérülés ellátása690
58323Lágyrész meszesedés kiirtása585
58325Térdtáji ganglion exstirpatio8468
58326Lágyrésztumor exstirpatio - intralaesionalis804
58327Lágyrésztumor exstirpatio - marginalis1186
58328Lágyrésztumor exstirpatio - széles1710
58329Lágyrésztumor exstirpatio, radicalis1710
58331Sesam csont eltávolítás549
58332Ínhüvely exstirpatio tenosynovectomia1114
58340Bursa olecrani exstirpatio1125
58341Bursa praepatellaris exstirpatio1326
58343Lábháti ganglion exstirpatio1181
58344Bokatáji ganglion exstirpatio1144
58345Dupuytren plantaris excisio2615
58350Izomvarrat1072
58351Ínvarrat512
58352Fasciavarrat1132
58353Szalagvarrat998
58360Izomreconstructio998
58361Ínreconstructio1089
58362Fascia reconstructio1101
58365Ínreinsertio2124
58372Fasciaplastica1114
5837ESzalagplasztika1114
58400Amputatio digiti manus1628
58401Amputatio digitorum manus2506
58402Amputatio digiti manus secondarius2467
58403Revisio amputationis digiti manus646
58404Exarticulatio kézujjon1356
58405Amputatio digiti post amputationem traumaticam1633
58410Amputatio pollicis post amputationem traumaticam1593
58411Amputatio pollicis1502
58412Amputatio pollicis secundarius1434
58414Exarticulatio metacarpo-phalangealis pollicis1512
58450Amputatio digiti pedis1686
58451Exarticulatio interphalangealis digiti pedis1066
58501Másodlagos csonkzárás381
58502Csonk korrekció5324
58510Reamputatio kézujjon1062
58600Excisio laesionis mammae14416
58602Excisio sectoris mammae1378
58691Excisio gynecomastiae18864
58692Excisio mammae ectopicae1024
58700Aspiratio mammae therapeuticus416
58710Mastotomia1780
58721Excisio mamillae4240
58722Mellbimbó plasztika945
58752Emlő bőrének plasztikája1154
58800Tetoválás, feltöltés0
58810Incisio sinus pilonidalis inflammatus5550
58820Incisio et drainage cutis et/seu subcutis1780
58821Excochleatio subcutanea202
58822Carbunculus incisio375
58832Haematoma subcutanea evacuatio352
58840Bőrfüggelék kimetszése318
58841Bőrbeni és bőr alatti sipoly kimetszése4095
58842Hegkimetszés651
58844Bőrelváltozás kimetszése570
58845Bőr alatti elváltozás kimetszése1054
58851Bőrelváltozás radikális kimetszése838
58880Bőr kimetszése átültetéshez750
58900Bőrvarrat154
58901Resutura cutis162
58902Primer halasztott varrat213
58903Sutura cutis secundaria433
58920Teljes vastagságú bőrátültetés Wolf-Krause7410
58921Félvastag bőrátültetés8510
58923Thiersch lebeny, hámlebeny3250
58924Plastica cutis sec. Reverdin4870
58926Irhaátültetés, szabad7390
58927Bőrátültetés, szabad9340
58930Burow-féle háromszög lebenyplasztika9800
58931V-Y-plasztika1249
58932Bőrforgatásos bőrpótlás1693
58933Karéjos bőreltolás Imre szerint2371
58934Z-plasztika4780
58970Lebeny vagy nyeles lebeny revisio5270
58985Ajak- és külső szájplasztika1667
58986Ajakkorrekció ajakplasztika után1640
[452]
59030Keratotomia, desquamatio1595
59040Bőr kémiai sebészete133
59100Cauterisatio conjuctivae, corneae, sclerae145
59110Cauterisatio nasi145
59120Cauterisatio condylomae perianalis4000
59123Cauterisatio condylomae vaginalis2190
59125Cauterisatio condylomae penis150
59126Cauterisatio condylomae urethrae154
59130Cauterisatio cutis154
59200Elektrocoagulatio intranasalis2508
59210Elektrocoagulatio cystoscopica382
59220Elektrocoagulatio cutis113
59330Ionizációs elektrolízis137
59490Kryosebészeti beavatkozás464
59491Kryoplastica portionis533
59541Epekőoldás endoscopia során bevezetett katéteren át353
59542Epekőoldás percután bevezetett katéteren át20655
59572Predializált betegek erythropoietin kezelése (4 hetes)0
59710Sclerotizáló injekció az alsó végtag vénáiba292
59730Sclerotizáló injekció aranyérbe344
59750Sclerotizáló injekció a vulva vénás tágulataiba293
59760Sclerotizáló injekció érbe344
59761Sclerotizáló injekció haemangiomába225
59780Sclerotisatio hydrokele222
59809Sterilisatio (férfi)1550
59910
64076Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, 1E teljes
vérből
3459
64125Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás
sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált
5726
66150Trombocita koncentrátum, 1E teljes vérből, saját plazmában
reszuszpendált
3027
66290Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált3956
66335Kriofelülúszó, gépi aferezisből, 1E fagyasztott5405
66336Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény6757
66337Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt
1E teljes vérből
3933
66338Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, saját plazmában7297
66339Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt8097
66343Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt és mosott kb. 50
ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált
3784
66344Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, kb. 50 ml,
adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált
3135
66346Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény, kb. 50 ml2703
66347Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 1E
teljes vérből
5568
66348Vörösvérsejt koncentrátum, 1E gépi aferezis, adenin tartalmú
oldatban reszuszpendált
8108
66350Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt,
közegcserélt 2 E teljes vérből
12724
66351Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt,
közegcserélt 4 E teljes vérből
25449
66352Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt,
4 E teljes vérből
15732
66353Trombocita koncentrátum, 5 E, gépi aferezisből, saját plazmában36486
66354Trombocita koncentrátum, 10 E, gépi aferezisből, saját plazmában72973
66355Trombocita koncentrátum, 5 E, gépi aferezisből, közegcserélt40486
66356Trombocita koncentrátum, 10 E, gépi aferezisből, közegcserélt80973
66357Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt,
közegcserélt 10 E, gépi aferezisből -80 °C
83865
66358Fehérvérsejt koncentrátum, 20 E, gépi aferezisből81081
66988Plazma friss, fagyasztott5946
66989Krioprecipitátum, gépi aferezisből, 1E friss, fagyasztott plazmából5405
66992Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott
fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált
11351
66993Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott13514
69400Fehérvérsejt koncentrátum, 1E gépi aferezisből4054
69401Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt,
közegcserélt 1E teljes vérből
6362
69403Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt,
közegcserélt, 1E gépi aferezisből, -80 °C
8386
69971Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C16216
69972Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú
oldatban reszuszpendált
8108
81010Idegentest eltávolítás conjunctivából185
81011Idegentest eltávolítás corneából (sz. sz. mágnessel)362
81020Idegentest eltávolítás szemhéjból, orbitából291
81030Idegentest eltávolítás külső hallójáratból169
81040Idegentest eltávolítás orrüregből169
81050Idegentest eltávolítás gégéből215
81070Bronchoscopos idegentest eltávolítás10200
81100Idegentest eltávolítás meso v. nasopharynxból1075
81111Idegentest eltávolítás oesophagoscopia során2287
81120Endoscopos idegentest eltávolítás a felső gastro-intestinalis traktusból2369
81130Idegentest eltávolítás rectoscopia során897
81131Colonoscopos idegentest eltávolítás3380
81140Idegentest eltávolítás cystoscopia során470
81141Idegentest eltávolítás ureter szájadékból endoszkóppal504
81150Idegentest eltávolítás kolposcopia során259
81151Intrauterin eszköz eltávolítása392
81160Idegentest eltávolítás bőrből145
81170Parazita eltávolítása a szövetekből113
81180Idegentest eltávolítás anusból, manuálisan145
[453]
81200Gyomor egyszeri kiürítése71
81230Gyomormosás188
81271Beöntés100
81272Székletrög kézi eltávolítása113
81273Beöntés stomába97
81300Hólyagkatéterezés, egyszeri vizeletlebocsátás154
81310Hólyag suprapubicus punkció227
81320Húgyhólyag öblítés61
81330Húgycsőkatéter igazítás, átmosás61
81340Hólyagkatéter (állandó) behelyezése150
81350Hólyagkatéter (állandó) cseréje150
81360Percutan epicystostomia behelyezése15634
81500Cysta, hygroma és abscessus leszívás375
81501Cysta, hygroma és abscessus leszívás, UH vezérelt1036
81502UH vezérelt pajzsmirigy punkció1383
81503Váladék leszívása orrból, fülből38
81510Agykamrai v. spinalis shunt leszívása, átöblítése588
81520Punctio corneae397
81541Donortól történő csontvelői vér levétele1005
81550Thoracocentesis therapeuticus757
81551UH vezérelt thoracocentesis therapeuticus1438
81552Aspiratio mammae381
81553Aspiratio mammae UH vezérelt1545
81554Ascites terápiás célzatú lebocsátása849
81580Aspiratio hepatis303
81581UH vezérelt májbiopsia6693
81587Epehólyag percutan leszívás UH vezérelt1585
81591Pancreas pseudocysta punctio UH vezérelt3390
81620Prosztata punkció, leszívás316
81630Férfi genitalia folyadékgyülemének leszívása157
81640Aspiratio ovarii452
81641Aspiratio ovarii transabdominalis UH vezérelt2516
81642Aspiratio ovarii transvaginalis UH vezérelt2516
81650Aspiratio uteri299
81651Magzati üregek UH vezérelt leszívása1849
81670Aspiratio transcutanea294
81691UH vezérelt letokolt testüregi folyadék leszívása3398
81695UH vezérelt folyadékgyülem drenázs, felületi, direkt punkciós drenázzsal4034
81700Könnytömlő vagy vezeték átmosás230
81710Külső hallójárat mosás89
81720Középfül leszívás146
81730Fülkürt átfúvás, tubakatéterezés99
81740Orrmelléküregek átöblítése169
81750Bronhoscopos hörgő öblítés terápiás381
81790Mellűri szívó-öblítő drain percutan behelyezése1264
81800Epilatio113
81811Szemhéj epilatio68
81820Dermabrasio138
81830
81860Köröm, körömágy eltávolítás575
81861
81862
81863Molluscum eltávolítása (több mint 6 db egyidőben)223
81864Urticaria (fizikai) kiváltása vizsgálatonként136
81865
81866
81867
81868
81869Molluscum eltávolítása (max. 6 db egy időben)89
81870A testfelszín kezelése Dithranollal301
81871Számfeletti ujj eltávolítása1028
81880Járatok szondázása177
81881Intrafocalis injekciós kezelés (min. 10 dermojet)214
81924Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus)211
81926Tampon vagy csík behelyezés, lazítás, eltávolítás, csere80
81929Szennyezett, fertőzött seb ellátása, kötözése (szeptikus)464
81941Égés vagy fagyott terület fedése kötéssel 1-10%456
81942Égés vagy fagyott terület fedése kötéssel 10% felett628
81962PMMA lánc behelyezés508
81963PMMA lánc eltávolítása324
82000Repositio obtecta fracturae ossis nasi314
82020Repositio obtecta fr. humeri417
82021Repositio obtecta fr. scapulae seu claviculae382
82030Repositio obtecta fr. antebrachii382
82031Repositio obtecta fr. in loco tipico radii394
82032Repositio obtecta fr. radii394
82034Repositio obtecta fr. metacarpii394
82035Repositio obtecta fr. phalangi seu phalangorum394
82052Repositio obtecta fr. malleoli382
82053Repositio obtecta fr. metatarsi382
82090Repositio obtecta luxationis417
82110Repositio luxationis temporomandibularis235
82120Hyperextensio articulationis302
82151Kontraktúra nyújtása247
82200Endoszkópos tágítás138
82201Endoszkópos tágítás szondasorral (kivéve oesophag.)1196
82210Dilatatio duct. frontonasalis125
82220Dilatatio duct. nasolacrimalis141
82251Dilatatio ani sec. Recamier71
82252Dilatatio enterostomae145
82258Enterostoma megnyitása249
82270Dilatatio preputii penis204
82271Repositio paraphimosis150
82280Dilatatio introitus vaginae130
82300Gipsz ékelés (szakaszos nyújtás)150
82310Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel820
82410Repositio herniae270
82420Repositio prolapsus recti342
82430Repositio prolapsus ani310
82560Invertált uterus manuális repositio130
83000Rögzítés kötéssel139
83010Rögzítés háromszögletű kendővel130
83030Rögzítés kötéssel v. felfüggesztéssel103
83121Dessault kötés428
83132Gipszkötés átpólyázása106
83200Sínezés, kézen192
83210Sínezés, ujjon192
83221Pavlik-kengyel kezelés268
8324DCinkenyv tok260
8324ECinkenyv csizma115
8324FMohr-kengyeles járógipsz348
8324KKörkörös gipszre járósarok felhelyezés863
8324NGipszkötés: Böhler-féle nyolcas227
8324TGipszágy készítése1506
8324UÖnextenziós készülék gipszelése349
8324VGipszkorzett3679
83250Felső végtagi gipsz, rövid1449
83251Felső végtagi gipsz, hosszú1824
83252Alsó végtagi gipsz, rövid2197
83253Alsó végtagi gipsz, hosszú2653
83254Medence gipsz4294
83260Rögzítés műanyag gipsszel, kiegészítő pont341
83294Redressziós gipszkezelés251
83295Orthesis kezelés266
83303Fixateur dinamizálás180
83304Fixateur eltávolítás432
83305Fixateur igazítás376
83340Fogak dróthurkolása160
83350Fogsínezés, egyéb284
83410Aranyeres csomók gyűrűzése454
83411Aranyér gyűrűzés egyidejű kryokezeléssel576
83510Pneumaticus sín64
83610Uterovaginalis pessarium felhelyezése63
83710Orthesis rendelése51
83800Gipszkötés eltávolítása71
83810Rögzítő sín eltávolítása38
83820Támasz vagy merevítés eltávolítása38
83890Egyéb rögzítő eltávolítása24
84020Kiegyensúlyozott csont-tractio, extensios kezelés338
84030Intermittáló csonthúzatás, izomhúzatás338
84100Gerinc extensio586
84109Halo extensio eltávolítás776
84110Halo extensio2390
84220Thomas sínes húzás665
84230Gallow húzás285
84300Kiegyensúlyozott függesztés Buck szerint319
84600Extensio megszüntetése64
84730Állkapocs törés extensio121
84791Húzókezelés kézzel vagy készülékkel246
84800Ortopédiai készülék alkalmazása344
84810Ortopédiai készülék eltávolítása66
8481161Alsó végtagi interaktív eszközzel végzett terápia4 856
8481261Alsó végtagi robotterápia5 271
8481361Egyensúly fejlesztő tréning interaktív eszközzel2 771
8481461Exoskeletonnal történő (robotos) járásgyakorlás5 196
8481561Felső végtagi interaktív eszközzel végzett terápia2 781
8481661Felső végtagi robotterápia3 848
8481761Funkcionális elektromos stimuláció (FES) - alsó végtagi4 416
8481861Funkcionális elektromos stimuláció (FES) - felső végtagi3 803
8481961Mozgáselemzés egy területre (felső végtag, törzs, járás) vonatkozólag
szenzoros, computeres mozgáselemző rendszerrel
5 869
85001Vérzéscsillapítás tamponálással85
85002Vérzéscsillapítás kötéssel122
85011Orrvérzés ellátása réteges tamponáddal600
85012Orrvérzés ellátása Bellocq-tamponáddal600
85013Orrvérzés csillapítása ballonos tubussal600
85014Orrtampon cseréje, lazítása73
85015Orrtampon eltávolítás (réteges vagy Bellocq)89
85020Rectalis vérzés csillapítása tamponálással292
85042Acnes bőrterület tisztítása130
85200Resuscitatio5367
85320Nyálkő eltávolítása ductusból161
85400Akupunktúra kezelési pontonként (megjelenésenként max. 20 kezelési pont számolható el)45
85401Akupunktúrás kezelés krónikus betegség esetén45
85511Víz alatti torna medencében, medencéből segítve302
85512Víz alatti torna kádban185
85513Víz alatti torna, csoportos115
85520Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül255
85521Víz alatti torna medencében, kívülről segítve271
85530Örvényfürdő213
85660Protézis, orthesis revíziója265
85690Epithesisek méretvétele, felhelyezése161
85691Szem pótlása protézissel206
85692Fül pótlása protézissel218
85693Orr pótlása protézissel218
85694Arc lágyrész pótlása1979
85695Arccsont pótlás2129
85700Intraduralis injekció472
85701Epiduralis kanül behelyezés1838
85702Epiduralis kanül behelyezés áthúzással2351
85703Epidurális kanül és bőr alatti kapu behelyezése2864
85704Gyógyszeradagolás katéteren át138
85705Bőr alatti gyógyszertartály feltöltése135
85706Injectio extraduralis in canalis spinalis245
85710Perifériás ideg percutan blokkolása vagy roncsolása163
85711Sympathectomia chemica transcutanea519
8571239Pharmacologiai neurectomia I., botulinum toxinnal8 737
8571339Pharmacologiai neurectomia II., botulinum toxinnal43 685
8571439Pharmacologiai neurectomia III., botulinum toxinnal87 370
85720Injectio bulbum oculi294
85721Injectio in orbitae180
85730Dobüregbe adott injekció149
85740Injectio in tracheae157
85750Injectio in pericardium260
85760Injectio in cor108
85770Nyirokutakba adott injekció157
85780Injectio in medullae ossealis157
85790Infiltratio sec. Lange536
85792Ganglion blokád804
85793Infiltratio paravertebralis634
85840Injectio in articulatio203
85849A pajzsmirigy maradványszövet stimulációja rhTSH kezeléssel (gyógyszerár térítése nélkül) endokrinológiai gondozás során2118
85850Injectio in musculus, tendo, bursa seu ligamentum122
85860Injectio in cutis seu subcutis138
85861Injectio in cutis pro hyposensibilisationem149
85870Injectio in corpus cavernosum penis127
85880Intravénás injectio173
85881Infúzió adása600
85890Excochleatio176
85892Alveolus (lágyrész, csont) kikaparása245
85933Naloxan adása opiát mérgezett betegnek4279
85934Flumazenil adása benzodiazepin mérgezett betegnek7514
[454]
86020Meleg pakolások90
86041Rövidhullám kezelés107
86042Mikrohullám kezelés107
86043Ultranagyfrekvenciás kezelés117
86044Középfrekvenciás kezelés117
86050Infravörös melegítéses helyi kezelés - Sollux57
86060Moxibustio96
86120Helyi hűtés24
86121Kryotherapia localis176
86122Kryotherapia localis instrumentalis97
86202Kezelés monochromatikus polarizált fénnyel (Evolite, Bioptron)109
86209
86210Fototerápia UV fénnyel109
86211PUVA-kezelés1452
86212Wood fény melletti vizsgálat79
86213Erythema küszöb meghatározása215
86214Foto-patch próba fényallergia meghatározására105
86215Fénydermatosis akciós spektrum meghatározása monokromátorral661
86216
86217
86218
86219
86220Photocoagulatio retinae (xenon)145
86230
86240Szinkron Balneofototerápiás kezelés (SBP)1829
86311Négyrekeszes galvan kezelés283
86312Stabil galvan kezelés61
86313Kowarschik galvan kezelés110
86314Bourgignon galvan kezelés61
86315Bergonnier galvan kezelés61
86316Iontophoresis kezelés186
86317Kalcium elektrostasis kezelés246
86318Diadynamic-interferencia kezelés61
86319Szelektív ingeráram kezelés177
8631AHengergalván kezelés86
8631BInterferátor kezelés86
8631CSzámítógép vezérelt iontoforézis235
8631DGalvanotherápia számítógép-vezérléssel235
8631ESzámítógép vezérelt idegszál specifikus neuromuscularis elektrostimuláció242
8631FSzámítógép vezérelt inkontinencia kezelés hüvelyen, végbélen át356
8636CGalvánkád kezelés235
8636DRekeszes galvan kezelés283
86400Cardioversio külső elektródával788
86621Intravesicalis transurethralis elektroterápia632
86630Vázizom stimulator372
86631Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre375
86632Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén371
86633Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén371
86634TENS121
86635Számítógép vezérelt tens functio219
8663AFunkcionális elektroterápia spinalis eredetű motoros tünetekre371
86640Intrarectalis/analis elektroterápia292
86641Intrarectalis analis elektroterápia, bio-feed-back450
86911Ultrahang kezelés253
86912Víz alatti ultrahang kezelés253
86921Magnetoterápia68
87031Tracheostomás kanül cseréje132
87032Tracheostomás kanül végleges eltávolítása109
87040Port behelyezés tartós parenterális táplálás céljából27060
87500Párásításos légúti kezelés159
87501Aerosol kezelés207
87510Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel125
87600Oxigén terápia196
87720Decompressio hyperbaricus gradualis497
88011Autotranszfúzió vérvétele468
88012Autotranszfúzió (levett vér visszajuttatása, 1 E)166
88013Plazma vétele manuális autotranszfúziós céllal, 1 E620
88014Plazma vétele manuális autotranszfúziós céllal, 2 E863
88015Plazma vétele manuális autotranszfúziós céllal, 3 E1032
88016Autológ trombocita vétele manuálisan, 1 E5527
88017Autológ trombocita vétele manuálisan, 2 E8070
88018Autológ trombocita vétele manuálisan, 3 E10615
88019Autológ trombocita vétele manuálisan, 4 E13158
88020Autológ trombocita vétele, gépi25475
88135Transzfúzió során végzett tevékenység1583
88140AHG (VIII. faktor készítmény) adása627
88141IX. faktor készítmény adása627
88200Sectio venae, vérlebocsátás322
88210Véradás vérvétele0
88300Arteria katéterezés vagy kanülálás495
88330V. umbilicalis vagy portalis kanülálás1264
88340Véna kanülálás311
88341Centrális véna katéterezése v. subclavia útján573
88342Centrális véna katéterezése v. jugularis útján573
88343Centrális véna katéterezése sebészi feltárásból660
88344Centrális véna tartós katéterezése Hickman katéterrel (feltárásos)1708
88400Intraarterialis injekció154
88460Vérvétel47
88461Vérvétel ujjbegyből12
88463Vérvétel (nem labor mintavételező esetén)30
88465Laboratóriumi mintaszállítás közigazgatási határon kívülről, betegenként68
88560Vér extracorporalis besugárzása0
88571Plazmaferezis, kézi0
88573Eritrocitaferezis, gépi0
88574Eritrocitaferezis, kézi, 2 E0
88575Leukaferezis I. (10-15 liter vérvolumen)0
88576Leukaferezis II. (15-20 liter vérvolumen)0
88577Limfocitaferezis0
88578PBSC aferezis0
88579Trombocitaferezis, gépi0
88580Plazmacsere I. (40 ml/kg, subst. FFP + Albumin)0
88581Plazmacsere II. (60 ml/kg, subst. Albumin + HES)0
88582Plazmacsere III. (40 ml/kg, subst. Albumin + HES)0
88583Kryoferesis (subst. autológ kryo felülúszó)0
88700Perfusio arteriális1600
88710Perfusio regionis colli et/seu capitis204
88731Antibiotikumos perfúziós kezelés272
88732Antibiotikumos instillációs kezelés276
88741Infúzió centrális vénába809
88742Infúzió a v. umbilicalisba766
88750Véna preparálás451
88820Pacemaker elektróda bevezetés2615
88860Értorna érszövődmények megelőzésére303
88870Keringésjavító fizioterápia303
8888APlexus érzéstelenítés1601
8888BPlexus érzéstelenítés katéterrel3183
8888CRegionális iv.érzéstelenítés egy végtagon1830
8888DCaudális érzéstelenítés1830
8888ESubarachnoideális (spinális) érzéstelenítés2101
8888FEpidurális érzéstelenítés2372
8888GEpidurális érzéstelenítés katéterrel3453
8888HRegionális anaesztézia227
8889ANarcosis iv./im. első 15'1524
8889BMaszkos inhalációs anesztézia első 30'3068
8889CInhalaciós anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra3954
8889DInhalaciós anesztézia laryngeális maszkkal3724
8889ETIVA endotracheális intubációval első 1 óra4495
8889FTIVA laryngeális maszkkal első 1 óra4495
8889GBallanszírozott anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra3954
8889HBallanszírozott anesztézia laryngeális maszkkal első 1 óra3954
8889JBallanszírozott anesztézia maszkkal első 1 óra3954
8889KÁltalános és regionális anesztézia kombinációja endotrach. intubációval első 1 óra5036
8889LÁltalános és regionális anesztézia kombinációja laryngeális maszkkal első 1 óra5036
8889MTIVA maszkkal első 1 óra4495
88911Felszíni érzéstelenítés169
88912Helyi infiltrációs érzéstelenítés256
88914Csigolya kisízület (1 vagy több) érzéstelenítése317
88916Vezetéses érzéstelenítés egy kéz- vagy lábujjon380
88917Ideg vagy ganglion vezetéses érzéstelenítés468
88918Trunc. symp. mellkasi szakasz vagy ggl. solaris blokád595
88919Retrobulbaris infiltrációs érzéstelenítés1401
8891ATruncus sympathicus hasi-lumb. szakasz blokád2101
8891BGanglion stellatum blokád1853
8891DPlexus érzéstelenítés 2 vagy több szomszédos plexuson1601
8891GCerv./thor. gyök, dúc, symp. ramus communicans érzéstelenítés1311
8891HLumb. gyök, dúc, symp. ramus communicans érzéstelenítés1311
8891PPeridural/spin. katéter ellenőrzés próba inj.-val169
8891RPeridur./spin. katéteres anaesth. fenntartása/inj.580
8891SRegionalis anaesth. orvosi vezetése max. 30'272
8891TRegionális anaesth. orvosi vezetése/további 30'171
88921Narkózis végbélen át269
88922Narkózis iv., im., minden további 10'121
88924Narkózis maszkkal minden további 10'121
88926Narkózis laryngeális maszkkal (minden további 10 perc)121
88927Hűtőfürdő75
8892BNarkózis endotrach. intubációval, további 15 perc251
8892CTIVA minden megkezdett további 1 óra2601
88930Narkózis utáni orvosi felügyelet és záróvizsgálat230
88931Gyógyszertartály implantálása bőr alá2372
88932Gyógyszeradagoló automata implantálása bőr alá2372
88933Sacralis neurolysis1830
88940Total iv. anesztézia (TIVA) első 1 óra4495
88970Varrat és/vagy kapocsszedés152
89301Kilégzett gáz analízis91
89410EKG monitorizálás182
89440Impedancia plethysmographia755
89442Pulzoxymetria582
89443Strain-gauge plethysmographia742
89461Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása (ABPM)1657
89462Cardio Tens vizsgálat3419
89611CTG terhesség alatt (NST)130
89612CTG terheléses130
89614Fájásmonitorizálás és számítógépes értékelése/eset450
[455]
91010Párakötés134
91230Infúziós pumpás gyógyszeradagolás109
91240Inzulinpumpa beállítása, feltöltése71
91241Gyógyszer beültetés tartós hatás céljából608
91242Esperal beültetés aversios kezeléshez700
91311Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú diabeteses betegnél)437
913121. típusú diabeteses beteg alapoktatása1062
91313Hagyományos inzulinkezelésben részesülő cukorbeteg anyagcsere állapotának időszakos elemzése365
91314Intenzív inzulinkezelés alatt álló diabeteses beteg anyagcsere állapotának időszakos elemzése478
91315Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén87
91316Hagyományos inzulinkezelés alatt álló diabeteses betegek oktatása tanfolyam keretében1442
91317Terhes vagy gyermeket kívánó cukorbeteg nő alapoktatása1017
91318Diabeteses gravidák, illetve a gestatios diabetesesek időszakos ellenőrzése376
91319Inzulinpumpával kezelt beteg alapoktatása2219
91320Inzulinpumpával kezelt beteg ellenőrző vizsgálata655
91321Neuropathiás diabeteses láb ellenőrző vizsgálata288
91400Hajléktalanok orvosi vizsgálathoz történő személyi higiénés rendbetétele851
91630Krízisintervenció (intoxikált betegnél)531
92081Stoma-terápiás vizit első alkalommal292
92082Stoma-terápiás vizit ismételten70
92231Immunmoduláció303
92232Immunterápia onkológiai protokoll szerint558
92233Immunterápia daganatellenes kemoterápiával kombinálva983
92234Immuntherapia intravesicalis504
92235Immuno-chemotherapia intravesicalis753
92240Hormonterápia onkológiai protokoll szerint592
92700
92701
93140Hallástréning hallókészülék-viselők számára396
93150Hallókészülék rendelés189
93211Szemüvegvizsgálat, igazítás, ellenőrzés303
93212Távcső vagy prizmás korrekció175
93490Gyógyászati segédeszközhöz méretvétel231
93491Gyógyászati segédeszköz próbája223
93492Gyógyászati segédeszköz beállítása, illesztése218
93493Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása227
93601Standardizált állóképességi teszt (pl. járástesztek, akaratlagos apnoe idő, stb.) végzése202
93602Betegségspecifikus teszt kitöltése221
93603Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése779
93607Kívülről programozható működésű, bőr alá implantált gyógyszeradagoló eszköz programozása267
93620Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele226
93621Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás1992
94000Ortoptikai gyakorlatoztatás78
94001Szemizomtorna159
94002Pleoptikai gyakorlatoztatás78
94003Facialis torna135
94100Beszédterápia606
94101Hangterápia606
94110Beszédtréning1164
94120Dyslexia tréning1164
94130Dysphasia tréning899
94140Nyelőcsőbeszéd tanítása258
94141Beszédtanítás hangprotézissel258
94160Rehabilitáció teljes süketség esetén306
94161Szájról olvasás tanítása teljes süketség esetén306
94162Hallástréning cochlearis implantatum esetén306
94163Nagyothallók beszédtanítása306
94170Nagyothalló tréning295
94180Hangtréning258
94200Rágóizomgyakorlatok40
94210Nyelési defektusok javítását célzó tréning200
94280Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása625
94281Szenzoros-aktivációs terápia437
94282Palato-pharingealis elektroterápia462
94284Garatizomzat elektromos ingerlése258
94290Logopédiai gyakorlat617
94331Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna148
94400Járásgyakorlat segédeszköz nélkül161
94404Járásgyakorlat járógéppel119
94405Járáselőkészítő gyakorlatok130
94406Járáskészség fejlesztése141
94407Ügyességfejlesztő gyakorlatok141
94408Manipulációs készség fejlesztése130
94409Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában172
94410Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel159
94411Amputáltak gyógytornája141
94501Funkcionális sérüléskezelés (korai)149
94503Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna202
94504Testtájankénti egyéni gyógytorna119
94530Izomerősítő gyakorlatok87
94550Gyógytorna relaxációs technikával147
94601Passzív kimozgatás egy testtájon149
94602Passzív kimozgatás több végtagon203
94603Szertorna153
94610Gyakorlatok ellenállással szemben149
9461648Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése3535
9461848Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek Dévény-módszerrel történő nyak-, koponya-, arc-, szájkezelése2151
9462060Hippoterápia3 535
9462160Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna3 535
9462260Pszichológiai lovasterápia3 535
94630Ízületi mozgások gyakorlása0
94631Izokinetikus gyakorlás készülékkel173
94640Ízület mobilizálás149
94650Gerinc mobilizálás173
94651Scoliosis torna185
94652Scheuermann gyógytorna185
94701Egyéni torna256
94702Csoportos torna135
94711Manuálterápiás kezelés216
94712Masszázs, kézzel153
94713Masszázs, géppel117
94715Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben502
94722Mellkasi gyógytorna, légzőtorna283
94730Cardiovascularis gyógytorna356
94740Lymphoedema kezelés: pólya és masszázs, 1 végtag549
94741Csecsemő, ödémás arc kezelése speciális fogásrendszerrel533
94744Lymphoedema kezelés: speciális fogásrendszerrel549
94746Lymphoedema kezelés pneumatikus készülékkel334
94747Krónikus oedéma gépi kompressziós kezelés375
9474AFelső végtag manuális drenázsa497
9474BAlsó végtag manuális nyirokdrenázsa497
9474CSzövődménnyel társult ödémás végtag manuális nyirokdrenázsa659
9474DA törzs manuális nyirokdrenázsa497
9474EKompressziós kötés alkalmazása felső végtagra182
9474FKompressziós kötés alkalmazása alsó végtagra243
94750Terhesség alatti torna67
94880Medencefürdő145
94881Kádfürdő366
94882Szénsavfürdő574
94883Súlyfürdő, nyaki függesztéssel353
94884Súlyfürdő, hónalj függesztéssel353
94885Súlyfürdő, hónalj függesztéssel és terheléssel353
94887
94889Skót zuhany117
9488BRitex pakolás117
9488DAntiphlogisticus pakolás205
9488EGyógyszeres fürdő vagy pakolás107
9488FElektromos fürdő432
9488GVíz alatti vízsugár-masszázs347
9488HIszappakolás testtájanként118
9488KIszappakolás az egész testre595
9488LParaffin pakolás110
[456]
95290Foglalkozás terápia (csoportos)58
95291Foglalkozás terápia egyéni313
95320Rehabilitációs oktatás495
95520Írásoktatás395
95530Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása)216
95560Rugalmas pólya felhelyezése egyik alsó végtagra (nem lymphoedemás)70
95580Urinal felhelyezése86
95590Ágytál és kacsa használatának megtanítása fogyatékos betegnek87
95600Ergoterápiás diagnózis felállítása321
95610Ergoterápia, manuális gyakorlás210
95620Ergoterápia, kreatív terápia280
95630Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat280
95640Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása140
95650Ergoterápia, írás tanítása545
95660Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka)140
95670Ergoterápia, mentális tréning235
95680Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára358
95690Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése82
95700Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás342
95710Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszékkel (10 perc)202
95720Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszéken kívül (10 perc)202
95730Közlekedésképesség fejlesztése kerékpárral (10 perc)202
95740Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (10 perc)202
95750Közlekedésképesség fejlesztése, gépkocsivezetés (30 perc)854
95760Közlekedésképesség fejlesztése, tömegközlekedés (60 perc)1088
95770Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (30 perc)545
95780Számítógépes edzéstervezés sérülésspecifikusan325
95800Konduktív pedagógiai irányított beszélgetés259
95810Konduktív pedagógiai beszédterápia259
95820Konduktív pedagógiai kéztorna358
95830Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként)116
95840Járáspróba futószőnyegen186
95850Amputációs csonk formázását célzó rugalmas pólyázás104
95860Csonkedzés pneumatikus ballonnal49
95890Járásgyakorlás guruló mankóval119
95930Járástanítás pneumatikus protézissel167
95940Művégtag próbálása alsóvégtag amputáltra39
95950Művégtag felvételének tanítása222
95960Dupla alsóvégtag amputált rehabilitálhatóságának próbája219
95970Dupla alsóvégtag amputált járástanítása234
95990Kerekesszék használatának tanítása149
95993Izomrehabilitáció tornáztató géppel296
96001Komplex milieu intervenció713
96002Krízisintervenció1157
96003Dokumentált pszichiátriai tanácsadás telefonon113
96004Readaptációs betegvezetés436
96006Habilitációs foglalkozás794
96007Első pszichiátriai gondozói találkozás456
96008Pszichiátriai szakgondozói vizit99
96009Pszichiátriai szakápolói intervenció176
96010Pszichiátriai esetprezentáció250
96011Pszichiátriai környezettanulmány713
96012Kiegészítő pont pszichiátriai beteg rendelőn kívüli ellátásáért99
96016Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) legalább 60 perc1399
96017Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) 60-90 perc között1702
96018Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) több, mint 90 perc2012
96023Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc)745
96024Alap pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc)945
96025Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc)1187
96026Pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc)914
96027Pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc)1114
96028Pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc)1399
96029Szakpszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc)999
96030Szakpszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc)1241
96031Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc)1611
96032Csoportos pszichiátriai foglalkozásterápia163
96033Relaxációs tréning csoportban részvétel163
96034Alap pszichoterápiás csoportban részvétel318
96035Pszichoterápiás csoportban részvétel379
96036Szakpszichoterápiás csoportban részvétel440
96212Averziós kezelés drog addikció esetén182
96213Detoxikáló, abstineáló, abstinentia fenntartó kezelés194
96216Suboxone leszoktató kezelés544
96217Suboxone fenntartó kezelés272
96421Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc)1383
96422Pszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc)1566
96423Szakpszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc)1747
96431Pszichológiai kognitív tréning794
96432Pszichológiai viselkedés tréning794
96434Szenzoros-aktivációs neuroterápia491
96435Kreatív zenés gyakorlatok (csoportos) min. 60 perc178
97311Pszichológiai gyermekgondozás, vezetés200
97451Pszichológiai problémaorientált konzílium szülővel678
97530Funkcionális fejlődésterápia491
97540Funkcionális fejlődésterápiás csoportban részvétel169
975501/aSpina bifidás csecsemők fejlődés-neurológiai ambuláns utókezelése1016
98001Kiegészítő pont választott vér adásakor270
98002Kiegészítő pont besugárzott vér adásakor2703
99910Kiegészítő pont veszélyeztető beteg ellátásáért181
9993031Kiegészítő pont onkológiai indikációjú CT, MR diagnosztika 14 napon belül történő elvégzése és rosszindulatú daganatos kórkép igazolódása esetén10000
99985Kiegészítő pont betegfelügyeletért 30 percen túl280
99991Kiegészítő pont gyógyszerterhelésért338
99993Kiegészítő pont 1 éves kor alatt408
99994Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves kor betöltéséig254
99995Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig154

A 2893C* vizsgálat elszámolási feltétele, hogy azt a vizsgálat elvégzését megelőzően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél működő, az egészségbiztosításért felelős miniszter által kinevezett tagokból álló Országos Molekuláris Onkoteam jóváhagyja. A jóváhagyás nélkül a vizsgálat nem finanszírozható, vagy annak díját vissza kell vonni.[457]

A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással[458]

1[459]

1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház[460]

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű[461]

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[462]

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet[463]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet[464]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (csak a 1207C és 1207D OENO végzésére)

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet[465]

1/a

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[466]

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (csak a 19218 OENO végzésére)

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

R511 Tóparti Szakambulancia Agárd (Pro Rekreatione Közhasznú. Np. Kft.)

2

2915 Semmelweis Egyetem

2/a[467]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem[468]

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet[469]

3[470]

1084 Bajai Szent Rókus Kórház

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1243 Dr. Elek László Kórház és Rendelőintézet, Orosháza[471]

-[472]

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2586 Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[473]

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet[474]

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[475]

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[476]

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

4588 Parádfürdői Állami Kórház

C353 URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Pécs

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N582 Dombóvári Szent Lukács Kórház

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely[477]

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[478]

S828 Országos Mozgásszervi Intézet[479]

4[480]

1084 Bajai Szent Rókus Kórház

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1243 Dr. Elek László Kórház és Rendelőintézet, Orosháza[481]

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2586 Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[482]

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[483]

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

4588 Parádfürdői Állami Kórház

C353 URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Pécs

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N582 Dombóvári Szent Lukács Kórház

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[484]

S828 Országos Mozgásszervi Intézet[485]

5[486]

1084 Bajai Szent Rókus Kórház

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1243 Dr. Elek László Kórház és Rendelőintézet, Orosháza[487]

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2586 Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[488]

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[489]

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[490]

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

4588 Parádfürdői Állami Kórház

C353 URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Pécs

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N582 Dombóvári Szent Lukács Kórház

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[491]

S828 Országos Mozgásszervi Intézet[492]

6[493]

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2586 Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[494]

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

4588 Parádfürdői Állami Kórház

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N582 Dombóvári Szent Lukács Kórház

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

S828 Országos Mozgásszervi Intézet[495]

7[496]

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2586 Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[497]

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2891 Uzsoki utcai Kórház

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

4588 Parádfürdői Állami Kórház

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N582 Dombóvári Szent Lukács Kórház

N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

S828 Országos Mozgásszervi Intézet[498]

8

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (csak a 21091, 2662N és 2662Q OENO végzésére)

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely[499]

9

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

10

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét[500]

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1644 Karolina Kórház-Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár[501]

1663 Soproni Gyógyközpont[502]

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya[503]

1928 Szent Lázár Megyei Kórház[504]

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház[505]

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet[506]

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház[507]

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[508]

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (csak 28939 OENO végzésére)[509]

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház[510]

2891 Uzsoki utcai Kórház[511]

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet[512]

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet[513]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N582 Dombóvári Szent Lukács Kórház[514]

N585 Markhot Ferenc Kórház[515]

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém[516]

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház[517]

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[518]

11

1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[519]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet[520]

2899 Mátrai Gyógyintézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

M874 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

N383 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

11/a

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[521]

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[522]

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[523]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[524]

12[525]

Az ebbe a csoportba tartozó beavatkozások a NEAK-kal - OENO kódonként meghatározott keretszámra - kötött külön szerződés szerint finanszírozhatók.[526]

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét *

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár *

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr *

-[527]

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház (csak a 29301 OENO végzésére)[528]

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[529]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet[530]

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

3581 Országos Vérellátó Szolgálat

A946 Nemzeti Népegészségügyi Központ[531]

E123 Synlab Hungary Kft., Budapest

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (csak a 25562, 25563, 25564, 25566, 28920, 28930, 28932, 28933, 28934, 28935, 28936, 28937, 28938, 28939, 28941, 28942, 28943, 28944, 28945, 29301, 29950, 29960, 29970, 29972, 29990 és 29991 OENO végzésére)

M840 Csongrád Megyei Kormányhivatal (csak a 25203, 28920, 28930, 28932, 28933 és 29950 OENO végzésére)

M874 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (csak 25053, 25203, 25562, 25563, 28920, 28930, 28931, 28932, 28933, 28934, 28935, 28938, 28944, 28945, 28946, 29301, 29950, 29960, 29970, 29972) a 28938 csak a Mycobakterium tuberculosis kimutatására

M927 Veszprém Megyei Kormányhivatal (csak 25190, 25191, 25203, 25504, 25566, 25567, 26279, 26285, 26297, 28932, 28933, 28934, 28935, 28944, 28945, 28946, 29301, 29950, 29960)

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (csak a 25564, 25566, 25567, 28920 és 28935 OENO végzésére)

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (csak a 25564, 25566, 25567, 28920, 28934, 28939, 28945, 29301, 29950, 29960 OENO végzésére)[532]

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[533]

S828 Országos Mozgásszervi Intézet[534]

A *-gal jelölt intézmények az Országos Laboratóriumi Intézet és az Országos Pathológiai Intézet által készített, az egészségbiztosítás természetbeni ellátásai keretében végezhető molekuláris biológiai vizsgálatokról szóló módszertani levélben közölt patológiai indikációs körben végezhetik a 12 index-számmal jelölt eljárásokat, valamint az egyetemek és az Országos Onkológiai Intézet a 2893A OENO kódot is jelenthetik.

12/a

A komplex hepatitis diagnosztikában azok a laboratóriumok illetékesek a vizsgálatok elvégzésére és jelentésére, amelyek a NEAK-kal kötött szolgáltatásvolumen szerződésben vállalják, hogy rendelkezésre állnak mind a 10 felsorolt vizsgálat vonatkozásában: 25504, 25566*, 25567*; 25569*, 25572*, 2627R, 2627S, 2627U, 2639E és 2639L* kódszámú OENO. A szerződés megszüntetésre kerül, ha a laboratórium 14 napon belül nem tud eredményt biztosítani. (A 10 vizsgálat közül a * jelölés nélküli OENO-k - ezen szerződésen kívül - továbbra is végezhetők a kompetencia szinteknek megfelelően.)[535]

12/c[536]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

12/d[537]

2906 Országos Onkológiai Intézet

2915 Semmelweis Egyetem

13

3581 Országos Vérellátó Szolgálat

14[538]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

3581 Országos Vérellátó Szolgálat

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (csak a 2640K OENO végzésére)

S828 Országos Mozgásszervi Intézet[539]

15[540]

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[541]

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[542]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[543]

S828 Országos Mozgásszervi Intézet[544]

16

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely[545]

17[546]

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház (csak a 29301 OENO végzésére)[547]

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[548]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (csak a 28730 kódszámú tevékenység végzésére jogosult, Mycobakterium tuberculosis infekció vizsgálata esetén)[549]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[550]

S828 Országos Mozgásszervi Intézet[551]

18

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

19[552]

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[553]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

3581 Országos Vérellátó Szolgálat

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[554]

S828 Országos Mozgásszervi Intézet[555]

20[556]

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[557]

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet[558]

21

2891 Uzsoki utcai Kórház

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet[559]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

22

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

23

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[560]

24[561]

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[562]

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[563]

25[564]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet[565]

26

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

27

1084 Bajai Szent Rókus Kórház

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[566]

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[567]

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[568]

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház[569]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet[570]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[571]

28

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház (csak a 29 301 OENO végzésére)[572]

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[573]

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[574]

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház[575]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet[576]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

29[577]

0197 Affidea Diagnosztika Kft.[578]

0765 HT Medical Center Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

1064 Egyesített Egészségügyi Intézmények, Pécs

1084 Bajai Szent Rókus Kórház

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1243 Dr. Elek László Kórház és Rendelőintézet, Orosháza[579]

1454 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1601 Csornai Margit Kórház

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2052 Szentendre Város Egészségügyi Intézményei[580]

2095 Jávorszky Ödön Kórház, Vác

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[581]

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[582]

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház[583]

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

C873 MammAlba Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Székesfehérvár

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

K620 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

M897 Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonpr. Kft.

N055 Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft.

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[584]

29/b

A külön jogszabályban szabályozott többletkapacitás befogadási eljárás során azon intézmények jelenthetik, ahol alkalmazásban áll olyan szakorvos, aki a Egészségügyi Szakmai Kollégium Tüdőgyógyászat Tagozata által igazolt szakirányú tanfolyamot elvégezte.

29/c Az életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatot jelentheti

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

30[585]

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1243 Dr. Elek László Kórház és Rendelőintézet, Orosháza[586]

1407 Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1601 Csornai Margit Kórház

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1683 Gróf Tisza István Kórház, Berettyóújfalu

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

-[587]

2095 Jávorszky Ödön Kórház, Vác

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[588]

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[589]

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[590]

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[591]

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház[592]

2890 Károlyi Sándor Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ[593]

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

8800 Sejtdiagnosztika Budapest Egészségügyi Kft., Budapest

8801 Dr. Szalay László, Győr

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M934 Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N581 Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan

N582 Dombóvári Szent Lukács Kórház

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

[594]

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

N682 Bugát Pál Kórház, Gyöngyös

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[595]

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet[596]

31

Egészségügyi eljárások, amelyeket csak a tevékenységre érvényes szerződéssel rendelkező szolgáltatók számolhatnak el.

32

0197 Affidea Diagnosztika Kft.[597]

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1928 Szent Lázár Megyei Kórház[598]

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház[599]

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[600]

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[601]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet[602]

2899 Mátrai Gyógyintézet[603]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

4024 Affidea Diagnosztika Kft.[604]

8943 MEDIWORLD PLUS Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Szolnok

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ[605]

N585 Markhot Ferenc Kórház[606]

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N684 Almási Balogh Pál Kórház, Ózd[607]

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[608]

33

34

35

Csak Tüdőszűrő Állomások jelenthetik

37

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház[609]

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[610]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[611]

38

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

39[612]

1122 Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház[613]

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (csak a 85712 és 85714 OENO végzésére)

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[614]

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház (csak a 85712 és 85714 OENO végzésére)

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (csak a 85712 és 85714 OENO végzésére)[615]

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet[616]

40

0192 HUNIKO Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft., Miskolc[617]

0197 Affidea Diagnosztika Kft.[618]

-[619]

1084 Bajai Szent Rókus Kórház[620]

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház[621]

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház[622]

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[623]

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet[624]

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[625]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet[626]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

4024 Affidea Diagnosztika Kft.[627]

4304 NEURO CT Kft., Pécs

N511 Szent Margit Kórház[628]

N581 Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan

N585 Markhot Ferenc Kórház[629]

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[630]

41

0192 HUNIKO Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft., Miskolc[631]

0197 Affidea Diagnosztika Kft.[632]

-[633]

1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház[634]

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház[635]

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[636]

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet[637]

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[638]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

4024 Affidea Diagnosztika Kft.[639]

4304 NEURO CT Kft., Pécs

N511 Szent Margit Kórház[640]

N581 Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[641]

42

-[642]

0192 HUNIKO Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft., Miskolc[643]

1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház[644]

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház[645]

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet[646]

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[647]

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház[648]

N581 Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[649]

43

0192 HUNIKO Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft., Miskolc[650]

0197 Affidea Diagnosztika Kft.[651]

1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház[652]

-[653]

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház[654]

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[655]

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet[656]

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[657]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

4024 Affidea Diagnosztika Kft.[658]

4304 NEURO CT Kft., Pécs

N511 Szent Margit Kórház[659]

N581 Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[660]

44

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét[661]

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház[662]

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[663]

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet[664]

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[665]

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[666]

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház[667]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger[668]

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[669]

45

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet[670]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

4024 Affidea Diagnosztika Kft.[671]

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[672]

46

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház[673]

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet[674]

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet[675]

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház[676]

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[677]

47

N402 Budapest Főváros Kormányhivatala

48

5087 Dévény Anna Alapítvány, Budapest

R511 Tóparti Szakambulancia Agárd (Pro Rekreatione Közhasznú. Np. Kft.)

49[678]

2891 Uzsoki utcai Kórház[679]

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet[680]

2912 Pécsi Tudományegyetem[681]

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ[682]

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház[683]

50[684]

2915 Semmelweis Egyetem (Neuropathológia és Prionbetegség Referencia Központ)[685]

51[686]

9099 International Medical Service LTD. Nemzetközi Gyógyászati Szerviz Kft, Budapest

52[687]

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2899 Mátrai Gyógyintézet

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

53[688]

Az ebbe a csoportba tartozó beavatkozások a Nemzeti Népegészségügyi Központtal a népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűrés tevékenység végzésére kötött szerződéssel rendelkező intézményekben végezhetőek.

54[689]

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő[690]

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

55[691]

2906 Országos Onkológiai Intézet

56[692]

2137Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2880Észak-budai Szent János Centrumkórház
8714DUNAMENTI REK Kft.
U894Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

56/a[693]

1122Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
1568Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
2137Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2880Észak-budai Szent János Centrumkórház
8714DUNAMENTI REK Kft.
N595Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
N599Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
R464Békés Vármegyei Központi Kórház
R730Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
U403Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház
U894Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

57[694]

[695]
1122Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1487Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
1568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
1876Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
2010Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2095Jávorszky Ödön Kórház, Vác
2137Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2425Tolna Megyei Balassa János Kórház
2734Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2878Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
2889Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891Uzsoki utcai Kórház
2894Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2906Országos Onkológiai Intézet
2912Pécsi Tudományegyetem
2915Semmelweis Egyetem
2917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N511Szent Margit Kórház, Budapest
N585Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger
N594Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464Békés Megyei Központi Kórház, Gyula
R730Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

58[696]

59[697]

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

R730 Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

60[698]

Az ebbe a csoportba tartozó beavatkozások a többletkapacitás-befogadási eljárás során befogadásra kerülő szolgáltatónál végezhetőek.

61[699]

S828 Országos Mozgásszervi Intézet

62[700]

2878 Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

S828 Országos Mozgásszervi Intézet

U403 Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

63[701]

2878 Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

S828 Országos Mozgásszervi Intézet

U403 Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

64[702]

2878 Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

S828 Országos Mozgásszervi Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

2/A. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez[703]

J0 ellátási szintű laboratóriumokból jelenthető eljárások (OENO)

[704]
OENOMegnevezésMegjegyzés
22550Általános vizeletvizsgálat, üledék nélkül minimum 8 paramétertöbb időpontban vett minta esetén 2
Kizárva: 22200; 22400; 22551
22551Vizeletvizsgálat üledék nélkül minimum 5 paramétertöbb időpontban vett minta esetén 2
Kizárva: 22550; 42165
28100Vvt süllyedés sebesség meghatározásaKizárva: 28101
88460Vérvételmintavételi csövenként 1; terhelés esetén 7;
megjelenésenként 5
Kizárva: 88463
88461Vérvétel ujjbegybőlKizárva: 88463
99993Kiegészítő pont 1 éves kor alatt0-1 éves korig
Kizárva: 99994; 99995
99994Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves kor
betöltéséig
1-3 éves gyermeknél
Kizárva: 99993; 99995
99995Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves
kor betöltéséig
3-10 éves gyermeknél
Kizárva: 99993; 99994

2/b. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez[705]

3. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez[706]

[707]
** Főcsoport: 01Idegrendszeri megbetegedésekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
*^01P001ASpeciális intracranialis műtétek 18 év felett,
nem trauma miatt
150125,37274
*01P001BSpeciális intracranialis műtétek 18 év felett, trauma
miatt
24997,01875
*^01P001CSpeciális intracranialis műtétek 18 év alatt145115,28237
01P001FAgykamrai shunt revízió13691,78100
01P002ANagy intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma
miatt
246133,70052
01P002BNagy intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt245124,99319
01P002CNagy intracranialis műtétek 18 év alatt243123,26700
01P003ERutin intracranialis műtétek139102,84311
01P0040Speciális gerinc-, gerincvelőműtétek140154,29940
01P0050Nagy gerinc-, gerincvelőműtétek140103,83436
01P0060Rutin gerinc-, gerincvelőműtétek14051,51148
01P007BExtracranialis érműtétek24071,30468
01P008APlexus brachialis műtétei12752,10851
*01P008BPlexus brachialis komplikált műtétei22794,35890
01P009CPerifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri nagy
műtétek (kivéve: plexus brachialis)
22761,55586
01P010APerifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri
rutinműtétek
12520,63883
*01P010BPerifériás idegrevíziós műtétek12742,29094
01M0110Gerincvelő, ideggyök, cauda equina betegségek,
sérülések
443101,66857
01M012EIdegrendszeri daganatok328101,21819
*01M013ADegeneratív idegrendszeri betegségek komplex
átvizsgálással
342131,63743
*01M013CNeuroimmunológiai betegség teljes dózisú humán
immunglobulin terápiával, 18 év felett
5401318,56162
*01M013DNeuroimmunológiai betegség humán immunglobulin
terápiája relapsus esetén, 18 év felett
24039,10401
*01M013ENeuroimmunológiai betegség
kezelése humán immunglobulin
terápiával, 10-18 év között
230515,34592
*01M013FNeuroimmunológiai betegség
kezelése humán immunglobulin
terápiával, 10 év alatt
23057,77529
*01M014ASclerosis multiplex komplex vizsgálattal341101,23184
*01M014BSclerosis multiplex speciális kivizsgálással341101,13201
*01M015DCerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA),
praecerebralis érelzáródással, rtPA kezeléssel
437122,90818
01M015ECerebrovascularis betegségek
(kivéve: TIA), praecerebralis
érelzáródással, speciális kezelés
nélkül 18 év alatt
23291,39242
[708]
01M015FCerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA),
praecerebralis érelzáródással, speciális kezelés nélkül
18 év felett
33270,74460
*01M015HCerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA),
praecerebralis érelzáródással, speciális diagnosztikával
437122,90818
01M0160Átmeneti ischemiás agyi keringészavar (TIA)33370,58440
01M0171Központi idegrendszer közepes
rendellenességei és sérülései
18 év alatt
23851,10225
01S0181Idegrendszeri betegségek sürgősségi ellátása04210,26265
01M018AAgyideg, perifériás idegbetegségek
18 év felett
24260,54843
01M018BAgyideg, perifériás idegbetegségek
18 év alatt
24250,76716
01M019AIdegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével
18 év alatt
443132,29486
01M019BIdegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével
18 év felett
443131,31054
01M0200Vírusmeningitis442100,89181
01M0210Hypertensiv encephalopathia33670,67270
*01M022AEpilepsia műtét előtti speciális kivizsgálása825115,61837
01M022DEpilepsia 18 év alatt (kivéve status
epilepticus és bizonyos általánosult
epilepsiák, epilepsia syndromák)
23450,56837
01M022EStatus epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák,
epilepsia syndromák 18 év alatt
33860,94255
01S022GEpilepsia sürgősségi ellátása03410,20997
01M022HEgyéb epilepsiás rohamok 18 év felett23460,58445
01S0231Migrén sürgősségi ellátása04010,13895
01M023AKisebb agyi sérülések,
rendellenességek 18 év alatt
24060,87363
01M023BEgyéb idegrendszeri és cerebrovascularis betegségek34080,32221
01M023DCerebrovascularis rendellenességek
18 év alatt
23040,66792
01M023EIdegrendszer egyéb betegségei 18 év alatt22830,42881
01M025ATraumás stupor, kóma438102,26654
01M025DKözponti idegrendszer tudatzavarral járó traumái,
kóma nélkül
33571,31235
01S026CIntoxikált beteg izolált fejsérülésének sürgősségi
ellátása
02510,17540
01M026DAgyrázkódás, intracranialis sérülés
kóma nélkül
12630,41298
*01M0282Infantilis központi idegrendszeri laesio42571,68470
*01P029AEndovascularis aneurysma műtétek a központi
idegrendszer erein
148913,96515
*01P029CFej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak,
tumorainak endovascularis műtétei
23267,58880
*01P029DFej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak,
tumorainak endovascularis műtétei, speciális
intracranialis műtéttel
2501711,12972
*01P029EEndovascularis aneurysma műtétek
áramlásmódosítással a központi idegrendszer erein
14868,38913
*01P029FIntracranialis erek szűkületeinek és elzáródásának
neurointervenciós kezelése
1381015,40203
[709]
*01P029GNyaki PTA138511,52917
01P057ZNagy, rutin intracranialis műtétek és gerincműtétek
súlyos társult betegséggel
545185,96967
01P058ZIdegrendszeri műtétek (kivéve: intracranialis műtétek,
gerincműtétek) súlyos társult betegséggel
52594,11475
01M059ZTIA, praecerebralis érelzáródások, epilepsiás roham,
fejfájás súlyos társult betegséggel
533112,20152
01M060ZIdegrendszer egyéb betegségei súlyos társult
betegséggel
541133,50181
** Főcsoport: 02SzembetegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
*02P0610Szaruhártya-átültetés24091,60627
*02P0611Szaruhártya-átültetés műlencse-beültetéssel24091,86461
*02P0612Szem felületi elváltozásainak kezelése amnionnal11451,12949
*02P0620Szem speciális műtétei24251,44943
02P0630Retina műtétek13140,78427
02P0633Neovascularisatióval járó időskori macula degeneratio
kezelése
12810,15130
02P0640Orbita műtétek12660,97603
02P0650Primer iris műtétek13540,65690
02P0660Egyéb lencseműtétek12520,65138
02P0670Lencseműtétek műlencse-beültetéssel, a műlencse
biztosításával
12530,75337
02P0671Lencseműtétek műlencse beültetéssel, a műlencse ár
térítése nélkül
12530,70184
02P0680Szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel,
hajlítható műlencse biztosításával
12520,77455
02P0681Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel,
hajlítható műlencse beültetéssel a műlencse ár térítése
nélkül
12520,59430
02P0682Szürkehályogműtét phacoemulsificatios módszerrel,
tórikus műlencse biztosításával
12520,99318
02P0683Bilaterális szimultán szürkehályogműtét
phakoemulsificatios módszerrel
12521,29006
02P069APars plana vitrectomia műlencse-beültetéssel24053,04859
02P069BPars plana vitrectomia24042,72607
02P069CEgyéb vitrectomiák14041,05714
02P0700Intraocularis műtétek, kivéve retina, iris, lencse,
üvegtest műtétei
12660,79654
02P071AExtraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év felett12830,50085
02P071BExtraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év alatt12820,54758
02M074CSzem egyéb betegségei22750,40201
** Főcsoport: 03Fül-orr-gége megbetegedésekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
*03P086BNyaki blockdissectio rosszindulatú daganatos betegség
miatt
240184,03307
[710]
*03P086CNyaki blockdissectio és rekonstrukció myocutan
lebennyel vagy microvascularis lebennyel rosszindulatú
betegség miatt
240235,21029
03P086DFej-, nyaktájék egyéb nagyobb műtétei rosszindulatú
daganat miatt
228112,59239
03P0870Fej-, nyaktájék nagyobb műtétei, malignitás kivételével13861,64085
03P0880Glandula parotis műtétei22571,95199
03P0890Nyálmirigyműtétek, a glandula parotis kivételével13250,83851
*03P0900Ajak-, szájpadhasadék műtétei12551,19654
03P091AOrrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei
18 év felett
12530,54389
03P091BOrrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei
18 év alatt
12961,11569
03P0920Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei12840,69096
03P0930Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb műtétei13441,01798
03P0940Fül, orr, száj, garat, gége kisebb műtétei12820,34079
*03P0950Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és
processzor beültetése (implantátum- és processzorár
térítése nélkül)
22581,08212
03P0960Orrplasztika12530,58699
03P097ATonsillectomia, adenotomia12530,54847
03P100ASzájműtétek12530,70111
03P100BMaxillofaciális régió műtéti ellátása12541,08497
*03P100CÁltalános anesztéziában végzett fogászati ellátás12531,20806
03M1010Fül, orr, száj, garat, gége rosszindulatú daganatai33881,03105
03M1020Egyensúlyzavarok33160,56618
03S1021Egyensúlyzavar sürgősségi ellátása03110,21686
03S1031Orrvérzés sürgősségi ellátása02510,15406
03M1040Epiglottitis32550,51845
03M1060Laryngotracheitis32550,41456
03M1070Laryngitis subglottica speciális kezeléssel02510,19326
03M109CFül, orr, száj, garat, gége egyéb betegségei23050,44681
03M110CFog-, szájbetegségek32650,49513
03P1110Fogágy műtétei12520,38647
03M127ZFül-, orr-, torok-, gége-, szájbetegségek súlyos társult
betegséggel
534112,45439
03P128ZFül-, orr-, torok-, gége-, szájműtétek (kivéve: nagyobb
fej-, nyaki műtétek rosszindulatú daganat miatt) súlyos
társult betegséggel
525112,68867
** Főcsoport: 04Légzőrendszeri betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
04M1320Légzőrendszeri betegségek légzéstámogatással430113,97902
*04P1330Légzőrendszer nagyobb, nyitott műtétei245133,48829
*04P1331Légzőrendszer nagyobb video-thoracoscopos műtétei24542,23569
04P134CMellűri drainage, bordaresectióval239111,03026
[711]
04P134DLégzőrendszer kisebb, nyitott műtétei13881,27996
*04P134ELégzőrendszer kisebb video-thoracoscopos műtétei13820,73535
*04M1360MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten
rezisztens) gümőkór ellátása
0000,00000
04M137CMikroszkóposan Koch pozitív gümőkór655211,70470
04M137DGümőkór1255221,47647
04M1380Pneumocystosis, pneumoconiosisok (aktív
tüdőgümőkórral vagy anélkül)
34592,14338
04M1391Haemodynamikai instabilitással járó akut, masszív
tüdőembolia kezelése rtPA kezeléssel
540121,56831
04M1392Tüdőembolia, thrombolysis nélkül540121,57484
04M140DLégzőszervi fertőzések, gyulladások338141,78457
04M141ATüdőgyulladás 18 év felett, speciális kezeléssel442121,35391
04M141CMás kórházból átvett szövődményes tüdőgyulladások441151,90842
04M141DTüdőgyulladás 60 év felett speciális kezelés nélkül441111,13583
04M141ETüdőgyulladás 18-60 év között speciális kezelés nélkül441100,86099
04M142CTüdőgyulladás 18 év alatt32581,37197
04M1430Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív
betegségek 18 év felett, speciális kezeléssel
430101,10080
04M144BAsthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktiv betegségek 18 év alatt23050,94812
04S144CStatus asthmaticus és egyéb légúti betegségek
sürgősségi ellátása
03010,22670
*04M1450Cysticus fibrosis (tüdő)337111,64109
#*04M145CCysticus fibrosisos betegek széles spektrumú kombinált
intravénás antibiotikum kezelése "C"
1428142,68269
04M1460Légzőszervi daganatok428111,00982
04M1461Légzőrendszeri daganatok speciális vizsgálatokkal328141,17011
04M147BMellkas, légzőszervek sérülései22550,42399
04M1480Interstitialis tüdőbetegség34090,89908
04M150BPneumothorax32570,74557
04M1510Légzőrendszer egyéb betegségei34080,67109
04S1511Légúti idegentest sürgősségi ellátása04010,21249
*04P170ZLégzőrendszer kisebb video-thoracoscopos műtétei
súlyos társult betegséggel
53152,13369
*04P171ZLégzőrendszer nagyobb video-thoracoscopos műtétei
súlyos társult betegséggel
54573,31780
*04P172ZLégzőrendszer nagyobb, nyitott műtétei súlyos társult
betegséggel
545144,61247
04P173ZLégzőrendszer kisebb, nyitott műtétei súlyos társult
betegséggel
531113,41873
04M174ZLégzőrendszeri fertőzések, gyulladások, súlyos társult
betegséggel
530144,36726
04M175ZLégzőrendszeri betegségek, egyéb fertőzések (kivéve:
gümőkór polirezisztens kórokozóval) súlyos társult
betegséggel
530123,19864
** Főcsoport: 05Keringésrendszeri betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
*05P176ASzívbillentyű műtétek, katéterezéssel4452111,62695
*05P176BSzívbillentyű műtétek, katéterezés nélkül432158,98356
*05P176CMinimál invazív szívbillentyű műtétek, katéterezéssel4291312,87195
*05P176DMinimál invazív szívbillentyű műtétek, katéterezés
nélkül
416710,36387
*05P177ACoronaria bypass, katéterezéssel4402012,17021
*05P177BCoronaria bypass, katéterezés nélkül431139,89706
*05P177CCoronaria bypass (négy vagy több), katéterezéssel4402013,46409
*05P177DCoronaria bypass (négy vagy több), katéterezés nélkül4401311,21965
05P178CNagy cardiovascularis műtétek339143,61305
05P1790Egyéb cardiovascularis műtétek33082,37470
*05P1800Diagnosztikus katéterezés1320,97566
*05P1801A szív diagnosztikus elektrofiziológiai vizsgálata11532,57589
*05P1802Pulmonális vazoreaktivitás mérése katéterezéssel és
iNO adásával
1321,54717
*05P181C5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott
szívműtétek esetén iNO kezeléssel
10563022,75945
*05P181DKiegészítő HBCs iNO kezelésre nyitott szívműtétek
esetén
2003,83670
*05P181EKiegészítő HBCs iNO kezelésre kardiogén shock esetén2003,83670
*05M181FKiegészítő HBCs iNO kezelésre pulmonális hypertóniás
krízis esetén
2003,83670
*^05P181GJelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor felett430169,92639
*^05P181HJelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor alatt4301717,57452
*05P1820Egyéb szív-érrendszeri műtétek228117,23911
*05P183GPercutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy
több stenttel, áthelyezés nélkül
16055,04385
*05P183HPercutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy
több stenttel, áthelyezéssel
16024,70321
*++05P183KKiegészítő HBCs haemodinamikai eljárásokhoz (további
ágakba történő stent beültetésre, vagy coronarografiás
nyomásgrádiens meghatározására vagy további egyéb
percután cardiovasculáris beavatkozásokra)
0001,39711
*05P183LPercutan cardiovascularis műtétek stent nélkül,
áthelyezés nélkül
16053,50850
*05P183MPercutan cardiovascularis műtétek stent nélkül,
áthelyezéssel
16023,22721
*05P185CVeleszületett és szerzett intra- és extracardialis
kommunikációk zárása szívkatéterrel
120313,16432
*05P186GAritmiák kezelése radiofrekvenciás katéter ablációval,
tételes elszámolás alá eső katéterrel
11521,17529
*05P186HAritmiák kezelése radiofrekvenciás katéteres
ablációval, tételes elszámolás alá eső elektroanatómiai
térképezőrendszer és katéter segítségével
11521,19844
*05P187ADiagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres
szívbillentyű műtét továbbkezeléssel
43084,29186
*05P187BDiagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres
szívbillentyű műtét továbbkezelés nélkül
1323,22116
*05P188ADiagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres
szívbillentyűműtét továbbkezeléssel
43084,20055
*05P188BDiagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres
szívbillentyűműtét továbbkezelés nélkül
1323,14597
*05P190APercutan cardiovascularis műtét és bypass műtét4441410,51410
*05P190CPercutan és egyéb érműtét (egy vagy több stenttel
vagy homografttal)
340124,92347
*05P190DPercutan és egyéb érműtét stent nélkül340123,29759
*05P190EPercutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel
(egy vagy több stenttel)
43093,98561
*05P190FPercutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel stent
nélkül
43092,39413
*05P190GPercutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül
(egy vagy több stenttel)
1323,70109
*05P190HPercutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül,
stent nélkül
1321,97882
*05P190IKritikus végtagi ischaemia percutan vascularis műtéte
egy vagy több stenttel
13097,02222
*05P190JKritikus végtagi ischaemia percutan vascularis műtéte
stent nélkül
13095,34941
*05P190KKritikus végtagi ischaemia percutan és egyéb érműtéte
egy vagy több stenttel vagy homografttal
340128,83567
*05P190LKritikus végtagi ischaemia percutan és egyéb érműtéte
stent nélkül
340127,07879
*05P1910Diagnosztikus katéterezés, katéteres szívbillentyű
műtét és nyílt szívbillentyű műtét
445159,48814
*05P192ADiagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis
műtét és coronaria bypass műtét (egy vagy több
stenttel)
4452216,52583
*05P192BDiagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis
műtét és coronaria bypass műtét stent nélkül
4451714,08403
*05P1930Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek4341611,31022
*05P1931Többszörös, kiterjesztett szív-érrendszeri műtétek
18 év alatt
4301720,59276
*05P19325 napot meghaladó gépi lélegeztetés többszörös,
kiterjesztett szív-érrendszeri műtétek esetén 18 év alatt
10563228,94913
*05P195AÁllandó pacemaker-beültetés, AICD, katéterezéssel13571,95443
*05P195BÁllandó pacemaker-beültetés, AICD, katéterezés nélkül12851,01813
05P1961Pacemakerrevízió és -csere12530,74894
05P198EEgyéb érműtétek23092,33600
05P199CAlsó végtag revascularisatio (kivéve: sympathectomia)246122,21767
05P199DSympathectomia24280,84167
[712]
05P2000Embolectomia21361,14942
05P2010Amputáció keringési zavarok miatt, kivéve a kéz-,
lábujjakat
253203,07163
05P2020Kéz-, lábujjamputáció keringési zavarok miatt250131,45561
05P2030Varix lekötés, eltávolítás12520,54164
05P2040Keringési rendszer egyéb műtétei22581,62325
05M2060AMI ideiglenes pacemaker beültetéssel640143,01539
05M2070AMI speciális kezelés nélkül640122,03152
*05P2081AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel)24087,03300
*05P2082AMI PCI-vel, stent nélkül24075,23414
*05M2091Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen
aktivátorral, áthelyezéssel
04011,03725
*05M2092Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen
aktivátorral, áthelyezés nélkül
640122,83282
*05P2110Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel
igazolva
43271,46784
05M2120Acut, subacut endocarditis2860415,10335
05M2130Szívelégtelenség825110,97742
05M2140Mélyvénás thrombophlebitis431101,07266
05M216DÉrbetegségek42880,60137
*05M216EKritikus végtagi ischaemia prostanoid kezelése2128212,34394
05M217DPerifériás érelzáródások (thrombosis, embolia)
fibrinolytikus kezelése
428123,02974
05M218AA szív veleszületett és szerzett billentyű
rendellenességei, 18 év felett
34070,82314
05M218CA szív veleszületett és szerzett kisebb
rendellenességei, 18 év alatt
22550,91991
05M218DA szív veleszületett nagyobb rendellenességei,
18 év alatt
32571,48802
05M219CSzívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes
pacemaker-beültetéssel
13661,01898
05S220CSzívritmus-, vezetési zavarok sürgősségi ellátása02810,21094
05M220DSzívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetés nélkül32870,89227
05M2210Keringési betegségek speciális kezeléssel430111,26895
05M2220Angina pectoris, komplex non-invazív vizsgálattal52591,13171
05M2221Instabil angina, Q hullám nélküli infarctus speciális
intravénás thrombocyta aggregáció gátló kezeléssel
52580,57958
05M2230Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési
betegségek
32970,57958
05M2231Szívizomgyulladás1024151,80595
05M2240Hypertonia33560,42198
05S2241Hypertoniás krízis sürgősségi ellátása03510,21331
05M2250Collapsus12740,37577
05M268ZKeringési rendellenességek (kivéve: AMI
thrombolysissel, endocarditis, krónikus
szívelégtelenség) súlyos társult betegséggel
540113,23039
[713]
*^05M269ZSúlyos szívelégtelenség1540203,81148
05P270ZKeringési betegségek műtétei súlyos társult
betegséggel
544144,37228
*05P95415 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott
szívműtétek esetén
10563018,89312
**Főcsoport: 06Emésztőrendszeri megbetegedésekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
*06P2710Nyelőcső nagyobb műtétei444228,22486
06P2720Nyelőcső közepes műtétei13982,24494
06P2730Nyelőcső kisebb műtétei12561,14041
*06P2731Nyelőcső szűkületek és elzáródások endoscopos
műtéte öntáguló fémstenttel
12562,64638
*06P2732Nyombél organikus szűkületének tágítása, illetve
áthidalása öntáguló fémstenttel
12592,60001
*06P2733Vastagbél organikus szűkületének tágítása, illetve
áthidalása öntáguló fémstenttel
12592,61320
06P274CRectum resectio238203,79807
06P2750Vékony-, vastagbél nagyobb műtétei246153,65113
06P276CVékony-, vastagbél kisebb műtétei134112,28703
06P277CGyomor nagyobb műtétei 18 év alatt240103,57023
06P277DGyomor nagyobb műtétei 18 év felett242194,24434
06P278DGyomor kisebb műtétei130101,90104
06P279BVégbél, stomaműtétek12540,46217
06P280CHasfali sérvműtét implantátum beültetésével12551,32874
06P280DHasfali sérvműtét implantátum beültetése nélkül12541,19598