Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

303/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

a típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a típusvizsgálóval kötendő hatósági szerződés tartalmáról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 10. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A típusvizsgálat során a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott műszaki-, biztonsági- és környezetvédelmi konstrukciós jellemzőknek való megfelelőség vizsgálata tekintetében a tényállás tisztázásában a közlekedési hatósággal kötött hatósági szerződés alapján típusvizsgáló működik közre.

(2) A közúti közlekedésről szóló törvény szerinti típusvizsgálati tevékenység engedélyezése iránti kérelemnek - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell:[1]

a) azoknak a telephelyeknek a címét, amelyeken a kérelmező típusvizsgálati tevékenységet kíván végezni,

b) a kérelmezőnél rendelkezésre álló emberi és technikai erőforrások bemutatását,

c) a kérelmező adószámát, számlaszámát, a számláját vezető pénzintézet nevét, elektronikus levélcímét, telefax számát, telefonos elérhetőségét, valamint képviselőjének nevét, valamint

d) azoknak a megfelelőség értékelési szolgáltatásoknak a leírását, valamit annak a járműkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a kérelmező tanúsító szervezetként kíván közreműködni a közlekedési hatóság eljárásában.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a)[2]

b) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályban meghatározott feltételekkel,

c)[3] a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a tevékenysége engedélyezése esetén valamennyi e rendelet alapján a hatósági szerződésbe foglalandó kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerződésszegés általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti következményeinek, valamint

d) a kérelmező minőségirányítási kézikönyvének egy példányát.

2. §[4] Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap.

3. § A típusvizsgálóval a közúti közlekedésről szóló törvény alapján kötendő hatósági szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az eljáró hatóság megnevezését, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámát, az ügy számát, valamint ügyintézőjének és képviselőjének a nevét,

b) a típusvizsgáló megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, számlaszámát és a számláját vezető pénzintézet megnevezését, elektronikus levélcímét, valamint képviselőjének a nevét,

c) a szerződés tárgyát: a szerződés alapján tanúsító szervezetként végzett tevékenység leírását, az arra vonatkozó kötelezettségvállalást,

d) a közlekedési hatóság engedélyét a típusvizsgálati tevékenység végzésére,

e) a típusvizsgálónak a közlekedési hatóság által működtetett információs rendszerben nyilvántartásra kerülő adataival kapcsolatos a közlekedési hatóságnak történő adatszolgáltatás módját, az adatok körét, az adatokban bekövetkezett változás bejelentésének a módját és annak határidejét,

f) a közlekedési hatóság részéről kötelezettségvállalást, hogy a szerződésben meghatározott időtartamban biztosítja a típusvizsgálónak az információs rendszerhez történő kapcsolódását, illetve a kapcsolódás informatikai és biztonsági feltételeit,

g) a típusvizsgáló által az információs rendszerbe elektronikus úton továbbítandó, az információs rendszerben rögzítendő adatok körét, az erre vonatkozó kötelezettségvállalást,

h) a típusvizsgáló és a hatóság közötti elszámolás rendjét,

i) a felek közötti kapcsolattartás módját,

j) a szerződés időbeli hatályát,

k) a felmondási okokat,

l) a szerződésszegésnek minősülő magatartásokat és azok jogkövetkezményeit,

m) a tevékenység ellenőrzésének gyakoriságát és rendjét, valamint

n)[5] a típusvizsgáló nyilatkozatát arról, hogy valamennyi e rendelet alapján a szerződésben foglalt kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerződésszegés általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti következményeinek.

4. § Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy az e rendelet hatálybalépését megelőző napon a típusvizsgálat során közreműködésre jogosult személyek, szervek és szervezetek az e rendelet hatálybalépését megelőző napon fennálló feltételek mellett 2010. június 30-ig jogosultak a típusvizsgálat során tanúsító szervezetként közreműködni a tényállás tisztázásában.

5. §[6]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 277. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 278. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 277. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[4] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 276. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[5] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 277. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.