323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdésének a) és d) pontjában, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő (2)-(3) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejűleg a § jelenlegi rendelkezésének jelölése (1) bekezdésre változik:

"(2) Az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott a gépjármű, ha

a) a kérelmező vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint mozgáskorlátozottnak vagy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint mozgásszervi fogyatékosnak minősül, és

b) a gépjárművet rendeltetésszerűen személyszállításra használják.

(3) A vagyoni helyzet vizsgálatakor háztartásonként egy, a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő személygépjárművet lehet mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárműnek tekinteni."

2. § Az R. 17. §-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (7)-(14) bekezdés számozása (9)-(16) bekezdésre változik:

"(7) A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy közcélú munkára kötelezése Szt. 35. §-ának (6) bekezdése szerinti tilalmának érvényesítésére a munkaügyi központ a munkaerő-piaci programba, a foglalkoztathatóság javítását célzó programba, vagy a képzésbe történő bevonás tényéről, a program (képzés) kezdő időpontjáról és várható időtartamáról, továbbá a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra való kiközvetítés tényéről és annak eredményéről a jegyzőt is tájékoztatja.

(8) Az Szt. 35. §-ának (8) bekezdése alkalmazásában a tárgyévi közfoglalkoztatás időtartamához a tárgyévben kiközvetítés eredményeképpen teljesített foglalkoztatás időtartamát kell hozzászámítani. A foglalkoztatás időtartamát a munkaügyi központ igazolja."

3. § Az R. 17/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rendszeres szociális segély Szt. 37/C. §-ának (2) bekezdése szerinti legmagasabb összege 2010. január 1-jétől 60 236 Ft."

4. § Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) A közfoglalkoztatási tervet, valamint annak módosítását elektronikus úton is meg kell küldeni a munkaügyi központnak.

(2) Az Szt. 37/A. §-ának (4) bekezdése alapján a közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a félév végéig a közfoglalkoztatásba bevonni tervezett, és a ténylegesen foglalkoztatott személyek számának különbözete eléri a közfoglalkoztatási terv szerint foglalkoztatandó teljes éves létszámnak az Szt. 37/A. § (4) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti mértékét."

5. § Az R. 52. §-a a következő (1)-(2) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (1)-(3) bekezdés számozása (3)-(5) bekezdésre változik:

"(1) Amennyiben az adósnak több adóssága van és az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonás kritériumai legalább az egyik adósságtípus vonatkozásában fennállnak, bármelyik, az önkormányzati rendelet szerint kezelhető adósságtípusba tartozó adósság kezelhető.

(2) Az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék tizenkét havi elmaradásnak minősül."

6. § Az R. 55. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt a jegyző illetékességét érintően megváltozik vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni."

7. § (1) Az R. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Szt. 55/B. §-a (1) bekezdésének b)-c) pontja alkalmazásában a jogosult nem tesz eleget a kötelezettségének, ha a fizetési határidő leteltétől számított 15 nap eredménytelenül eltelt, és

a) az Szt. 55/B. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a fizetési kötelezettség teljesítése során együttvéve háromhavi elmaradás keletkezik,

b) az Szt. 55/B. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti esetben a jogosult három egymást követő hónapban nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének."

(2) Az R. 56. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az adósságcsökkentési támogatásnak az Szt. 55/B. § (1) bekezdése szerinti visszatérítése az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján nyújtott lakásfenntartási támogatást nem érinti.

(4) Az Szt. 55/B. §-ának (3) bekezdése alkalmazásában a hat hónapos időtartamot a települési önkormányzat határozatában az adósságkezelési szolgáltatás záró időpontjaként megjelölt napot követő első munkanaptól kell számítani."

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cstvhr.) 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel járó családi pótlék személyre szóló felhasználásának minősül a személyi térítési díjra, a költőpénzre, valamint a személyes szükségletekre történő felhasználás. A gyermekotthonban, valamint a szociális intézményben elhelyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után járó családi pótlék felhasználása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben foglaltak szerint történik."

9. § A Cstvhr. 27/E. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Amennyiben a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg a vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban lévő gyermekre (személyre) tekintettel jogosult a családi pótlékra, a családi pótlék összegének felét a gyermek gyámhatósági fenntartásos fizetési számlájára, a másik felét a gyermekotthon családi pótlék kezelésére szolgáló letéti számlájára kell folyósítani."

10. § A Cstvhr. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A települési önkormányzatnak, illetve a közcélú foglalkoztatás esetén az annak megszervezését magára vállaló többcélú kistérségi társulásnak (a továbbiakban: társulás) a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes regionális igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtott igénylése alapján az időskorúak járadékára, rendszeres szociális segélyre, rendelkezésre állási támogatásra, lakásfenntartási támogatásra, ápolási díjra, adósságkezelési szolgáltatásra, továbbá az Szt. 55/A. § (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeire (a továbbiakban: fogyasztásmérő költsége) kifizetett összeg meghatározott arányát, valamint a közcélú munkában részt vevők foglalkoztatásával kapcsolatos személyi kiadásokhoz történő állami támogatás összegét a központi költségvetésben meghatározott feltételek szerint a Kincstár az önkormányzat (társulás) részére megtéríti."

(2) A Pr. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A társulás munkaszervezetének vezetője havonta - a kifizetés, illetve a teljesítés hónapjának 10. napjáig -a 6. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával - értesíti az Igazgatóságot a tárgyhónapban a társulás által megszervezett közcélú munkában részt vevők után igényelhető foglalkoztatási támogatás jogcímen kifizetett támogatás összegéről, az előző hónapban e jogcímen igényelt összeg felhasználásáról, valamint tárgyhónapot követő hónapra e jogcímen igényelt összegről. A tárgyévben történő első igénylés alkalmával az igényléshez a társulásnak csatolnia kell a közcélú foglalkoztatás megszervezésében a társulási megállapodás alapján részt vevő települési önkormányzatok megnevezését és KSH kódját tartalmazó nyilatkozatot. Ugyanazon hónapban a társulás és a közcélú foglalkoztatást a társulás keretében megszervező települési önkormányzat e jogcímen egyidejűleg nem igényelhet támogatást. Ha a tárgyév folyamán a társulásban a közcélú foglalkoztatásban részt vevő települési önkormányzatok köre megváltozik, akkor a változást követő első igénylés alkalmával az Igazgatóságot erről értesíteni kell."

12. § A Pr.

a) 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete,

b) 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete,

c) 9. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete,

lép.

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 12. § (1) bekezdése 2010. január 31-én lép hatályba.

(3) Azon aktív korúak ellátására jogosult személy esetében, akinek az Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. § (1) bekezdése alapján 2009. december 31-én ellátást folyósítanak, a továbbfolyósítás lejártáig az R. 2009. december 31-én hatályos 9. § (5) bekezdését és 19. §-át megfelelően alkalmazni kell.

(4) Az a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg vagyonkezelő eseti gondnok, aki 2010. január 1-jén gyermekotthonban elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel jogosult a családi pótlékra, annak megnyitását követően haladéktalanul közli a Magyar Államkincstár családi pótlékot folyósító Igazgatóságával a Cstvhr. 27/E. § - e rendelettel megállapított - (3) bekezdése szerinti letéti számla számát. A Magyar Államkincstár Igazgatósága a letéti számla megnyitásáról és annak számáról való tájékoztatás kézhez vételéig a gyermekotthonban elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel az e rendelet hatálybal épését követő hónap(ok)ra járó családi pótlékot annak megosztása nélkül a gyermek gyámhatósági fenntartásos fizetési számlájára folyósítja.

Záró rendelkezések

14. § (1) 2010. január 1-jén hatályát veszti

a) az R.

aa) 9. § (5) bekezdése,

ab) 37. § (1) bekezdésében a "12. számú melléklet szerinti" szövegrész,

ac) 37. § (2) bekezdése,

ad) 42. § (3) bekezdése,

ae) 12. és 12/A. számú melléklete;

b) a Cstvhr.

ba) 4/B. § (4) bekezdés d) pontja,

bb) 11. § (5)-(6) bekezdése;

c) a Pr. 4. § (5) bekezdésében a " , 2009. évben a május havi" szövegrész.

(2) 2010. január 31-én hatályát veszti a Pr.

a) - (3) bekezdéssel módosított - 2. § (2) bekezdésében az "az Szt. 2008. december 31-én hatályos rendelkezései szerint rendszeres szociális segélyben részesülők számára kifizetett összeget, valamint" szövegrész,

b) - (3) bekezdéssel módosított - 7. számú melléklete 4. pontjának b) alpontja és 5. pontjának b) alpontja,

c) - (3) bekezdéssel módosított - 10. számú melléklete 3. pontjának b) alpontja és 4. pontjának b) alpontja.

(3) 2010. január 1-jén

a) az R.

aa) 1. § (2) bekezdésében a "(bankszámlára)" szövegrész helyébe a "(fizetési számlára)" szöveg,

ab) 6/A. § (3) bekezdés c) pontjában a "35. § (1) és (6) bekezdésének" szövegrész helyébe a "35. § (1), (6)-(7) és (9) bekezdésének" szöveg,

ac) 17. § (1) bekezdés d) pontjában az "(1) bekezdés b)-c) pontjai" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés b)-d) pontjai" szöveg,

ad) 17. § - e rendelettel átszámozott - (11) bekezdésében az "(1) bekezdés b)-c) pontja" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés b)-d) pontja" szöveg,

ae) 17. § - e rendelettel átszámozott - (13) bekezdésében a "(10)" szövegrész helyébe a "(12)" szöveg,

af) 17. § - e rendelettel átszámozott - (16) bekezdésében a "(10)-(12)" szövegrész helyébe a "(12)-(14)" szöveg, valamint a "(11)" szövegrész helyébe a "(13)" szöveg;

b) a Cstvhr. 2. számú melléklete I. pontjának harmadik francia bekezdésében a "házastársának, élettársának" szövegrész helyébe a "házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának" szöveg;

c) a Pr.

ca) 1. § (2) bekezdésében, valamint 4. § (7) bekezdésében az "önkormányzatot" szövegrész helyébe az "önkormányzatot (társulást)" szöveg,

cb) 2. § (2) bekezdésében az "Szt. 37/E. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ának (1) bekezdése" szöveg,

cc) 2. § (7) bekezdésében a "valamint 37/E. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "valamint a 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ának (1) bekezdése" szöveg,

cd) 4. § (2) bekezdésében a "6., 8-9. számú melléklet" szövegrész helyébe a "8-11. számú melléklet" szöveg,

ce) 4. § (4) bekezdésében a "települési önkormányzatok" szövegrész helyébe a "települési önkormányzatok (társulások)" szöveg,

cf) 4. § (5) bekezdésében a "települési önkormányzat" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat vagy a társulás döntéshozó szerve" szöveg,

cg) 5. § (3) bekezdésében a "jegyző, illetőleg a főjegyző" szövegrész helyébe a "jegyző, a társulás munkaszervezetének vezetője vagy a főjegyző" szöveg,

ch) 2. számú melléklet 4. pontja b) pontjának bd) alpontjában és 5. pontja b) pontjának bd) alpontjában az "Szt. 37/E. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ának (1) bekezdése" szöveg,

ci) 4. számú mellékletének 8. pontjában a "90%-a" szövegrész helyébe a "75%-a" szöveg,

cj) 7. számú melléklete 4. pontjának d) pontjában és 5. pontjának d) pontjában az "Szt. 37/E. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ának (1) bekezdése" szöveg,

ck) 9. számú melléklet 3. pontja b) pontjának bd) alpontjában és 4. pontja b) pontjának bd) alpontjában az "Szt. 37/E. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ának (1) bekezdése" szöveg,

cl) 10. számú melléklete 3. pontjának d) pontjában és 4. pontjának d) alpontjában az "Szt. 37/E. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ának (1) bekezdése" szöveg

lép.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A családi pótlék iránti kérelem adattartalma intézményi elhelyezés esetén

I. A kérelmezővel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok

- a jogosultság jogcíme;

- a kérelmező

neve

TAJ száma;

- a gyermeket ellátó intézmény

típusa

neve

címe

vezetőjének neve;

- a kérelem benyújtását megelőzően az intézményben élő gyermek után családi pótlékban részesülő

neve

TAJ száma;

- a kérelem benyújtását megelőzően az intézményben élő gyermek után családi pótlékot folyósító szerv megnevezése és címe;

- a családi pótlék megállapításának kérelmezett kezdő időpontja;

- a fizetési, illetve letéti számlaszám(ok)*.

II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok, a jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok

- azon gyermek(ek)nek, aki(k) után a kérelmező a családi pótlékot megállapítását kéri

a neve

az anyja neve

a TAJ száma

az intézményben tartózkodás kezdő időpontja;

- nyilatkozat a családi pótlék folyósítását érintő változások - azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül történő - bejelentésére előírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételéről, hogy a kötelezettség elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;

- nyilatkozat a gyermek(ek) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos állapotáról;

- a kérelmező aláíróhelye.

* A gyermekotthonban lévő személyre tekintettel vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg a vagyonkezelő eseti gondnok által benyújtott kérelem esetén a gyermek gyámhatósági fenntartásos fizetési számlája számának, illetve a gyermekotthon családi pótlék kezelésére szolgáló letéti számlája számának kérelmező általi egyidejű megadását lehetővé tevő módon."

2. számú melléklet a 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez
.................. év ..................................... tárgyhónap
1. Megye megnevezése:....................................................................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése:........................................................................................................................................................
3. KSH kódja:...................................................................................................................................................................................
[2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító] 4. A tárgyhónapban segélyre jogosító személyek száma:
a) az Szt. 2008. december 31-én hatályos rendelkezései szerint segélyben részesülők száma:
b) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők száma:
c) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma:
d) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma:
e) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma
f) az Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ának (1) bekezdése alapján
..........................fő
..........................fő
..........................fő
..........................fő
..........................fő
..........................fő
továbbfolyósításban részesülők száma:
Támogatásban részesülők száma összesen:..........................fő
5. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 2008. december 31-én hatályos rendelkezései szerint segélyben részesülők részére:
b) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére:
c) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére:
..........................Ft
..........................Ft
..........................Ft
d) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma
e) az Szt. 37/B. § (1) bekezdése alapján segélyben részesülők részére:
f) az Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ának (1) bekezdése alapján
..........................Ft
..........................Ft
továbbfolyósításban részesülők részére:
Tárgyhónapra történt kifizetés összesen: 6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés:..........................Ft
..........................Ft
[Az 5. pont a)+b)+c)+d)+e)+f) alpontjai szerinti összeg 90%-ának az együttes összege] 7. Az igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés:............................Ft
[6. pont összegével megegyezik]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül):
............................Ft
[a január havi igénylés kivételével, a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő összegek különbözete abszolút értékben; januárban a 7/a) pontban szereplő összeget kell beírni]
c) az előleg összege:.............................Ft
[a 7/a) és 7/b) pont összege az alábbiak szerint:
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont összegéből ki kell vonni a 7/b) pont összegét.
Január havi igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés:............................Ft
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]
9. Az igényelt előleg nettó összege:............................Ft
[a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]
Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap
P. H.
………………………………
a jegyző aláírása
……………………………………..
a polgármester aláírása"

"

3. számú melléklet a 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
az önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggő támogatás igényléséhez

..................év .....................................tárgyhónap
1. Megye megnevezése:....................................................................................................................................................................
2. Önkormányzat (társulás) megnevezése:........................................................................................................................................
3. Önkormányzat (társulás) KSH kódja:...........................................................................................................................................
[Település esetén 2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]
4. A tárgyhónapban foglalkoztatottak száma:
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:....................... fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak száma:....................... fő
Tárgyhóban foglalkoztatottak száma összesen:.......................fő
5. A foglalkoztatással összefüggő személyi kifizetések a tárgyhónapban:
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére:.........................Ft
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak részére:.........................Ft
Tárgyhavi személyi kifizetések összesen:.........................Ft
6. A foglalkoztatással összefüggő személyi kiadások jogcímén igényelt térítés összege:
[az 5. pont összegének 95%-a].........................Ft
7. A foglalkoztatással összefüggő személyi kiadások jogcímén számított előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés: [megegyezik a 6. pont összegével].........................Ft
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül):.........................Ft
[január havi igénylés kivételével, a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő összegek
különbözete, abszolút értékben; januárban a 7/a) pontban szereplő összeget kell beírni]
c) az előleg összesen:.........................Ft
[a 7/a) és 7/b) pontok összege az alábbiak szerint:
- ha a tárgyhavi kifizetés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont
összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét
- ha a tárgyhavi kifizetés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont
összegéből ki kell vonni a 7/b) pont összegét
Január havi igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés:..........................Ft
[az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítés összege]
9. Az igényelt előleg nettó összege:..........................Ft
[a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]
Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap
P. H.
……………………………………………………….. …………………………………………………………
A jegyző (a társulás munkaszervezetének vezetője) A polgármester (a társulás elnöke)
aláírása aláírása"

"

4. számú melléklet a 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez
..................év .....................................tárgyhónap
1. Fővárosi Önkormányzat:............................................................................................................................................................
2. KSH kódja: ................................................................................................................................................................................
[2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]
3. A tárgyhónapban segélyre jogosító személyek száma:
a) az Szt. 2008.december 31-én hatályos rendelkezései szerint segélyben részesülők száma:..........................fő
b) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma:..........................fő
c) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma:..........................fő
d) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma..........................fő
e) az Szt. 37/B. § (1) bekezdése alapján segélyben részesülők száma..........................fő
f) az Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ának (1) bekezdése alapján..........................fő
továbbfolyósításban részesülők száma:
Támogatásban részesülők száma összesen:..........................fő
4. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 2008. december 31-én hatályos rendelkezései szerint segélyben részesülők részére:..........................Ft
b) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére:..........................Ft
c) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére:..........................Ft
d) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma..........................fő
e) az Szt. 37/E. § (1) bekezdése alapján segélyben részesülők részére:..........................Ft
f) az Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ának (1) bekezdése alapján..........................Ft
továbbfolyósításban részesülők részére:
Tárgyhónapra történt kifizetés összesen:..........................Ft
5. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés:..........................Ft
[megegyezik a 4. pont összegével]
6. Az igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés:...........................Ft
[5. pont összegével megegyezik]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül):..........................Ft
[a január havi igénylés kivételével, a 6/a) pont és az előző havi 6/c) pontban szereplő összegek
különbözete abszolút értékben; januárban a 6/a) pontban szereplő összeget kell beírni]
c) az előleg összege:...........................Ft
[a 6/a) és 6/b) pont összege az alábbiak szerint:
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb mint az előző havi előleg összege, akkor a 6/a) pont
összegéhez hozzá kell adni a 6/b) pont összegét
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 6/a) pont
összegéből ki kell vonni a 6/b) pont összegét.
Január havi igényléskor a 6/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap
P. H.
…………………………………. ………………………………….
a főjegyző aláírása a főpolgármester aláírása"

"

Tartalomjegyzék