2009. évi XXXV. törvény

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról[1]

ELSŐ RÉSZ

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT ÉS A JÖVEDÉKI ADÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

I. Fejezet[2]

1. §[3]

2. §[4]

3. §[5]

II. Fejezet[6]

4. §[7]

5. §[8]

6. §[9]

7. §[10]

8. §[11]

9. §[12]

10. §[13]

11. §[14]

12. §[15]

MÁSODIK RÉSZ

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, VALAMINT A GÉPJÁRMŰADÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

III. Fejezet[16]

13. §[17]

14. §[18]

15. §[19]

16. §[20]

17. §[21]

18. §[22]

IV. Fejezet[23]

19. §[24]

20. §[25]

V. Fejezet[26]

21. §[27]

HARMADIK RÉSZ

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

VI. Fejezet[28]

22. §[29]

23. §[30]

24. §[31]

NEGYEDIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT ÉS EGYES ELKÜLÖNÜLT ÁLLAMI PÉNZALAPOKAT MEGILLETŐ BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

VII. Fejezet[32]

25. §[33]

26. §[34]

27. §[35]

VIII. Fejezet[36]

28. §[37]

29. §[38]

30. §[39]

31. §[40]

IX. Fejezet[41]

32. §[42]

33. §[43]

X. Fejezet[44]

34. §[45]

35. §[46]

ÖTÖDIK RÉSZ

XI. Fejezet[47]

36. §[48]

XII. Fejezet[49]

37. §[50]

HATODIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XIII. Fejezet

Hatályba léptető rendelkezések

38. § (1) Ez a törvény - a (2)-(8) bekezdésben és a 39. §-ban meghatározott eltérésekkel - 2009. július 1-jén lép hatályba.

(2) 2009. augusztus 1-jén lép hatályba a VIII. Fejezet és a 49. § (1)-(2) bekezdése.

(3) E törvény 3. §-ának (2) bekezdése és 2. melléklete az azt követő hónap első napján - de nem korábban 2009. augusztus 1. napjánál - lép hatályba,

a) amikor az Európai Bizottság olyan határozatot hoz, hogy a 2. mellékletben foglalt rendelkezés tekintetében nem áll fenn a verseny torzulásának veszélye, vagy

b)[51] amikor a határozat meghozatalára nyitva álló határidő eltelt anélkül, hogy az Európai Bizottság határozatot hozott volna.

(4) Az adópolitikáért felelős miniszter a (3) bekezdésben meghatározott tényt és időpontját - annak ismertté válását követően haladéktalanul - a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozattal állapítja meg.

(5) 2009. szeptember 1-jén lép hatályba a 13. §, a 14. §, a 16. §, a 17. §, a 22. § (1) bekezdése, a 24. §, a 42. § (2) bekezdés, az 51. §, valamint a 4. számú melléklet.

(6) E törvénynek az Art. 124/D. §-át beiktató rendelkezése e törvény kihirdetését követő napon lép hatályba.

(7) Az Európai Parlament 2009-ben kezdődő parlamenti ciklusának első napján lép hatályba a 44. § és az 53. § (2) bekezdése.

(8) 2010. január 1-jén lép hatályba a 49. § (3) bekezdése.

(9) Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Eajmód. tv.) 31. §-a nem lép hatályba.

39. § (1) A 6. §, a 40. § és a 41. § az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy az Európai Bizottság (1) bekezdés szerinti határozata meghozatalának időpontját - annak ismertté válását követően haladéktalanul - a Magyar Közlönyben egyedi határozattal tegye közzé.

XIV. Fejezet[52]

40. §[53]

41. §[54]

42. §[55]

43. §[56]

44. §[57]

45. §[58]

46. §[59]

47. §[60]

48. §[61]

49. §[62]

XV. Fejezet

Hatályon kívül helyező rendelkezések

50. §[63]

51. §[64]

52. §[65]

53. §[66]

54. §[67]

55. §[68]

XVI. Fejezet

Átmeneti rendelkezések

56. §[69] Az Áfa tv. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit - az 56/A-58. §-okban foglalt eltérésekkel - azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben az Áfa tv. 84. §-a szerint megállapított időpont 2009. június 30. napját követi.

56/A. §[70] Arra a lakóingatlan-értékesítésre, amely esetében a tulajdonjog bejegyzésének alapjául szolgáló okiratot legkésőbb 2009. június 30. napjáig - tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének céljából - az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották, az Áfa tv.-nek az alkalmazandó általános forgalmiadó-mértékre vonatkozó, 2009. június 30. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha a lakóingatlan-értékesítés tekintetében az Áfa tv. 84. §-a szerint megállapított időpont 2009. június 30. napját követi.

57. § (1) Az Áfa tv. 2009. június 30. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni arra a termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra, amelynél a teljesítést az Áfa tv. 58. §-a szerint kell megállapítani, és az az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, még e törvény hatálybalépésének napja előtt befejeződik, de az ellenérték megtérítése e törvény hatálybalépésének napján vagy azt követően válik esedékessé.

(2) Azt az általános forgalmiadó-mértékváltozással érintett termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, amelynél a teljesítést egyébként az Áfa tv. 58. §-a szerint kell megállapítani, és az az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, még e törvény hatálybalépésének napja előtt megkezdődik, de e törvény hatálybalépésének napján vagy azt követően fejeződik be, azon naptári napok száma szerint, amelyek e törvény

a) hatálybalépése napját megelőző időszakra, illetőleg

b) hatálybalépésének napjára vagy azt követő időszakra esnek, az alkalmazandó általános forgalmi adó mértéke

szempontjából úgy kell tekinteni, mint amelynél az a) és b) pont szerint külön-külön, időarányos részteljesítés történik. Az a) pont szerinti időarányos részteljesítésre az Áfa tv. 2009. június 30. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ellenérték megtérítése e törvény hatálybalépésének napján vagy azt követően válik esedékessé.

58. § Az 57. §-tól eltérően az e törvény 2. mellékletében foglalt rendelkezést azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben az Áfa tv. 84. §-a szerint megállapított időpont a 2. melléklet hatálybalépésének napjára esik, vagy azt követi.

59. § (1) Az általános forgalmiadó-mértékváltozás miatt a gépi nyugta- és/vagy számlaadásra szolgáló pénztárgépet és taxamétert legkésőbb 2009. augusztus 31. napjáig az arra jogosított szervizzel át kell állíttatni.

(2) Az (1) bekezdésben említett átállításig

a) a gépi nyugtaadásra szolgáló taxamétert és

b) az általános forgalmi adó nyugtán való feltüntetésére vagy számlakiállításra is alkalmas pénztárgépet

használó, nyugta-, illetőleg számlakibocsátási kötelezettségének kézi kibocsátású nyugtával, számlával tesz eleget.

60. § Az e törvény hatálybalépését megelőzően a Jöt. 117. §-ának (4) bekezdése szerinti jogkövetkezménnyel sújtott személy mentesül ezen jogkövetkezmény alól.

61. § (1) E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit - a (2)-(9) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével - a hatálybalépésük napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2) Az Szja tv. e törvénnyel módosított 30. §-ának és 50. §-a e törvénnyel módosított (7) bekezdésének rendelkezéseit a 2009. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és annak adókötelezettségére kell alkalmazni.

(3) Az Szja tv. 1. számú mellékletének e törvénnyel módosított 1.3. pontjában foglalt rendelkezést a 2009. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és annak adókötelezettségére kell alkalmazni.

(4) Az Szja tv. 47. §-a szerinti göngyölítéses módszer alkalmazása során a 2009. június 30-át követő időszakban megszerzett bevétel esetében az adótábla szerint várható számított adót az Szja tv. 2009. július 1-jén hatályos 30. §-ának szabályai szerint kell megállapítani.

(5) Az Szja tv. 48. §-ának rendelkezéseit a 2009. évben az a)-b) pontokban foglaltakat figyelembe véve kell alkalmazni.

a) A 2009-es adóév június 30-át követő időszakára (a továbbiakban: második félévre) megszerzett bér - társas vállalkozás, polgári jogi társaság tagjánál a személyes közreműködésre tekintettel vagy azzal összefüggésben megszerzett nem önálló tevékenységből származó bevétel - adóelőlege meghatározásakor az Szja tv. 48. §-a (1)-(9) és (16) bekezdéseinek alkalmazása során az adótábla szerint várható számított adót (ideértve az adóterhet nem viselő járandóságok adótábla szerint várható adóját is) az Szja tv. 2009. július 1-jén hatályos 30. §-a szabályai szerint kell megállapítani.

b) A 2009-es adóév második félévben kifizetett (kiutalt), az Szja tv. 48. §-ának (10) bekezdése szerinti bevétel adóelőlege megállapításakor az ott leírt számítás során az adótábla szerint várható számított adót az Szja tv. 2009. július 1-jén hatályos 30. §-ának szabályai szerint kell megállapítani, azzal, hogy a kifizetés időpontjaként a pénzösszeg postára adásának, illetve a folyósító szerv bankszámlája megterhelésének napját kell tekinteni.

(6) A munkáltató, a bér kifizetője, valamint a társas vállalkozás, a polgári jogi társaság a 2009. első félévre juttatott nem önálló tevékenységből származó bevételek adóelőlegét - az Szja tv. 48. §-a (12)-(14) bekezdések szerinti csökkentő tételek alkalmazásával - a 2009. év második félévében megszerzett bevételekre vonatkozó adóelőleg-megállapítási szabályok szerint is megállapítja az e § (5) bekezdésének a) pontja értelemszerű alkalmazásával. Amennyiben az előzőek szerint számított adóelőlegek összege kisebb, mint a 2009. első félévben ténylegesen levont adóelőlegek összege, a különbözetet - amíg az el nem fogy, de utoljára a december hónapra megszerzett nem önálló tevékenységből származó bevételek adóelőlege terhére - a 2009. második félévre megszerzett bevételek adóelőlegét csökkentő tételként kell figyelembe venni az Szja tv. 48. §-ának (12)-(14) bekezdései szerinti csökkentő tételek utáni sorrendben.

(7) Az Szja tv. 48. §-ának e törvénnyel módosított (2), (6) és (7) bekezdései szerinti nyilatkozattétellel kapcsolatos rendelkezéseket első ízben a 2009. augusztus 31-ét követően megszerzett adóterhet nem viselő járandóságokra kell alkalmazni.

(8) Az Szja tv. 55. §-a (1) bekezdésének rendelkezését a 2009. évre úgy kell alkalmazni, hogy az adót az Szja tv. 53. § szerinti számított évi jövedelem után az Szja tv. 30. §-ának 2009. július 1-jén hatályos (2) bekezdése szerinti adótáblával kell megállapítani.

(9) A 2010. április 1-jét megelőzően született gyer-mek(ek)re tekintettel folyósított anyasági támogatás adókötelezettségére az Szja tv. 3. §-ának 2009. augusztus 31-én hatályos 72. pontját és 1. számú mellékletének 2009. augusztus 31-én hatályos 1.1. pontját kell alkalmazni.

62. § A Tao. 7. §-a (1) bekezdése cs) pontjának e törvénnyel módosított, valamint 7. §-a (2) bekezdésének és 1. számú melléklete 10/a. pontjának e törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2008-ban kezdődő adóév adóalapjának megállapításánál is alkalmazni lehet.

63. § Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 2. §-a (4)-(5) bekezdésének alkalmazásakor az adóalanyiság feltételeként előírt bevételi értékhatár a 2009. adóévre vonatkozóan 26 millió forint.

64. § E törvénynek az Art. 3. számú melléklete F) pontjának b) alpontjában előírt adatszolgáltatást

- a családi pótlék tekintetében csak a 2009. augusztus 31-ét követően kifizetett családi pótlék összegekre vonatkozóan,

- az anyasági támogatás tekintetében pedig első alkalommal a 2010. március 31-ét követően született gyermekek esetén

kell alkalmazni.

65. § (1) A VII. Fejezetnek a Tbj.-t módosító rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a törvény hatálybalépésének napjától megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségre kell alkalmazni.

(2) A Tbj. e törvény 25. §-ával megállapított 19. § (1) bekezdését a 2009. július 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségre kell alkalmazni, azzal, hogy a 2009. július 10-éig megszerzett jövedelmekre a 2009. június 30-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

66. § (1) Annak a képviselőnek a társadalombiztosítási jogaira és kötelezettségeire, aki az Európai Parlament magyarországi kép vi se lő i nek jog ál lá sáról szóló 2004. évi LVII. törvény 6. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot tesz, a képviselői tevékenység teljes időtartamára a Tbj. biztosítottakra vonatkozó rendelkezései irányadók.

(2) Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 7/A. §-ában említett, a tiszteletdíja után nyugdíjjárulékot fizető képviselő a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségét közvetlenül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, magán-nyugdíjpénztári tagság esetén a tagdíjat a magánnyugdíjpénztárnak teljesíti.

67. § (1) Az Ebtv. 46. § (1) bekezdésének e törvény 28. §-ával megállapított a) pontjában, az Ebtv. 48. §-ának e törvény 29. §-ával megállapított (8) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a 2009. július 31-ét követően bekövetkező keresőképtelenségre, az Ebtv. 55. §-ának e törvény 49. § (3) bekezdésével megállapított (7)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket a 2009. december 31-ét követően bekövetkező üzemi balesetre kell alkalmazni.

(2) Az Ebtv. 50. §-ának e törvény 30. §-ával megállapított rendelkezéseit a 2009. július 31-ét követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

68. § Az Flt. e törvény 32. §-ával megállapított 40. §-át és az e törvény 33. §-ával megállapított 46/B. §-ának (1) bekezdését a 2009. július 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségre kell alkalmazni, azzal, hogy a 2009. július 10-éig megszerzett jövedelmekre a 2009. június 30-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

69. §[71]

70. § A Pftv. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit a törvény hatálybalépésének napját megelőzően kiváltott START, START PLUSZ vagy START EXTRA kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén is alkalmazni kell a foglalkoztatásnak a törvény hatálybalépését követő időtartamára.

71. § Az Mt. 137. §-ának e törvénnyel módosított (3) bekezdését a 2009. július 31-ét követően bekövetkező keresőképtelenség esetén kell alkalmazni.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2009. évi XXXV. törvényhez[72]

2. melléklet a 2009. évi XXXV. törvényhez[73]

3. melléklet a 2009. évi XXXV. törvényhez[74]

4. melléklet a 2009. évi XXXV. törvényhez[75]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. május 11-i ülésnapján fogadta el.

[2] Az I. Fejezetet hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[6] A II. Fejezetet hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[16] A III. Fejezetet hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[23] A IV. Fejezetet hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[26] Az V. Fejezetet hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[28] A VI. Fejezetet hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[31] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[32] A VII. Fejezetet hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[33] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[34] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[35] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[36] A VIII. Fejezetet hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[37] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[38] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[39] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[40] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[41] A IX. Fejezetet hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[42] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[43] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[44] A X. Fejezetet hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[45] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[46] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[47] A XI. Fejezetet hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[48] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[49] A XII. Fejezetet hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[50] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[51] A nyitva álló határidő alatt az Európai Bizottság nem hozott határozatot, így e törvény 3. § (2) bekezdése és a 2. melléklete 2009. augusztus 1. napján lép hatályba. Lásd még 3/2009. (VII. 30.) PM határozat.

[52] A fejezetet hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[53] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[54] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[55] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[56] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[57] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[58] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[59] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[60] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[61] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[62] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[63] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[64] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[65] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[66] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[67] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[68] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.03.

[69] Módosította a 2009. évi LXXVII. törvény 185. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[70] Beiktatta a 2009. évi LXXVII. törvény 165. §-a. Hatályos 2009.07.09.

[71] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi LXXVII. törvény 196. § - a. Hatálytalan 2009.07.09.

[72] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[73] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[74] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

[75] Hatályon kívül helyezte e törvény 55. §-a. Hatálytalan 2010.01.02.

Tartalomjegyzék