2009. évi LXXVII. törvény

a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról[1]

ELSŐ RÉSZ

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓT ÉS AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

I. Fejezet[2]

II. Fejezet[3]

III. Fejezet[4]

IV. Fejezet[5]

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT, A JÖVEDÉKI ADÓT ÉS AZ ENERGIAADÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

V. Fejezet[6]

Az Áfa tv.-nek az Adómód. tv. 3. §-ának (2) bekezdésével és 2. mellékletével megállapított 3/A. számú melléklete az e törvény 6. melléklete szerint módosul.

VI. Fejezet[7]

VII. Fejezet[8]

HARMADIK RÉSZ

A HELYI ADÓKAT, AZ ILLETÉKEKET ÉS A GÉPJÁRMŰADÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

VIII. Fejezet[9]

IX. Fejezet[10]

X. Fejezet[11]

NEGYEDIK RÉSZ

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

XI. Fejezet[12]

ÖTÖDIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT ÉS A MUNKAERŐPIACI ALAPOT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

XII. Fejezet[13]

XIII. Fejezet[14]

XIV. Fejezet[15]

XV. Fejezet[16]

XVI. Fejezet[17]

HATODIK RÉSZ

A MAGÁNNYUGDÍJAT ÉS A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

XVII. Fejezet[18]

HETEDIK RÉSZ

A SZÁMVITELT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

XVIII. Fejezet[19]

NYOLCADIK RÉSZ

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉS A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

XIX. Fejezet[20]

XX. Fejezet[21]

KILENCEDIK RÉSZ

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐRENDSZER STABILITÁSÁNAK ERŐSÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁS

XXI. Fejezet[22]

TIZEDIK RÉSZ

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS VERSENYKÉPESEBBÉ TÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁS

XXII. Fejezet[23]

TIZENEGYEDIK RÉSZ

AZ ÁLLAMI VAGYONRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁS

XXIII. Fejezet[24]

TIZENKETTEDIK RÉSZ

A BIZTOSÍTÓKAT ÉS A BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

XXIV. Fejezet[25]

TIZENHARMADIK RÉSZ

A SZÖVETKEZETEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

XXV. Fejezet[26]

TIZENNEGYEDIK RÉSZ

AZ ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL, VALAMINT A HITELES TULAJDONILAP-MÁSOLAT IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI LXXXV. TÖRVÉNYT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁS

XXVI. Fejezet[27]

TIZENÖTÖDIK RÉSZ

A BIZTONSÁGOS ÉS GAZDASÁGOS GYÓGYSZER-ÉS GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ-ELLÁTÁS, VALAMINT A GYÓGYSZERFORGALMAZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁS

XXVII. Fejezet[28]

164. §[29]

TIZENHATODIK RÉSZ

EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK

XXVIII. Fejezet[30]

TIZENHETEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XXIX. Fejezet

Hatályba léptető rendelkezések

166. § (1) Ez a törvény - a (2)-(8) bekezdésekben és a 167-168. §-ban foglalt eltérésekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) 2009. augusztus 1-jén lép hatályba e törvény 79. §-a.

(3) E törvény XXVI. Fejezete, 169. §-ának 17. pontja és 204. §-a e törvény kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(4) 2009. szeptember 1-jén lép hatályba e törvény 52. §, 61. §, 63. § és 209. §-a.

(5) 2009. december 31-én lép hatályba e törvény 201. §-a.

(6) 2010. január 1-jén lép hatályba e törvény 1-11. §, 12. §-ának (1) bekezdése, 13-24. §-ai, 26-27. §-ai, a 28. §-ának (2)-(6) bekezdése, 29. §-a, 30. §-a, 31. §-ának (1), (4), (5) és (6) bekezdései, 32. §-ának (1), (3), (4) és (6) bekezdései, 33-43. §-ai, 44. §-ának a Tao. 29/I. §-a (1)-(2) és (4) bekezdését megállapító rendelkezései, 45. §-46. §-ai, III-IV. Fejezetei, VI. Fejezete, 62. §, VIII. Fejezete, 69-74. §-ai, 77-78. §-ai, 80-84. §-ai, 87-93. §-ai, 96. §-97. §-ai, 99-100. §-ai, 101. §-ának (2) bekezdése, 103-104. §-ai, 105. §-ának (1) bekezdése, 106. §-ának (1) bekezdése, 107-110. §-ai, XII-XIV. Fejezetei, XVI. Fejezete 136. §-a, 141-143. §-ai, 145. §-a, XVIII-XX. Fejezetei, 169. §-ának 1-8. pontjai, 10-16. és 18-26. és 28. pontjai, 170. §-ának b)-i) pontjai, 171. §-ának a) alpontja, 172. §-a, 174. §-a, 176. §-ának (2) bekezdése, 177-178. §-ai, 183-184. §-ai, 186-187. §-ai, 188. §-ának (1) bekezdése, 189. §-a, 191-192. §-ai, 193. §-ának (1) bekezdése, 194-195. §-ai, 197-200. §-ai, 202. §-ának (2) bekezdés e, 206. §-ának (1)-(12) bekezdései, (15)-(16) bekezdései, 207. §-ának (2) bekezdése, 211. §-ának (1) bekezdése, 212. §-a, 214-220. §-ai, 223-225. §-ai, 228-229. §-ai, 1-4., 7-11. és 13. mellékletei.

(7)[31] 2010. december 31-én lép hatályba e törvény 193. §-ának (3) bekezdése.

(8) E törvény 12. § (2) bekezdése, valamint 164. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.

167. §[32]

168. § Az 53. § (2) bekezdése és a 6. melléklet az Áfa tv.-nek az Adómód. tv. 3. §-ának (2) bekezdésével és 2. mellékletével megállapított rendelkezéseinek hatálybalépésével egyidejűleg lépnek hatályba.

XXX. Fejezet[33]

31. §-ának (6) bekezdésében a "minimálbér kétszerese" szövegrész helyébe a "tevékenységre jellemző kereset" szövegrész,

XXXI. Fejezet

Hatályon kívül helyező rendelkezések

186. §[34]

1. számú mellékletének 1.7., 2.7., 4.5., 4.12., pontjai, 5. pontja és annak alpontjai, 6.9., 7.19. pontjai, 8.6. pontjának g) alpontja, 8.12., 8.17., 8.28., 8.30., 8.33., 8.34., 9.1., 9.3. és 9.4. pontjai,[35]

3. számú melléklete II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezetének 3. pontja,[36]

187. §[37]

188. §[38]

189. §[39]

190. §[40]

191. §[41]

192. §[42]

193. §[43]

194. §[44]

195. §[45]

196. §[46]

197. §[47][48]

198. §[49]

199. §[50]

200. §[51]

201. §[52]

202. §[53]

203. §[54]

204. §[55]

205. §[56]

XXXII. Fejezet

Átmeneti rendelkezések

206. § (1) E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit - a (2)-(16) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével - a hatálybalépésük napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2) A 2009. január 31-ét követően, de 2010. január 1. előtt megkezdett iskolai rendszerű képzések esetében az Szja tv. 7. §-a (1) bekezdésének 2009. december 31-én hatályos p) pontját kell alkalmazni.

(3) A 2009. február 1-jét megelőzően megkezdett iskolai rendszerű képzések esetében az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 257. §-ának (14) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmazni.

(4) A 2010. január 1. előtt megkezdett nem iskolai rendszerű képzések esetében az Szja tv. 7. §-a (1) bekezdésének 2009. december 31-én hatályos p) pontjában foglalt rendelkezést kell alkalmazni.

(5) Ha a magánszemély munkaviszonya a feltételes jogszerzési időtartam lejárta előtt megszűnik és ezért a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménytől szolgáltatásra nem válik jogosulttá, és az Szja tv. 2010. január 1-je előtt hatályos rendelkezései alapján a foglalkoztatói hozzájárulás egy részét jövedelemként kellett figyelembe venni, a magánszemély a jövedelemként figyelembe vett foglalkoztatói hozzájárulásra az Szja tv. 7. §-a (2) bekezdésének 2009. december 31-én hatályos d) pontját alkalmazhatja.

(6)[57] Az Szja tv. e törvénnyel módosított 12. §-át a 2009. évi adókötelezettség teljesítésénél is alkalmazni kell.

(7) Az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos rendelkezései alapján az összevont kedvezmény részeként tandíj, felnőttképzés díja címen halasztott kedvezmény-alapra jogosult magánszemély esetében az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 35. §-át és 37. §-a (2)-(3) bekezdéseinek rendelkezéseit 2009. december 31-ét követően is alkalmazni kell a képzési költségek azon része tekintetében, amelyre vonatkozóan halasztott adókedvezményt még nem érvényesített, azzal, hogy e rendelkezés nem érinti a 2008. évi LXXXI. törvény 257. §-ának (5) bekezdésében foglaltakat.

(8)[58] Az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 35. § (3) bekezdés h) pontja alapján az összevont kedvezmény részeként érvényesített biztosítási kedvezmény esetén az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 38. §-ának (2)-(3) bekezdéseit és az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 7. számú mellékletének rendelkezéseit 2009. december 31-ét követően is alkalmazni kell, azzal, hogy e rendelkezés nem érinti a 2008. évi LXXXI. törvény 257. §-ának (7) bekezdésben foglaltakat. Az e bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazása során nem kell alkalmazni az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 7. számú melléklete 11. pontjának e) és f) alpontját a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. § (1) bekezdése szerinti végtörlesztés céljából felvett kötvénykölcsönök esetében. A magánszemély a kötvénykölcsön felvételének céljáról nyilatkozatot ad a biztosító részére.

(9) Az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 35. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján az összevont kedvezmény részeként érvényesített háztartási kedvezmény esetén - az alapjául szolgáló számláknak az Art. elévülésre vonatkozó szabályai szerinti megőrzési kötelezettsége mellett - a 2009. évről készítendő bevallásban nem kell alkalmazni az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 36. §-a (2) bekezdésének a) pontját.

(10) Tartós adományozás címén az Szja tv. 2009. január 1-jét megelőzően hatályos 41. §-a alapján érvényesített külön kedvezmény, illetve az összevont kedvezmény részeként tartós adományozás címén az Szja tv. 2009. december 31-én hatályos 35. §-a és 37. §-a alapján érvényesített kedvezmény esetén, ha 2009. december 31-ét követően a tartós adományozásról szóló szerződésből eredő bármely kötelezettségét a magánszemély nem teljesíti, akkor az e szerződés alapján érvényesített kedvezményt nem kell visszafizetni.

(11) Az Szja tv. 44/A. §-ának e törvénnyel módosított (2) bekezdésének rendelkezését a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy ha az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat teljesítése a rendelkezés hatálybalépését megelőzően megtörtént, az a rendelkezés szerinti teljesítésnek minősül.

(12) A 2008-as és azt megelőző adóévek vállalkozói bevételét csökkentő nyilvántartott fejlesztési tartalék a nyilvántartásból - ha annak egyéb törvényi feltételei fennállnak - a nyilvántartásba vétel évét követő ötödik adóév végéig vezethető ki, azzal, hogy ahol az Szja tv. 49/B. §-a (16) bekezdésének rendelkezése három, illetve harmadik adóévet említ, ott öt, illetve ötödik adóévet, továbbá ahol negyedik adóévet említ, ott hatodik adóévet kell érteni.

(13) Az Szja tv. 67. §-a (9) bekezdése a) pontja 2009. január 1-jétől hatályos ak) alpontjának rendelkezése alkalmazható a 2008. december 31-ét követően átruházott értékpapír megszerzésére fordított érték meghatározására, továbbá abban az esetben is, ha az egyes adó és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. tv. 204. §-a (1) bekezdése második mondatának rendelkezését kell alkalmazni.

(14) Az Szja tv. 28. §-ának 2009. szeptember 1-jétől hatályos (18) bekezdése szerint egyéb jövedelemnek minősülő összeget első ízben a 2009. szeptember hónapra elszámolt kifizetések (bér, gazdasági társaság, polgári jogi társaság által a személyesen közreműködő tag részére nem önálló tevékenységből származó bevételként kifizetett összeg) adóelőleg-alapjának meghatározásánál kell figyelembe venni.

(15)[59]

(16) Az Szja tv. 1. számú mellékletének 2009. december 31-én hatályos 8.12. és 8.28. pontjai szerinti adómentes juttatásra az említett időpontban hatályos szabályok szerint jogosultságot szerzett magánszemélyek esetében a juttatás a jogosultságot megalapozó jogviszony fennállásáig adómentes.

(17) Az Szja tv. 77/C. §-a (22) bekezdés ének e törvénnyel módosított a) pontját a hatálybalépésekor már nyilvántartásban szereplő programok esetében is alkalmazni lehet.

207. § (1) E törvénynek a Tao.-t módosító rendelkezéseit a (2)-(3) bekezdésekben foglalt eltérésekkel - első ízben a 2009. adóév adókötelezettségére kell alkalmazni.

(2) E törvénynek a Tao.-t módosító 166. §-ának (6) bekezdését a 2010. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni.

(3) A Tao. 17. §-ának e törvény 188. §-ának (2) bekezdésével módosított előírásait első ízben a 2009. adóévi negatív adóalapra lehet alkalmazni.

208. § Az Eva tv. e törvénnyel módosuló 17. § (5) bekezdése és 19. § (1) bekezdése rendelkezéseit a 2009. adóévi adókötelezettségre is alkalmazni lehet.

209. § Az az adófizetésre kötelezett, aki (amely) termék importja esetében 2009. augusztus 31. napján az adó önadózással történő megállapítására jogosult, e jogosultságát az Áfa tv. 2009. auguszlus 31. napján hatályos 156. §-a szerint gyakorolhatja 2009. szeptember 1. napját követően is, de legfeljebb 2010. június 30. napjáig.

210. § (1) Az Áfa tv.-nek az e törvény 53. §-ával, valamint 5. és 6. mellékletével megállapított rendelkezéseit arra a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtására kell először alkalmazni, amelynél az Áfa tv. 84. §-a szerint megállapított időpont e törvény hatálybalépésének napjára esik, vagy azt követi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az Adómód. tv. 57. §-át nem kell alkalmazni.

211. § (1) Az Etv.-nek az adó mértékére vonatkozó, e törvénnyel megállapított, 2010. január 1-jével hatályba lépő 4. §-ának (2) bekezdését folyamatos termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetében - ha a teljesítés mérése számlálóleolvasás útján történik, és nincs a számláló leolvasásnál rövidebb időszakonkénti ár- vagy díjfizetés - az első olyan számlálóleolvasás napjától kell alkalmazni, amelynél a teljes leolvasási időszak 2009. december 31-ét követi. Ha a teljesítés mérése nem számlálóleolvasás útján történik, vagy ha a teljesítésért járó ellenértéket a számlálóleolvasásnál rövidebb időszakonkénti ár (díj) fizetése ellenében teljesítik, az Etv.-nek az adó mértékére vonatkozó, e törvénnyel megállapított, 2010. január 1-jével hatályba lépő 4. §-ának (2) bekezdését az esedékes időszaknak 2010. január 1. napjától kezdődő részére időarányosan kell alkalmazni.

(2) Az Etv. e törvénnyel megállapított 6. § (1) bekezdés g) pontjának rendelkezését alkalmazni kell a 2009. január 1. és 2009. augusztus 31. közötti időszakban a párnagázkészlet, illetve a szállító- vagy elosztóvezeték feltöltésére adózottan beszerzett földgázt betároló vagy felhasználó személyre is.

(3) Az Etv. szerinti hálózati engedélyes a 2009. július 1. és 2009. augusztus 31. közötti időszakban az Etv. 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában nem minősül felhasználónak.

212. §[60]

213. § (1) Az Itv. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésüket követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetve indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Azokban a 2004. október 1. és 2009. május 31. között illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, melyekben a vagyonszerző az Itv. 16. §-a (1) bekezdésének g) pontja, 17. §-a (1) bekezdésének b) pontja, illetve 26. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján igénybe vehető mentesség érdekében lakóház felépítését vállalta, a feltétel teljesítésének határideje, illetve az illeték felfüggesztésének időtartama - a vagyonszerző erre irányuló kérelme esetén - az illetékkiszabásra bejelentést követő 6 év. A kérelem előterjesztésének határideje, ha a lakóház felépítésére nyitva álló határidő:

a) 2008. oklóber 1. és 2010. január 15. között járt le, 2010. január 31.,

b) 2010. január 15-ét követően járna le, a lakóház felépítésére nyitva álló határidő lejárta.

(3) Azokban a 2006. október 1. és 2009. május 31. között illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, melyekben a vagyonszerző az Itv. 23/A. §-a szerinti 2%-os illetékmérték alkalmazása érdekében vállalta az ingatlan 2 éven belüli eladását vagy a futamidő végén tulajdonjog-változást eredményező pénzügyi lízingbe adását (a továbbiakban együtt: továbbértékesítés), a vállalás teljesítésére nyitva álló határidő - a vagyonszerző erre irányuló kérelme esetén 4 év. A kérelem előterjesztésének határideje, ha a továbbértékesítésre nyitva álló határidő

a) 2008. október 1. és 2010. január 15. között járt le, 2010. január 31.,

b) 2010. január 15-ét követően járna le, a továbbértékesítésre nyitva álló határidő lejárta.

(4) Amennyiben a (2)-(3) bekezdések szerinti ügyekben a lakóház felépítésére, illetve az ingatlan továbbértékesítésére nyitva álló határidő e törvény hatálybalépése előtt lejárt, és az eredetileg vállalt határidő elmulasztására tekintettel az illeték késedelmi pótlékkal növelt összegét, a továbbértékesítés elmaradására tekintettel a pótilletéket a vagyonszerző megfizette, annak visszatérítéséről az állami adóhatóság az adóvisszatérítés szabályai szerint gondoskodik.

(5) Az e törvény hatálybalépésének napja és 2012. december 31. között - az illetékkötelezettség keletkezését követő 30 napon belül - illetékkiszabásra bejelentett ügyekben mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az olyan ingatlannak a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező lízingszerződés keretében történő megszerzése, mely a lízingszerződés megkötéséig a lízingbevevő tulajdona volt, és a tulajdonjog a lízingszerződés megkötése érdekében került a lízingbeadónak átadásra.

(6)[61] Amennyiben a (2)-(3) bekezdések szerinti ügyekben az állami adóhatóság a vagyonszerző kérelmének helyt adott, azonban a vagyonszerző a vállalásának határidőn belül nem tett eleget vagy nyilatkozata szerint előre látható, hogy nem tud eleget tenni, az állami adóhatóság a vagyonszerző 2012. március 31. napjáig benyújtott kérelme alapján, az e kérelme benyújtásakor hatályos illetékmértékek alkalmazásával szabja ki a vagyonszerzés után járó illetéket, melyet az Itv. 23/A. §-a szerinti vállalkozók esetében csökkenteni kell az általuk már megfizetett illeték összegével. A kérelem előterjesztésére előírt határidő jogvesztő. Amennyiben a vagyonszerző a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül maradéktalanul megfizeti az állami adóhatóság által e bekezdés szerint kiszabott illetéket, mentesül a lakóház felépítésének, illetve az ingatlan továbbértékesítésének, valamint a felfüggesztett illeték késedelmi pótlékkal növelt összege, illetve a pótilleték megfizetésének kötelezettsége alól. Egyúttal az állami adóhatóság törli a felfüggesztett illetéket.

(7)[62] Amennyiben a (2)-(3) bekezdések szerinti ügyekben az állami adóhatóság a vagyonszerző kérelmének helyt adott, és - a vagyonszerző vállalásának elmaradására tekintettel - már kiszabta az Itv. 23/A. § (6) bekezdése szerinti pótilletéket, illetve a vagyonszerzőnek az Itv. 87. § (2) bekezdése szerint a megállapított, de meg nem fizetett illetéket eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal növelt összegben kellene megfizetnie, azonban a vagyonszerző azokat nem fizette meg, az állami adóhatóság - határozatának módosításával - a vagyonszerző 2012. március 31. napjáig benyújtott kérelme alapján, az e kérelme benyújtásakor hatályos illetékmértékek alkalmazásával állapítja meg a vagyonszerzés után járó illetéket. A kérelem előterjesztésére előírt határidő jogvesztő. Az Itv. 23/A. §-a szerinti vállalkozók esetében az előírt illetéket csökkenteni kell az általuk már megfizetett illeték összegével. Amennyiben a vagyonszerző a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül maradéktalanul megfizeti az állami adóhatóság által e bekezdés szerint kiszabott illetéket, mentesül a lakóház felépítésének, illetve az ingatlan továbbértékesítésének, valamint a felfüggesztett illeték késedelmi pótlékkal növelt összege, illetve a pótilleték megfizetésének kötelezettsége alól. Egyúttal az állami adóhatóság törli a kiszabott pótilletéket, illetve a felfüggesztett illetéket.

(8)[63] Amennyiben a (2)-(3) bekezdések szerinti ügyekben az állami adóhatóság a vagyonszerző kérelmének helyt adott, azonban a vagyonszerző a vállalásának határidőn belül nem tett eleget és megfizette az Itv. 23/A. § (6) bekezdése szerinti pótilletéket, illetve az Itv. 87. § (2) bekezdése szerinti késedelmi pótlékkal növelt illetéket, az állami adóhatóság a vagyonszerző 2012. szeptember 30-áig benyújtott kérelme alapján az adóvisszatérítés szabályai szerint gondoskodik a megfizetett illeték - (6) bekezdésben említett illetékmértékek alkalmazásával megállapított illeték összegével csökkentett - visszatérítéséről. A kérelem előterjesztésére előírt határidő jogvesztő.

214. §[64]

215. §[65]

216. §[66]

217. §[67]

218. §[68]

219. §[69]

220. § E törvény az Art. 31. § (5) bekezdését, valamint az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 11. § (3) bekezdése a) pontját módosító rendelkezéseit a 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó adómegállapítás során alkalmazni kell.

221. § (1) E törvénynek az Art. 36. §-a (3) bekezdését, 146. §-a (2) bekezdését, valamint 149. §-ának (4) bekezdését megállapító rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az Art. e törvénnyel megállapított 92. § új (7)-(8) bekezdését e törvény hatálybalépését követően induló ellenőrzésekben kell alkalmazni.

(3) E törvénynek az Art. 132/A. §-ának (9) bekezdését megállapító szövegét e törvény hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.

(4) E törvény Art. 46. §-ának (1) bekezdését módosító rendelkezéseit a magánszemély részére 2009. évben teljesített kifizetések vonatkozásában is alkalmazni kell.

(5) Az Art. 36/A. §-ának (9) bekezdését beiktató rendelkezését a hatálybalépést követően teljesítendő kifizetésekre kell alkalmazni.

222. § (1) E törvény Art.-t módosító rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépésekor jogerősen el nem bírált ügyekben, továbbá a hatálybalépést követően az azt megelőző időszakra teljesítendő, illetve esedékessé vált kötelezettségekre azzal, hogy ha a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában hatályos rendelkezések az adózóra összességében kevésbé terhes bírság-, pótlékfeltételeket határoztak meg, a kötelezettségre legfeljebb az elkövetéskor hatályos törvényben meghatározott legmagasabb mérték alkalmazható.

(2) Az adózónak az e törvény hatálybalépését követően - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az azt megelőző időszakra teljesítendő bejelentési, adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési, bizonylat-kiállítási, adatszolgáltatási és adólevonási kötelezettségét a 2009. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.

223. § (1) E törvénynek a Tbj.-t módosít ó rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2010. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségre kell alkalmazni.

(2) E törvény 113. §-át a 2010. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségre kell alkalmazni, azzal, hogy a 2010. január 10-éig megszerzett jövedelmekre a 2009. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3)[70] A Tbj. 31. §-a (3)-(4) bekezdésének alkalmazásánál heti 36 órás foglalkoztatásnak kell tekinteni azt a munkaviszonyt is, amelyben a munkáltató a válság megoldására indított program keretében, munkaidő-szervezési intézkedéssel csökkentett munkaidőben - átlagosan legalább heti 20 órában - foglalkoztatott munkavállalóra tekintettel munkahelymegőrző támogatásban részesül. E rendelkezés - választás szerint - 2009. július 1-jétől visszamenőlegesen alkalmazható.

224. § (1) E törvénynek az Eho.-t módosító rendelkezéseit a 2010. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett hozzájárulásfizetési-kötelezettségre kell alkalmazni.

(2)[71]

(3)[72] Ha a természetes személy a kifizetőnek nyilatkozatot tett arról, hogy az utána fizetendő egészségbiztosítási járulék várhatóan eléri a hozzájárulás-fizetési felső határt, és 2009-ben a járulékalapja ténylegesen eléri vagy meghaladja a kilencmillió forintot, 2009-re vonatkozóan nem kell az Eho. 11/A. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi hozzájárulás hat százalékát bevallania és megfizetnie.

(4)[73] A 2009-ben kezdődő, naptári évtől eltérő üzleti év esetén a reprezentáció és az üzleti ajándék utáni egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettségre az Eho. 2009. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

225. § (1)[74][75]

(2) Az Flt. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2009. december 31-ét követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni, azzal, hogy a 2010. január 1-jét megelőzően szerzett jogosultsági időket és járulékalapot képező jövedelmeket figyel embe kell venni a 2009. december 31-ét követően megállapításra kerülő ellátásokra való jogosultság elbírálásánál és az ellátás összegének megállapításánál. A 2010. január 1-jét megelőzően benyújtott kérelmek alapján a 2009. december 31-ét követően megállapított ellátások tekintetében a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni az ellátásra való jogosultság és az ellátás összegének megállapítása, valamint az ellátás alapjául szolgáló jövedelmekre vonatkozó igazolások kiállítása tekintetében. A 2009. december 31-ét követően benyújtott kérelmek esetén az állami adóhatóság igazolást ad ki a 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó vállalkozói járulékalapról és járulékbefizetésről, amennyiben az az ellátás megállapításához szükséges.

(3) A 2010. január 1-jét megelőzően megállapított és 2009. december 31-ét követően is folyósított, vagy továbbfolyósításra kerülő ellátások tekintetében az Flt.-nek az ellátás megállapításakor hatályos rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell.

(4) A hatálybalépést megelőzően megállapított és 2009. december 31-ét követően még folyósított vállalkozói járadék kifizetése a szolidaritási alaprész terhére történik.

(5)[76] A 2009. december 31-ét követően befizetett (beszedett), az Flt. 2009. december 31-éig hatályos rendelkezései szerint fizetendő munkaadói járulék, munkavállalói járulék és vállalkozói járulék a Munkaerőpiaci Alap bevételét képezik, melyeket az Alap kezelője munkaerő-piaci járulékként tart nyilván.

(6)[77] Az Flt. 2009. december 31-éig hatályos rendelkezései szerint fizetendő munkaadói járulékból, munkavállalói járulékból és vállalkozói járulékból származó követelések és kötelezettségek a Munkaerőpiaci Alapot illetik meg, illetve terhelik.

226. §[78]

227. § (1) Az Mpt. 24. § (1) és (3) bekezdésének e törvénnyel megállapított rendelkezéseit az e törvény hatálybalépése után benyújtott átlépési nyilatkozatok tekintetében kell alkalmazni. A (3) bekezdés alkalmazása során az e törvény hatálybalépését megelőzően kezdeményezett átlépéseket nem kell figyelembe venni.

(2) Az Mpt. 24. §-ának e törvénnyel megállapított (10)-(11) bekezdései szerint a Magyar Államnak átutalt követelések értékét a központi költségvetés XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 1. Vegyes bevételek alcímén önálló jogcím-csoporton kell elszámolni költségvetési bevételként.

228. § Az Mpt. 89. §-a e törvénnyel megállapított (4) bekezdésének alkalmazása során az e törvény hatálybalépését megelőzően megállapított nyugdíjszolgáltatásokat, valamint kezdeményezett átlépéseket és portfólióvál-tásokat nem kell figyelembe venni.

229. § (1) E törvénynek az Szt.-t módosító rendelkezéseit először a 2010. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E törvénynek az Szt.-t módosító 146. §-ának, valamint 148. §-153. §-ának, továbbá a 183. § (3) bekezdésének, valamint a 183. § (4) bekezdésének rendelkezései a 2009. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatók.

230. § A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvénynek az e törvény 159. §-ával megállapított rendelkezése a 2009. adóévi adókötelezettségre is alkalmazható.

231. § Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény e törvény 175. §-ával módosított 276. §-ának rendelkezéseit az adózó a 2009. december 31. napig bevételként elszámolt összegre, a magánszemély a 2009. december 31. napig megszerzett jövedelemre alkalmazhatja. Az e rendelkezés szerinti határidő a Tao törvény szerint külföldi személy jogutód nélküli megszűnése vagy a részesedés elidegenítése révén a külföldi személyben részesedéssel rendelkező által szerzett jövedelem tekintetében 2010. december 31., ha a külföldi személyben részesedéssel rendelkező adózó, illetve magánszemély 2009. december 31. napjáig kezdeményezi a külföldi személy megszüntetését, vagy a külföld személyben fennálló részesedésének elidegenítését, és a külföldi személy 2010. december 31. napjáig megszűnik, illetve a részesedés elidegenítése megtörténik.

232. § (1) A Bit. - e törvény 161. §-ával megáll apí-tott - 96. § (6) bekezdését az e törvény hatálybalépését követően kötött szerződések alapján történő kárkifizetésekre kell alkalmazni.

(2) A Bit. - e törvény 161. §-ával megállapított - 96. § (6) bekezdését az e törvény hatálybalépéskor fennálló határozatlan tartamú szerződések esetén, a hatálybalépést követő harmadik hónap utolsó napját követően kezdődő biztosítási időszak első napja után bekövetkező káreseményekkel kapcsolatos kárkifizetésekre kell alkalmazni.

(3) A biztosító köteles a (2) bekezdésben meghatározott biztosítási időszak kezdete előtt legalább hatvan nappal a szerződő felet írásban értesíteni a Bit. - e törvény 161. §-ával megállapított - 96. § (6) bekezdésében foglaltakról.

(4) A Bit. e törvény 161. §-ával megállapított 96. §-ának (7) bekezdését az e törvény hatálybalépését követően bekövetkezett káreseményekre kell alkalmazni.

233. § E törvény 175. §-ának és 231. §-ának rendelkezései 2009. január 1-jétől alkalmazhatók.

234. § (1) Az Adómód. tv.-nek az e törvény 165. és 185. §-ával megállapított rendelkezéseit azokban az esetekben is alkalmazni kell, amelyekben a lakóingatlan-értékesítés tekintetében az Áfa tv. 84. §-a szerint megállapított időpont 2009. július 1. és az e törvény hatálybalépését megelőző nap közötti időszakra esik. Abban az esetben, ha az előzőekben meghatározott időszakon belül a lakóingatlan-értékesítésről számla kibocsátása is történt, a lakóingatlan értékesítője köteles a kibocsátott számla adattartalmának megfelelő módosításáról gondoskodni.

(2) Abban az esetben, ha az (1) bekezdés alkalmazása egyúttal az Art. szerint önellenőrzést is igényel, az önellenőrzés pótlékmentesen végezhető el.

235. § E törvénynek a - Gyftv. 36. §-a (7) bekezdésére vonatkozó módosító, valamint (8) és (9) bekezdését megállapító - 164. §-a első ízben a 2010. évre vonatkozó befizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozóan, a 2011. évi befizetési kötelezettségek teljesítésekor érvényesítendő engedményre alkalmazhatók.

236. §[79]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2009. évi LXXVII. törvényhez[80]

2. melléklet a 2009. évi LXXVII. törvényhez[81]

3. melléklet a 2009. évi LXXVII. törvényhez[82]

4. melléklet a 2009. évi LXXVII. törvényhez[83]

5. melléklet a 2009. évi LXXVII. törvényhez[84]

6. melléklet a 2009. évi LXXVII. törvényhez[85]

Az Áfa tv.-nek az Adómód. tv. 2. mellékletével megállapított 3/A. számú mellékletének II. része a következő 2. ponttal egészül ki:

[II. rész: szolgáltatások
SorszámMegnevezés]
"2.Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás"

7. melléklet a 2009. évi LXXVII. törvényhez[86]

8. melléklet a 2009. évi LXXVII. törvényhez[87]

9. melléklet a 2009. évi LXXVII. törvényhez[88]

10. melléklet a 2009. évi LXXVII. törvényhez[89]

11. melléklet a 2009. évi LXXVII. törvényhez[90]

12. melléklet a 2009. évi LXXVII. törvényhez[91]

13. melléklet a 2009. évi LXXVII. törvényhez[92]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. június 29-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[19] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[20] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[22] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[23] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[24] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[25] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[26] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[27] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[28] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[29] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[30] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[31] Módosította a 2010. évi LXIV. törvény 1. §-a. Hatályos 2010.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXIII. törvény 67. § -a. Hatálytalan 2009.12.31.

[33] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[34] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[35] A 2009. évi CXVI. törvény 142. § 8. pontja alapján az Szja. tv. 186. § 18. pontjában az "8.19., 8.29., 8.35," szövegrészek nem lépnek hatályba.

[36] A 2009. évi CXVI. törvény 142. § 8. pontja alapján az Szja. tv. 186. § 19. pontjában az "I. Jellemzően előforduló költségek fejezetének 17. pontjában a "továbbá az erről szóló kormányrendelet szerint naponta számított igazolás nélkül elismert költség," szövegrész, " szövegrész nem lép hatályba.

[37] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[38] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[39] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[40] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[41] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[42] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[43] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[44] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[45] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[46] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[47] A 2009. évi CLI. törvény 18. § (21) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[48] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[49] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[50] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[51] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[52] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[53] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[54] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[55] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[56] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.03.

[57] A 2009. évi CXVI. törvény 142. § 9. pontja alapján az Szja. tv. 206. § (6) bekezdésében az "és 13. §-a (1) bekezdésének e törvénnyel módosított m) pontját" szövegrész nem lép hatályba.

[58] Megállapította a 2011. évi CLVI. törvény 30. § - a. Hatályos 2011.11.30.

[59] A 2009. évi CXVI. törvény 142. § 9. pontja alapján nem lép hatályba.

[60] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LVII. törvény 13. § - a. Hatálytalan 2010.06.29.

[61] Beiktatta a 2011. évi CLVI. törvény 169. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[62] Beiktatta a 2011. évi CLVI. törvény 169. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[63] Megállapította a 2012. évi LXIX. törvény 64. § - a. Hatályos 2012.06.20.

[64] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LVII. törvény 13. § - a. Hatálytalan 2010.06.29.

[65] Módosította a 2010. évi LVII. törvény 13. § - a. Hatályos 2010.06.29.

[66] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LVII. törvény 13. § - a. Hatálytalan 2010.06.29.

[67] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LVII. törvény 13. § - a. Hatálytalan 2010.06.29.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LVII. törvény 13. § - a. Hatálytalan 2010.06.29.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi LVII. törvény 13. § - a. Hatálytalan 2010.06.29.

[70] Hatályba lépése előtt módosította a 2009. évi CXVI. törvény 127. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[71] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CXXIII. törvény 35. § - a. Hatálytalan 2010.12.31.

[72] Beiktatta a 2009. évi CXVI. törvény 128. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[73] Beiktatta a 2009. évi CXVI. törvény 128. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[74] Hatályba lépése előtt módosította a 2009. évi CXVI. törvény 129. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[75] A 2009. évi CXXXIV. törvény 22. § (6) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[76] Beiktatta a 2009. évi CXVI. törvény 130. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[77] Beiktatta a 2009. évi CXVI. törvény 130. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi C. törvény 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.11.03.

[79] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CIX. törvény 51. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[80] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[81] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[82] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[83] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[84] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[85] A 2009. évi XXXV. törvény 3. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete alapján - figyelembe véve a 38. § (3) bekezdését - későbbi időpontban lép hatályba, amelyet az adópolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozattal állapítja meg. 2011.01.02. napjától hatályon kívül helyezni rendelte ezen törvény 205. §-a.

[86] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[87] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[88] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[89] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[90] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[91] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

[92] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 205. §-a. Hatálytalan 2011.01.02.

Tartalomjegyzék