39/2009. (IV. 8.) FVM rendelet

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"d) tejkvóta összessége: a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 43/2008. (IV. 4.) FVM rendelet szerinti beszállítási és közvetlen értékesítési tejkvóta együttes összege."

2. §

Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Öröklés esetén a támogatási jogosultság jogosultja változásának az MVH által vezetett nyilvántartásban történő átvezetése iránti kérelmet - a jogerős hagyatékátadó végzéssel vagy annak másolatával együtt - a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül be kell nyújtani az MVH-nak."

3. §

(1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A termelő támogatási jogosultságát vagy annak egy részét az állatállomány átruházása, illetve bérbeadása nélkül más termelő részére átruházhatja, illetve bérbe adhatja, összhangban az 1973/2004/EK rendelet 78. cikk 3. pontjában és a 108. cikk 3. pontjában foglaltakkal."

(2) Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatási jogosultság átruházása, illetve bérbeadása esetén a feleknek a támogatási jogosultság jogosultja változásának nyilvántartásba történő - a vonatkozó szerződésen alapuló - átvezetése iránti kérelmet közösen kell benyújtaniuk az MVH-hoz legkésőbb az 1. § (1) bekezdésében meghatározott, a vonatkozó támogatási jogcímhez kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatást szabályozó jogszabály szerinti támogatási kérelemre vonatkozó jogerős határozat kézhezvételét követően a támogatási kérelemre vonatkozó benyújtási időszak utolsó napjával bezárólag. A teljes állatállomány birtokon tartási időszak alatt történő átruházásakor az átadó termelő által bérelt támogatási jogosultságnak az átvevő termelő részére történő bérbeadása esetén a támogatási jogosultság jogosultja változásának nyilvántartásba történő - a vonatkozó szerződésen alapuló - átvezetése iránti kérelmet az átruházástól számított tizenöt napon belül kell benyújtani az MVH-hoz."

(3) Az R. 6. §- a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A támogatási jogosultságok átruházása vagy bérbeadása esetén megállapított új egyéni felső határ megállapítása vonatkozásában az 1973/2004/EK rendelet 80. és 110. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

4. §

Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a termelő adott támogatási évben az egyéni támogatási felsőhatár kilencven százaléka alatt használja ki támogatási jogosultságát, akkor az összes ki nem használt egyéni támogatási jogosultság az országos tartalék javára ellenérték nélkül megvonásra kerül, függetlenül attól, hogy a termelő saját vagy használatba vett támogatási jogosultságát érinti. Kivételt képeznek az 1973/2004/EK rendelet 78. és 108. cikke (2) bekezdéseiben megfogalmazott esetek."

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 6. § (2) bekezdése hatályát veszti.

(3) E rendelet a hatálybalépését követő harmadik napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter