43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés b) és c) pontjában, (6) bekezdés b) pontjában, a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § a) és b) pontjában, a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 7. § (1) bekezdésében, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 38. § b) pontjában, a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 11. törvényerejű rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének g) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

23. §[23]

24. §[24]

25. §[25]

26. §[26]

27. §[27]

28. §[28]

29. § (1)[29]

(2)[30]

30. §[31]

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

34. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2009. október 1. napján lép hatályba.

(2)[35]

(3) E rendelet rendelkezéseit - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(4) E rendelet 18-19. §-át, 20. § (1) és (3) bekezdését, 21-24. §-át, 35. § (3) bekezdés a)-d) pontjait, 36. § (2) bekezdését, valamint 37. § (3) bekezdését a 2006. január 1-jét követően az igazságügyi szakértői névjegyzékbe bejegyzett igazságügyi szakértők alapismereti oktatására és vizsgájára is alkalmazni kell.

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

38. § (1) Az 1-28. §, a 29. § (2) bekezdése, a 31-33. §, a 35. §, valamint a 37. § 2009. október 2. napján hatályát veszti.

(2) A 29. § (1) bekezdése, a 30. §, a 34. § (2) bekezdése és a 36. § 2009. november 2. napján hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet 2011. december 31. napján hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

igazságügyi miniszter

Melléklet a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelethez

"5. számú melléklet a 13/1991. (XI. 26.) IM rendelethez

A közjegyző neve:
Székhelye:


STATISZTIKAI JELENTÉS
A .... év .....................hónapjában elintézett ügyekről


1. Közjegyzői okiratok
1.1 Ügyleti okiratok száma:
1.2 Jegyzőkönyvi tanúsítványok száma:
Közjegyzői okiratok száma összesen:
Közjegyzői okiratkészítés során közreműködés megtagadása:
Meghiúsult közjegyzői okiratok száma:
2. Záradéki tanúsítványok
2.1. Másolat hitelesítése:
2.2. Névaláírás hitelesítése:
2.3. Közhitelességű nyilvántartás tanúsítása:
2.4. Okirat felmutatása:
2.5. Elektronikus letéti tár:
2.6. Fordítás hitelesítése:
2.7. Jogi jelentőségű tény tanúsítása:
Záradéki tanúsítványok száma összesen:
Meghiúsult záradéki tanúsítványok száma:
3. Közjegyzői nemperes ügyek


1. Hagyatéki ügy 2. Értékpapír- és okirat semmissé nyilvánítási ügy 3. Zálogjogi nyilvántartással összefüggő ügy
4. Gépjármű zálognyilvántartás 5. Szakértői kirendelés 6. Előzetes bizonyítás 7. Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése 8. Záradéki tanúsítványok készítése során közreműködés megtagadása 9/a. Élettársi kapcsolat fennállásával kapcsolatos nyilvántartási ügy 9/b. Élettársi kapcsolat fenn nem állásával kapcsolatos nyilvántartási ügy 10. Összesen
Az ügyek száma, megoszlása az eljárás időtartama szerint123456789/a9/b10
Előző hónapról folyamatban maradt
Érkezett
Befejezett
Folyamatban maradtÖsszesen
1 éven túli
2 éven túli
5 éven túli
Jogerőre emelkedett
Az adott hónapban érkezett fellebbezések száma
Felterjesztett
Az ügyek száma, megoszlása az eljárás időtartama szerint123456789/a9/b10
Fel nem terjesztettIntézkedést igénylő
fellebbezésekVisszavonás
Elutasítás
A másodfokú bíróságrólHelybenhagyás
visszaérkezett ügyekben hozottHat. kívül helyezés, új eljárás
határozatokMegváltoztatás
A befejezett ügyekben az eljárás időtartama*
0-3
3-6
6-12
1 év felett
2 év felett
* A kezdőirat érkezésétől a befejezésig eltelt idő. A határértékek az alacsonyabb kategóriában vannak feltüntetve.
Kelt, ................. , ......év ............hó .....nap.
……………………………..
közjegyző

"

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.11.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[31] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.11.02.

[32] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[33] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[34] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[35] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.11.02.

[36] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[37] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.11.02.

[38] Hatályon kívül helyezte e rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

Tartalomjegyzék