50/2009. (XII. 30.) EüM rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet, az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosításáról

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. évi törvény 247. § (2) bekezdés h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.I.)

a) 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete,

b) 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete,

c) 3. számú melléklete e rendelet 3. melléklete,

d) 4. számú melléklete e rendelet 4. melléklete,

e) 5. számú melléklete e rendelet 5. melléklete

szerint módosul.

2. § (1) Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.II.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A nem az Etv. 28. §-a szerinti tagállamban vagy állampolgár által megszerzett, illetve a nem valamely tagállam arra feljogosított intézménye által kiállított, az Etv. IV. Fejezete szerinti alap-, közép- és felsőfokú szakképesítést tanúsító bizonyítvány elismerésére irányuló eljárások során az elismerhetőség, illetve annak további feltételei tekintetében az EEKH a 6. § alapján határoz. Ha a bizonyítvány további feltételek előírása nélkül nem ismerhető el, az elismerés feltételeként - a kérelmező által folytatott tanulmányok, valamint a megszerzett szakmai tapasztalat figyelembevételével - az EEKH szakmai vizsga letételét írhatja elő az Etv. IV. Fejezetében, valamint 16. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alkalmazásával.

(4) Az elismerési eljárást a 3. § szerint kell lefolytatni, ha tagállami kérelmező nem tagállamban megszerzett oklevele valamely tagállamban korábban már elismerésre került."

(2) Az R.II. 5. §-a a következő (1)-(2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a § jelenlegi szövegének jelölése (3) bekezdésre változik:

"(1) Az egészségügyi képesítések megszerzését tanúsító oklevelek elismerésére irányuló kérelmet a 2. melléklet szerinti adattartalmú, az EEKH által erre rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani, amihez az Etv. szerinti dokumentumokat és igazolásokat kell csatolni.

(2) Amennyiben a kérelmező több, az (1) bekezdésben szereplő bizonyítvány, oklevél, vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány elismerését kéri, az EEKH minden bizonyítvány, oklevél, vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány esetében külön elismerési eljárást folytat le."

(3) Az R.II. 6. § (2) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: "Az EEKH az elismerési eljárás során szakértőként"

[a) az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács tagját vagy illetékes bizottságát,

b) az elismertetni kívánt oklevél által tanúsított képzésre jogosult oktatási intézményt, vagy

c) az adott szakterületen legalább tízéves egészségügyi oktatási vagy gyakorlati idővel rendelkező személyt

rendelheti ki.]

(4) Az R.II. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az EEKH az elismerésről hozott határozatát közli az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartását vezető szervvel és az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartását vezető szervvel."

(5) Az R.II. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bizonyítványát, oklevelét külföldön elismertetni szándékozó azon személy részére, aki szerepel az Eütv. 111. §-a szerinti, az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában, kérelemre az EEKH hatósági bizonyítványt állít ki az Etv. 60/A. §-a alapján."

(6) Az R.II. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) A 10-13. §-ban, valamint az Eütv. 110/A. §-ában említett hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti adattartalmú, az EEKH által erre rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. A kérelemhez a külön jogszabályban foglaltakon túl csatolni kell a személyazonosságot és lakóhelyet igazoló okmány, valamint a bizonyítvány, oklevél, vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány másolatát. Az EEKH a hatósági bizonyítványt a kérelem beérkezésétől számított 22 munkanapon belül állítja ki.

(2) Ha a fogadó tagállam illetékes hatóságának megkeresése arra irányul, hogy az EEKH tudomással bír-e a képesítését külföldön elismertetni szándékozó magyar állampolgár kérelmezővel, vagy korábban Magyarországon egészségügyi tevékenységet végzett kérelmezővel kapcsolatos, a külföldi tevékenységvégzés jogát vagy az oklevele külföldi elismerését érintő körülményről, az EEKH az Eütv. 110. § (16) bekezdése szerinti adatok alapján, negyvenöt munkanapon belül tájékoztatja a küldő vagy származási tagállam arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságát, ha az adat továbbítását törvény lehetővé teszi vagy ahhoz az érintett hozzájárul."

3. § (1) Az R.II. 1. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

(2) Az R.II.

a) 2. melléklete helyébe az e rendelet 7. melléklete szerinti melléklet,

b) 4. melléklete helyébe az e rendelet 8. melléklete szerinti melléklet

lép.

4. § (1) Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.III.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Hivatal - az orvosi bélyegző elkészítése érdekében - az orvos és fogorvos alapnyilvántartásba vételéről szóló határozatot 10 munkanapon belül közli az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervével."

(2) Az R.III. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 6. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (1)-(2) és (5) bekezdése szerinti eljárásban a hatósági igazolványt, illetve kivonatot a kérelem benyújtásától számított 22 munkanapon belül kell kiállítani."

(3) Az R.III. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az ideiglenes tevékenységre jogosító engedély kiadásáról szóló határozatot az Országos Tisztifőorvosi Hivatal közli:

a) a tevékenység végzésére jogosulttal,

b) az egészségügyi szolgáltatóval, ahol a jogosult a tevékenységet végezheti,

c) a Hivatallal."

5. § Az R.III. 3. melléklete e rendelet 9. melléklete szerint módosul.

6. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Az R.II.

a) 1. § (2) bekezdésében az "illetékes hatósága" szövegrész helyébe az "arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósága",

b) 3. § (2) bekezdésének első mondatában az "Az EEKH" szövegrész helyébe az "Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH)",

c) 3. § (3) bekezdésében, 7. § (2) és (6) bekezdésében a "15 napon" szövegrész helyébe a "tíz munkanapon",

d) 7. § (4) bekezdésében a "30 nappal" szövegrész helyébe a "huszonkét munkanappal",

e) 10. § (3) bekezdésében az "igazolást állít ki" szövegrész helyébe a "hatósági bizonyítványt állít ki" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R.II.

a) 2. §-a,

b) 6. § (1) és (4) bekezdése,

c) 6. § (5) bekezdésének utolsó mondata,

d) 10. § (2) bekezdése,

e) 3. melléklete.

(4) Hatályát veszti az R.III.

a) 3. § (1) bekezdése,

b) 3. § (2) bekezdésének utolsó mondata,

c) 10. § (2) bekezdése.

(5) Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. melléklete 5. pontjának való megfelelést szolgálja az alábbiak szerint:

a) 5.1.1. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.) és 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.);

b) 5.1.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és 2007/C 165/06 EK bizottsági közlemény (2007. július 19., 13. o.);

c) 5.1.3. pontja tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.), helyesbítve az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L sorozat 93., 2008. április 4.);

d) 5.1.4. pontja tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és 2007/C 165/06 EK bizottsági közlemény (2007. július 19., 13. o.);

e) 5.2.2. pontja tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.);

f) 5.3.2. pontja tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), helyesbítve az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L sorozat 93., 2008. április 4.);

g) 5.3.3. pontja tekintetében a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.) és 2007/C 165/06 EK bizottsági közlemény (2007. július 19., 18. o.);

h) 5.5.1. pontja tekintetében a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.);

i) 5.5.2. pontja tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.);

j) 5.6.1. pontja tekintetében a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.);

k) 5.6.2. pontja tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.) és 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.).

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

1. melléklet az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

I. Az R.I. 1. számú mellékletének A) pontjában szereplő táblázat

1. Bulgáriára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Cseh Köztársaságra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás]
SpanyolországTítulo de licenciado en1. Ministerio de
MedicinaEducación y Cultura
(Egyetemi orvosdoktori(Oktatási és
oklevél)Kulturális
Minisztérium)
2. El rector de una
Universidad
(Egyetemi rektor)

3. Spanyolországra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás]
SpanyolországTítulo de licenciado en1. Ministerio de
MedicinaEducación y Cultura
(Egyetemi orvosdoktori(Oktatási és
oklevél)Kulturális
Minisztérium)
2. El rector de una
Universidad
(Egyetemi rektor)

4. Franciaországra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás]
FranciaországDiplôme de fin de deuxième
cycle des études médicales
(Az orvostudomány terén
folytatott második képzési
ciklus befejezését igazoló
oklevél)
Universités (Egyetemek)

5. Portugáliára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás]
PortugáliaCarta de Curso de
licenciatura em medicina
(Orvosi Tanulmányok
befejezését tanúsító oklevél)
Universidades (Egyetemek)Certificado emitido pela
Ordem dos Médicos
(Az Orvosi Kamara által
kibocsátott bizonyítvány)

II. Az R.I. 1. számú mellékletének B) pontjában szereplő táblázat

1. Bulgáriára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Franciaországra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv]
Franciaország1. Certificat d'études1. Universités
spécialisées de médicine(Egyetemek)
accompagné du diplôme
d'Etat de docteur en2. Conseil de l'Ordre des
médecinemédecins
(Orvostudományok doktora(Orvosi Kamara Tanácsa)
állami oklevéllel kísért
szakorvosi tanulmányokat3. Universités
igazoló bizonyítvány)(Egyetemek)
2. Attestation de médecin
spécialiste qualifié
accompagnée du diplôme
d'Etat de docteur en
médecine
(Orvostudományok doktora
állami oklevéllel kísért
szakorvosi képesítési
bizonyítvány)
[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv]
3. Diplôme d'études
spécialisées ou diplôme
d'études spécialisées
complémentaires qualifiant
de médecine accompagné
du diplôme d'Etat de
docteur en médecine
(Orvostudományok doktora
állami oklevéllel kísért
szakorvosi vagy kiegészítő
szakosított tanulmányokat
igazoló oklevél)

3. Hollandiára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv]
"
HollandiaBewijs van inschrijving in1. Medisch Specialisten
een SpecialistenregisterRegistratie Commissie
(Igazolás szakorvosi(MSRC) van de Koninklijke
nyilvántartásba történőNederlandsche
felvételről)Maatschappij tot
Bevordering der
Geneeskunst
[Holland Királyi
Orvostudományi
Fejlesztési Társaság
Szakorvosi Nyilvántartási
Bizottsága (MSRC)]
2. Sociaal-
Geneeskundigen
Registratie Commissie
(SGRC) van de Koninklijke
Nederlandsche
Maatschappij tot
Bevordering der
Geneeskunst
(Holland Királyi
Orvostudományi
Fejlesztési Társaság
Társadalom-orvostani
Nyilvántartási Bizottsága)

4. Portugáliára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv]
"
PortugáliaTitulo de especialistaOrdem dos Médicos
(Szakorvosi cím)(Orvosi Kamara)

5. Szlovákiára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv]
"
SzlovákiaDiplom o specializácii1. Slovenská
(Szakosításról szóló oklevél)zdravotnícka
univerzita
(Szlovák Egészségügyi
Egyetem)
2. Univerzita
Komenského v
Bratislave
(Pozsonyi Komensky
Egyetem)
3. Univerzita Pavla
Jozefa Safárika v
Kosiciach
(Kassai Pavol Jozef
Safárik Egyetem)

III. Az R.I. 1. számú mellékletének C) pontjában szereplő táblázat

1. "Allergológia" címszó alatti részében a

a) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés \
Allergológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év]
"
DániaMedicinsk allergologi eller medicinske
Overf0lsomhedssygdomme
(hatályon kívül helyezve: 2004. január
1.)

b) Hollandiára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Allergológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év]
"
HollandiaAllergologie (hatályon kívül helyezve:
1996. augusztus 12.)

2. "Aneszteziológia" címszó alatti részében a Franciaországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Aneszteziológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év]
FranciaországAnesthésie-Réanimation

3. "Arc-, állcsont- és szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)" címszó alatti részében a Bulgáriára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

4. "Arc- és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés)" címszó alatti részében a Magyarországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Arc-és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés)
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év]
"
MagyarországSzájsebészet (hatályon kívül helyezve: 2007.
szeptember 30.)

5. "Általános haematológia" címszó alatti részében a

a) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Általános haematológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év]
"
DániaIntern mecicin: haematologi

b) Magyarországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Általános haematológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év]
"
MagyarországHematológia

6. "Baleseti és sürgősségi orvostan" címszó alatti részében

a) a Cseh Köztársaságra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Baleseti és sürgősségi orvostan
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év]
"
Cseh Köztársaság- Traumatologie
- Urgentní medicina

b) a Magyarországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Baleseti és sürgősségi orvostan
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év]
"
MagyarországOxyológia és sürgősségi orvostan

c) a Szlovákiára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Baleseti és sürgősségi orvostan
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év]
"
Szlovákia- Úrazová chirurgia
- Urgentná medicina

d) az Egyesült Királyságra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Baleseti és sürgősségi orvostan
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év]
"
Egyesült KirályságEmergency medicine

7. "Belgyógyászat" címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Belgyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év]
"
DániaIntern medicin (hatályon kívül helyezve:
2004. január 1.)

8. "Bőr- és nemibeteg-gyógyászat" címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Bőr- és nemibeteg-gyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év]
"
DániaDermato-venerologi

9. "Csecsemő- és gyermekgyógyászat" címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Csecsemő- és gyermekgyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
DániaPœdiatri

10. "Diagnosztikai radiológia" címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Diagnosztikai radiológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
DániaDiagnostik radiologi

11. "Endokrinológia" címszó alatti részében a

a) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Endokrinológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év]
"
DániaIntern medicin: endokrinologi

b) Franciaországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Endokrinológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év]
"
FranciaországEndocrinologie - diabète - maladies
métaboliques

c) Portugáliára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Endokrinológia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év]
"
PortugáliaEndocrinología/ Nutriçâo

12. "Érsebészet" címszó alatti részében a

a) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Érsebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év]
"
DániaKarkirurgi

b) Portugáliára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Érsebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év]
"
PortugáliaAngologia/Cirurgia vascular

13. "Fizioterápia" címszó alatti részében a

a) Franciaországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Fizioterápia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év]
"
FranciaországMédecine physique et de réadaptation

b) Portugáliára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Fizioterápia
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év]
"
PortugáliaMedicina física e de reabilitaçâo

14. "Fül-orr-gégegyógyászat" címszó alatti részében a

a) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Fül-orr-gégegyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év]
"
DániaOto-rhino-laryngologi

b) Franciaországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Fül-orr-gégegyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év]
"
FranciaországOto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-faciale

15. "Gasztroenterológia" címszó alatti részében a

a) Belgiumra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Gasztroenterológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
BelgiumGastro-entérologie/Gastro-enterologie

b) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Gasztroenterológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
DániaIntern medicin: gastroenterology og
hepatologi

c) Hollandiára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Gasztroenterológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
HollandiaMaag-darm-leverziekten

16. "Geriátria" címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Geriátria
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
Dánia1 Intern medicin: geriatric

17. "Gyermekpszichiátria" címszó alatti részében a

a) Franciaországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Gyermekpszichiátria
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
FranciaországPédopsychiatrie (hatályon kívül helyezve:
1991. január 1.)

b) Magyarországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Gyermekpszichiátria
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
MagyarországGyermek- és ifjúsági pszichiátria

c) Portugáliára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Gyermekpszichiátria
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
PortugáliaPsiquiatria da infáncia e da adolescéncia

18. "Idegsebészet" címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Idegsebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év]
"
DániaNeurokirurgi

19. "Immunológia" címszó alatti részében a Bulgáriára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

20. "Infektológia" címszó alatti részében a

a) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Infektológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
DániaIntern medicin: Infektionsmedicin

b) Portugáliára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Infektológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
PortugáliaDoencas infecciosas

21. "Kardiológia" címszó alatti részében a a) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Kardiológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
DániaIntern medicin: Kardiologi

b) Franciaországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Kardiológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
FranciaországCardiologie et maladies vasculaires

22. "Klinikai biológia" címszó alatti részében a Görögországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Klinikai biológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
Görögország-

23. "Mellkassebészet" címszó alatti részében

a) a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Mellkassebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év]
"
DániaThoraxkirurgi

b) az Olaszországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Mellkassebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év]
"
Olaszország- Chirurgia toracica;
- Cardiochirurgia

24. "Mikrobiológia és bakteriológia" címszó alatti részében a Görögországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

25. "Nefrológia" címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Nefrológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
DániaIntern medicin: nefrologi

26. "Neurológia" címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Neurológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
DániaNeurologi

27. "Ortopédia" címszó alatti részében a Magyarországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Ortopédia
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év]
"
MagyarországOrtopédia és traumatológia

28. "Patológia" címszó alatti részében

a) a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Patológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
DániaPatologisk anatomi og cytology

b) az Írországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Patológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
ÍrországHistopathology

29. "Plasztikai sebészet" címszó alatti részében a Portugáliára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Plasztikai sebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év]
"
PortugáliaCirurgia plàstica, estética e reconstrutiva

30. "Radiológia" címszó alatti részében a Spanyolországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Radiológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
SpanyolországElectroradiología (hatályon kívül helyezve:
1984. február 1.)

31. "Reumatológia" címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Reumatológia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
DániaIntern medicin: reumatologi

32. "Sebészet" címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Sebészet
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év]
"
DániaKirurgi

33. "Sugárterápia" címszó alatti részében a

a) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Sugárterápia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
DániaKlinisk Onkologi

b) Franciaországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Sugárterápia
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
FranciaországOncologie option oncologie
radiothérapique

34. "Szemészet" címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Szemészet
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év]
"
DániaOftalmologi

35. "Szülészet-nőgyógyászat" címszó alatti részében a

a) Bulgáriára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

b) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Szülészet-nőgyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
DániaGynaekologi og obstetrik

c) Hollandiára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Szülészet-nőgyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
HollandiaObstetrie en Gynaecologie

36. "Társadalomorvostan és szociális orvostan" címszó alatti részében a Ciprusra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

37. "Trópusi betegségek" címszó alatti részében az Ausztriára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Trópusi betegségek
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
AusztriaSpezifische Prophylaxe und Tropenmedizin

38. "Tüdőgyógyászat" címszó alatti részében a Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Tüdőgyógyászat
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év]
"
DániaIntern medicin: lungesygdomme

39. "Urológia" címszó alatti részében a a) Dániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Urológia
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év]
"
DániaUrologi

b) Franciaországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés
Urológia
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év]
"
FranciaországChirurgie urologique

IV. Az R.I. 1. számú mellékletének D) pontjában szereplő táblázat

1. Franciaországra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezése]
"
FranciaországDiplômes d'études spécialisées de médicine générale accompagné du diplôme d'Etat
de docteur en médicine

2. Hollandiára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezése]
"
HollandiaCertificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (kiadta: Huisarts,
Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie
(HRVC)

3. Portugáliára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezése]
"
PortugáliaTítulo de especialista em medicina geral e familiar

V. Az R.I. 1. számú mellékletének E) pontjában szereplő táblázat

1. Spanyolországra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés]
"
SpanyolországMédico de familia

2. Portugáliára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágMegnevezés]
"
PortugáliaEspecialista em medicina geral e familiar

2. melléklet az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

Az R.I. 2. számú mellékletének A) pontjában szereplő táblázat

1. Cseh Köztársaságra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás]
"
Cseh Köztársaság1. Diplom o ukoncení studia
ve studijním programu
osetrovatelství ve studijním
oboru vseobecná sestra
(bakalár, Bc.)
[Az ápoló képzés tanulmányi
program befejezését igazoló
oklevél az általános
ápolás/nővér szakon (bakalár -
baccalaureus, Bc.)]
2. Diplom o ukoncení studia
ve studijním oboru
diplomovaná vseobecná
sestra (diplomovany
specialista, DiS.) accompanied
by the following certificate:
Vysvédcení o absolutoriu
[Az ápoló képzés tanulmányi
program befejezését igazoló
okleveles általános
ápolás/nővér szakon
(diplomovany specialista -
okleveles szakember, DiS.)]
1. Vysoká skola zrizéná nebo
uznaná státem
(Az állam által alapított vagy
elismert egyetem)
2. Vyssí odborná skola zrízená
nebo uznaná státem
(Az állam által alapított vagy
elismert főiskola)
1. Vysvédcení o státní
závérécné zkousce
(Államvizsgáról szóló
bizonyítvány)
2. Vysvédcéní o
absolutoriu
(Bizonyítvány a felsőfokú
tanulmányok elvégzéséről)

2. Lengyelországra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás]
"
Lengyelország1. Dyplom ukonczenia
studiów wyzszych na
kierunku pielegniarstwo
z tytutem "magister
pielegniarstwa"
(Ápolói szakon végzettek
egyetemi/főiskolai
oklevele "okleveles ápoló"
címmel)
2. Dyplom ukonczenia
studiów wyzszych
zawodowych na
kierunku/specjalnosci
pielegniarstwo z tytufem
"licencjat pielegniarstwa"
(Ápolói karon/szakon
végzett felsőfokú
tanulmányok befejezését
igazoló diploma, mely
"ápolónő licenc" cím
használatára jogosít)
Instytucja prowadzaca
ksztatcenie na poziomie
wyzszym uznana przez
wtasciwe wladze
(A felsőfokú végzettséget nyújtó
oktatási intézmény képzési
tevékenységét elismerő illetékes
hatóság)

3. Romániára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás]
Románia1. Diploma de absolvire de1. Universitäti
asistent medical generalist cu(1. Tudományegyetem)
studii superioare de scurtä
duratä
(1. Főiskolai oklevél: általános
ápolás és betegellátás)
2. Diplomä de licentä de2. Universitäti
asistent medical generalist cu(2. Tudományegyetem)
studii superioare de lungä
duratä3. Ministerul Educatiei,
(2. Egyetemi oklevél:Cercetärii
általános ápolás éssi Tineretului
betegellátás)(3. Oktatási, Kutatási és Ifjúsági
Minisztérium)
3. Diploma de asistent
medical generalist cu
studii post-liceale
(3. Főiskolai képzésben szerzett
általános egészségügyi
asszisztensi végzettséget igazoló
oklevél)

3. melléklet az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

I. Az R.I. 3. számú mellékletének A) pontjában szereplő táblázat

1. Bulgáriára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Cseh Köztársaságra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás]
"
Cseh KöztársaságDiplom o ukoncení studia ve
studijním programu zubní
lékarství (doktor zubního
lékarství, MDDr.)
[A fogorvos képzés tanulmányi
program befejezését igazoló
oklevél (doktor zubního
lékarství - fogorvos, MDDr.)]
Lékarská fakulta univerzity v
Ceské republice
(A Cseh Köztársaság
egyetemeinek
orvostudományi kara)

3. Dániára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás]
"
DániaBevisfor tandlaegeeksamen
(odontologisk
kandidateksamen)
[Fogorvosi vizsgabizonyítvány
(odontológusi jelöltvizsga)]
Tandlaegeh0j'skolerne,
Sundhedsvidenskabeligt
Universitetsfakultet
(Fogorvosi főiskola,
Egészségtudományi egyetemi
kar)
1. Autorisation som
tandlage, udstedt af
Sundhedsstyrelsen
(Fogorvosi jogosítvány,
amelyet az
Egészségügyi
Igazgatóság állít ki)
2. Tilladelse til
selvstcndig virke
somtandlage
(Önálló fogorvosi
praktizálásra
feljogosító engedély)

4. Ausztriára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás]
"
AusztriaBescheid über die Verleihung
des akademischen Grades
"Doktor der Zahnheilkunde"
(Határozat a "foggyógyászat
doktora" tudományos fokozat
odaítéléséről)
-Medizinische Universität
(Orvostudományi
Egyetem)
-Medizinische Fakultät
der Universität
(Egyetemi
Orvostudományi Kar)

II. Az R.I. 3. számú mellékletének B) pontjában szereplő táblázat

1. "Fogszabályozástan" címszó alatti részében a

a) Cseh Köztársaságra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv
Fogszabályozástan]
"
Cseh KöztársaságDiplom o specializaci (v1. Institut postgraduálního
oboru ortodoncie)vzdélávání ve zdravotnictví
(Fogszabályozási szakképzettséget igazoló(Egészségügyi Továbbképzési Intézet)
oklevél)2. Ministerstvo zdravotnictví
(Egészségügyi Minisztérium)

b) Portugáliára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv
Fogszabályozástan]
"
PortugáliaTítulo de Especialista em Ortodontia
(Szakképzettség fogszabályozás
szakterületén)
Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)
(Fogorvosi Kamara)

c) Romániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv
Fogszabályozástan]
"
RomániaCertificatul de specialist ín Ortodontie
si Ortopedie dento-facialä
(Orthodontus és állcsont-ortopédiai
szakképesítést igazoló oklevél)
Ministerul Sänätätii Publice
(Egészségügyi Minisztérium)

d) Szlovákiára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv
Fogszabályozástan]
"
SzlovákiaDiplom o specializácii v specializacnom
odbore cel'ustná ortopédia
(Fogszabályozási szakképzettséget igazoló
oklevél)
Slovenská zdravotnícka univerzita
(Szlovák Egészségügyi Egyetem)

e) Svédországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv
Fogszabályozástan]
"
SvédországBevis om specialistkompetens i ortodonti
(Fogszabályozó szakfogorvosi oklevél)
Socialstyrelsen
(Társadalombiztosítási Igazgatóság)

2. "Szájsebészet" címszó alatti részében a

a) Cseh Köztársaságra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv
Szájsebészet]
"
Cseh KöztársaságDiplom o specializaci (v
oboru orální a maxilofaciální
chirurgie)
(Száj- és maxilofaciális sebészeti
szakképzettséget igazoló oklevél)
1. Institut postgraduálního
vzdélávání ve zdravotnictví
(Egészségügyi Továbbképzési Intézet)
2. Ministerstvo zdravotnictví
(Egészségügyi Minisztérium)

b) Portugáliára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv
Szájsebészet]
"
PortugáliaTítulo de Especialista em Cirurgia Oral
(Szakképzettség szájsebészet szakterületén)
Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)
(Fogorvosi Kamara)

c) Romániára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv
Szájsebészet]
"
RomániaCertificatul de specialist ín Chirurgie
dento-alveolará
(Dentoalveoláris szájsebészeti szakképesítést
igazoló oklevél)
Ministerul Sänätätii Publice
(Egészségügyi Minisztérium)

d) Szlovákiára vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv
Szájsebészet]
"
SzlovákiaDiplom o specializácii v specializacnom
odbore maxilofaciálna chirurgia
(Maxilofaciális sebészeti specializált
szakterületről szóló diploma)
- Slovenská zdravotnícka univerzita
(Szlovák Egészségügyi Egyetem)
- Univerzita Pavla Jozefa Safárika v
Kosiciach
(Kassai Pavol Jozef Safárik Egyetem)

e) Svédországra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szerv
Szájsebészet]
"
SvédországBevis om specialistkompetens i oral
kirurgi
(Szájsebész szakfogorvosi oklevél)
Socialstyrelsen
(Társadalombiztosítási Igazgatóság)

III. Az R.I. 3. számú melléklete D) pontjának

1. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított fogszabályozástan/szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

- 2008. december 17. Románia és Szlovákia esetében,

- 2008. június 4. Portugália esetében,

- 2007. július 19. a Cseh Köztársaság esetében,

- 2007. január 1. Bulgária esetében,

- 2005. május 21. Olaszország esetében,

- 2005. január 27. Belgium esetében,

- 2004. május 1. Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország és Szlovénia esetében,

- 2002. június 1. Svájc esetében,

- 1995. május 1. Liechtenstein esetében,

- 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében,

- 1981. január 1. Görögország esetében,

- 1980. január 28. Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,

ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet."

2. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított szájsebészet/szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

- 2008. december 17. Románia és Szlovákia esetében,

- 2008. június 4. Portugália esetében,

- 2007. július 19. a Cseh Köztársaság esetében,

- 2007. január 1. Bulgária esetében,

- 2005. május 21. Olaszország esetében,

- 2004. május 1. Ciprus, Litvánia, Málta, Lengyelország és Szlovénia esetében,

- 2002. június 1. Svájc esetében,

- 1995. május 1. Liechtenstein esetében,

- 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében,

- 1981. január 1. Görögország esetében,

- 1980. január 28. Dánia, Németország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,

ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet."

4. melléklet az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

Az R.I. 4. számú mellékletének A) pontjában szereplő táblázat

1. Cseh Köztársaságra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás]
"
Cseh Köztársaság1. Diplom o ukoncení studia
ve studijním programu
osetrovatelství ve studijním
oboru vseobecná sestra
(bakalár, Bc.)
[Az ápolói tanulmányi program
keretében az okleveles
szülészeti asszisztens (bachelor,
Bc.) tanszakon elvégzett
tanulmányokat igazoló
oklevél]
2. Diplom o ukoncení studia
ve studijním oboru
diplomovaná porodní
asistentka (diplomovany
specialista, DiS.)
[Az ápolói képzés tanulmányi
program befejezését igazoló
oklevél, okleveles szülésznő
szakon (diplomovany
specialista - okleveles
szakember, DiS.)]
1. Vysoká skola zrízená nebo
uznaná státem
(Az állam által alapított vagy
elismert főiskola)
2. Vyssí odborná skola
zrízená nebo uznaná státem
(Az állam által alapított vagy
elismert főiskola)
1. Vysvédcení o státní
závérecné zkousce
(Államvizsgáról szóló
bizonyítvány)
2. Vysvédcení o absolutoriu
(Bizonyítvány a felsőfokú
tanulmányok elvégzéséről)

2. Ausztriára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás]
"
Ausztria1. Hebammen-Diplom
(szülésznő oklevél)
2. Diplom über den
Abschluss des
Fachhochschul-
Bachelorstudiengangs
"Hebamme"
(Bachelor fokozatú főiskolai
diploma a "szülésznő" kurzus
elvégzéséről)
1. Hebammenakademie
(Szülésznő-akadémia)
Bundeshebammenlehranstalt
(Szövetségi szülésznőképző
intézet)
2. Fachhochschulrat
(Főiskolák Tanácsa)

3. Lengyelországra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás]
"
Lengyelország1. Dyplom ukonnczenia
studiów wyzszych na
kierunku potoznictwo z
tytulem "magister
poloznictwa"
(Szülész szakon
végzettek
egyetemi/főiskolai
diplomája "okleveles
szülész/nő" címmel)
2. Dyplom ukonczenia
studiów wyzszych
zawodowych na
kierunku/specjalnosci
potoznictwo z tytutem
"licencjat potoznictwa"
(Ápolói karon/szakon végzett
felsőfokú tanulmányok
befejezését igazoló diploma,
mely "szülésznő licenc" cím
használatára jogosít)
Instytucja prowadzaca
ksztatcenie na
poziomie wyzszym uznana
przez wtasciwe
(A felsőfokú végzettséget
nyújtó oktatási intézmény
képzési tevékenységét elismerő
illetékes hatóság)

5. melléklet az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

Az R.I. 5. számú mellékletének A) pontjában szereplő táblázat

1. Bulgáriára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Cseh Köztársaságra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás]
Cseh KöztársaságDiplom o ukoncení studia
ve studijním programú
farmacie (magistr, Mgr.)
[A gyógyszerész képzés
tanulmányi program
befejezését igazoló oklevél
(magister, Mgr.)]
Farmaceutická fakulta
univerzity v Ceské republice
(A Cseh Köztársaság
egyetemeinek gyógyszerész
kara)

3. Dániára vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás]
DániaCand.Pharm.
(Cand. Pharm.)
Det Farmaceutiske Fakultet,
K0benhavns Universitet
(A Koppenhágai Egyetem
Gyógyszerésztudományi
Kara)

4. Svédországra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[OrszágOklevél megnevezéseKibocsátó szervKépesítést kísérő igazolás]
SvédországApotekarexamen
(Gyógyszerész oklevél)
Universitet och högskolor
(Egyetem vagy főiskola)

6. melléklet az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

1. Az R.II. 1. mellékletének VI. Gyógyszerészképzés című pontja 2. c) alpontjának a) 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. Gyógyszerkémia, a gyógyszerek vizsgálatát is beleértve",

b) 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. Jogi szabályozás és szakmai etika, ahol helyénvaló".

2. Az R.II. 1. mellékletének VII. Szülésznői képzés című pontja 1. b) alpontjának

a) 1.1.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.1.12. Egészségügyi és szociális jogi szabályozás és az egészségügy szervezete",

b) 1.2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.2.5. felkészítés a szülésre és a szülővé válásra, a pszichológiai szempontok figyelembevételével".

7. melléklet az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

"2. melléklet a 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelethez

Az oklevél elismerésére irányuló kérelem adattartalma

1. A kérelmező természetes személyazonosító adatai

a) családi és utóneve

b) születési családi és utóneve

c) születési helye és ideje

d) anyja születési családi és utóneve

2. A kérelmező egyéb személyes adatai

a) oklevélen, bizonyítványon szereplő neve

b) személyi igazolvány vagy útlevél száma

c) lakóhelye

d) tartózkodási helye vagy levelezési címe (ha eltér)

e) telefonszáma *

f) e-mail címe *

g) állampolgársága

h) neme

3. Az elismertetni kívánt szakképzettségre vagy szakképesítésre vonatkozó adatok:

a) megnevezése eredeti nyelven

b) megnevezése magyarul

c) száma

d) kelte

e) kiállítója (oktatási intézmény megnevezése, címe)

f) képzés időtartama

4. Kérelmező szakmai tapasztalatára vonatkozó adatok

a) jelenlegi munkáltató neve

b) jelenlegi munkáltató címe

c) jelenlegi munkahelyi beosztás

d) munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, beosztása és elérhetősége

e) előző munkahelyek az elmúlt öt év során (munkahely neve, szakmai tapasztalat időtartama, munkahelyi beosztása)

5. Kérelmező nyelvismerete

6. A kérelemhez csatolt okiratok, dokumentumok tételes felsorolása

7. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 28/A. § (1) bekezdése szerinti kapcsolattartás módjának megjelölése

8. Kérelem kelte

9. Kérelmező aláírása

10. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

A *-gal megjelölt adatok megadása nem kötelező."

8. melléklet az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

"4. melléklet a 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelethez

Az oklevél, bizonyítvány külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem adattartalma

1. Annak pontos megjelölése, hogy a kérelem milyen hatósági bizonyítvány kiállítására irányul

2. A kérelmező természetes személyazonosító adatai

a) családi és utóneve

b) születési családi és utóneve

c) születési helye és ideje

d) anyja születési családi és utóneve

3. A kérelmező egyéb személyes adatai

a) lakóhelye

b) tartózkodási helye vagy levelezési címe (ha eltér)

c) telefonszáma *

d) e-mail címe *

e) alapnyilvántartási száma

4. A kérelemhez csatolt okiratok, dokumentumok tételes felsorolása

5. A Ket. 28/A. § (1) bekezdése szerinti kapcsolattartás módjának megjelölése

6. Kérelem kelte

7. Kérelmező aláírása

8. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

A *-gal megjelölt adatok megadása nem kötelező."

9. melléklet az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

1. Az R.III. 3. mellékletének felvezető szövege az "I. Kifejezett kérelem arra vonatkozóan, hogy a Hivatal a kérelemben, valamint a mellékelt okiratokban és igazolásokban foglaltak alapján" szövegrészt megelőzően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"A XVII. pontban foglalt nyilatkozatot a nyilvántartásba vételi és az újrafelvételi kérelem esetén kell feltüntetni."

2. Az R.III. 3. melléklete a következő XVII-XVIII. pontokkal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi XVII. pont számozása XIX. pontra módosul:

"XVII. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Hivatal az Eütv. 112/B. § (3) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzést végezze az ott meghatározottak szerint.

XVIII. Kifejezett kérelem a Hivatalnak az Eütv. 112/B. § (1) bekezdése szerinti adatigénylésére vonatkozóan."

3. Az R.III. 3. mellékletének e melléklet 2. pontjával átszámozott XIX. pont 1-3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a XIX. pont a következő 4. ponttal egészül ki:

"1. Megújítási kérelemhez:

a) szakmai gyakorlat igazolása [csak a 8. § (4) bekezdése szerinti esetben, illetve akkor, ha a kérelmező a 8. § (2) bekezdése alapján az igazolás beszerzését nem kéri].

2. Újrafelvételi kérelemhez:

a) szakmai gyakorlat igazolása [csak a 8. § (4) bekezdése szerinti esetben, illetve akkor, ha a kérelmező a 8. § (2) bekezdése alapján az igazolás beszerzését nem kéri],

b) az Eütv. 112/B. § (1) bekezdésében foglalt hatósági bizonyítvány [ha a kérelmező nem él a XVIII. pont szerinti kérelemmel].

3. Meghosszabbítási kérelemhez:

a) a meghosszabbítás alapjául szolgáló dokumentumok (például: a közfeladatot ellátó személy munkáltatójának a munkavégzés helyére, időtartamára vonatkozó igazolása),

b) az Eütv. 112/A. § (2) bekezdése szerinti előre nem tervezhető esemény megnevezése és annak igazolására szolgáló dokumentumok.

4. Nyilvántartásba vételi kérelemhez:

a) nyelvismeretet igazoló dokumentum (ha van ilyen),

b) tudományos fokozat megszerzését igazoló dokumentum (ha van ilyen),

c) az Eütv. 112/B. § (1) bekezdésében foglalt hatósági bizonyítvány [ha a kérelmező nem élt a XVIII. pont szerinti kérelemmel]."

Tartalomjegyzék