Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének ga), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 40. § (2)-(3) bekezdésére figyelemmel, az egészségügyi miniszteri feladatokat ideiglenesen ellátó miniszter megbízásáról szóló 2/2007. (IV. 6.) ME rendeletre tekintettel, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva - a 11. § vonatkozásában a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában nevesített feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések[1]

1. §[2]

E rendelet hatálya

a) az 1/A. § szerinti egészségügyi szakképesítést szerzett személyekre,

b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 110. § (4) bekezdésében meghatározott személyre és szervre,

c) az 1/A. § szerinti szakképesítések megszerzéséről oklevelet, bizonyítványt kiállító szervekre, valamint az egészségügyi szakképesítéseknek a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény, valamint az Eütv. 110. § (17) bekezdése szerinti elismerését végző hatóságokra,

d) az a) és b) pont szerinti személyeket a képesítésük szerinti munkakörben foglalkoztató egészségügyi szolgáltatókra,

e) az a) és b) pont szerinti személyekről az Eütv. 110-112. §-a szerinti nyilvántartást vezető szervre,

f) az Eütv. 113. § (4) bekezdése szerinti közfeladatot ellátó személyek munkáltatójára,

g)[3]

h) az egészségügyi szakmai továbbképzést végző szervezetekre és intézményekre,

i) az Eütv. 113/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti szervre,

j) az Eütv. 112/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti bűnügyi nyilvántartó szervre,

k)[4] az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Ekt.) 21. §-ában és az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: ETT rendelet) 1/B. §-ában meghatározott etikai bizottságra,

l) a szakmai kamarákra,

m) a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szervekre,

n)[5] az elhalálozás tényét bejelentő fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára és

o)[6] a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK)

terjed ki.

Alapnyilvántartás

1/A. §[7]

Az egészségügyi dolgozók alapnyilvántartásába az egészségügyi tevékenység folytatására jogosító, Magyarországon szerzett, valamint külföldön szerzett és Magyarországon honosított vagy elismert,

a)[8] alap-, közép-, emeltszintű, felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzés keretében megszerzett szakképesítést,

b) felsőoktatási alap-, mester- vagy egységes osztatlan képzés keretében megszerzett végzettséget és szakképzettséget, vagy ezzel a felsőoktatásról szóló törvény alapján egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet,

c) egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítést, vagy

d) az Eütv. 104. §-ában meghatározott nem konvencionális eljárások körébe tartozó szakképesítést

szerzett személyek vehetők fel.

2. §[9]

(1)[10] Az 1/A. § szerinti személyek alapnyilvántartását - az Eütv. 111. §-ában meghatározott keretek között - az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) vezeti.

(2)[11] Az OKFŐ az 1. melléklet szerinti tartalmú alapnyilvántartási lapban foglaltaknak megfelelően vezeti az alapnyilvántartást.

(2a)[12] Az egészségügyi dolgozók alapnyilvántartása a következő típusú résznyilvántartásokat foglalja magába:

a) orvosok és fogorvosok nyilvántartása,

b) gyógyszerészek nyilvántartása,

c) klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók nyilvántartása és

d) egészségügyi szakdolgozók nyilvántartása.

(3)[13] Az 1. § c) pontja szerinti intézmény az egészségügyi szakképesítés megszerzését, illetve az elismerést követő 30 napon belül elektronikus úton - továbbá kivételesen, az OKFŐ kérelmére, általa kitöltve - megküldi az 1. melléklet szerinti tartalommal az alapnyilvántartási lapot az OKFŐ részére.

3. §

(1)[14] Az alapnyilvántartás adataiban bekövetkező változást az OKFŐ a nyilvántartási lapon a változásról történő tudomásszerzést követően haladéktalanul átvezeti. Az alapnyilvántartás adataiban bekövetkező változás átvezetésére az érintett kérelme vagy hivatalból történő tudomásszerzés alapján kerül sor.

(2)[15] Az Eütv. 111. § (3) bekezdés a) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást az alapnyilvántartásban szereplő személy az OKFŐ-nek a változást követő 30 napon belül bejelenti. Névváltozás esetén az alapnyilvántartási sorszámot per jelzésű sorszámmal kell kiegészíteni. A bejelentéshez, valamint kérelemre történő átvezetés esetén a kérelemhez mellékelni kell - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (2) bekezdésében meghatározottak kivételével - az adatváltozást igazoló eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát.

(3) Az alapnyilvántartásba vett személy halála esetén ezt a tényt az alapnyilvántartási lapon fel kell tüntetni, és gondoskodni kell az alapnyilvántartási lap maradandó értékű iratként történő megőrzéséről.

(4)[16] Az OKFŐ - az orvosi bélyegző elkészítése érdekében - az alapnyilvántartásba vett orvos és fogorvos természetes személyazonosító adatairól, lakó-, illetve tartózkodási helyéről és alapnyilvántartási számáról elektronikus úton értesíti a NEAK-ot.

(5)[17] Az alapnyilvántartásba vett személy halála esetén az orvosi bélyegző bevonása, az egészségügyi tevékenység során használt név megváltozása esetén az orvosi bélyegző cseréje érdekében az OKFŐ a (4) bekezdés szerinti módon értesíti a NEAK-ot.

(6)[18] Az egészségügyi tevékenység során használt név megváltozása esetén, az (5) bekezdés szerinti értesítést követően a NEAK haladéktalanul gondoskodik az érintett személy részére az orvosi bélyegzőkről szóló miniszteri rendeletben meghatározott ideiglenes orvosi bélyegző átadásáról.

(7)[19] Az egészségügyi tevékenység során használt név megváltozása, valamint az ideiglenes orvosi bélyegző átadása közötti időszakban az érintett a korábbi orvosi bélyegzőjét jogosult használni.

Működési nyilvántartás

4. §[20]

Az 1/A. § szerinti személyek működési nyilvántartását - az Eütv. 112-113/B. §-ában meghatározott keretek között, a Korm. Rendelet szerinti kijelölés alapján - az OKFŐ vezeti. A működési nyilvántartást a 2. mellékletben meghatározott tartalommal kell vezetni.

4/A. §[21]

Az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartása a következő típusú résznyilvántartásokat foglalja magába:

a) orvosok és fogorvosok nyilvántartása,

b) gyógyszerészek nyilvántartása,

c) klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók nyilvántartása és

d) egészségügyi szakdolgozók nyilvántartása.

5. §

(1)[22] A működési nyilvántartásba vételre az érintett személy 3. melléklet szerinti tartalommal, az OKFŐ honlapján, valamint a kormányzati portálon közzétett űrlapon benyújtott kérelme alapján kerül sor.

(2)[23] A kérelemhez a 3. melléklet szerinti dokumentumokat csatolni kell.

(3)[24]

(4)[25]

6. §

(1)[26] Az OKFŐ a működési nyilvántartásba történő felvételről, a nyilvántartás megújításáról, meghosszabbításáról, a működési nyilvántartásból való törlést követő újrafelvételről az érintett személy kérelme alapján, a működési nyilvántartásból való törlésről pedig az érintett személy kérelme alapján vagy hivatalból dönt. A működési nyilvántartásba történő felvétel, megújítás és újrafelvétel esetén az OKFŐ gondoskodik a működési nyilvántartási igazolvány (a továbbiakban: igazolvány) kiállításáról.

(2) Az igazolvány személyazonosító igazolvánnyal együtt érvényes.

(3) A működési nyilvántartásba vett személy szakképesítésének megjelölése mellett használhatja a "regisztrált" jelzőt.

7. §

(1)[27] Az érintett adatainak változását - ideértve az érvényes nyilvántartási időszak alatt megszerzett új egészségügyi szakképesítés működési nyilvántartásba történő bevezetését is - a működési nyilvántartási lapon az OKFŐ vezeti át, továbbá kérelemre gondoskodik új igazolvány kiállításáról.

(2)[28] Az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült igazolvány pótlásáról, illetve cseréjéről az OKFŐ gondoskodik.

(3)[29] A működési nyilvántartásból történő törlés esetén az OKFŐ a törlés tényét, okát és időpontját a működési nyilvántartási lapon feltünteti és a kiállított igazolványt - lehetőség szerint - érvényteleníti. A működési nyilvántartásból történő törlés esetén gondoskodni kell a működési nyilvántartási lap maradandó értékű iratként történő megőrzéséről.

(4) Az igazolvány érvénytelenségének tényét - az okra történő utalással - az Egészségügyi Közlönyben közzé kell tenni. Ha az igazolvány érvénytelenségének oka az érintett nyilvántartásból való törlése, az Egészségügyi Közlönyben ennek tényét a törlés okának feltüntetése nélkül kell közzétenni.

(5)[30] A nyilvántartásban szereplő személy kérelmére az OKFŐ kivonatot ad ki a működési nyilvántartásban szereplő és más módon közhitelesen nem igazolható adatokról.

8. §[31]

(1)[32] A működési nyilvántartásba vétel megújítása, a működési nyilvántartásból való törlést követő újrafelvétel, a működési nyilvántartás meghosszabbítása, - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az adatváltozás átvezetése, a működési nyilvántartási igazolvány pótlása, valamint a működési nyilvántartásból való törlés iránti kérelmet, illetve a felügyelet melletti tevékenységgyakorlás bejelentést az OKFŐ részére a 3. melléklet szerinti tartalommal, az OKFŐ honlapján, valamint a kormányzati portálon közzétett űrlapon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelem alapjául szolgáló, a 3. mellékletben megjelölt dokumentumokat.

(2)[33] Az érvényes működési nyilvántartási időszak alatt megszerzett új egészségügyi szakképesítés adatait a működési nyilvántartásban az OKFŐ az alapnyilvántartás adatai alapján hivatalból rögzíti.

(3)[34]

(4)[35] A továbbképzési kötelezettség teljesítése és igazolása vonatkozásában az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek továbbképzésére vonatkozó miniszteri rendeletekben foglaltak szerint kell eljárni.

(5)[36] Az Eütv. 113. § (6) bekezdés a) pontja szerinti esetben a továbbképzési kötelezettség teljesítése nyolc évnél nem régebben teljesített, a működési nyilvántartás megújításához szükséges szakmai gyakorlattal igazolható.

(6)[37] A működési nyilvántartás megújítására irányadó kérelmet legkorábban a működési nyilvántartási ciklus lejáratának időpontját megelőző egy évvel, de legkésőbb a lejárat időpontjáig kell benyújtani.

(7)[38] Az OKFŐ a működési nyilvántartást az Eütv.-ben és e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén újabb öt éves időtartamra újítja meg.

8/A. §[39]

(1) A működési nyilvántartás Eütv. 113. § (3) bekezdése szerinti meghosszabbítását a nyilvántartott személy akkor kérheti, ha az egészségügyi tevékenységének végzése az alábbi indokokra tekintettel szünetel:

a)[40] a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendeletben szabályozott, illetve más, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka,

b)[41] csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj nyilvántartott személy általi igénybe vétele,

c)[42] balesetből vagy tartós betegségből fakadó, a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet szerint megállapított keresőképtelenség,

d)[43] 10 éven aluli gyermek, illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. §-a, illetve 43. §-a szerinti, súlyosan fogyatékos, tartósan beteg vagy megváltozott munkaképességű hozzátartozó ápolása, gondozása,

e) a honvédelemről szóló törvény szerinti

ea) katonai, illetve polgári szolgálat teljesítése, vagy

eb) honvédelmi munkakötelezettség teljesítése.

(2) Ha a működési nyilvántartás tartama alatt az egészségügyi dolgozó az Eütv. 113. § (4) bekezdése szerint közfeladat ellátására tekintettel szünetelteti egészségügyi tevékenységét, a közfeladat-ellátással nem érintett időszak tekintetében az (1) bekezdés alapján is kérheti egy alkalommal a működési nyilvántartása meghosszabbítását.

(3)[44] Az a személy, akinek a működési nyilvántartása közfeladat ellátására tekintettel került meghosszabbításra, a közfeladat ellátásának megszűnését - az egészségügyi tevékenységvégzés megkezdéséig - bejelenti az OKFŐ-nek, ha az egészségügyi tevékenységet ezen a jogcímen több mint három évig szüneteltette.

(4) A meghosszabbítás iránti kérelmet a szünetelésre okot adó tény, körülmény igazolásával együtt legkésőbb a működési nyilvántartás lejártának napjáig kell benyújtani.

8/B. §[45]

Ha a működési nyilvántartásban szereplő személy több egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik, és ezek közül legalább egy szakképesítés tekintetében teljesíti a működési nyilvántartás megújításához szükséges feltételeket, az OKFŐ a működési nyilvántartási igazolványban feltünteti az ügyfél azon szakképesítését, amely tekintetében a megújítás feltételei teljesültek.

8/C. §[46]

A szünetelésre okot adó körülmény megszűnését a működési nyilvántartásban szereplő személy a megszűnéstől számított 30 napon belül köteles bejelenteni az OKFŐ-nek. Ha a bejelentés szerint a körülmény a működési nyilvántartás meghosszabbításáról hozott határozatban foglalt időpontot megelőzően megszűnt, az OKFŐ a működési nyilvántartás lejártának időpontját határozatban módosítja.

8/D. §[47]

(1) A működési nyilvántartásból történő törlésről rendelkező határozatban meg kell jelölni a törlés okát. A határozatban - a törlés okára figyelemmel - az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy egészségügyi tevékenységet

a) nem végezhet, vagy

b) csak felügyelet mellett végezhet.

(2)[48] Az (1) bekezdés szerinti esetben a határozatban - ha az lehetséges - fel kell tüntetni az egészségügyi tevékenységvégzés tilalmának időtartamát, valamint az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy milyen feltételek teljesítése szükséges ahhoz, hogy az ügyfél önállóan egészségügyi tevékenységet végezhessen. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a határozat arra vonatkozó tájékoztatást is tartalmaz, hogy ha a határozat véglegessé válását követően az ügyfél egészségügyi tevékenységet kíván végezni, úgy a tevékenység megkezdésétől számított 30 napon belül be kell jelentenie a felügyeletét ellátó személy nevét és működési nyilvántartási számát.

(3)[49] Az Eütv. 113/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja esetében az egészségügyi államigazgatási szerv határozatát közli az OKFŐ-vel.

(4)[50] A működési nyilvántartásból történő törlésről az OKFŐ a törlést követő tizenöt napon belül értesíti az egészségügyi dolgozó munkáltatóját, az egészségügyi tevékenység végzése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalt, valamint a NEAK-ot.

8/E. §[51]

(1)[52] Az egészségügyi dolgozó az Eütv. 112. § (4) bekezdés a)-e), g) és k)-m) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles bejelenteni. A bejelentéshez, valamint a kérelemre történő átvezetéshez mellékelni kell - az Ákr. 36. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - az adatváltozást igazoló okiratot, vagy annak hiteles másolatát.

(2) Az elhalálozást a népegészségügyi szakigazgatási szerv jelenti a működési nyilvántartást vezető szervnek.

(3) Hivatalból, az adat keletkezését vagy változását követő 30 napon belül - elektronikus úton - értesíti az OKFŐ-t[53]

a)[54]

b)[55] az 1. § h) pontja szerinti szervezetek az Eütv. 104. §-ában meghatározott nem konvencionális eljárások körébe tartozó szakképesítés megszerzéséről,

c) a külföldi bizonyítvány vagy oklevél által tanúsított szakirányú egészségügyi szakképesítés és az egészségügyi tudományterületen szerzett tudományos fokozat elismerésére, illetve a honosításra jogosult hatóság az elismerésről, illetve a honosításról,

d) az illetékes szakmai kamara az Eütv. 112. § (4) bekezdés i) pontja szerinti adatokról,

e)[56] az Ekt. 21. §-ában és az ETT rendelet 1/B. §-ában meghatározott, jogerős határozatot hozó etikai bizottság az Eütv. 112. § (4) bekezdés j) pontja szerinti tényekről.

(4)[57] Az OKFŐ a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését, valamint az egészségügyi tevékenység gyakorlására irányuló jogosultság ellenőrzését végző külföldi szervtől származó, az Eütv. 110. § (16) bekezdés b) pontja szerinti adatokat rögzíti a működési nyilvántartásban szereplő személy adatlapján.

9. §[58]

Az OKFŐ a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését, illetve az egészségügyi tevékenység gyakorlására irányuló jogosultság ellenőrzését végző, külön jogszabályban meghatározott szervtől származó, az Eütv. 110. § (16) bekezdése b) pontja szerinti adatokat rögzíti a működési nyilvántartásban szereplő személy adatlapján.

Egyéb eljárási szabályok

10. §[59]

(1)[60] A 6. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (1)-(2) és (5) bekezdése szerinti eljárásban a hatósági igazolványt, illetve kivonatot a kérelem beérkezését követő naptól számított harminc napon belül kell kiállítani.

(2)[61]

11. §[62]

(1) Az e rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt, a működési nyilvántartásba történő felvételre, a nyilvántartás meghosszabbítására, a nyilvántartásból kérelemre való törlésre irányuló, valamint a 7. § (2) bekezdésében foglalt eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely megegyezik az elsőfokú közigazgatási eljárásért fizetendő mindenkori általános tételű eljárási illeték összegével.

(2) A 6. § (1) bekezdésében foglalt, a működési nyilvántartás megújítására és a működési nyilvántartásból való törlést követő újrafelvételre irányuló, továbbá a 7. § (1) bekezdésében foglalt eljárásért 1000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(3) A 3. § (2) bekezdése és a 7. § (5) bekezdése szerinti kivonatért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének IV. 1. pontja szerinti illetéket kell megfizetni.

(4)[63] Az (1) és (2) bekezdés szerinti összeget az OKFŐ 10032000-00362241-00000000 számú bankszámlájára kell a kérelmezőnek megfizetnie.

Egészségügyi tevékenység végzésére jogosító ideiglenes engedély kiadásának szabályai

12. §

(1) Az 1. § b) pontja szerinti természetes személy szakképesítésének megfelelő tevékenységet az egészségügyi hatóság erre vonatkozó, legfeljebb egy évre szóló, az Eütv. 110. §-ának (4) bekezdése alapján kiadott meghatározott időtartamra és helyszínre (munkahelyre) szóló tevékenységre jogosító engedélyével végezhet.

(2) A meghatározott időtartamra és helyszínre (munkahelyre) szóló tevékenységre jogosító engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a tevékenységet végezni szándékozó személy nevét (születési nevét), születési helyét, idejét, állampolgárságát,

b) szakképesítésének megnevezését, oklevelének számát, kiállításának helyét és időpontját, a kiállító intézmény megnevezését,

c) a tevékenység végzésének kezdő és befejező időpontját,

d) a tevékenység végzésének helyét,

e) annak indokát, hogy a működési nyilvántartásba vétel miért nem történt meg, illetve miért nem indokolt,

f) a tevékenység végzésének célját (betegellátási érdek vagy megfelelő szakmai ismeretek megszerzése).

(3) A kérelemhez mellékelni kell

a) hitelt érdemlő igazolást arról, hogy a kérelmező a korábbi, rendszeresen végzett egészségügyi tevékenységének helye szerinti utolsó, ennek hiányában az állampolgársága szerint illetékes állam jogszabályai alapján nem áll az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó intézkedés, büntetés, illetőleg büntetőjogi intézkedés hatálya alatt, és megfelel a tevékenység végzéséhez külön jogszabály szerint előírt egészségügyi alkalmassági feltételeknek,

b) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak, és a tevékenység végzésére jogosító működési engedéllyel rendelkezik.

(4) A kérelmet legalább a tevékenység tervezett megkezdése előtt 30 nappal be kell benyújtani.

(5)[64] Az ideiglenes tevékenységre jogosító engedély kiadásáról szóló határozatot az országos tisztifőorvos közli:[65]

a)[66]

b) az egészségügyi szolgáltatóval, ahol a jogosult a tevékenységet végezheti,

c)[67] az OKFŐ-vel.

Záró és átmeneti rendelkezések

13. §

(1)[68] Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2007. április 17. napján lép hatályba.

(2)[69] Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelőzően benyújtott meghosszabbítási kérelmekre e rendeletnek a kérelem benyújtásakor hatályos rendelkezései az irányadók.

(3)[70] Az R. hatálybalépését megelőzően hatályos 8/A. § (3) bekezdését a 2009. január 1-jét követően indult meghosszabbítási kérelmek esetében kell alkalmazni. A 2009. január 1-je előtt meghosszabbított működési nyilvántartások tekintetében az R. hatálybalépését megelőzően hatályos 8/A. § (3) bekezdése szerinti időtartamba a 2008. december 31-ét követő időszak számítandó be.

(4)[71] Ahol e rendelet csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.

(5)[72]

(6)[73]

(7) A vizsgázott fogászok működési nyilvántartásában fel kell tüntetni, hogy a fogpótlás körébe tartozó beavatkozások és eljárások köréből tevékenységük mely beavatkozásokra, eljárásokra terjed ki.

(8) Az e rendelet hatályalépését megelőzően kiadott alap- és működési nyilvántartási számok a továbbiakban is érvényesek.

(9)[74] A (8) bekezdésben foglalt rendelkezések nem érintik azt az esetet, amikor az OKFŐ hivatalból történő eljárása során az alap- vagy a működési nyilvántartás tekintetében új nyilvántartási számot határoz meg és ezzel egyidejűleg a korábban kiadott alap- vagy működési nyilvántartási számot törli az alap- és a működési nyilvántartásból.

Az egészségügyi miniszteri feladatokat ideiglenesen ellátó miniszterként:

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet a 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelethez[75]

Az alapnyilvántartási lap adattartalma

I. Személyi adatok:[76]

1. az Eütv. alapján az alapnyilvántartás részét képező személyes adatok

2. az egészségügyi tevékenység során használt név

3. lakóhely és levelezési cím

4. telefonszám

5. e-mail cím

A 3-5. pont szerinti adatok feltüntetése kizárólag a nyilvántartásba vételt kérelmező személy erre irányuló kérelme és önkéntes adatszolgáltatása esetén lehetséges.

II. A szakképesítéssel kapcsolatos adatok:

1. a szakképesítés megnevezése

2. oklevél, bizonyítvány száma

3. a kiállítás helye és időpontja

4. a kiállító intézmény megnevezése

5. a képzés nyelve[77]

6. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítést tanúsító oklevél esetében az elsőként megszerzett alap szakképesítés, további alap szakképesítés vagy ráépített szakképesítés ténye[78]

III. A kérelmező alapnyilvántartásával kapcsolatos adatok:[79]

1. alapnyilvántartási szám

2. alapnyilvántartás típusa

IV. Külföldi egyetemen szerzett oklevéllel rendelkezők esetében:

1. az elismert (honosított) oklevél/diploma által tanúsított szakképesítés megnevezése

2. elismerő (honosító) okirat száma

3. az elismerés (honosítás) helye és időpontja

4. az elismerő (honosító) hatóság (intézmény) megnevezése

5. az elismerés (honosítás) feltételeként előírt vizsga letételét tanúsító okirat

a) száma

b) a kiállítás helye és időpontja

c) a kiállító intézmény megnevezése

V. Megjegyzések

2. melléklet a 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelethez[80]

A működési nyilvántartási lap adattartalma

I. Személyi adatok[81]

1. az Eütv. alapján a működési nyilvántartás részét képező személyes adatok

1a. az egészségügyi tevékenység során használt név

2. lakóhely és levelezési cím

3. telefonszám

4. e-mail cím

A 2-4. pont szerinti adatok feltüntetése kizárólag a nyilvántartásba vételt kérelmező személy erre irányuló kérelme és önkéntes adatszolgáltatása esetén lehetséges.

II. A szakképesítéssel, szakirányú szakképesítéssel kapcsolatos adatok (több szakképesítés, illetve szakirányú szakképesítés esetén mindegyik)

1. a szakképesítés megnevezése

2. oklevél, bizonyítvány száma

3. a kiállítás helye és időpontja

4. a kiállító intézmény megnevezése

5. a képzés nyelve

6. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítést tanúsító oklevél esetében az elsőként megszerzett alap szakképesítés, további alap szakképesítés vagy ráépített szakképesítés ténye[82]

III. Egyéb adatok

1. alapnyilvántartás száma, típusa[83]

2. előző működési nyilvántartási szám (ha van ilyen)

3. tudományos fokozat:[84]

3.1. megnevezése

3.2. nyilvántartási száma

3.3. kiállítás helye és ideje

3.4. kiállító intézmény megnevezése

4. nyelvismeret

- nyelv megnevezése, nyelvismeret típusa, fajtája, szintje[85]

- bizonyítvány száma

- kiállítás helye és ideje

- kiállító intézmény megnevezése

- a külön jogszabályban meghatározott esetben az igazolt magyar nyelvismeret alapján végezhető tevékenységi kör megjelölése

5. az egészségügyi dolgozóval egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató megnevezése, az egészségügyi tevékenységvégzés helye[86]

6. az Eütv. szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítésének ténye, vagy a továbbképzési kötelezettség alóli mentesülés ténye[87]

7. korlátozott alkalmasság

8. a működési nyilvántartás meghosszabbításának kezdő és befejező dátuma, az egészségügyi tevékenység szüneteltetésének a meghosszabbítás alapjául szolgáló oka, kezdő és befejező dátuma

9. szakmai kamarai tagság

- ténye

- tagság kezdete és megszűnése

10. az Eütv. szerinti eljárás keretében kiszabott jogerős büntetés ténye és a büntetést kiszabó határozat jogerőre emelkedésének napja

11. Licenc vizsgák[88]

- Licenc vizsga neve

- A licenc bizonyítvány száma

- A licenc bizonyítvány (és - ha van - a licenc megújítását tanúsító igazolás) kelte

- A jogosultsági időszak lejárta

IV. A kérelmező működési nyilvántartásával kapcsolatos adatok:[89]

1. működési nyilvántartási szám

2. működési nyilvántartás típusa

V. A működési nyilvántartás megújításának/törlésének időpontja(i)

A törlés oka

VI. Igazolvány cseréjének, pótlásának időpontja(i)

VII. Külföldi egyetemen szerzett oklevéllel rendelkezők esetében:

1. az elismert (honosított) oklevél/diploma által tanúsított szakképesítés megnevezése

2. elismerő (honosító) okirat száma

3. az elismerés (honosítás) helye és időpontja

4. az elismerő (honosító) hatóság (intézmény) megnevezése

5. az elismerés (honosítás) feltételeként előírt vizsga letételét tanúsító okirat

a) száma

b) a kiállítás helye és időpontja

c) a kiállító intézmény megnevezése

VIII. Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet alapján kiadott szakértői engedély[90]

- szakterület megnevezése

- érvényességi ideje

- kiállítás kelte

IX. Szakmai felügyelet

Az egészségügyi dolgozó

- felügyeleti tevékenységet ellát-e

- felügyelet melletti tevékenységgyakorlás kezdete (a szakma megnevezésével)

- felügyelet melletti tevékenységgyakorlás vége (a szakma megnevezésével)

- a felügyeletet ellátó személy neve, működési nyilvántartási száma

- az Eütv. 110. § (16) bekezdés b) pontja szerinti adat

- külföldi munkavégzés helye, időtartama

X. Kiegészítő gyakorlati továbbképzés kezdete, vége

XI. Megjegyzés

3. melléklet a 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelethez[91]

A kérelem adattartalma

Az 1., 2., 3., 4., 14., 15. és 16. pontban foglaltak kivételével a nyilvántartás megújítására, meghosszabbítására vagy az újrafelvételre irányuló eljárásban csak azokat az adatokat kell kötelezően feltüntetni, amelyek a működési nyilvántartásba történő felvétel vagy a működési nyilvántartásban történt legutolsó változásbejegyzés óta módosultak.

A 9. pontban foglaltakat csak a megújításra és az újrafelvételre vonatkozó kérelem esetén kell feltüntetni.

A 12. pontban foglaltakat csak a nyilvántartás meghosszabbítására vonatkozó kérelem esetén kell feltüntetni.

A 17. pontban foglalt nyilatkozatot a nyilvántartásba vételi és az újrafelvételi kérelem esetén kell feltüntetni.

1. Kifejezett kérelem arra vonatkozóan, hogy az OKFŐ a kérelemben, valamint a mellékelt okiratokban és igazolásokban foglaltak alapján[92]

1.1. a kérelmezőt működési nyilvántartásba vegye

1.2. a kérelmező működési nyilvántartását újítsa meg

1.3. a kérelmező működési nyilvántartását hosszabbítsa meg

1.4. a kérelmezőt a működési nyilvántartásból való törlést követően újra nyilvántartásba vegye

1.5. a kérelmezőt a működési nyilvántartásból törölje

1.6. a kérelmező működési nyilvántartási igazolványát pótolja

1.7. az adatváltozást átvezesse

1.8. a felügyelet melletti tevékenységgyakorlást rögzítse

2. Személyes adatok

2.1. név

2.2. az egészségügyi tevékenység során használt név

2.3. születési név

2.4. nem

2.5. születési hely, idő

2.6. anyja születési neve

2.7. állampolgárság

2.8. lakóhely

2.9. tartózkodási hely (amennyiben eltér)

2.10. levelezési cím (amennyiben eltér)

2.11. telefonszám

2.12. e-mail cím

3. A szakképesítésre vonatkozó adatok (több szakképesítés esetén mindegyik)

3.1. a szakképesítés megnevezése

3.2. oklevél, bizonyítvány száma, kelte, kiállító intézmény, képzés nyelve

3.3. elismerés, honosítás esetén az elismerő, honosító okirat száma, kelte, elismerő/honosító hatóság

3.4. annak a szakképesítésnek a megnevezése, amelyre a kérelmező a nyilvántartás megújítását kéri

4. Licenc vizsgára vonatkozó adatok

4.1. Licenc vizsga neve

4.2. Licenc tanúsítvány száma

4.3. Licenc tanúsítvány (és - ha van - a licenc megújítását tanúsító igazolás) kelte

4.4. A jogosultsági időszak lejárta

5. Nyelvismeretre vonatkozó adatok (idegen nyelvenként a nyelvismeret legmagasabb szintjét tanúsító nyelvismeretet igazoló dokumentum alapján)

5.1. az idegen nyelv megjelölése

5.2. a nyelvvizsga

5.2.1. fajtája (általános nyelvi, szaknyelvi)

5.2.2. típusa (szóbeli, írásbeli, komplex)

5.2.3. szintje (alap-, közép-, felsőfok)

6. Tudományos fokozat

6.1. megnevezése

6.2. tudományterület megnevezése

6.3. megszerzésének helye, ideje

6.4. az okirat sorszáma, kelte, a kiállító szerv neve

7. Az egészségügyi tevékenység végzésére való alkalmasság/korlátozott alkalmasság

8. Az egészségügyi dolgozóval egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató megnevezése, az egészségügyi tevékenységvégzés helye[93]

9. Elméleti továbbképzés teljesítése, vagy az elméleti továbbképzés alóli mentesülés indoka

10. A kérelmező erre vonatkozó kérelme esetén feltüntetendő adatok

10.1. az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet alapján kiadott szakértői engedély ténye

10.2. szakterület megnevezése

10.3. érvényességi ideje

10.4. kiállítás kelte

11. Felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos adatok

11.1. a kérelmező felügyeleti tevékenységet ellát-e

11.2. felügyelet melletti tevékenységgyakorlás kezdete (a szakma megnevezésével)

11.3. felügyelet melletti tevékenységgyakorlás időtartama (a szakma megnevezésével)

11.4. a felügyeletet ellátó személy neve, működési nyilvántartási száma

11.5. az egészségügyi dolgozó működési nyilvántartását az Eütv. 113. § (5) bekezdése alapján érintő, vagy egészségügyi tevékenységvégzési jogosultságát érintő, külföldi hatóságnál keletkezett egyéb adat [az Eütv. 110. § (16) bekezdés b) pontja szerinti adat]

11.6. külföldi munkavégzés helye, időtartama

12. A meghosszabbítás iránti kérelem kiegészítő adatai

Az egészségügyi tevékenység szüneteltetésének

12.1. oka

12.2. kezdő, befejező dátuma

13. Kiegészítő gyakorlati továbbképzés kezdete, vége

14. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy Magyarországon kívül egészségügyi tevékenységet

14.1. végzett vagy jelenleg is végez, és a tevékenység végzésének helye szerinti állam(ok) [az állam(ok) megnevezése] jogszabályai alapján a kérelmező nem áll egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró, illetve korlátozó intézkedés, büntetés, illetve büntetőjogi intézkedés hatálya alatt,

14.2. nem végzett és jelenleg sem végez.

15. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

16. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a kérelemben feltüntetett, valamint a munkáltatója által kezelt és e rendelet alapján szolgáltatandó adatainak az OKFŐ általi ellenőrzéséhez.[94]

17. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az OKFŐ az Eütv. 112/A. § (3) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzést végezze az ott meghatározottak szerint.[95]

18. Kifejezett kérelem az OKFŐ-nek az Eütv. 112/A. § (1) bekezdése szerinti adatigénylésére vonatkozóan.[96]

19. A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

19.1. Újrafelvételi kérelemhez: az Eütv. 112/A. § (1) bekezdésében foglalt hatósági bizonyítvány (ha a kérelmező nem él a 17. pont szerinti kérelemmel).

19.2. Meghosszabbítási kérelemhez:

19.2.1. a meghosszabbítás alapjául szolgáló dokumentumok (például: a közfeladatot ellátó személy munkáltatójának a munkavégzés helyére, időtartamára vonatkozó igazolása),

19.2.2. a 8/A. § (1) bekezdésében meghatározottak igazolására szolgáló dokumentumok.

19.3. Nyilvántartásba vételi kérelemhez:

19.3.1. nyelvismeretet igazoló dokumentum (ha van ilyen),

19.3.2. tudományos fokozat megszerzését igazoló dokumentum (ha van ilyen),

19.3.3. az Eütv. 112/A. § (1) bekezdésében foglalt hatósági bizonyítvány (ha a kérelmező nem él a 18. pont szerinti kérelemmel).

Lábjegyzetek:

[1] A cím szövegét megállapította az 51/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.01.01.

[2] Megállapította az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 4. §-a. Hatályos 2011.10.04.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 9. § a) pontja. Hatálytalan 2013.01.03.

[4] Módosította a 22/2023. (VI. 30.) BM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[5] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 42. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[6] Megállapította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[7] Beiktatta az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 5. §-a. Hatályos 2011.10.04.

[8] Megállapította a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.01.03.

[9] Megállapította az 51/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.01.01.

[10] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[11] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[12] Beiktatta a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 1. § -a. Hatályos 2014.03.11.

[13] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[14] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[15] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § d) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[16] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[17] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[18] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdése h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[19] Beiktatta az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.10.04.

[20] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[21] Beiktatta a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 2. § -a. Hatályos 2014.03.11.

[22] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[23] Megállapította a 11/2009. (IV. 10.) EüM rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.04.25.

[24] Hatályon kívül helyezte az 51/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 10. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 11/2009. (IV. 10.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.25.

[26] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[27] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[28] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[29] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[30] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[31] Szerkezetét módosította a 11/2009. (IV. 10.) EüM rendelet 3. §-a. Hatályos 2009.04.25.

[32] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[33] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 9. § b) pontja. Hatálytalan 2013.01.03.

[35] Megállapította a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.03.

[36] Beiktatta az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 8. §-a. Hatályos 2011.10.04.

[37] Beiktatta az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 8. §-a. Hatályos 2011.10.04.

[38] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[39] Megállapította az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 9. §-a. Hatályos 2011.10.04.

[40] Megállapította a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.09.01.

[41] Módosította a 4/2015. (I. 20.) EMMI rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2015.01.21.

[42] Megállapította a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.09.01.

[43] Megállapította a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.09.01.

[44] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § d) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[45] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[46] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) és d) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[47] Beiktatta az 51/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 7. § - a. Hatályos 2009.01.01.

[48] Módosította a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 45. § b) pontja. Hatályos 2018.02.14.

[49] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § e) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[50] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[51] Beiktatta az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 12. §-a. Hatályos 2011.10.04.

[52] Módosította a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 45. § c) pontja. Hatályos 2018.02.14.

[53] A nyitó szövegrészt módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § f) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 86. §-a. Hatálytalan 2015.04.29.

[55] Módosította a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2013.01.03.

[56] Módosította a 22/2023. (VI. 30.) BM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[57] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[58] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[59] Szerkezetét módosította a 11/2009. (IV. 10.) EüM rendelet 4. §-a. Hatályos 2009.04.25.

[60] Megállapította a 17/2010. (XII. 20.) NEFMI rendelet 2. § -a. Hatályos 2011.01.01.

[61] Hatályon kívül helyezte az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 6. § (4) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[62] Megállapította a 11/2009. (IV. 10.) EüM rendelet 5. §-a. Hatályos 2009.04.25.

[63] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § g) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[64] Megállapította az 50/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[65] A felvezető szövegrészt módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (2) bekezdése l) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[66] Hatályon kívül helyezte az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 16. § d) pontja. Hatálytalan 2011.10.04.

[67] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § e) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[68] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 54. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[69] Beiktatta az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.10.04.

[70] Megállapította az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.10.04.

[71] Beiktatta a 4/2015. (I. 20.) EMMI rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.01.21.

[72] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 18. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[73] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 18. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[74] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[75] Megállapította az 51/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[76] Megállapította a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.03.

[77] Beiktatta a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2014.03.11.

[78] Beiktatta a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2014.03.11.

[79] Megállapította a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2014.03.11.

[80] Megállapította az 51/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[81] Megállapította a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.03.

[82] Beiktatta a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2014.03.11.

[83] Megállapította a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2014.03.11.

[84] Megállapította a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.03.

[85] Módosította a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.03.

[86] Megállapította a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2014.03.11.

[87] Megállapította az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.10.04.

[88] Beiktatta a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 14. § - a. Hatályos 2012.10.14.

[89] Megállapította a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2014.03.11.

[90] Módosította az 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet 15. § c) pontja. Hatályos 2011.10.04.

[91] Megállapította a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.01.03.

[92] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[93] Megállapította a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 3. § c) pontja. Hatályos 2014.03.11.

[94] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[95] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.03.01.

[96] Módosította a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 8. § d) pontja. Hatályos 2024.03.01.

Tartalomjegyzék