51/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

[(2) E rendelet alapján az R.-ben meghatározott II. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehető igénybe támogatás:]

"o) nem mezőgazdasági területek erdősítése."

2. §

(1) Az R. 3. §-ának 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[3. § E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]

"27. támogatástartalommal bíró, nemzeti támogatási pénzügyi konstrukció: olyan nemzeti forrásból finanszírozott pénzügyi konstrukció, amely igénybevételének célja az EMVA-ból társfinanszírozott projekt megvalósítása, és amelynek támogatástartalmát a támogatás nyújtója, illetve a kezességvállaló intézmény állapítja meg. Idetartoznak különösen a visszatérítendő támogatások, a kedvezményes kamatú hitel vagy kölcsön, a kamattámogatás és az állami kezességvállalást tartalmazó programok."

(2) Az R. 3. §-ának 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[3. § E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]

"30. fiatal mezőgazdasági termelő: az a természetes személy,

a) akinek részére a 28/A. § alapján e minőségéről az IH határozatot hoz;

b) aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján támogatási határozattal, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító határozattal rendelkezik.

Az a) vagy b) pontban meghatározott dokumentumnak legkésőbb annak, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban megadott támogatási kérelem benyújtási időszakának utolsó napjától - az e rendelet 28/A. § (6) bekezdésének megfelelően - érvényesnek kell lennie, amelynek kapcsán az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelői minőségét érvényesíteni kívánja."

(3) Az R. 3. §-a a következő 35-38. ponttal egészül ki:

(3. § E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:)

"35. támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatás forint fizetőeszközben számolt támogatási egyenértéke;

36. kötelező képzés: a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban előírt képzés, amelyen az ügyfél az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott módon köteles részt venni, amely az ügyfél számára akkor tekintendő megszervezettnek, ha annak helyszínéről és kezdési időpontjáról a képzéseket koordináló FVM VKSZI-től, vagy az általa megbízott Képző Szervezettől, a képzés kezdési időpontját legalább 5 munkanappal megelőzően tértivevé-nyes értesítést kapott;

37. pontozási szint: a támogatási kérelem azon egysége, amely a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály alapján önállóan rangsorba állítható, és amelyhez külön pontszám és támogatási összeg tartozik;

38. felmérési napló: az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 22. §-a szerint."

3. §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a támogatási kérelmet, a kifizetési kérelmet, valamint azok módosítására irányuló kérelmet (a továbbiakban együtt: kérelem) postai úton kell benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon az ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes MVH kirendeltséghez."

4. §

(1) Az R. 8. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[8. § Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki]

"a) az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős határozattal, és"

(2) Az R. 8. §-a a következő (2)-(3) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

"(2) Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy jogcímre egy kifizetési kérelmet nyújthat be.

(3) Ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály kötelező képzésen való részvételt ír elő és az ügyfél azért nem tudja az abban meghatározottak szerint benyújtani a részvételi igazolást az MVH-hoz, mert a jogszabályban meghatározott időszakban nem volt képzés, vagy az ügyfél a képzés helyszínéről és időpontjáról a képzés koordinálójától nem kapott megfelelő értesítést, akkor az FVM VKSZI igazolást állít ki, amelyet az ügyfélnek a képzésen való részvételi igazolás helyett kell az MVH-hoz benyújtani."

5. §

Az R. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kötelezettség átvállalásához az MVH előzetes jóváhagyása szükséges. Az erre irányuló kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az MVH ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes kirendeltségéhez. A kötelezettség átvállalása nem hagyható jóvá, ha az átvevő nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek."

6. §

Az R. 13. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Terület- és állatlétszám alapú támogatásban csak az az ügyfél részesülhet, aki nem áll felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, továbbá az a természetes személy ügyfél, aki nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt. Csődeljárás alatt álló szervezet esetén e rendelet 16. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni."

7. §

Az R. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha az ügyfél a benyújtott támogatási kérelem formanyomtatványain a támogatási alapra vagy a támogatási összegre vonatkozóan egyáltalán nem szolgáltat adatot, hiánypótlásnak helye nincs."

8. §

Az R. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó kifizetési kérelem akkor nyújtható be, és akkor fizethető ki a megállapított támogatási összeg, ha az ügyfél szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt."

9. §

(1) Az R. 19. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, és - a Technikai Segítségnyújtás intézkedés kivételével - pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol."

(2) Az R. 19. §-ának (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A kiadásigazoló bizonylaton az ügyfélnek legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetnie a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját (kombinált Nomenklatúra-kódját), valamint az ügyfél-regisztrációs számát, a támogatási határozat azonosító számát és a "Támogatás elszámolására benyújtásra került" rájegyzést. A Technikai Segítségnyújtás intézkedés keretében benyújtott elszámolás esetére a tétel SZJ vagy VTSZ számának, vagy KN-kódjának, továbbá a támogatási határozat azonosító számának feltüntetését előíró kötelezettség nem vonatkozik.

(7) Amennyiben kiadásigazoló bizonylat nem felel meg a (6) bekezdésben foglaltaknak, az elszámoláshoz nem fogadható el.

(8) A kifizetési kérelemhez az MVH által rendszeresített nyomtatványon számlaösszesítőt és - a Technikai Segítségnyújtás intézkedés esetét kivéve - tételrészletezőt kell mellékelni, amelyek tartalmazzák:

a) a kiadásigazoló bizonylat azonosítóját, típusát, kiállítójának adószámát;

b) a teljesítés időpontját;

c) a fizetés módját, a pénzügyi teljesítés időpontját;

d) a számlatétel megnevezését, típusát, SZJ vagy VTSZ számát, vagy KN-kódját a Technikai Segítségnyújtás intézkedés esetének kivételével;

e) a számlatétel nettó összegét, az ÁFA mértékét és ezek alapján az elszámolni kívánt összeget;

f) a támogatási döntésben megállapított kiadási sor támogatási döntés szerinti azonosítóját, amelyhez a tétel tartozik;

g) könyvvezetésre kötelezett személyek esetében a könyvvezetésért felelős személy nevét és aláírását;

h) a számlatétel mennyiségét és mértékegységét;

i) a kiadásigazoló bizonylat devizanemét és a devizanemben meghatározott nettó értékét;

j) a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítóját, amennyiben a pénzügyi teljesítésre sor került."

(3) Az R. 19. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Támogatási, valamint kifizetési kérelem tekintetében a támogatási összeg számításának alapját

a) adószámmal nem rendelkező természetes személy, illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény XIII. és XIV. fejezete alapján alanyi adómentes és előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult adóalany kérelmező esetében a bruttó;

b) egyéb esetben a nettó;

c) az a) ponttól eltérően az állami, regionális és helyi közigazgatási szervek és közintézmények esetében általános forgalmi adó alanyiságuktól függetlenül a nettó elszámolható kiadás képezi."

10. §

Az R. 20. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át teljesíteni."

11. §

Az R. 21. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban, valamint az e rendeletben foglalt előírásokat pontozási szintenként kell alkalmazni."

12. §

(1) Az R. 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A beruházási támogatásokra az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell:]

"b) az R. 72. cikk (1) bekezdése értelmében a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, korszerűsített létesítményt a támogatási döntés kézhezvételétől számított legalább 6 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség);"

(2) Az R. 23. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A beruházási támogatásokra az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell:]

"e) a támogatással érintett ingatlannak a támogatási kérelem benyújtásakor per- és igénymentesnek kell lennie. Ettől eltérően a támogatással érintett ingatlant elővásárlási jog, az önkormányzatokat megillető visszavásárlási jog, a banki jelzálogjoghoz kapcsolódó vételi jog terhelheti."

13. §

Az R. 25. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 33. § (4) és (5) bekezdését kivéve, a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási döntés kézhezvételétől számított 2 éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási döntés kézhezvételétől számított 3 éven belül meg kell valósítani."

14. §

Az R. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Azon támogatási jogcímek esetén, amelyeknél a támogatás igénybevételének feltétele üzleti terv vagy működtetési és fenntarthatósági terv benyújtása, de az (1) bekezdés e) és f) pontjaiban meghatározott értékhatárokra tekintettel az ügyfél nem köteles ezeket benyújtani, kérelmének elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

(3) A "Kommunikációs terv" és "A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása" című fejezetek - amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály másként nem rendelkezik - nem képezik az üzleti terv vagy a működtetési és fenntarthatósági terv részét, benyújtásuk opcionális, függetlenül az üzleti terv vagy a működtetési és fenntarthatósági terv benyújtási kötelezettségtől. Benyújtásuk esetén a fejezeteket a (2) bekezdésben meghatározott arányosítást követően, a pontozás során egyenként maximum +5 ponttal kell figyelembe venni."

15. §

Az R. 28. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, ésa§akövetkező c) ponttal egészül ki:

[28. § Építéssel járó tevékenységek esetén:]

"b) engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a hatáskörrel rendelkező építési hatóság jogerős engedélyének hiteles másolatát a létesítmény használatbavételéhez;

c) új vízi létesítmény létrehozása esetén az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát, illetve az utolsó kifizetési kérelemhez a jogerős üzemeltetési vízjogi engedély hiteles másolatát."

16. §

Az R. 28/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28/A. § (1) A 2. § (1) bekezdés e) és h) pontjaiban felsorolt jogcímek esetén, amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály erre lehetőséget ad, az a fiatal mezőgazdasági termelő, akinek ezt a minőségét az IH határozatban megállapítja, vagy e rendelet 3. § 30. pont b) alpontja értelmében fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül, többlettámogatás igénybevételére jogosult. A 2. § (2) bekezdésében felsorolt jogcímek esetén, amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály erre lehetőséget ad, a fiatal mezőgazdasági termelő az értékelés során többletpontokra jogosult.

(2) A 3. § 30. pont a) alpontja szerint fiatal mezőgazdasági termelő lehet az a természetes személy, aki

a) a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megállapítása iránti kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a kérelem benyújtásának időpontjában a 40. életévét még nem töltötte be,

b) mezőgazdasági termelő tevékenységet végző őstermelő vagy egyéni vállalkozó,

c) az 5/a. számú mellékletben felsorolt szakképesítések, illetve az 5/b. számú mellékletben felsorolt felsőfokú végzettségek legalább egyikével rendelkezik, ideértve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, illetve honosított, külföldön szerzett bizonyítványt és oklevelet is. Az 5/a. számú vagy 5/b. számú mellékletekben nem szereplő végzettség elfogadásáról az IH a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megállapításáról szóló határozatában dönt, amelynek során a vonatkozó szakmai követelményrendszer vizsgálata alapján a mezőgazdasági termeléshez kötődő végzettségek kerülnek elfogadásra,

d) a 6. számú melléklet szerinti üzleti terv értékelése során legalább 30 pontot elér.

(3) A kérelmet a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz postai úton kell benyújtani. A kérelem benyújtása folyamatos.

(4) A kérelemhez mellékelni kell:

a) az érvényes őstermelői vagy az érvényes egyéni vállalkozói igazolvány másolatát,

b) a végzettséget igazoló okirat másolatát,

c) az üzleti tervet papír alapon és elektronikus adathordozón, amelynek mintája az FVM hivatalos honlapjáról letölthető.

(5) Az IH a kérelmet a benyújtástól számított 30 munkanapon belül bírálja el. A feltételeket teljesítő ügyfél esetében az IH határozatot hoz arról, hogy az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül, és azt megküldi az ügyfél részére, valamint tájékoztatja az MVH-t a kérelem elbírálásának eredményéről.

(6) A fiatal mezőgazdasági termelői jogosultság

a) a 3. § 30. pont a) alpontja szerinti esetben a kérelembenyújtás időpontjától az azt követő év december 31. napjáig, de legkésőbb az ügyfél 40. életévének betöltéséig,

b) a 3. § 30. pont b) alpontja szerinti esetben a határozat kiállításától 2013. december 31. napjáig, de legkésőbb az ügyfél 40. életévének betöltéséig érvényes."

17. §

Az R. 28/B. § (1) bekezdésének ec) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Beruházási és szaktanácsadási támogatások esetén a Tv. 42. § (1) bekezdése vonatkozásában a támogatás alapjának minősül:]

"ec) az önálló építéssel nem járó, a kertészeti és az erdészeti gépbeszerzés esetén a gép, berendezés;"

18. §

(1) Az R. 29. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Egy adott jogcím vonatkozásában támogatási kérelmet a benyújtásra nyitva álló időszak első napján hatályos - legkésőbb a benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző ötödik munkanapon lezárt - gépkatalógusban szereplő gépekre lehet benyújtani."

(2) Az R. 29. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A támogatás a támogatási kérelem módosítását követően sem haladhatja meg a megvásárolni kívánt gép, technológiai berendezés kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban meghatározott referenciaárát, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott mértéket, és a módosított gépre, technológiai berendezésre a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások alapján meghatározott támogatási összeget."

19. §

(1) Az R. 30. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Építési beruházások esetében a támogatási kérelemhez az MVH által rendszeresített formanyomtatványon mellékelni kell]

"d) legalább kettő részletes árajánlatot, kivéve ha az ügyfél a támogatott műveletre vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le."

(2) Az R. 30. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni."

(3) Az R. 30. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása, valamint építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély köteles. Amennyiben az építési napló nem tartalmazza a támogatás felhasználásának jogszerűsége megállapításához szükséges adatokat, az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet."

(4) Az R. 30. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (10)-(12) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti műszaki tartalma a hatóság kötelező előírásának teljesítése érdekében, valamint az egyéb jogszabályban szabályozott esetekben a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző harmincadik napig módosítható. A módosítás nem érintheti a támogatott célterületet és nem növelheti a támogatás összegét. A módosító kérelemhez jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ügyfélnek mellékelnie kell a hatóság kötelező előírását igazoló dokumentumot.

(10) Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylathoz Építési Normagyűjtemény szerinti bontású számlarészletezőnek is rendelkezésre kell állnia.

(11) A kifizetési kérelem esetén a kifizetési kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni. Ha ezen építési normagyűjtemény nem tartalmazza az építési tételt, akkor az utolsó olyan kifizetési kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni, amelyben az építési tétel szerepelt.

(12) Amennyiben a (11) bekezdés alapján nem állapítható meg a referenciaár, úgy a vonatkozó támogatási kérelem benyújtási időszakának első napján hatályos Építési Normagyűjtemény az irányadó."

20. §

(1) Az R. 31. §-ának (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[(1) A beruházáshoz kapcsolódóan az alábbi kiadások után is vehető igénybe támogatás:]

"d) közműszolgáltatónak fizetett közműrácsatlakozási és -használatbavételi díj."

(2) Az R. 31. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Nem támogatható kiadás a támogatás elnyerése esetén fizetendő, számszerűen meghatározott összegű, az összköltség vagy a támogatás százalékában megállapított, vagy bármilyen egyéb módon meghatározott sikerdíj."

21. §

Az R. 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Támogatástartalommal bíró, kiegészítő nemzeti támogatási pénzügyi konstrukciók igénybevétele esetén az MVH a támogatástartalmata kifizetési kérelembírálatakor kifizetett támogatási összegként veszi figyelembe. A kifizetett támogatás összege nem haladhatja meg a műveletre vonatkozó, az R. által maximált támogatási mértéknek megfelelő összeget."

22. §

Az R. 33. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában közbeszerzésre kötelezett - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján -, vagy a Kbt.-t önként alkalmazza, az eljárást megindító felhívás, illetve hirdetmény "az aktába rendelt hivatkozási szám" rovatában hivatkozási számként fel kell tüntetni az ügyfél Tv. 28. §-a szerinti regisztrációs számát. Az ügyfél köteles továbbá:

a) az eljárást megindító, illetve módosító felhívást, illetve hirdetményt az annak megküldését, illetve megjelenését bizonyító dokumentumokkal,

b) az eredményről szóló tájékoztató(ka)t, illetve - ha a Kbt. az eljárásra nem írja elő az eredményről szóló tájékoztató közzétételét - az írásbeli összegezést az annak megküldését bizonyító dokumentumokkal,

c) a szerződésmódosításról szóló hirdetményt,

d) a szerződés teljesítéséről szóló hirdetményt, annak megjelenését - eljárást indító hirdetmény közvetlen megküldése esetében a megküldést - követő 3 munkanapon belül az MVH részére benyújtani.

(2) Az ügyfél köteles továbbá:

a) MVH által rendszeresített formanyomtatványon a közbeszerzéssel érintett tételek részletezését, és

b) az eljárás - fentiek alapján még be nem nyújtott - összes érdemi dokumentumát, így különösen a kiegészítő tájékoztatásokat; az ajánlatok másolati példányát; a bontási, tárgyalási, bírálati, eredményhirdetési jegyzőkönyveket, továbbá a bírálat dokumentumait ahhoz az első kifizetési kérelemhez csatolni, amely a közbeszerzéssel érintett műveleti tevékenység elszámolására vonatkozik."

23. §

(1) Az R. 35. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 20. § (4) bekezdésében foglalt előírás megsértése esetén az utolsó kifizetési kérelem elutasításra kerül, a már kifizetett támogatás pedig jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az ügyfél az MVH által a jogosulatlan igénybevételt megállapító döntés meghozatalát követő három évig a 2007-2013 időszakban az EMVA társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra nem vehet igénybe támogatást."

(2) Az R. 35. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az MVH az általa elvégzett ellenőrzés során az EMVA támogatásokra vonatkozóan közbeszerzési jogszabálysértést észlel, akkor az ügyfél ellen - a Kbt. 327. §-a alapján - a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárást kezdeményez. Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság jogszabálysértést állapít meg, a művelet jogszabálysértéssel érintett részére eső támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az MVH

a) a jogerős támogatási határozatban megállapított támogatás 10%-ával csökkenti az ügyfél számára az érintett támogatási határozat alapján kifizethető - jogszabálysértéssel érintett részre eső - támogatási összeget, ha a jogsértés a verseny tisztasága, az esélyegyenlőség, illetve a nyilvánosságra vonatkozó közbeszerzési alapelvek sérelmét okozta;

b) a jogerős támogatási határozatban megállapított támogatás 2%-ával csökkenti az ügyfél számára az érintett támogatási határozat alapján kifizethető - jogszabálysértéssel érintett részre eső - támogatási összeget, ha a jogsértés a versenyt érdemben nem befolyásolta, azaz annak tisztaságára, az esélyegyenlőségre, illetve a nyilvánosságra vonatkozó közbeszerzési alapelvek nem sérültek."

(3) Az R. 35. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha a művelet megvalósulását követő ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy az ügyfél a 19. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az azon bizonylat alapján kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül."

24. §

(1) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú mellékletébe foglalt 5/a. számú és 5/b. számú melléklete lép.

(3) Az R. 8. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

25. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a rendelkezéseit - a (2) bekezdésbe foglalt kivételekkel - az e rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet 10. §-ában, 12. § (1) bekezdésében, 13. §-ában, valamint a (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésben foglaltakat a jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek még le nem zárult műveletei esetében, valamint a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) Az R.

a) 17. §-ának (5) bekezdése, 24. §-a, 35. §-ának (6) és (7) bekezdése, valamint

b) 32. §-ának (2) bekezdése és 33. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

(4) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 10. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet az 51/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez

I. Az R. 3. számú mellékletének 1. sora helyébe a következő szövegrész lép:

"Kiadás SZJKiadás SZJKiadás megnevezéseA beruházás egyébA maximálisan
számaszámaelszámolhatóelszámolható
FőcsoportAlcsoportkiadások nélkülkiadás
számított(Ft)"
kiadásának X%-a

II. Az R. 3. számú melléklete a következő szövegrésszel egészül ki:

"92.52.11.1.Múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség12%6 000 000"
védelme.

2. számú melléklet az 51/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez

Az R. 5. számú melléklete helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat)
Szakképesítés azonosító számaMegnevezése
26 2 8299 022201Állattartó-telepi gépész
22 2 6131 06 1 0 01Állattenyésztő
23 5 3124 16 6 3 01Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
20 2 6140 05 9 0 01Aranykalászos gazda
22 2 6139 06 1 0 02Baromfi- és kisállattenyésztő
22 5 3124 16 6 3 02Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus
22 2 6139 06 4 0 01Belovagló (Bereiter)
23 2 6112 05 9 0 02Biotermesztő
15 5 3113 16 6 4 01Bor- és üdítőitalipari technikus
15 2 7222 01 9 0 01Borász
21 2 6129 05 4 0 01Dísznövény- és zöldségtermesztő
21 2 6116 05 3 0 01Dísznövénykertész
21 5 3124 16 6 2 01Dísznövénytermesztő szaktechnikus
26 5 3117 16 2 0 06Erdészeti gépésztechnikus
29 5 3125 16 6 1 01Erdészeti környezetvédő szaktechnikus
55 4 3910 09 8 0 03Erdészeti menedzserasszisztens
29 2 6219 05 1 0 01Erdészeti szakmunkás
29 5 3125 16 6 1 02Erdésztechnikus
21 2 6212 05 1 0 03Faiskolai szaporítóanyag-előállító
20 2 6140 05 9 0 04Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)
21 2 6121 05 5 0 02Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó
21 5 3124 16 6 2 02Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus
22 2 6135 06 1 0 03Juhtenyésztő
22 5 3124 16 6 3 04Juhtenyésztő szaktechnikus
20 4 6140 05 9 0 06Képesített gazda
20 4 6140 08 2 0 04Képesített mezőgazdasági gazdaasszony
24 2 6118 05 3 0 03Kertépítő és -fenntartó
24 2 6129 05 3 0 04Kertész
24 5 3124 16 6 2 03Kertész- és növényvédelmi technikus
26 2 8293 022213Kertészeti gépész
55 4 3910 09 8 0 08Kertészeti menedzserasszisztens
22 2 6134 06 1 0 04Lótenyésztő
22 5 3124 16 6 3 05Lótenyésztő szaktechnikus
42 2 5129 08 2 0 05Lovastúra-vezető
22 2 6139 06 2 0 02Méhész
26 1 8293 047001Meliorációs és parképítő gépkezelő
26 1 8293 046104Mező- és erdőgazdasági rakodógépkezelő
20 2 6140 09 9 0 03Mezőgazdasági (agrár)vállalkozó
41 5 3129 16 9 0 22Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus
20 2 6140 08 2 0 06Mezőgazdasági gazdaasszony
26 2 8293 02 2 2 16Mezőgazdasági gépész
26 5 3117 162 021Mezőgazdasági gépésztechnikus
26 2 7433 02 2 2 17Mezőgazdasági gépjavító
26 5 3117 16 2 0 22Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus
26 5 3117 162 023Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus
52 5 3126 16 7 0 12Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus
52 5 3126 16 7 0 13Mezőgazdasági környezetvédő technikus
26 5 3117 162024Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus
20 5 3124 166204Mezőgazdasági technikus
21 5 3124 166205Növénytermesztő és növényvédelmi technikus
26 2 8293 022221Növénytermesztő gépész
52 5 3125 166206Növényvédelmi és talajerőgazdálkodási szaktechnikus
52 2 6140 05 6 0 02Növényvédő és méregraktárkezelő
26 2 8313 02 2 2 22Növényvédő és öntöző gépész
26 1 8312 04 9 0 11Önjáró munkagépkezelő
24 5 3124 16 6 2 07Parképítő és -fenntartó technikus
22 2 6133 06 1 0 05Sertéstenyésztő
22 5 3124 16 6 3 06Sertéstenyésztő szaktechnikus
22 2 6132 06 1 0 06Szarvasmarhatenyésztő
22 5 3124 16 6 3 07Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikus
21 5 3124 16 6 2 08Szőlész-borász szaktechnikus
21 2 6129 05 3 0 07Szőlő- és gyümölcstermesztő
22 5 3124 16 6 3 08Takarmányozási szaktechnikus
26 1 8311 04 9 0 12Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)
22 2 6229 062003Vadász, vadtenyésztő
22 5 3129 16 6 3 10Vadgazdálkodási technikus
20 2 6129 05 9 0 10Vetőmagtermesztő és -minősítő
21 2 7222 019007Vincellér
21 5 3124 16 6 2 09Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus
3/1995. (V. 4.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)
Szakképesítés azonosító számaMegnevezése
52 5 3126 16 7 0 12Agrárgazdasági környezetvédelmi szaktechnikus (alágazat megj.)
55 4 3910 09 8 0 13Agrárgazdasági menedzserasszisztens (alágazat megjelölésével)
21 5 3129 16 6 4 09Mezőgazdasági termékminősítő szaktechnikus
12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)
Szakképesítés azonosító számaMegnevezése
31 6203 02Állattenyésztő
31 6203 03Baromfi- és kisállattenyésztő
52 6222 01Bor- és üdítőital-ipari technikus
52 6262 01Erdésztechnikus
32 6207 01Faiskolai szaporítóanyag-előállító
33 6201 01Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)
31 6203 04Juhtenyésztő
51 6201 01Képesített gazda
51 6201 02Képesített mezőgazdasági gazdaasszony
33 6207 02Kertépítő és -fenntartó
34 7872 01Lovastúra-vezető
31 6280 04Meliorációs és parképítő földmunkagép-kezelő
31 6280 05Mező- és erdőgazdasági rakodógép-kezelő
52 3439 03Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus
31 6201 01Mezőgazdasági gazdaasszony
34 5235 02Mezőgazdasági gépjavító
32 6201 02Mezőgazdasági vállalkozó
32 6206 02Mikroszaporító
53 6206 01Növényvédelmi és talajerőgazdálkodási szaktechnikus
31 6280 08Önjáróbetakarítógép-kezelő
31 6203 07Sertéstenyésztő
31 6203 08Szarvasmarha-tenyésztő
31 6280 09Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)
2/2000. (I. 31.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)
Szakképesítés azonosító számaMegnevezése
33 6201 01Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)
55 6249 01Mezőgazdasági menedzserasszisztens
32 6206 02Mikroszaporító
33 6207 04Vincellér
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat)
Szakképesítés azonosító számaMegnevezése
55 3434 01Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens
52 6201 02Agrárkörnyezet-gazda
52 3439 03Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
34 6280 01Állattartó-telepi gépész
31 6203 02Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)
52 6203 01Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
31 6203 10Általános állattenyésztő
32 6201 01Aranykalászos gazda
53 6203 01Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus
55 6203 01Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus
33 6203 01Belovagló (Bereiter)
32 6206 01Biotermesztő
33 5212 01Borász
31 6207 01Dísznövény- és zöldségtermesztő
33 6207 01Dísznövénykertész
53 6207 01Dísznövénytermesztő szaktechnikus
31 6206 03Dohánykertész
52 6222 13Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítőital-ipar)
52 5452 01Erdészeti gépésztechnikus
33 6262 01Erdészeti szakmunkás
54 6262 01Erdésztechnikus
31 6207 03Faiskolaiszaporítóanyag-előállító
51 6201 01Gazda I.
33 6201 01Gazda II.
31 6206 01Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó
53 6207 02Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus
55 5470 01Hulladékgazdálkodási technológus (mezőgazdasági szakterület)
53 6203 02Juhtenyésztő szaktechnikus
51 6207 01Kertépítő és -fenntartó
33 6207 03Kertész
52 6207 01Kertész- és növényvédelmi technikus
34 6280 03Kertészeti gépész
31 6203 05Lótenyésztő
53 6203 03Lótenyésztő szaktechnikus
51 7872 02Lovastúra-vezető
31 6203 06Méhész
51 6201 01Mezőgazdasági gazdaasszony I.
31 6201 01Mezőgazdasági gazdaasszony II.
33 6280 01Mezőgazdasági gépész
52 5452 02Mezőgazdasági gépésztechnikus
34 6280 04Mezőgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelölésével)
53 5452 01Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus
31 6280 10Mezőgazdasági gépkezelő (a gép megjelölésével)
53 5452 02Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus
55 6249 01Mezőgazdasági menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével)
55 5452 01Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével)
53 5452 03Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus
52 6201 01Mezőgazdasági technikus
31 6206 04Mikroszaporító
52 6206 01Növénytermesztő és növényvédelmi technikus
31 6280 07Növénytermesztő gépész
31 6206 02Növényvédő és méregraktár-kezelő
52 6207 02Parképítő és -fenntartó technikus
55 6203 02Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus
53 6203 04Sertéstenyésztő szaktechnikus
53 6203 05Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus
53 6207 03Szőlész-borász szaktechnikus
31 6207 02Szőlő- és gyümölcstermesztő
53 6207 04Tájépítő szaktechnikus
53 6208 01Takarmányozási szaktechnikus
31 6203 09Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló
53 6203 06Törzskönyvező szaktechnikus
33 6203 02Vadász, vadtenyésztő
52 6203 02Vadgazdálkodási technikus
55 6203 03Vadgazdálkodási technológus
32 6206 03Vetőmagtermesztő és -minősítő
51 6207 02Vincellér
53 6207 05Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus
28/2004. (IX. 30.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról (kivonat)
Szakképesítés azonosító számaMegnevezése
34 6206 01Biotermesztő
32 6207 01Faiskolaiszaporítóanyag-előállító
33 6201 01Gazda
55 6206 01Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó
55 6203 04Ménesgazda
55 6206 02Növénytermesztő és növényvédő technológus
34 6206 02Vetőmagtermesztő és -minősítő
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)
Szakképesítés azonosító számaMegnevezése
55 621 01 0010 55 01Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens
52 621 01 1000 00 00Agrárkörnyezetgazda
54 621 01 0000 00 00Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
54 621 02 0010 54 01Agrárrendész
54 619 03 0010 54 01Állategészségügyi technikus
54 620 03 0100 33 01Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd
31 521 20 0010 31 01Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó
31 621 03 0010 31 01Állattenyésztő (baromfi és kisállat)
31 621 03 0010 31 02Állattenyésztő (juh és kecske)
31 621 03 0010 31 03Állattenyésztő (sertés)
31 621 03 0010 31 04Állattenyésztő (szarvasmarha)
54 618 03 0010 54 02Állattenyésztő technikus
33 621 02 0100 31 01Aranykalászos gazda
55 621 02 0010 55 01Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus
31 621 04 0001 31 01Belovagló
52 621 01 0100 31 01Bioállat-tartó és tenyésztő
52 621 01 0100 31 02Biomasszaelőállító
52 621 01 0100 31 03Bionövény-termesztő
54 541 01 0010 54 01Bor- és pezsgőgyártó technikus
33 621 01 0000 00 00Borász
55 621 01 0010 55 02Bortechnológus
33 622 01 1000 00 00Dísznövénykertész
26 622 01 0010 31 01Dohánykertész
31 623 01 0100 31 01Erdészeti növényvédő
31 623 01 1000 00 00Erdészeti szakmunkás
54 623 01 0000 00 00Erdésztechnikus
55 623 01 0000 00 00Erdőgazda
54 525 02 0010 54 01Erdőgazdasági gépésztechnikus
31 521 01 0001 33 02Erő- és munkagépjavító
33 622 01 0100 31 01Faiskolai termesztő
33 621 02 1000 00 00Gazda
55 621 02 0010 55 02Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó
25 622 01 0010 31 02Gyümölcstermesztő
31 621 01 0010 31 03Haszonállat-gondozó
55 621 02 0010 55 03Hulladékgazdálkodási technológus
54 622 01 0100 33 01Kertépítő
54 621 04 0010 54 01Kertész és növényvédelmi technikus
28 518 20 0010 31 03Kertészeti gép kezelő
31 521 01 0010 31 02Kertészeti gépszerelő, gépjavító
31 521 21 0010 31 03Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó
54 622 01 0100 31 02Kertfenntartó
31 621 04 0100 31 01Lóápoló és gondozó
31 621 04 0000 00 00Lótartó és -tenyésztő
52 812 02 0000 00 00Lovastúra-vezető
27 517 19 0010 31 04Majorgép-kezelő
31 621 05 0000 00 00Méhész
26 516 21 0010 31 05Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő
55 621 01 0010 55 04Ménesgazda
25 515 19 0010 31 06Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő
54 525 02 0010 54 02Mezőgazdasági gépésztechnikus
31 521 01 0010 31 03Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító
55 621 01 0010 55 05Mezőgazdasági menedzserasszisztens
55 621 01 0010 55 06Mezőgazdasági műszaki menedzser-asszisztens
24 514 19 0010 31 07Mezőgazdasági rakodógépkezelő
23 513 20 0010 31 08Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő
54 621 02 0010 54 02Mezőgazdasági technikus
54 621 02 0100 31 01Mezőgazdasági vállalkozó
33 622 01 0100 31 02Mikroszaporító
33 622 01 0100 31 03Növényházi dísznövénytermesztő
31 521 20 0010 31 04Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó
54 621 04 0100 31 01Növénytermesztő
54 621 04 0010 54 02Növénytermesztő és növényvédelmi technikus
55 621 02 0010 55 05Növénytermesztő és növényvédő technológus
22 512 19 0010 31 09Növényvédelmi gépkezelő
54 621 04 0100 31 02Növényvédő és méregraktárkezelő
52 621 01 0100 33 01Ökogazda
55 621 02 0010 55 06Ökológiai gazdálkodó
21 511 21 0010 31 10Önjáró betakarítógép kezelője
54 622 01 0000 00 00Parképítő és -fenntartó technikus
55 621 02 0010 55 07Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus
33 622 01 0100 31 04Szabadföldi dísznövénytermesztő
24 622 01 0010 31 03Szőlőtermesztő
54 625 01 0100 31 01Vadász, vadtenyésztő
54 625 01 0000 00 00Vadgazdálkodási technikus
55 621 02 0010 55 08Vadgazdálkodási technológus
54 621 04 0100 31 03Vetőmagtermesztő
54 621 02 0010 54 03Vidékfejlesztési technikus
33 621 01 0001 51 01Vincellér
23 622 01 0010 31 04Zöldségtermesztő
A szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)
Szakképesítés azonosító számaMegnevezése
1800Állattenyésztés szakterület
1801-1Juhtenyésztő
1801-2Lótenyésztő
1801-3Sertéstenyésztő
1801-4Szarvasmarha-tenyésztő
1804Méhész
1805Vadász-vadtenyésztő
1806Baromfitenyésztő
1807Állategészségőr
1809Általános állattenyésztő
1810Kisállattenyésztő
1700Növénytermesztés
1701Dísznövénykertész
1705Kertész
1705-1Szőlő- és gyümölcstermesztő
1705-2Zöldségtermesztő
1707Általános kertész
1706Mezőgazdasági gépész
1706-1Állattartótelepi gépész
1706-2Kertészeti gépész
1706-3Növénytermesztő gépész
1913-1Borász
313Gépszerelő és -karbantartó
313-4Mezőgazdasági gépszerelő, -karbantartó
31-100Növényvédelmi
31-300Mezőgazdasági áruforgalmi
32-101Erdészeti
13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)
Szakképesítés azonosító számaMegnevezése
1703Kertész
1704Növénytermesztő gépész
1803Kisállattenyésztő
1901Borász
20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet egyes oktatási jogszabályok módosításáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)
Szakképesítés azonosító számaMegnevezése
313-4Gépszerelő és karbantartó (mezőgazdasági gépszerelő)
1809Általános tenyésztő
1913-1Erjedésipari termékgyártó (borász)
31-100Növényvédelmi (technikus)
31-300Mezőgazdasági áruforgalmi (technikus)
51-0100Állattenyésztő és állategészségügyi (technikus)
51-0200Erdész (technikus)
51-0300Kertész (technikus)
51-0400Növénytermesztő és növényvédelmi (technikus)
61-0102Borászati és üdítőipari ágazat (technikus)
71-0200Mezőgazdasági gépész (technikus)
24/1977. (XII. 28.) MüM-OM együttes rendelet a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló 14/1976. (XII. 1.) MüM-OM együttes rendelet módosításáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)
Szakképesítés azonosító számaMegnevezése
313-4Mezőgazdasági gépszerelő
1801-1Sertéstenyésztő
1801-2Szarvasmarhatenyésztő
1702Dísznövénykertész

5/b. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

I. Végzettségi szint: főiskola

- Mezőgazdasági gépészmérnök

- Kertészmérnök

- Agrármérnök

- Állattenyésztő mérnök

- Növénytermesztési mérnök

- Környezetgazdálkodási agrármérnök

- Meliorációs mérnök

- Vadgazda mérnök

- Természetvédelmi mérnök

- Vidékfejlesztési agrármérnök

- Mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök

II. Végzettségi szint: egyetem

- Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök

- Okleveles agrármérnök

- Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

- Okleveles kertészmérnök

- Okleveles gazdasági agrármérnök

- Okleveles agrárkémikus agrármérnök

- Okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök

- Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

III. Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)

- Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

- Kertészmérnök

- Környezetgazdálkodási agrármérnök

- Természetvédelmi mérnök

- Vadgazda mérnök

- Állattenyésztő mérnök

- Mezőgazdasági mérnök

- Mezőgazdasági szakoktató

- Növénytermesztő mérnök

IV. Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

- Okleveles agrármérnök

- Okleveles kertészmérnök

- Okleveles természetvédelmi mérnök

- Okleveles vadgazda mérnök

- Okleveles állattenyésztő mérnök

- Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

- Okleveles növénytermesztő mérnök

- Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

- Okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök"

3. számú melléklet az 51/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez

Az R. 8. számú mellékletének "I. tengely intézkedései" alcímhez tartozó táblázat helyébe a következő szövegrész lép:

tengely intézkedései

Intézkedés címeAlintézkedés címeA támogatás felső határa
Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása-40 000 euró
Gazdaság átadása-A támogatás összegének havonta meg kell egyeznie a minimálbér 25%-ával, amit a gazdasági létminimum 1 EUME értéke alapján számítanak, minden további EUME érték után a támogatást a minimálbér 10%-ával kell megemelni, amíg a kifizetés összege el nem éri az adott időszakra megállapított minimálbér 200%-át, de nem haladhatja meg a 18 000 eurót évenként
A mg.-i munkavállaló az átadónak juttatott támogatás 50%-ának megfelelő támogatást kaphat havonta, de a kifizetett támogatások mértéke évente, fejenként nem haladhatja meg a 4000 eurót
Szaktanácsadói
szolgáltatások
igénybevétele
-Az elszámolható költségek 80%-a, de legfeljebb 700 euró/szaktanácsadási szolgáltatási szerződés, és legfeljebb 1500 euró/kedvezményezett az ÚMVP teljes időszakára. Ettől eltérően a 2008. szeptember 1. előtt benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek esetében a kiegészítő táblázatban (*) foglalt összegeket kell alkalmazni, figyelem nélkül a fenti 1500 euró/kedvezményezett támogatási határértékre. Ha az ügyfél a 2008. szeptember 1-je előtt benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozó jóváhagyó határozatokkal 1500 euró vagy annál nagyobb összegű támogatásra vált jogosulttá, akkor további támogatásban nem részesíthető.
Intézkedés címeAlintézkedés címeA támogatás felső határa
A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése1. Szántóföldi növénytermesztés és kertészet korszerűsítése735 000 euró/projekt
2. Állattenyésztés korszerűsítése2 757 000 euró/projekt
3. GAZDANet-Program2000 euró/projekt
4. Évelő növények telepítése735 000 euró/projekt
5. Üzemi diverzifikáció735 000 euró/projekt, élelmiszer-előállításra irányuló beruházások esetében 1 600 000 euró/projekt
Az erdők gazdaságiErdőművelés735 000 euró/projekt
értékének növeléseÁllománynevelés200 euró/ha
A mezőgazdasági termékek értéknövelése1231. A mezőgazdasági termékek értéknövelése1 600 000 euró/projekt
1232. A mezőgazdasági termékek értéknövelése félkész vagy végtermékek energiatermelési célú felhasználására való előállításával1 000 000 euró/projekt
Mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúra fejlesztése1.2.5.1. öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése26. cikkből finanszírozott üzemi beruházások esetén 735 000 euró/projekt
Szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok fejlesztése-1500 euró/év/gazdaság
Termelői csoportok létrehozása-Az első és a második évben 100 000-100 000 euró, a harmadik évben 80 000 euró, a negyedik évben 60 000 euró, az ötödik évben 50 000 euró

Az I. tengely fentiekben fel nem tüntetett intézkedései, illetve alintézkedései esetében a támogatás összegét, illetve felső határát a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok tartalmazzák.

*
A mezőgazdasági termelő gazdaságának mérete (EUME)A kertészeti termelő gazdaságának mérete (EUME)A támogatás felső határa (euró)
2-51-2150
6-113-8220
12-399-20370
40-14921-100700
150<101<1100
Az erdőtulajdonos működési területének mérete (ha)A támogatás felső határa (euró/erdőtulajdonos/év)
1-10110
11-100220
101-700

Tartalomjegyzék