Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

A támogatás célja a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók szakmai ismereteinek bővítése a kölcsönös megfeleltetés követelményeit, a gazdálkodás környezeti hatásait, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) keretében támogatott műveletek rendeltetésszerű végrehajtását, és a megvalósított beruházás szakszerű üzemeltetését illetően.

Fogalommeghatározások

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a)[1] ÚMVP Képző Szervezet: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) által e rendelet alapján támogatott képzéseket megvalósító szervezet;

b)[2] képzési projekt: az ÚMVP Képző Szervezetnek az 1. és 6. számú mellékletben felsorolt képzések szervezésére vonatkozó, a Herman Ottó Intézet által jóváhagyott, egy naptári évre vonatkozó terve;

c)[3] képzési program: az 1. és a 6. számú mellékletben felsorolt képzések tananyagát, az oktatás tárgyi és személyi feltételeit, a számonkérés módját magában foglaló dokumentum;

d)[4] erdőgazdálkodó: az a természetes vagy jogi személy, akit vagy amelyet az erdészeti hatóság külön jogszabály alapján nyilvántartásba vett;

e)[5] kölcsönös megfeleltetés előírásai: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletben foglaltak szerint;

f)[6] tárgyév:

fa) az a naptári év, vagy

fb) a 2014. január 1. és 2015. május 31. közötti időszak,

amelyre vonatkozóan az ÚMVP Képző Szervezet elkészíti a képzési projektjének tervét;

g)[7] mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, jogi személy, aki/amely a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklete szerinti - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett - 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó tevékenységet folytat, valamint minden őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy.

h)[8] de minimis támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános "de minimis" rendelet) alapján nyújtott támogatás.

i)[9] az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszere: valamennyi ÚMVP Képző Szervezet számára elérhető elektronikus rendszer, amely az e rendeletben előírt egyes adatközlési kötelezettségeik teljesítéséhez alkalmazható, és amelyen keresztül tájékozódhatnak az általuk indítható képzésekről.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. §[10]

(1)[11] E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. és 6. számú mellékletben felsorolt képzéseken való részvételhez. A támogatott képzések szervezése a Földművelésügyi Minisztérium által előírt képzési programoknak megfelelően az alábbi célterületeken történhet:[12]

a) a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére az 1. számú mellékletben felsorolt szakképesítést nem adó és Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti, valamint hatósági képzések keretében (a továbbiakban: 1. célterület);

b) az alábbi ÚMVP intézkedések keretében előírt, a 6. számú mellékletben felsorolt kötelező képzések (a továbbiakban: 2. célterület):

ba) 5.3.1.2.1. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (kivéve: a gépvásárlási támogatást);

bb) 5.3.1.1.2. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása;

bc) 5.3.1.4.1. A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása;

bd) 5.3.1.2.3. Mezőgazdasági termékek értéknövelése;

be) 5.3.2.1.4. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések;

bf) 5.3.2.2.5. Erdő-környezetvédelmi kifizetések;

bg) 5.3.2.1.3. Natura 2000 kifizetések.

(2)[13] E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadásnak minősül a Herman Ottó Intézet által jóváhagyott projektterven alapuló felnőttképzési szerződésben szereplő képzés részvételi díja, amely tartalmazza a felnőttképzési szerződés szerinti - előzetesen megszerzett tudás beszámításával meghatározott - óraszámú elméleti és gyakorlati oktatás, a számonkérés vagy szakmai vizsga, a képzés előkészítési, szervezési és adminisztrációs költségeit, valamint szakképesítést nem adó képzések esetében egy nyomtatott - legalább 5 gépelt oldal terjedelmű - oktatási segédlet költségét. Nem nyújtható támogatás a képzésen részt vevő ügyfél étkezési költségeinek, szállásköltségeinek, és a képzés helyszínére való oda- és visszautazása költségeinek térítéséhez, tankönyvek vásárlásához, továbbá a pótló-, illetve javítóvizsga díjához.

(3)[14] Az 1. és a 6. számú mellékletben felsorolt képzések képzési programjait a Herman Ottó Intézet - a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) közreműködésével az ÚMVP Képző Szervezetek rendelkezésére bocsátja.

A támogatás igénybevételének a feltételei[15]

4. §

(1)[16] Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő, az erdőgazdálkodó, továbbá a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott intézkedésekhez kapcsolódóan az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján a támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal - a 3. § (1) bekezdés bg) alpontjában meghatározott intézkedés esetén a kifizetési kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal - rendelkező személy (a továbbiakban együtt: ügyfél), aki

a) a képzési díjat az ÚMVP Képző Szervezet részére - annak számlája alapján - kifizette, és

b) saját maga, vagy egyéni vállalkozó ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, valamint nem természetes személy ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezető tisztségviselője, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazottja útján

ba) az ÚMVP Képző Szervezettel kötött felnőttképzési szerződésben foglalt képzés keretében tartott, a képzésben előírt követelményekkel megegyező tartalmú előzetes tanulmányok beszámításával csökkentett elméleti óráknak és gyakorlati óráknak külön-külön legalább a 80%-án igazoltan részt vett, és

bb) a képzési programban meghatározott beszámolási vagy vizsgakötelezettségének eredményesen eleget tett.

(2)[17] Képzésben való részvételre jogosult az ÚMVP Képző Szervezettel felnőttképzési szerződést kötő, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személy (a továbbiakban: képzésben részt vevő).

(3)[18] Egy felnőttképzési szerződés egy képzésre vonatkozhat.

(4)[19] A felnőttképzési szerződések az ÚMVP Képző Szervezet éves projekt tervének jóváhagyását követően folyamatosan köthetők.

(5)[20] Az ügyfél az 1. és 6. számú mellékletben meghatározott képzések közül egy adott képzés tekintetében csak egy képzésben részt vevő után, egyszer részesülhet támogatásban. Azonos kódszámú képzés vonatkozásában ugyanazon természetes személy képzésen való részvétele csak egy ügyfelet jogosít támogatásra.

(6) Az ügyfél az 1. célterület szerinti képzésekre vonatkozóan egy naptári évben legfeljebb 4 képzésre nyújthat be támogatási és kifizetési kérelmet.

(7)[21] Támogatás csak olyan felnőttképzési szerződés alapján nyújtható, amely tartalmazza a támogatást igénylő ügyfél nevét és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) 28. §-a szerinti ügyfél-azonosító számát, mint a szerződés alapján a képzés költségeit viselő adatait. A jogcím keretében kizárólag az ügyfél nevére kiállított számla fogadható el.

(8)[22] Amennyiben azonos kódszámú képzés vonatkozásában egy ügyfél több képzésben részt vevő, vagy több ügyfél egy képzésben részt vevő személy után igényel támogatást, csak az elsőként benyújtott kérelem támogatható.

4/A. §[23]

A támogatás mértéke

5. §[24]

(1)[25] Az egy naptári évben, egy ügyfél által benyújtott kérelmek alapján megállapítható támogatás összege az 1. célterületre vonatkozóan a 2013. augusztus 31-ét követően benyújtásra kerülő kérelmek esetében legfeljebb 570 000 forint.

(2) Nem támogatható az a támogatási és kifizetési kérelem, amely esetén a támogatás nem éri el a 10 000 forintot.

(3) Az igénybe vehető támogatás szempontjából, egyes képzésekre a képzésekben részt vevő személyenként elszámolható kiadások felső határértékét a 4. számú melléklet tartalmazza. Az ÚMVP Képző Szervezet által az ügyfél részére kiszámlázott képzési díj e rendeletben megállapított elszámolható kiadás felső határértékét meghaladó részére támogatás nem nyújtható.

(4) Csak a 6. § (4) bekezdés b) pontja szerint, az ÚMVP Képző Szervezet által biztosított gyakorlati képzésre számolható el kiadás.

(5) A támogatás mértéke az elszámolható kiadás 100%-a.

A képzést szolgáltató szervezetek[26]

6. §

(1) ÚMVP Képző Szervezet lehet az a szervezet, amely

a)[27] Magyarországon vagy más EU tagállamban székhellyel rendelkező, agrár-szakképzési tevékenységet folytató jogi személy, nonprofit szervezet, vagy ezek konzorciuma, és

b)[28] a felnőttképzésről szóló törvényben foglaltak alapján felnőttoktatás folytatására jogosult, regisztrált képzési hely,

c)[29] rendelkezik ügyfél-azonosító számmal.

(2) Konzorciumi formában működő ÚMVP Képző Szervezet esetében

a) legalább a konzorciumot vezető partnernek meg kell felelnie az (1) bekezdésben, a képzést végző partnereknek az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt feltételeknek;

b) a konzorcium vezető partnere felel az ÚMVP Képző Szervezet e rendeletből eredő kötelezettségeinek teljesítéséért.

(3)[30] Az ÚMVP Képző Szervezet köteles írásban bejelenteni az (1) bekezdés a)-c) pontjaihoz kapcsolódó adataiban bekövetkezett változásokat az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet részére, a változás időpontját követő 20 napon belül.

(4)[31] Az ÚMVP Képző Szervezet e rendelet alapján támogatható képzések szolgáltatására akkor jogosult, ha

a)[32] a 2. számú melléklet szerinti formában évenként képzési projekt tervet készít, amelyet felülvizsgálatra benyújt a Herman Ottó Intézethez tárgyévet megelőző év szeptember 1-jéig;

b) a gyakorlati képzés időtartamának 100%-át - az OKJ szerinti szakképesítések esetében legalább 50%-át - az általa biztosított képzési helyszínen és oktató közreműködésével teljesíti;

c) a képzéseket saját szervezésben bonyolítja le;

d)[33] a képzések megvalósítása során a képzési programban meghatározott elméleti és gyakorlati ismeretek teljes körét oktatja, elvégzi az abban előírt számonkérést, és elégedettségmérést, melynek összesített adatait az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet által megadott időpontban évente egy alkalommal feltölti az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerébe.

e)[34] a felnőttképzésről szóló törvény szerinti haladási naplót és a 3. számú mellékletben meghatározott tartalmú napi jelenléti ívet vezet;

f)[35] a képzési projekt megvalósítására a Herman Ottó Intézettel kötött hatályos megállapodással rendelkezik.

(5)[36] A Herman Ottó Intézet az ÚMVP Képző Szervezet képzési projekt tervének felülvizsgálatát a képzési szolgáltatás országos lefedettségének biztosítása és a jogcím éves támogatási kerete figyelembevételével elvégzi, szükség esetén az ÚMVP Képző Szervezet egyetértésével a tervet módosítja, dönt a jóváhagyásukról vagy elutasításukról, és a jóváhagyott képzési projekt terveket nyilvánosságra hozza.

(6)[37] Az ÚMVP Képző Szervezet az éves képzési projekttervét tárgyévben módosíthatja az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) előzetes jóváhagyása esetén. A projektterv módosításának tervezetét a NAK részére kell megküldeni, amely a jóváhagyást támogató vagy elutasító javaslattal továbbítja az IH és a Herman Ottó Intézet részére. Az IH a döntését a tárgyévben rendelkezésre álló támogatási forráskeret, és a módosított terv teljesítéséhez az ÚMVP Képző Szervezet által biztosított személyi és tárgyi feltételek figyelembe vételével hozza meg.

(7)[38] Az ÚMVP Képző Szervezet a képzésben részt vevővel kötött felnőttképzési szerződését legkésőbb a szerződés keltétől számított 20 napon belül rögzíti az ÚMVP Képző Szervezetek elektronikus nyilvántartási rendszerében. Az elektronikus nyilvántartási rendszer csak az ÚMVP Képző Szervezet jóváhagyott képzési projektjével egyezően engedélyezi a felnőttképzési szerződések rögzítését.

(8)[39] Ha az ügyfél az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott módon meghatalmazza az ÚMVP Képző Szervezetet, akkor az köteles elvégezni az ügyfél támogatási és kifizetési kérelmének ügyfélkapun keresztül történő elektronikus benyújtását.

(9)[40] Az egy képzésre megkötött felnőttképzési szerződéseknek a támogatás megállapításához szükséges adatait az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet jelenti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) felé a képzés kezdési időpontját követő első támogatási és kifizetési kérelem benyújtási időszakot megelőzően.

(10)[41] Az ÚMVP Képző Szervezetnek az integrált elektronikus rendszerbe rögzített adatai alapján az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet évenként értékeli a Szervezet munkáját. Az értékelés eredményét megküldi az IH, az ÚMVP Képző Szervezet és az MVH részére.

(11)[42] Ha az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet a (10) bekezdés szerinti értékelés alapján megállapítja, hogy az ÚMVP Képző Szervezet valamely évben nem teljesíti a képzési projektben vállalt támogatott képzések legalább 50%-át, vagy két egymást követő évben legalább a 70%-át, a következő évben nem köthet megállapodást az ÚMVP Képző Szervezettel.

(12)[43] Az ÚMVP Képző Szervezetek működését a Herman Ottó Intézet ellenőrzi. A Herman Ottó Intézet az általa végzett ellenőrzések adatait az MVH, valamint az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet részére átadja.

(13)[44] Az ÚMVP Képző Szervezet minden felnőttképzési szerződés esetében rögzíti annak igazolását az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerében, hogy az ügyfél a 4. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét teljesítette vagy nem teljesítette.

(14)[45]

6/A. §[46]

A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása[47]

7. §

(1)[48] Az ügyfél egyesített támogatási és kifizetési kérelme, a képzés befejezését követően - az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerében rögzített adatok alapján - a (8) bekezdésben meghatározott benyújtási időszakokban, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, elektronikus űrlapon nyújtható be az MVH-hoz.

(2)[49] Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása során:

a)[50] a kérelmen fel kell tüntetni a felnőttképzési szerződés számát;

b)[51] írott formában, postai úton az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtásával azonos benyújtási időszakban az elektronikus benyújtást teljesítő ÚMVP Képző Szervezetnek be kell nyújtania az ügyfél székhelye vagy lakhelye szerint illetékes MVH-kirendeltséghez az ÚMVP Képző Szervezet által kiállított, pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának másolatát, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolatát, melyeken az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy "eredetivel megegyező másolat", és azt alá kell írnia;

c)[52] az őstermelői igazolvány hiteles másolatát nem kell csatolni;

d)[53] egyéni vállalkozó ügyfél esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 15. § (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

e)[54] amennyiben a képzésen az ügyfél meghatalmazottja vesz részt, csatolni kell az arról szóló igazolást, hogy legkésőbb a felnőttképzési szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődően a képzésen résztvevő és az ügyfél között a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony fennáll.

(3)[55] A képzés elszámolható kiadásait igazoló számviteli bizonylatokon

a)[56] fel kell tüntetni az igénybe vett képzésnek az 1. és 6. számú mellékletben meghatározott kódszámát és a felnőttképzési szerződés számát,

b)[57] nem kell feltüntetni a Vhr. 19. § (6) bekezdésében szereplő támogatási határozat azonosító számot, és a 19. § (8) bekezdés f)-g) pontjaiban foglaltakat.

(4)[58] A támogatási és kifizetési kérelem csak a benyújtási időszakot megelőző nyolcadik munkanapon lezárult, és a benyújtást megelőzően pénzügyileg rendezett képzésekre vonatkozóan nyújtható be.

(5)[59] A szerződés hatálybalépésének napja nem lehet korábbi a szerződés megkötésének napjánál.

(6)[60] Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. június 30-ig lehet benyújtani.

(7)[61] Az MVH és a Herman Ottó Intézet helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti a Képző Szervezeteket, valamint a képzéseket, beleértve például a képzésen vezetett, a 3. számú melléklet szerinti jelenléti ívet.

(8)[62] Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka:

a) 2013. évben

aa) március 1-jétől április 30-ig;

ab) szeptember 1-jétől október 31-ig;

b) 2014. évben

ba) március 1-jétől március 31-ig;

bb) szeptember 1-jétől szeptember 30-ig;

c)[63] 2015. évben

ca) január 15-től február 13-ig,

cb) június 1-jétől június 30-ig.

(9)[64] Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmet a 3. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani. Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem elektronikus űrlapját az MVH rendszeresíti, és azt közzé kell tenni az MVH honlapján.

(10)[65] Az erdőgazdálkodó ügyfélnek az egyesített támogatási-kifizetési kérelmének benyújtásakor meg kell felelnie az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása a 2. célterület esetében[66]

7/A. §[67]

7/B. §[68]

A támogatási és kifizetési kérelem elbírálása

8. §[69]

(1)[70] Az MVH az egyesített támogatási és kifizetési kérelmeket az Eljárási tv. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ÚMVP Képző Szervezet és a képzésben részt vevő között létrejött felnőttképzési szerződés megkötésének dátuma szerint kialakított rangsor alapján bírálja el.

(2)[71] A Herman Ottó Intézet által a képzés során végzett ellenőrzések támogatási jogosultságot érintő adatait az MVH a támogatási határozat meghozatala során figyelembe veszi.

(3)[72] Erdőgazdálkodó ügyfél esetében:

a) ha a kérelem alapján az MVH által megállapított támogatási összeggel együtt az általános "de minimis" rendelet szerinti egyéni keret túllépésre kerül, úgy az MVH a kérelmet elutasítja;

b) a támogatási határozatnak tartalmaznia kell, hogy az ügyfél de minimis támogatásban részesül, továbbá utalnia kell az általános "de minimis" rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét euróban és forintban kifejezve.

(4)[73] Amennyiben a támogatás kedvezményezettje - a támogatási határozatban foglaltak szerint - erdőgazdálkodó, a kedvezményezett értesítése, a támogatás ellenőrzése és folyósítása során az általános "de minimis" rendelet 3. és 6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

(5)[74] E rendelet vonatkozásában az általános de minimis rendelet 6. cikk 4. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

Jogkövetkezmények

9. §

Ha az ügyfél nem tesz eleget a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének, az adott képzés vonatkozásában a támogatáshoz való jogosultsága megszűnik.

9/A. §[75]

Záró rendelkezés

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10/A. §[76]

E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 18/2010. (IX. 30.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 2. § e) és g) pontját, 3. § (1) bekezdés b) pontját, 4. § (1), (5) és (8) bekezdését, 6. § (4) bekezdését, 7. § (5) és (6) bekezdését, valamint a 6. § (14) bekezdésének hatályon kívül helyezését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10/B. §[77]

E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 90/2011. (X. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 90/2011. (X. 3.) VM rendelet] módosított 7. § (6) és (10) bekezdését, valamint 8. § (3), (4) és (5) bekezdését a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10/C. §[78]

Amennyiben a képzésre kötelezett a kötelező képzésen való részvételt azért nem tudja teljesíteni, mert a jogszabályban meghatározott időszakban nem volt képzés, vagy a képzésre kötelezett a képzés helyszínéről és időpontjáról a képzés koordinálójától nem kapott megfelelő értesítést, akkor az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet köteles biztosítani részére a kötelező képzésen való részvétel lehetőségét legkésőbb 2015. május 15-ig.

10/D. §[79]

(1) A kötelező képzésekre vonatkozóan 2013. augusztus 15. előtt hatályba lépett felnőttképzési szerződésekhez kapcsolódó támogatások vonatkozásában, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2013. (II. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2013. (II. 4.) VM rendelet] hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben az e rendeletnek a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)[80]

10/E. §[81]

A 10/D. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően, a kötelező képzésekre vonatkozóan, a 2013. augusztus 15. előtt hatályba lépett szerződésekhez kapcsolódó egységes támogatási kifizetési kérelmek benyújtására - 2014. évtől kezdődően - e rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 86/2013. (IX. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet] megállapított 7. § (8) bekezdés b) és c) pontját kell alkalmazni.

10/F. §[82]

E rendeletnek a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelettel megállapított 7. § (6) bekezdését a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet hatálybalépését követően hatályba lépett felnőttképzési szerződésekre vonatkozóan kell alkalmazni.

10/G. §[83]

Az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet [a továbbiakban: 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet] által megállapított 7. § (2) bekezdés b) pontját a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

10/H. §[84]

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] megállapított 2. § f) pontot, 3. § (1) bekezdést, 6. § (4) bekezdés a) pontot, 7. § (6) és (10) bekezdést a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

10/I. §[85]

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

10/J. §[86]

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelettel megállapított 7. § (4) bekezdést valamennyi támogatási és kifizetési kérelem alapján indult eljárásban alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. §

Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 20. cikk a) pont i) alpontjának, valamint 21. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

12. §[87]

Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez[88]

1. célterület: választható képzések

1.ABCD
2.A képzés
3.kódszámamegnevezéseidőtartama
(45 perces tanóra)
4.elméletgyakorlat
5.Szakképesítést nem adó képzések
6.an1Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot
követelményei
22-
7.A képzés tartalma:
8.1. Kölcsönös megfeleltetés
9.- célja, alapelvei;
10.- jogszabályi háttere;
11.a követelmények csoportosítása,
általános ismertetésük;
12.a követelmények ellenőrzése,
jogkövetkezmények;
13.- természetvédelmi követelmények;
14.- környezetvédelmi követelmények;
15.- állatjelölés és nyilvántartás.
16.2. A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti
Állapot előírásai
17.2.1. Európai Uniós jogszabályok
rendelkezései, illetve az azoknak való
megfelelés.
18.2.2. Előzmények
19.a korábbi években alkalmazott HMKÁ
előírások;
20.- a változtatás szükségessége.
21.2.3. Az új, 2008. évtől alkalmazandó
HMKÁ előírásokról általában
22.- a szabályozásról;
23.- kikre és hol vonatkozik.
24.2.4. Az uniós jogszabályban
meghatározott 4 témakör és a hazai
8 HMKÁ előírás ismertetése
25.talajerózió elleni védelemre vonatkozó
előírások;
26.- a talaj szervesanyag tartalmára
vonatkozó előírások;
27.- talajszerkezetére vonatkozó előírások;
28.- minimális művelés szintjének
megőrzése.
29.3. A parlagfű elleni védekezés módszerei
30.an2Az agráriumban előállítható vagy
keletkező biomassza hasznosítása és
elsődleges feldolgozása
22-
31.A képzés tartalma:
32.- az energetikai célú biomassza
előállításhoz, elsődleges feldolgozáshoz
igényelhető támogatások;
33.- lágy szárú energianövények
termesztése;
34.- fás szárú energianövények
termesztése, és annak jogi szabályozása;
35.- a biomassza begyűjtése, felhasználása,
feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás),
különös tekintettel a mezőgazdasági és
kistérségi alkalmazásokra;
36.- az agrárszakigazgatás rendszere.
37.an3Aktuális növényvédelmi ismeretek157
38.A képzés tartalma:
39.Elméleti képzés
40.- új növényvédő szerek ismertetése;
41.- új védekezési módszerek egyes
károsítók ellen;
42.- a használatból kivont növényvédő
szerek és helyettesítési lehetőségeik;
43.- a növényvédelem ökonómiája;
44.- növényvédelmi előrejelzési
információk, és azok felhasználása;
45.- a növényvédelem környezetvédelmi
vonatkozásai;
46.- a parlagfű elleni védekezés módszerei.
47.Gyakorlati képzés
48.- fontosabb kórképek, kárképek,
gyomnövények felismerése;
49.- permetezőgépek beállítása;
50.- permetlékészítési, kijuttatási
számítások.
51.an4Kistermelői élelmiszer előállítás,
elsődleges feldolgozás és értékesítés
szabályai
22-
52.A képzés tartalma:
53.- kistermelői élelmiszer-előállítás,
elsődleges feldolgozás és értékesítés jogi
szabályozása;
54.- élelmiszerhigiénia;
55.- a termékek csomagolása;
56.- a jogszabályban előírt nyilvántartások
vezetése;
57.- a termékek nyomonkövethetősége;
58.- az agrárszakigazgatás rendszere.
59.an5Talaj-tápanyaggazdálkodási terv
készítése
157
60.A képzés tartalma:
61.Elméleti képzés
62.- a növények tápanyagfelvétele;
63.- a talaj tápanyagmérlege és befolyásoló
tényezői;
64.- a tápanyaggazdálkodás célja, feladatai,
ökonómiai vonatkozásai;
65.- a tápanyaggazdálkodási terv
készítésének elve, lépései;
66.- a nitrát-direktíva lényege, betartásának
módja;
67.- az agrárszakigazgatás rendszere.
68.Gyakorlati képzés
69.- tápanyaggazdálkodási terv készítése.
70.an6Agrárvállalkozói ismeretek22-
71.A képzés tartalma:
72.1. A vállalkozás (kisvállalat) stratégiai
tervezése
73.- a stratégia kialakításának folyamata;
74.- a cég tőkeköltségvetése;
75.- beruházási változatok értékelése,
beruházási döntés;
76.- a kisvállalkozás életére ható kockázati
tényezők, kockázatmenedzselés.
77.- humánerőforrás (szakmai
végzettségek)
78.2. A vállalkozás működtetése
79.- az üzlet finanszírozása;
80.- költséggazdálkodás, költségelemzés;
81.- a vállalati hozamok mérése, elemzése;
82.- egyszerűsített mérleg,
eredménykimutatás;
83.- a nyereség növelésének lehetőségei
a mezőgazdasági termelésben;
84.- főbb pénzügyi mutatók képzése.
85.3. Üzleti terv készítése
86.4. Adózási ismeretek
87.5. Társadalombiztosítás
88.6. Az agrárszakigazgatás rendszere
89.an7Ökológiai gazdálkodás22-
90.A képzés tartalma:
91.- az ökológiai gazdálkodás fogalma,
célja, alapelvei;
92.- az ökológiai növénytermesztés
jellemző technológiai elemei;
93.- az ökológiai állattenyésztés jellemző
technológiai elemei;
94.- az ökológiai kertészet jellemző
technológiai elemei;
95.- átállás az ökológiai gazdálkodásra;
96.- ökológiai gazdálkodáshoz igénybe
vehető támogatások;
97.- az ökológiai gazdálkodás jogszabályi
háttere;
98.- a biotermékek értékesítési lehetőségei;
99.- az ökológiai gazdálkodás ökonómiája;
100.- az agrárszakigazgatás rendszere.
101.an8Termékértékesítés lehetőségei, termelői
csoportok alakítása, helyi termékek
értékesítése
22-
102.A képzés tartalma:
103.- termelői csoportok formái, alakításuk
lépései;
104.- piacrajutási lehetőségek;
105.- a helyi termékek marketingje,
értékesítési lehetőségei;
106.- az agrárszakigazgatás rendszere.
107.an9Alkalmazott számítástechnika, alapfokú
számítógép-kezelői ismeretek
gazdálkodók számára. Szaktanácsadási
szolgáltatások igénybevétele
830
108.A képzés tartalma:
109.Elméleti képzés:
110.- általános informatikai ismeretek
(hardver, szoftver, OP rendszerek);
111.- a Word és az Internet alapszintű
ismertetése;
112.- a szaktanácsadási szolgáltatások
igénybevétele.
113.Gyakorlati képzés:
114.- a Word használata;
115.- az Internet használata (gazdálkodók
számára hasznos honlapokról
információszerzés);
116.- elektronikus levelezés.
117.an10Jó Mezőgazdasági Gyakorlat157
118.A képzés tartalma
119.Elméleti képzés:
120.- a mezőgazdaság és környezet viszonya,
alkalmazott mezőgazdasági gyakorlatok,
EU és hazai szabályozási rendszer, az
EMVA tengelyei;
121.- a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy)
helye a termesztési rendszerekben;
122.- a JMGy alkalmazása
a növénytermesztésben;
123.- termőterület kiválasztása, vetésforgó,
fajtakiválasztás;
124.- talajművelés, trágyázás, öntözés;
125.- növényvédelem, hulladékanyagok
kezelése;
126.- betakarítás és betakarítás utáni
kezelések;
127.- élelmiszer- és takarmánybiztonság,
a termékek nyomonkövetése;
128.- a JMGy alkalmazása az
állattenyésztésben, általános
követelmények, telephely, az állomány
nyomonkövetése, nyilvántartási
rendszerek;
129.- takarmányozás, takarmánygyártás és
tárolás, állatjólét, állatszállítás;
130.- a JMGy és a mezőgazdasági
minőségbiztosítási rendszerek
kapcsolata;
131.- a parlagfű elleni védekezés módszerei.
132.Gyakorlati képzés:
133.- helyzetelemzések, gyakorlati
kivitelezések.
134.an11Az integrált növény- és talajvédelmi
ismeretek
5030
135.A képzés tartalma:
136.az integrált növényvédelem helye,
szerepe az élelmiszerláncban
137.integrált növénytermesztési ismeretek
(szántóföldi, zöldség- gyümölcs);
138.a növényvédelem közegészségügyi
vonatkozásai, munkavédelem
követelményei, eszközei;
139.a növényvédő szerek alkalmazásának
kockázatai és veszélyei, ezek felismerése
és szabályozása;
140.a növényvédelem környezetvédelmi
vonatkozásai;
141.a növényvédelem jogi szabályozása;
142.tápanyag-utánpótlás az integrált
növény-termesztésben;
143.talajművelés az integrált
növény-termesztésben;
144.a növény - és talajvédelmi szakigazgatás
rendszere.
145.an12A fás szárú energiaültetvények telepítése
és kezelése
22-
146.A képzés tartalma:
147.- az agrárszakigazgatás rendszere;
148.- fás szárú energiaültetvények
telepítésére vonatkozó jogszabályok;
149.- a fás szárú energianövények
termesztéstechnológiája, betakarítása,
tárolása;
150.- a biomassza felhasználása, illetve
feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás).
151.an13Élelmiszerbiztonsági ismeretek
gazdálkodók részére
22-
152.A képzés tartalma:
153.- az élelmiszerbiztonság fogalma,
jelentősége;
154.- biztosításának lehetőségei
a termőföldtől a fogyasztó asztaláig;
155.- élelmiszerek minősége, mikrobiológiai
minősége, meghatározó tényezői;
156.- alap- és adalékanyagok minősége,
a késztermék minőségére gyakorolt
hatása;
157.- élelmiszerek biztonságos előállítása,
csomagolása, tárolása, szállítása,
értékesítése;
158.- nyomon követés biztosítása az egész
termékpályán;
159.- romlást okozó tényezők,
élelmiszer-fertőzés, ételmérgezés okai,
következményei, megelőzési
lehetőségek;
160.- élelmiszer-előállítás higiéniája,
személyi higiénia jelentősége,
biztosításának lehetőségei az
élelmiszer-előállításban, HACCP;
161.- génmódosított élelmiszerrel
kapcsolatos információk;
162.- a kistermelői élelmiszer előállítás és
forgalmazás jogi szabályozása;
163.- fogyasztóvédelem célja, feladata,
jelentősége, biztosításának lehetőségei;
164.- az agrárszakigazgatás rendszere.
165.an14Erdőgazdálkodás22-
166.A képzés tartalma:
167.- az erdőgazdálkodás keretrendszerét
jelentő jogszabályi környezet ismertetése;
168.- az erdő, mint ökoszisztéma;
169.- alapfokú dendrológiai ismeretek;
170.- az erdőgazdálkodás fenntarthatósága;
171.- erdőgazdálkodói szervezeti formák;
172.- erdőgazdálkodó hatósági
nyilvántartásba vétele;
173.- erdészeti szakszemélyzet alkalmazása;
174.- erdőtervezés;
175.- erdőnevelési, fakitermelési módok
ismertetése;
176.- erdőfelújítás;
177.- az erdőgazdálkodási tevékenység
hatósági engedélyezése;
178.- erdőtelepítés;
179.- természetközeli erdőgazdálkodási
módszerek ismertetése;
180.- az agrárszakigazgatás rendszere.
181.an15Vízgazdálkodás, belvízvédelem,
melioráció (gazdákat érintő területe), Víz
Keretirányelv fő követelményei
22-
182.A képzés tartalma:
183.1. Melioráció, mezőgazdasági
vízgazdálkodás természeti tényezői
184.- időjárás-változás, változékonyság
Magyarországon;
185.- időjárási szélsőségek;
186.- a klímaváltozás történelmi
vonatkozásai.
187.2. A mezőgazdasági termelés kettős
veszélyeztetettsége
188.3. Aszály
189.- történelmi aszályos időszakok;
190.- aszálykárok;
191.- az aszály enyhítésének lehetőségei.
192.4. Melioráció és az öntözés kapcsolata
193.- melioráció;
194.- a melioráció összetevői;
195.- hatósági engedélyek;
196.a meliorációs tervek talajvédelmi
szempontból történő megítélése;
197.- a melioráció kivitelezése.
198.5. Vízgazdálkodás
199.- víz Keretirányelv hazai végrehajtása;
200.- vízkárelhárítás, belvízvédelem;
201.= belvíz által veszélyeztetett területek;
202.= erózió által veszélyeztetett területek;
203.= belvízvédekezéssel kapcsolatos főbb
teendők;
204.= belvízvédekezés szervezeti rendje.
205.6. Agrárstratégiánk
206.7. Az uniós csatlakozásból adódó
lehetőségeink
207.8. Az agrárszakigazgatás rendszere
208.an16Közvetlen kifizetések az SPS rendszerben,
aktuális földügyi és birtokrendezési
kérdések
22-
209.A képzés tartalma:
210.1. Az SPS rendszer
211.2. Aktuális földügyi és birtokrendezési
kérdések
212.a termőföld tulajdonjogának
megszerzése;
213.- a birtokrendezés eszközei;
214.a termőföld használata és
a földhasználati nyilvántartás;
215.a termőföldet érintő hasznosítási
kötelezettség és a parlagfű-mentesítés;
216.- a termőföld más célú hasznosítása.
217.3. Az agrárszakigazgatás rendszere
218.an17Vadgazdálkodási ismeretek22-
219.A képzés tartalma:
220.- a vadgazdálkodás jogszabályi keretei;
221.vadgazdálkodási célú élőhelyfejlesztés
és az ÚMVP kapcsolata;
222.- apróvad-gazdálkodási alapismeretek;
223.- az agrárszakigazgatás rendszere.
224.an18Borpiaci ismeretek157
225.A képzés tartalma
226.világpiaci és hazai trendek a borpiac
alakulásában
227.a szőlő-bor ágazat hazai
intézményrendszere
228.- új borpiaci szabályozás az EU-ban
229.- szőlő-bor ágazati támogatások
230.- borkészítés és forgalomba hozatal
szabályai
231.- szőlő- és bortermelői adatszolgáltatási
kötelezettségek
232.- az eredetmegjelölés szabályai,
termékleírások
233.- a kölcsönös megfeleltetés szőlészeti
vonatkozásai
234.an19Mezőgazdasági szállítás, anyagmozgatás
speciális esetei
166
235.A képzés tartalma
236.- a megengedett össztömeget,
tengelyterhelést és méretet meghaladó
járművek közlekedésének feltételei
237.- az üzemanyag és mezőgazdasági
vegyszer szállítására vonatkozó általános
előírások
238.- a főbb veszélyek
239.- a különböző veszélytípusoknak
megfelelő megelőző és biztonsági
intézkedések
240.- a járművek és a küldeménydarabok
jelölése
241.- a be- és kirakodás, valamint a szállítás
során alkalmazandó óvintézkedések
242.- a rendkívüli esemény során
alkalmazandó magatartási szabályok,
a tűzoltó készülék használata
243.an20Természetközeli gazdálkodás22-
244.A képzés tartalma
245.1. Általános ismeretek
a természetvédelemről
246.- természetvédelmi alapismeretek;
247.- a mezőgazdaság kulcsszerepe
a környezet- és természetvédelemben;
248.- a hazai természetvédelem működése;
249.- Nemzeti Parkjaink, gazdálkodás
a NP-ok területén;
250.- Magyarország védett állatai és
növényei;
251.- gyógynövény és gombaismeret.
252.2. Környezetkímélő gyepgazdálkodás
253.3. A vadkár megelőzése, csökkentése
a mezőgazdaságban
254.4. Környezetvédelmi bevallási
kötelezettségek, bevallások készítése
255.an21Pályázatírási ismeretek22-
256.A képzés tartalma:
257.- EU források, EU alapok
258.- A projekt fogalma, felépítése, projekt
menedzsment
259.- Üzleti terv szerepe a pályázatírásban
260.- Tervezési technikák
261.- Pályázatok formai és tartalmi
követelményei
[89]
262.- Közbenső ellenőrzések
263.- Pályázatírási praktikák
264.- Pályázatok bírálata, döntéshozatal
265.A sikeres pályázatok megvalósítása,
elszámolások, beszámolók
266.Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.)
Korm. rendelet alapján indítható képzések
a hatályos Szakmai és
Vizsgakövetelményekben meghatározott
maximális képzési időtartam legalább
30%-a, amit a Herman Ottó Intézet a képzési projektterv
felülvizsgálata során ellenőriz
267.ao133 621 02 0100 31 01 Aranykalászos
gazda
268.ao254 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági
vállalkozó
269.ao331 521 19001031 03 Elágazás: Kertészeti
gép kezelő
270.ao431 521 19001031 04 Elágazás:
Majorgép-kezelő
271.ao531 521 19001031 06 Elágazás:
Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő
272.ao631 521 19001031 07 Elágazás:
Mezőgazdasági rakodógép kezelő
273.ao731 521 19001031 09 Elágazás:
Növényvédelmi gépkezelő
274.ao831 521 19001031 10 Elágazás: Önjáró
betakarítógép kezelője
275.ao954 621 04010031 02 Részszakképesítés:
Növényvédő és méregraktár-kezelő
276.ao1031 623 01 0100 21 03 Részszakképesítés:
Motorfűrész-kezelő
277.ao1131 623 01 0100 31 03 Részszakképesítés:
Fakitermelő
278.ao1231 621 05 0000 00 00 Méhész
279.ao1331 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő
280.ao1431 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési
gépüzemeltető, gépkarbantartó
281.ao1531 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési
gépüzemeltető, gépkarbantartó
282.ao1654 625 01 0100 31 01 Vadász,
vadtenyésztő
283.ao1731 621 04 0000 00 00 Lótartó és
-tenyésztő
284.ao1831 621 04 0001 31 01 Belovagló
285.ao1952 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és
tenyésztő
286.ao2052 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító
287.ao2152 621 01 0100 31 03
Bionövény-termesztő
288.ao2252 621 01 0100 33 01 Ökogazda
289.ao2333 521 02 0000 00 00 Élelmiszeripari
gépsor-és rendszerüzemeltető
290.ao2433 521 02 0100 31 02 Részszakképesítés:
Csomagológép-kezelő
291.ao2533 521 02 0100 31 04 Részszakképesítés:
Élelmiszeripari gépkezelő
292.ao2633 521 02 0100 31 05 Részszakképesítés:
Élelmiszeripari készülék kezelője
293.ao2733 521 02 0100 31 06 Részszakképesítés:
Növényolaj-gyártógép kezelője
294.ao2833 521 02 0100 21 01 Részszakképesítés:
Palackozógép-kezelő
295.ao2933 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági
gépkezelő
296.ao3033 521 04 0100 31 01 Részszakképesítés:
Erdészeti felkészítőgép kezelője
297.ao3133 521 04 0100 31 02 Részszakképesítés:
Erdészeti kötélpálya kezelője
298.ao3233 521 04 0100 31 03 Részszakképesítés:
Erdészeti közelítőgép kezelője
299.ao3333 521 04 0100 31 04 Részszakképesítés:
Erdészeti rakodógép kezelője
300.ao3433 521 04 0100 31 05 Részszakképesítés:
Többfunkciós fakitermelőgép kezelője
301.ao3554 525 02 0010 54 01 Elágazás:
Erdőgazdasági gépésztechnikus
302.ao3654 525 02 0010 54 02 Elágazás:
Mezőgazdasági gépésztechnikus
303.ao3733 215 02 0000 00 00 Virágkötő,
-berendező, virágkereskedő
304.ao3833 215 02 0100 31 01 Részszakképesítés:
Virágbolti eladó
305.ao3933 215 02 0100 33 01 Részszakképesítés:
Virágdekoratőr
306.ao4033 215 02 0100 33 02 Részszakképesítés:
Virágkereskedő
307.ao4133 215 02 0100 31 02 Részszakképesítés:
Virágkötő
308.ao4231 521 01 0010 31 01 Elágazás: Erdészeti
gépszerelő, gépjavító
309.ao4331 521 01 0010 31 02 Elágazás: Kertészeti
gépszerelő, gépjavító
310.ao4431 521 01 0010 31 03 Elágazás:
Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító
311.ao4531 521 01 0001 33 01 Ráépülő
szakképesítés: Dieseladagoló-javító
312.ao4631 521 01 0001 33 02 Ráépülő
szakképesítés: Erő- és munkagépjavító
313.ao4731 521 01 0001 33 03 Ráépülő
szakképesítés: Hidraulika-javító
314.ao4831 521 01 0001 33 04 Ráépülő
szakképesítés: Járműelektromos szerelő
315.ao4954 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági
technikus
316.ao5054 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési
technikus
317.ao5131 621 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Állattartó-telepi munkás
318.ao5231 621 01 0010 31 03 Elágazás:
Haszonállat-gondozó
319.ao5331 621 03 0010 31 01 Elágazás:
Állattenyésztő (baromfi és kisállat)
320.ao5431 621 03 0010 31 02 Elágazás:
Állattenyésztő (juh és kecske)
321.ao5531 621 03 0010 31 03 Elágazás:
Állattenyésztő (sertés)
322.ao5631 621 03 0010 31 04 Elágazás:
Állattenyésztő (szarvasmarha)
323.ao5754 621 03 0100 33 01 Részszakképesítés:
Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd
324.ao5854 621 03 0010 54 01 Elágazás:
Állategészségügyi technikus
325.ao5954 621 03 0010 54 02 Elágazás:
Állattenyésztő technikus
326.ao6033 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Faiskolai munkás
327.ao6133 622 01 0100 31 01 Részszakképesítés:
Faiskolai termesztő
328.ao6233 622 01 0100 31 03 Részszakképesítés:
Növényházi dísznövénytermesztő
329.ao6333 622 01 0100 31 04 Részszakképesítés:
Szabadföldi dísznövénytermesztő
330.ao6431 623 01 0100 31 01 Részszakképesítés:
Erdészeti növényvédő
331.ao6531 623 01 0100 21 02 Részszakképesítés:
Erdőművelő
332.ao6631 623 01 0100 31 02 Részszakképesítés:
Erdőőr
333.ao6754 581 01 0100 51 01 Részszakképesítés:
Digitálistérkép-kezelő
334.ao6854 581 01 0100 51 03 Részszakképesítés:
Földügyi számítógépes adatkezelő
335.ao6954 581 01 0100 52 01 Részszakképesítés:
Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
336.ao7054 581 01 0010 54 01 Elágazás: Földmérő
és térinformatikai technikus
337.ao7154 581 01 0010 54 02 Elágazás:
Térképésztechnikus
338.ao7254 581 01 0001 54 01 Ráépülő
szakképesítés: Földügyi térinformatikai
szaktechnikus
339.ao7354 581 01 0001 54 02 Ráépülő
szakképesítés: Kataszteri szaktechnikus
340.ao7433 621 02 1000 00 00 Gazda
341.ao7533 621 02 0100 21 01 Részszakképesítés:
Ezüstkalászos gazda
342.ao7633 621 02 0100 21 02 Részszakképesítés:
Mezőgazdasági munkás
343.ao7731 624 01 0001 31 01 Ráépülő
szakképesítés: Elektromos halászgép
kezelője
344.ao7851 621 01 0000 00 00
Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó
345.ao7952 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezető
346.ao8031 641 01 0010 31 01 Elágazás:
Inszeminátor (baromfi és kisállat)
347.ao8131 641 01 0010 31 02 Elágazás:
Inszeminátor (juh és kecske)
348.ao8231 641 01 0010 31 03 Elágazás:
Inszeminátor (ló)
349.ao8331 641 01 0010 31 04 Elágazás:
Inszeminátor (sertés)
350.ao8431 641 01 0010 31 05 Elágazás:
Inszeminátor (szarvasmarha)
351.ao8531 622 01 Kertész
352.ao8631 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Fűszernövénytermesztő
353.ao8731 622 01 0100 21 02 Részszakképesítés:
Gombatermesztő
354.ao8831 622 01 0100 21 03 Részszakképesítés:
Gyógynövénytermesztő
355.ao8931 622 01 0100 21 04 Részszakképesítés:
Kerti munkás
356.ao9031 622 01 0010 31 02 Elágazás:
Gyümölcstermesztő
357.ao9131 622 01 0010 31 04 Elágazás:
Zöldségtermesztő
358.ao9231 621 04 0100 31 01 Részszakképesítés:
Lóápoló és gondozó
359.ao9331 621 05 0100 21 01 Részszakképesítés:
Méhészeti munkás
360.ao9431 521 19001031 01 Elágazás: Fejő- és
tejkezelőgép kezelője
361.ao9531 521 19001031 02 Elágazás:
Keltetőgép kezelő
362.ao9631 521 19001031 05 Elágazás:
Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő
363.ao9731 521 19001031 08 Elágazás:
Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő
364.ao9835 521 20 0010 31 02 Elágazás: Erdészeti
gépüzemeltető, gépkarbantartó
365.ao9935 521 20 0010 31 03 Elágazás: Kertészeti
gépüzemeltető, gépkarbantartó
366.ao10033 521 06 0010 33 01 Elágazás:
Mezőgazdasági munkagépjavító kovács
367.ao10133 521 06 0010 33 02 Elágazás:
Patkolókovács
368.ao10252 621 01 1000 00 00
Agrárkörnyezetgazda
369.ao10354 621 04 0100 31 01 Részszakképesítés:
Növénytermesztő
370.ao10454 621 04 0100 31 03 Részszakképesítés:
Vetőmagtermesztő
371.ao10554 621 04 0010 54 01 Elágazás: Kertész és
növényvédelmi technikus
372.ao10654 621 04 0010 54 02 Elágazás:
Növénytermesztő és növényvédelmi
technikus
373.ao10754 622 01 0000 00 00 Parképítő és
-fenntartó technikus
374.ao10854 622 01 0100 33 01 Részszakképesítés:
Kertépítő
375.ao10954 622 01 0100 31 02 Részszakképesítés:
Kertfenntartó
376.ao11054 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Parkgondozó
377.ao11154 622 01 010031 03 Részszakképesítés:
Temetőkertész
378.ao11254 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási
technikus
379.ao11333 621 01 0000 00 00 Borász
380.ao11433 621 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Pincemunkás
381.ao11533 621 01 0001 33 01 Ráépülő
szakképesítés: Sommelier (borpincér)
382.ao11633 621 01 0001 51 01 Ráépülő
szakképesítés: Vincellér
383.ao11754 541 01 0010 54 01 Elágazás: Bor- és
pezsgőgyártó technikus
384.ao11854 541 01 0010 54 05 Elágazás:
Élelmiszer-higiénikus
385.ao11954 541 01 0010 54 06 Elágazás: Erjedés- és
üdítőitalipari technikus
386.ao12054 541 01 0010 54 07 Elágazás: Hús- és
baromfiipari technikus
387.ao12154 541 01 0010 54 08 Elágazás: Malom- és
keveréktakarmány-ipari technikus
388.ao12254 541 01 0010 54 09 Elágazás: Sütő- és
cukrászipari technikus
389.ao12354 541 01 0010 54 10 Elágazás:
Tartósítóipari technikus
390.ao12454 541 01 0010 54 11 Elágazás: Tejipari
technikus
391.ao12533 541 02 0100 31 02 Részszakképesítés:
Gyümölcspálinka-gyártó
392.ao12633 541 02 0100 31 04 Részszakképesítés:
Sörgyártó
393.ao12733 541 02 0100 33 01 Részszakképesítés:
Szesz- és szeszesitalgyártó
394.ao12833 541 02 0100 31 05 Részszakképesítés:
Szikvízgyártó
395.ao12933 541 02 0100 31 06 Részszakképesítés:
Üdítőital -és ásványvízgyártó
396.ao13031 541 01 1000 00 00 Húsipari
termékgyártó
397.ao13131 541 01 0100 21 01 Részszakképesítés:
Baromfifeldolgozó
398.ao13231 541 01 0100 31 01 Részszakképesítés:
Bolti hentes
399.ao13331 541 01 0100 21 03 Részszakképesítés:
Csontozó munkás
400.ao13431 541 01 0100 21 04 Részszakképesítés:
Halfeldolgozó
401.ao13531 541 01 0100 31 02 Részszakképesítés:
Szárazáru készítő
402.ao13631 541 01 0100 21 05 Részszakképesítés:
Vágóhídi munkás
403.ao13733 541 03 0000 00 00 Molnár
404.ao13833 541 03 0100 31 01 Részszakképesítés:
Keveréktakarmány-gyártó
405.ao13933 541 04 0000 00 00 Pék
406.ao14033 541 04 0100 21 01 Részszakképesítés:
Gyorspékségi sütő és eladó
407.ao14133 541 04 0100 21 02 Részszakképesítés:
Sütőipari munkás
408.ao14233 541 04 0100 21 03 Részszakképesítés:
Száraztésztagyártó
409.ao14333 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász
410.ao14433 541 05 0100 21 01 Részszakképesítés:
Mézeskalács-készítő
411.ao14533 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari
termékgyártó
412.ao14633 541 06 0100 21 01 Részszakképesítés:
Gyümölcsfeldolgozó
413.ao14733 541 06 0100 21 02 Részszakképesítés:
Hűtőipari munkás
414.ao14833 541 06 0100 31 01 Részszakképesítés:
Konzervgyártó
415.ao14933 541 06 0100 31 02 Részszakképesítés:
Növényolajgyártó
416.ao15033 541 06 0100 21 03 Részszakképesítés:
Olajütő
417.ao15133 541 06 0100 21 04 Részszakképesítés:
Savanyító
418.ao15233 541 06 0100 21 05 Részszakképesítés:
Zöldségfeldolgozó
419.ao15333 541 07 0100 21 01 Részszakképesítés:
Elsődleges tejkezelő
420.ao15433 541 07 0100 31 01 Részszakképesítés:
Friss és tartós tejtermékek gyártója
421.ao15533 541 07 0100 31 02 Részszakképesítés:
Sajtkészítő
422.ao15651 541 01 Vágóállat-minősítő
423.ao15751 541 01 0010 51 01 Elágazás:
Juhminősítő
424.ao15851 541 01 0010 51 02 Elágazás:
Sertésminősítő
425.ao15951 541 01 0010 51 03 Elágazás:
Szarvasmarhaminősítő
426.ao16031 623 01 1000 00 00 Erdészeti
szakmunkás
427.ao16131 623 01 0001 33 01 Ráépülő:
Lakott-területi fakitermelő
428.Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: új OKJ) alapján indítható képzések
az új OKJ-ben meghatározott minimális
képzési időtartam
429.ao16255 621 01 Agrár áruforgalmazó
szaktechnikus
430.ao16335 621 01 Állattartó szakmunkás
431.ao16435 813 01 Belovagló
432.ao16534 622 01 Dísznövénykertész
433.ao16634 623 01 Erdészeti szakmunkás
434.ao16734 541 01 Édesipari termékgyártó
435.ao16834 541 02 Élelmiszeripari szakmunkás
436.ao16955 482 01 Földügyi térinformatikai
szaktechnikus
437.ao17034 621 01 Gazda
438.ao17152 621 01 Hobbiállat-tenyésztő és
-forgalmazó
439.ao17255 541 04 Hús- és baromfiipari
szaktechnikus
440.ao17334 541 03 Húsipari termékgyártó
441.ao17434 622 02 Kertész
442.ao17555 622 01 Kertészeti szaktechnikus
443.ao17654 812 02 Lovastúra-vezető
444.ao17734 621 02 Lovász
445.ao17855 545 05 Malom- és
keveréktakarmány-ipari szaktechnikus
446.ao17934 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony,
falusi vendéglátó
447.ao18034 521 08 Mezőgazdasági gépész
448.ao18135 521 02 Mezőgazdasági gépjavító
449.ao18232 621 02 Méhész
450.ao18332 541 01 Molnár
451.ao18455 621 02 Növényvédelmi szaktechnikus
452.ao18535 521 03 Patkolókovács
453.ao18634 541 04 Pék
454.ao18735 811 01 Sommelier
455.ao18835 541 01 Speciális állatfeldolgozó
456.ao18934 541 05 Szőlész-borász
457.ao19055 541 08 Tejipari szaktechnikus
458.ao19155 581 01 Térképész szaktechnikus
459.ao19255 581 02 Vidékfejlesztési szaktechnikus
460.ao19335 215 02 Virágdekoratőr
461.ao19434 215 04 Virágkötő és virágkereskedő
462.ao19535 622 02 Zöldség- és
gyümölcstermesztő
463.ao19631 621 02 Aranykalászos gazda
464.ao19731 621 01 Állatgondozó
465.ao19831 541 02 Borász
466.ao19921 541 01 Csontozó munkás
467.ao20051 581 01 Digitálistérkép- kezelő
468.ao20121 623 01 Erdőművelő
469.ao20231 623 01 Fakitermelő
470.ao20331 811 01 Falusi vendéglátó
471.ao20431 541 04 Gyümölcspálinka-gyártó
472.ao20531 541 05 Húskészítmény gyártó
473.ao20651 581 02 Ingatlan-nyilvántartási
ügyintéző
474.ao20731 622 01 Kertépítő és- fenntartó
475.ao20831 622 01 Kerti munkás
476.ao20931 541 06 Keveréktakarmány-gyártó
477.ao21021 621 01 Lóápoló és gondozó
478.ao21121 621 02 Mezőgazdasági munkás
479.ao21221 215 02 Mézeskalács-készítő
480.ao21321 623 02 Motorfűrész-kezelő
481.ao21421 622 02 Parkgondozó
482.ao21531 541 07 Sajtkészítő
483.ao21631 541 08 Sörgyártó
484.ao21713 541 09 Tejtermékgyártó
485.ao21851 581 03 Térinformatikai ügyintéző
486.ao21921 541 03 Vágóhídi munkás
487.ao22031 541 11 Vincellér
488.ao22131 215 01 Virágbolti eladó
489.ao22231 215 02 Virágkötő
490.ao22331 541 12 Zöldség- és
gyümölcsfeldolgozó
491.Hatósági képzések
492.h1Mezőgazdasági vontatóvezető képzés
[a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben
meghatározott követelmények szerint]
493.h280 órás Növényvédelmi Tanfolyam
[szervezése a Magyar Növényvédő
Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló
2000. évi LXXXIV. törvény 2. § (3)
bekezdésének e) pontjában foglaltak
alapján a Magyar Növényvédő Mérnöki és
Növényorvosi Kamarával
együttműködésben történhet]

2. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez[90]

Képzési projekt terv

Az ÚMVP Képző szervezet neve:
a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
ügyfél-azonosító száma:
..........évre tervezett képzések
Sorszáma
a képzési
projektben1
KódszámaMegnevezéseIdőpontja
(hónap)
HelyszíneTervezett költsége (ft/fő)
15 fő résztvevő
esetén
25 fő résztvevő
esetén

1 A képzéseket a projektben tervezett kezdési időpontjuk sorrendjében folyamatosan számozni kell 1-től kezdődően, amelyhez / jellel a tárgyév utolsó két számjegyét kell hozzátenni (pl. 2009-ben az 5. képzés sorszáma: 5/09).

A táblázat sorainak száma igény szerint bővíthető.

3. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez[91]

Jelenléti ív
(naponként a képzés megkezdése előtt kitöltendő; kivéve: az oktatást végzők neve, aláírása rovatokat az oktató
aznapi első tanítási órája előtt kell kitölteni)
A képzést szervező ÚMVP Képző Szervezet neve:
A képzés megnevezése:
A képzés sorszáma a képzési projektben:
A képzés helye, időpontja:......................,.......év.........hó.........nap
Az oktatást végzők:
.......órától...........óráigOktató neveOktató aláírása
A képzésen résztvevők:
Ügyfél neveÜgyfél ügyfél-azonosító
száma
Részt vevő személy neveRészt vevő személy
aláírása
(Szükség esetén a sorok száma növelhető.)"

4. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez[92]

Az elszámolható kiadások felső határértéke

ABCD
1.MegnevezésSzakképesítést nem adó képzés
(an1-an21 és b1-b11/2)
OKJ szerinti képzés (ao1-ao223) és
80 órás Növényvédelmi Tanfolyam
(h2)
Mezőgazdasági vontatóvezető
képzés (h1)
2.elméleti óra (tartalmazza
a szakképesítést nem adó
képzések esetén az oktatási
segédlet költségeit is)
1100 Ft/fő/óra500 Ft/fő/óra800 Ft/fő/óra
3.gyakorlati óra1300 Ft/fő/óra600 Ft/fő/óra5000 Ft/fő/óra**
1000 Ft/fő/óra***
4.szervezési költség5000 Ft/fő5000 Ft/fő5000 Ft/fő
5.vizsgaköltség18 000 Ft/fő*30 000 Ft/fő12 000 Ft/fő

* Csak az an19 Mezőgazdasági szállítás, anyagmozgatás speciális esetei c. képzésnél számolható el a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kibocsátott vizsgaigazolásnak a képzést szolgáltató Képző Szervezet részére történő bemutatása esetén. A Nemzeti Közlekedési Hatóság által a vizsgáról kibocsátott visszaigazolás másolatát a kérelemhez mellékelni kell.

** Vezetési gyakorlatra vonatkozóan.

*** Vezetési gyakorlaton kívüli, egyéb gyakorlati képzésre vonatkozóan.

5. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez[93]

Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem adattartalma

- a felnőttképzési szerződés száma,

- a támogatási célterület megjelölése,

- a képzés kódja, megnevezése,

- ügyfél-kategória (mezőgazdasági termelő vagy erdőgazdálkodó),

- mezőgazdasági termelő esetén a mezőgazdasági tevékenység megnevezése, erdőgazdálkodó esetén nyilvántartási száma,

- a felnőttképzési szerződés megkötésének, és hatálybalépésének dátuma,

- a képző szervezet neve, ügyfél-azonosító száma,

- a képzés kezdete, vége,

- a képzésen részt vevő személy neve,

- az elméleti és a gyakorlati óraszám (a képzési szervezetnél, illetve a nem a képzési szervezetnél eltöltött gyakorlati óraszám),

- a képzés díja,

- az elszámolni kívánt bizonylat adatai (bizonylat azonosítója, típusa, a kiállító adószáma, a fizetés módja, nettó értéke, a teljesítés időpontja, a pénzügyi teljesítés időpontja),

- a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítója, a szolgáltatásazonosító,

- az elszámolni kívánt nettó kiadás és az áfa kulcs.

6. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez[94]

2. célterület: kötelező képzések

ABCD
1.A kötelező képzés
2.kódszámamegnevezéseidőtartama
(45 perces tanóra)
3.elméletgyakorlat
4.b1Beruházások a szántóföldi
növénytermesztésben és a kertészetben
című képzés a növénytermesztési
létesítmények korszerűsítéséhez
nyújtandó támogatásokról
(terményszárítók) szóló 35/2008. (III. 27.)
FVM rendelethez, a kertészet
korszerűsítéséhez nyújtandó
támogatásról szóló 25/2008. (III. 7.)
FVM rendelethez, valamint az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló
103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez
kapcsolódóan.
14
A képzés tartalma:
5.Általános rész
6.- a KAP aktuális kérdései;
7.- az SPS rendszer;
8.- a kölcsönös megfeleltetés;
9.- az agrárszakigazgatás rendszere;
10.- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
11.Speciális rész
12.- jogcím-specifikus kötelezettségek
(monitoring mutatók kitöltése, üzemben
tartás stb.);
13.- terményszárítók üzemeltetése,
energiagazdálkodási ismeretek;
14.- magtisztítás (szabványok);
15.- magtárolás (szabványok, eljárások
a veszteségek csökkentésére stb.);
16.- kapcsolódó jogszabályok.
b1/2Pótképzés azoknak az ügyfeleknek
a részére, akik az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános
szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
8. § (4) bekezdése szerinti ok miatt
a b1 képzésen még nem vett részt.
7
A képzés tartalma:
Általános rész
- a KAP aktuális kérdései;
- a kölcsönös megfeleltetés;
- az agrárszakigazgatás rendszere;
[95]
- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
Speciális rész
- jogcím-specifikus kötelezettségek
(monitoring mutatók kitöltése, üzemben
tartás stb.);
- terményszárítók üzemeltetése,
energiagazdálkodási ismeretek;
17.b2Beruházások az állattenyésztésben című képzés
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez, valamint
c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 1. célterületéhez kapcsolódóan.
14-
18.A képzés tartalma:
19.Általános rész
20.- a KAP aktuális kérdései;
21.- az SPS rendszer;
22.- a kölcsönös megfeleltetés;
23.- az agrárszakigazgatás rendszere;
24.- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
25.Speciális rész
26.- az elnyert összeg felhasználási rendje,
jogkövetkezmények, jogorvoslat;
27.- az állattartó telepekre vonatkozó
fontosabb környezetvédelmi szabályok;
28.- állattartó telepi nyilvántartások
szabályos vezetése;
29.- szaktanácsadói szolgáltatások
igénybevétele.
b2/2Pótképzés azoknak az ügyfeleknek
a részére, akik a Vhr. 8. § (4) bekezdése
szerinti ok miatt a b2 képzésen még nem
vett részt.
7-
A képzés tartalma:
Általános rész
- a KAP aktuális kérdései;
- a kölcsönös megfeleltetés;
- az agrárszakigazgatás rendszere;
- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
Speciális rész
- az állattartó telepekre vonatkozó
fontosabb környezetvédelmi szabályok;
- állattartó telepi nyilvántartások
szabályos vezetése;
30.b3GAZDANet című képzés az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a GAZDANet programhoz nyújtott
támogatások igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.)
VM rendelethez kapcsolódóan.
830
31.A képzés tartalma:
32.Számítástechnikai alapismeretekkel nem
rendelkezők részére
33.- jogcím-specifikus kötelezettségek;
34.- általános informatikai ismeretek
(hardver, szoftver, OP rendszerek);
35.- a Word alapszintű ismerete, használata;
36.- az Internet alapszintű ismerete,
használata;
37.- elektronikus levelezés;
38.- a GazdaNet programcsomag
használata;
39.Számítástechnikai alapismeretekkel
rendelkezők részére
40.- jogcím-specifikus kötelezettségek;
41.- az Internet, a Word és az Excel
használata;
42.- elektronikus levelezés;
43.- a GazdaNet programcsomag
használata;
44.- a VM hatáskörébe tartozó ügyek
elektronikus intézése;
45.- elektronikus eszközök alkalmazása
a mezőgazdaságban;
46.- automatikus mérőeszközök
alkalmazása a mezőgazdaságban;
47.- mezőgazdasági célszoftverek típusai,
alkalmazási lehetőségei;
48.- vállalatirányítási rendszerek.
49.b4Évelő ültetvények telepítése című képzés
a rövid vágásfordulójú fás szárú
energiaültetvény telepítéséhez
nyújtandó támogatásról szóló 72/2007.
(VII. 27.) FVM rendelethez, az évelő, lágy
szárú energiaültetvény telepítéséhez
nyújtandó támogatásról szóló 71/2007.
(VII. 27.) FVM rendelethez,
a mezőgazdasági energiafelhasználás
megújuló energiaforrásból történő
előállításához nyújtandó támogatásról
szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez,
valamint - a gyümölcs ültetvényekről
szóló speciális részt alkalmazva - az
ültetvények korszerűsítéséhez,
telepítéséhez nyújtandó támogatásról
szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez,
és az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és
kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez,
létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó
támogatások igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) VM
rendelethez kapcsolódóan.
14-
50.A képzés tartalma:
51.Általános rész
52.- a KAP aktuális kérdései;
53.- az SPS rendszer;
54.- a kölcsönös megfeleltetés;
55.- az agrárszakigazgatás rendszere;
56.- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
57.Speciális rész (biomassza)
58.- a 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez
kapcsolódó kötelezettségek;
59.- a 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez
kapcsolódó kötelezettségek;
60.- a lágy szárú energianövények
termesztése;
61.- a fás szárú energianövények
termesztése, kapcsolódó jogszabályok;
62.- a biomassza felhasználása, illetve
feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás).
63.Speciális rész (gyümölcs ültetvények)
64.- a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez
kapcsolódó kötelezettségek;
65.- az ültetvény ápolása termőrefordulásig
(gyakori problémák);
66.- az ültetvény fenntartásának
környezetvédelmi követelménye;
67.- az öntözés módjai és gazdaságossága;
68.- termékértékesítési lehetőségek.
b4/2Pótképzés azoknak az ügyfeleknek
a részére, akik a Vhr. 8. § (4) bekezdése
szerinti ok miatt a b4 képzésen még nem
vett részt.
7-
A képzés tartalma:
Általános rész
- a KAP aktuális kérdései;
- a kölcsönös megfeleltetés;
- az agrárszakigazgatás rendszere;
- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
Speciális rész (biomassza)
- a lágy és fás szárú energianövények
termesztése;
- a biomassza felhasználása, illetve
feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás).
Speciális rész (gyümölcs ültetvények)
- az ültetvény fenntartásának
környezetvédelmi követelménye;
- az öntözés módjai és gazdaságossága;
- termékértékesítési lehetőségek.
[96]
69.b5A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása című képzés
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelethez,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez,
c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelethez, valamint
d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelethez kapcsolódóan.
14-
70.A képzés tartalma:
71.Általános rész
72.- a KAP aktuális kérdései;
73.- az SPS rendszer;
74.- a kölcsönös megfeleltetés;
75.- az agrárszakigazgatás rendszere;
76.- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
77.Speciális rész
78.- az elnyert összeg felhasználási rendje,
a gazdaság működésével kapcsolatos
bizonylatok szabályos vezetése,
szankciók, jogorvoslati lehetőségek;
79.- az üzleti terv megvalósulásának
nyomonkövetése;
80.- forrásbevonás lehetőségei,
hitelfelvétel;
81.- piacrajutási lehetőségek;
82.- szaktanácsadási szolgáltatások
igénybevétele.
83.b6Mezőgazdasági termékek értéknövelése című képzés
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelethez,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez,
c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelethez, valamint
d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 2. célterületéhez kapcsolódóan.
14-
84.A képzés tartalma:
85.Általános rész
86.- a KAP aktuális kérdései;
87.- az SPS rendszer;
88.- a kölcsönös megfeleltetés;
89.- az agrárszakigazgatás rendszere;
90.- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
91.Speciális rész
92.- termelői együttműködések;
93.- élelmiszer-biztonsági ismeretek.
b6/2Pótképzés azoknak az ügyfeleknek
a részére, akik a Vhr. 8. § (4) bekezdése
szerinti ok miatt a b6 képzésen még nem
vett részt.
7-
A képzés tartalma:
Általános rész
- a KAP aktuális kérdései;
- a kölcsönös megfeleltetés;
- az agrárszakigazgatás rendszere;
- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
Speciális rész
- élelmiszer-biztonsági ismeretek.
94.b7A szerkezetátalakítás alatt álló félig
önellátó gazdaságok támogatása című
képzés a külön jogszabályban
meghatározott ezen támogatási
jogcímhez kapcsolódóan.
14-
95.A képzés tartalma:
96.Általános rész
97.- a KAP aktuális kérdései;
98.- az SPS rendszer;
99.- a kölcsönös megfeleltetés;
100.- az agrárszakigazgatás rendszere;
101.- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások;
102.Speciális rész
103.- az elnyert támogatási összeg
felhasználási rendje;
104.- az üzleti terv megvalósulásának
nyomonkövetése;
105.- az igénylés módja, szüneteltetése,
visszalépés a támogatástól;
106.- jogorvoslati lehetőségek (vis maior).
107.b8Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések
című képzés az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtott
agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.)
FVM rendelethez kapcsolódóan.
108.A képzés tartalma:
109.1. Általános kérdések, jogszabályok,
eljárásrend
110.- agrár-környezetgazdálkodás
Magyarországon (a korábbi évek
tapasztalatai);
111.- minimum követelmények az AKG-ban;
112.- az AKG jogszabályi követelményei;
113.- eljárásrendi kérdések (pl. részleges
visszavonás, kötelezettségátadás,
öröklés);
114.- helyszíni ellenőrzés,
jogkövetkezmények.
115.2. Agrár-környezetgazdálkodási
célprogramok
116.- szántóföldi célprogramok;
117.- ültetvényes gazdálkodás;
118.- gyepgazdálkodás;
119.- vizes élőhelyeken történő gazdálkodás.
120.3. Talaj tápanyag-gazdálkodás
121.4. Az agrár-környezetgazdálkodáshoz
kapcsolódó egyéb kérdések
122.- a Gazdálkodási Napló vezetése;
123.- a különböző támogatások együttes
felvételének lehetőségei;
124.- az Agrár-környezetgazdálkodási
Információs Rendszer (AIR).
125.5. Az agrárszakigazgatás rendszere
126.b8/2Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések
II. [az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtott
agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.)
FVM rendelet második képzési
időszakához kapcsolódóan]
7
127.A képzés tartalma:
128.- a jogcímrendelet változásai,
129.- az AKG intézkedés kapcsolata
az ÚMVP II. intézkedéscsoportjának
egyéb intézkedéseivel,
130.- az AKG hatásindikátorainak
monitoringja,
131.- a Gazdálkodási Napló kitöltésével
kapcsolatos tapasztalatok,
132.- gyakran ismételt kérdések,
133.- a parlagfű elleni védekezés módszerei.
134.b9Erdő-környezetvédelmi kifizetések című
képzés az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból az
erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez
nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.)
FVM rendelethez kapcsolódóan.
14-
135.A képzés tartalma:
136.1. A természetközeli erdőgazdálkodás
feltételrendszere
137.- az erdőgazdálkodás fenntarthatósága;
138.- az erdőgazdálkodási szemlélet,
gyakorlat változásai;
139.- jogi szabályozás;
140.- természetvédelem és erdőgazdálkodás
kapcsolata;
141.- speciális erdőgazdálkodás védett
területeken.
142.2. Az erdő-környezetvédelmi
célprogramok
143.- a célprogramok előírásainak részletes
ismertetése;
144.- a legkedvezőbb célprogramok
kiválasztásának szempontjai;
145.- eljárásrendi kérdések (pl. támogatás
igénylése, részleges visszavonás,
kötelezettség-átadás, öröklés);
146.- helyszíni ellenőrzés,
jogkövetkezmények.
147.3. Az erdő-környezetvédelmi intézkedés
és más támogatási lehetőségek
kapcsolata a különböző támogatások
együttes igénybevételének lehetőségei
148.4. Az agrárszakigazgatás rendszere
149.b10Natura 2000 kifizetések című képzés az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Natura 2000 gyepterületeken
történő gazdálkodáshoz nyújtandó
kompenzációs támogatás részletes
szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.)
FVM rendelete alapján.
14-
150.A képzés tartalma:
151.1. Általános ismeretek
a természetvédelemről és a Natura 2000
területekről
152.- természetvédelmi alapismeretek;
153.- a mezőgazdaság kulcsszerepe
a környezet- és természetvédelemben;
154.- a hazai természetvédelem működése;
155.- az EU ökológiai hálózata: a Natura 2000
hálózat bemutatása;
156.- jogi szabályozás;
157.- a Natura 2000 területeken előforduló
közösségi és kiemelt közösségi
jelentőségű élőhelyek, valamint
a növény- és állatfajok bemutatása.
158.2. A Natura 2000 gyepterületeken
történő gazdálkodás
159.3. A Gazdálkodási Napló vezetése
160.4. Az agrárszakigazgatás rendszere
161.b10/2Natura 2000 kifizetések
erdőgazdálkodóknak című képzés az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Natura 2000 erdőterületeken
történő gazdálkodáshoz nyújtandó
kompenzációs támogatás részletes
szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.)
VM rendelethez kapcsolódóan.
7-
162.A képzés tartalma:
163.1. A vonatkozó támogatási rendelet
ismertetése
164.2. A Natura 2000 területek kijelölése az
Európai Unióban és Magyarországon
165.3. A vonatkozó Európai Uniós irányelvek
legfontosabb kötelezettségeinek
ismertetése
166.4. A vonatkozó Európai Uniós irányelvek
átültetését tartalmazó hazai jogszabályi
környezet
167.5. A Natura 2000 hatásbecslés beépülése
a körzeti erdőtervekbe
168.6. A Natura 2000 feltételeknek megfelelő
erdőgazdálkodási gyakorlat
169.7. Az országos jelentőségű
természetvédelmi területek és a
Natura 2000 erdőterületek kapcsolata
170.b11Öntözési, meliorációs és egyéb
vízgazdálkodási létesítmény-fejlesztés
című képzés az öntözés, melioráció,
területi vízgazdálkodás mezőgazdasági
üzemi és közösségi létesítményei
fejlesztésének támogatásáról szóló
34/2008. (III. 27.) FVM rendeletben
meghatározott 2.1. és 3.1. célterülethez
kapcsolódóan.
14
171.A képzés tartalma:
172.Általános rész
173.- a KAP aktuális kérdései;
174.- az SPS rendszer;
175.- a kölcsönös megfeleltetés;
176.- az agrárszakigazgatás rendszere;
177.- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások.
178.Speciális rész
179.- jogcím-specifikus kötelezettségek
(monitoring mutatók kitöltése, üzemben
tartás stb.);
180.- kifizetés igénylés eljárási rendje;
181.- szakszerű üzemeltetés, karbantartás.
182.Szakmai rész
183.Öntözés természeti tényezői
184.- időjárás-változás, változékonyság
Magyarországon;
185.- időjárási szélsőségek;
186.- a klímaváltozás történelmi
vonatkozásai;
187.A mezőgazdasági termelés kettős
veszélyeztetettsége
188.Aszály
189.- történelmi aszályos időszakok;
190.- aszálykárok;
191.- az aszály enyhítésének lehetőségei;
192.Öntözés
193.- öntözésre vízjogilag engedélyezett
területek;
194.- öntözött területek;
195.- felhasznált vízmennyiség.
b11/2Pótképzés azoknak az ügyfeleknek a
részére, akik a Vhr. 8. § (4) bekezdése
szerinti ok miatt a b11 képzésen még
nem vett részt.
7
A képzés tartalma:
Általános rész
- a KAP aktuális kérdései;
- a kölcsönös megfeleltetés;
- az agrárszakigazgatás rendszere;
- a gazdálkodás ökonómiája -
gazdaságossági számítások.
Speciális rész
- kifizetés igénylés eljárási rendje;
- szakszerű üzemeltetés, karbantartás.
Szakmai rész
Öntözés természeti tényezői
- időjárás-változás, változékonyság
Magyarországon;
- a klímaváltozás történelmi
vonatkozásai;
A mezőgazdasági termelés kettős
veszélyeztetettsége
Aszály
- aszálykárok;
- az aszály enyhítésének lehetőségei;
Öntözés
- öntözésre vízjogilag engedélyezett
területek;
- öntözött területek;
- felhasznált vízmennyiség.

7. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez[97]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.08.

[2] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[3] Megállapította a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[4] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 66. § a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[5] Megállapította a 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.10.01.

[6] Megállapította a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.12.31.

[7] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 66. § b) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[8] Megállapította a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 42. §-a. Hatályos 2014.04.05.

[9] Beiktatta a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[10] Megállapította a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.08.

[11] Megállapította a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 6. §-a. Hatályos 2013.09.28.

[12] A felvezető szövegrészt megállapította a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.12.31.

[13] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[14] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[15] Az alcímet megállapította a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.06.08.

[16] Megállapította a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.06.08.

[17] Módosította a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 8. §-a. Hatályos 2010.02.03.

[18] Módosította a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 8. §-a. Hatályos 2010.02.03.

[19] Módosította a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 8. §-a. Hatályos 2010.02.03.

[20] Módosította a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 14. §-a. Hatályos 2013.02.05.

[21] Megállapította a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 7. §-a. Hatályos 2013.09.28.

[22] Beiktatta a 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.10.01.

[23] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (13) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2013.06.08.

[24] Megállapította a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2013.06.08.

[25] Megállapította a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 8. §-a. Hatályos 2013.09.28.

[26] Az alcímet megállapította a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2013.06.08.

[27] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 66. § c) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[28] Megállapította a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 12. § -a. Hatályos 2013.12.22.

[29] Megállapította a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.09.28.

[30] Módosította a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[31] Megállapította a 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2010.10.01.

[32] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[33] Módosította a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[34] Megállapította a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.09.28.

[35] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 5. § d) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[36] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[37] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[38] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (27) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[39] Megállapította a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.02.03.

[40] Módosította a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[41] Módosította a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (9) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[42] Módosította a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[43] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[44] Megállapította a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2014.10.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2010.10.01.

[46] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (13) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2013.06.08.

[47] Az alcímet megállapította a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos 2013.06.08.

[48] Megállapította a 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.10.01.

[49] Megállapította az 50/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.04.19.

[50] Módosította a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 8. §-a. Hatályos 2010.02.03.

[51] Megállapította a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[52] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[53] Beiktatta a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[54] Megállapította a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos 2013.06.08.

[55] Megállapította az 50/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.04.19.

[56] Módosította a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 14. §-a. Hatályos 2013.02.05.

[57] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[58] Megállapította a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.11.03.

[59] Módosította a 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 9. §-a. Hatályos 2010.10.01.

[60] Módosította a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 17. §-a. Hatályos 2015.06.10.

[61] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[62] Megállapította a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.09.28.

[63] Megállapította a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 8. § (5) bekezdése. Hatályos 2014.12.31.

[64] Megállapította a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos 2013.06.08.

[65] Megállapította a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 8. § (6) bekezdése. Hatályos 2014.12.31.

[66] Az alcímet beiktatta a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.08.15.

[67] Hatályon kívül helyezte a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 13. §-a. Hatálytalan 2013.09.28.

[68] Hatályon kívül helyezte a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 13. §-a. Hatálytalan 2013.09.28.

[69] Megállapította a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 6. §-a. Hatályos 2010.02.03.

[70] Megállapította a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.10.03.

[71] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[72] Beiktatta a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.10.03.

[73] Módosította a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 44. § a) pontja. Hatályos 2014.04.05.

[74] Módosította a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 44. § b) pontja. Hatályos 2014.04.05.

[75] Hatályon kívül helyezte a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (13) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2013.06.08.

[76] Beiktatta a 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 6. §-a. Hatályos 2010.10.01.

[77] Beiktatta a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 8. §-a. Hatályos 2011.10.03.

[78] Módosította a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 9. §-a. Hatályos 2014.12.31.

[79] Beiktatta a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.08.15.

[80] Hatályon kívül helyezte a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 13. §-a. Hatálytalan 2013.09.28.

[81] Beiktatta a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 11. §-a. Hatályos 2013.09.28.

[82] Beiktatta a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 11. §-a. Hatályos 2013.09.28.

[83] Beiktatta a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[84] Beiktatta a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 8. § (7) bekezdése. Hatályos 2014.12.31.

[85] Beiktatta a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 16. §-a. Hatályos 2015.06.10.

[86] Megállapította az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 11. §-a. Hatályos 2015.12.01.

[87] Beiktatta a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 5. §-a. Hatályos 2011.10.03.

[88] Megállapította a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.02.05.

[89] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[90] Megállapította a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.09.28.

[91] Megállapította a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.09.28.

[92] Megállapította a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.09.28.

[93] Megállapította a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.09.28.

[94] Beiktatta a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.02.05.

[95] Módosította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 6. § - a (ld. 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2014.04.30.

[96] Módosította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 6. § - a (ld. 2. melléklet 2-3. pont). Hatályos 2014.04.30.

[97] Hatályon kívül helyezte a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (13) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2013.06.08.

Tartalomjegyzék