55/2009. (IV. 29.) FVM rendelet

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ültetvények esetében 15%-nál meredekebb lejtésű területeken csak a külön jogszabály szerinti talajvédelmi tervben meghatározott erózió elleni védelem biztosításával juttatható ki trágya."

(2) Az R. 4. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Műtrágya 12%-nál meredekebb lejtésű terület talajára csak haladéktalan bedolgozás mellett juttatható ki, kivéve a fejtrágyázás műveletét."

2. §

(1) Az R. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (3) bekezdésben meghatározott követelményeket csak e célnak megfelelő építési termékekkel lehet megvalósítani, melyek alkalmasságát az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának szabályairól szóló külön jogszabályban foglaltak szerint kell megállapítani. A szivárgásmentességet és korrózióállóságot a trágyával érintkező felülettel, az ezt alkotó anyaggal kell biztosítania. A tervezés során figyelembe veendő előírásokat e rendelet 5. számú mellékletének 5.2. pontja tartalmazza."

(2) Az R. 8. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Ha a mélyalmos tartás esetén, valamint az extenzív legeltetéses állattartás ideiglenes szálláshelyein képződött trágya, illetve a karámföld az e jogszabályban meghatározott szabályok szerint közvetlenül termőföldre kerül, akkor trágyatároló építése nem szükséges."

3. §

(1) Az R. 9. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Elszivárgás elleni védelem nélküli ideiglenes trágyakazal nem létesíthető és nem tartható fenn:)

"b) november 15.-február 15. között mezőgazdasági művelés alatt álló táblán, valamint fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajon."

(2) Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével ideiglenes trágyakazal mezőgazdasági táblán csak abban az esetben létesíthető, ha:

a) felszíni víz nincs 100 m távolságon belül,

b) a talajvíz legmagasabb szintje a külön jogszabály szerinti mezőgazdasági parcella azonosító rendszer (a továbbiakban: MePAR) szerint 1,5 méter alatt van, illetve

c) a talajvíz legmagasabb szintje a MePAR szerinti egységben 1,5 méter felett van ugyan, de a tárolt trágyakazal közvetlen környezetében a talajvíz szintje 1,5 méter alatt van."

4. §

(1) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet 2009. május 4-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet az 55/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez

[5. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez]

5.1. Irányszámok az állattartótelepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez

A) Irányszámok a sertéstartó telepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez

SertésTrágyatermelés [kg/állatkategória/hét]Megjegyzés
ÁllatkategóriaTesttömegTrágyatípus
Kövér
hígtrágya(1)
Közepes hígtrágya(2)Sovány hígtrágya(3)Almos
trágya(4)
Koca + szaporulata200 kg és max. 9 kg7615222898Koca és szaporulata (10 db szopósmalac)
Utónevelt malac8-35 kg18365421Átlagosan 30-90 napig
Hízó35-110 kg32649635,5Átlagosan 90-220 napig
Komplex telepre vonatkoztatott adatok
Trágyatermelés [kg/kocaférőhely/hét]
TechnológiaVíztakarékos technológiákModerált vízfelhasználású technológiákVízpazarló technológiaAlmos tartás esetén mint egy 10% trágyalé tárolókapacitást is figyelembe kell venniTelep a kocaneveléstől a fiaztatáson át a véghízlalásig
63012601890344

(1) Minimális ürülék hígulás (maximum 1-szeres);

(2) ~2-szeres hígulás;

(3) ~3-szoros hígulás;

(4) Átlagos 1 kg/nap (0,5-1,5 kg/nap) alomfelhasználással számolva férőhelyenként.

B) Irányszámok a szarvasmarhatartó telepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez

SzarvasmarhaTrágyatermelés [kg/állatkategória/hét]Megjegyzés
ÁllatkategóriaTesttömegTrágyatípus
Almos trágya(1)Hígtrágya
Borjú (0-6 hónap)40-130 kg55-Egyedi, illetve csoportos borjúbokszokban
Üsző (6-12 hónap)130-310 kg140-Almozott istállóban
Üsző (12-24 hónap)310-450 kg230-Almozott istállóban
Hízómarha (6-12 hónapig)180-300 kg150Almozott istállóban
Hízómarha (12-24 hónapig)300-420 kg200Almozott istállóban
Hízómarha, anyatehén (>24 hónap)550 kg340-Almozott istállóban
Tejelő tehén
(24 hónapnál idősebb)
650 kg370140(2)Almozott istálló + fejőház
Tejelő tehén
(24 hónapnál idősebb)
650 kg340(3) + 140(2)Kevésalmos istálló + fejőház
Komplex telepre vonatkoztatott fajlagos adatok
[kg/tehénférőhely/hét]
Tehénférőhely-480140(2)Teljes, utánpótlást is nevelő telepeknél

Almos trágya tárolásakor mintegy 2-5%-nyi térfogatú elfolyó trágyalé tárolót is szükséges építeni. Fejőházi trágyatermelés (ennek tárolását a hígtrágya tárolás szabályaival megegyezően kell megoldani)

- a napi ürülék 8-10%-a, (napi ürülék 40-60 kg/nap/tehén) 3-6 kg/nap/tehén,

- fejőházi víz (amennyiben nem tartalmaz a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2003. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti veszélyes anyagot) (tőgymosó-víz, felmosó-víz/elővárakozó, utóvárakozó, fejőterem/fejőberendezés mosóvize, tejhűtés mosóvize, tisztításhoz használt víz együttesen víztakarékos technológiával 15 liter/nap/tehén,

- fejőházi csurgalékvíz (napi ürülék + fejőházi víz) átlagosan 19 kg/nap/tehén értékkel számolva. Istállói kövér hígtrágya (>10% SZA)

C) Irányszámok egyes állattartótelepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez

Egyéb állatokTrágyatermelés [kg/állatkategória/hét]Megjegyzés
ÁllatkategóriaTesttömegTrágyatípus
Almos trágyaHígtrágya
1000 to jó tyúk-2,2 kg/állat-805(1)Ketreces tartás, csak ürülék (21% SZA)
1000 brojler-2 kg/állat218-Mélyalmos tartásnál, a kitermelt
trágyamennyiség alapján
1000 pulykabak-14 kg/állat790-Mélyalmos tartásnál, a kitermelt
trágyamennyiség alapján
1000 pulykatojó-5 kg/állat330-Mélyalmos tartásnál, a kitermelt
trágyamennyiség alapján
Juh (vegyes korcsoport)50 kg-os anyajuh30Anyajuhra vetítve (anyajuh + szaporulat) mélyalmos tartásnál
Juh (vegyes korcsoport)70 kg-os anyajuh42Anyajuhra vetítve (anyajuh + szaporulat) mélyalmos tartásnál
Kecske (vegyes korcsoport)50 kg-os anyakecske30Anyakecskére vetítve (anyakecske + szaporulat) mélyalmos tartásnál
Kecske (vegyes korcsoport)80 kg-os anyakecske50Anyakecskére vetítve (anyakecske + szaporulat) mélyalmos tartásnál
Anyanyúl + szaporulata4 kg8,4Ketreces tartás, trágyagyűjtő aknával
600 kg94Almozott tartás

Trágyaszárításos technológia esetén a trágyamennyiséget a szárazanyag-növekedés arányában korrigálni szükséges (pl. 40% SZA esetén a trágyatermelés értéke 402 kg/1000 állat/hét).

D) A trágyatároló szükséges térfogatának kiszámításához

A trágyatároló szükséges térfogatának kiszámításához az A)-C) pontok szerint kilogrammban megadott trágyatermelési értékeket a tényleges térfogattömeg alapján m3-re kell átszámítani.

Amennyiben a termelt trágyáról saját mérési eredmény nem áll rendelkezésre az átszámításhoz az alábbi irányszámokat lehet alkalmazni:

MegnevezésÉrték [kg/m3]
Hígtrágya <10% SZA tartalom alatt1000
"Kövér" hígtrágya (kevésalmos szarvasmarha tartásból)950
Friss almos trágya (laza rakatban)450
Friss almos trágya (kitároláskor)650
MegnevezésÉrték [kg/m3]
Mély-, illetve növekvő almos trágya kitároláskor750-800
Érett istállótrágya (pl. öntözött trágyakazalból)850

5.2. Alapkövetelmény a trágyatárolók minimális műszaki paramétereihez

I) Fóliabéléses tározók vagy műanyag bevonattal ellátott tározófelületek:

A tározó bélelésére alkalmazott fóliának

- teljesen vízzárónak,

- a hígtrágya kémiai hatásával szemben ellenállónak,

- egyenletes falvastagságúnak és szilárdságúnak,

- hajlékonynak, a terhelés hatására deformálódónak,

- a kötéseknél is magas szakítószilárdságúnak,

- és kimagasló UV sugárzásállónak kell lennie.

Trágyatárolók bélelésére ezért csak olyan Építésügyi Műszaki Engedéllyel (ÉME) vagy tanúsítvánnyal rendelkező fóliák, műanyagok, illetve gumi használhatók fel, amelyeknek az állattartó telepek fém vagy földmedencés hígtrágya tárolóiban való alkalmazhatósága, a 20 évet meghaladó elvárt élettartama, UV állósága igazolt. A fóliának "kiváló" osztályú besorolásúnak kell lennie.

II) Beton trágyatárolók (híg- és istállótrágya tározóknál egyaránt)

Betontároló csak

- vízzáró,

- tervezői méretezéssel kiszámított szilárdságú (vastagságú és minőségű),

- szulfátálló betonból készíthető.

Amennyiben a betontároló előre gyártott elemekből készül, ezen elemekre vonatkozóan rendelkeznie kell az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának szabályairól szóló külön jogszabályban szereplő Megfelelőségi Tanúsítvánnyal vagy Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozattal. Ezek hiányában a külön jogszabály szerint az elemek trágyatárolásra való alkalmasságát ÉME vagy ETA (Európai Műszaki Engedély) is igazolhatja.

III) Fém vázszerkezetű, szerelt hígtrágya tárolók

Fém trágyatároló tartályok esetében kiemelt jelentősége van a korrózió elleni védelemnek, az előírt 20 év élettartam biztosításának. A gyártmányhoz felhasznált fém, tartályfal szerkezeti elemek megfelelőségét

- vagy az anyag minősége önmagában,

- vagy a bevonata biztosítja.

A korrózióálló anyagból készített fém tartálylemezek mind a szilárdsági, mind a korrózióállósági feltételt kielégítik. A korrózióálló fémek tulajdonságait a nemzeti és nemzetközi szabványok rögzítik. Nem korrózióálló fémek korrózióállóságát külön felületi műanyag bevonattal kell biztosítani. A felületi műanyag bevonatról, illetve a felhordás technikájáról, a szerkezeti elemek közötti tömítések megfelelőségéről Minőségi Tanúsítvány kiállítása szükséges.

Azon trágyatárolóra, melyek típustervek alapján, különböző méretekben készülő ipari gyártmányok, a gyártóknak a teljes hígtrágya tárolóra, mint késztermékre kell Megfelelőségi Nyilatkozatot biztosítania. Ehhez a gyártónak rendelkeznie kell az összes, szabványokban foglalt tulajdonságoknak való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal, a megfelelőséget igazoló akkreditált vizsgálati eredményekkel.

2. számú melléklet az 55/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez

[6. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez]

ADATLAP
az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint, a mezőgazdasági tevékenységet folytatók kötelező adatszolgáltatásához
Adatszolgáltatási időszak: _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _
1. A mezőgazdasági tevékenységet folytató adata
Gazdálkodó neve
KÜJ
(Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
_ _ _ _ _ _ _ _ _Regisztrációs szám_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
KSH statisztikai számjel_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _vagyAdóazonosító jel_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adószám_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _
Székhelye
IrányítószámTelepülésKözterület neveKözterület jellege (pl. utca, tér)Ház számHrsz.
Kapcsolattartó neve*Telefonszáma
Melléklet összesen (db)
* Kitöltése nem kötelező.
2.1. Az állattartó telep adatai.........oldal
Állattartó telep megnevezése
IrányítószámTelepülésKözterület neveKözterület jellege (pl. utca, tér)HázszámHelyrajzi szám
TH KTJ:_ _ _ _ _ _ _ _ _MePAR blokkazonosító_ _ _ _ _ - _ _ - _ _
2.2. Az állatállomány éves átlagos létszáma és az év folyamán keletkezett trágya mennyisége a gazdálkodási évben
ÁllatfajÁllattartás módjaÁllatok létszáma (darab)Keletkezett trágya
MegnevezésKódMegnevezésKódHígtrágya (m3/év)Istállótrágya (t/év)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2.3. A trágyatároló kapacitása és a gazdálkodási év utolsó napján tárolt szervestrágya mennyisége
........oldal
TH KTJ
Hígtrágya
Tároló adataiTárolás módja (kód)Tárolt hígtrágya mennyisé ge (m3)
EH-KTJMePAR blokkazonosítóEOV koordináta pár (X; Y)Kapacitás (m3)
1._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _ _: _ _ _ _ __ _
2._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _ _: _ _ _ _ __ _
3._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _ _: _ _ _ _ __ _
4._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _ _: _ _ _ _ __ _
5._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _ _: _ _ _ _ __ _
6._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _ _: _ _ _ _ __ _
7._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _ _: _ _ _ _ __ _
Istállótrágya
Tároló adataiTárolás módja (kód)Tárolt istállótrágya mennyisége (tonna)
EH-KTJMePAR blokkazonosítóEOV koordináta pár (X; Y)Kapacitás (tonna)
1._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _ _: _ _ _ _ __ _
2._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _ _: _ _ _ _ __ _
3._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _ _: _ _ _ _ __ _
4._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _ _: _ _ _ _ __ _
5._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _ _: _ _ _ _ __ _
6._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _ _: _ _ _ _ __ _
7._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _ _: _ _ _ _ __ _
3.1. Legeltetéssel hasznosított terület
........oldal
TelepülésHelyrajzi számMePAR blokk­azonosítóLegeltetett terület (ha)ÁllatfajkódjaLegeltetett állatok számaLegelőn töltött napok száma
1._ _ _ _ _- _ -_ _
2._ _ _ _ _- _ -_ _
3._ _ _ _ _- _ -_ _
4._ _ _ _ _- _ -_ _
5._ _ _ _ _- _ -_ _
6._ _ _ _ _- _ -_ _
3.2. A trágyakijuttatás adatai a gazdálkodási évben
TelepülésHelyrajzi számMePAR blokk­azonosítóMŰV ágTrágyázott terület (ha)Szerves trágya típusa
(kód)
Kijuttatott szervestrágyaSzer ves -trágyával kijuttatott N ható­anyag kg/haN műtrágya hatóanyag
(kg/ha)
Hígtrágya
(m3/ha)
Istállótrágya (t/ha) '
1._ _ _ _ _- _ -_ __ _
2._ _ _ _ _- _ -_ __ _
3._ _ _ _ _- _ -_ __ _
4._ _ _ _ _- _ -_ __ _
5._ _ _ _ _- _ -_ __ _
6._ _ _ _ _- _ -_ __ _
7._ _ _ _ _- _ -_ __ _
8._ _ _ _ _- _ -_ __ _
9._ _ _ _ _- _ -_ __ _
10._ _ _ _ _- _ -_ __ _
11._ _ _ _ _- _ -_ __ _
3.3. Nyilatkozat a más gazdálkodónak átadott, vagy más gazdálkodótól átvett trágyáról........oldal
Szervestrágya mennyiségeFelhasználás helyeÁtadó/átvevő adatai
ÁtadottÁt vettHíg -
trágya
(m3)
Istálló­trágya (t)Szerves -trágya típusa
(kód)
Me PAR
blokkazonosító
CímeRegisztrációs szám
NeveIrányító­számTelepülésKözterület neve, jellegeHázsz.
_______ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _
_______ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _
_______ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _
_______ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _
_______ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _
_______ _ _ _ _- _ -_ __ _ _ _
Nyilatkozat: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Adatlapban közölt adatok a valóságnak megfe­lelnek. Hozzájárulok, hogy a talajvédelmi hatóság az adatlapon feltüntetett személyes adataimat kezelje.
Dátum:
…………………………..
aláírás

Függelék az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú mellékletéhez

Kitöltési útmutató

az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint, a mezőgazdasági tevékenységet folytatók

kötelező adatszolgáltatásához

Általános tudnivalók

Az 1. táblázatot minden adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodónak ki kell töltenie. Ezen felül az állattartást végzőknek a 2.1., 2.2., 2.3. táblázatokat, ha legeltetést folytat a 3.1. táblázatot, ha a trágyát nem saját területén hasznosítja, vagy trágyát vesz át felhasználásra akkor a 3.3. táblázatot kell kitöltenie. A növénytermesztést folytató gazdálkodónak a 3.2. és a 3.3. táblázatokat kell kitöltenie.

Az adatlapokon a gazdálkodási év utolsó napján érvényes adatokat kell közölni, amelyek a valós helyzetnek megfelelőek, illetve a tevékenységgel kapcsolatos dokumentumokban, okmányokban szereplő adatokkal megegyezők. Az adatlapokon közölt adatok valódiságáért az adatszolgáltató felelős.

A területileg (telephely szerint) illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal megyei Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai (a továbbiakban: MGSZHNTI), illetve környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek az adatszolgáltatásban foglaltakat ellenőrizhetik. Ennek során az adatszolgáltatásban foglaltakat igazoló, alátámasztó dokumentumokat - az ellenőrzést végző kérésére - be kell mutatni. A hatóság felszólítására az esetleges hiányokat pótolnikell.

Az adatgyűjtés jogszabály alapján elrendelt hatósági célú adatgyűjtésnek minősül.

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás a hatályos jogszabályok szerint bírság kiszabását vonja maga után!

Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok beszerezhetők a megyei MGSZH NTI-nél, a falugazdászoknál és a hatósági állatorvosoknál, vagy letölthetők a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (www.fvm.hu), a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (www.kvvm.hu), valamint az MGSZH NTI-k (www.ontsz.hu) hivatalos honlapjáról.

Az egyes adatlapokon, ha valamely adat esetében a rendelkezésre álló hely kevésnek bizonyul, szükség szerinti számban ugyanazon lap másolata szolgál pótlapként. Az adatlapokat - az esetleg szükségessé váló pótlapokat is figyelembe véve - egy adatszolgáltatás keretében folyamatos oldalszámmal kell ellátni.

Részletes kitöltési útmutató

1. A mezőgazdasági tevékenységet folytató adatai

A gazdálkodó neve

Ha a gazdálkodó:

- szervezet, akkor a szervezet bírósági, cégbírósági bejegyzésében szereplő teljes megnevezését,

- egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozási igazolványban szereplő családi és utónevét,

- magánszemély, akkor a személyi igazolványban szereplő családi és utónevét kell megadni.

A székhelynél a gazdálkodó levelezési címe szerinti adatokat (irányítószám, település, közterület jellege pl. utca, házszám) kell feltüntetni.

Magánszemélynek az adóazonosító jel, gazdálkodó szervezetnek a KSH statisztikai számjel és az adószám rovatokat kell kitölteni.

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel):

Az állattartással foglalkozó gazdálkodóknak az adatszolgáltatás benyújtásakor - az adatszolgáltatás környezetvédelmi vonatkozásai miatt - rendelkeznie kell KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) számmal, az állattartó telepnek pedig TH-KTJ (Telephelyhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel) számmal. A telepen belüli, eltérő kialakítású (eltérő műszaki védelemmel rendelkező) trágyatárolóknak ezen belül külön EH-KTJ számmal kell rendelkeznie. (Az EH-KTJ szám a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti engedélyköteles tevékenység helyéhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jelet jelenti).

Mindhárom azonosítóra vonatkozóan fontos tudnivaló, hogy amennyiben a bejelentéskor ezekkel, vagy ezek valamelyikével az állattartással foglalkozó gazdálkodó nem rendelkezik, úgy az(oka)t az ún. KAR adatlapok (környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok adatlapja) benyújtásával kell megkérnie a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségtől. A KAR adatlapok beszerezhetőek a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségtől vagy letölthetőek a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapjáról (www.kvvm.hu). A KAR adatlapok KTJ lapja szolgál mind a TH, mind az EH-KTJ-k igénylésére (TH-KTJ esetén a 4. "a bejelentett objektum telephely?" kérdésnél a mezőbe x-szet kell tenni, EH-KTJ esetén a mezőt üresen kell hagyni. A KAR lapok nyilvántartásba vétele során a környezetvédelmi hatóság a bejelentőlapon közölt azonosító adatokhoz rendelten megállapítja a gazdálkodó azonosítóját/azonosítóit, s erről az ügyfelet értesíti. Azt követően, hogy a gazdálkodó az azonosítóról hivatalos értesítést kap, a későbbiekben valamennyi környezetvédelmi vonatkozású adatszolgáltatáskor az azonosítót használnia kell.

Regisztrációs szám: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által nyilvántartott azonosító szám.

Kapcsolattartó személy: Azt a személyt kérjük megadni, aki az adatlapon szereplő adatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekben felvilágosítást tud nyújtani. Kitöltése nem kötelező.

2.1. Az állattartó telep adatai

A 2.1., 2.2., 2.3. táblázatokat állattartó telepenként külön lapon kell kitölteni. Az állattartó telepenként összetartozó oldalakat a TH-KTJ (lásd 1. pont KÜJ-nél leírtakat) számmal kell azonosítani.

Az állattartó telep megnevezése: Ha a telepnek létezik önálló neve, azt kell megadni. Amennyiben nincs, a megnevezést a telepen tartott állat nevéből kérjük képezni (1 sertéstelep).

Az állattartó telep címe: Kérjük a település, közterület jellege pl. utca, házszám, vagy a település és a helyrajzi szám megadását.

TH-KTJ: Lásd 1. pont KÜJ-nél leírtakat.

MePAR Blokkazonosító: A Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszer (MePAR) szerinti fizikai blokk azonosítója.

2.2. Az állatállomány éves átlagos létszáma és az év folyamán keletkezett trágya mennyisége a gazdálkodási évben

Állatfaj megnevezése és kódja: Az adatlap kitöltésekor az alábbi táblázatot kérjük figyelembe venni. A 24-es kód (egyéb) választásakor kérjük az állatfaj pontos megnevezését megadni!

MegnevezésKód
01
tejelő tehén02
borjú (0-6 hónapig)03
üsző (6-12 hónapig)04
üsző (12-24 hónapig)05
MegnevezésKód
hízó marha (6-12 hónapig)06
hízó marha (12-24 hónapig)07
hízó marha 24 hónap08
tenyészbika09
tenyészkoca10
tenyészkan11
utónevelt malac (8-35 kg)12
hízó sertés13
tojótyúk14
broilercsirke15
pulyka16
liba17
kacsa18
juh (anyajuh 50 kg-ig + szaporulat)19
juh (anyajuh 70 kg-ig + szaporulat)20
kecske (anyakecske 50 kg-ig + szaporulat)21
kecske (anyakecske 80 kg-ig + szaporulat)22
anyanyúl + szaporulat23
egyéb24

Állattartás típusának megnevezése és kódja: Az adatlap kitöltésekor az alábbi táblázatot kérjük figyelembe venni. A 06-os kód (egyéb) választásakor kérjük az állattartás típusát pontosan megnevezni!

Állattartás típusaKód
Hígtrágyás01
Almos02
Mélyalmos03
Legeltetéses04
Karám (kifutó)05
Egyéb06

Állatlétszám: A trágyatermelés alapját képező éves átlagos állományi létszámot kell megadni.

Keletkezett hígtrágya, keletkezett istállótrágya: Kérjük, adja meg állatfajonként gazdálkodási évben keletkezett összes hígtrágya mennyiségét m3/évben és/vagy a keletkezett összes istállótrágya (almos, mélyalmos trágya) mennyiségét t/évben.

2.3. A trágyatároló kapacitása és a gazdálkodási év utolsó napján tárolt trágya mennyisége A telepenként összetartozó lapok azonosítása érdekében kérjük a telephelyhez tartozó TH-KTJ ismételt feltüntetését. Az EOV koordinátapárt (X; Y) egész szám pontossággal az Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszer szerint kérjük megadni.

A trágyatároló kapacitásánál a tároló befogadóképességét kérjük megadni hígtrágyatároló esetén m3-ben, istállótrágya-tároló esetén tonnában kifejezve.

Az EH-KTJ számot trágyatárolónként kérjük megadni (lásd 1. pont KÜJ-nél leírtakat). A trágyatárolás módjának megadásakor az alábbi kódokat kérjük használni:

Hígtrágyatárolás
műszaki védelem megfelelőségetrágyatároló típusakód
nincs műszaki védelemszigeteletlen földmedence érintkezésben a talajvízzel10
szigeteletlen földmedence nem érintkezve a talajvízzel11
felszíni mélyedés érintkezésben a talajvízzel12
felszíni mélyedés nem érintkezve a talajvízzel13
Hígtrágyatárolás
műszaki védelem megfelelőségetrágyatároló típusakód
nem megfelelő műszaki védelemföldmedence döngölt alappal érintkezésben a talajvízzel20
földmedence döngölt alappal nem érintkezve a talajvízzel21
földmedence döngölt agyagbéléssel érintkezésben a talajvízzel22
földmedence döngölt agyagbéléssel nem érintkezve a talajvízzel23
földmedence egyéb fóliabéléssel érintkezésben a talajvízzel24
földmedence egyéb fóliabéléssel nem érintkezve a talajvízzel25
téglával falazott medence érintkezésben a talajvízzel26
téglával falazott medence nem érintkezve a talajvízzel27
szigeteletlen, betonozott medence érintkezésben a talajvízzel28
szigeteletlen, betonozott medence nem érintkezve a talajvízzel29
megfelelő műszaki védelemszigetelt medence vízzáró betonból30
betonmedence vízzáró réteggel (egy, vagy több réteg)31
vasbeton medence, vízzáró, saválló, korrózió-ellenálló32
korróziónak ellenálló betonmedence (szulfát-álló)33
vízzáró műanyag tartály34
rozsdaálló acéltartály35
földmedence megfelelő vastagságú (pl. 2-2,5 mm-t elérő) és szilárdságú, műszaki szakember által igazolt fólia, illetve lemez (pl. HDPE, gumi) béléssel36
Istállótrágya tárolás
műszaki védelem megfelelőségetrágyatároló típusakód
nincs műszaki védelemtrágyaszarvas a telepen érintkezésben a talajvízzel10
trágyaszarvas a telepen nem érintkezik a talajvízzel11
trágyaszarvas a mezőgazdasági tábla szélén érintkezésben a talajvízzel12
trágyaszarvas a mezőgazdasági tábla szélén nem érintkezik a talajvízzel13
trágyaszarvas alatt szalmaborítás érintkezésben a talajvízzel14
trágyaszarvas alatt szalmaborítás nem érintkezik a talajvízzel15
trágyalé, csurgalékvíz elvezetése nem megoldott, érintkezésben a talajvízzel16
trágyalé, csurgalékvíz elvezetése nem megoldott, nem érintkezik a talajvízzel17
trágyalé, csurgalékvíz elvezetése árokban, érintkezésben a talajvízzel18
trágyalé, csurgalékvíz elvezetése árokban, nem érintkezik a talajvízzel19
nem megfelelő műszaki védelemtrágya tárolása döngölt alapon, érintkezésben a talajvízzel20
trágya tárolása döngölt alapon, nem érintkezik a talajvízzel21
trágya tárolása döngölt agyagon, érintkezésben a talajvízzel22
trágya tárolása döngölt agyagon, nem érintkezik a talajvízzel23
trágya tárolása egyéb fóliával fedett, vagy bélelt alapon, érintkezésben a talajvízzel24
trágya tárolása egyéb fóliával fedett, vagy bélelt alapon, nem érintkezik a talajvízzel25
szilárd, betonozott, de szigeteletlen alapon, érintkezésben a talajvízzel26
szilárd, betonozott, de szigeteletlen alapon, nem érintkezik a talajvízzel27
Istállótrágya tárolás
műszaki védelem megfelelőségetrágyatároló típusakód
trágyalé, csurgalékvíz gyűjtése szigeteletlen beton aknában, érintkezésben a talajvízzel28
trágyalé, csurgalékvíz gyűjtése szigeteletlen beton aknában, nem érintkezik a talajvízzel29
megfelelő műszaki védelemtrágya tárolása vízzáró, szigetelt betonon30
trágyalé, csurgalékvíz gyűjtése vízzáró, szigetelt betonaknában, elvezetése szivárgásmentesen31
trágya tárolása megfelelő vastagságú (pl. 2-2,5 mm-t elérő) és szilárdságú fóliával, illetve lemezzel (pl. HDPE, gumi) műszaki szakember által igazolt kivitelezéssel, fedett, vagy bélelt alapon a talajvízzel nem érintkezve32

Ha ugyanazt a fajta trágyát többféle módon tárolják, akkor a kapacitást és a tárolt mennyiséget is külön-külön sorban kell megadni.

3.1. Legeltetéssel hasznosított terület Állatfajonként külön sort kell kitölteni.

A település, a helyrajzi szám, a MePAR blokkazonosító rovatokat a legelőterületre vonatkozóan kell kitölteni. A legeltetett területet hektárban, egy tizedes pontossággal kérjük megadni. Az állatfaj kódját a 2.2. pontban közölt táblázat szerint kell megadni. A legeltetett áltatok létszámát és a legetőn töltött napok számát állatfajonként kérjük megadni (darabszámmal).

3.2. A trágyakijuttatás adatai az adatszolgáltatás évében A trágya kijuttatását végzőnek kell részletesen kitölteni.

A település, a helyrajzi szám, a MePAR blokkazonosító rovatokat a trágyázott területre vonatkozóan kell kitölteni. A trágyázott területet hektárban, egy tizedes pontossággal kérjük megadni. A művelési ág kódját az alábbi táblázat alapján kérjük megadni:

Művelési ágKód
szántó1
gyep, legelő, rét2
szőlő3
gyümölcsös, kert4
halastó6
erdő8
pihentetett terület9
egyéb10
fásított terület11

A kijuttatott hígtrágya mennyiségét m3/ha-ban és/vagy a kijuttatott istállótrágya mennyiségét t/ha-ban kérjük megadni. Ha adott trágyatípusból kijuttatás nem történt, a rovatba 0-t kell beírni. A szervestrágyával kijuttatott N hatóanyag mennyiségét hígtrágya esetén a laboratóriumi vizsgálati eredménylap nitrogén adatából kell kiszámolni. Az istállótrágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyiségét az 1. számú mellékletben megadott irányszámokból kell kiszámolni. Nitrogén műtrágya felhasználása esetén a kijuttatott dózist kérjük megadni N hatóanyag kg/ha-ban.

A szervestrágya típusát az alábbi táblázat szerint kérjük megadni:

ÁllatfajVonatkozó állatfaj kódokSzervestrágya típus kódja
vegyes1601
szarvasmarha02, 03, 04, 0502
sertés06, 07, 0803
baromfi09, 10, 11, 12, 1304
juh, kecske14, 1505
0106

Amennyiben egy adott területegységen adott évben egy mezőgazdasági tevékenységet folytató egyetlen növényfajt (vagy növényfajtát) termeszt és a területen egységes tápanyag-gazdálkodást folytat, úgy a tábla azonosítására alkalmas szám feltüntetésével, külön lapon az érintett hrsz.-ok felsorolásával, a területre kijuttatott trágya átlagértékeit tüntesse fel.

3.3. Nyilatkozat a más gazdálkodónak átadott, vagy más gazdálkodótól átvett trágyáról

Amennyiben egy állattartó telepen keletkezett trágya nem abban a gazdaságban kerül felhasználásra ahol keletkezett, hanem tápanyag-utánpótlásra vagy egyéb felhasználásra (komposztálás, biogáz-előállítás stb.) átadásra kerül más gazdálkodó részére, fel kell tüntetni az átvevő adatait (név, cím, regisztrációs szám). Amennyiben más gazdálkodótól átvett trágya kerül felhasználásra, a trágyát átadó gazdálkodó adatait kell megadni.

A táblázat első két oszlopában kérjük jelezni, hogy trágyaátadásról vagy más gazdálkodótól történő trágyaátvételről van szó. Meg kell adni továbbá az átadott/átvett szervestrágya mennyiségét hígtrágya esetén m3-ben, istállótrágya esetén tonnában. A szervestrágya típusa rovatban a 3.2. pontban megadott táblázat kódjait kérjük, használják.

Tartalomjegyzék