68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet

a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásának szabályairól

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában

a) meghagyásba bevont szerv: a honvédelmi feladatok ellátásában közreműködő, az 1. mellékletben, továbbá a megyei (fővárosi) védelmi bizottság által egyedileg, határozattal kijelölt szerv,

b) munkakör: a honvédelem irányításához, vezetéséhez, a törvényhozás, az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, valamint a gazdaság működőképességének biztosításához, a honvédelmi, a rendvédelmi feladatok megvalósulásához, a hadiipari termeléshez, a legfontosabb lakosság ellátási feladatokhoz nélkülözhetetlen munkakör, beosztás,

c) meghagyás: munkakörhöz kapcsolódóan és névre szólóan végrehajtott eljárás, amely során az 1. mellékletben meghatározott, valamint a meghagyásba bevont szerv által kijelölt személyek a meghagyási névjegyzékbe kerülnek, és akiket ez alapján a hadkiegészítő parancsnokság behívásra ideiglenesen nem tervezhető kategóriába sorol,

d) meghagyási jegyzék: a 2. melléklet szerinti, a meghagyásba bevont szerv megnevezését, meghagyási kategóriáját, székhelyét, a meghagyással kapcsolatos feladatok elvégzéséért felelős személy nevét és elérhetőségét tartalmazó jegyzék,

e) személyazonosító adat: a hadkötelesnek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 7. § (1) bekezdés A) pont a)-e) alpontja szerinti személyazonosító adatai,

f) meghagyási névjegyzék: a 3. melléklet szerinti, a meghagyásba bevont szerv megnevezését, meghagyási kategóriáját, székhelyét, a meghagyással kapcsolatos feladatok elvégzéséért felelős személy nevét és elérhetőségét, továbbá a meghagyással érintett munkakör megnevezését, valamint a munkakört betöltő hadköteles személyazonosító adatait tartalmazó jegyzék.

A meghagyás előkészítésével kapcsolatos szabályok

2. §

(1) A megyei (fővárosi) védelmi bizottság meghagyásba bevont szervként a honvédelmi feladat ellátásában -jogszabály, hatósági határozat vagy szerződés alapján -közreműködő szervet jelöl ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti meghagyásba bevont szerv megszűnése, vagy az (1) bekezdés szerinti meghagyásba bevont szerv honvédelmi feladatainak megszűnése esetén a megyei (fővárosi) védelmi bizottság - az (1) bekezdésben meghatározott módon - a meghagyásba történő bevonás megszüntetéséről dönt.

(3) A megyei (fővárosi) védelmi bizottság határozata elleni fellebbezést másodfokon a honvédelemért felelős miniszter bírálja el.

(4)[1] A megyei (fővárosi) védelmi bizottság a jogerős határozatot megküldi a honvédelemért felelős miniszternek, a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szervének (a továbbiakban: adatfeldolgozó szerv), valamint a meghagyásba bevont szerv székhelye szerinti település, fővárosi kerület polgármesterének is.

3. §

(1) A meghagyásba bevont szervekről a honvédelemért felelős miniszter nyilvántartást vezet.

(2) A meghagyásba bevont szerv köteles kijelölni a meghagyás előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős személyt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartáshoz a meghagyásba bevont szerv meghagyási jegyzéket készít.

(4) A meghagyásba bevont szerv a meghagyási jegyzéket háromévente május 31-ig - a meghagyási jegyzékben szereplő adatok változása esetén a változást követő 8 napon belül - megküldi az adatfeldolgozó szerv részére.

(5) A megyei (fővárosi) védelmi bizottság által meghagyásba bevont szerv a meghagyási jegyzéket megküldi a megyei (fővárosi) védelmi bizottságnak is.

4. §

(1) A meghagyásba bevont szerv köteles kijelölni a meghagyási névjegyzék előkészítése érdekében a meghagyással érintett munkaköröket.

(2) A meghagyásba bevont szerv csak

a) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetéséhez fűződő honvédelmi érdek megvalósulásához nélkülözhetetlen, vagy

b) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetése alapján - megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot esetére - meghatározott honvédelmi feladatai ellátásához feltétlenül szükséges munkakört jelölhet ki a meghagyási névjegyzék előkészítésekor.

(3) A munkakör kijelölését a meghagyásba bevont szerv a kijelölő iratban indokolni köteles.

A meghagyás előkészítésének ellenőrzése

5. §

(1) A Honvéd Vezérkar főnöke - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - ellenőrzi, hogy a meghagyásba bevont szerv a meghagyás előkészítésével kapcsolatos feladatait az e rendeletben meghatározott szabályok szerint látja-e el.

(2) A megyei (fővárosi) védelmi bizottság által kijelölt meghagyásba bevont szerv (1) bekezdés szerinti ellenőrzését a megyei (fővárosi) védelmi bizottság végzi. A megyei (fővárosi) védelmi bizottság az ellenőrzés során azt is vizsgálja, hogy a megyei (fővárosi) védelmi bizottság által meghagyásba bevont szerv meghagyásba történő bevonásának az e rendeletben meghatározott feltételei fennállnak-e.

(3)[2] A Magyar Honvédségnél, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti rendvédelmi szerveknél, továbbá a katonai nemzetbiztonsági szolgálatoknál az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a 4. § szerinti feladatok ellátására nem terjed ki. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a hivatásos állomány tekintetében a 4. § szerinti feladatok ellátására nem terjed ki.

(4)[3] Az ellenőrzést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályai szerint kell végrehajtani.

(5) Helyszíni ellenőrzést az (1)-(2) bekezdésben meghatározott hatóság által kijelölt személy is végezhet. A helyszíni ellenőrzésre kijelölt személy ellenőrzési jogosultságát megbízólevéllel köteles igazolni.

(6)[4] Ha az (1)-(2) bekezdésben meghatározott hatóság az ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy a meghagyásba bevont szerv a meghagyás előkészítésével kapcsolatos feladatait nem vagy nem az e rendeletben meghatározott szabályok szerint teljesítette, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglalt intézkedéseken túl rendelkezhet a meghagyásra kijelölt munkakör kijelölésének törléséről.

(7) Ha a megyei (fővárosi) védelmi bizottság az ellenőrzés során megállapítja, hogy az általa meghagyásba bevont szerv meghagyásba történő bevonásának az e rendeletben meghatározott feltételei nem állnak fenn, akkor a meghagyásba történő bevonás megszüntetéséről dönt.

(8)[5] Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott hatóságnak az ellenőrzés során hozott döntése elleni fellebbezés elbírálására a honvédelemért felelős miniszter jogosult. A megyei (fővárosi) védelmi bizottság (7) bekezdés alapján hozott jogerős döntését közölni kell az adatfeldolgozó szervvel is.

A meghagyás végrehajtásával kapcsolatos feladatok a hadkötelezettség fennállásának időszakában

6. §

(1) A hadkötelezettség bevezetését követően a meghagyásba bevont szerv meghagyási névjegyzéket köteles készíteni.

(2) A meghagyásba bevont szerv a meghagyási névjegyzéket a hadkötelezettség bevezetését követő 5 napon belül - változás esetén a pontosított meghagyási névjegyzéket a változást követő 8 napon belül - megküldi az adatfeldolgozó szervnek.

(3)[6] A meghagyási névjegyzéken a Magyar Honvédségnél, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti rendvédelmi szerveknél, továbbá a katonai nemzetbiztonsági szolgálatoknál foglalkoztatott hadkötelesek munkakörét nem kell feltüntetni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a hadköteles hivatásos állományú tagok munkakörét nem kell feltüntetni.

(4) A meghagyási névjegyzéken az a hadköteles tüntethető fel, aki ehhez a 4. melléklet szerinti hozzájáruló nyilatkozatban hozzájárul. A hozzájáruló nyilatkozatot a meghagyásba bevont szerv kezeli.

(5) Ha

a) a hadköteles a 4. melléklet szerinti hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja,

b) a munkakörváltozás okán meghagyásra a továbbiakban már nem tervezhető, vagy

c) a meghagyási névjegyzéken szereplő hadköteles nem dolgozik a meghagyásra kijelölt munkakörben, és a Honvéd Vezérkar főnöke elrendeli a hadköteles törlését a meghagyási névjegyzékből,

akkor a meghagyásba bevont szerv az érintett meghagyási névjegyzékben szereplő adatait törli a meghagyási névjegyzékről.

7. §

(1) Az adatfeldolgozó szerv a meghagyási névjegyzékben szereplő hadkötelesekről a meghagyási névjegyzék adatait a katonai nyilvántartásában nyilvántartja.

(2) Az adatfeldolgozó szerv törli a katonai nyilvántartásból a hadköteles meghagyási névjegyzéken szereplő adatait, ha

a) - a meghagyási névjegyzék változása bejelentését követően haladéktalanul - a meghagyásba bevont szerv a hadkötelest törli a meghagyási névjegyzékből,

b) a hadkötelezettség megszűnik.

8. §

(1) Ha a meghagyásba bevont szerv a meghagyási névjegyzéket, illetve a meghagyási névjegyzékben történő változást megküldi az adatfeldolgozó szervnek, az adatfeldolgozó szerv haladéktalanul tájékoztatja a hadkiegészítő parancsnokságot a meghagyási névjegyzéken szereplő hadkötelesekről.

(2) A hadkiegészítő parancsnokság a meghagyási névjegyzéken szereplő hadköteleseket a behívásra ideiglenesen nem tervezhető kategóriába sorolja.

(3) Ha az adatfeldolgozó szerv törli a katonai nyilvántartásból a hadköteles meghagyási névjegyzéken szereplő adatait, erről köteles haladéktalanul tájékoztatni a hadkiegészítő parancsnokságot.

(4) A hadkiegészítő parancsnokság a (3) bekezdés szerinti tájékoztatás alapján az érintett hadkötelest haladéktalanul a behívásra tervezhető kategóriába sorolja.

9. §

(1) Az 1. melléklet I. kategóriájába tartozó valamennyi hadköteles személy a munkakörében kerül meghagyásra.

(2) A meghagyásba bevont szerv csak

a) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetéséhez fűződő honvédelmi érdek megvalósulásához nélkülözhetetlen, vagy

b) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetése alapján - megelőző védelmi helyzetre, rendkívüli állapotra -meghatározott honvédelmi feladatai ellátásához feltétlenül szükséges

munkakört betöltő hadkötelest jelölhet ki a meghagyási névjegyzéken.

A meghagyás végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellenőrzése a hadkötelezettség fennállásának időszakában

10. §

(1) A Honvéd Vezérkar főnöke ellenőrzi, hogy a meghagyási névjegyzéken szereplő hadkötelesek meghagyása e rendeletben meghatározott szabályok szerint történtek-e.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a megyei (fővárosi) védelmi bizottság által meghagyásba bevont szervek esetében a Honvéd Vezérkar főnöke mellett a megyei (fővárosi) védelmi bizottság is elvégezheti.

(3)[7] A Magyar Honvédségnél, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti rendvédelmi szerveknél, továbbá a katonai nemzetbiztonsági szolgálatoknál az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a 4. § szerinti feladatok ellátására nem terjed ki. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a hivatásos állomány tekintetében a 4. § szerinti feladatok ellátására nem terjed ki.

(4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott hatóság az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során azt is vizsgálja, hogy a megyei (fővárosi) védelmi bizottság által meghagyásba bevont szerv meghagyásba történő bevonásának az e rendeletben meghatározott feltételei fennállnak-e.

(5)[8] Az ellenőrzést a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályai szerint kell végrehajtani.

(6) Helyszíni ellenőrzést az (1)-(2) bekezdésben meghatározott hatóság által kijelölt személy is végezhet. A helyszíni ellenőrzésre kijelölt személy ellenőrzési jogosultságát megbízólevéllel köteles igazolni.

(7) Ha az (1)-(2) bekezdésben meghatározott hatóság az ellenőrzés során megállapítja, hogy a meghagyási névjegyzéken szereplő hadköteles nem dolgozik a meghagyásra kijelölt munkakörben, a Honvéd Vezérkar főnöke a hadköteles adatainak a meghagyási névjegyzékből való törlését rendeli el.

(8) Ha az (1)-(2) bekezdésben meghatározott hatóság az ellenőrzés során megállapítja, hogy a megyei (fővárosi) védelmi bizottság által kijelölt meghagyásba bevont szerv meghagyásba történő bevonásának az e rendeletben meghatározott feltételei nem állnak fenn, a megyei (fővárosi) védelmi bizottság a meghagyásba történő bevonás megszüntetéséről dönt.

(9)[9] Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott hatóságnak az ellenőrzés során hozott döntése elleni fellebbezés elbírálására a honvédelemért felelős miniszter jogosult. A (7)-(8) bekezdés alapján hozott jogerős döntést közölni kell az adatfeldolgozó szervvel is.

Elektronikus adatszolgáltatás

11. §

(1) A meghagyásba bevont szerv a meghagyási jegyzéknek és a meghagyási névjegyzéknek az adatfeldolgozó szerv részére történő továbbítását a 2. és a 3. mellékletben meghatározott elektronikus formában, elektronikus úton a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium elektronikus ügyintézési portálján keresztül, vagy elektronikus adathordozón megküldve is teljesítheti.

(2) Az adattovábbítás során fel kell tüntetni a meghagyásba bevont szerv megnevezését, képviselőjének aláírását, továbbá az adatszolgáltatás okát és idejét.

Záró rendelkezés

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A meghagyási jegyzék megküldésére vonatkozó 3. § (4) bekezdésben előírt kötelezettséget első alkalommal

a)[10]

b) a meghagyás III. kategóriájába bevont szerv a megyei (fővárosi) védelmi bizottság meghagyásba kijelölő döntésének jogerőre emelkedését követő 8 napon belül köteles teljesíteni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Jegyzék az I. kategóriába sorolt, a munkakörében meghagyásban részesülő hadkötelesekről

I. kategória

1. a köztársasági elnök,

2. az országgyűlési biztos, a külön biztos,

3. az Állami Számvevőszék elnöke, alelnökei,

4. a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnöke,

5. a legfőbb ügyész és helyettesei,

6. az Alkotmánybíróság elnöke és tagai,

7. az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke és tagai,

8. a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott állami vezetők,[11]

9. megyei (fővárosi) védelmi bizottság titkára,

10. II. kategóriájú meghagyásba bevont szervek vezetői.

A meghagyásba bevont szervek II. és III. kategóriái

II. kategória

1. az Országgyűlés Hivatala,

2. a Köztársasági Elnök Hivatala,

3. az Alkotmánybíróság Hivatala,

4. az Országgyűlési Biztos Hivatala,

5. a Magyar Tudományos Akadémia,

6. az Állami Számvevőszék,

7. a Magyar Nemzeti Bank,

8. az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala és a bíróságok,

9. az ügyészségek,

10. a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervek,[12]

11. a területi államigazgatási szervek,

12. a körjegyzőség, a polgármesteri hivatalok (a képviselő-testület hivatala, a megyei jogú város kerületi hivatala, a fővárosi kerületi képviselő-testület hivatala), a megyei közgyűlés hivatala, a főpolgármesteri hivatal (a fővárosi közgyűlés hivatala), az önkormányzati hatósági igazgatási társulások,

13. a Magyar Rádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Duna Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Magyar Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

14. a Magyar Honvédség,

15. a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok,

16. a rendvédelmi szervek,

17. jogszabály, a miniszterek által honvédelmi feladat ellátására kijelölt, honvédelemben közreműködő szervek.

III. kategória

A megyei (fővárosi) védelmi bizottság által egyedileg, határozattal kijelölt meghagyásba bevont szervek.

2. melléklet a 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Meghagyási jegyzék

1. A meghagyási jegyzék elkészítése két formátumban történhet:

2. Az elsődleges formátum egy szöveges állomány (csv), melyben minden sor egy szerv adatait tartalmazza, az adatok pontosvesszővel elválasztva szerepelnek benne.

2.1. Az adatállomány tartalmazza a szerv adatait:

- szerv megnevezése

- meghagyási kategória

- szerv székhelye

- szerv címe

- felelős személy neve

- felelős személy telefonszáma

- felelős személy e-mail címe

2.2. Az adatszolgáltatás Windows karakterkódolással (1250-es kódlap) kerül teljesítésre.

2.3. Minta a szöveges állományú adatszolgáltatásra:

Nyomda;III;1234 Budapest, Kossuth utca 58.;1597 Budapest, Pf. 23;Kovács Lajos;06-1/5167894 vagy 06-30/4561237;lajos.kovacs@nyomda.hu

3. Ha az elsődleges formátumot nem lehet előállítani, akkor a meghagyási jegyzéket MS Excel formátumban kell elkészíteni.

3.1. Minta az Excel formátumú adatszolgáltatásra:

Szerv megnevezése: Nyomda

Meghagyási kategória: III.

Szerv székhelye: 1234 Budapest, Kossuth utca 58.

Szerv címe: 1597 Budapest, Pf. 23

Felelős személy neve: Kovács Lajos

Telefonszám: 06-1/5167894 vagy 06-30/00012378

E-mail cím: lajos.kovacs@nyomda.hu

3. melléklet a 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Meghagyási névjegyzék

1. A meghagyási névjegyzék elkészítése két formátumban történhet:

2. Az elsődleges formátum egy szöveges állomány (csv), melyben az első sor a szerv, majd minden következő sor egy meghagyott adatait tartalmazza, az adatok pontosvesszővel elválasztva szerepelnek benne.

2.1. Az adatállomány első sora tartalmazza a szervezet adatait:

- szerv megnevezése

- meghagyási kategória

- szerv székhelye

- szerv címe

- felelős személy neve

- felelős személy telefonszáma

- felelős személy e-mail címe

2.2. A következő sorok mezői tartalmazzák a meghagyásra tervezett személyek adatait az alábbi sorrendben:

- születési családi név

- születési 1. utónév

- születési 2. utónév

- házassági családi név

- házassági 1. utónév

- házassági 2. utónév

- anyja leánykori családi név

- anyja leánykori 1. utónév

- anyja leánykori 2. utónév

- születési idő (év, hónap, nap formátumban)

- születési hely

- munkakör

2.3. Minden mező után pontosvessző következik, akkor is, ha nincs benne adat. Egy sor csak egy meghagyott adatait tartalmazhatja! A személy előneveit, címeit az adatszolgáltatásban nem szabad feltüntetni! Az adatszolgáltatás Windows karakterkódolással (1250-es kódlap) kerül teljesítésre.

2.4. Minta a szöveges állományú adatszolgáltatásra:

Nyomda; III.;1234 Budapest, Kossuth utca 58.;1597 Budapest, Pf. 23;Kovács Lajos; 06-1/5167894 vagy 06-30/4561237;lajos.kovacs@nyomda.hu

Kovács; Béla;Balázs;Kovács;Béla;Balázs;Horváth;Mária;;1982.10.02;Budapest;nyomdász;

Horváth; Aladár;;Varga;Aladár;;Molnár;Katalin;;1978.02.04;Szekszárd; nyomdász;

3. Ha az elsődleges formátumot nem lehet előállítani, akkor a meghagyási jegyzéket MS Excel formátumban kell elkészíteni.

3.1. Minta az Excel-formátumú adatszolgáltatásra: Szerv megnevezése: Nyomda Meghagyási kategória: III.

Szerv székhelye: 1234 Budapest, Kossuth utca 58.

Szerv címe: 1597 Budapest, Pf. 23

Felelős személy neve: Kovács Lajos

Telefonszám: 06-1/5167894 vagy 06-30/00012378

E-mail cím: lajos.kovacs@nyomda.hu

Születési névHázassági névAnyja leánykori neveSzületési időSzületési helyMunkakör
családi név1.
utónév
2. utónévcsaládi név1.
utónév
2.
utónév
családi név1.
utónév
2.
utónév
KovácsBélaBalázsKovácsBélaBalázsHorváthMária1982.10.02.Budapestnyomdász
HorváthAladárVargaAladárMolnárKatalin1978.02.04.Szekszárdnyomdász

4. melléklet a 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Meghagyásba bevont szerv megnevezése
Hozzájárulás személyazonosító adatok nyilvántartásához, továbbításához és feldolgozásához
meghagyásra tervezés, helyezés céljából
Alulírott .................. (szül. év, anyja neve, munkakör megnevezése) a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásának szabályairól szóló 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján - a meghagyásra tervezés, helyezés céljából - hozzájárulok a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 7. § (1) bekezdés A) pont a)-e) alpontja szerinti személyazonosító adataim, illetve munkaköröm megnevezésének a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szervéhez, illetve az illetékes hadkiegészítő parancsnoksághoz történő továbbításához, és e szervek részéről történő kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy hadkötelezettség idején a munkakör betöltésének időtartamára katonai szolgálatra nem hívnak be, és ezzel egyidejűleg a fent megjelölt munkakörben kerülök meghagyásra.
Kelt:.............................................................
………………………………………………..
meghagyásra tervezett személy aláírása
Előttünk mint tanúk előtt:
1. Tanú
Név:
Lakóhely:
Személyazonosító igazolvány száma:
2. Tanú
Név:
Lakóhely:
Személyazonosító igazolvány száma:

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 675. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[2] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 126. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[3] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 675. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[4] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 675. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 674. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[6] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 126. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[7] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 126. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[8] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 675. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[9] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 674. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 676. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[11] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 126. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[12] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 126. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

Tartalomjegyzék