6/2009. (I. 27.) FVM rendelet

a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki és a § eredeti (4)-(6) bekezdésének számozása (5)-(7) bekezdésre változik:

"(4) A támogatási keret túligénylése esetén, a 9. § (2) bekezdésére, illetve a (3) bekezdésben meghatározott sorrendre tekintettel, a keretkimerülés napján beérkezett kérelmek közötti - a kivágási engedélyek kiadására vonatkozó - sorrend a kérelmezők életkora szerinti csökkenő sorrenddel azonos."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter